大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

正法眼藏 (No. 2582_ 道元撰 ) in Vol. 82

[First] [Prev+100] [Prev] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]永平正法眼藏卷目列次
  宗祖説示ノ年月ノ次第ト。奘翁編集ノ年月ノ次第
トヲ推シテ卷目ヲ列次ス。本文卷尾題號ノ次ニ。祖
師説示。及ビ奘翁編集ノ奧書年號ノ下ニ。某ノ年
號幾年某ノ干支ト。年次及ビ干支ヲ脱スルノ處ハ。
今コノ卷目列次ノ年號ノ下ニハ。殊ニ圈圍ノ中ニ
年次及ビ干支ヲ記シテコレヲ補フ。シカアレドモ
祖師及ビ奘翁ノ御記ニ混ゼンコトヲ恐ル。故ニ殊
ニ圈圍ヲ作シテコレヲ分ツ。其例

等ノ如
シ。讀ムモノ御記ニ混ズルコト勿レ。唯本文看讀備
考ノ今案ノミ
之帙
  吾之冊
(一)辨道話
  トキニ寛喜
辛卯中秋日。入宋傳法沙
門道元記
(二)摩訶般若波羅蜜
  爾時天福元
夏安居日在觀音導利
院。示衆
寛元二年甲辰三月二十一日。在越宇吉
峯精舍侍者寮。盡寫之
(三)現成公案
  コレハ天福元年
中秋ノコロカキテ
鎭西ノ俗弟子楊光秀ニアタフ。建長壬
子拾勒
(四)一顆明珠
  爾時嘉禎四年
四月十八日。在雍州
宇治縣觀音導利興聖寶林寺。示衆
寛元元年癸卯閏七月二十三日。書寫于
越州吉田郡志比莊吉峯寺院主房。侍者
比丘懷奘
(五)重雲堂式
  暦仁二年己亥四月二十五日。觀音導利
興聖護國寺開闢沙門道元示
(六)即心是佛
  爾時延應元年
五月二十五日。雍州
宇治縣觀音導利興聖寶林寺。示衆
  本之册
(七)洗淨
  爾時延應元年己亥冬十二月二十三日。在
雍州宇治縣觀音導利興聖寶林寺。示衆
(八)禮拜得髓
  延應
庚子清明日。記觀音導利興聖
寶林寺
(九)谿聲山色
  爾時延應
庚子結制後五日。在觀音
導利興聖寶林寺。示衆
(一〇)諸惡莫作
  延應
庚子月夕。在興聖寶林寺。示衆
  來之册
(一一)有時
  仁治元年庚子開冬日。書于興聖寶林寺
寛元癸卯夏安居書寫之 懷奘
(一二)袈裟功徳
  トキニ仁治元年庚子開冬日。在觀音導
利興聖寶林寺。示衆
(一三)傳衣
  トキニ仁治元年庚子開冬日。記于觀音
導利興聖寶林寺。入宋傳法沙門道元
  此之冊
(一四)山水經
  爾時仁治元年庚子十一月十八日。在于
觀音導利興聖寶林寺。示衆
(一五)佛祖
  爾時仁治二年辛丑正月三日。書于日本
國雍州宇治縣觀音導利興聖寶林寺。而
示衆
(一六)嗣書
  于時日本仁治二年歳次辛丑三月七日
觀音導利興聖寶林寺。入宋傳法沙門道
元記
寛元
癸卯九月二十四日。掛錫於越
州吉田縣吉峯古寺草菴。華字
(一七)法華轉法華
  開山觀音導利興聖寶林寺。入宋傳法沙
門道元記。押華字
嘉元三年乙巳孟春初。於寶慶寺書寫了
  土之册
(一八)心不可得
  爾時仁治二年辛丑夏安居。于雍州宇治
郡觀音導利興聖寶林寺。示衆
(一九)心不可得
  仁治二年辛丑夏安居日。書于興聖寶林

(二〇)古鏡
  仁治二年辛丑九月九日。在觀音導利興
聖寶林寺。示衆
之帙
  傳之册
(二一)看經
  于時仁治二年辛丑秋九月十五日。在雍
州宇治縣興聖寶林寺。示衆
(二二)佛性
  爾時仁治二年辛丑十月十四日。在雍州
觀音導利興聖寶林寺。示衆
  法之册
(二三)行佛威儀
  仁治二年辛丑十月中旬。記于觀音導利
興聖寶林寺。沙門道元
(二四)佛教
  于時仁治二年辛丑十一月十四日。在雍
州興聖精舍。示衆
(二五)神通
  爾時仁治二年辛丑十一月十六日。在於
觀音導利興聖寶林寺。示衆
  救之册
(二六)大悟
  爾時仁治三年壬寅春正月二十八日。住
觀音導利院興聖寶林寺。示衆
而今寛元二年甲辰正月二十七日。駐錫
越字吉峯古寺。而書示於入天大衆
同二年甲辰春三月二十日。侍越宇吉峯
精舍堂奧次。書寫之懷奘
(二七)坐禪箴
  仁治三年壬寅三月十八日。記興聖寶林寺」
爾時同四年癸卯冬十一月。在越州吉田
縣吉峯精舍
(二八)佛向上事
  爾時仁治三年壬寅三月二十三日。在觀
音導利興聖寶林寺。示衆
(二九)恁麽
  爾時仁治三年壬寅三月二十六日。在觀
音導利興聖寶林寺。示衆
  迷之册
(三〇本末)行持
  仁治三年壬寅四月五日。書于觀音導利
興聖寶林寺
  情之册
(三一)海印三昧
  仁治三年壬寅孟夏二十日。記于觀音導
利興聖林寺
(三二)授記
  仁治三年壬寅夏四月二十五日。記于觀
音導利興聖寶林寺
寛元二年甲辰正月二十日。書寫于越州
吉峯寺侍者寮
(三三)觀音
  爾時仁治三年壬寅四月二十六日。示衆
(三四)阿羅漢
  爾時仁治三年壬寅夏五月十五日。住于
雍州宇治郡觀音導利興聖寶林寺。示衆
(三五)柏樹枝
  仁治三年壬寅五月菖節二十一日。在雍
州宇治郡觀音導利院。示衆
(三六)光明
 仁治三年壬寅夏六月二日夜三更四點。
示衆于觀音導利興聖寶林寺。于時梅雨霖
霖。簷頭滴滴。作麽生是光明。在大衆未免雲
門道覰破
(三七)身心學道
  爾時仁治三年壬寅重陽日。在于寶林寺。
示衆
之帙
  一之册
(三八)夢中説夢
  爾時仁治三年壬寅秋九月二十一日。在雍
州宇治郡觀音導利興聖寶林寺。示衆
(三九)道得
  仁治三年壬寅十月五日。書于在觀音導利
興聖寶林寺。示衆
(四〇)畫餅
  爾時仁治三年壬寅十一月初五日。在于
觀音導利興聖寶林寺。示衆
(四一)全機
  爾時仁治三年壬寅十二月十七日。在雍
州六波羅蜜寺側雲州刺史幕下。示衆
同四年癸卯正月十九日。書寫之 懷奘
(四二)都機
  仁治
癸卯端月六日。書于觀音導利
興聖寶林寺。沙門道元
(四三)空華
  于時寛元元年癸卯三月十日。在觀音導
利興聖寶林寺。示衆
(四四)古佛心
  爾時寛元元年癸卯四月二十九日。在六
波羅蜜寺。示衆
  華之册
(四五)菩提薩埵四攝法
  仁治
癸卯端午日。入宋傳法沙門道

(四六)葛藤
  爾時寛元元年癸卯七月七日。在雍州宇
治郡觀音導利興聖寶林寺。示衆
(四七)三界唯心
  爾時寛元元年癸卯閏七月初一日。在越
宇禪師峯頭。示衆
(四八)説心説性
  爾時寛元元年癸卯。在于日本國越州吉
田縣吉峯寺。示衆
(四九)佛道
  爾時寛元元年癸卯九月十六日。在越州
吉田縣吉峯寺。示衆
  開之册
(五〇)諸法實相
  爾時寛元元年癸卯九月日。在于日本越
州吉峯寺。示衆
(五一)密語
  爾時寛元元年癸卯九月二十日。在越州
吉田縣吉峯古精舍。示衆
(五二)佛經
  爾時寛元元年癸卯秋九月。菴居于越州
吉田縣吉峯寺。示衆
(五三)無情説法
  爾時寛元元年癸卯十月二日。在越州吉
田縣吉峯寺。示衆
(五四)法性
  于時日本寛元元年癸卯孟冬。在越州吉
峯精舍。示衆
  五之册
(五五)陀羅尼
  爾時寛元元年癸卯。在越宇吉峯寺。示衆
(五六)洗面
  延應元年己亥十月二十三日。在觀音導
利興聖寶林寺。示衆
寛元元年癸卯十月二十日。在越州吉田
縣吉峯寺。示衆
建長二年庚戌正月十一日。越州吉田郡
吉祥山永平寺。示衆
(五七)面授
  爾時寛元元年癸卯十月二十日。在越宇
吉田縣吉峯精舍。示衆
(五八)坐禪儀
  爾時寛元元年癸卯冬十一月。在越州吉
田縣吉峯精舍。示衆
(五九)梅華
  爾時日本國仁治四年癸卯十一月六日。在
越州吉田縣吉嶺寺。深雪三尺。大地漫漫
  葉之册
(六〇)十方
  爾時寛元元年癸卯十一月十三日。在日
本國越州吉峯精舍。示衆
(六一)見佛
  爾時寛元元年癸卯冬十一月朔十九日。
在禪師峯山。示衆
(六二)遍參
  爾時寛元元年癸卯十一月二十七日。在
越宇禪師峯下茅菴。示衆
(六三)眼睛
  于時寛元元年癸卯十二月十七日。在越
州禪師峯下。示衆
(六四)家常
  于時寛元元年癸卯十二月十七日。在越
宇禪師峯下。示衆
(六五)龍吟
  于時寛元元年癸卯十二月二十五日。在
越宇禪師峯下。示衆
(六六)春秋
  于時寛元二年甲辰。在越宇山奧。示衆。逢
佛事而轉佛麟經。祖師道衆角雖多一麟
足矣
(六七)祖師西來意
  爾時寛元二年甲辰二月四日。在越宇深
山裏。示衆
之帙
  結之册
(六八)優曇華
  爾時寛元二年甲辰二月十二日。在越宇
吉峯精藍。示衆
(六九)發無上心
  爾時寛元二年甲辰二月十四日。在越州
吉田縣吉峯精舍。示衆
(七〇)發菩提心
  爾時寛元二年甲辰二月十四日。在越州
吉田縣吉峯精舍。示衆
建長七年乙卯四月九日。以御草案書寫
了 懐奘
(七一)如來全身
  爾時寛元二年甲辰二月十五日。在越州
吉田縣吉峯精舍。示衆
(七二)三昧王三昧
  爾時寛元二年甲辰二月十五日。在越宇
吉峯精舍。示衆
(七三)三十七品菩提分法
  爾時寛元二年甲辰二月二十四日。在越
宇吉峯精舍。示衆
  果之册
(七四)轉法輪
  于時寛元二年甲辰二月二十七日。在越
宇吉峯精舍。示衆
(七五)自證三昧
  爾時寛元二年甲辰二月二十九日。在越
宇吉峯精舍。示衆
(七六)大修行
  爾時寛元二年甲辰三月九日。在越宇吉
峯古精舍。示衆
(七七)虚空
  爾時寛元三年乙巳三月六日。在越宇大
佛寺。示衆
(七八)盋盂
  爾時寛元三年乙巳三月十二日。在越宇
大佛精舍。示衆
  自之册
(七九)安居
  寛元三年乙巳夏安居。六月十三日在越
宇大佛寺。示衆
(八〇)他心通
  爾時寛元三年乙巳七月四日。在越宇大
佛寺。示衆
(八一)王索仙陀婆
  爾時寛元三年乙巳十月二十三日。在越
州大佛寺。示衆
(八二)示庫院文
  寛元四年丙午八月六日。示衆
(八三)出家
  爾時寛元四年丙午九月十五日。在越宇
永平寺。示衆
(八四)三時業
  建長五年癸丑三月九日。在於永平寺首
座寮。書寫之畢 懐奘 
(八五)四馬
  建長七年乙卯夏安居日。以御草案書寫
之畢 懷奘 
  然之册
(八六)出家功徳
  建長七年乙卯夏安居日
(八七)供養諸佛
  建長七年
夏安居日
(八八)歸依三寶
 建長七年乙卯夏安居日。以先師之御草
本書寫畢。未及中書清書等。定御再治之時
有添削歟。於今不可叶其儀。仍御草如此云
  成之册
(八九)深信因果
  建長七年乙卯夏安居日。以御草案書寫
之。未及中書清書。定可有再治事也
(九〇)四禪比丘
  建長七年乙卯夏安居日。以御草案本書
寫畢 懷奘 
(九一)唯佛與佛
  弘安十一年
季春晦日。於越州吉田
縣志比庄吉祥山永平寺知賓寮南軒。書
寫之
(九二)生死
  年號不記
(九三)道心
  年號不記
(九四)受戒
  年號不記
(九五)八大人覺
  建長五年
正月六日。書于永平寺
如今建長七年乙卯解制之前日。令義演
書記&MT06279;書寫。右本先師最
後御病中之御草也。仰以ルニシ玉フ假字
正法眼藏等皆書。竝新草都盧一百
卷可云云 既始草之御此卷當レリ
十二也。此後御病漸漸重増シ玉ヘリ。仍御草案
事即也。所以御草等先師最後
之教勅也。我等不幸&MT06279;而不見一百卷
之御草。尤也。若奉戀先師
。必書而可。此釋尊最
後之教勅。且先師最後之遺教也
 懐奘記之 正法眼藏辨道話
諸佛如來。トモニ妙法ヲ單傳シテ。阿耨菩
提ヲ證スルニ。最上無爲ノ妙術アリ。コレ
タタホトケ佛ニサツケテヨコシマナルコ
トナキハ。スナハチ自受用三昧。ソノ標準
ナリ。コノ三昧ニ遊化スルニ。端坐參禪
ヲ正門トセリ。コノ法ハ。人人ノ分上ニユ
タカニソナハレリトイヘトモ。イマタ修
セサルニハアラハレス。證セサルニハウ
ルコトナシ。ハナテハテニミテリ。一多ノ
キハナランヤ。カタレハクチニミツ。縱
横キハマリナシ。諸佛ノツネニコノナカ
ニ住持タル。各各ノ方面ニ知覺ヲノコサ
ス。群生ノトコシナヘニコノナカニ使用
スル。各各ノ知覺ニ方面アラハレス。イマ
ヲシフル功夫辨道ハ。證上ニ萬法ヲアラ
シメ。出路ニ一如ヲ行スルナリ。ソノ超關
脱落ノトキ。コノ節目ニカカハランヤ。予
發心求法ヨリコノカタ。ワカ朝ノ遍方ニ
知識ヲトフラヒキ。チナミニ建仁ノ全公
ヲミル。アヒシタカフ霜華。スミヤカニ
九廻ヲヘタリ。イササカ臨濟ノ家風ヲキ
ク。全公ハ祖師西和尚ノ上足トシテ。ヒト
リ無上ノ佛法ヲ正傳セリ。アヘテ餘輩ノ
ナラフヘキニアラス。予カサネテ大宋國
ニオモムキ。知識ヲ兩浙ニトフラヒ。家風
ヲ五門ニキク。ツヒニ大白峯ノ淨禪師ニ
參シテ。一生參學ノ大事ココニヲハリヌ。
ソレヨリノチ大宋紹定ノハシメ。本鄕ニ
カヘリシ。スナハチ弘法救生ヲオモヒト
セリ。ナホ重擔ヲカタニオケルカコトシ。
シカアルニ弘通ノココロヲ放下セン。激
揚ノトキヲマツユヱニ。シハラク雲遊萍
寄シテ。マサニ先哲ノ風ヲキコエントス。
タタシオノツカラ名利ニカカハラス。道
念ヲサキトセン。眞實ノ參學アランカ。イ
タツラニ邪師ニマトハサレテ。ミタリニ
正解ヲオホヒ。ムナシク自狂ニヱフテ。ヒ
サシク迷鄕ニシツマン。ナニニヨリテカ
般若ノ正種ヲ長シ。得道ノ時ヲエン。貧道
ハイマ雲遊萍寄ヲコトトスレハ。イツレ
ノ山川ヲカトフラハン。コレヲアハレム
ユヱニ。マノアタリ大宋國ニシテ禪林ノ
風規ヲ見聞シ。知識ノ玄旨ヲ禀持セシヲ。
シルシアツメテ。參學閑道ノ人ニノコシ
テ。佛家ノ正法ヲシラシメントス。コレ眞
訣ナランカモ。イハク。大師釋尊靈山會上
ニシテ。法ヲ迦葉ニツケ。祖祖正傳シテ。菩
提達磨尊者ニイタル。尊者ミツカラ神丹
國ニオモムキ。法ヲ慧可大師ニツケキ。コ
レ東地ノ佛法傳來ノハシメナリ。カクノ
コトク單傳シテ。オノツカラ六祖大鑑禪
師ニイタル。コトキ。眞實ノ佛法マサニ
東漢ニ流演シテ。節目ニカカハラヌムネ
アラハレキ。トキニ六祖ニ二位ノ神足ア
リキ。南嶽ノ懐讓ト青原ノ行思トナリ。ト
モニ佛印ヲ傳持シテ。オナシク人天ノ導
師ナリ。ソノ二派ノ流通スルニ。ヨク五門
ヒラケタリ。イハユル法眼宗・潙仰宗・曹洞
宗・雲門宗・臨濟宗ナリ。見在大宋ニハ。臨
濟宗ノミ天下ニアマネシ。五家コトナレ
トモ。タタ一佛心印ナリ。大宋國モ後漢ヨ
リコノカタ。教籍アトヲタレテ。一天ニシ
ケリトイヘトモ。雌雄イマタサタメサリ
キ。祖師西來ノノチ。直ニ葛藤ノ根源ヲキ
リ。純一ノ佛法ヒロマレリ。ワカクニモマ
タシカアランコトヲコヒネカフヘシ。イ
ハク。佛法ヲ住持セシ諸祖ナラヒニ諸佛。
トモニ自受用三昧ニ端坐依行スルヲ。ソ
ノ開悟ノマサシキミチトセリ。西天東地。
サトリヲエシ人。ソノ風ニシタカヘリ。コ
レ師資ヒソカニ妙術ヲ正傳シ。眞訣ヲ禀
持セシニヨリテナリ。宗門ノ正傳ニイハ
ク。コノ單傳正直ノ佛法ハ。最上ノナカ
ニ最上ナリ。參見知識ノハシメヨリ。サラ
ニ燒香禮拜念佛修懺看經ヲモチヰス。タ
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]