大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

入唐新求聖教目録 (No. 2167_ 圓仁撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No. 2167
入唐新求聖教目録

長安五臺山及揚州等處。所求經論念誦法
門。及章疏傳記等。都計五百八十四部。八百
二卷。胎藏金剛界兩部大曼陀羅。及諸尊壇
像。舍利并高僧眞影等。都計五十種
在長安城。所求經論章疏傳等。四百二十三
部。五百五十九卷。胎藏金剛兩部大曼荼羅
及諸尊曼荼羅壇像并道具等二十一種
在五臺山。所求天台教迹。及諸章疏傳等。三
十四部。三十七卷。并臺山土石等三種
在揚州。所求經論章疏傳等。一百二十八部。
一百九十八卷。胎藏金剛兩部大曼荼羅及
諸尊壇樣。高僧眞影。及舍利等。二十二種
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
  大興善寺
三藏譯
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品一卷
  中間更題云金剛頂文殊菩
薩儀軌供養法不空三藏譯
大威怒烏芻澁摩儀軌一卷不空譯
佛爲優填王説王法政論經一卷不空
速疾立驗魔醯首羅天説迦樓羅阿尾奢法一
不空
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷不空
金輪王佛頂要略念誦法一卷通諸佛
頂不空
金剛壽命陀羅尼念誦法一卷不空
聖觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌一卷
金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷不空
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
不空
不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言一卷
不空
金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
不空
五字陀羅尼頌一卷不空
大日經略攝念誦隨行法一卷不空
木槵經一卷
大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
隨行法一卷不空
金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩
心眞言一切如來蓮華大曼荼羅品一卷不空
大聖曼殊室利童子菩薩一字眞言有二種亦
名五字瑜伽法一卷不空
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷不空
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
一卷亦名瑜伽總持教門説菩
提心觀行修持義 不空
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念
誦儀軌一卷不空
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷不空
與遍
  
仁王般若陀羅尼釋一卷不空
佛説大輪金剛總持陀羅尼印法一卷不空
佛説一髻尊陀羅尼經一卷不空
阿閦如來念誦供養法一卷不空
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經一卷
金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷
陀羅尼門法諸部要目一卷不空
大聖文殊師利菩薩讃佛法身禮一卷不空
仁王般若念誦法經一卷不空
成就妙法蓮華經瑜伽觀智儀軌一卷不空
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀軌一卷不空
大樂金剛不空眞實三昧經般若波羅蜜多理
趣釋一卷不空
金剛界瑜伽略述三十七尊心要一卷大廣智
三藏説
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌
經一卷不空
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀
一卷不空
大方廣佛華嚴經入法界品頓證毘盧遮那法
身字輪瑜伽儀軌一卷不空
觀自在菩薩如意輪念誦法儀軌一卷不空
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌經一卷不空
如意輪菩薩眞言注義一卷不空
佛頂尊勝陀羅尼注義一卷不空
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
不空
金剛王菩薩祕密念誦儀軌一卷不空
無量壽如來修觀行供養儀軌一卷不空
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀軌一卷不空
佛説摩利支天經一卷不空
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
佛儀軌一卷不空
仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀
軌一卷不空
新譯仁王般若經陀羅尼念誦儀軌序一卷
不空
瑜伽蓮華部念誦法經一卷不空
瑜伽醫迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞言安怛
陀那儀則一卷不空
一字頂輪王瑜伽經一卷不空
一字頂輪王念誦儀軌一卷不空
大虚空藏菩薩念誦法一卷不空
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門序一
不空
受菩提心戒儀一卷不空
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧
眞實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述一
阿目
金剛述
金剛頂經金剛界大道場毘盧舍那如來自受
用身内證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三
摩地禮懺文一卷不空
文殊問經字母品第十四一卷*不空
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷不空
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
一卷不空
十一面觀自在菩薩心密言儀軌經三卷不空
菩提場莊嚴陀羅尼經一卷不空
一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經
一卷不空
八大菩薩曼荼羅經一卷不空
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷不空
大吉祥天女十二名號經一卷不空
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷金剛
智譯
大乘縁生論一卷不空
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷不空
大藥刃女歡喜母并愛子成就法一卷亦名訶
哩底母法
不空
七倶智佛母所説准提陀羅尼經一卷不空
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
不空
佛説大孔雀明王畫像壇儀軌一卷不空
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
大方廣如來藏經一卷不空
末利支提婆華鬘經一卷不空
佛説十力經一卷勿提
犀譯
佛説迴向輪經一卷尸羅達
摩譯
華嚴長者問佛那羅延力經一卷
般若波羅蜜多心經一卷
出生無邊門陀羅尼經一卷不空
葉衣觀自在菩薩經一卷不空
大佛頂廣聚陀羅尼經五卷
不動使者陀羅尼祕密法一卷金剛菩
提譯
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
不空
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威
怒王念誦儀軌法品一卷不空
遍智同譯
金剛頂經瑜伽修習毘盧舍那三摩地法一卷
金剛
智譯
佛説十地經九卷尸羅達
摩譯
金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經
三卷不空
佛頂尊勝陀羅尼呪一卷
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
大陀羅尼神妙章句一卷
金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最
勝心明王經一卷不空
大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品第三
十四一卷不空
金剛頂瑜伽念珠經一卷不空
大樂金剛不空眞實三摩耶經般若波羅蜜多
理趣品一卷不空
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品一卷
  亦名五字呪法青龍題云金剛經瑜伽文殊師
利菩薩眞言經雖題目別意義同也 不空
普賢菩薩行願讃一卷不空
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讃一卷
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘
經一卷
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力品第十四一卷不空
一字奇特佛頂經三卷不空
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷
不空
能淨一切眼疾病陀羅尼經一卷不空
除一切疾病陀羅尼經一卷不空
佛説救拔焔口餓鬼陀羅尼經一卷
佛説三十五佛名禮懺文一卷不空
訶利帝母眞言法一卷不空
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷不空
毘沙門天王經一品一卷不空
雨寶陀羅尼經一卷不空
禳麌梨童女經一卷不空
菩提場所説一字頂輪王經五卷不空
金剛恐怖集會方廣儀軌觀自在菩薩三世最
勝心明王經大威力烏樞瑟摩明王經二卷
  北天竺三藏阿
質達霰譯
穢跡金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門一
沙門阿質
達霰譯
穢跡金剛法禁百變法經沙門阿質
達霰譯
普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷摩竭提國三
藏法月譯
千手千眼觀自在菩薩根本眞言釋一卷
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
陀羅尼呪一卷金剛智
新譯
慈氏菩薩所説大乘經生稻𦼮喩經一卷不空
北方毘沙門天王眞言法一卷不空
佛説阿吒婆拘大元率將無邊神力隨心陀
羅尼經一卷
金剛頂蓮花部心念誦儀軌梵本眞言二卷
大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷不空
大雲輪請雨經二卷不空 下卷
未有祈雨者是也
佛母大孔雀明王經三卷不空 上三部九卷同
怪十八上三經
  寫得大興善
寺翻經院本
觀自在菩薩心眞言瑜伽觀行儀軌一卷不空
施諸餓鬼飮食及水法并手印不空三藏口決
一卷
文殊師利瑜伽五字念誦經修行教一卷
轉法輪菩薩摧魔怨敵法一卷
大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼
羅次第儀軌法一卷淨智金
剛譯
如意輪王摩尼跋陀別行法印一卷
金剛吉祥大成就品一卷
遍照佛頂等眞言一卷不空
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪一卷*不空 智
通法師譯
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  興善寺
三藏譯
大梵天王經觀世音菩薩擇地法品一卷
無動使者法中略出印契法次第一卷
金剛兒法一卷
大毘盧遮那略要速疾門五支念誦法一卷
觀自在菩薩如意輪陀羅尼一卷不空
奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要一卷
摩利支天經一卷
大隨求八印法一卷惟謹
金剛頂瑜伽要決一卷
拔濟苦難陀羅尼經一卷
觀自在菩薩心眞言一印念誦法一卷不空
聖觀自在菩薩根本心眞言觀布字輪觀門一

大聖天歡喜雙身毘那耶迦法一卷不空
大自在天法則儀軌一卷
金剛頂經觀自在菩薩瑜伽修習三摩地法一
  卷清信士馬
列述
最上乘受菩提心戒及心地祕決一卷無畏流出
一行記
最上乘教授戒懺悔文一卷不空
略敍金剛界大教王經師資相承傳法次第記
一卷沙門海
雲記
略敍傳大毘盧舍那成佛神變加持經大教相
承傳法次第記一卷沙門海
雲集記
金剛頂瑜伽要略念誦儀軌法一卷
觀自在菩薩心眞言念誦法一卷不空
諸佛境界攝眞實經三卷三藏般
若譯
不空羂索神變眞言經二卷第六
第七
玉呬怛多羅經三卷
毘那耶律藏經一卷
大菩提心隨求陀羅尼一切佛心眞言法一卷
阿地瞿
多譯
佛説無量壽佛化身大忿迅倶摩羅金剛念誦
瑜伽儀軌法一卷金剛
智譯
大輪金剛修行悉地成就及供養法一卷
電光熾盛可畏形羅刹斯金剛最勝明經

降三世大會中觀自在菩薩説自心陀羅尼一
金剛智
三藏譯
金剛童子持念經一卷
毘盧遮那五字眞言修習儀軌一卷不空
大毘盧*遮那胎藏經略解眞言要儀一卷
佛説普遍焔鬘清淨熾盛思惟寶印心無能勝
總持隨求大明陀羅尼自在陀羅尼功能一

金剛忿怒速疾成就眞言一本
梵字佛頂尊勝陀羅尼一本
梵字菩提莊嚴陀羅尼一本
梵字心眞言一本
梵字心中心眞言一本
梵字馬頭觀自在菩薩心眞言一本
梵字軍荼利金剛根本眞言一本
梵字烏樞澀摩心眞言一本
梵字軍荼利心眞言一本
梵字烏樞澀摩心中心眞言一本
梵字白傘蓋佛頂眞言一本
梵字馬頭觀世音心眞言一本
梵字三界無能勝眞言一本
梵字佛眼眞言一本
梵字七倶胝佛母眞言一本
梵字青頸觀音小心眞言一本
梵字文殊師利菩薩眞言一本
梵字文殊師利菩薩八字眞言一本
降三世五字眞言一本
一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼一本
梵字羯磨部一百八名讃一本
梵字五方歌讃一本
梵字降魔讃一本
梵字三身讃一本
梵字吉慶伽陀九首一本
一切如來心眞言一本
一切如來心印眞言一本
一切如來金剛被甲眞言一本
一切如來灌頂眞言一本
一切如來結界眞言一本
一切如來心中心眞言一本
一切如來隨心眞言一本
梵字法身縁生偈一本
梵字金剛頂瑜伽經眞言一本
梵字賢劫十六菩薩眞言一本
梵字二十天眞言一本
梵字十波羅蜜眞言一本
梵字四無量眞言一本
梵字金剛王中九尊眞言一本
梵字觀自在聞持眞言一本
梵字觀自在聞持甘露眞言一本
焔口陀羅尼一本
二十天名并眞言一本
梵字大毘盧*遮那經眞言一本
梵字懺悔滅一切罪眞言一本
梵字菩*提莊嚴心眞言一本
梵字寶樓閣心眞言一本
梵字文殊一字三字等并忿怒眞言一本
梵字孔雀王眞言一本
梵字觀自在心眞言一本
梵字如來慈眞言一本
梵字金剛延命眞言一本
梵字金剛壽命眞言一本
梵字金剛王眞言一本
梵字大忍眞言一本
梵字歡喜母眞言一本
梵字遏吒薄倶眞言一本
梵字龍猛集六妙眞言一本
梵字辨才眞言一本
梵字大悲心眞言一本
梵字五佛頂眞言一本
梵字大三昧耶眞言一本
梵字葉衣心眞言一本
梵字摩利支心眞言一本
梵字吉祥心眞言一本
梵字三部心眞言一本
梵字八大菩薩眞言一本
梵字不動尊心眞言一本
梵字七倶智眞言一本
梵字多羅眞言一本
梵字馬頭明王眞言一本
梵字金剛童子眞言一本
梵字童女心眞言一本
梵字滅惡趣眞言一本
梵字請天龍眞言一本
梵字送天龍眞言一本
梵字電光眞言一本
梵字電光心眞言一本
梵字虚空藏眞言一本
施一切衆生陀羅尼一本
文殊釼眞言一本
甘露陀羅尼一本
須彌盧王眞言一本
蓮華部瑜伽念誦法梵本眞言一本
梵字持世陀羅尼一本
梵字心眞言并小心眞言一本
梵字摩利支心并根本眞言一本
梵字文殊師利根本眞言一本
梵字六足尊心眞言一本
梵字尊勝眞言一本
梵字不空羂索眞言一本
梵字如意輪眞言一本
梵字袈裟加持供養眞言一本
梵字佛慈護眞言一本
梵字廣大寶樓閣金剛釼眞言一本
梵字文殊讃一本
一切如來菩提心戒眞言一本
梵字不動尊鎭宅眞言一本
浴像燒香偈讃一本
最上乘教受戒懺悔文一本
菩提心戒一本
用心次第一卷
青龍寺新譯經等入藏目録一卷
十六大菩薩一百八名讃一卷
七佛讃嘆一本
大方廣佛花嚴經普賢菩薩行願讃一卷
降三世金剛一百八名讃一本
釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讃二卷兩本
三世金剛一百八名讃一本
十六讃嘆一本
天龍八部讃一本
五讃嘆二卷兩本
如來千輻輪相讃一本
毘盧*遮那心略讃一本
大吉慶讃二卷兩本
佛頂尊勝眞言根本讃一本
大尊讃一本
梵字無垢淨光陀羅尼一本
梵字相輪橖中陀羅尼一本
梵字修造佛塔陀羅尼一本
梵字置相輪橖中及塔四周以呪王法置於塔
内眞言一本
梵字相輪眞言一本
佛部曼陀羅讃嘆一本
觀自在法身讃嘆一本
普集天龍八部讃一本
蘇悉地并蘇摩呼經梵本一兩部
二卷
大虚空藏菩薩所問經八卷不空
藏譯
大慈大悲救世觀世音自在菩薩廣大圓滿
無礙自在青頸大悲心眞言一卷不空
大毘盧*遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲
生曼荼羅眞言集一卷*不空
普遍光明大隨求陀羅尼經二
阿密哩多軍荼利法一卷
大聖甘露軍荼利念誦儀軌一卷
大聖歡喜雙身法一卷
佛頂尊勝陀羅尼別法一卷龜茲國僧
著那譯
烏芻沙摩最勝明王經一卷
一字頂輪佛頂要法別行一卷
鬼神大將元帥阿吒薄拘上佛陀羅尼出普集
經一卷
摩醯首羅天王法一卷
蘇悉地羯羅供養眞言集一卷
梵字普賢行願讃一卷
悉曇章一卷
大般涅槃經如來性品十四音義二竝是同
本然一
卷著朱脈爲別
也 羅什譯出
十四音辨一卷沙門智
玄述
阿字觀門一卷沙門惟
謹述
阿闍梨要義一卷
略釋毘盧*遮那經中義一卷
大毘盧*遮那成佛神變加持經七卷旡畏*三
藏譯
大毘盧*遮那經疏十四卷一行阿闍
大毘盧*遮那經略識二卷中下
梵網經盧舍那佛説指示門心地品卷上一
摩騰竺
法蘭譯
梵網經盧舍那佛説菩薩十重四十八輕戒一
略本
梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品一卷極略
曹溪山第六祖惠能大師説見性頓教直了成
佛決定無疑法寶記檀經一卷沙門入
仁王般若經疏三卷天台
維摩經疏十卷豫州剌史揚
敬之
翻梵語十卷
法華經圓鏡七卷缺第四
六七卷
華嚴經疏二十卷澄觀法
師作
法花圓鏡樞決一卷天長寺釋
延秀集
仁王護國般若經疏二卷沙門道
液述
金剛辨宗二卷沙門道
液述
金剛辨宗科文一卷
阿彌陀經疏一卷沙門懷
感述
大佛頂疏隨文補闕鈔一卷
仁王般若經科文一卷
大佛頂隨疏科文一卷
父母恩重經疏一卷西明寺沙
門體清述
安樂集一卷沙門道
綽撰
五方便心地法門抄一卷
大方廣佛花嚴經普賢行願品疏一卷沙門澄
觀述
中觀論三十六門勢一卷沙門元
康撰
救謗方等經顯正一乘論一卷沙門
弘沇述
淨土法事讃二卷善導和
尚*撰
百法論顯幽抄十卷沙門
方述
大乘百法明門論疏一卷沙門義
忠撰
百法疏抄二卷上下 章敬
寺沙門擇隣
大乘百法論義選抄四卷河中金
剛述
大乘百法玄樞決一卷
十二有支義一卷
因明入正理論疏三卷沙門
基撰
因明入正理論疏一卷沙門清
邁撰
因明義斷一卷沙門惠
沼撰
十四過類記一卷
因明義纂要一卷沙門惠
沼述
因明論科文一卷
因明論義疏三卷沙門
因明義選上下二卷缺中卷沙
&MT00120;空録
因明正理門論述記一卷下卷
沙門勝莊述
因明義範一卷沙門
空相
大乘百法義門抄二卷沙門金
則述
因明義心一卷
因明入正理論義衡二卷上下
沙門清素撰
略叙大小乘斷惑入道次位一卷兼略明
三界義
小乘入道位一卷依倶
舍頌
大小乘入道位次一卷
十二門論疏翼賛抄序一卷
宗四分比丘隨門要行儀一卷
大般若波羅蜜經開題一卷
法華二十八品序一卷
蛇勢論一卷
念佛讃一卷章敬寺沙
門弘素述
唯心觀一卷菩提達
磨撰
華嚴經法界觀門一卷京南山沙門
杜順撰
大方廣佛華嚴經金師子章一卷
法性一心圖一卷
新譯經論入藏經録中書門下牒一卷
南陽和尚問答雜徴義一卷㔁澄集
西國付法藏傳一卷
行立禪師述佛性偈一卷
大唐故弘景禪師石記一卷邑撰
紫閣山大莫碑一卷沙門飛
錫撰
沙門無著入聖般若寺記一卷
五臺山金剛窟收五功徳記一卷
大報無遷論一卷講論沙門
知玄述
皇帝降誕日内道場論衡一卷
傅大士還源詩
徴心行路難一卷
讃西方淨土一卷
長安資聖寺粥利記一卷州道場談
論沙門知玄撰
長安資聖寺翻譯講論大徳貞惠法師記并
碑一卷
供奉大徳義通法師銘一卷
長安資聖寺寶應觀音院壁上南岳天台等眞
影讃一卷
天台等眞影讃一卷
九哢十紐圖一張此圖現傳于世眞超所持又明了
坊信範注抄一卷有之寫得了
國忌表歎文一卷
副安集一卷
百司擧要一卷
兩京新記三
如五百字千字文一
皇帝拜南郊儀注一卷
丹鳳樓賦一卷
曹溪禪師證道歌一卷眞覺述
甘泉和尚語本并大&MT00120;和尚傳心要旨一卷
心鏡弄珠珠耀篇并禪性般若吟一卷
長安左衞大薦福寺讃佛牙偈一卷供奉三
教講論大
  徳知
玄述
會昌皇帝降誕日内道場論衡一卷
利渉法師與&MT00121;珽論一卷
詩賦格一卷
碎金一卷
京兆府百姓素索徴上表論釋教利害一卷
建帝幢論一卷東山泰
法師作
杭越唱和詩一卷
王建集一卷
進土章解集一卷
僕郡集一卷
&T037173;集一卷
李張集一卷
杜員外集二卷
臺山集一卷
雜詩一卷
白家詩集六卷
大悲胎藏法曼荼羅一鋪三輻苗
大悲胎藏三昧耶略曼荼羅一鋪一輻苗
金剛界九界曼荼羅一鋪五輻苗
金剛界大曼荼羅一鋪五輻苗
普賢延命像一鋪三輻苗
釋迦牟尼佛菩提樹像一鋪一輻綵色
佛頂尊勝壇像一鋪二輻苗
水自在天像一鋪一輻苗
大悲胎藏手契一卷
金剛部諸尊圖像儀軌一卷
熾盛壇樣一卷
八大明王像一卷
佛跡并記一卷
佛眼塔樣并記一卷
金剛智三藏眞影一紙
大廣智不空三藏眞影一紙
無畏三藏眞影一紙
青龍寺義眞和尚眞影一鋪一輻綵色
壇龕涅槃淨土一合
壇龕西方淨土一合
壇龕僧伽誌公邁迴三聖像一合
鍮鉐印佛一面一百佛
白銅印泥塔一合
金銅五鈷金剛鈴一口
金銅五鈷金剛杵一口
金銅獨鈷金剛杵一口
金銅三鈷金剛鈴一口
金銅五鈷小金剛杵一口
裏盛佛舍利
  右件法門佛像道具等。於長安城興善。青
龍。及諸寺求得者。謹具録如
文殊所説寶藏陀羅尼經一卷
淨三昧法門二卷南岳大師撰
三觀義二卷天台大師撰
小止觀一卷下卷 天台大師撰
法等懺悔法一卷天台
淨名經疏科目一卷
涅槃經玄義文句一卷
六妙門文句一卷釋上宮疏
法花助記輔略抄二卷
勝鬘經疏義私抄一卷揚法雲寺明
空述釋上宮疏
大乘顯正破疑決一卷釋道瞻述
天台大師手書一紙
臺山記一卷南岳大師撰
四十二字門二卷臺山&MT01182;
南岳大師撰
隨自意三昧一卷臺山
&MT01182;
圓教六即義一
皇帝降誕日於麟徳殿講大方廣佛華嚴經
玄義一卷
請賢聖儀文并諸雜讃一卷
淨土五會念佛略法事儀讃一卷南岳沙門
法照述
大唐代州五臺山大華嚴寺般若院比丘
素所習天台智者大師教迹等目録一卷
天台智者大師遺旨并與晋王書一卷
荊溪和尚在佛隴無常遺旨一卷
諫三禪和乘車子歌一卷惠化寺超
律和尚作
思大師歌餞智者臺山并智者酬思大師歌一

思大禪師酬鵲山覺禪師訢老詩一卷
南岳思大和尚徳行歌一卷
達摩和尚五更轉一卷玄奘三藏
玄奘三藏法寶義論一卷北齊稠禪師
羅什法師十四利無行一卷
大師弘教誌一卷
五臺山大聖竹林寺釋法照得見臺山境界記
一卷
沙門道超久處臺山得生彌勒内宮記一卷
五臺山大暦靈境寺碑文一卷
五臺山土石二十丸立石各十丸
  右件教迹等。於大唐代州五臺山大華嚴
寺經夏寫得。謹具録如前。然立石等者。
是大聖文殊師利菩薩住處之物。圓仁等
因巡禮五頂取得。縁是聖地之物列之於
經教之後。願令見聞隨喜者同結縁。皆爲
大聖文殊師利眷屬也
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經一

一切佛心中心經一卷
寶星經略述二十八宿佉盧瑟吒仙人經一卷
陀羅尼集要經一卷
蘇摩呼童子請經一卷
新譯般若心經一卷般若三
藏譯
佛説阿利多軍荼利護國大自在拔折羅摩
訶布陀羅金剛大神力陀羅尼一卷地多三
藏日照三藏
  翻譯
金剛頂蓮華部心念誦儀軌二卷
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌
一卷
普賢菩薩金剛薩埵瑜伽念誦儀軌一卷大興
善寺
  沙門不
空譯
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
一卷
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀軌一卷不空
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷金剛智譯
如意輪菩薩眞言注義一卷
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦法
一卷
葉衣觀自在菩薩法一卷
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行品灌
頂部録出中印契別行法門一卷
阿閦如來念誦供養法一卷不空金剛譯
修眞言三昧四時禮懺供儀要一卷
金剛頂經瑜伽十八會指歸一卷
佛頂尊勝陀羅尼注義一卷
最上乘教授戒懺悔文一卷
太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神眞言
一卷
施燋面一切餓鬼念誦陀羅尼法一卷
大樂金剛不空眞實三昧耶經般若波羅蜜多
理趣釋一卷
唐梵對譯金剛般若經二卷
唐梵對譯阿彌陀經一卷
唐梵對譯般若心經一卷
唐梵兩字最勝無垢清淨光明大陀羅尼一卷
唐梵兩字不空羂索眞言一本
唐梵兩字青頸大悲眞言一本
唐梵兩字一切佛心眞言一本
唐梵兩字一切佛心中心眞言一本
唐梵兩字灌頂心眞言一本
唐梵兩字灌頂心中心眞言一本
唐梵兩字結界眞言一本
唐梵兩字祕密心眞言一本
唐梵兩字祕密心中心眞言一本
唐梵對譯普賢行願讃一本
唐梵兩字大佛頂根本讃一卷
唐梵兩字大佛頂結護一本
唐梵兩字大隨求結護一本
唐梵兩字天龍八部讃一本
唐梵兩字百字讃一本
唐梵兩字送本尊歸本土讃一本
唐梵兩字觀自在菩薩讃一
唐梵兩字彌勒菩薩讃一本
唐梵兩字虚空藏菩薩讃一本
唐梵兩字金剛藏菩薩讃一本
唐梵兩字文殊師利菩薩讃一本
唐梵兩字普賢菩薩讃一本
唐梵兩字除蓋障菩薩讃一本
唐梵兩字地藏菩薩讃一本
唐梵兩字滿願讃一本
唐梵兩字毘盧*遮那成佛神變加持經吉慶
伽陀讃一本
唐梵兩字釋迦如來涅槃後彌勒菩薩悲願讃
一卷
唐梵對譯金剛般若經論頌一卷
唐梵對譯法華經二十八品題目兼諸羅漢
名一卷
淨名經記五卷旡量義寺
文襲述
淨名經集解關中疏四卷資聖寺
道液集
淨名經關中疏釋微二卷中修山沙門
眞述
法華經銷文略疏三卷天長寺釋
延秀集解
肇論略疏一卷東山
雄作
肇論抄三卷牛頭山幽西
惠澄撰
肇論文句圖一卷澄撰
肇論略出要義兼注附焉并序一卷沙門零
興撰
因明糅抄三卷章敬寺
擇隣述
因明義斷一卷大雲寺苾
芻沼述
因明入正理義纂要一卷大神龍
寺沼集
劫章頌一卷
劫章頌疏一卷岑山沙門
遍知集
劫章頌記一卷沙門道
詮述
劫章科文一卷
智者大師修三昧常行法一卷
五方便念佛門一卷智者大
觀心遊口決記一卷智顗大
師述
四十二字門義一卷南岳思
大師述
釋門自鏡録五卷僧惠詳集
觀心十二部經義一卷天台頂述
形神不滅論一卷雲溪沙門
海雲撰
法華三昧修論決一卷
天台智者大師所著經論章疏科目一卷
鳩摩羅什法師隨順修多羅四悉檀義不墮
員門一卷
大般若經開兼二十九位法門一卷
量處重輕義一卷宣絹敍
羯磨文西大原寺
懷素撰
略羯磨一
説罪要行法一卷義淨三藏撰
諸天地獄壽量分限一卷
受菩薩戒文一卷
最上乘佛性歌一卷沙門眞覺述
大乘楞伽正宗決一卷
隋廬山遺愛寺慧珍禪師念佛三昧指歸一

梵語雜名一卷
條戒并大小乘戒決一卷
南岳思禪師法門傳二卷衞尉承
柆朏撰
天台大師答陳宣帝書一卷
天台略録一卷
智者檖松讃頂禪師撰
天台智者大師十二所道場記一卷灌頂述
法花靈驗傳二卷
感通傳一卷道宣
清涼山略傳一卷
大唐韶州雙峯山曹溪寶林傳一卷會稽沙
門靈
上都清禪寺至演禪師鐘傳一卷理牛肅與
僧至演同敍
南荊州沙門無行在天竺國致於唐國書一卷
内供奉談莚法師歎齋格并文一卷
新舊齋文五卷上都雲
寺詠字太
觀法師奉答皇太子所問諸經與義并牋一

*歎道俗徳文三卷
揚州東大雲寺演和上碑并序一卷李邕
唐故大廣禪師大和楞伽峯塔碑銘并序一
亘撰
唐揚州龍興寺翻經院故愼律和上碑銘并序
一卷李花撰
唐故大律師釋道圓山龕碑并序一卷李邕
大唐大慈恩寺翻經大徳基法師墓誌銘并序
一卷
大慈恩寺大法師基公塔銘并序一卷
唐故終南山靈感寺大律師道宣行記一卷
大唐西明寺故大徳道宣律師讃一卷
天台大師答陳宣帝書一卷
大唐新修定公卿士庶内族吉凶書儀三十
鄭餘慶重
開元詩格一卷
祗對義一卷
判一百*條一卷駱賓王撰
元膺詩集一卷
杭越寄和詩集一卷
詩集五卷
法華經二十八品七言詩一卷
大毘盧遮那大悲胎藏大曼荼羅一鋪五輻苗
金剛界大曼荼羅一鋪七輻綵色
供養賢聖等七種壇樣一卷
金剛界三十七尊種子曼荼羅樣一
金剛界八十一尊種子曼荼羅樣一張
法華曼荼羅樣一張
胎藏曼荼羅手印樣一卷
南岳思大和尚示先生骨影一鋪三輻綵色
天台大師感得聖像影一鋪三輻綵色
阿蘭若比丘見空中普賢影一張
法惠和上閻王前誦法花影一張
山登禪師誦法華感金銀殿影一張
惠斌禪師誦法華神人來拜影一張
映禪師誦法花善神來聽經影一張
定禪師誦法花天童給事影一張
惠向禪師誦法花滅後墓上生蓮華及墓裏
常有誦經聲影一張
秦郡老僧教弟子感夢示宿因影一張
道超禪師誦法華感二世弟子生處影一張
法惠禪師誦法華口放光照室宇影一張
大聖僧伽和尚影一張
舍利五粒菩薩舍利三粒辟支佛舍利二粒盛白
蠇小合子并安置白石瓶子一口
  右件法門等。大唐開成三年八月初到揚
州大都府。巡諸寺尋訪抄寫畢。先寄付使
下准判官伴宿禰管雄。船已送延暦寺訖。
然都未具目申官。今謹具録數申上
以前件經論。教法。章疏。傳記。及諸曼荼羅。
壇像等。伏蒙國恩隨使到唐遂於揚州五
臺及長安等處尋師學法九年之間。隨分訪
求得者。謹其色目如前。謹録申上謹言
  承和十四年月日入唐天台宗請益傳燈法
師位圓仁上
延文四己亥年四月九日於東寺西院僧坊
以或本書寫訖追可比校證本
 大法師 賢 寶 
  元文四年歳次己未七月二十二日命岡本
深慶令修補了  權僧正 賢 賀
文政三年庚辰十一月中旬以東寺觀智院
本令書寫之
 台嶽已講權僧正 眞 超 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]