大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大日經疏演奧鈔 (No. 2216_ 杲寶撰 ) in Vol. 59

[First] [Prev+100] [Prev] 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2216_.59.0422a01: 是等總結云意生等意輪云觀此無有形色
T2216_.59.0422a02: 空輪當知六月成就。即是成六大法身也
T2216_.59.0422a03:   一 爛脱
T2216_.59.0422a04: (一)隨念至十方也(三)當知如來○一切佛事
T2216_.59.0422a05: (二)纔持誦時○轉誦之轉也(四)行者若能如是
T2216_.59.0422a06: 已下如文
T2216_.59.0422a07: 光云。此亂脱未必爾。經・疏相照而得其意。
T2216_.59.0422a08: 則自知不用亂脱而可也 當知如來等
T2216_.59.0422a09: 者。釋祕密主觀此以下也 纔持誦時等者。
T2216_.59.0422a10: 釋纔轉誦之以下也已上光云。此即明業壽
T2216_.59.0422a11: 種除牙種生起之相。故云菩提之種子也
T2216_.59.0422a12: 行者若能等者。釋復次祕密主如來乃至咸得
T2216_.59.0422a13: 歡喜也。問。經文復次正釋有何別乎。答。上
T2216_.59.0422a14: 來就五大布字觀明意生悉地句。復次釋廣
T2216_.59.0422a15: 説有相無相義門也 所以爾者等者。釋
T2216_.59.0422a16: 皆由如來以下也 時方作業等者。此釋無
T2216_.59.0422a17: 時方造作等八句也 一切智智者。即悉地
T2216_.59.0422a18: 果也 右得悉地品竟。私云。十四義釋無此
T2216_.59.0422a19: 六字也
T2216_.59.0422a20: 大日經疏演奧鈔第四十
T2216_.59.0422a21:   今此一卷恐是草案。未覃再治。疎略頗
T2216_.59.0422a22: 多。故不獲已漫點治之。且加今解以便
T2216_.59.0422a23: 初學可畏君子希更正之。維時寶永第三
T2216_.59.0422a24: 龍集丙戌初冬十有三日。慧光誌
T2216_.59.0422a25:
T2216_.59.0422a26:
T2216_.59.0422a27:
T2216_.59.0422a28:
T2216_.59.0422a29:
T2216_.59.0422b01:
T2216_.59.0422b02: 大日經疏演奧鈔第四十一
T2216_.59.0422b03:
T2216_.59.0422b04:   東寺觀智院法印杲寶撰述
T2216_.59.0422b05: 東都靈雲寺比兵慧光校閲
T2216_.59.0422b06: 疏第十二卷之餘釋經三成
就悉地品
T2216_.59.0422b07: 成就悉地品第七者。將釋此品。則有來
T2216_.59.0422b08: 意・釋名・入文判釋三段。初來意者。下文云。
T2216_.59.0422b09: 從此品以前説眞言之果。從此品以後次
T2216_.59.0422b10: 第明修行入證之方便。從此爲首也十四右
T2216_.59.0422b11: 文次第十二左又作此釋也。演密鈔第八云。
T2216_.59.0422b12: 謂前出現品如來答金剛手第三問云何成
T2216_.59.0422b13: 果。雖説世・出世種種之果皆從字門出現。
T2216_.59.0422b14: 未説即心成就方便。今具説之故此品來
T2216_.59.0422b15: 十六左大疏鈔三云。上品已説悉地出現處即
T2216_.59.0422b16: 眞言行者内心等引處也。即佛心字一一四
T2216_.59.0422b17: 種阿字也。今品明知出現處擇取成就悉
T2216_.59.0422b18: 地果也已上私云。息障品始金剛手發三問。
T2216_.59.0422b19: 一云何除諸障。二云何持眞言。三云何彼
T2216_.59.0422b20: 成果。即如來答之中。息障品答第一問。
T2216_.59.0422b21: 普通品答第二問。世間成就品幷悉地出現
T2216_.59.0422b22: 品答第三問了。而雖已明果體。未説即心
T2216_.59.0422b23: 成就。故此品中具説之也。又義云。上兩品
T2216_.59.0422b24: 明世・出世果體了。今品明修入方便也。即
T2216_.59.0422b25: 下釋文合此義也。又義云。次上兩品分別
T2216_.59.0422b26: 世・世出間悉地説之。今此一品明世・出世
T2216_.59.0422b27: 間不二妙成就之意也。又義云。上品約始覺
T2216_.59.0422b28: 顯得故云出現。今品據還同本覺故云成
T2216_.59.0422b29: 就。成就是未起成就也。又義云。上來兩品先
T2216_.59.0422c01: 説悉地所生功徳。今此一品正説悉地能生
T2216_.59.0422c02: 法體。所謂心法也。又義云。上品説五字嚴身。
T2216_.59.0422c03: 是色身成就也。此品説摩訶薩意處。即心法
T2216_.59.0422c04: 成就也光云。此一義故和上不用之。
今案。此義只是一往分別耳
次釋名者。下
T2216_.59.0422c05: 文注品號而云。悉地是眞言妙果。爲此果
T2216_.59.0422c06: 故而修因行。故此中成就者是作業成就十八
T2216_.59.0422c07: 密鈔八云。經成就悉地品者。成就者獲得
T2216_.59.0422c08: 之稱。悉地者成就爲義未審成就與悉地
T2216_.59.0422c09: 爲一爲異。若是異者。何故前來翻譯悉地
T2216_.59.0422c10: 而作成就。若是一者。不應雙置。然此一題
T2216_.59.0422c11: 義包因果。上成就字乃是行者能成就因。下
T2216_.59.0422c12: 悉地言即是眞言所成就果。故經偈云。摩訶
T2216_.59.0422c13: 薩意處。説名漫荼羅。諸眞言心位。了知得
T2216_.59.0422c14: 成果。此一偈。上二句釋成悉地二字。摩訶
T2216_.59.0422c15: 薩者即告金剛手也。意處即心處也。離此
T2216_.59.0422c16: 心外更無一法而可得者。爲令人易解故。
T2216_.59.0422c17: 諸佛如來強以名言分別説之名漫荼羅。
T2216_.59.0422c18: 即是衆生自心之漫荼羅也。但以無明所覆。
T2216_.59.0422c19: 不自識知。下之二句釋成成就二字。謂上意
T2216_.59.0422c20: 處漫荼之果依何方便而能證得。若行者依
T2216_.59.0422c21: 眞言爲門。即能了知眞言心位不異漫荼
T2216_.59.0422c22: 意處。即是始覺契同本覺。名爲得果。即上
T2216_.59.0422c23: 二字是能成。下是所成。是成就之悉地。作依
T2216_.59.0422c24: 主釋。又因果不二。成就即悉地。作持業釋
T2216_.59.0422c25: 二十六右私云。上成就梵云悉曇。是能成就也。
T2216_.59.0422c26: 下悉地所成就。即成就具也。若是依八轉聲。
T2216_.59.0422c27: 第二與第三別。故悉曇藏二云。或依八轉
T2216_.59.0422c28: 十二聲者。悉駄・悉曇・悉地・悉睇等也。此方
T2216_.59.0422c29: 翻云成就者・能成就・具爲・成就等也已上。光
云。今考
T2216_.59.0423a01: 無文。恐是第四卷
釋總題文取意乎
後入文判釋者。光云。故和上
T2216_.59.0423a02: 言。此品牒文是雜未會・治定二本。讀者得
T2216_.59.0423a03: 意看取
T2216_.59.0423a04: 時執金剛乃至妙理之門也。此釋時吉祥金
T2216_.59.0423a05: 剛等二句也。大疏鈔三云。經云。金剛手以
T2216_.59.0423a06: 開敷眼。手持金剛印。流散如火光等云云。
T2216_.59.0423a07: 意金剛手以微妙音稱歎法自在牟尼問。
T2216_.59.0423a08: 諸眞言行乃至眞言從何來。所去至何所
T2216_.59.0423a09: 云云。經佛告金剛手言。其處名曼荼羅。諸
T2216_.59.0423a10: 眞言心位了知得成云云。次下文。二悉地皆
T2216_.59.0423a11: 從意生云云。疏云。即指衆生自心之處即一
T2216_.59.0423a12: 切佛大悲胎藏曼荼羅也已上私云。此釋述
T2216_.59.0423a13: 一品大旨也 執金剛吉祥等者。謂於金剛
T2216_.59.0423a14: 薩埵有金剛吉祥名。是金剛薩埵與佛眼
T2216_.59.0423a15: 同體之義。薩埵入佛眼三摩地故。云奇特
T2216_.59.0423a16: 開敷眼也。祕經説佛眼三昧而云金剛吉
T2216_.59.0423a17: 祥大成就品。應知佛眼特有大成就之徳。是
T2216_.59.0423a18: 故薩埵住此三昧。而於成就悉地品中發
T2216_.59.0423a19: 問也。開敷眼者。謂不必具五眼。只是兩眼
T2216_.59.0423a20: 開敷瞻仰佛也 祕密慧者。光云。諸法本
T2216_.59.0423a21: 不生理。非是因人所證。故云祕密慧也
T2216_.59.0423a22: 三毒根本者。光云。三毒即根本也 復次此
T2216_.59.0423a23: 菩薩等者。略出經一云。一切如來以此悉地
T2216_.59.0423a24: 跋折羅○而授與之。爾時諸如來以彼執金
T2216_.59.0423a25: 剛之名灌頂。故便號爲執金剛○此跋折羅
T2216_.59.0423a26: 是諸如來無上悉地。我是金剛。授與我手。
T2216_.59.0423a27: 以我金剛執持金剛十八右私云。正釋是約
T2216_.59.0423a28: 内心智徳立金剛名復次釋乃就今此菩薩
T2216_.59.0423a29: 身即是金剛之體。且又以其所持物亦金剛
T2216_.59.0423b01: 杵故名金剛也。又義云。明金剛義。上約喩
T2216_.59.0423b02: 釋今約法釋。是金剛上譬喩當體二義也
T2216_.59.0423b03: 吉祥者等者。私云。金剛智名也。吉祥福名也
T2216_.59.0423b04: 復次如世蓮華等者。私云。明開敷眼義。正釋
T2216_.59.0423b05: 則約薩埵自證解。復次釋約自利利他解。
T2216_.59.0423b06: 總意云。或由内心開敷而發問。或承佛加
T2216_.59.0423b07: 被而發問也 復次如上等者。私云。此文
T2216_.59.0423b08: 還釋上金剛吉祥義也。初釋金剛義。而功
T2216_.59.0423b09: 徳下釋吉祥義也。問。此與上釋云何異乎。
T2216_.59.0423b10: 答。上約人。今據法也。又義云。此文非必釋
T2216_.59.0423b11: 金剛吉祥義。直釋開敷眼義。但正釋約菩提
T2216_.59.0423b12: 心。復次約a字門也
T2216_.59.0423b13: 轉金剛杵乃至心眼故也者。此釋手轉金剛
T2216_.59.0423b14: 印一句也 有微旨者。謂旋轉金剛杵有
T2216_.59.0423b15: 深趣之意也 謂欲轉此等者。釋彼深旨也。
T2216_.59.0423b16: 謂如來以金剛智杵授與薩埵手中。薩埵亦
T2216_.59.0423b17: 旋轉之以授一切衆生。薩埵以是普賢身
T2216_.59.0423b18: 故。能於生佛中間授佛智於凡身。心・佛・衆
T2216_.59.0423b19: 生三種雖異。五智金剛其體不改。爲表此
T2216_.59.0423b20: 義。手轉金剛杵也 自證寂滅等者。光云。
T2216_.59.0423b21: 此本不生之法體也。生佛平等具此法耳
T2216_.59.0423b22: 謂是事者。義釋作爲是事故九之
二十八
T2216_.59.0423b23: 火光微發○金剛之
國土也
者。釋流散如火光等三
T2216_.59.0423b24: 句也。私云。此説金剛杵之威光也 般若
T2216_.59.0423b25: 波羅蜜四邊不可觸等者。智論文也已上光云。
T2216_.59.0423b26: 故和上言。四邊不可觸者。火必不可觸近。
T2216_.59.0423b27: 又不可遠。中道一實境界不可墮有・空二
T2216_.59.0423b28: 邊也。又私今謂。若依理趣般若。則般若波
T2216_.59.0423b29: 羅蜜者。本不生慧。即是中央法界體性無分
T2216_.59.0423c01: 別智。故次下云體性無垢等也。又正約智
T2216_.59.0423c02: 論意。是明衆生著一切法而不能著實相
T2216_.59.0423c03: 實相即
般若
之義
T2216_.59.0423c04: 光云。此有亂脱。即今出之以授後生
T2216_.59.0423c05: (一)遍照佛刹者(三)以此慧光○阿字之門也
T2216_.59.0423c06: (二)諸佛刹即無餘世界也(四)私謂此世界以下
T2216_.59.0423c07: 如文
T2216_.59.0423c08: 諸佛刹者。私云。此指金剛法界宮云諸佛
T2216_.59.0423c09: 刹。次云金剛之國土故。此教意。四身所化
T2216_.59.0423c10: 住處悉具法爾常恒義。故注云金剛之國土
T2216_.59.0423c11: 也。又以嚴淨心佛國故。云淨心之土也
T2216_.59.0423c12: 私謂等者。一行禪師之私注也
T2216_.59.0423c13: 發美妙音乃至名牟尼也者。釋微妙音稱歎
T2216_.59.0423c14: 等二句也。私云。此二句則薩埵欲發問先
T2216_.59.0423c15: 嘆如來也 常寂之士者。光云。此借普賢
T2216_.59.0423c16: 觀經之語。以明法身自證之境界也。彼經
T2216_.59.0423c17: 云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。其佛住
T2216_.59.0423c18: 處名常寂光十二左 幽深玄遠等者。光云。此
T2216_.59.0423c19: 亦借法花經第四法師品。云是法花經藏深
T2216_.59.0423c20: 固幽遠無人能到之語勢也 唯佛一人等
T2216_.59.0423c21: 者。光云。亦是借仁王般若經教化品。云唯
T2216_.59.0423c22: 佛一人居淨土之語也
T2216_.59.0423c23: 眞言諸行説○如是説竟者。此釋説諸眞言行
T2216_.59.0423c24: 已下八句也 此如來之行者。即指上眞言
T2216_.59.0423c25: 之行也 若聞見等者。光云。聞謂語密。見
T2216_.59.0423c26: 謂身密。證謂意密 即是三密成就之位也
T2216_.59.0423c27: 光云。此段有師傳亂。即今出之以貽後學
T2216_.59.0423c28: (一)云何修行(三)又此行者○亦其深也(二)眞言
T2216_.59.0423c29: 本體○爲我宣説(四)一切爲我已下如文
T2216_.59.0424a01: 爲我説者。光云。故和上言。此有二意。一曰。
T2216_.59.0424a02: 如上所問薩埵内證。故爲我説。一曰。一切
T2216_.59.0424a03: 衆生本有薩埵。故我言遍一切也。此品金剛
T2216_.59.0424a04: 薩埵三摩地内證祕密故。先現威徳而發
T2216_.59.0424a05: 問也 不可變者。義釋作不可變易九之
二十九
T2216_.59.0424a06: 如是説竟者。此釋如是説已等一行也
T2216_.59.0424a07: 次如來答云乃至如是説也者。光云。不二曰。
T2216_.59.0424a08: 次如告勅中。初明祕密曼荼之心地。二明
T2216_.59.0424a09: a字觀行。三明a@m字方軌。四明ra字方便。五
T2216_.59.0424a10: ra@m字規則義述二十二本
之二十三左
今其初也已上義釋
T2216_.59.0424a11: 九云。次如來答云。心處大衆生漫荼羅皆作
T2216_.59.0424a12: 是説者。説心處亦可名爲心位等三十右
T2216_.59.0424a13: 云。今疏牒再治文。義釋引未會經也 心
T2216_.59.0424a14: 處亦可等者。文次第云。心處亦名心位文
T2216_.59.0424a15: 十二左衆生于栗駄心亦名心處心。亦名心
T2216_.59.0424a16: 位。心位者是即胸臆正中位故以名。此品唯
T2216_.59.0424a17: 説八葉總攝萬徳。而更不開餘四重法界
T2216_.59.0424a18: 曼荼羅。其意至下可悉之 即指衆生等
T2216_.59.0424a19: 者。第五云。内心妙白蓮者。此是衆生本心
T2216_.59.0424a20: 妙法芬陀利華祕密幖幟。華臺八葉圓滿均
T2216_.59.0424a21: 等。如正開敷之形十七左私云。正尋大悲胎
T2216_.59.0424a22: 藏來處。即是衆生自心耳 然以四種煩惱
T2216_.59.0424a23: 等者。密鈔八云。疏然以四種等者。謂一切衆
T2216_.59.0424a24: 生雖自心即是花臺之藏。鬚蘂衆葉宛然具
T2216_.59.0424a25: 足。然以四種煩惱常倶生故。一者我癡。謂
T2216_.59.0424a26: 即無明。愚於我相迷無我理。故名我癡。二
T2216_.59.0424a27: 者我見。謂我執。於非我法妄計於我。故名
T2216_.59.0424a28: 我見。三者我慢。謂倨傲。持所執我令心高
T2216_.59.0424a29: 擧。故名我慢。四者我愛。謂我貪。於所執我
T2216_.59.0424b01: 深生耽著。故名我愛。此四常起擾濁内心。
T2216_.59.0424b02: 令外轉識恒成雜染。有情由此生死流轉不
T2216_.59.0424b03: 能出離。故名煩惱等二十六左記問八張智證
T2216_.59.0424b04: 云。四種煩惱合是四識住已上四識住者。謂四
T2216_.59.0424b05: 蘊爲所住。識蘊爲能住也。衆生五蘊蘊佛
T2216_.59.0424b06: 性之知見故云爾歟。一色識住。二受識住。
T2216_.59.0424b07: 三想識住。四行識住也。或云。第七識相應四
T2216_.59.0424b08: 惑也。所謂我癡・我見・我慢・我愛也此同演
審義
T2216_.59.0424b09: 義云。四妄執云四種煩惱也。又義云。八・七・
T2216_.59.0424b10: 六・五四識相應云四煩惱也 皆如是説者
T2216_.59.0424b11: 等者。釋説名二字也。梵本有皆如是説之
T2216_.59.0424b12: 意歟。其義見于義釋牒文。異本疏亦同之。
T2216_.59.0424b13: 可勘證本。蓋未會經有此句乎。義釋已牒
T2216_.59.0424b14: 此文。今經文雖唯標毘盧遮那佛説。兼通
T2216_.59.0424b15: 十方諸佛。是故疏家今作此釋。其意在于第
T2216_.59.0424b16: 一卷末之十一我説諸法如是令彼菩薩衆釋
T2216_.59.0424b17:
T2216_.59.0424b18: 眞言諸心處乃至而有也更問者。此釋諸眞言
T2216_.59.0424b19: 心位等六句也。眞言諸心處等二句。則牒
T2216_.59.0424b20: 未會文也 果謂諸佛已下。是隨釋也。摩訶
T2216_.59.0424b21: 薩意處以下四句之中。上二句所成悉地體
T2216_.59.0424b22: 也。下二句能成成就徳也。此法爾自性之徳
T2216_.59.0424b23: 必由眞言加持力而顯得故也。然眞言中擧
T2216_.59.0424b24: a字門以爲準的也 佛意又言等者。私
T2216_.59.0424b25: 云。是可引牒諸有所分別等四句也 諸法
T2216_.59.0424b26: 盡猶心有者。謂現量所縁之境既依心分別
T2216_.59.0424b27: 而有之。當知一切善惡諸法皆由心而現
T2216_.59.0424b28: 也。問。自宗意則色心共法爾也。云何佛意必
T2216_.59.0424b29: 言依心生境。答。凡於法爾所起之法。互具
T2216_.59.0424c01: 麁細體用之徳。是故法法互爲能所而縁起
T2216_.59.0424c02: 也。或云。隨境心轉。或云。隨心境生。二義共
T2216_.59.0424c03: 不可相違也 而有也更問等者。更問智證
T2216_.59.0424c04: 云。次引十八界中根塵及識一時和合乃有
T2216_.59.0424c05: 分明了別。此義如序及諸教中。今約此教。
T2216_.59.0424c06: 觀本不生了心無相。無相亦無。此大日也
T2216_.59.0424c07: 可推尋之人尋常心是干栗太也已上私云。此更
T2216_.59.0424c08: 問意。以無所得大空爲大日如來也。今謂。
T2216_.59.0424c09: 第一云。是青相畢竟不生故。則爲非青。青實
T2216_.59.0424c10: 相不壞故。而亦非非青。當知如來應正等覺
T2216_.59.0424c11: 無一定相可説。亦不離如是諸相也末之
T2216_.59.0424c12: 八右内心干栗太心是善惡心體故。一切分別
T2216_.59.0424c13: 度量悉從此心而生。諸教未説此義。只言
T2216_.59.0424c14: 一切法皆從心相生。此教既指心體。故云
T2216_.59.0424c15: 更問而諭後學也已
T2216_.59.0424c16: 次決定心乃至雖聞無益故者。釋決定心歡
T2216_.59.0424c17: 喜等四句也 此心梵云只多等者。文次第
T2216_.59.0424c18: 云。明二心文十二左四卷楞伽第一云。性自性
T2216_.59.0424c19: 第一義心此心梵音肝栗太宋言心。謂如樹木心。
非念慮心。念慮心梵言質多也十右
T2216_.59.0424c20: 心經文鑒云。梵云質多。此翻云心。心者縁慮
T2216_.59.0424c21: 也。即通八識皆能縁故。有爲法中心最要故
T2216_.59.0424c22: ○梵紇里駄耶。此云肉團心。即目五藏中心
T2216_.59.0424c23: 藏也。言五藏者。肝・心・脾・腎・肺。心藏爲主
T2216_.59.0424c24: 已上筆削記第一云。凡言於心。然有其四。一
T2216_.59.0424c25: 者梵語訖利駄耶。此云肉團心。則人之心藏
T2216_.59.0424c26: 也。赤形如蓮華。上有葉。色法所攝。二者質
T2216_.59.0424c27: 多。此云集起。即第八阿頼耶識。以能集諸
T2216_.59.0424c28: 種子起現行故。三者縁慮心。以通八識心
T2216_.59.0424c29: 王。以各能縁慮自分之境故。四者乾栗駄。
T2216_.59.0425a01: 此云堅實心。謂如來藏自性清淨不生不滅
T2216_.59.0425a02: 心也六左 如二乘入道等者。密鈔八云。疏如
T2216_.59.0425a03: 二乘入道等者。如二乘人初入道時。師問遮
T2216_.59.0425a04: 難則知彼人有決定入道之心也。今此決定
T2216_.59.0425a05: 心即是三昧。三昧云誓也。由此平等誓故。
T2216_.59.0425a06: 則是具定心。此決定心是質多心慮知心也。
T2216_.59.0425a07: 後干栗駄心處中之心也。若能證此心中之
T2216_.59.0425a08: 心。即是如來之決定心。注云。謂三昧也。是故
T2216_.59.0425a09: 經云。決定心歡喜説名内心處。明此但是一
T2216_.59.0425a10: 心也二十七右 先須得決定心者。密鈔云初
T2216_.59.0425a11: 入之位。今謂。指見道歟。或云。此入滅盡定
T2216_.59.0425a12: 之位也。又義云。當段約開會門明定義也
T2216_.59.0425a13: 二乘入道乃至心得悦樂明淺略定即是内
T2216_.59.0425a14: 心已下約深祕定開會。謂彼二乘悦樂即是
T2216_.59.0425a15: 如來大定之一分也 然三乘等者。亦約三
T2216_.59.0425a16: 乘而明開會。其意亦同前也 若能證此
T2216_.59.0425a17: 心處等者。文次第云。明心中心文十二左
T2216_.59.0425a18: 云。如彼蓮華方隅具足而不相亂。即是四智
T2216_.59.0425a19: 四行本有不改之徳也。而此決定自性即一切
T2216_.59.0425a20: 定心之所依。故云三昧也已上光云。故和上
T2216_.59.0425a21: 言。如來大決定心者。能證只多・所證干栗太
T2216_.59.0425a22: 不二冥契。故云大決定。如二乘定未契干
T2216_.59.0425a23: 栗太心。故非大決定。唯是分決定心也 猶
T2216_.59.0425a24: 有此定等者。釋眞言住斯位等二句也 一
T2216_.59.0425a25: 乘等者。即是眞言祕密一乘。了知諸法本初
T2216_.59.0425a26: 不生。名如實之見也 雖聞無益等者。大疏
T2216_.59.0425a27: 鈔三云。意心住定時。得究竟一乘如實之
T2216_.59.0425a28: 見。不住則雖聞無益云云。譬如水澄。水澄
T2216_.59.0425a29: 無垢。空月自然現。自心寂靜時。證悉地果
T2216_.59.0425b01: 言也已上密鈔八云。疏是事不然雖聞無益等
T2216_.59.0425b02: 者。謂此一乘無上之果要由自證。若不自
T2216_.59.0425b03: 證。雖聞終無所益。如人聞説天甘露味。若
T2216_.59.0425b04: 不親嘗。縱種種方便説之。終無所益。又如
T2216_.59.0425b05: 盲人問他乳色何似。他人答言其色如貝粖
T2216_.59.0425b06: 雪鶴等。雖聞此説。終不能了乳之眞色。是
T2216_.59.0425b07: 諸盲人各各作解。競執貝粖雪鶴而起四
T2216_.59.0425b08: 諍。良由不親證故。雖聞無益也二十七左
T2216_.59.0425b09: 此已下正明乃至而現衆像也者。私云。上來
T2216_.59.0425b10: 金剛手作二問。一直問行不可得行。二廣
T2216_.59.0425b11: 問眞言來處去處。今如來答中。先答後問。
T2216_.59.0425b12: 後答前問。第一云。或後問先答。文無定準
T2216_.59.0425b13: 末之
十九左
 摩訶薩意處等十二句答去來相。念
T2216_.59.0425b14: 彼蓮華處已下答行果也。下經文云應現諸
T2216_.59.0425b15: 方所猶如淨水現等。即行不可得行之意也。
T2216_.59.0425b16: 此釋中有二段。初此已下至無別來處也。先
T2216_.59.0425b17: 釋前來所由。今此阿字門光云。鈔主意以今此阿字
門等十九字爲兩向文也
T2216_.59.0425b18: 以下。正釋今彼蓮花等十四句也 正明習
T2216_.59.0425b19: 定等者。此指念彼蓮華處以下文也。上來
T2216_.59.0425b20: 説心處心決定安住之相。自下明祕密習定
T2216_.59.0425b21: 觀行之相也。或鈔最珍云。問。已下正明習定
T2216_.59.0425b22: 初門云意何。修行得果始終皆觀之。答。圓
T2216_.59.0425b23: 頓行人自初門觀修行得果始終也。非如
T2216_.59.0425b24: 隔歴次第機也已上 夫眞言者等者。文次第
T2216_.59.0425b25: 云。明眞言從自心發。乃至淨心即是曼荼
T2216_.59.0425b26: 羅等文十二左光云。故和上言。上來明心本
T2216_.59.0425b27: 性了。今正示行果皆心所作也已上曼荼羅
T2216_.59.0425b28: 名之爲淨者。梵語曼荼羅。此云無過上味。是
T2216_.59.0425b29: 醍醐純一無復汚穢之義也。今指此義名
T2216_.59.0425c01: 爲淨也。總意云。一切衆生皆具本淨菩提
T2216_.59.0425c02: 心故。即指此心地爲曼荼羅也 今此阿
T2216_.59.0425c03: 字門等者。以下明修入方便眞言行體也
T2216_.59.0425c04: 當引央屈不盜戒義等者。密鈔八云。疏當引
T2216_.59.0425c05: 央掘不盜戒義者。謂如上説。諸佛無上菩提
T2216_.59.0425c06: 之果即是衆生自心。離此心外無法可得。
T2216_.59.0425c07: 但要自覺。其實無人能授與者。故引彼經
T2216_.59.0425c08: 而釋成之。梵語央掘魔羅。此云指鬘。謂以
T2216_.59.0425c09: 衆多人指而爲鬘故。如彼經云。爾時世尊
T2216_.59.0425c10: 告央掘魔羅。汝今當受不與取戒。央掘魔
T2216_.59.0425c11: 羅以偈答言。我今亦不能受持不盜戒。常
T2216_.59.0425c12: 受不與取。劫盜他財物不與者。菩提無有
T2216_.59.0425c13: 受與者。不與而自取。故我不與取等。若如
T2216_.59.0425c14: 是説者。是爲眞實持不與取戒也二十七左
T2216_.59.0425c15: 私云。今所引第二卷全文也
T2216_.59.0425c16:   一 爛脱
T2216_.59.0425c17: (一)當引央掘不盜戒義(四)然此心源○諸蘂具
T2216_.59.0425c18: (七)於此臺上○一光之鬘也(六)何故須觀○
T2216_.59.0425c19: 末後噁字門也(五)所以云蘂具足○從心而有
T2216_.59.0425c20: (二)念彼蓮花處○故名坐上也(八)周遍普照
T2216_.59.0425c21: ○即入阿字門也(三)又言坐上○種種佛事也
T2216_.59.0425c22: (十)然行者初學觀時○圓明中畫也(十二)此圓
T2216_.59.0425c23: 明由如○例可解也更問(十一)行者内觀○大慧
T2216_.59.0425c24: 之光也(九)如千電集會○皆實不虚矣(十三)
T2216_.59.0425c25: 世明鏡中已下如文
T2216_.59.0425c26: 又説
T2216_.59.0425c27: (一)故名坐上也(三)周遍普照○即入阿字門也
T2216_.59.0425c28: (二)又言坐上○大慧之光也(四)如千電集會已
T2216_.59.0425c29: 下如文
T2216_.59.0426a01: 光云。又有師傳亂脱。即今出之以授後來
T2216_.59.0426a02: (一)令開敷諸蘂具足(三)於此臺上○而在其中
T2216_.59.0426a03: (六)從此字出○末後噁字門也(二)所以云○從
T2216_.59.0426a04: 心而有也(四)念彼蓮花處○故名坐上也(八)
T2216_.59.0426a05: 遍普照○即入阿字門也(五)又言坐上○大漫
T2216_.59.0426a06: 荼羅者(九)漫荼羅中○不可以喩言也(七)問觀
T2216_.59.0426a07: 蓮花○皆生其中(十)即是如來平等已下如
T2216_.59.0426a08:
T2216_.59.0426a09: 以上三説之中。私今相照而詳其義。則第三
T2216_.59.0426a10: 傳最得文旨
T2216_.59.0426a11: 然此心源等者。私云。是指眞妄不二本心
T2216_.59.0426a12: 云無名無相也。衆生内心肉團處也。即以
T2216_.59.0426a13: 迷・悟不二凡・聖絶待故云爾耳。而非謂無
T2216_.59.0426a14: 實名相也已上光云。此上所言心中之心訶
T2216_.59.0426a15: 栗太也。諸教名眞如法性即是也 眞從凡
T2216_.59.0426a16: 夫心處之心等者。私云。祕密方便初心即極。
T2216_.59.0426a17: 方便之外更無實證。故云爾也 亦不作餘
T2216_.59.0426a18: 對治等者。密鈔八云。疏亦不作餘對治等者。
T2216_.59.0426a19: 只如此經初品中。世尊欲令行者如實知
T2216_.59.0426a20: 自心故。説虚空譬喩。令於蘊處等種種觀
T2216_.59.0426a21: 察。次第對治心外之垢。皆如虚空。漸次得
T2216_.59.0426a22: 見心法明道。今則不爾。令諸行者直觀心
T2216_.59.0426a23: 處而得之耳。故云亦不作餘等二十八右
T2216_.59.0426a24: 云。言此心之處等者。此心指肉團心處。梵
T2216_.59.0426a25: 語汗栗駄。正云迄栗二合那。此譯爲肉團。行
T2216_.59.0426a26: 者若觀自心即佛之時。初觀内心作大圓
T2216_.59.0426a27: 明。圓明内中有種子字轉此種子爲本尊
T2216_.59.0426a28: 身。本尊心上復有圓明等二十八左 此心之
T2216_.59.0426a29: 處等者。文次第云。凡夫肉心最在中文十三右
T2216_.59.0426b01: 將學觀者。義釋作將學入觀者九之 
三十二
光云。以
T2216_.59.0426b02: 下正明修定方軌中。a字門觀也 亦於是
T2216_.59.0426b03: 處等者。第四云。即觀自心作八葉蓮花。阿
T2216_.59.0426b04: 闍梨言。凡人汗栗駄心状。猶如蓮花合而未
T2216_.59.0426b05: 敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向。
T2216_.59.0426b06: 女人下向。先觀此蓮令其開敷。爲八葉白
T2216_.59.0426b07: 蓮花座二十二右 是故先當觀等者。此正
T2216_.59.0426b08: 釋念彼蓮花處等二句也 於此臺上等者。
T2216_.59.0426b09: 釋華臺阿字門句也 從此字出等者。釋焔
T2216_.59.0426b10: 鬘皆妙好句也 何故須觀八葉等者。文次
T2216_.59.0426b11: 第云。不多不少但爲八葉。有二義文十三右
T2216_.59.0426b12: 私云。此是二義。其一是約事而説也。其二是
T2216_.59.0426b13: 約理而釋也 雖未能自了。義釋作雖未能
T2216_.59.0426b14: 自了其心九之 
三十二
 初阿字門等者。私云。此文
T2216_.59.0426b15: 如次。東西南北次第對方釋也。或義存爛
T2216_.59.0426b16: 脱也 其餘四隅之葉等者。密鈔八云。四
T2216_.59.0426b17: 隅是四方之餘此曰隅。四葉即配四攝。準
T2216_.59.0426b18: 上所説。東南隅葉是普賢菩薩 謂此菩薩即
T2216_.59.0426b19: 名賢瓶。能出種種行願之寶普施衆生。即
T2216_.59.0426b20: 是布施。其西南隅是文殊菩薩。此菩薩達一
T2216_.59.0426b21: 切法本來平等。佛及衆生皆同一相。名爲同
T2216_.59.0426b22: 事。其東北觀音菩薩。此菩薩凡稱念歸投者。
T2216_.59.0426b23: 無不隨心而作利樂。名爲利行。其西北隅
T2216_.59.0426b24: 是慈氏菩薩。此菩薩以慈愛爲本。能以軟
T2216_.59.0426b25: 語攝化衆生。名爲愛語。故云餘四隅等
T2216_.59.0426b26: 十八左 更問其相者。更問智證云。其餘四隅
T2216_.59.0426b27: 之葉即是四攝法。更問其相者。布施・愛語・
T2216_.59.0426b28: 利行・同事。如次相配普賢・文殊・觀音・彌勒。
T2216_.59.0426b29: 攝取衆生入於佛位。故言四攝已上私云。
T2216_.59.0426c01: 更問者。四攝菩薩種三尊即事而眞之深旨
T2216_.59.0426c02: 也 更問次第之意者。更問智證云。更問次第
T2216_.59.0426c03: 之意者。準義可知已上密鈔八云。言次知彼
T2216_.59.0426c04: 果更問等者。問。向來次第無不從阿字本
T2216_.59.0426c05: 不生菩提心。故而次明長阿字之行。次明暗
T2216_.59.0426c06: 字大空。後明惡字涅槃。如次即是菩提心爲
T2216_.59.0426c07: 因・大悲爲根・方便爲究竟。今此中從阿字本
T2216_.59.0426c08: 不生便明暗字大空。方便方辦長阿字大悲
T2216_.59.0426c09: 萬行。豈不違於前文兼失發心・修行・證理
T2216_.59.0426c10: 因果次第耶。答。字輪之義勢變多端。前從
T2216_.59.0426c11: 本不生次行後大空者。是約證悟。所謂發
T2216_.59.0426c12: 心・修行・證果次第如是。今約解悟。所謂發
T2216_.59.0426c13: 心・悟理・修行・證大涅槃。如是次第故不相
T2216_.59.0426c14: 違也二十九右私云。東西一對是因果也。釋論
T2216_.59.0426c15: 四云。八六寂滅二十四左是即心始終也。南北
T2216_.59.0426c16: 一對即福徳也。總而云之色心本末開爲四
T2216_.59.0426c17: 轉之功徳也已上光云。上來解更問次第之
T2216_.59.0426c18: 意之注文中。智證意未詳。演密以證悟・解
T2216_.59.0426c19: 悟二義判。此意已顯于疏文相。鈔主私解亦
T2216_.59.0426c20: 通途耳。今案。若如舊解。豈及注乎。然深切
T2216_.59.0426c21: 注而令後學更問其次第之意者。恐是別
T2216_.59.0426c22: 有深旨。即在師口而已 次由此是字輪等
T2216_.59.0426c23: 者。十四本義釋同之。今疏異本證本作次由
T2216_.59.0426c24: 此是字輪四阿字義已上私云。若依異本。次
T2216_.59.0426c25: 由已下是第五A+uH字門釋也。或義此存爛脱
T2216_.59.0426c26: (一)更問次
第之意
(三)由此是字輪五阿字義(二)
T2216_.59.0426c27: 成大果報○噁字門也(四)所以云以下如文
T2216_.59.0426c28: 所以云蘂具足等者。義釋作所以云鬚蘂具
T2216_.59.0426c29: 九之 
三十三
私云。若約佛陀義。則從此一一鬚
T2216_.59.0427a01: 蘂以加持神力故。現出三重曼荼羅中一
T2216_.59.0427a02: 種莊嚴眷屬也 百八三昧門五百陀羅尼
T2216_.59.0427a03: 門等者。智論第五云。復有名寂滅陀羅尼・
T2216_.59.0427a04: 無邊旋陀羅尼・隨地觀陀羅尼・威徳陀羅尼・
T2216_.59.0427a05: 花嚴陀羅尼・淨音陀羅尼・虚空藏陀羅尼・海
T2216_.59.0427a06: 藏陀羅尼・分別諸法地陀羅尼・明諸法義陀
T2216_.59.0427a07: 羅尼如是等略説五百陀羅尼門。若廣説則
T2216_.59.0427a08: 無量○復次般若波羅蜜摩訶衍義品中。略
T2216_.59.0427a09: 説則有一百八三昧。初名首楞嚴三昧。乃至
T2216_.59.0427a10: 虚空不著不染三昧。廣説則無量三昧十右至
十二右
T2216_.59.0427a11: 念彼蓮花處等者。私云。異本無念彼蓮花
T2216_.59.0427a12: 處五字。以此爲佳乎。更勘證本 於坐上
T2216_.59.0427a13: 者。經文無之。即當華臺句歟 周遍普照等
T2216_.59.0427a14: 者。釋光暉普周遍等二句也 云衆生者等
T2216_.59.0427a15: 者。文次第云。釋衆生名文十三右寶鑰上云。
T2216_.59.0427a16: 凡夫造種種業感種種果。身相萬種生。故
T2216_.59.0427a17: 名異生已上私云。衆生衆衆多義。是與異生
T2216_.59.0427a18: 其義同也。四生謂胎・卵・濕・化也 今欲教彼
T2216_.59.0427a19: 衆生等者。密鈔八云。疏今欲教彼衆生等者。
T2216_.59.0427a20: 謂一切衆生諸識心所。皆以無明爲本源
T2216_.59.0427a21: 也。若變無明爲明。何有識心可得。故起信
T2216_.59.0427a22: 云。破和合識相滅相續心相顯現法身。智
T2216_.59.0427a23: 純淨故。故云今欲等二十九左 如俗言心開
T2216_.59.0427a24: 意解等者。文次第云。明知見引俗言例文
T2216_.59.0427a25: 十三右私云。意曰。俗書中説心藏開合慮知即
T2216_.59.0427a26: 生。可考之 然行者初學觀時等者。或鈔最珍
T2216_.59.0427a27: 云。如上所明。初習定觀心未純熟者。畫
T2216_.59.0427a28: 作其形凝觀也已上 極深阿字圓光者。極
T2216_.59.0427a29: 深即幽邃之貎也 麼等諸字例可解也更問
T2216_.59.0427b01: 者。更問云。如阿字者麼等可解者。以一
T2216_.59.0427b02: 例諸。其觀大體如上洛叉中説已上第四云。
T2216_.59.0427b03: 彼安寢時。當思惟心蓮華臺中麼字門。一
T2216_.59.0427b04: 切諸法我不可得故。即是無障礙菩提心也。
T2216_.59.0427b05: 亦是如意寶珠。又云。此如意珠只是阿字門
T2216_.59.0427b06: 二十五左私云。今言麼者。五字眞言中第二
T2216_.59.0427b07: va字也。等者。rahakha也。五十字門中縛不可
T2216_.59.0427b08: va字。用麼字對譯也。又準第四卷釋。指
T2216_.59.0427b09: 我不可得ma字歟 問觀蓮華等者。義釋九
T2216_.59.0427b10: 云。問曰。何用觀蓮花。不觀餘花耶。答。此
T2216_.59.0427b11: 亦有意三十四右文次第云。明用蓮花不用
T2216_.59.0427b12: 餘花所以文。十三右私云。今此答意。理趣經
T2216_.59.0427b13: 所謂如蓮體本染不爲垢所染之義歟 如
T2216_.59.0427b14: 千電集會等者。此釋如合會千電句也 
T2216_.59.0427b15: 此光從心等者。釋持佛巧色形句也已上
T2216_.59.0427b16: 云。如來所具無盡萬徳普現色身。名言巧色
T2216_.59.0427b17: 形也 如世明鏡中等者。釋深居圓鏡中句
T2216_.59.0427b18: 也 行者見圓明等者。釋應現諸方所句也
T2216_.59.0427b19: 然亦寂然等者。釋猶如淨水月等二句也
T2216_.59.0427b20: 復次如月等者。上約普照明義而釋水月
T2216_.59.0427b21: 應現。今約無念感應義而釋此譬也 行者
T2216_.59.0427b22: 觀於自心等者。釋知心性如是等二句也
T2216_.59.0427b23: 從此品以前○謂佛住
處也
者。此釋次於其首
T2216_.59.0427b24: 上等十二句。即a@m字門觀也 從此品等者。
T2216_.59.0427b25: 此結前生後之辭也。問。住心品疏終云從此
T2216_.59.0427b26: 以下明進修方便及悉地果生也三之 
十三左
此意。
T2216_.59.0427b27: 第二品以後廣明修行方便悉地果生。依之
T2216_.59.0427b28: 次上世間成就品及悉地出現品等專説修
T2216_.59.0427b29: 行方軌。然今何云此品以前説眞言之果乎。
T2216_.59.0427c01: 答。此有多義。一義云。今言此品者。非三十
T2216_.59.0427c02: 一品之隨一。只於當品説aa@mrara@m四字
T2216_.59.0427c03: 觀中。説a字段指云從此品以前。説a@m
T2216_.59.0427c04: 段指云從此品以後也。品者aa@m等字品也。
T2216_.59.0427c05: 一義云。實則從此以前説果。以後説行。然
T2216_.59.0427c06: 上來亦説因行等。是爲慢法之人相濫前
T2216_.59.0427c07: 後而説。故云不明白次第説也。私云。此是
T2216_.59.0427c08: 二義共其有疑。何者。不明白等者。不説坐
T2216_.59.0427c09: 起威儀等祕法之釋。而非謂行果之義也。
T2216_.59.0427c10: 又指aa@m等云一品。此説不爾。文次第。於
T2216_.59.0427c11: 品題下已作此結前生後釋。當知三十一品
T2216_.59.0427c12: 相對而作此釋也。爾乃三十一品之中。從
T2216_.59.0427c13: 此以前六品説果相。從此以下二十五品
T2216_.59.0427c14: 説修行之意也。或義云。此品以前者。非謂
T2216_.59.0427c15: 具縁品等。只指上二品也。以後者。亦非通
T2216_.59.0427c16: 指已後諸品。只指當品。是答執金剛第三
T2216_.59.0427c17: 問之文則有三品。一世間成就品。二悉地出
T2216_.59.0427c18: 現品。三成就悉地品也。前二品説果徳。後一
T2216_.59.0427c19: 品明因行。故云爾也。若爾。何當品始不作
T2216_.59.0427c20: 此釋。誠雖可爾。aa@mrara@m四字觀中。初一
T2216_.59.0427c21: 字釋已了。因明品次第也 下別出之者。私
T2216_.59.0427c22: 云。已後品品往往明之。非謂一處聚類而
T2216_.59.0427c23: 明之也已上光云。或説言。指禪要云別出
T2216_.59.0427c24: 也。今謂。已言下別出之。下別二字豈只往往
T2216_.59.0427c25: 明之者乎不合別字豈又指禪要乎不合下字
T2216_.59.0427c26: 是指第七卷合下字供養次第法合別字也。料
T2216_.59.0427c27: 知大本於此等品即説坐起威儀等諸事業
T2216_.59.0427c28: 祕軌。然今略本則不出之。別出一卷以名
T2216_.59.0427c29: 供養次第法。彼具説眞言行學事業祕軌也」
T2216_.59.0428a01: 此經聖者所祕等者。密鈔八云。疏此經聖者
T2216_.59.0428a02: 所祕等者。謂此經是祕密眞言之藏。傳法聖
T2216_.59.0428a03: 者如佛密意而傳通之。故釋序云。夫經中
T2216_.59.0428a04: 文有隱伏前後相明事理互陳。是佛方便。由
T2216_.59.0428a05: 如是故。傳法聖者豈得不祕之乎二十九左
T2216_.59.0428a06: 如上觀八葉等者。此正釋次於其首上等
T2216_.59.0428a07: 四句也。私云。從是以下説a@m字門。就中當
T2216_.59.0428a08: 段即明aa@m二字鉤鎖也。a字菩提心。喩
T2216_.59.0428a09: 蓮花種子。a@m字三昧行。喩水之潤也 a@m
T2216_.59.0428a10: 字。義釋作闇字。演密所引本作唵字。闇・&MT00140;
T2216_.59.0428a11: 唵三字皆a@m字對譯也。或鈔最珍云。問。入暗
T2216_.59.0428a12: 字是三昧。云何菩提果也。不可云三昧。如
T2216_.59.0428a13: 何。答。空點即三昧點也。仍加三昧點成菩
T2216_.59.0428a14: 提果也。問。十二點中。除a@aa@ma@h四字。以
T2216_.59.0428a15: 餘八字爲三昧點。如何。答。四種阿字其點
T2216_.59.0428a16: 者定也。約阿字體。定慧均等也。故今以空
T2216_.59.0428a17: 點爲三昧也已上大疏鈔三云。疏云。更明方
T2216_.59.0428a18: 便觀o@m字門。即此三昧等已上密鈔八云。經
T2216_.59.0428a19: 意存略但置暗言。疏文備彰故標唵字。無
T2216_.59.0428a20: 相違矣三十右疏鈔幷演密意。以&MT00140;唵字爲
T2216_.59.0428a21: o@m字對譯。此於悉曇學最爲疎謬也 此&MT00140;
T2216_.59.0428a22: 字當觀在頂等者。義釋九云。此闇字當觀在
T2216_.59.0428a23: 頂上骨縫四會之中。令字正面著之立頭
T2216_.59.0428a24: 在後等三十五左私云。頂上十字縫上。當身正
T2216_.59.0428a25: 面著字。而少於頭頂後觀作之歟。要略念
T2216_.59.0428a26: 誦經云。復於頭内想置a@m暗字加頭空點。
T2216_.59.0428a27: 其光純白猶如明月。百道光明照於十方善
T2216_.59.0428a28: 觀察者。百法明門此生速證已上 更有祕密
T2216_.59.0428a29: 觀法等者。此以a@m字布一身全體也。其圖
T2216_.59.0428b01: 在別已上 光云。依十・十四・兩本義釋。後更
T2216_.59.0428b02: 有等後字屬上句也。然乃言更有祕密觀法
T2216_.59.0428b03: 又別也者。即下所出a@m字爲行者全體之
T2216_.59.0428b04: 觀也。此與前觀以a@m字置頂上別也。故
T2216_.59.0428b05: 云更有乃至別也。今經現文只説前觀。然疏
T2216_.59.0428b06: 加顯此祕觀耳。且論淺深。前是淺略。後即
T2216_.59.0428b07: 深密。灌頂大事其在此乎。要詳更問 問水
T2216_.59.0428b08: 從阿字等者。記問八張智證作云。觀暗字中。
T2216_.59.0428b09: 字點爲頭。餘爲身分。問水從阿字下流入
T2216_.59.0428b10: 別字不者。其下句中釋文分明。亦尋百光遍
T2216_.59.0428b11: 照之義已上私云。此釋a@m字智水亦流入餘
T2216_.59.0428b12: 字否問之也。言百光遍照之義也。謂a
T2216_.59.0428b13: 加空點故。諸字隨有空點。乃至加涅槃點
T2216_.59.0428b14: 故。亦隨有涅槃點。是故皆流入諸字也。又
T2216_.59.0428b15: 義云。水從阿等者。上所謂三昧之水也。此義
T2216_.59.0428b16: a@m字云水也。問意云。a@m字三昧之水已從a
T2216_.59.0428b17: 字下來。亦流入別字歟。今答曰。非但a@m字。
T2216_.59.0428b18: 亦流入rara@m二字也。密鈔八云。疏問水從阿
T2216_.59.0428b19: 字等者。爲前疏異經文暗字作唵字釋記
T2216_.59.0428b20: 今還問之。若依菩提心大悲方便。是以作
T2216_.59.0428b21: 如是釋。畢竟還許從阿字菩提心水直流
T2216_.59.0428b22: 至暗字方便已不。亦有之。如前所明。發
T2216_.59.0428b23: 菩提心成菩提已還起大悲。此約解證差
T2216_.59.0428b24: 別作此問爾三十右私云。此釋未委悉也
T2216_.59.0428b25: 光云。流入別字者。如百光中第三輪也。今
T2216_.59.0428b26: 以諸字所加空點。即爲a@m字三昧之水。故
T2216_.59.0428b27: 云水從阿字下等也。今詳此意。則諸字門
T2216_.59.0428b28: 加空點。是諸尊同大日也。是又灌頂大事。
T2216_.59.0428b29: 更問 以行者未識自心等者。此釋妙好淨
T2216_.59.0428c01: 無垢等二句也。淨無垢言表蓮華歟。故云
T2216_.59.0428c02: 先觀蓮花也。謂行者若但觀a字而未覺
T2216_.59.0428c03: 自心者。更以a@m字觀之。其觀相則先於頂
T2216_.59.0428c04: 上觀蓮花。蓮花上觀a@m字也 又以定水
T2216_.59.0428c05: 等者。正釋如水精月電句。即a@m字也 當知
T2216_.59.0428c06: 此即名見等者。此釋説寂靜法身句也已上
T2216_.59.0428c07: 云。略出經四。亦説a@m字爲寂靜涅槃也
T2216_.59.0428c08: 一切衆生世界等者。釋一切所依持句也。私
T2216_.59.0428c09: 云。一切等二句是直説法體。謂衆生與器世
T2216_.59.0428c10: 間同依寂靜法身也。經云。我一切本初。號
T2216_.59.0428c11: 名世所依。説法無等比。本寂無有上已上
T2216_.59.0428c12: 地輪依水等者。十住心論一云。五輪頌。大虚
T2216_.59.0428c13: 無邊際。風量等三千。本輪厚八億。金地廣
T2216_.59.0428c14: 同前。火大在何處。遍滿四輪邊十右私云。
T2216_.59.0428c15: 此經處處説五輪界。然今不擧火輪。其意
T2216_.59.0428c16: 同住心論歟。今文虚空爲諸法所依。以喩
T2216_.59.0428c17: 寂靜法身也 亦在別品中等者。私云。別品
T2216_.59.0428c18: 者。一義云。此指經第五卷布字品及字輪品
T2216_.59.0428c19: 等也。一義云。別品者。即如上云。非三十一
T2216_.59.0428c20: 品之隨一。指ra字釋段也。此對a@m字云別
T2216_.59.0428c21: 品也。又非直觀等者。非但觀此rara@m二字。
T2216_.59.0428c22: 又更觀餘一切字也。又義云。別品者。如初
T2216_.59.0428c23: 義也。此二字者。謂aa@m二字也。又義云。別
T2216_.59.0428c24: 品者。指第五品世間成就意也。彼品説字
T2216_.59.0428c25: 字相應等持誦方便。今指之也已上光云。故
T2216_.59.0428c26: 和上意。別品者。指下rara@m説段也。又非直
T2216_.59.0428c27: 觀等者。即釋諸眞言悉地句。故二字所謂a
T2216_.59.0428c28: a@m也 又非直觀等者。此釋諸眞言悉地等
T2216_.59.0428c29: 二句也 行者自觀時等者。光云。故和上言。
T2216_.59.0429a01: 自下示百光遍照觀。故次上言又非直觀此
T2216_.59.0429a02: 二字也。而明通諸字門能修之也 持明
T2216_.59.0429a03: 人者。光云。故和上言。悉地成就人也。因位云
T2216_.59.0429a04: 人。果位云仙。因・果二位如次持明・法佛二
T2216_.59.0429a05: 悉地也。行者自觀時至持明人也。即其因位
T2216_.59.0429a06: 也。以能自直用至悉地之相。即其果位也
T2216_.59.0429a07: 能普現色身等者。正釋能現殊類形句也
T2216_.59.0429a08: 行者由心淨等者。釋得天樂解脱句也。此有
T2216_.59.0429a09: 相世間悉地也。但言亦得大涅槃等者。第一
T2216_.59.0429a10: 義天出世果也 亦見如來句等者。釋逮見
T2216_.59.0429a11: 如來句句也。此無相出世悉地也 句是諸
T2216_.59.0429a12: 佛等者。文次第云。以句名坐文十三右謂佛
T2216_.59.0429a13: 住處也者。光云。即是曼荼羅中胎藏華臺也。
T2216_.59.0429a14: 亦是寂靜法身也
T2216_.59.0429a15: 如上見時乃至見於實相也者。此釋囉字爲
T2216_.59.0429a16: 眼界等十六句。即ra字門觀也 猶未名究
T2216_.59.0429a17: 竟等者。私云。aa@m等字各雖究竟。而今且
T2216_.59.0429a18: 約次第出現。作此釋也。言行人雖作如是
T2216_.59.0429a19: 觀。而猶未能究竟成就。須復入ra字門觀
T2216_.59.0429a20: 也。問。aa@m二字觀門既云祕密觀法。而今何
T2216_.59.0429a21: 云猶未名究竟成就之見乎。答。aa@m法體則
T2216_.59.0429a22: 雖甚深。而行人未到究竟。更用此ra字等
T2216_.59.0429a23: 方便也。或又aa@m二字因位觀心成就也。ra
T2216_.59.0429a24: ra@m二字果位事業成就也。即是理與事二種
T2216_.59.0429a25: 成就也。亦是aa@m本有觀。rara@m修生觀故也。
T2216_.59.0429a26: 問。字門非一。觀行之時何只用ara二字
T2216_.59.0429a27: 乎。答。此以a字菩提ra字煩惱故也。如次
T2216_.59.0429a28: 眞妄二法。而復各有因果。因位ara二字。即
T2216_.59.0429a29: 信・戒・慚・愧善與貪・瞋・愚癡惡也。果位a@mra@m
T2216_.59.0429b01: 二字。是慈・悲等順與瞋・恚等逆也。此義見
T2216_.59.0429b02: 祕藏記上之 
十二左
又義云。a字所證之理。ra字能
T2216_.59.0429b03: 證之智也。因位理智爲ara。果位理智爲a@m
T2216_.59.0429b04: ra@m也 更有方便等者。釋囉字爲眼界等二
T2216_.59.0429b05: 句也 於兩眼上置此二字者。或鈔最珍云。
T2216_.59.0429b06: 問。兩眼置二字云意何。答。ra字置兩眼。兩
T2216_.59.0429b07: 眼二字也。問。胎藏瑜伽記云。心置阿字門
T2216_.59.0429b08: 頂印胸表離染字三角印首中置暗字赤色
T2216_.59.0429b09: 眼置ra@m三角今經文囉字爲眼界云。又囉
T2216_.59.0429b10: 字大空點置之於眼位云。囉覽共於眼觀
T2216_.59.0429b11: 之。無胸表離染之觀。何次第相違何。答。經
T2216_.59.0429b12: 上下文次第相違。二卷三卷儀軌又不同。尤
T2216_.59.0429b13: 可疑事也。先今文者。初觀阿字。次加空點
T2216_.59.0429b14: 觀暗字。次觀ra字。次加空點觀ra@m字也。
T2216_.59.0429b15: ara二字。各加三昧點配勝功徳也。但
T2216_.59.0429b16: 胸表離染等之觀又一意也。非一準也。儀軌
T2216_.59.0429b17: 云。首中百光王。心置無生句。胸表離染字。
T2216_.59.0429b18: 安置無垢眼觀身同如來。二卷儀軌無心
T2216_.59.0429b19: 置・胸表二句。經轉字輪品。首中暗字。心置
T2216_.59.0429b20: 無生句。胸表無垢字。持誦法則品云。首中百
T2216_.59.0429b21: 光王。安立無垢眼云云。問。此等説。暗字最
T2216_.59.0429b22: 前觀如何。答。自頂上布之意歟。先觀阿字
T2216_.59.0429b23: 者。自心布之意也已上或鈔私云。經下邏字大
T2216_.59.0429b24: 空點置之於眼位等文。説胸表離染字義歟。
T2216_.59.0429b25: 至下尚可悉之 行者當坐時等者。釋俛
T2216_.59.0429b26: 頸小低頭等二句也 此有二義等者。大疏
T2216_.59.0429b27: 鈔三云。調身修道已上私云。二義者。事・理二
T2216_.59.0429b28: 方便也。初義調氣除病令身安穩。後義低
T2216_.59.0429b29: 頭守心令智開明也。即是身心自在之方
T2216_.59.0429c01: 便也
T2216_.59.0429c02:   一 爛脱
T2216_.59.0429c03: (一)速達心源故(三)此囉字門○故速得成(二)
T2216_.59.0429c04: 坐時舌○當處中也(四)如是淨眼○及果報也
T2216_.59.0429c05: (六)非但我如是説○無異也(五)如上所説○故
T2216_.59.0429c06: 名眞實也(七)以囉字門等已下如文
T2216_.59.0429c07: 光云。師傳亂脱亦大同之。但第四科如是淨
T2216_.59.0429c08: 眼至如是見也。第六科以上佛告至亦復異
T2216_.59.0429c09:
T2216_.59.0429c10: 此囉字門等者。釋而以觀心處等二句也
T2216_.59.0429c11: 又坐時舌亦不得等者。亦調氣息之方便
T2216_.59.0429c12: 也。若放舌氣即散壞。若垂舌氣亦滯屈。處
T2216_.59.0429c13: 其中間即調氣之漸也 以上佛告金剛手
T2216_.59.0429c14: 等者。當品終釋云。如上金剛手問佛眞言去
T2216_.59.0429c15: 來之相及行果。佛已答竟十八左私云。此結成
T2216_.59.0429c16: 圓鏡常現前以上文意也 如上所説等者。
T2216_.59.0429c17: 釋無垢妙清淨等二句也 當知此即是等
T2216_.59.0429c18: 者。釋如是眞實心等二句也。文次第云。釋
T2216_.59.0429c19: 眞實心名文十三右 行者見此眞言道等者。
T2216_.59.0429c20: 釋照了心明道等二句也。私云。已下釋以
T2216_.59.0429c21: 八識心體淨故六識皆發光之所由也。問。
T2216_.59.0429c22: 經云色。釋云識。相違如何。答。色・識同音故
T2216_.59.0429c23: 寫者誤書耳。檜尾先徳所持本作諸識皆發
T2216_.59.0429c24: 光。是證本也。最可據之 如小乘中説心
T2216_.59.0429c25: 意識等者。文次第云。心意識三有大小釋文
T2216_.59.0429c26: 十三右倶舍論四云。頌曰。心意識體一○論曰。
T2216_.59.0429c27: 集起故名心。思量故名意。了別故名識。復
T2216_.59.0429c28: 有釋言。淨不淨界種種差別。故名爲心。即此
T2216_.59.0429c29: 爲他作所依止。故名爲意。作能依止。故名
T2216_.59.0430a01: 爲識。故心・意・識三名所詮義雖有異。而體
T2216_.59.0430a02: 是一也十三左光記四云。論曰至故名識者。
T2216_.59.0430a03: 此訓釋異名。梵名質多。此云心。是集起義。
T2216_.59.0430a04: 謂理由心力集起心所及事業等○梵云
T2216_.59.0430a05: 末那。此云意。是思量義也。梵云毘若喃。此
T2216_.59.0430a06: 云識。是了別義也四十三右又新婆沙七十二
T2216_.59.0430a07: 解心・意・識云。或有説者。無有差別。○復
T2216_.59.0430a08: 有説者。心・意・識三亦有差別。謂名即差別。
T2216_.59.0430a09: 名心・名意・名識異故。復次世亦差別。謂過
T2216_.59.0430a10: 去名意。未來名心。現在名識故。復次施設
T2216_.59.0430a11: 亦有差別。謂界中施設心。處中施設意蘊
T2216_.59.0430a12: 中施設識故。復次義亦有差別。謂心是種族
T2216_.59.0430a13: 義。意是生門義。識是積聚義等一左至
二右
 大乘
T2216_.59.0430a14: 即有別相等者。唯識義章慈恩云。或因果倶説
T2216_.59.0430a15: 三。謂心・意・識○眞興私記四云。厚嚴經云。
T2216_.59.0430a16: 心意識所縁等云云。楞伽經云。藏識説名心。
T2216_.59.0430a17: 思量性名意。能了諸境相。是説名爲識云
T2216_.59.0430a18: 云。深密經名心意識品也。六十三瑜伽論
也 
云。
T2216_.59.0430a19: 此中諸識皆名心意識。若就最勝。阿頼耶識
T2216_.59.0430a20: 名心。何以故。由此識能集聚一切法種子
T2216_.59.0430a21: 故。於一切時縁執受境。縁不可知一類器
T2216_.59.0430a22: 境。末那名意。於一切時執我我所。及我慢
T2216_.59.0430a23: 等思量爲性。餘識名識。謂於境界了別爲
T2216_.59.0430a24: 已上私記四
末之二十六
 三縁者。根・境・識也 六自在
T2216_.59.0430a25: 王等者。大疏鈔三云。六自在王等者。可見
T2216_.59.0430a26: 佛本行集經中龍王偈頌耳。昔見文也已上
T2216_.59.0430a27: 密鈔八云。疏所謂六自在王性清淨者。謂衆
T2216_.59.0430a28: 生六識猶如寶珠體性常淨。而爲塵垢所
T2216_.59.0430a29: 染。若瑩去其垢。即得明淨。一切衆生心源
T2216_.59.0430b01: 清淨之時。六識亦皆純淨。即是六自在王如
T2216_.59.0430b02: 來也。故佛名經有六佛。所謂眼陀羅尼自在
T2216_.59.0430b03: 王佛・耳陀羅尼自在王佛・乃至意陀羅尼自
T2216_.59.0430b04: 在王佛。即斯義也三十左花嚴演義鈔清涼第二
T2216_.59.0430b05: 十下云。疏十沙字○以大品云沙字門諸法
T2216_.59.0430b06: 六自在王性清淨故。即内六處爲六自在王。
T2216_.59.0430b07: 心海湛然不礙見聞覺知。湛海猶如不礙
T2216_.59.0430b08: 像故現本疏鈔七十
六之二十八
 彼持眞言行者等者。釋
T2216_.59.0430b09: 眞言者當見等二句也 人天二是中○更勘
T2216_.59.0430b10: 經釋者。文次第云。釋兩足尊文十三右私云。今
T2216_.59.0430b11: 釋兩足即爲人天。且以義門分作釋故。更
T2216_.59.0430b12: 勘他經論等證文可釋之也。問。何故法身
T2216_.59.0430b13: 如來云人天中尊乎。答。此準常途得名。而
T2216_.59.0430b14: 實言人天者。陰陽報果是理智境界也。故次
T2216_.59.0430b15: 釋云。若離此心性更於諸處見於如來。無
T2216_.59.0430b16: 有是處也 所以者何等者。釋若見成悉
T2216_.59.0430b17: 地等二句也 悉地有衆多等者。私云。第十
T2216_.59.0430b18: 五卷所明五種悉地幷無上悉地等也 或
T2216_.59.0430b19: 無量者。或開眞俗二種悉地。或立無量差
T2216_.59.0430b20: 別也
T2216_.59.0430b21: 雖如是説乃至不死句也者。此釋從此次思
T2216_.59.0430b22: 惟等六句。即ra@mla@m門觀也 前於目中等
T2216_.59.0430b23: 者。大疏鈔三云。疏云。前於月中作觀a
T2216_.59.0430b24: 而觀於心。今受持此ra字令作ra@m字。還如
T2216_.59.0430b25: 前小低乃至觀於心中ra@m字也。此之ra字是
T2216_.59.0430b26: 相義。上有點是大空三昧。所謂第一無相之
T2216_.59.0430b27: 法云云。諸佛以ra@m字無相門爲資財故已上
T2216_.59.0430b28: 又今疏異本五智房
所持本
云。前於月中作觀阿字
T2216_.59.0430b29: 已上私云。疏鈔所覽本幷古本。目字作月也。
T2216_.59.0430c01: 又囉字作阿也。心中阿字。疏鈔所引本作心
T2216_.59.0430c02: ra@m字。疏兩本共作心中阿字。此中疏鈔所
T2216_.59.0430c03: 引本以爲勝歟。可勘證本。十四本同今疏
T2216_.59.0430c04: 也。十卷本作前於目中作覽字等。問 經云
T2216_.59.0430c05: 置之於眼位。釋云而觀於心。相違如何 答。
T2216_.59.0430c06: 上既云囉字爲眼界。今復先於眼處加空
T2216_.59.0430c07: 點而觀。然後回置心中觀之乎。私云。三卷
T2216_.59.0430c08: 胎藏儀軌云。首中百光王。心置無生句。胸
T2216_.59.0430c09: 表離染字。安置無垢眼已上此以a@mara@mra
T2216_.59.0430c10: 四字如次布置頂・心・胸・眼四處。而今經文
T2216_.59.0430c11: 雖説心位a字・頂上・a@m字・眼處ra字。而無
T2216_.59.0430c12: 胸表ra字。然今段説ra@m字門觀。即當之歟。
T2216_.59.0430c13: 若爾。經文眼字應是胸字。可尋之。又義云。
T2216_.59.0430c14: rara@m二字同布眼界而見心中a字門也
T2216_.59.0430c15: 光云。二義之中。後義爲得。初義太鑿。何
T2216_.59.0430c16: 者。經言囉字爲眼界者。則能觀無垢眼ra
T2216_.59.0430c17: 也。釋言而觀於心者。是所觀眞實心a也。
T2216_.59.0430c18: 經・疏本是各別説文。其論何相違乎。且又
T2216_.59.0430c19: 三卷軌意在轉字輪品及持誦法則品等中。
T2216_.59.0430c20: 豈其無哉 此之囉字是相義等者。密鈔八
T2216_.59.0430c21: 云。梵語邏乞灑。此翻云相。上有點者。謂la
T2216_.59.0430c22: 邏字上置大空點也。謂la@m覽字也三十一右
T2216_.59.0430c23: 云。問。上釋囉字爲眼界句。云以此無垢光
T2216_.59.0430c24: 十五左今又云轉此囉字令作覽字。上下
T2216_.59.0430c25: 共合是塵垢不可得rara@m字。何云la字是相
T2216_.59.0430c26: 義乎。答rala同音故字義相通也。例如五字
T2216_.59.0430c27: 明中第二vi字釋無縛三昧也已上光云。故
T2216_.59.0430c28: 和上言。ra字所見萬徳是有相也。la@m字所見
T2216_.59.0430c29: 諸法無相也。而實即無相相・即相無相。只
T2216_.59.0431a01: 作次第説耳 即是諸佛等者。光云。故和上
T2216_.59.0431a02: 言。此還同第一無點a字位。即無住處涅槃
T2216_.59.0431a03: 之體也
T2216_.59.0431a04: 若欲廣大智乃至不思議業者。此釋若欲廣
T2216_.59.0431a05: 大智等六句。即上la@m字觀功能之文也 謂
T2216_.59.0431a06: 一切三乘等者。私云。正釋或起五神通句
T2216_.59.0431a07: 也。一切三乘等者。出世悉地也。下至五神通
T2216_.59.0431a08: 等者。世間悉地也已上光云。若就極處論之。
T2216_.59.0431a09: 上廣大智身是出世成就也。今一切三乘等
T2216_.59.0431a10: 世間成就也 如神通有多種等者。私云。此
T2216_.59.0431a11: 五乘神通等也。不必定入定入印經等中。説
T2216_.59.0431a12: 多種神通。如第一卷鈔勘也。亦如第十五
T2216_.59.0431a13: 卷所釋五種神通等也
T2216_.59.0431a14:   一 爛脱
T2216_.59.0431a15: (一)如用日光等彼螢火也(三)持明者謂持誦人
T2216_.59.0431a16: ○亦不可得(二)此即是入○持明仙也(四)經意
T2216_.59.0431a17: 言已下如文
T2216_.59.0431a18: 持明者等者。正釋成就持明等句也 長
T2216_.59.0431a19: 壽謂等者。正釋長壽童子身句也。不動使者
T2216_.59.0431a20: 念誦品云。能令己身如十六童子髮十五右
T2216_.59.0431a21: 南海傳第三云。童子始從胎内至年十六。
T2216_.59.0431a22: 長年則身久存十七右 經意言等者。正釋眞
T2216_.59.0431a23: 言者未得等二句也
T2216_.59.0431a24: 眞言智發起乃至佛已答竟者。此釋眞言發
T2216_.59.0431a25: 起智等十二句也 以入覽字門等者。即釋
T2216_.59.0431a26: 眞言發起智句也
T2216_.59.0431a27:   一 爛脱
T2216_.59.0431a28: (一)眞實之智(三)如是眞言之智○無上道也
T2216_.59.0431a29: (二)故經云離一切相則名諸佛也(五)悉地成就
T2216_.59.0431b01: 是作業
成就
(四)如上金剛手○佛已答竟
T2216_.59.0431b02: 如是眞言等者。釋是最勝實知句也 一切
T2216_.59.0431b03: 諸佛等者。釋一切佛菩薩等二句也 法花
T2216_.59.0431b04: 大長者等者。私云。此信解品意也 菩薩救
T2216_.59.0431b05: 世者等者。釋由是諸正覺等六句也 乃至
T2216_.59.0431b06: 由此行等者。釋故得無上智等二句也 經
T2216_.59.0431b07: 云離一切相等者。私云。淨名經文也已上
T2216_.59.0431b08: 云。此未審鈔主指何許文也。故和上引大
T2216_.59.0431b09: 品經。今考無文。此出羅什譯金剛經。彼曰。
T2216_.59.0431b10: 離一切諸相則名諸佛七左 悉地是眞言
T2216_.59.0431b11: 等者。光云。故和上言。此釋品題。悉地者。第
T2216_.59.0431b12: 一無點a字也。成就者。a@m字等作業修行也
T2216_.59.0431b13: 如上金剛手等者。私云。義釋以此一行餘
T2216_.59.0431b14: 文置次品初。今可讀爛脱乎。但準上第六
T2216_.59.0431b15: 品終云右得悉地品竟。是亦當品結文也已
T2216_.59.0431b16: 大日經疏演奧鈔第四十一
T2216_.59.0431b17:   此卷之中頗削之。是由其舊本未出草
T2216_.59.0431b18: 藁。文旨叵通。恐後學者或惑。而不顧傷
T2216_.59.0431b19: 牛之誚也已。況乎此卷本經本疏説宗大
T2216_.59.0431b20: 事。而非未禀承者所知。是故至其文處
T2216_.59.0431b21: 間標更問以諭後生。可畏君子庶曉厥
T2216_.59.0431b22: 趣。維時寶永第三丙戌初冬。挑三更之釭
T2216_.59.0431b23: 校斯一册了。慧光識
T2216_.59.0431b24:
T2216_.59.0431b25:
T2216_.59.0431b26:
T2216_.59.0431b27:
T2216_.59.0431b28:
T2216_.59.0431b29:
T2216_.59.0431c01:
T2216_.59.0431c02: 大日經疏演奧鈔第四十二
T2216_.59.0431c03:
T2216_.59.0431c04:   東寺觀智院法印杲寶撰述
T2216_.59.0431c05: 東都靈雲寺比丘慧光校閲
T2216_.59.0431c06: 疏第十二卷之餘釋經三轉字輪
漫荼羅行品
T2216_.59.0431c07: 轉字輪漫荼羅行品第八者。此有來意・釋
T2216_.59.0431c08: 名・入文解釋三段。初來意者。密鈔第八云。如
T2216_.59.0431c09: 上金剛手初問佛。佛從初至竟皆合此問。
T2216_.59.0431c10: 中間他語間斷。今佛騰前意而答之。故此
T2216_.59.0431c11: 品來三十一左私云。金剛手初問佛者。第一卷初
T2216_.59.0431c12: 九句問也。一部始終答此九句之中。息障品
T2216_.59.0431c13: 已下至成就悉地品。則就支流三問答之。
T2216_.59.0431c14: 望九句問故云中間他語間斷。而今乘前
T2216_.59.0431c15: 九句問而答也。問。若爾九句間中答何問
T2216_.59.0431c16: 乎。答。此第七句及彼行修行句之答也已上一
義也
T2216_.59.0431c17: 此上已説覽字門等觀行。而今又委説之。故
T2216_.59.0431c18: 此品來是亦一
義也
以上二義見次下文已上光云。
T2216_.59.0431c19: 故和上言。從上品所明aa@mrala@m等觀行
T2216_.59.0431c20: 至此品。皆九問第七及彼行修行句之答也。
T2216_.59.0431c21: 但上品説a字妙體。今品説此a字所變百
T2216_.59.0431c22: 光遍照之義。即是周遍法界義也。轉一字
T2216_.59.0431c23: 成多字。變一音成諸音。故此品來。次釋名
T2216_.59.0431c24: 者。密鈔八云。經轉字輪漫荼羅行品者。轉謂
T2216_.59.0431c25: 旋轉。即旋陀羅尼。謂行者若見阿字。當知
T2216_.59.0431c26: 説菩提心義。乃至若見長噁字。當知顯方
T2216_.59.0431c27: 便之力。若見迦佉乃至娑訶等二十八字。當
T2216_.59.0431c28: 知皆是慧門。若見伊等。當知即是三昧門。
T2216_.59.0431c29: 若見仰等五字。當知即顯大空之點是成
T2216_.59.0432a01: 佛義。若行者了達是義。則能入一切陀羅尼
T2216_.59.0432a02: 義。名之爲轉。字即文字。即此字門安布旋
T2216_.59.0432a03: 轉無礙。猶如於輪。名爲字輪。輪是其體 轉
T2216_.59.0432a04: 是其用。攝用擧體。皆持業釋。故名轉字輪。
T2216_.59.0432a05: 漫荼羅名義如上已釋。曼荼羅是通名。以別
T2216_.59.0432a06: 揀通。轉字輪之漫荼羅。作依主釋。行者造
T2216_.59.0432a07: 作。亦通多義。轉字輪曼荼羅之行。亦依主
T2216_.59.0432a08: 釋。故名轉字輪曼荼羅行三十一右光云。故和
T2216_.59.0432a09: 上言。轉有二義。一轉惑摧破。二周遍法界。
T2216_.59.0432a10: 此是二義共爲曼荼羅也。法界諸法一一無
T2216_.59.0432a11: 非如來内證法門身。故於諸法上各轉此
T2216_.59.0432a12: 字輪也。行者修行此義即身成佛。故云行
T2216_.59.0432a13: 也。即身成佛而有四重。一修生即身成佛
T2216_.59.0432a14: 成就
二本有即身成佛悉地出
現品
本修不二即身
T2216_.59.0432a15: 成佛成就悉
地品
四絶待即身成佛轉字輪品總而言
T2216_.59.0432a16: 之。當品諸法法爾如是住位安立萬法。而
T2216_.59.0432a17: 以一一是法性身故。云轉字輪品也。後入
T2216_.59.0432a18: 文解釋者。私云。十卷本自此品爲第七卷
T2216_.59.0432a19: 已上光云。故和上言。此中牒經多是未會。
T2216_.59.0432a20: 少同治定。得意可讀
T2216_.59.0432a21: 如來復觀察乃至現法之樂也者。此釋爾時
T2216_.59.0432a22: 毘盧遮那○住甘露生三昧也。經文有二重
T2216_.59.0432a23: 觀察。上總標。下別釋也。謂此大會即一切
T2216_.59.0432a24: 衆生故。具縁品釋云。此中大會即是法界曼
T2216_.59.0432a25: 荼羅所攝應度衆生三之
十六左
 亦有意懷。義釋
T2216_.59.0432a26: 九作亦有意趣四十左光云。故和上言。佛知
T2216_.59.0432a27: 各各法性法門。而欲説其自性字輪體。故
T2216_.59.0432a28: 云意懷。意懷者本懷也 一切世間者。即三
T2216_.59.0432a29: 種世間也 甘露生三昧者。光云。明本經作
T2216_.59.0432b01: 甘露王三昧。故和上言。若忘法性唯見事
T2216_.59.0432b02: 相。是名麁法。以喩毒者。謂衆生著取之。如
T2216_.59.0432b03: 飮毒也。若知即事而眞字字實義。是名妙
T2216_.59.0432b04: 法。以喩甘露。則行人了達此義。如服甘露
T2216_.59.0432b05: 也 如來現法之樂者。密鈔八云。疏如來現
T2216_.59.0432b06: 法之樂者。即如來力無畏不共法等大涅槃
T2216_.59.0432b07: 之樂也。即前經云逮見如來句乃至佛無過
T2216_.59.0432b08: 上智等三十二右光云。自證萬徳只是法界現
T2216_.59.0432b09: 前諸法。而於此法常自受樂故。云現法之
T2216_.59.0432b10: 樂也
T2216_.59.0432b11: 從此定起乃至不可破壞也者。此釋時佛由
T2216_.59.0432b12: 是定故○莎訶也 然明及眞言等。文次第
T2216_.59.0432b13: 云。眞言與明妃同異文十三右記問八張智證
T2216_.59.0432b14: 云。然明及眞言有殊者。若從心口中出。名
T2216_.59.0432b15: 爲眞言。身分生。名爲明也。言從身分流出
T2216_.59.0432b16: 光明。其光出字。是身字光輪也。眞言可撿
T2216_.59.0432b17: 已上密鈔八云。若爾。何故經言從三昧起
T2216_.59.0432b18: 説此明妃。豈非口説耶。釋曰。雖從身現。即
T2216_.59.0432b19: 是説故。此即名爲身説。如楞伽經云。或有
T2216_.59.0432b20: 佛刹瞻視顯法。或有揚眉。或有動睛等。
T2216_.59.0432b21: 令諸菩薩得無生法忍。亦身説也。又欲顯
T2216_.59.0432b22: 法離於言故。故説身現名之曰明。欲顯
T2216_.59.0432b23: 無言不礙於言故。從口演名曰眞言。是故
T2216_.59.0432b24: 明與眞言體無異也三十二右 由増長義故
T2216_.59.0432b25: 等者。文次第云。釋妃義文十三右密鈔八云。
T2216_.59.0432b26: 疏由増長義故女聲呼之者。謂此明妃能増
T2216_.59.0432b27: 益生長行者功徳法。故女聲呼之。梵云vi
T2216_.59.0432b28: dya儞也二合此是男聲。梵云vidi儞。即
T2216_.59.0432b29: 是女聲。倶譯云明。由隨増長義故加以妃
T2216_.59.0432c01: 言也三十二左問。今妃是尊重之意。何云増長
T2216_.59.0432c02: 義。答次下釋云。妃者如世女人能生男女
T2216_.59.0432c03: 令種胤不絶。此明能生一切如來所有功
T2216_.59.0432c04: 徳。故義云妃也二十左 如上金剛手等者。義
T2216_.59.0432c05: 釋九云。如上金剛手奉初問佛。佛從初至
T2216_.59.0432c06: 竟皆答此問等四十一右 復騰前意者。光
T2216_.59.0432c07: 云。即九句中第七及彼行修行句意也 如上
T2216_.59.0432c08: 覽字門義等者。指次上品終文所説la@m字門
T2216_.59.0432c09: 也 今依前等者。即依前九句問復説之也。
T2216_.59.0432c10: 此品來意前出二義。即此超間・隣次之兩意
T2216_.59.0432c11: 也 欲令衆縁等者。此爲其上略説la@m字門
T2216_.59.0432c12: 等而作衆縁故。云欲令衆縁具足等也
T2216_.59.0432c13: 伽伽那三迷等者。義釋第九云。gaganasame
T2216_.59.0432c14: apratisayesarvatath@agat@asamant@a@dagatega
T2216_.59.0432c15: ganasamevaralak@sa@nai四十一右 阿鉢羅底三
T2216_.59.0432c16: 問之等者密鈔八云。疏阿鉢羅底三迷問之
T2216_.59.0432c17: 者。令問此眞言句義幷字義。若句義者。如
T2216_.59.0432c18: 第三疏中釋爲無等無對之義。謂此明妃出
T2216_.59.0432c19: 過一切語言譬喩。無有一法可爲倫匹。故
T2216_.59.0432c20: 云無等。若字義者。阿是一切法本不生義。跛
T2216_.59.0432c21: 是第一義諦義等三十二左私云。此釋引上香
T2216_.59.0432c22: 水眞言句義經第一
疏第四
而解今阿波羅底三迷句
T2216_.59.0432c23: 義也。彼句義即云無等無對。且又自釋字
T2216_.59.0432c24: 義。言以此等句義字義而可明其義故。今
T2216_.59.0432c25: 云問之也。尋云。今此諸句多同彼香水言
T2216_.59.0432c26: 句義。云何局此一句而勸問耶。況又次釋
T2216_.59.0432c27: 云。謂此無相無礙之法於空無量無礙無所
T2216_.59.0432c28: 不遍。然復有異義所以者何。若一切法直
T2216_.59.0432c29: 爾如空者。即是無過患無功徳。即釋伽伽
T2216_.59.0433a01: 那等第一句義也。又曰。今此中雖無相無礙
T2216_.59.0433a02: 猶如虚空以上躡第一
句起第二句
而具一切如來眞實功
T2216_.59.0433a03: 徳無所不備乃至雖擧此空爲況然有無
T2216_.59.0433a04: 量無邊離相之徳。非虚空所能喩也。此釋
T2216_.59.0433a05: 阿鉢羅等第二句義也。又曰。此功徳者此攝第
T2216_.59.0433a06: 二句即是等於如來等。即釋薩嚩怛多掲多
T2216_.59.0433a07: 第三句義也。此皆別釋句句。何爲問餘釋
T2216_.59.0433a08: 乎。答。雖釋次第相連之義。正論句義之時。
T2216_.59.0433a09: 阿跛羅底等一句與上香水眞言同。故今讓
T2216_.59.0433a10: 彼云問之歟但些些疑問智證云。轉字輪品
T2216_.59.0433a11: 釋云。阿鉢羅底更問三曼荼奴羯底更問伽伽
T2216_.59.0433a12: 那三迷更問句義。
已上。文
此三句更問如何已上同雜鈔
T2216_.59.0433a13: 云。阿鉢羅底問之三曼多奴羯底更問之伽伽
T2216_.59.0433a14: 那三迷更問句義。
已上
記問八張同作云。第三句者。
T2216_.59.0433a15: 指上眞言第三句也。私準大義。以成菩提
T2216_.59.0433a16: 爲三句已上私云。準此等釋。今阿鉢羅等句
T2216_.59.0433a17: 下問之者。蓋非謂句義等。是令更問其深
T2216_.59.0433a18: 義也。謂經説此眞言凡有六句。然除第一
T2216_.59.0433a19: 怛姪他句。自餘五句以表五轉等法門故。即
T2216_.59.0433a20: 令更問其意。爾乃句句皆置更問之言。是
T2216_.59.0433a21: 故次釋中第三句注更問。又第四句注更問
T2216_.59.0433a22: 句義。猶可尋之。此眞言缺第一句釋。第十
T2216_.59.0433a23: 注釋結大界眞言云。奴讓多敬也。是一切諸佛
之敬。前所念令憶
T2216_.59.0433a24: 念也二十二左。光云。鈔主所覽本誤。現流印本作教也是
一切諸佛之教等。最是可也。况又今怛姪他與彼奴壞多。
T2216_.59.0433a25: 其梵文別。勿漫會釋。今依心經梵本。tadya
th@a他。此云所謂。又大佛頂句義注即説呪曰
若今除
T2216_.59.0433a26: 第一句自餘五句以配五轉。則五句如次東・
T2216_.59.0433a27: 南・西・北・中五佛三摩地也。但第一句空也。
T2216_.59.0433a28: 第二句不空也。第三句不二也。第四句亦不
T2216_.59.0433b01: 二也。第四句還歸空也。第五句示無礙力
T2216_.59.0433b02: 也。句句悉含深義。故皆云更問也 伽伽是
T2216_.59.0433b03: 行義等者。私云。先指次破壞者。初ga字行也。
T2216_.59.0433b04: ga字無行也。即以無行破有行故云爾
T2216_.59.0433b05: 也。是即以下字字義破上字字相。十六玄
T2216_.59.0433b06: 門中多字破一之義也 次明第二句義者阿
T2216_.59.0433b07: 鉢羅底三迷句也。經文注雖言第三句。除
T2216_.59.0433b08: 怛姪他句故云第二也 第三句者。薩嚩怛
T2216_.59.0433b09: 多掲多句也 次復言等者。第四句也 
T2216_.59.0433b10: 中云無礙力等者。伽伽那三迷句義也。大空
T2216_.59.0433b11: 者。即無礙義。故云此中也。又義云。釋第
T2216_.59.0433b12: 六句義。即勝願相也。願力堅固能通法界故
T2216_.59.0433b13: 云無相願也。又義云。非是釋第六句。還釋
T2216_.59.0433b14: 上眞言名字無礙力義也。但略第六句釋。是
T2216_.59.0433b15: 總結無別義故也已上光云。三義之中。初義
T2216_.59.0433b16: 未快。後義順文。如第二義即在文外。何
T2216_.59.0433b17: 者。名必招體。豈句義無其意。今案。無礙名
T2216_.59.0433b18: 總渉諸句。力言殊在終句。然乃總結而釋
T2216_.59.0433b19: 名字。應知次後兩義竝存而是可也
T2216_.59.0433b20: 佛於三昧中乃至衆徳不具也者。此釋善男
T2216_.59.0433b21: 子以此明妃○能滅除衆苦也
T2216_.59.0433b22:   一 爛脱
T2216_.59.0433b23: (一)不可破壞也(三)佛於三昧中○身現曰明
T2216_.59.0433b24: (二)以此善男子○能苦除滅者(五)言此明妃者
T2216_.59.0433b25: ○現法之樂也(四)妃者如世女人○義云妃也
T2216_.59.0433b26: (六)行者修眞言行時已下如文
T2216_.59.0433b27: 光云。又有師傳亂脱。而今出之以授後生
T2216_.59.0433b28: (一)不可破壞也(三)佛於三昧中○身現曰明
T2216_.59.0433b29: (二)以此善男子○無二境界(五)由是力故○現
T2216_.59.0433c01: 法之樂也(四)妃者如世女人○衆徳不具也
T2216_.59.0433c02: (六)時毘盧遮已下如文
T2216_.59.0433c03: 口説名眞言陀羅尼男聲也者。私云。最珍鈔云。
T2216_.59.0433c04: 問。眞言陀羅尼男聲。身現名明妃之意何。
T2216_.59.0433c05: 答。眞言陀羅尼口輪説法也。是慧也。以慧爲
T2216_.59.0433c06: 男也。身現名明妃者。三昧所發身光之中
T2216_.59.0433c07: 現字。以三昧爲女也已上 明妃如來身無
T2216_.59.0433c08: 二境界者。密鈔八云。疏明妃如來身無二境
T2216_.59.0433c09: 界者。明妃即上眞言句也。無二境界者。明妃・
T2216_.59.0433c10: 如來無二相故。謂如來者。即是等空三昧。即
T2216_.59.0433c11: 是無勝三昧。即是同至所住。即是勝願聚。此
T2216_.59.0433c12: 多法名之爲身。故云明妃如來身等。又此
T2216_.59.0433c13: 明妃從如來身任運現起。即如來身爲能
T2216_.59.0433c14: 現。妃爲所現。此之境界畢竟無二。若不悟
T2216_.59.0433c15: 此理。無由成佛。何以故。見二境界故二十
T2216_.59.0433c16: 三右 一切衆生身口之苦者。義釋九作一切
T2216_.59.0433c17: 衆生身口意之苦四十二左
T2216_.59.0433c18: 時毘盧遮那乃至皆是上首也者。此釋時毘
T2216_.59.0433c19: 盧遮那○上首執金剛言也。私云。以上説三
T2216_.59.0433c20: 世無礙力明妃。示出生功徳之義。自下説轉
T2216_.59.0433c21: 字輪曼荼羅之相也 時毘盧遮那等者。義
T2216_.59.0433c22: 釋九曰。時毘盧遮那世尊。尋念諸佛・我始
T2216_.59.0433c23: 初不生・金剛執力故。告上首執金剛言四十
T2216_.59.0433c24: 三右 我本初不生者。a字門也。意曰。以a
T2216_.59.0433c25: 字門加持諸佛及執金剛等。令成無二之
T2216_.59.0433c26: 體已。然後旋轉無窮成一切字輪普現色
T2216_.59.0433c27: 身也 由不生故等者。義釋九作本來不生
T2216_.59.0433c28: 故由與諸佛無二體故四十三右 以不生加
T2216_.59.0433c29: 持之等者。又九云。以不生力加持之也。一
T2216_.59.0434a01: 切皆入阿字門。即是無二之體也。如是思念
T2216_.59.0434a02: 已。方告上首諸金剛也。上首者。非但祕密
T2216_.59.0434a03: 主而已。十佛刹土諸執金剛皆是上首也同上
T2216_.59.0434a04:   一 爛脱
T2216_.59.0434a05: (一)以不生加持之也(三)如是思念已○祕密主
T2216_.59.0434a06: (二)一切皆入○無二體生而已(四)十佛刹土已
T2216_.59.0434a07: 下如文
T2216_.59.0434a08: 光云。師傳亂脱。第二科終而已二字。屬第四
T2216_.59.0434a09: 科初。文義具矣
T2216_.59.0434a10: 諦聽善男子乃至住彼前也者。此釋善男子
T2216_.59.0434a11: 諦聽○普現其身也 此一字中等者。義釋
T2216_.59.0434a12: 第九云。此一字中入一切字。一切字中入此
T2216_.59.0434a13: 一字。於一切法旋轉無礙也四十三左 如世
T2216_.59.0434a14: 人之輪等者。文次第云。釋輪義文十三左
T2216_.59.0434a15: 云。世人之輪者。此如世間所用者也。次世
T2216_.59.0434a16: 間之輪者。此如輪王所得者也已上光云。此
T2216_.59.0434a17: 義未快。二段喩況只是一種世間所用輪也。
T2216_.59.0434a18: 但初釋旋轉義。後明摧破義也 漫荼羅是
T2216_.59.0434a19: 清淨義等者。第十五云。漫荼羅是具種種徳
T2216_.59.0434a20: 義。即是如來祕密之徳。如是祕密之徳。如
T2216_.59.0434a21: 蓮花開敷而自莊嚴三左又第十四云。毎三
T2216_.59.0434a22: 部隨五字輪而轉。隨義相應之相。前言漫
T2216_.59.0434a23: 荼羅。今云輪者。即是漫荼羅義六右私云。今
T2216_.59.0434a24: 言清淨義下更釋之者。指第十五蓮花開敷
T2216_.59.0434a25: 義歟。凡漫荼羅名義。經第一・疏第四明之。
T2216_.59.0434a26: 所謂輪圓・發生・聚集・無比味・無過上味等義
T2216_.59.0434a27: 也 品廣者等者。私云。蓋梵本品字下有
T2216_.59.0434a28: 廣梵語。次上已云漫荼羅行品中廣。今指此
T2216_.59.0434a29: 文也 此中之義者。義即所詮義理也 只是
T2216_.59.0434b01: 一分之名者。名是能詮名教也。此名一分即
T2216_.59.0434b02: 今一品是也。文略義廣分滿不二之意。故云
T2216_.59.0434b03: 品廣也。又義云。廣者。漫荼羅體即周遍法界
T2216_.59.0434b04: 遍一切法門。三十一品皆同詮此廣大曼荼
T2216_.59.0434b05: 羅義。品者。一分義也。然彼大曼荼羅有無量
T2216_.59.0434b06: 門。即今三十一門義趣不同。斯是一品其一
T2216_.59.0434b07: 分義。故云品也已上光云。二義之中。前義可
T2216_.59.0434b08: 見。今案。品者一種字輪名也。廣者法界字
T2216_.59.0434b09: 輪義也。此是一種・法界。二而不二。不二而
T2216_.59.0434b10: 二。故次下注言言略義廣也 一分之經者。
T2216_.59.0434b11: 指此一品。是即一種字輪之體。故爲一分之
T2216_.59.0434b12: 名也 諸品皆云等者。準此一品。三十一品
T2216_.59.0434b13: 皆可云品廣也 即是言略等者。言名一分
T2216_.59.0434b14: 故云品。法門無盡故云廣也 本不生者等
T2216_.59.0434b15: 者。私云。此文還釋上本初不生經文。是爛脱
T2216_.59.0434b16: 也。一義云。非是爛脱。即當眞言門修行等
T2216_.59.0434b17: 文。是未會也。經直云眞言門。釋義牒本不
T2216_.59.0434b18: 生。皆是a字門功徳也 住彼前者。即當普
T2216_.59.0434b19: 現其身也
T2216_.59.0434b20: 爾時執金剛乃至平等之法也者。此釋爾時
T2216_.59.0434b21: 執金剛○歸命證空者也 爾時執金剛等
T2216_.59.0434b22: 者。私云。此牒未會文也 金剛旋下者。諸
T2216_.59.0434b23: 佛智印即五股五剛杵也。謂如擲於虚空
T2216_.59.0434b24: 還來地中等。是旋下義也 下金剛蓮座者。
T2216_.59.0434b25: 此菩薩下於座也。謂以金剛杵爲蓮花臺。
T2216_.59.0434b26: 故云金剛蓮花也 問。再治經無擲杵之
T2216_.59.0434b27: 意如何。答。旋轉之言含其義乎 歸命菩
T2216_.59.0434b28: 提心等者。以下六句讃梵本。出小野僧正大
T2216_.59.0434b29: 日劍印中。最極祕也。慈覺・慧運・宗睿三師録
T2216_.59.0434c01: 所載毘盧遮那如來菩提心讃是也。私云。今
T2216_.59.0434c02: 此六句之中。初二句歸命菩提心爲因句。就
T2216_.59.0434c03: 中初句本有菩提心。後句修生菩提心。次二
T2216_.59.0434c04: 句歸命大悲爲根本句。後二句歸命方便爲
T2216_.59.0434c05: 究竟句。就中初句因方便。後句果方便也。又
T2216_.59.0434c06: 義云。今六句有五箇歸命。如次中・東・南・西・
T2216_.59.0434c07: 北之五轉也。初三易知。先造作者。西方證菩
T2216_.59.0434c08: 提也。是先成就果人。故云先造作也。證空
T2216_.59.0434c09: 者者。即北方入涅槃。故云證空也已上光云。
T2216_.59.0434c10: 此是二義果歸一致。何者。三句五轉只是開
T2216_.59.0434c11: 合之異也已 如上云此心等者。此指住心
T2216_.59.0434c12: 品所説。即云何菩提謂如實知自心等文意
T2216_.59.0434c13: 也。又義云。是指次上成就悉地品摩訶薩等
T2216_.59.0434c14: 文也 其地地等者。十卷本作即是地波羅
T2216_.59.0434c15: 密也已上即十地十波羅蜜也 重言歸命頂
T2216_.59.0434c16: 禮等者。釋論疏一云。以前所攝無量衆命
T2216_.59.0434c17: 傾依滿足大法王故。將命歸者表敬極故
T2216_.59.0434c18: 四十六右又云。四生所尚莫過於身。五體之
T2216_.59.0434c19: 中唯推於頂。以頂輪展敬。表龍樹虔恭。禮
T2216_.59.0434c20: 申三業歸依意請三通加護三十五左私云。
T2216_.59.0434c21: 此六句文。或云歸命。或云稽首。或云頂禮。
T2216_.59.0434c22: 其語雖異。其意同也
T2216_.59.0434c23:   一 爛脱
T2216_.59.0434c24: (一)恭敬深至故爾也(三)如此歎佛已○先歎佛
T2216_.59.0434c25: (二)空證即是○平等之法也(四)白佛言世尊
T2216_.59.0434c26: 已下如文
T2216_.59.0434c27: 又説云光云。故和上用此
亂。文義倶有便乎
T2216_.59.0434c28: (一)又更禮拜也(三)重言歸命○先歎佛也(二)
T2216_.59.0434c29: 證即是○平等之法也(四)白佛言世尊已下如
T2216_.59.0435a01:
T2216_.59.0435a02: 如此歎佛等者。此釋下段經文祕密主如是
T2216_.59.0435a03: 歎已等也
T2216_.59.0435a04: 白佛言世尊乃至成就妙果也者。此釋而白
T2216_.59.0435a05: 佛言○眞言修圓滿故也 一切衆生故等
T2216_.59.0435a06: 者。義釋九云。哀愍我及一切衆生故。願哀
T2216_.59.0435a07: 愍我及護念我。及爲利衆生故。法王者。於
T2216_.59.0435a08: 法自在故名爲王。爲法王哀愍我故。護
T2216_.59.0435a09: 念我故。爲利衆生故等四十五右私云。若依
T2216_.59.0435a10: 此釋。可讀爛脱
T2216_.59.0435a11: (一)一切衆生故(三)法王者○名爲王(二)願哀愍
T2216_.59.0435a12: 我○利衆生故(四)爲法王哀愍已下如文
T2216_.59.0435a13: 又義云。當段言白佛言世尊○爲利衆生故。
T2216_.59.0435a14: 是未會之經文。即當治定本祕密主如是○
T2216_.59.0435a15: 爲利衆生故。然乃不可讀爛脱也
T2216_.59.0435a16:   一 爛脱
T2216_.59.0435a17: (一)及爲利衆生故(三)如説修○圓滿故(二)願佛
T2216_.59.0435a18: 更説阿字輪也(四)圓滿者以下如文
T2216_.59.0435a19: 光云。故和上不用此亂。不用而可。臨文可
T2216_.59.0435a20:
T2216_.59.0435a21: 次佛告祕密主言○非彼心境
所及也
者。此釋如是説
T2216_.59.0435a22: 已毘盧遮那世尊○本寂無有上也 佛告
T2216_.59.0435a23: 祕密主言等者。此牒未會文也。義釋九云。
T2216_.59.0435a24: 佛告祕密主言。我本初説。諸佛最勝。世所
T2216_.59.0435a25: 依名稱號四十五左私云。我初即當我一切本
T2216_.59.0435a26: 初。諸最勝佛即當本寂無有上。世所依稱號
T2216_.59.0435a27: 即當號名世所依也
T2216_.59.0435a28:   一 爛脱
T2216_.59.0435a29: (一)法花亦自歎也(四)本初即是○説法意也
T2216_.59.0435b01: (二)如梵音云我者○所依止也(五)稱號者我覺
T2216_.59.0435b02: ○亦無比也(三)又此中我○更問也(六)本寂無
T2216_.59.0435b03: 有上以下如文
T2216_.59.0435b04: 又説云
T2216_.59.0435b05: (一)法花亦自歎也(四)本初即是○更問(六)世所
T2216_.59.0435b06: 依者○爲一切依也(二)然更有深意○即本不
T2216_.59.0435b07: 生義也(七)此常住不生○所依止也(五)稱號者
T2216_.59.0435b08: 我覺○有如是名也(八)説法無等比○亦無比
T2216_.59.0435b09: (三)又此中我○更問也(九)本寂無有上以下
T2216_.59.0435b10: 如文
T2216_.59.0435b11: 如將説法花等者。私云。最珍鈔云。方便品寄
T2216_.59.0435b12: 言絶言之歎歟。其智慧門難解難入等。尤可
T2216_.59.0435b13: 引同也已上 本初即是壽量義更問者。文次
T2216_.59.0435b14: 第云。擧我本初爲壽量文十三左記問八張
T2216_.59.0435b15: 智證作亦
名更問
云。本初即是壽量義更問者。佛住諸
T2216_.59.0435b16: 法本不生理故無生滅。壽量常住。凡夫妄
T2216_.59.0435b17: 想無生滅中計有生滅。故壽命無常。此義
T2216_.59.0435b18: 通該一切三佛。智人易知已上密鈔八云。疏
T2216_.59.0435b19: 本初即是至更問者。此本初一字應是阿
T2216_.59.0435b20: 字。阿者即本初義。如上第五疏此依十四卷義釋
若今疏則第七卷
T2216_.59.0435b21: 云。如梵本阿字。有本有聲。本是一切諸字
T2216_.59.0435b22: 之本母故。初者在一切諸字之首故。由此
T2216_.59.0435b23: 出生一切諸法。亦即壽量義也。故云本初即
T2216_.59.0435b24: 是壽量更問也三十三左光云。本初是本覺處。
T2216_.59.0435b25: 然諸佛自證三菩提必歸此處。是名久遠實
T2216_.59.0435b26: 成。故云即是壽量義也。注言更問意。只在
T2216_.59.0435b27: 於此乎 如一切草木等者。私云。如此一切
T2216_.59.0435b28: 事法所依即a字本不生體也。雖是似擧譬
T2216_.59.0435b29: 喩。而實諸法皆是一a字也。即身義意思之
T2216_.59.0435c01: 此有多問。義釋作此有多門。最佳 
T2216_.59.0435c02: 云自歎等者。密鈔八云。謂梵音云我者。即牒
T2216_.59.0435c03: 梵音我字也。我字梵音麼麼。即此麼字帶阿
T2216_.59.0435c04: 聲呼。即是我本不生。以本不生故。即是本
T2216_.59.0435c05: 來常寂滅相。故云雖云自歎即説法也三十三
T2216_.59.0435c06: 私云。注言案本者。ma字本音即阿字故云
T2216_.59.0435c07: 爾。又義云。此可案梵本之意也。我梵語即
T2216_.59.0435c08: ma字故。即如次下云此本字中即有阿聲。本
T2216_.59.0435c09: 字者即指梵文也已上光云。後義得矣 凡
T2216_.59.0435c10: 一切不了内證等者。文次第云。不了内證
T2216_.59.0435c11: 祕密法皆是外道文十三左私云。内外二種外
T2216_.59.0435c12: 道義。如第一卷終外道不能識文下委明也
T2216_.59.0435c13: 又此中我ma字等者。記問八張云。亦是歎
T2216_.59.0435c14: 中説法更問者。若約ma字門。一切諸法我不
T2216_.59.0435c15: 可得。佛本離我人等相故得無上。得無上
T2216_.59.0435c16: 故説法。無上是眞我也已上私云。又此中我ma
T2216_.59.0435c17: 字者。十四本全同之。十本無ma字 摩聲
T2216_.59.0435c18: 即是不生義者。ma字我不可得義也 此本
T2216_.59.0435c19: 字中即有阿聲等者。私云。本寂之本即本不
T2216_.59.0435c20: 生義。故云即有阿聲也。或又本字梵語ma
T2216_.59.0435c21: 字。此ma字中有阿聲故。即云即有阿聲歟
T2216_.59.0435c22: 已上光云。此是二義並是臆解。不足觀耳。故
T2216_.59.0435c23: 和上言。經言本寂者。謂不生不滅本性寂。
T2216_.59.0435c24: za字也。此za字中亦有a聲。故釋云此本
T2216_.59.0435c25: 字中等也
T2216_.59.0435c26:   一 爛脱
T2216_.59.0435c27: (一)諸惡永滅故云寂也(三)此阿字即是一切佛
T2216_.59.0435c28: 心也(二)今佛偈中○此阿字也(四)以此字本初
T2216_.59.0435c29: 以下如文
T2216_.59.0436a01: 今佛偈中等者。私云。此四句偈雖自歎徳。
T2216_.59.0436a02: 而只説此a字門義故云爾也 當引深
T2216_.59.0436a03: 密者。些些疑問云。又注云當引深密經。此意
T2216_.59.0436a04: 如何已上私云。智證處處作如此疑而未決
T2216_.59.0436a05: 也。今勘五卷解深密經。無引而可證文。更
T2216_.59.0436a06: 可考之。但然佛以加持力已下明鐵塔傳來
T2216_.59.0436a07: 之意也。然乃當引深意之義歟。此外更可
T2216_.59.0436a08: 有深意也
T2216_.59.0436a09:   一 爛脱
T2216_.59.0436a10: (一)當引深密(三)然佛以加持力○即爲希有也
T2216_.59.0436a11: (二)云本寂者○心境所及也(四)由加持故已下
T2216_.59.0436a12: 如文
T2216_.59.0436a13: 然佛以加持力等者。此釋下段經文時佛説
T2216_.59.0436a14: 此伽他如是而作加持等也 令金剛藏等
T2216_.59.0436a15: 者。密鈔八云。然佛以加持力等者。釋通妨
T2216_.59.0436a16: 難也。謂有難云。上云今説自證之法如飮
T2216_.59.0436a17: 水者冷熱自知。云何金剛手等皆知之耶。故
T2216_.59.0436a18: 此通云然佛以加持力等三十四右私云。金剛
T2216_.59.0436a19: 藏者。金剛手之異名也
T2216_.59.0436a20: 由加持故執金剛乃至修行轉也更問者。此釋
T2216_.59.0436a21: 時佛説此伽他○於阿字門一切法轉也 由
T2216_.59.0436a22: 加持故執金剛等者。私云。自下佛作神力加
T2216_.59.0436a23: 持已。出現金剛座令大衆見之也 最珍鈔
T2216_.59.0436a24: 云。別現座歟。誰坐其座乎。答。現衆寶莊嚴
T2216_.59.0436a25: 之座。表示如來功徳莊嚴也。何必有能坐
T2216_.59.0436a26: 之人已上但現座處是曼荼羅壇也。即爲説
T2216_.59.0436a27: 轉字輪曼荼羅行現此座也。然後從身毛
T2216_.59.0436a28: 孔中出生字輪轉爲佛身也。凡此座方形
T2216_.59.0436a29: 如生身金剛座。是a字門體也。方形四方具
T2216_.59.0436b01: 足之義。是含衆徳義也。次下四義即四種a
T2216_.59.0436b02: 字之意也。問。今座菩薩金剛等現之乎。答。
T2216_.59.0436b03: 不爾。是如來所現也。問。釋云諸金剛菩薩
T2216_.59.0436b04: 即能現菩提座也已上若爾如何。答。經云執
T2216_.59.0436b05: 金剛者及諸菩薩能見勝願菩提座已上菩薩
T2216_.59.0436b06: 金剛只是能見之人。而非其能現也。故次下
T2216_.59.0436b07: 疏文云。如上佛爲菩薩大衆現金剛座二十
T2216_.59.0436b08: 四左若爾。今言金剛菩薩即能現菩提座者。
T2216_.59.0436b09: 現字恐應是見字歟。或又爾時下可有爲
T2216_.59.0436b10: 字歟。可尋證本。光云。今案經釋。此座諸
T2216_.59.0436b11: 金剛菩薩由如來加持神力而所現也。故釋
T2216_.59.0436b12: 云。謂佛説此偈已。以佛神力加之之者指諸
金剛菩薩
T2216_.59.0436b13: 如彼般若佛假神力而令
舍利弗須菩提説般若也
爾時諸金剛菩薩即能現
T2216_.59.0436b14: 菩提座也。此上經文所謂從金剛蓮花座
T2216_.59.0436b15: 旋轉而下之所表示也。若非爲此。何乎即
T2216_.59.0436b16: 上釋彼金剛座云。金剛即是諸佛智印。此佛
T2216_.59.0436b17: 智印大漫荼羅之臺。故有所表也。舊義所
T2216_.59.0436b18: 引經文言能見。此見字古多與現字相通。
T2216_.59.0436b19: 若爾。還可以證今案。又引。釋文言如上佛
T2216_.59.0436b20: 爲等。此約能加持邊亦爲佛所現也。又次
T2216_.59.0436b21: 下釋云此座即是如來等。此如來其義兩向。
T2216_.59.0436b22: 若就能加持。則能現佛也。若約所加持。是金
T2216_.59.0436b23: 剛菩薩修證出現之如來也。尚究此菩提座。
T2216_.59.0436b24: 則次上品云摩訶薩意處説名曼荼羅是也。
T2216_.59.0436b25: 又初品云菩薩之身爲師子座。當知能現菩
T2216_.59.0436b26: 薩即所現座處。畢竟不二也 此座者但以
T2216_.59.0436b27: 等者。私云。以下釋出現此座之所表也。此
T2216_.59.0436b28: 座即a字金剛地輪之體也。今出現爲諸佛
T2216_.59.0436b29: 所依座處。座處是曼荼羅壇也。是即後地以
T2216_.59.0436c01: 前地爲基之義也 然西方名此座等者。文
T2216_.59.0436c02: 次第云。名座爲滿荼文十三左 是堅固義
T2216_.59.0436c03: 等者。今此四義如次a@aa@ma@h四點功徳。堅
T2216_.59.0436c04: 固是a字。東方菩提心義。不動即@a字。南方
T2216_.59.0436c05: 到金剛實際義。無比是a@m字。西方成菩提義。
T2216_.59.0436c06: 周遍即a@h字。北方遍入一切輪義也 今現
T2216_.59.0436c07: 此菩提座等者。密鈔八云。疏亦如酪中現酥
T2216_.59.0436c08: 等者。謂於酪中現知。生酥・熟酥・醍醐諸味
T2216_.59.0436c09: 共住一處而不相離。佛座亦爾。一言滿荼。
T2216_.59.0436c10: 即於其中現知。堅固・不動・無等・無比之義
T2216_.59.0436c11: 共在其中。雖具種種之義周遍法界。然以
T2216_.59.0436c12: 大願爲體。故經云能見勝願佛菩提座三十
T2216_.59.0436c13: 四右記問八張云。座義更問者。如乳酪中現
T2216_.59.0436c14: 酥醍醐。一切諸法共會一心宛然具足。是爲
T2216_.59.0436c15: 座義。釋之可尋已上私云。今此酪中現酥等
T2216_.59.0436c16: 意。即曼荼羅無比味義也已上光云。亦如酪中
T2216_.59.0436c17: 等者。此喩文有堅・横二義。即是曼荼羅壇自
T2216_.59.0436c18: 證・化他二門。若自證壇。四重聖衆共會一
T2216_.59.0436c19: 心。譬如酪中有五味也。若化他壇。四重衆
T2216_.59.0436c20: 聖次第引攝。譬如酪中現酥乃至現醍醐
T2216_.59.0436c21: 也。注言更問意。只在於是乎 佛虚空等
T2216_.59.0436c22: 者。此明如來因行及果徳悉與此座無二無
T2216_.59.0436c23: 別也 一切分別。義釋作一切分別戲論
T2216_.59.0436c24: 九之 
四十七右
 如是修行等者。即示因行方便與
T2216_.59.0436c25: 此座是本不生a字妙理相應無二也 不
T2216_.59.0436c26: 離如是妙理等者。密鈔八云。疏不離如是妙
T2216_.59.0436c27: 理等者。即指此座猶如虚空離一切分別
T2216_.59.0436c28: 戲論。若直就字門。即阿字也三十四右私云。此
T2216_.59.0436c29: 方形座即a字門本不生形體。故云妙理也
T2216_.59.0437a01: 如行行者等者。即示果徳亦與理相應
T2216_.59.0437a02: 也。謂如行不離理。果亦如是也。問。經言
T2216_.59.0437a03: 世尊行。疏爲諸菩薩行。相違如何。答。如來
T2216_.59.0437a04: 因位信即是菩薩行。如第一云毘盧遮那本
T2216_.59.0437a05: 行菩薩道本之七左即此義也 于時佛諸支
T2216_.59.0437a06: 分等者。私云。自下説如來於一切身分現
T2216_.59.0437a07: 阿字也。以此一字能出現諸尊也 經靜
T2216_.59.0437a08: 慮思惟者。此定・慧二法也。思惟亦云觀即慧
T2216_.59.0437a09: 也。如止觀爲定慧也 謂遍佛身分等者。
T2216_.59.0437a10: 義釋作謂遍佛身分皆現此阿字等九之四
十七左
T2216_.59.0437a11: 以下義勢當相連者。如上以a字爲二乘
T2216_.59.0437a12: 及人天等定慧壽命。亦以此字爲一切種
T2216_.59.0437a13: 指。此種子・所依・救世者等。云以下義勢相
T2216_.59.0437a14: 連也 如壽一字等者。大疏鈔云。a字爲
T2216_.59.0437a15: 世・出世間一切妙業命已上密鈔八云。一切
T2216_.59.0437a16: 世間出世間功徳等者。若離阿字本不生句。
T2216_.59.0437a17: 一切世間出世間若定若慧不得増益。若就
T2216_.59.0437a18: 字門談者。定即億伊等三昧。慧即長聲阿字。
T2216_.59.0437a19: 若離阿字本不生。即長阿之慧・億伊等定不
T2216_.59.0437a20: 得増益成就也三十四左私云。同現者結上
T2216_.59.0437a21: 也。如上由a字現菩提座。今亦通現諸徳
T2216_.59.0437a22: 也 即爲彼命者。如人以氣息保命根。a
T2216_.59.0437a23: 字即出入息故爲命也 復阿字是等者。文
T2216_.59.0437a24: 次第云。明以阿字爲一切字種子所以文
T2216_.59.0437a25: 十三左種子者。執持引生義也。謂依阿字執
T2216_.59.0437a26: 持諸字而又引生之也 末後云現者。此
T2216_.59.0437a27: 就未會經文。再治經本無現字也 此正
是阿
T2216_.59.0437a28: 字眞
言門
等者。十四卷義釋第九云。南莫三曼荼佛
T2216_.59.0437b01: 引敬禮普遍佛等也是正
是阿字眞言 四十八右
十卷義釋第九云。
T2216_.59.0437b02: 南謨三曼多佛陀南敬禮普
遍佛等
此云是阿字眞
言門 已上
私云。
T2216_.59.0437b03: 中院本幷五智房所持本同十四卷文也
T2216_.59.0437b04: 善男子此眞言者等者。此釋善男子此阿字
T2216_.59.0437b05: 等文也 從此阿字門等者。記問八張云。阿
T2216_.59.0437b06: 字門一切轉者。可見住心品中菩提心爲因
T2216_.59.0437b07: 説云何此心菩提生句等已上
T2216_.59.0437b08: 是故祕密主眞言門乃至阿字之門也者。此
T2216_.59.0437b09: 釋是故祕密主眞言門○當勤修習也 欲
T2216_.59.0437b10: 見諸佛等者。今此七句合爲五點功徳。初一
T2216_.59.0437b11: 句發心。第二句修行。第三句證菩提。第四・第
T2216_.59.0437b12: 五二句涅槃。於中第四句内證。第五句外用
T2216_.59.0437b13: 也。第六・第七兩句方便。就中第六句身方
T2216_.59.0437b14: 便。第七句心方便也。私云。今此七句總之則
T2216_.59.0437b15: 成阿字門功徳也已上光云。故和上謂。第五・
T2216_.59.0437b16: 六・七三句並是中方方便也。又治定本但第
T2216_.59.0437b17: 七句有者字。此以一者字貫通上諸句也
T2216_.59.0437b18: 那羅延菩薩者。光云。那羅延是大力義乎。
T2216_.59.0437b19: 若爾。今言那羅延菩薩者。謂大力菩薩。即
T2216_.59.0437b20: 常在人天受勝快樂地上諸大薩埵也
T2216_.59.0437b21: 爾時毘盧遮那佛乃至未記更問之也者。此釋
T2216_.59.0437b22: 爾時毘盧遮那世尊○作諸事業也。私云。十
T2216_.59.0437b23: 四本義釋。從此章以爲第十之卷也。上來
T2216_.59.0437b24: 説轉字輪之相。自下釋曼荼羅行也 如前
T2216_.59.0437b25: 已廣説等者。指具縁品也。然此中有二重問
T2216_.59.0437b26: 答。初直問答重説所由。問意云。上具縁品已
T2216_.59.0437b27: 廣説敷置曼荼羅位。然今品重説何乎。此有
T2216_.59.0437b28: 多義下即答説也。此中有其四義。一爲開
T2216_.59.0437b29: 發一類衆生。謂爲未聞前品衆生。今始説
T2216_.59.0437c01: 之。二令前已下爲愚鈍者。謂有癡鈍衆生
T2216_.59.0437c02: 雖前聞之未明了故。今更説之。三前雖説
T2216_.59.0437c03: 下約尊位。謂爲令諸尊位地周備也。前未
T2216_.59.0437c04: 説四大護院等。而今具足説之。故云爾也。
T2216_.59.0437c05: 四又前下約形像。謂前未委説。而今品説
T2216_.59.0437c06: 彩色等相也。後何故下問答散説所因也。
T2216_.59.0437c07: 問意云。若爾。云何於一品中不盡説之。而
T2216_.59.0437c08: 分析之散在説之。於此下是答説也。此中
T2216_.59.0437c09: 有其二義。一令樂法機起珍重之心也。若
T2216_.59.0437c10: 一具説。還可有生憍恣之意。漸漸説之。起
T2216_.59.0437c11: 珍妙之想也。二復次下爲説事法即法性
T2216_.59.0437c12: 之義也。謂前但説事相。今更復説種子字
T2216_.59.0437c13: 等。而令事法爲法性也 一一與三昧等
T2216_.59.0437c14: 者。密鈔八云。疏一一與三昧神通相應者。三
T2216_.59.0437c15: 昧定也。神通慧也。三法相順則與理相應○
T2216_.59.0437c16: 故下疏云。先須住此三昧以相應之智而
T2216_.59.0437c17: 運布規量。故云與三昧神通相應也三十四左
T2216_.59.0437c18: 私云。此中言三法者。一圖繪。二定。三慧也。
T2216_.59.0437c19: 此三法相應必成就之也
T2216_.59.0437c20:   一 爛脱
T2216_.59.0437c21: (一)三昧神通相應而説之也(三)彼阿闍梨一切
T2216_.59.0437c22: 智門○亦令致損耗也(五)次當知方所者○所
T2216_.59.0437c23: 得便也(四)次禮一切佛者○眞言之體也(六)
T2216_.59.0437c24: 禮已在壇○不令妨礙即得也(十一)如是作已
T2216_.59.0437c25: 阿闍梨○體一門異也(八)如上引繩○定方所
T2216_.59.0437c26: (十三)如上無二相應形○即是性空形也
T2216_.59.0437c27: (七)如上所説○皆如上
説也
 (二)然大日如來○未具
T2216_.59.0437c28: 故更説也(九)次定方竟○未記更問之也(十七)
T2216_.59.0437c29: 云復次毘盧遮那○即轉爲佛也(十九)此有二
T2216_.59.0438a01: 種阿利荼○用此印也 (十八)第二下赤色○餘
T2216_.59.0438a02: 方便準前
T2216_.59.0438a03: 此爛脱至第二十一科而畢。其第十二右
T2216_.59.0438a04: 同上十四二左十五二右十六二左二十二右
T2216_.59.0438a05: 十一初右七科在第十三卷
T2216_.59.0438a06: 又説云
T2216_.59.0438a07: 第一科至第十四科全同前義(十五)經云復
T2216_.59.0438a08: 次毘盧遮那○即轉爲佛也(十八)此有二種阿
T2216_.59.0438a09: 利荼○用此印也(十六)第二下赤色○餘方便
T2216_.59.0438a10: 準前
T2216_.59.0438a11: 此爛脱至第十九科而畢。其第十二右十二
T2216_.59.0438a12: 十四二左十七初右十九二右五科在第十三
T2216_.59.0438a13:
T2216_.59.0438a14: 前義二尊於赤色中論之。今義二尊於黒
T2216_.59.0438a15: 色中釋之。但下黒色經文云。寶冠擧手印
T2216_.59.0438a16: 已上爾乃以後義爲宜歟。此内又有重重小
T2216_.59.0438a17: 科爛脱。更可悉之。私案云。今此爛脱不可
T2216_.59.0438a18: 及必用之。只無爛脱可乎。謂第一科至第
T2216_.59.0438a19: 九科爛脱。經・釋聊似前後。互錯釋之。非是
T2216_.59.0438a20: 爛脱。次第十科以後。當卷與次卷相連用
T2216_.59.0438a21: 爛脱。是又不爾。下文云。經中從定線位語
T2216_.59.0438a22: 竟至定色以來。解由未明了未記更問之也
二十八右
T2216_.59.0438a23: 又第十三卷云。次金剛有情金剛執我加持
T2216_.59.0438a24: 者○以上當在五色之前。義猶未了。更問
T2216_.59.0438a25: 二右此意。定線文者。經東方申之至周於
T2216_.59.0438a26: 北方是也。定色文者。經次作金剛薩埵至
T2216_.59.0438a27: 作諸事業是也。此是二段解釋未明了故。
T2216_.59.0438a28: 令更問之。是以第十三卷至五色第三黄色
T2216_.59.0438a29: 下。還牒釋上經文。而自云當在五色之前。
T2216_.59.0438b01: 何必用爛脱乎。若順疏釋。則總以此次金
T2216_.59.0438b02: 剛有情○於第三院下色也。可安經云復次
T2216_.59.0438b03: 毘盧遮那我加持彼印等文次上也。故兩本
T2216_.59.0438b04: 十四本
十本
義釋如此列之。如下引之
T2216_.59.0438b05: 光云。又有亂脱。而今出之以流後裔
T2216_.59.0438b06: (一)相應而説之也(三)彼阿闍梨○亦令致損耗
T2216_.59.0438b07: (五)次當知方所者○所得便也(四)次禮一切
T2216_.59.0438b08: 佛者○眞言之體也(六)師禮已在壇○不令妨
T2216_.59.0438b09: 礙即得也(十)如是作已阿闍梨○體一門異也
T2216_.59.0438b10: (八)如上引繩○定方所也如上(十二)無二相應
T2216_.59.0438b11: 形○性空形也(七)如上所説○皆如上
説也
(二)然大
T2216_.59.0438b12: 日如來○未具故更説也(十四)次定方竟○未
T2216_.59.0438b13: 更問之也(十六)經云復次毘盧遮那○即轉爲
T2216_.59.0438b14: 佛也(二十六)此有二種阿利荼○用此印也
T2216_.59.0438b15: (十七)第二下赤色○餘方便準前
T2216_.59.0438b16: 此亂脱至第二十八科而畢。其第九二右
T2216_.59.0438b17: 同上十三二左十五同上十八初右十九同上
T2216_.59.0438b18: 同上二十一同上二十二同上二十三同上二十
T2216_.59.0438b19: 二右二十五同上二十七同上二十八二左一十
T2216_.59.0438b20: 四科在第十三卷
T2216_.59.0438b21: 彼阿闍梨等者。即當治定本彼阿闍梨○稽
T2216_.59.0438b22: 首一切諸佛也 如上已説者。指次上品也
T2216_.59.0438b23: 中心者。即心中也。故十四本作心中也
T2216_.59.0438b24: 運布者。私云。此以運心而布置尊位也。謂
T2216_.59.0438b25: 欲拼壇位之時。先運心禮諸佛也 凡合
T2216_.59.0438b26: 繩等者。謂合繩之法也 當令得所者。此以
T2216_.59.0438b27: 五線均等名得其所分也 不得太緩者。五
T2216_.59.0438b28: 線亦均等引合之而縒之。無復一線不均
T2216_.59.0438b29: 等也 若不調等者。釋内心相應也。謂五
T2216_.59.0438c01: 色線即是信・進等五根。五根若不調者。必於
T2216_.59.0438c02: 道有妨也已上光云。今言若不調等者。非
T2216_.59.0438c03: 是必指内心相應。只是不令得所而令太
T2216_.59.0438c04: 緩等也。何者。今以即事而眞爲其宗故。又
T2216_.59.0438c05: 明内心相應。已見次上釋也 若用時等
T2216_.59.0438c06: 者。繩若斷絶。則令行人致損耗也 次禮
T2216_.59.0438c07: 一切佛等者。密鈔八云。疏次禮一切佛等者。
T2216_.59.0438c08: 謂阿字眞言之體。即是諸佛之體。何以故。今
T2216_.59.0438c09: 此阿字即能作諸佛事乃至普現色身等故
T2216_.59.0438c10: 三十五右第五云。然後阿闍梨至道場門前。普
T2216_.59.0438c11: 遍運心稽首頂禮十方一切諸佛。亦如上
T2216_.59.0438c12: 説。然後持五色線。向漫荼羅位立而頂戴
T2216_.59.0438c13: 之。次觀自身作毘盧遮那十四左 師禮已
T2216_.59.0438c14: 在壇等者。釋東方申之○周於北方也。私
T2216_.59.0438c15: 云。定拼四方四隅及十字界道。如第五卷
T2216_.59.0438c16: 具縁品也。但上先拼東方。次南方。次西方。次
T2216_.59.0438c17: 北方也。今東・北・西・南次第拼之也。問。上具
T2216_.59.0438c18: 縁品經文云。東方以爲首○如是南及西終
T2216_.59.0438c19: 竟於北方已上又今品經文云。東方申之。旋
T2216_.59.0438c20: 轉而南。以及西方。周於北方已上兩品同是
T2216_.59.0438c21: 東・南・西・北次第。而今疏何違之。答。十四卷
T2216_.59.0438c22: 義釋。阿字眞言之體也次下云。此處拼壇準
T2216_.59.0438c23: 經疑。疏説左宜審問十之二右今疏無此十
T2216_.59.0438c24: 三字。此後人加此疑乎。今謂。是順轉・逆轉
T2216_.59.0438c25: 兩義也。右轉者。中臺之尊右方轉故云右轉
T2216_.59.0438c26: 也。即是順轉非逆轉也已上光云。今案次下
T2216_.59.0438c27: 釋文云凡定四方等。則經・疏意是同但具縁品
經疏與今
T2216_.59.0438c28: 各別
更問
凡作曼荼羅法。先定方隅。此時引繩
T2216_.59.0438c29: 準定空位。所謂先絣虚空中曼荼羅是也。
T2216_.59.0439a01: 次安立界。此時下繩拼地界也。然其拼人
T2216_.59.0439a02: 則是順轉。又其拼界是乃逆成。是知經文只
T2216_.59.0439a03: 説拼人旋轉次第。而示拼界東方一邊。疏文
T2216_.59.0439a04: 具説旋轉次第四方界位。但至定拼四隅。
T2216_.59.0439a05: 經・疏倶是太略。況復此有本地自證加持隨
T2216_.59.0439a06: 他等義。誠不得口授。何其通曉之。故注云
T2216_.59.0439a07: 云更問。而令求其面傳也。餘雖不肖。辱得
T2216_.59.0439a08: 嫡承。凡百君子要決來問 定乾巽隅竟
T2216_.59.0439a09: 云云更
問也
者。密鈔八云。疏即定乾巽隅竟更問者。
T2216_.59.0439a10: 謂師在巽隅。弟子至乾隅。即是定東南・西
T2216_.59.0439a11: 北隅竟。更應艮坤相對。此中無之。故令更
T2216_.59.0439a12: 問。不是令後人更問也。謂當期善無畏阿
T2216_.59.0439a13: 闍梨爲禪師顯示。至此有所未盡。或令
T2216_.59.0439a14: 例準。或有別意。禪師囑付智嚴法師。問於
T2216_.59.0439a15: 無畏三藏。故云更問也三十五右 阿闍梨復
T2216_.59.0439a16: 於瑜伽等者。釋次作金剛薩埵○置曼荼羅
T2216_.59.0439a17: 也。第五云。行者若行阿闍梨事時。即應以
T2216_.59.0439a18: 自身作毘盧遮那。若作縁曼荼羅諸作務
T2216_.59.0439a19: 時。即以自身作金剛薩埵十五如前布置者。
T2216_.59.0439a20: 指次上成就悉地品所説。心布a字眼置
T2216_.59.0439a21: ra字觀也。但今轉心中a字爲va字也。a
T2216_.59.0439a22: 字毘盧遮那種子。va字金剛薩埵種子故也。
T2216_.59.0439a23: 上品作阿闍梨事故觀a字。今渉作務事
T2216_.59.0439a24: 故轉爲va字也 但改心中阿字等者。若直
T2216_.59.0439a25: 云之。則可云但改心中va字即成金剛薩埵
T2216_.59.0439a26: 身。而言心中va字者。a字不離va字故云
T2216_.59.0439a27: 爾也。即是體一門異之意也 雖改阿字等
T2216_.59.0439a28: 者。ava二字雖異。不可得義即同。無縛即
T2216_.59.0439a29: a字門本不生也 體一門異者。諸字門雖
T2216_.59.0439b01: 異。a字不生之體是一也 如上引繩等者。
T2216_.59.0439b02: 先於空中拼之。未至地也。然後下拼之。
T2216_.59.0439b03: 其義如上也 更入中台等者。最初拼外院
T2216_.59.0439b04: 畢。然後拼中胎藏。次第一院。次第二院也。
T2216_.59.0439b05: 其義如前。是皆師弟相對先引繩未至地。
T2216_.59.0439b06: 於虚空中而作拼也 如上無二相應形
T2216_.59.0439b07: 等者。釋如是第二曼荼羅○空性形也。私
T2216_.59.0439b08: 云。是第二重拼地中之義也。其意見于爛
T2216_.59.0439b09: 脱。都部要目二左意。先拼虚空即勝義曼荼
T2216_.59.0439b10: 羅空輪所生。而今言空性形即此義也 轉
T2216_.59.0439b11: 相釋者。謂展轉相釋也。謂ava無二即是如
T2216_.59.0439b12: 來。如來即是空性。空性者是輪圓具足義故
T2216_.59.0439b13: 也 當知如此等者。私云。次上成就悉地品
T2216_.59.0439b14: 所説a字置頂上等觀作之也。又義云。如
T2216_.59.0439b15: 上者指具縁品。彼品又説a@m字置頂觀也。
T2216_.59.0439b16: 此釋未下線之義也 然大日如來等者。
T2216_.59.0439b17: 私云。此一段釋。依爛脱義。可屬上文也。若
T2216_.59.0439b18: 不用義。則如斯定方安界等。經・釋微隱其
T2216_.59.0439b19: 意叵解。是故前後相連共爲一義。即引上
T2216_.59.0439b20: 具縁品。是爲成今文義趣也 定方所遍等
T2216_.59.0439b21: 者。更問云。遍即下拼之也者。亦見壇法。又
T2216_.59.0439b22: 在上具縁品中已上私云。疏異本幷十四卷
T2216_.59.0439b23: 本。更字下有問字。古本幷印本及七卷本無
T2216_.59.0439b24: 之也。智證大師就十卷本作此釋也 先
T2216_.59.0439b25: 定了者。前未下地而拼事也 方下拼等者。
T2216_.59.0439b26: 今方下地而拼之也已上光云。案此鈔解。鈔
T2216_.59.0439b27: 主所覽本作更先定了方下拼耳等。十四卷
T2216_.59.0439b28: 本如此 假令中台方六尺等者。私云。四重
T2216_.59.0439b29: 界分等義。如上具縁品所説也 分此三尺
T2216_.59.0439c01: 等者。此分第一重内爲三分也。而加外縁
T2216_.59.0439c02: 有四分也 次析第二院三尺等者。析字
T2216_.59.0439c03: 可安院字下也。言第二院量析上第一院三
T2216_.59.0439c04: 尺取半也。問。如今量者。其行道處纔是五
T2216_.59.0439c05: 寸三寸等。爭得通行乎。答。今且爲令知其
T2216_.59.0439c06: 分齊。作假令説。不必可作如此分量。或又
T2216_.59.0439c07: 至少量曼荼羅。則不可通行歟。中胎之量
T2216_.59.0439c08: 極少十指可思之已上光云。此中如解次析
T2216_.59.0439c09: 第二院者。恐未合疏意乎。何者。疏中往往
T2216_.59.0439c10: 有此巧釋。凡曼荼羅有三重四重名。今此文
T2216_.59.0439c11: 幷其二名義。析第二院者。即指上第一院。
T2216_.59.0439c12: 而望中胎藏院言第二院。是四重圓壇名之
T2216_.59.0439c13: 意也。若依上曰即是台外第一院。則可言
T2216_.59.0439c14: 次析第一院三尺。是三重曼荼羅名之意也。
T2216_.59.0439c15: 應知呼第一重。上言第一院。下言第二院。
T2216_.59.0439c16: 以示此兩趣也 第一台外門等者。義釋作
T2216_.59.0439c17: 第一院台外。第一台外門者。第一重門。是中
T2216_.59.0439c18: 胎外故云爾也。次上文云台外第一院。即與
T2216_.59.0439c19: 此同 當取少許等者。謂取行道處空地内
T2216_.59.0439c20: 少許用爲其門位也 以此門住世天者。
T2216_.59.0439c21: 十四義釋云。餘通行處此門位其三重外門若
T2216_.59.0439c22: 有寛地等十之三左十卷本云。通行處口此門位
也已上
T2216_.59.0439c23: 大疏鈔三云。通行處世天位此其三重門外等
T2216_.59.0439c24: 上言當取少許等。即取行道少分爲門廂
T2216_.59.0439c25: 衞處。是其世天位也 前曼荼羅中等者。文
T2216_.59.0439c26: 次第云。明釋迦文殊互文十三左私云。前曼
T2216_.59.0439c27: 荼羅者。即指具縁品也 由先定中胎竟等
T2216_.59.0439c28: 者。此釋第三重名第二之所由也 今此
T2216_.59.0439c29: 中自有誠文者。當品亦云於第二分畫釋迦
T2216_.59.0440a01: 牟尼。亦云於第三分作施願金剛童子形。皆
T2216_.59.0440a02: 同具縁品説。故今言有誠文者。古來難也。
T2216_.59.0440a03: 或云。此指大本文也 想阿字定外院等
T2216_.59.0440a04: 者。私云。問。何想a字定外院。想va字作
T2216_.59.0440a05: 中胎乎。答。最珍鈔云。中胎阿字觀外院者。
T2216_.59.0440a06: 大日即釋迦之意也。外院嚩字作中胎者。釋
T2216_.59.0440a07: 迦即大日之意也。是示本迹雖殊加持不二
T2216_.59.0440a08: 之義也已。又義云。a字本不生理故。遍因果
T2216_.59.0440a09: 之中。是故懸通外院。va字事業成辨唯佛所
T2216_.59.0440a10: 作故。獨中胎用之。例如白色通外院。青黒
T2216_.59.0440a11: 二色局内院。佛性通因位。神變在果位。亦
T2216_.59.0440a12: 此義也 或想瞞字亦如前等者。密鈔八云。
T2216_.59.0440a13: 疏想文殊或想字者。字即瞞字也。如眞言藏
T2216_.59.0440a14: 三十六右私云。苑公所覽本無瞞之字乎。
T2216_.59.0440a15: 印行十四義釋有ma@m之字也。又亦如前等七
T2216_.59.0440a16: 字注書之也。如前者。當品上文説a@m字布
T2216_.59.0440a17: 身支分。今指彼歟。密鈔指普通眞言藏也。
T2216_.59.0440a18: 此義宜歟已上光云。此指次上作中胎藏想
T2216_.59.0440a19: va字乎。彼釋云。次定方竟。師想嚩字。如
T2216_.59.0440a20: 上説於遍身分等二十七右 經中從定線位
T2216_.59.0440a21: 等者。智證更問云。至定色以來解未明了
T2216_.59.0440a22: 者。亦準彼品已上私云。此釋彼品者。指具
T2216_.59.0440a23: 縁品也
T2216_.59.0440a24:   一 義釋文次
T2216_.59.0440a25: 十四義釋第十云。次第三院當想釋迦。或
T2216_.59.0440a26: 想作bha重聲娑字也光云以下至下色
也則今疏亂脱在第十三卷
次金剛有
T2216_.59.0440a27: 情金剛執我加持者○次捨第二院。於第三
T2216_.59.0440a28: 院下色也義猶未了更問經中從定線位訖竟
至定色以來解未明了未記更問之
經云。
T2216_.59.0440a29: 復次毘盧遮那我加持。彼印等四右私云。義釋
T2216_.59.0440b01: 文鉤鎖不違經文次第。其旨見上爛脱。又
T2216_.59.0440b02: 十卷本同之
T2216_.59.0440b03: 經云復次毘盧遮那乃至餘方便準前者。此
T2216_.59.0440b04: 釋復以大日加持自身○最勝無能壞也。私
T2216_.59.0440b05: 云。上來定界分畢。自下則明彩色。於中分
T2216_.59.0440b06: 二。初總明。眞言行者下別釋。此中有五色
T2216_.59.0440b07: 説段也 謂下彩色時等者。釋復次大日○
T2216_.59.0440b08: 而布衆色也 此印即是等者。光云。故和上
T2216_.59.0440b09: 言。祕口云。法界生印也光云非常法
界生印也
是法界縁起
T2216_.59.0440b10: 故。於無相中而下衆色也。私謂。想如來
T2216_.59.0440b11: 者是羯磨身也。或想彼印者即三昧耶身也。
T2216_.59.0440b12: 此並想色中而加持之。更以手印也。更問
T2216_.59.0440b13: 如是想已等者。釋眞言行者應以潔白爲
T2216_.59.0440b14: 先等也 如是想念時等者。釋以此淨法界
T2216_.59.0440b15: 等八句也。大疏鈔三云。線色前後經有九行
T2216_.59.0440b16: 頌。説五色次第及其義也。五色者。白・赤・黄・
T2216_.59.0440b17: 青・黒色。初白色以ra字爲體。其色白如車
T2216_.59.0440b18: 渠等已上第五卷云。合五色縷。當用五如來
T2216_.59.0440b19: 眞言各持一色。然後以成辨諸事眞言總
T2216_.59.0440b20: 加持之。造曼荼羅綖亦爾。五如來色者。謂
T2216_.59.0440b21: 大日佛加持白色。寶幢持赤色。華開敷持
T2216_.59.0440b22: 黄色。無量壽持緑色。鼓音佛持黒色三左
T2216_.59.0440b23: 其字色白等者。私云。問。ra字可赤。何云白
T2216_.59.0440b24: 乎。答。次文云。此中即有阿字有縛字也。故
T2216_.59.0440b25: 囉字白色已上五十字門旋轉總持之義。何必
T2216_.59.0440b26: 一定者哉。車渠者。翻譯名義集第三云。牟娑
T2216_.59.0440b27: 洛掲拉婆。或牟呼婆羯落婆。此云青白色
T2216_.59.0440b28: 寶。今名硨磲。尚書大傳云。大貝如車之渠。
T2216_.59.0440b29: 渠謂車輞。其状類之故名車渠。渠魁也。後
T2216_.59.0440c01: 人字加玉石三十八右 或云商佉等者。玄應
T2216_.59.0440c02: 音義云。商佉舊言霜佉。或云傷佉。亦作餉。
T2216_.59.0440c03: 又作儴佉。皆梵音輕重聲之訛轉也。此云
T2216_.59.0440c04: 貝。或言珂異名耳二十二
之九
私云。最珍鈔云。車
T2216_.59.0440c05: 渠與商佉。梵音輕重歟。或可別釋商佉是
T2216_.59.0440c06: 寶螺。車渠者玉也。經文之商佉上。釋家加車
T2216_.59.0440c07: 渠歟。出白色物之時擧異。次出君陀花皓
T2216_.59.0440c08: 月等。亦此義也已上光云。今此白色章出車
T2216_.59.0440c09: 渠・君陀花二喩。治定經本所無。恐是未會
T2216_.59.0440c10: 經。或大本有之。故釋及此 師云此中等者。
T2216_.59.0440c11: 此四十字。十四義釋皆注書之。十卷本同
T2216_.59.0440c12: 今疏 此中即有阿字等者。此ra字聲中具
T2216_.59.0440c13: ava等聲故。以ra字爲白色種子也。若不
T2216_.59.0440c14: 然者。ra字只是赤色火輪種子。豈白色乎。是
T2216_.59.0440c15: 互具輪圓故。一字能爲一切色種子之意也。
T2216_.59.0440c16: ra字離塵垢故有潔白之義也 凡加持色
T2216_.59.0440c17: 法等者。大疏鈔三云。先於色中想字。字成
T2216_.59.0440c18: 已等已上私云。此依古本疏無囉字。兩本義
T2216_.59.0440c19: 釋同今疏也。若就今本而云之。凡通五色。
T2216_.59.0440c20: 加持之時。可用ra字也 此有二種阿利
T2216_.59.0440c21: 荼等者。義釋第十云。凡加持色法○即轉爲
T2216_.59.0440c22: 佛也。此有二種。一名ari@dha荼。謂定
T2216_.59.0440c23: 手等五左十卷本第七。與十四本同也。私云。
T2216_.59.0440c24: 今擧二種之中。但釋其一。而其第二未出
T2216_.59.0440c25: 之也。然第十三卷釋訶字門文云。此尊名
T2216_.59.0440c26: 鉢囉底哩荼○此是降伏通用也○此二尊
T2216_.59.0440c27: 通一切用身印也二右應知此火輪中阿利
T2216_.59.0440c28: 荼與下風輪中鉢羅底哩荼。謂之二種。是
T2216_.59.0440c29: 在火・風二輪中通用一切降伏也。尋云。第
T2216_.59.0441a01: 十三言此二尊者。曼荼羅中是何尊耶。答。
T2216_.59.0441a02: 第十三密印品云。次難勝金剛印。右手作拳。
T2216_.59.0441a03: 竪風指而當心上。左手作拳皆大指
在外
直舒臂。
T2216_.59.0441a04: 令拳稍高與頭齊也○次相向金剛。猶與
T2216_.59.0441a05: 難勝相對挾門故得名也。其印如上唯翻右
爲左耳
T2216_.59.0441a06: 二十九左
至三十右
青龍軌云。門門二守護。無能三昧擧
T2216_.59.0441a07: 擧翼輪開敷。智拳心舒風。猶如相擬勢。相
T2216_.59.0441a08: 對擧慧拳。状如相撃勢上之 
二十四左
私云。難勝
T2216_.59.0441a09: 者。經名無能勝。廣大軌中之 
二十二
云不可越。相
T2216_.59.0441a10: 向者。經云阿毘目佉。此二守門者當今二
T2216_.59.0441a11: 尊歟。所謂相向今阿利荼印也。不可越今鉢
T2216_.59.0441a12: 羅底印也。若爾。當以此二守門者通用一
T2216_.59.0441a13: 切降伏歟 白朱黄青等者。此擧所加持線
T2216_.59.0441a14: 色也。此二尊加持法。非但作一色。白・赤・
T2216_.59.0441a15: 黄・青等皆通用之也。若準第五釋。則合五
T2216_.59.0441a16: 色線。時五佛各加持一色。然後以辦事眞
T2216_.59.0441a17: 言總加持之。今亦爾也。以五佛一字眞言
T2216_.59.0441a18: 各加持一色。以此阿利荼一印通加持之
T2216_.59.0441a19: 歟。或又以此尊屬黒色之時。非但加持黒
T2216_.59.0441a20: 一色。白・赤・黄・青亦通加持之也。此是二義
T2216_.59.0441a21: 見上爛脱當想佛形者。此自身作佛形
T2216_.59.0441a22: 用此印歟。次下鉢羅底哩荼印不須作佛
T2216_.59.0441a23: 形。以此爲二尊之異歟 凡作印有二種
T2216_.59.0441a24: 威儀等者。私云。二種威儀者。一立。二坐也。
T2216_.59.0441a25: 凡作印者。作一切印之時。即有坐立不同。
T2216_.59.0441a26: 若位像者。可用前阿利荼威儀也。若四佛
T2216_.59.0441a27: 者。作寂然之形而用此印也 第二下赤色
T2216_.59.0441a28: 等者。釋第二布赤色等六句也。義釋第十
T2216_.59.0441a29: 云。第二下赤色。應記之者。言阿闍梨當審
T2216_.59.0441b01: 諦也。次下赤色時。當想ma麼字。或作羅
T2216_.59.0441b02: 字。此字照明如日初出之色等五左 明言
T2216_.59.0441b03: 阿闍梨等者。釋行者當憶持句也 將下赤
T2216_.59.0441b04: 色時等者。釋思惟字明照等二句也 此字
T2216_.59.0441b05: 照明等者。釋煥炳初日暉句也 或赤或黄
T2216_.59.0441b06: 者。此赤色中黄色之義。如上ra字中有阿
T2216_.59.0441b07: 字有縛字也。特囉字帶阿聲。是故赤中具
T2216_.59.0441b08: 黄色也 寶幢佛字者。五色中白是毘盧遮
T2216_.59.0441b09: 那也。故上文云。當想自身即是大日如來
T2216_.59.0441b10: 十八右赤是寶幢佛也。故第六云。赤是寶幢如
T2216_.59.0441b11: 來之色十三左 此是無能等者。釋最勝無能
T2216_.59.0441b12: 壞句也 即同諸佛者。兩本義釋倶作即同
T2216_.59.0441b13: 此佛 羅字安點加之者。經文云。本無大空
T2216_.59.0441b14: 已上ra字本體塵垢不可得。故云本無也。
T2216_.59.0441b15: 此上加空點也。又義云。次上句言思惟字
T2216_.59.0441b16: 明照者。此ra字也。今言本無大空點者。即
T2216_.59.0441b17: 空點也。本無即空點也 不合是阿字也者。
T2216_.59.0441b18: 密鈔八云。疏不合是阿字等者。謂經云思惟
T2216_.59.0441b19: 字明照本無大空點。今疏言不合是阿字
T2216_.59.0441b20: 者。恐人於經句本無字上解作阿字。謂阿
T2216_.59.0441b21: 字者本生故。爲遮此解故云不合。若爾。經
T2216_.59.0441b22: 言本無。是義云何。言本無者。謂本空點。本
T2216_.59.0441b23: 來無相。經就五字成句。故云本無大空點
T2216_.59.0441b24: 三十六左最珍鈔云。殊不合阿字者。寶幢
T2216_.59.0441b25: 種子正阿字也。今以別義不取彼也已上
T2216_.59.0441b26: 義合用羅字加點耳者。密鈔八云。言義合用
T2216_.59.0441b27: 囉字加點者。即&MT01679;字也。若義合用&MT01679;字。即
T2216_.59.0441b28: 違經云本無大空點。如何和會。若會釋者。
T2216_.59.0441b29: 言本無者。謂此囉字本來無垢。名爲本無。
T2216_.59.0441c01: 言大空點者。即是合加大空點也。以五
T2216_.59.0441c02: 字成句故。又兼密意故不相違三十七右
T2216_.59.0441c03: 云。今謂。言不合是阿字也者。此釋本無大
T2216_.59.0441c04: 空點義。而恐人謬解爲a@m字故兼遮之。言
T2216_.59.0441c05: 義合用羅字加點耳者。即示今意。謂以赤
T2216_.59.0441c06: ra@m中具黄a@m等義。用ra@m字也。或可白色
T2216_.59.0441c07: ra字是本性菩提心也。赤色ra@m字即修起菩
T2216_.59.0441c08: 提心也。故今章經只説本無大空點。而不別
T2216_.59.0441c09: 出其字體者。即取上白色ra字以爲字體。
T2216_.59.0441c10: 此以本修雖殊而其體一故也 餘方便準
T2216_.59.0441c11: 前等者。私云。此外一切作法及支分等。皆準
T2216_.59.0441c12: 前具縁品可知之也
T2216_.59.0441c13: 大日經疏演奧鈔第四十一
T2216_.59.0441c14:   此卷之中多加今解。皆是師師面授奧旨。
T2216_.59.0441c15: 後來學者注意研究。寶永第三星紀丙戌
T2216_.59.0441c16: 仲冬十有四冥。慧光記
T2216_.59.0441c17:
T2216_.59.0441c18:
T2216_.59.0441c19: 大日經疏演奧鈔第四十三
T2216_.59.0441c20:
T2216_.59.0441c21:   東寺觀智院法印杲寶撰述
T2216_.59.0441c22: 東都靈雲寺比丘慧光校閲
T2216_.59.0441c23: 疏第十三卷釋經三轉字輪
漫荼羅行品
T2216_.59.0441c24: 次下黄色時○不散亂
意也
者。此釋第三眞言者
T2216_.59.0441c25: ○金色同牟尼也。此第十三卷牒經悉是未
T2216_.59.0441c26: 會之文也。十四義釋第十文同今也。私云次
T2216_.59.0441c27: 上卷出二十一爛脱。今此章是第二十一科
T2216_.59.0441c28: 也。此中亦有重重爛脱。如下載之 次下
T2216_.59.0441c29: 黄色時者。釋第三眞言者等二句也
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]