大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

貞元新定釋教目録 (No. 2157_ 圓照撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2157_.55.1024a01: 五百梵律經抄一卷
T2157_.55.1024a02: 大海深嶮抄經一卷
T2157_.55.1024a03:   祐云上六經並是舊抄
T2157_.55.1024a04: 法華經一百八十九卷
T2157_.55.1024a05:   祐云。此一經近代集據撰群經以類相從。
T2157_.55.1024a06: 雖立號法華經入抄數
T2157_.55.1024a07: 右從佛法六義下五十四部五百一卷。並
T2157_.55.1024a08: 名濫眞經。文句増減或新糅異義別立名
T2157_.55.1024a09: 題。若從正收恐玉石斯濫。若一例爲僞而
T2157_.55.1024a10: 推本有憑。進退二途實難詮定。且依舊録
T2157_.55.1024a11: 編之僞末。後學尋覽幸詳得失耳
T2157_.55.1024a12: 貞元新定釋教目録卷第二十八
T2157_.55.1024a13:
T2157_.55.1024a14:
T2157_.55.1024a15:
T2157_.55.1024a16: 貞元新定釋教目録卷第二十九
T2157_.55.1024a17: 入藏
録上
T2157_.55.1024a18:  西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.1024a19:   合大小乘經律論及聖賢集傳兼貞元新入
T2157_.55.1024a20: 藏經。總一千二百五十八部。合五千三百
T2157_.55.1024a21: 九十卷。五百一十帙
T2157_.55.1024a22: 大乘入藏録上
T2157_.55.1024a23:   大乘經六百八十二部。二千四百一十
T2157_.55.1024a24: 三卷。二百二十一帙
T2157_.55.1024a25: 大乘律二十七部。五十五卷五帙
T2157_.55.1024a26: 大乘論九十九部。五百二十卷五十帙
T2157_.55.1024a27: 大乘經重單合譯四百九十一部二千四
T2157_.55.1024a28: 十卷
T2157_.55.1024a29: 大般若波羅蜜多經六百卷十六會説
六十
一萬
T2157_.55.1024b01:   百三十一
T2157_.55.1024b02: 放光般若波羅蜜經三十卷亦云放光摩訶般若經
亦云摩訶般若放光
T2157_.55.1024b03:   經三帙
或二十卷
四百六十六紙
T2157_.55.1024b04: 摩訶般若波羅蜜經四十卷亦云大品般若經僧祐
録云新大品經四帙或
T2157_.55.1024b05:   二十四卷或二十
七卷或三十卷
六百二十三紙
T2157_.55.1024b06: 光讃般若波羅蜜經十五卷亦云光讃摩訶般若經
或十卷二十七品
T2157_.55.1024b07:   二百*二十一紙
T2157_.55.1024b08: 摩訶般若波羅蜜鈔經五卷或無鈔字亦名長安
品經一名須菩提品
T2157_.55.1024b09:   經或
七卷
九十紙
T2157_.55.1024b10: 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷題内云大
金剛不空眞實
T2157_.55.1024b11:   摩耶經般若波羅蜜多理趣品大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
八紙
T2157_.55.1024b12: 般若理趣經釋二卷經内題云大樂金剛不空眞實
昧耶經般若波羅蜜多理
T2157_.55.1024b13:   趣釋大興善寺三藏抄門大廣
智不空奉詔譯貞元新入目録
二十三紙
T2157_.55.1024b14: 上四經二十三卷二帙
T2157_.55.1024b15: 道行般若波羅蜜經十卷一帙題云摩訶般若波羅
蜜道行經或八卷或云
T2157_.55.1024b16:   般若道
行經
一百六十七紙
T2157_.55.1024b17: 小品般若波羅蜜經十卷一帙題云摩訶般若波羅
或無小品字僧祐
T2157_.55.1024b18:   録云新小品
經或八卷
一百五十紙
T2157_.55.1024b19: 大明度無極經四卷亦直云大明
度經*或六卷
九十四紙
T2157_.55.1024b20: 勝天王般若波羅蜜經七卷 一百二十二
T2157_.55.1024b21:   紙
T2157_.55.1024b22: 上二經十一卷同帙
T2157_.55.1024b23: 文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經二卷或直
云文
T2157_.55.1024b24: 殊般若波羅
蜜經或一卷
二十一紙
T2157_.55.1024b25: 文殊師利所説般若波羅蜜經一卷 二十紙
T2157_.55.1024b26: 濡首菩薩無上清淨分衞經二卷一名決了請
法幻化三昧
T2157_.55.1024c01:   十八紙
T2157_.55.1024c02: 金剛般若波羅蜜經一卷舍衞一十一紙
T2157_.55.1024c03: 金剛般若波羅蜜經一卷婆伽婆一十四紙
T2157_.55.1024c04: 金剛般若波羅蜜經一卷祇樹林一十四紙
T2157_.55.1024c05: 能斷金剛般若波羅蜜多經一卷室羅筏一十
T2157_.55.1024c06:   九紙
T2157_.55.1024c07: 能斷金剛般若波羅蜜多經一卷名稱城一十
T2157_.55.1024c08:   二紙
T2157_.55.1024c09: 實相般若波羅蜜經一卷 八紙
T2157_.55.1024c10:   上九經十一卷同帙
T2157_.55.1024c11: 仁王護國般若波羅蜜經二卷亦云仁王般
若經或一卷
二十
T2157_.55.1024c12:   八紙
T2157_.55.1024c13: 新譯仁王經二卷内題云仁王護國般若
波羅蜜多經御製序
三十五紙
T2157_.55.1024c14:   大興善寺沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1024c15: 仁王般若陀羅尼釋一卷大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入
T2157_.55.1024c16:   
七紙
T2157_.55.1024c17: 仁王般若念誦法經一卷大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入
T2157_.55.1024c18:   
六紙
T2157_.55.1024c19: 仁王念誦儀軌一卷經内題云仁王護國般若波羅蜜
多經陀羅尼念誦儀永泰元年大
T2157_.55.1024c20:   興善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
十九紙
T2157_.55.1024c21: 摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷亦云摩訶
大明呪經
一紙
T2157_.55.1024c22: 般若波羅蜜多心經一卷亦云般
若心經
一紙
T2157_.55.1024c23: 普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷東天竺國三
藏沙門法月
T2157_.55.1024c24:   譯貞元新
入目録
二紙
T2157_.55.1024c25: 新譯般若波羅蜜多心經一卷罽賓國三藏賜紫
沙門般若奉詔譯
T2157_.55.1024c26:   貞元新
入目録
二紙
T2157_.55.1025a01: 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
T2157_.55.1025a02:   七紙大興善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯貞元新入目録七紙
T2157_.55.1025a03: 大曼茶羅十七尊釋一卷經内題云般若波羅蜜多
理趣經大安樂不空三昧
T2157_.55.1025a04:   耶眞實金剛菩薩等一十七尊大曼茶羅義述大興
善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
三紙
T2157_.55.1025a05: 上十一經十三卷同帙
T2157_.55.1025a06: 守護國界主陀羅尼經一部十卷一帙罽賓國三
藏沙門般若共
T2157_.55.1025a07:   牟尼室利於
貞元六年譯
一百五十五紙
T2157_.55.1025a08: 大寶積經一百二十卷四十九會合成
一部一十二帙
一千九百
T2157_.55.1025a09:   九十一紙
T2157_.55.1025a10: 大方廣三戒經三卷 四十六紙
T2157_.55.1025a11: 無量清淨平等覺經二卷亦直云無
量清淨
六十一紙
T2157_.55.1025a12: 阿彌陀經二卷上卷題云佛説阿彌陀三耶三佛薩
樓佛檀過度人道經亦名無量壽經
T2157_.55.1025a13:   十五紙
T2157_.55.1025a14: 無量壽經二卷 三十九紙
T2157_.55.1025a15:   上四經九卷同帙
T2157_.55.1025a16: 阿閦佛國經二卷一名阿閦佛刹諸菩
薩學成品經或一卷
四十紙
T2157_.55.1025a17: 阿閦如來念誦法一卷經内題云念
誦供養法
二十紙大興
善寺
T2157_.55.1025a18:   三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
T2157_.55.1025a19: 大乘十法經一卷佛住王
舍城者
二十紙
T2157_.55.1025a20: 普門品經一卷亦云普
門經
一十二紙
T2157_.55.1025a21: 胞胎經一卷一名胞胎
受身經
一十五紙
T2157_.55.1025a22: 文殊師利佛土嚴淨經二卷或直云嚴淨佛土經
亦直云佛土嚴淨經
T2157_.55.1025a23:   十四紙
T2157_.55.1025a24: 大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
T2157_.55.1025a25:   善寺三藏沙門大廣智不
空奉詔譯貞元新入目録
五十一紙
T2157_.55.1025a26: 法鏡經二卷或一卷二十五紙
T2157_.55.1025b01:   上八經十三卷同帙
T2157_.55.1025b02: 郁迦羅越問菩薩行經一卷或云郁迦長者問居
家菩薩行經或二卷
T2157_.55.1025b03:   十五紙
T2157_.55.1025b04: 幻士仁賢經一卷或云仁賢
幻士經
一十八紙
T2157_.55.1025b05: 決定毘尼經一卷一名破壞
一切心識
一十七紙
T2157_.55.1025b06: 發覺淨心經一卷 二十八紙
T2157_.55.1025b07: 優填王經一卷 五紙
T2157_.55.1025b08: 須摩提經一卷有加菩薩字
亦云須摩經
八紙
T2157_.55.1025b09: 須摩提菩薩經一卷 九紙
T2157_.55.1025b10: 阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷亦云阿闍貰女
經亦直云阿述
T2157_.55.1025b11:   
二十三紙
T2157_.55.1025b12: 離垢施女經一卷 三十三紙
T2157_.55.1025b13:   上九經十卷同帙
T2157_.55.1025b14: 得無垢女經一卷一名論議辯才門
經或云無垢女經
二十五紙
T2157_.55.1025b15: 文殊師利所説不思議佛境界經二卷或一卷又
有一本乃
T2157_.55.1025b16:   是爲經性悔題爲文
殊所説應當審觀
二十四紙
T2157_.55.1025b17: 如幻三昧經二卷或三卷
或四卷
五十七紙
T2157_.55.1025b18: 聖善住意天子所問經三卷或四卷五十七紙
T2157_.55.1025b19: 太子刷護經一卷 五紙
T2157_.55.1025b20: 太子和休經一卷或云
私休
四紙
T2157_.55.1025b21:   上六經十卷同帙
T2157_.55.1025b22: 慧上菩薩問大善權經二卷或一卷或直云大善權
經或云惠上菩薩經或
T2157_.55.1025b23:   云善權方便經或云
方便所度無極經
三十二紙
T2157_.55.1025b24: 大乘顯識經二卷 二十五紙
T2157_.55.1025b25: 大乘方等要慧經一卷 一紙
T2157_.55.1025b26: 彌勒菩薩所問本願經一卷或無所問字一名彌勒
難經亦云彌勒本願經
T2157_.55.1025b27:   八紙
T2157_.55.1025b28: 佛遺目摩尼寶經一卷一名古品遺日説般若經一
名大寶積經一名摩訶衍寶
T2157_.55.1025c01:   
一十六紙
T2157_.55.1025c02: 摩訶衍寶嚴經一卷一名大
迦葉品
二十紙
T2157_.55.1025c03: 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷亦直名勝
鬘或二卷
T2157_.55.1025c04:   一十九紙
T2157_.55.1025c05: 毘耶娑問經二卷 三十四紙
T2157_.55.1025c06:   上八經十一卷同帙
T2157_.55.1025c07: 大方等大集經三十卷三帙或二十九卷或三十一
卷或三十二卷或四十卷
T2157_.55.1025c08:   六百二十一紙
T2157_.55.1025c09: 大方等大集日藏經十卷一帙題云大乘大方等日
藏分經或十二卷或十五
T2157_.55.1025c10:   二百六紙
T2157_.55.1025c11: 大集月藏經十卷一帙題云大集經月藏分第
十二或十二卷或十三卷
一百
T2157_.55.1025c12:   一十九紙
T2157_.55.1025c13: 地藏菩薩問法身讃一卷經内題云百千頌大集經
地藏菩薩請問法身讃貞
T2157_.55.1025c14:   元新入
目録
五紙
T2157_.55.1025c15: 大乘大集地藏十輪經十卷 一百六十五紙
T2157_.55.1025c16:   上二經十一卷同帙
T2157_.55.1025c17: 大方廣十輪經八卷 一百九紙
T2157_.55.1025c18: 大集須彌藏經二卷内題云大集經
須彌藏分第五
三十八紙
T2157_.55.1025c19:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1025c20: 虚空藏菩薩經一卷 二十七紙
T2157_.55.1025c21: 虚空藏菩薩神呪經一卷 一十七紙
T2157_.55.1025c22: 虚空孕菩薩經二卷 三十一紙
T2157_.55.1025c23: 觀虚空藏菩薩經一卷亦名虚觀經
或無觀字
三紙貞元新
入目録
T2157_.55.1025c24: 大虚空藏菩薩念誦法一卷 五紙大興善寺三
藏沙門大廣
T2157_.55.1025c25:   智不空奉詔譯
貞元新入目録
T2157_.55.1025c26: 上六經十四卷同一帙
T2157_.55.1025c27: 菩薩念佛三昧經六卷或無菩薩
字或五卷
九十八紙
T2157_.55.1025c28: 大方等大集菩薩念佛三昧經十卷一帙題云大
方等大集經
T2157_.55.1026a01:   菩薩念佛
三昧分
一百三十四紙
T2157_.55.1026a02: 般舟三昧經三卷一名十方見在佛悉在前立定
經或云大般舟三昧經或二卷
T2157_.55.1026a03:   十紙
T2157_.55.1026a04: 拔陂菩薩經一卷亦云拔波安
録云&T075586;拔陀
一十四紙
T2157_.55.1026a05: 大方等大集賢護經五卷或六卷題云大方等大集
經賢護菩薩經亦直云賢
T2157_.55.1026a06:   
T2157_.55.1026a07: 上五經二十五卷分三帙
T2157_.55.1026a08: 阿差末經七卷晋曰無盡意或四卷或五
卷或云阿差末菩薩經
九十二紙
T2157_.55.1026a09: 無盡意菩薩經六卷初題云大集經中無盡意所説不
可盡義品第三十二或云阿差末
T2157_.55.1026a10:   經或直云
無盡意經
八十九紙
T2157_.55.1026a11: 上二經十三卷同帙
T2157_.55.1026a12: 大集譬喩王經二卷或無大
集字
三十四紙
T2157_.55.1026a13: 大哀經八卷或云如來大哀
經或六卷七卷
一百一十七紙
T2157_.55.1026a14:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1026a15: 寶女所問經三卷或直云寶女經亦云寶女問惠
經或云寶女三昧經或四卷
T2157_.55.1026a16:   十四紙
T2157_.55.1026a17: 無言童子經二卷或云無言菩
薩經或一卷
四十紙
T2157_.55.1026a18: 自在王菩薩經二卷或無菩
薩字
三十四紙
T2157_.55.1026a19: 奮迅王問經二卷 四十一紙
T2157_.55.1026a20:   上四經九卷同帙
T2157_.55.1026a21: 寶星陀羅尼經十卷一帙或
八卷
一百三十三紙
T2157_.55.1026a22: 大方廣佛華嚴經六十卷八會説舊譯六
帙或五十卷
一千七
T2157_.55.1026a23:   十九紙
T2157_.55.1026a24: 大方廣佛花嚴經八十卷九會説新
譯八帙
一千三百二
T2157_.55.1026a25:   十七紙
T2157_.55.1026a26: 新譯大方廣佛花嚴經四十卷 六百一十二
T2157_.55.1026a27:   紙四帙罽賓國三藏賜紫沙門
般若奉詔譯貞元新入目録
T2157_.55.1026b01: 普賢行願讃一卷貞元新
入目録
五紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1026b02: 文殊問字母品經一卷貞元新
入目録
三紙大興善寺三藏
沙門大廣智不
T2157_.55.1026b03:   空奉
詔譯
T2157_.55.1026b04: 瑜伽金剛頂經釋字母品一卷貞元新
入目録
二紙大興
善寺
T2157_.55.1026b05: 三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
T2157_.55.1026b06: 花嚴入法界四十二字觀門一卷内題大方廣佛
華嚴經貞元新
T2157_.55.1026b07:   入目
六紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1026b08: 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法
T2157_.55.1026b09:   一品 十四紙大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
T2157_.55.1026b10: 金剛頂文殊菩薩經一卷貞元新
入目録
二紙大興善
寺三藏
T2157_.55.1026b11:   沙門大廣智
不空奉詔譯
T2157_.55.1026b12: 曼殊室唎童子菩薩五字瑜伽法一卷并梵
字貞
T2157_.55.1026b13:   元新入
目録
二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1026b14: 五字陀羅尼頌一卷并梵字貞元
新入目録
八紙大興善寺
三藏沙門
T2157_.55.1026b15:   大廣智不
空奉詔譯
T2157_.55.1026b16: 金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
T2157_.55.1026b17: 大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
三紙
T2157_.55.1026b18: 文殊讃法身禮一卷經内題云文殊師利
菩薩讃法身并序
三紙
T2157_.55.1026b19:   大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1026b20: 信力入印法門經五卷 九十五紙
T2157_.55.1026b21:   上十一經十五卷同一帙
T2157_.55.1026b22: 度諸佛境界智光嚴經一卷或二卷一十七紙
T2157_.55.1026b23: 大方廣入如來智徳不思議經一卷 一
T2157_.55.1026b24:   十四紙
T2157_.55.1026b25: 佛花嚴入如來智徳不思議境界經三卷
T2157_.55.1026b26:   二十二紙
T2157_.55.1026c01: 大方廣佛華嚴經不思議佛境界一卷或二
T2157_.55.1026c02:   一十二紙
T2157_.55.1026c03: 大方廣如來不思議境界經一卷 一十一紙
T2157_.55.1026c04: 大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷名金剛鬘
菩薩加行品
T2157_.55.1026c05:   十八紙
T2157_.55.1026c06: 大方廣佛花嚴經修慈分一卷 七紙
T2157_.55.1026c07: 大方廣普賢菩薩所説經一卷別有一本向三十
紙非是本經應須
T2157_.55.1026c08:   五紙
T2157_.55.1026c09: 莊嚴菩提心經一卷 七紙
T2157_.55.1026c10:   上九經十一卷同*一帙
T2157_.55.1026c11: 佛説十力經一卷安西三藏勿提提犀魚於
蓮花寺譯貞元新入目録
三紙
T2157_.55.1026c12: 佛説迴向輪經一卷貞元新
入目録
三紙半于闐三藏
門尸羅達摩於
T2157_.55.1026c13:   北庭龍
興寺譯
T2157_.55.1026c14: 佛説十地經九卷于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭
龍興寺譯安西北庭進入貞元新入
T2157_.55.1026c15:   
一百二十一紙
T2157_.55.1026c16: 大方廣菩薩十地經一卷 七紙
T2157_.55.1026c17:   上四經十二卷同*一帙
T2157_.55.1026c18: 兜沙經一卷 五紙
T2157_.55.1026c19: 菩薩本業經一卷亦直名木業經
亦名淨行品經
一十二紙
T2157_.55.1026c20: 諸菩薩求佛本業經一卷或無
諸字
一十一紙
T2157_.55.1026c21: 菩薩十住行道品一卷或直云菩
薩十住
八紙
T2157_.55.1026c22: 菩薩十住經一卷 五紙
T2157_.55.1026c23: 漸備一切智徳經五卷或十卷一名十住
又名大慧光三昧
一百五
T2157_.55.1026c24:   紙
T2157_.55.1026c25: 上六經十卷同*一帙
T2157_.55.1026c26: 十住經四卷或五卷九十七紙
T2157_.55.1026c27: 等目菩薩所問三昧經二卷或名普賢菩薩定意
或直云等目菩薩經
T2157_.55.1026c28:   五十二紙
T2157_.55.1027a01: 顯無邊佛土功徳經一卷 二紙
T2157_.55.1027a02: 如來興顯經四卷一名興顯
如幻經
六十二紙
T2157_.55.1027a03:   上四經十一卷同帙
T2157_.55.1027a04: 度世品經六卷或五卷或
品字
一百二十紙
T2157_.55.1027a05: 羅摩伽經三卷或四卷七十二紙
T2157_.55.1027a06: 大方廣佛花嚴經續入法界品一卷或無續字
T2157_.55.1027a07:   紙
T2157_.55.1027a08: 上三經十卷同帙
T2157_.55.1027a09: 大般涅槃經四十卷或三十六
卷四帙
七百二十紙
T2157_.55.1027a10: 大般涅槃經後譯茶毘分二卷亦云闍維分
亦云後分
三十
T2157_.55.1027a11:   九紙
T2157_.55.1027a12: 大般泥洹經六卷記云方等大
般泥洹
一百四十一紙
T2157_.55.1027a13:   上二經八卷同帙
T2157_.55.1027a14: 方等般泥洹經二卷亦名大般泥
洹經或三卷
四十五紙
T2157_.55.1027a15: 四童子三昧經三卷或無三
昧字
四十四紙
T2157_.55.1027a16: 大悲經五卷 八十七紙
T2157_.55.1027a17:   上三經十卷同帙
T2157_.55.1027a18: 方廣大莊嚴經十二卷一名神通遊戲
或云大方廣
二百一十
T2157_.55.1027a19:   四紙
T2157_.55.1027a20: 普曜經八卷一名方
等本起
一百四十三紙
T2157_.55.1027a21:   上二經二十卷二帙
T2157_.55.1027a22: 法華三昧經一卷 一十一紙
T2157_.55.1027a23: 無量義經一卷一十七紙
T2157_.55.1027a24: 妙法蓮華經八卷或七卷二十八品僧
祐録云新法華經
一百五十
T2157_.55.1027a25:   二紙
T2157_.55.1027a26: 薩曇分陀利經一卷舊録云薩芸芬陀利
經亦直云分陀利經
三紙
T2157_.55.1027a27: 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
T2157_.55.1027a28:   二十五紙大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
T2157_.55.1027b01: 上五經十二卷同*一帙
T2157_.55.1027b02: 正法華經十卷或云等正法華或七卷一帙一百九十紙
T2157_.55.1027b03: 添品妙法蓮華經七卷二十七品寶塔天
連之爲一或八卷
一百
T2157_.55.1027b04:   五十八紙
T2157_.55.1027b05: 維摩詰所説經三卷一名不可思議解脱或直云
維摩詰經僧祐録云新維摩詰經
T2157_.55.1027b06:   六十一紙
T2157_.55.1027b07: 上二經十卷同帙
T2157_.55.1027b08: 維摩詰經二卷維摩詰説不可思議法門之稱一
名佛法普入道門三昧經或三卷
T2157_.55.1027b09:   十五紙
T2157_.55.1027b10: 説無垢稱經六卷 九十七紙
T2157_.55.1027b11: 大方等頂王經一卷一名維摩詰子問經亦名善
思童子經亦直云頂王經
T2157_.55.1027b12:   十紙
T2157_.55.1027b13: 大乘頂王經一卷亦名維
摩兜經
一十六紙
T2157_.55.1027b14:   上四經十卷同帙
T2157_.55.1027b15: 善思童子經二卷 二十一紙
T2157_.55.1027b16: 大悲分陀利經八卷云大乘
悲分陀利經
一百六十八
T2157_.55.1027b17:   紙
T2157_.55.1027b18: 上二經十卷同帙
T2157_.55.1027b19: 悲華經十卷一帙一百九十九紙
T2157_.55.1027b20: 金光明最勝王經十卷一帙一百四十九紙
T2157_.55.1027b21: 合部金光明經八卷二十四品一百二十紙
T2157_.55.1027b22: 伅眞陀羅所問經二卷初云伅眞陀羅所問如來三
昧經或云伅眞陀羅尼
T2157_.55.1027b23:   或三
五十八紙
T2157_.55.1027b24: 上二經十卷同帙
T2157_.55.1027b25: 大樹緊那羅王所問經四卷亦云説不可思議品
或直云大樹緊那羅
T2157_.55.1027b26:   六十七紙
T2157_.55.1027b27: 佛昇忉利天爲母説法經二卷亦云佛昇忉利天
經或三卷
T2157_.55.1027b28:   三十七紙
T2157_.55.1027c01: 道神足無極變化經四卷一名合道神足經
或二卷或三卷
四十
T2157_.55.1027c02:   九紙
T2157_.55.1027c03: 上三經十卷同帙
T2157_.55.1027c04: 寶雨經十卷一帙一百四十一紙
T2157_.55.1027c05: 寶雲經七卷 一百二紙
T2157_.55.1027c06: 阿惟越致遮經三卷或無遮字
或四卷
六十六紙
T2157_.55.1027c07:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1027c08: 不退轉法輪經四卷一名不
退轉經
七十三紙
T2157_.55.1027c09: 廣博嚴淨不退轉輪經四卷或云三卷或直云廣
博嚴淨經亦直云不退
T2157_.55.1027c10:   轉法
輪經
七十八紙
T2157_.55.1027c11: 不必定入定入印經一卷 二十一紙
T2157_.55.1027c12: 入定不定印經一卷 一十六紙
T2157_.55.1027c13:   上四經十卷同帙
T2157_.55.1027c14: 等集衆徳三昧經三卷或二卷或無三昧
字或直云等集經
五十紙
T2157_.55.1027c15: 集一切福徳三昧經三卷 五十紙
T2157_.55.1027c16: 持心梵天經四卷亦云持心梵天所問經一名莊嚴佛
法經又名御諸經十七品或
T2157_.55.1027c17:   九十一紙
T2157_.55.1027c18: 上三經十卷同帙
T2157_.55.1027c19: 思益梵天所問經四卷或直云思益經僧
祐録云思益義經
八十三
T2157_.55.1027c20:   紙
T2157_.55.1027c21: 勝思惟梵天所問經六卷
T2157_.55.1027c22:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1027c23: 持人菩薩經四卷初云持人菩薩所問陰種諸
入以了道徳經或三卷
五十
T2157_.55.1027c24:   四紙
T2157_.55.1027c25: 持世經四卷一名印經
或三卷
七十八紙
T2157_.55.1027c26: 濟諸方等學經一卷天竺薩和鞞曰僧
加或無學字
一十五紙
T2157_.55.1027c27: 大乘方廣總持經一卷或無
乘字
一十四紙
T2157_.55.1028a01:   上四經十卷同帙
T2157_.55.1028a02: 文殊師利現寶藏經三卷或二卷或無現字
直云寶藏經
四十
T2157_.55.1028a03:   二紙
T2157_.55.1028a04: 大方廣寶篋經三卷或二卷四十三紙
T2157_.55.1028a05: 寶篋經一卷經内題云一切如來心祕密
全身舍利寶篋印陀羅尼經
六紙大興
善寺
T2157_.55.1028a06:   三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
T2157_.55.1028a07: 大乘同性經二卷亦名一切佛行入智毘盧遮那
藏説經一名佛十地經或四卷
T2157_.55.1028a08:   十八紙
T2157_.55.1028a09: 證契大乘經二卷亦名入一切佛境
智陪盧遮那藏
三十二紙
T2157_.55.1028a10:   上五經十一卷同*一帙
T2157_.55.1028a11: 深密解脱經五卷 七十一紙
T2157_.55.1028a12: 解深密經五卷 七十五紙
T2157_.55.1028a13:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1028a14: 解節經一卷 一十紙
T2157_.55.1028a15: 相續解脱地波羅蜜了義經一卷或二卷亦名解
脱了義亦直
T2157_.55.1028a16:   云相續
解脱經
一十八紙
T2157_.55.1028a17: 縁生初勝分法本經二卷亦直云
縁生經
二十三紙
T2157_.55.1028a18: 分別縁起初勝法門經二卷亦直云分
別縁起經
二十二紙
T2157_.55.1028a19: 楞伽阿跋多羅寶經四卷 九十二紙
T2157_.55.1028a20:   上五經十卷同帙
T2157_.55.1028a21: 入楞伽經十卷一帙一百七十四紙
T2157_.55.1028a22: 大乘入楞伽經七卷 一百二十七紙
T2157_.55.1028a23: 菩薩行方便境界神通變化經三卷 四十七
T2157_.55.1028a24:   紙
T2157_.55.1028a25: 上二經十卷同帙
T2157_.55.1028a26: 大薩遮尼乾子所説經十卷一帙或加受記無所
説字或七卷或八卷
T2157_.55.1028a27:   一名菩薩境界
奮迅法門經
一百三十九紙
T2157_.55.1028a28: 大方等大雲經六卷一名大方等無相大雲經一名
大雲相經一名大雲蜜藏
T2157_.55.1028b01:   或四卷
或五卷
九十紙
T2157_.55.1028b02: 大雲請雨經一卷内題云大雲經*請
雨品第六十四
二十三紙
T2157_.55.1028b03: 大雲輪請雨經二卷 二十七紙
T2157_.55.1028b04: 大方等大雲請雨經一卷内題云大方等大雲
經請雨品第六十四
二十
T2157_.55.1028b05:   紙
T2157_.55.1028b06: 大雲請雨經二卷經内題云大雲輪請
雨經貞元新入目録
三十四紙
T2157_.55.1028b07:   大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1028b08: 上五經十二卷同*一帙
T2157_.55.1028b09: 諸法無行經二卷或一卷三十一紙
T2157_.55.1028b10: 諸法本無經三卷 三十九紙
T2157_.55.1028b11: 無極寶三昧經一卷或無三
昧字
三十紙
T2157_.55.1028b12: 寶如來三昧經二卷一名無極寶三
昧經或一卷
三十八紙
T2157_.55.1028b13: 慧印三昧經一卷一名寶田慧印三
昧經亦直云慧印經
二十紙
T2157_.55.1028b14: 如來智印經一卷一名諸
佛法身
一十九紙
T2157_.55.1028b15:   上六經十卷同帙
T2157_.55.1028b16: 大灌頂經*一十二卷一帙或無大字
録云九卷未詳
一百一十八
T2157_.55.1028b17:   紙
T2157_.55.1028b18: 藥師如來本願經一卷隋笈
多譯
一十二紙
T2157_.55.1028b19: 藥師瑠璃光如來本願功徳經一卷 一十一
T2157_.55.1028b20:   紙
T2157_.55.1028b21: 藥師琉璃光七佛本願功徳經二卷 三十一
T2157_.55.1028b22:   紙
T2157_.55.1028b23: 阿闍世王經二卷 五十五紙
T2157_.55.1028b24: 普超三昧經三卷或四卷上加文殊師利字云普
起經一名阿闍世王品安公録
T2157_.55.1028b25:   更出阿
闍世王經
六十八紙
T2157_.55.1028b26: 放鉢經一卷 七紙
T2157_.55.1028b27:   上六經十卷同帙
T2157_.55.1028c01: 月燈三昧經十卷
卷一帙
一百九十八紙
T2157_.55.1028c02: 月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十一
事行經一名建惠三昧經
一十紙
T2157_.55.1028c03: 無所悕望經一卷一名象
歩經
二十紙
T2157_.55.1028c04: 象腋經一卷 一十六紙
T2157_.55.1028c05: 大淨法門經一卷題云大淨門品上金光首女
所問溥首童眞所開化經
二十
T2157_.55.1028c06:   四紙
T2157_.55.1028c07: 太莊嚴法門經二卷名文殊師利神通力經
又名勝金色明徳女經
T2157_.55.1028c08:   十六紙
T2157_.55.1028c09: 如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
T2157_.55.1028c10:   如來入一切佛境界經三十四紙
T2157_.55.1028c11: 度一切諸佛境界智嚴經一卷 一十二紙
T2157_.55.1028c12: 後出阿彌陀佛偈經一卷或無偈字一紙
T2157_.55.1028c13: 觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀經一十六紙
T2157_.55.1028c14: 無量壽如來念誦儀軌一卷經内云修觀行供養儀
貞元新入目録大
T2157_.55.1028c15:   興善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
一十二紙
T2157_.55.1028c16: 阿彌陀經一卷亦名無
量壽經
五紙
T2157_.55.1028c17: 稱讃淨土佛攝受經一卷亦直云稱
讃佛土經
一十紙
T2157_.55.1028c18:   上十二經十四卷同帙
T2157_.55.1028c19: 觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦云彌勒
上生經
八紙
T2157_.55.1028c20: 彌勒成佛經一卷 一十七紙
T2157_.55.1028c21: 彌勒來時經一卷 三紙
T2157_.55.1028c22: 彌勒下生經一卷一名彌勒受決經亦云彌勒佛經
亦云當下成佛經亦云下生成佛經
T2157_.55.1028c23:   初云大智
舍利弗
七紙
T2157_.55.1028c24: 彌勒下生成佛經一卷義淨
藏新譯
五紙
T2157_.55.1028c25: 諸法勇王經一卷一名一切
法義王經
一十八紙
T2157_.55.1028c26: 一切法高王經一卷一名一切
法義王經
二十紙
T2157_.55.1028c27: 第一義法勝經一卷 一十四紙
T2157_.55.1029a01: 大威燈光仙人問疑經一卷 一十五紙
T2157_.55.1029a02: 順權方便經二卷一名轉女身菩薩經亦云惟權方
便經亦云順權女經亦云隨權女
T2157_.55.1029a03:   
一卷
二十八紙
T2157_.55.1029a04: 樂瓔珞莊嚴方便品經一卷亦云轉女身
菩薩問答經
二十六
T2157_.55.1029a05:   紙
T2157_.55.1029a06: 上十一經十二卷同帙
T2157_.55.1029a07: 六度集經八卷亦名六度無極經亦云度無極
集亦云新無極經或九卷
一百
T2157_.55.1029a08:   四十七紙
T2157_.55.1029a09: 太子須大拏經一卷或云須
達拏
六紙
T2157_.55.1029a10: 菩薩睒子經一卷亦云孝子睒經
云睒經
七紙
T2157_.55.1029a11: 睒子經一卷一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛
説睒經一名睒本經一名孝子隱經
T2157_.55.1029a12:   紙
T2157_.55.1029a13: 太子慕魄經一卷 六紙
T2157_.55.1029a14: 大子沐魄經一卷或作
慕魄
六紙
T2157_.55.1029a15: 九色鹿經一卷 三紙
T2157_.55.1029a16:   上七經十四卷同帙
T2157_.55.1029a17: 無字寶篋經一卷 六紙
T2157_.55.1029a18: 大乘離文字普光明藏經一卷 五紙
T2157_.55.1029a19: 大乘遍照光明藏無字法門經一卷亦直云大乘
遍照光明藏
T2157_.55.1029a20:   六紙
T2157_.55.1029a21: 老女人經一卷亦云老母經
亦云老女經
二紙
T2157_.55.1029a22: 老母經一卷 二紙
T2157_.55.1029a23: 老母女六英經一卷亦云老
母經
一紙
T2157_.55.1029a24: 月光童子經一卷一名月光明童子
經或名申日經
九紙
T2157_.55.1029a25: 申日兒本經一卷或云申兒本經
録作兜本誤也
一紙
T2157_.55.1029a26: 徳護長者經二卷一名尸利崛
多長者經
二十八紙
T2157_.55.1029a27: 文殊師利問菩提經一卷一名伽耶山頂經一名菩
提無行經一本直云
T2157_.55.1029b01:   菩提
七紙
T2157_.55.1029b02: 伽耶山頂經一卷云伽
耶頂經
一十七紙
T2157_.55.1029b03: 象頭精舍經一卷 九紙
T2157_.55.1029b04: 大乘伽耶山頂經一卷 九紙
T2157_.55.1029b05: 長者子制經一卷亦直名
制經
四紙
T2157_.55.1029b06: 菩薩逝經一卷亦云逝童子*經
或直*云逝經
四紙
T2157_.55.1029b07: 逝童子經一卷亦云長者制經亦直云制經
亦名菩薩逝經亦直云逝經
三紙
T2157_.55.1029b08: 犢子經一卷 二紙
T2157_.55.1029b09: 乳光佛經一卷亦名乳
光經
六紙
T2157_.55.1029b10: 無垢賢女經一卷或名胎
藏經
三紙
T2157_.55.1029b11: 腹中女聽經一卷一名不莊校女經北涼天
竺三藏曇無讖譯第四譯
三紙
T2157_.55.1029b12: 轉女身經一卷 二十九紙
T2157_.55.1029b13:   上二十一經二十 二卷同帙
T2157_.55.1029b14: 無上依經二卷 三十一紙
T2157_.55.1029b15: 無曾有經一卷 三紙
T2157_.55.1029b16: 甚希有經一卷 五紙
T2157_.55.1029b17: 決定總持經一卷或云
總持
八紙
T2157_.55.1029b18: 謗佛經一卷 七紙
T2157_.55.1029b19: 寶積三昧文殊問法身經一卷一名遺日寶積三昧
文殊師利菩薩問法
T2157_.55.1029b20:   
六紙
T2157_.55.1029b21: 入法界體性經一卷或云入
十紙
T2157_.55.1029b22: 如來師子吼經一卷 六紙
T2157_.55.1029b23: 大方廣師子吼經一卷 五紙
T2157_.55.1029b24: 大乘百福相經一卷 七紙
T2157_.55.1029b25: 大乘百福莊嚴相經一卷 九紙
T2157_.55.1029b26: 大乘四法與單本中實叉難陀譯
者二名雖同多少全異
一紙
T2157_.55.1029b27: 菩薩修行四法經一卷 一紙
T2157_.55.1029c01: 希有希有校量功徳經一卷或直云希有
校量功徳經
六紙
T2157_.55.1029c02: 最無比經一卷 十二紙
T2157_.55.1029c03: 前世三轉經一卷 六紙
T2157_.55.1029c04: 銀色女經一卷 七紙
T2157_.55.1029c05: 阿闍世王受決經一卷 四紙
T2157_.55.1029c06: 採蓮違王上佛授決號妙蓮華經一卷亦直云
採蓮違
T2157_.55.1029c07:   王經二紙
T2157_.55.1029c08: 正恭敬經一卷一名威徳陀羅尼中説
或云正法恭敬經
五紙
T2157_.55.1029c09: 善敬經一卷亦名善恭敬經
一名恭敬師經
七紙
T2157_.55.1029c10: 稱讃大乘功徳經一卷 五紙
T2157_.55.1029c11: 説妙法決定業障經一卷 三紙
T2157_.55.1029c12:   上二十三經二十四卷同帙
T2157_.55.1029c13: 諫王經一卷亦云大小諫王經四紙
T2157_.55.1029c14: 如來示教勝軍王經一卷亦直云勝
軍王經
七紙
T2157_.55.1029c15: 佛爲勝光天子説王法經一卷亦直云勝
光天子經
七紙
T2157_.55.1029c16: 大方等修多羅王經一卷或無
王字
二紙
T2157_.55.1029c17: 轉有經一卷 二紙
T2157_.55.1029c18: 文殊師利巡行經一卷 五紙
T2157_.55.1029c19: 文殊尸利行經一卷 八紙
T2157_.55.1029c20: 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
T2157_.55.1029c21:   貞元新入目録大興善寺三
藏沙門大廣智不空奉詔譯
一十一紙
T2157_.55.1029c22: 文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時曰善惡
T2157_.55.1029c23:   宿曜經二卷下卷有序貞元新入目録大興善
寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
共四十
T2157_.55.1029c24:
T2157_.55.1029c25: 貝多樹下思惟十二因縁經一卷或云聞城
十二因縁經
T2157_.55.1029c26:   紙
T2157_.55.1029c27: 縁起聖道經一卷 八紙
T2157_.55.1030a01: 稻芋經一卷 七紙
T2157_.55.1030a02: 稻𦼮喩經一卷經内題云慈氏菩薩所
説大乘縁生稻𦼮經
八紙大興善
寺三
T2157_.55.1030a03:   藏沙門大廣智
不空奉詔譯
T2157_.55.1030a04: 了本生死經一卷 五紙
T2157_.55.1030a05: 自誓三昧經一卷題下注云獨證品第
四出比丘淨行中
八紙
T2157_.55.1030a06: 如來獨證自誓三昧經一卷亦云獨證自誓三昧
經亦云如來自誓三昧
T2157_.55.1030a07:   七紙
T2157_.55.1030a08: 灌洗佛形像經一卷亦云四月八日灌
經亦直云灌經
二紙
T2157_.55.1030a09: 摩訶刹頭經一卷亦云灌佛
形像經
三紙
T2157_.55.1030a10: 造立形像福報經一卷 三紙
T2157_.55.1030a11: 作佛形像經一卷亦云優填王作佛形像
經一名作像因縁經
四紙
T2157_.55.1030a12: 龍施女經一卷或無
女字
二紙
T2157_.55.1030a13: 龍施菩薩本起經一卷或云龍施女經
亦云龍施本經
四紙
T2157_.55.1030a14: 都部陀羅尼目一卷經内題云陀羅尼門諸
部貞元新入目録
四紙
T2157_.55.1030a15:   善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1030a16: 八吉祥神呪經一卷或無
神字
三紙
T2157_.55.1030a17: 八陽神呪經一卷云直八陽經別有一本亦云八
陽神呪呵半紙許初有七佛名號
T2157_.55.1030a18:   者非
四紙
T2157_.55.1030a19: 八吉祥經一卷亦云八世界
八佛名號經
二紙
T2157_.55.1030a20: 八佛名號經一卷 四紙
T2157_.55.1030a21: 八大菩薩曼茶羅經一卷貞元新
目録
三紙大興善寺
三藏沙門
T2157_.55.1030a22:   大廣智不
空奉詔譯
T2157_.55.1030a23: 盂蘭盆經一卷亦云
二紙
T2157_.55.1030a24: 報恩奉盆經一卷 一紙
T2157_.55.1030a25: 浴像功徳經一卷三藏義
淨譯
四紙
T2157_.55.1030a26: 浴像功徳經一卷三藏寶
思惟譯
三紙
T2157_.55.1030b01: 校量數珠功徳經一卷 二紙
T2157_.55.1030b02: 瑜伽念珠經一卷經内題云金剛頂瑜伽念珠經於
十方廣頌中略出貞元新入目録
T2157_.55.1030b03:   大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
二紙
T2157_.55.1030b04: 新譯木槵經一卷貞元新
目録
一紙大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉
T2157_.55.1030b05:   
T2157_.55.1030b06: 數珠功徳經一卷内云曼殊室利呪藏
校量數珠功徳法
二紙
T2157_.55.1030b07:   上三十六經同帙
T2157_.55.1030b08: 不空羂索神變眞言經三十卷三帙五百二十
T2157_.55.1030b09:   六紙
T2157_.55.1030b10: 不空羂索呪經一卷亦云不空羂索
觀世音心呪經
一十一紙
T2157_.55.1030b11: 不空羂索神呪心經一卷 一十三紙
T2157_.55.1030b12: 不空羂索陀羅尼自在王經呪三卷亦名不空
羂索
T2157_.55.1030b13:   呪王
三十四紙
T2157_.55.1030b14: 不空羂索陀羅尼經一卷一名
普門
三十七紙
T2157_.55.1030b15: 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
T2157_.55.1030b16:   一十九紙
T2157_.55.1030b17: 千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
T2157_.55.1030b18:   千臂千眼二十二紙
T2157_.55.1030b19: 千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷 二紙
T2157_.55.1030b20:   南天竺國三藏沙門金
剛智譯貞元新入目録
T2157_.55.1030b21: 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
T2157_.55.1030b22:   陀羅尼經一卷 一十九紙
T2157_.55.1030b23: 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大
T2157_.55.1030b24:   悲陀羅尼本一卷*南天竺國三藏沙門金
剛智譯貞元新入目録
三紙
T2157_.55.1030b25: 觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷 八紙
T2157_.55.1030b26: 觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷 七紙
T2157_.55.1030b27: 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
T2157_.55.1030c01:   二十八紙經内云菩薩修行儀軌貞元新入目録
興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1030c02: 上十二經十五卷同帙
T2157_.55.1030c03: 觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 四紙
T2157_.55.1030c04: 如意輪陀羅尼經一卷此經出大蓮華金剛三昧
耶加持祕密無障礙經
T2157_.55.1030c05:   十四紙
T2157_.55.1030c06: 觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷貞元新入目
録大興善寺
T2157_.55.1030c07:   三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
七紙
T2157_.55.1030c08: 文殊師利根本一字陀羅尼經一卷題云大方廣
薩中文
T2157_.55.1030c09:   殊師利根本一字陀羅尼
法亦名一字呪經
三紙
T2157_.55.1030c10: 曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷 三
T2157_.55.1030c11:   紙
T2157_.55.1030c12: 十二佛名神呪經一卷題云十二佛名神呪校
量功徳除障滅罪
六紙
T2157_.55.1030c13: 稱讃如來功徳神呪經一卷 三紙
T2157_.55.1030c14: 三十五佛名經一卷經内題云佛説三十五佛名禮懺
文出鄔波離所問經貞元新入
T2157_.55.1030c15:   目録大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯
二紙
T2157_.55.1030c16: 孔雀王呪經一卷名大金色孔雀
經并結界場法具
八紙
T2157_.55.1030c17: 大金色孔雀王呪經一卷 五紙
T2157_.55.1030c18: 佛説大金色孔雀王呪經一卷 八紙
T2157_.55.1030c19: 孔雀王呪經二卷亦云孔雀王
陀羅尼經
四十三紙
T2157_.55.1030c20: 大孔雀呪王經三卷 六十紙
T2157_.55.1030c21: 大孔雀明王經三卷經内題云佛母孔雀明王經初
有啓請法在上卷貞元新入目録
T2157_.55.1030c22:   五十紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1030c23: 佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷貞元新
入目録
T2157_.55.1030c24:
T2157_.55.1030c25:
T2157_.55.1030c26:
T2157_.55.1030c27:
T2157_.55.1030c28:
T2157_.55.1030c29:
T2157_.55.1031a01: 四紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031a02:   上十五經二十卷同帙
T2157_.55.1031a03: 陀羅尼集經十二卷 三百四十三紙
T2157_.55.1031a04: 十一面觀世音神呪經一卷周宇文氏耶舍崛
多等譯第一譯
T2157_.55.1031a05:   一紙
T2157_.55.1031a06: 十一面神呪心經一卷大唐三藏玄奘譯
出内典録第二譯
一十紙
T2157_.55.1031a07: 十一面觀自在菩薩經三卷經内題云十一面觀自
在菩薩心密儀
T2157_.55.1031a08:   貞元新入目録大興善寺三
藏沙門大廣智不空奉詔譯
二十四紙
T2157_.55.1031a09: 摩利支天經一卷或上加
小字
一紙
T2157_.55.1031a10: 佛説摩利支天經一卷貞元新
入目録
四紙大興善寺三藏
沙門大廣智不
T2157_.55.1031a11:   空奉
詔譯
T2157_.55.1031a12: 末利支提婆華鬘經一卷貞元新
入目録
一十四紙大興
善寺
T2157_.55.1031a13:   三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
T2157_.55.1031a14: 訶利帝母經一卷經内題云訶利帝母眞言法貞元
新入目録大興善寺三藏沙門大廣
T2157_.55.1031a15:   智不空
奉詔譯
T2157_.55.1031a16: 大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷亦云訶哩
底母法
T2157_.55.1031a17:   一十二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031a18: 呪五首經一卷或無
經字
二紙
T2157_.55.1031a19: 千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷或無
經字
三紙
T2157_.55.1031a20: 六字神呪經一卷或云六
字呪經
二紙
T2157_.55.1031a21: 七倶胝佛大心准提陀羅尼經一卷亦直云七倶
胝佛母心經
T2157_.55.1031a22:   五紙
T2157_.55.1031a23: 七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷 十六
T2157_.55.1031a24:   紙
T2157_.55.1031a25: 七倶胝佛母陀羅尼經一卷經内題云七倶胝佛母
所説准提陀羅尼經貞
T2157_.55.1031a26:   元新入目録大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031b01: 上十五經二十八卷三帙上帙七卷中帙七
卷下帙十四卷
T2157_.55.1031b02: 觀自在菩薩隨心呪經一卷亦名多
唎心經
一十九紙
T2157_.55.1031b03: 金剛頂經觀自在王如來修行法一卷貞元新
入目録
T2157_.55.1031b04:   六紙大興善寺三藏沙
不空奉詔譯
T2157_.55.1031b05: 種種雜呪經一卷或無
經字
六紙
T2157_.55.1031b06: 佛頂勝陀羅尼經一卷杜行顗
奉詔譯
七紙
T2157_.55.1031b07: 佛頂最勝陀羅尼經一卷日照三藏譯梵
名地婆訶羅
八紙
T2157_.55.1031b08: 佛頂尊勝陀羅尼經一卷佛陀
利譯
七紙
T2157_.55.1031b09: 最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷日照三
藏再譯
T2157_.55.1031b10:   三紙
T2157_.55.1031b11: 佛頂尊勝陀羅尼經一卷義淨三藏譯
或加呪字
八紙
T2157_.55.1031b12: 佛頂尊勝念誦法一卷經内題云佛頂尊勝陀羅
尼念誦儀軌貞元新入目録
T2157_.55.1031b13:   大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
八紙
T2157_.55.1031b14: 無量門微密持經一卷一名成道降魔
得一切智經
六紙
T2157_.55.1031b15: 出生無量門持經一卷或云新微
密持經
七紙
T2157_.55.1031b16: 阿難陀目佉尼呵離陀經一卷或云出
無量門持經
十一
T2157_.55.1031b17:   紙
T2157_.55.1031b18: 無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔
陀羅尼經
一十一
T2157_.55.1031b19:   紙
T2157_.55.1031b20: 阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷 一十紙
T2157_.55.1031b21: 毘沙門天王經一卷貞元新
入目録
五紙半
T2157_.55.1031b22: 舍利弗陀羅尼經一卷 八紙
T2157_.55.1031b23: 一向出生菩薩經一卷 一十二紙
T2157_.55.1031b24: 出生無邊門陀羅尼經一卷 一十四紙
T2157_.55.1031b25: 出生無邊門經一卷經内題云出生無邊門陀
羅尼經貞元新入目録
一十
T2157_.55.1031b26:   紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031c01: 勝幢臂印陀羅尼經一卷 二紙
T2157_.55.1031c02: 妙臂印幢陀羅尼一卷別有一本十六七紙
非是本經不可流布
二紙
T2157_.55.1031c03:   上二十一經二十一卷同帙
T2157_.55.1031c04: 無崕際持法門經一卷一名無
際經
一十五紙
T2157_.55.1031c05: 尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
T2157_.55.1031c06:   一卷或直云尊勝菩薩所問經亦
直云入無量門陀羅尼經
一十七紙
T2157_.55.1031c07: 金剛壽命陀羅尼經一卷經内題云一切如來
剛壽命陀羅尼經貞元新
T2157_.55.1031c08:   入目録大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯
二紙
T2157_.55.1031c09: 金剛壽命念誦法一卷經内題云陀羅尼念
誦法貞元新入目録
三紙
T2157_.55.1031c10:   善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031c11: 金剛上味陀羅尼經一卷 一十四紙
T2157_.55.1031c12: 金剛場陀羅尼經一卷 一十四紙
T2157_.55.1031c13: 菩提場莊嚴經一卷經内題云菩提莊嚴陀
羅尼經貞元新入目録
二十
T2157_.55.1031c14:   二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031c15: 菩提場所説一字頂輪王經五卷貞元新
入目録
七十
T2157_.55.1031c16:   八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031c17: 上八經十二卷一帙
T2157_.55.1031c18: 奇特佛頂經三卷經内題云一字奇特佛頂經
現威徳品貞元新入目録
六十
T2157_.55.1031c19:   八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1031c20: 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
T2157_.55.1031c21:   佛儀軌一卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
八紙
T2157_.55.1031c22: 師子奮迅菩薩所問經一卷 三紙
T2157_.55.1031c23: 華聚陀羅尼呪經一卷 三紙
T2157_.55.1031c24: 華積陀羅尼神呪經一卷 三紙
T2157_.55.1031c25: 六字呪王經一卷 五紙
T2157_.55.1031c26: 六字神呪王經一卷 六紙
T2157_.55.1031c27: 虚空藏菩薩問佛經一卷亦云虚空藏菩薩問七佛
陀羅尼呪經亦云七佛神
T2157_.55.1032a01:   
十二紙
T2157_.55.1032a02: 如來方便善巧呪經一卷 一十紙
T2157_.55.1032a03: 持句神呪經一卷亦云陀
羅尼句
三紙
T2157_.55.1032a04: 陀隣尼鉢經一卷 三紙亦云陀羅
隣鉢呪
T2157_.55.1032a05: 東方最勝王如來經一卷題云東方最勝燈王如來
遣二菩薩送呪奉釋迦如
T2157_.55.1032a06:   來助護持
世間經
一十三紙
T2157_.55.1032a07: 善法方便陀羅尼呪經一卷 六紙
T2157_.55.1032a08: 金剛祕密善問陀羅尼經一卷 五紙
T2157_.55.1032a09: 護命法門神呪經一卷 一十一紙
T2157_.55.1032a10: 無垢淨光大陀羅尼經一卷 一十二紙
T2157_.55.1032a11:   上十六經十八卷同一帙
T2157_.55.1032a12: 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷亦直
T2157_.55.1032a13:   
音經
一十二紙
T2157_.55.1032a14: 蘘麌梨童女經一卷經内題中亦加佛
説貞元新入目録
四紙大興善寺
T2157_.55.1032a15:   三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
T2157_.55.1032a16: 除一切疾病陀羅尼經一卷貞元新
入目録
一紙大興善
寺三藏
T2157_.55.1032a17:   沙門大廣智
不空奉詔譯
T2157_.55.1032a18: 能淨一切眼陀羅尼經一卷經内題云能淨一切眼
疾病陀羅尼經貞元新
T2157_.55.1032a19:   入目
二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1032a20: 阿唎多羅阿嚕力經一卷經内題云阿唎多羅尼阿
嚕力品第十四貞元新入
T2157_.55.1032a21:   
二十一紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1032a22: 雨寶陀羅尼經一卷經内題云加佛説
字貞元新入目録
五紙
T2157_.55.1032a23:   善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1032a24: 甘露軍吒利瑜迦念誦法一卷經内題云甘露軍吒
利菩薩供養念誦成
T2157_.55.1032a25:   就儀
大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
一十八紙
T2157_.55.1032a26: 佛説一髻尊陀羅尼經一卷貞元新
入目録
一十四紙
T2157_.55.1032b01:   善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1032b02: 聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
T2157_.55.1032b03:   貞元新
入目録
八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1032b04: 速疾立驗摩醯首羅天説迦婁羅阿尾奢法一
T2157_.55.1032b05:   卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
六紙
T2157_.55.1032b06: 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷貞元新
入目録
T2157_.55.1032b07:   紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1032b08: 上十一經十一卷同帙
T2157_.55.1032b09: 内藏百寶經一卷亦云内藏
百品經
八紙
T2157_.55.1032b10: 温室洗浴衆僧經一卷亦直云
温室經
三紙
T2157_.55.1032b11: 須頼經一卷 一十八紙
T2157_.55.1032b12: 私訶昧經一卷或云私阿未經一名菩薩
道樹經亦名道樹三昧經
一十一紙
T2157_.55.1032b13: 菩薩生地經一卷一名差
摩竭經
三紙
T2157_.55.1032b14: 四不可得經一卷 五紙
T2157_.55.1032b15: 梵女首意經一卷一名意
女經
五紙
T2157_.55.1032b16: 成具光明定意經一卷或云成具光明三昧經
或直云成具光明經
T2157_.55.1032b17:   十一紙
T2157_.55.1032b18: 寶網經一卷亦云寶網
童子經
二十三紙
T2157_.55.1032b19: 菩薩行五十縁身經一卷亦云菩薩縁身五十事
經亦云五十縁身行經
T2157_.55.1032b20:   紙
T2157_.55.1032b21: 菩薩修行經一卷亦云威施長者問觀身
行經亦云長者修行經
七紙
T2157_.55.1032b22: 諸徳福田經一卷或直云福田經
或云諸福田經
五紙
T2157_.55.1032b23: 大方等如來藏經一卷或直云
如來
九紙
T2157_.55.1032b24: 大方廣如來藏經一貞元新
入目録
一十八紙
T2157_.55.1032b25: 佛語經一卷 四紙
T2157_.55.1032b26: 金色王經一卷 九紙
T2157_.55.1032b27: 演道俗業經一卷 九紙
T2157_.55.1032c01: 百佛名經一卷 六紙
T2157_.55.1032c02:   上十八經十八卷同一帙
T2157_.55.1032c03: 稱揚諸佛功徳經三卷亦云集諸佛花經一名
集花經一名現在佛名經或
T2157_.55.1032c04:   
五十七紙
T2157_.55.1032c05: 須眞天子經三卷亦云須眞天子所問經
亦云問四事經或二卷
四十六紙
T2157_.55.1032c06: 摩訶摩耶經一卷一名佛昇忉利天爲母説法
經亦直云摩耶經或二卷
二十
T2157_.55.1032c07:   六紙
T2157_.55.1032c08: 除恐災患經一卷 一十七紙
T2157_.55.1032c09: 孛經一卷或云
經鈔
一十八紙
T2157_.55.1032c10: 觀世音菩薩受記經一卷一名觀
音受決經
一十三紙
T2157_.55.1032c11: 觀自在菩薩授記經一卷經内題云佛説大方廣曼
殊室利經觀自在菩薩授
T2157_.55.1032c12:   記品第三十大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
一十二紙
T2157_.55.1032c13: 上七經十一卷同帙
T2157_.55.1032c14: 海龍王經四卷或三卷七十三紙
T2157_.55.1032c15: 首楞嚴三昧經三卷或二卷亦直云首楞嚴
經僧祐録云新首
五十二
T2157_.55.1032c16:   紙
T2157_.55.1032c17: 觀普賢菩薩行法經一卷云出深功徳經中或
無行法字亦云普賢經
T2157_.55.1032c18:   一十六紙
T2157_.55.1032c19: 觀藥王藥上二菩薩經一卷 一十九紙
T2157_.55.1032c20: 不思議光菩薩所問經一卷亦云不思光菩薩所説
經亦云無思光孩童菩
T2157_.55.1032c21:   
一十二紙
T2157_.55.1032c22: 上五經十卷同帙
T2157_.55.1032c23: 十住斷結經十卷最勝問菩薩十住除垢亦名十
千日光二百五十三昧定亦云十
T2157_.55.1032c24:   千地斷經十一卷或十四卷
四紙經本只四紙只依經寫也
T2157_.55.1032c25: 諸佛要集經二卷亦直云要集經天
竺日佛陀僧祇提
四十三紙
T2157_.55.1032c26: 未曾有因縁經二卷或無因縁字度羅
睺羅沙彌序
四十紙
T2157_.55.1032c27:   上三經十四卷二帙
T2157_.55.1033a01: 菩薩瓔珞經十二卷一名現在報或十四卷
或十六卷或十三卷
三百三
T2157_.55.1033a02:   十七紙
T2157_.55.1033a03: 超日明三昧經二卷或直云超日明
或三卷
四十八紙
T2157_.55.1033a04:   上二經十四卷二帙
T2157_.55.1033a05: 賢劫經十三卷題云&T075586;陀劫三昧晋曰賢劫定
舊録云賢劫三昧經或十卷一帙
T2157_.55.1033a06:   百九十二紙
T2157_.55.1033a07: 大乘經單譯 一百九十一部三百七十二卷
T2157_.55.1033a08: 三十帙
T2157_.55.1033a09: 大法炬陀羅尼經二十卷 二帙 二百九
T2157_.55.1033a10:   十八紙
T2157_.55.1033a11: 大威徳陀羅尼經二十卷 二帙 二百六十
T2157_.55.1033a12:   八紙
T2157_.55.1033a13: 佛名經十二卷或十三卷或
分爲二十卷
二百五十三紙
T2157_.55.1033a14: 三劫三千佛名經三卷莊嚴劫上賢劫
中星宿劫下
五十九紙
T2157_.55.1033a15:   上二經十五卷二帙上帙七
下帙八
T2157_.55.1033a16: 五千五百佛名經八卷 一百三十一紙
T2157_.55.1033a17: 不思議功徳諸佛所護念經二卷或直云不思議
功徳經或四卷
T2157_.55.1033a18:   三十七紙
T2157_.55.1033a19: 上二經十卷同帙
T2157_.55.1033a20: 華手經十三卷一名攝諸善根經亦名攝諸功徳
經或十一卷或十二卷或十卷一帙
T2157_.55.1033a21:   二百二十九紙
T2157_.55.1033a22: 大方等陀羅尼經四卷一名方等檀特陀
羅尼經或無大字
六十三
T2157_.55.1033a23:   紙
T2157_.55.1033a24: 僧伽吒經四卷 五十一紙
T2157_.55.1033a25: 力莊嚴三昧經三卷 三十八紙
T2157_.55.1033a26: 大方廣圓覺修多羅了義經一卷 二十七
T2157_.55.1033a27:   紙
T2157_.55.1033a28: 上四經十二卷同帙
T2157_.55.1033b01: 觀佛三昧海經十卷或云觀佛三昧
經或八卷一帙
一百五十六
T2157_.55.1033b02:   紙
T2157_.55.1033b03: 大方便佛報恩經七卷 一百二十六紙
T2157_.55.1033b04: 菩薩本行經三卷 四十七紙
T2157_.55.1033b05:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1033b06: 法集經六卷或七卷
或八卷
一百二十七紙
T2157_.55.1033b07: 觀察諸法行經四卷 六十三紙
T2157_.55.1033b08:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1033b09: 菩薩處胎經五卷初云菩薩從兜術天降神母胎廣
普經亦云胎經或八卷或四卷
T2157_.55.1033b10:   一百一十五紙
T2157_.55.1033b11: 弘道廣顯三昧經四卷一名阿耨達龍王所問決諸
狐疑清淨品亦名金剛
T2157_.55.1033b12:   問定意經
十二品或二卷
五十五紙
T2157_.55.1033b13: 施燈功徳經一卷一名
燈經
一十五紙
T2157_.55.1033b14:   上三經十卷同帙
T2157_.55.1033b15: 央崛魔羅經四卷 七十八紙
T2157_.55.1033b16: 無所有菩薩經四卷 六十二紙
T2157_.55.1033b17: 明度五十校計經二卷或無明度字
或無五十字
四十紙
T2157_.55.1033b18:   上三經十卷同帙
T2157_.55.1033b19: 中陰經二卷 三十八紙
T2157_.55.1033b20: 大法鼓經二卷 三十一紙
T2157_.55.1033b21: 文殊師利問經二卷亦直云文
問經
五十一紙
T2157_.55.1033b22: 月上女經二卷維摩詰
之女
二十九紙
T2157_.55.1033b23: 大方廣如來祕密藏經二卷 二十四紙
T2157_.55.1033b24:   上五經十卷同帙
T2157_.55.1033b25: 大乘密嚴經三卷中天竺三藏地婆
訶羅譯御製序
五十六紙
T2157_.55.1033b26: 新譯密嚴經三卷經内題云大乘密嚴經
御製序貞元新入目録
五十一紙
T2157_.55.1033b27:   大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1033c01: 占察善惡業報經二卷亦云大乘實義經出大根聚
經亦直云占察經亦*名地藏
T2157_.55.1033c02:   菩薩經亦云地
藏菩薩業報經
二十八紙
T2157_.55.1033c03: 蓮華面經二卷 二十三紙
T2157_.55.1033c04:   上四經十卷同帙
T2157_.55.1033c05: 文殊師利即菩薩經一後漢月支三
藏支婁迦讖譯
二十
T2157_.55.1033c06:   
T2157_.55.1033c07: 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 四十
T2157_.55.1033c08:   一紙
T2157_.55.1033c09: 大寶廣博樓閣經三卷經内題云大寶廣博樓閣
善住祕密陀羅尼經大興善
T2157_.55.1033c10:   寺三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
四十五紙
T2157_.55.1033c11: 上四經九卷同帙
T2157_.55.1033c12: 一字佛頂輪王經五卷亦云五佛頂
經或四卷
一百二十一
T2157_.55.1033c13:   紙
T2157_.55.1033c14: 一字頂輪王瑜伽經一卷經内題云瑜伽毉迦
沙羅烏瑟尼沙斫訖
T2157_.55.1033c15:   直言安
那儀則一
六紙
T2157_.55.1033c16: 一字頂輪王念誦儀軌一卷貞元新
入目録
八紙大興善
寺三藏
T2157_.55.1033c17:   沙門大廣智
不空奉詔譯
T2157_.55.1033c18: 金輪王佛頂略念誦法一卷貞元新
入目録
三紙大興善
寺三藏
T2157_.55.1033c19:   沙門大廣智
不空奉詔譯
T2157_.55.1033c20: 大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 一十四
T2157_.55.1033c21:   紙
T2157_.55.1033c22: 上五經九卷同帙
T2157_.55.1033c23: 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
T2157_.55.1033c24:   楞嚴經十卷一帙一百四十三紙
T2157_.55.1033c25: 大毘盧遮那成佛神變加持經七卷亦云大毘盧
遮那成
T2157_.55.1033c26:   一百三十五紙
T2157_.55.1033c27: 金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麼地法一卷
T2157_.55.1034a01:   南天竺國三藏沙門金
剛智譯貞元新入目録
一十五紙
T2157_.55.1034a02: 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
T2157_.55.1034a03:   隨行法一卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
三紙
T2157_.55.1034a04: 大日經略攝念誦隨行法一卷亦*名五支略念
誦要行法大興善寺
T2157_.55.1034a05:   三藏沙門大廣智不空
奉詔譯貞元新入目録
二紙
T2157_.55.1034a06: 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
T2157_.55.1034a07:   出不空羂索經二十八大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
二紙
T2157_.55.1034a08: 上五經十一卷同帙
T2157_.55.1034a09: 蘇婆呼童子經三卷或云蘇婆呼請問經或云蘇
婆呼律或云蘇麽呼或二卷
T2157_.55.1034a10:   十九紙
T2157_.55.1034a11: 蘇悉地羯羅經三卷 九十一紙
T2157_.55.1034a12: 牟梨曼陀羅呪經一卷或無
經字
三十三紙
T2157_.55.1034a13: 大威力烏樞瑟摩明王經二卷北天竺國三藏沙
門無能勝譯貞元新
T2157_.55.1034a14:   入目
三十五紙
T2157_.55.1034a15: 穢跡金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門
T2157_.55.1034a16:   一卷北天竺國三藏沙門無
能勝譯貞元新入目録
五紙
T2157_.55.1034a17: 穢跡金剛法禁百變法一卷北天竺國三藏沙門
無能勝譯貞元新入目
T2157_.55.1034a18:   三紙
T2157_.55.1034a19: 上六經十一卷同帙
T2157_.55.1034a20: 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷貞元新
入目録
一十紙大興
善寺
T2157_.55.1034a21:   三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
T2157_.55.1034a22: 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
T2157_.55.1034a23:   貞元新
入目録
四十八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034a24: 金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云經八十
T2157_.55.1034a25:   一紙南天竺大弘教三
藏金剛智奉詔譯
T2157_.55.1034a26: 金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷經内題云金剛
頂一切如來眞
T2157_.55.1034a27:   實攝大乘現證大教王經大興善寺三藏
沙門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
四十三紙
T2157_.55.1034b01: 上四經十一卷同帙
T2157_.55.1034b02: 千臂千鉢曼殊室利經十卷内題云大乘瑜伽金
剛性曼殊室利千臂
T2157_.55.1034b03:   千鉢大教王經并序記大唐贈開府儀
同三司謚大弘教三藏金剛智奉詔譯
一百五十紙
T2157_.55.1034b04: 上一經十卷同帙
T2157_.55.1034b05: 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
T2157_.55.1034b06:   中修證法門序大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
一十三紙
T2157_.55.1034b07: 金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷經内題云金剛頂
經金剛界大道場
T2157_.55.1034b08:   毘盧遮那如來自受用身内證智眷屬法身
異名佛最上乘三摩地禮懺文貞元新入目録
四紙
T2157_.55.1034b09: 善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034b10: 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷經内題云金
剛薩埵五祕
T2157_.55.1034b11:   密修行念誦儀軌大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯貞元新入目録
十二紙
T2157_.55.1034b12: 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
T2157_.55.1034b13:   誦儀一卷大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
一十一紙
T2157_.55.1034b14: 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷貞元
新入
T2157_.55.1034b15:   
六紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034b16: 金剛頂瑜伽護摩*儀一卷内云儀軌貞
元新入目録
八紙
T2157_.55.1034b17:   善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034b18: 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷經内略無十八會
字貞元新入目録
T2157_.55.1034b19:   九紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034b20: 普賢金剛薩埵念誦法一卷經内云瑜伽念誦儀
軌貞元新入目録
T2157_.55.1034b21:   一十五紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034b22: 金剛頂降三世大儀軌一卷經内題云金剛頂
降三世大儀軌法王
T2157_.55.1034b23:   教中觀自在菩薩心眞言一切如來
蓮花大曼陀羅品貞元新入目録
四紙大興善寺三藏沙
門大廣智不空奉
T2157_.55.1034b24:
T2157_.55.1034b25: 剛瑜伽降三世成就極深密門一卷貞元新
入目録
T2157_.55.1034c01:   三紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034c02: 大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝
教王瑜
T2157_.55.1034c03:   
十五紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1034c04: 金剛手光明灌頂經一卷最勝五印聖無動尊
大威怒王念誦儀軌
T2157_.55.1034c05:   一十一紙大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉詔譯貞元新入目録
T2157_.55.1034c06: 上十三經十三卷同帙
T2157_.55.1034c07: 七佛所説神呪經四卷初卷云七佛十一菩薩
説大陀羅尼神咒經
七十
T2157_.55.1034c08:   三紙
T2157_.55.1034c09: 大吉義神呪經二卷或四卷三十九紙
T2157_.55.1034c10: 文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷 三十二紙
T2157_.55.1034c11: 金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷 二十一紙
T2157_.55.1034c12: 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦直
云阿
T2157_.55.1034c13:   吒婆拘
呪經
五紙
T2157_.55.1034c14: 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 四紙
T2157_.55.1034c15: 大普賢陀羅尼經一卷 三紙
T2157_.55.1034c16: 大七寶陀羅尼經一卷 一紙
T2157_.55.1034c17: 六字陀羅尼呪經一卷 二紙
T2157_.55.1034c18: 安宅神呪經一卷亦云安
宅呪經
四紙
T2157_.55.1034c19: 摩尼羅亶經一卷亦云摩尼羅
亶神呪經
四紙
T2157_.55.1034c20: 玄師&T075586;陀所説神呪經一卷 二紙録云幻師無
所説字或作
T2157_.55.1034c21:   跋字亦云跋陀
録云幻王跋陀經
T2157_.55.1034c22: 護諸童子陀羅尼呪經一卷亦云諸童子
求男女陀羅尼
T2157_.55.1034c23:   四紙
T2157_.55.1034c24: 諸佛心陀羅尼經一卷 三紙
T2157_.55.1034c25: 拔濟苦難陀羅尼經一卷 二紙
T2157_.55.1034c26: 八名普密陀羅尼經一卷 二紙
T2157_.55.1034c27: 持世陀羅尼經一卷 四紙
T2157_.55.1035a01: 六門陀羅尼經一卷 一紙
T2157_.55.1035a02: 清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷此經有一錯本
應須審
T2157_.55.1035a03:   五紙
T2157_.55.1035a04: 上十九經二十三卷同帙
T2157_.55.1035a05: 觀自在菩薩最勝明王心經一卷經内題云金
剛恐怖集會方
T2157_.55.1035a06:   儀軌觀自在菩薩三世最勝心
明王經序品第一貞元新入目録
十二紙大興善寺
三藏沙門
T2157_.55.1035a07: 大廣智不
空奉詔譯
T2157_.55.1035a08: 聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷經内云瑜
伽觀行
T2157_.55.1035a09:   軌儀大興善寺三藏沙門大廣
智不空奉詔譯貞元新入目録
六紙
T2157_.55.1035a10: 觀自在大悲成就瑜伽蓮花部念誦法門一卷
T2157_.55.1035a11: 名成就大悲觀自
在貞元新入目録
十二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035a12: 觀自在多羅瑜伽念誦法一卷經内題云金剛頂經
多羅菩薩念誦法貞
T2157_.55.1035a13:   元新入
目録
八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035a14: 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷經内略無
陀羅尼字貞
T2157_.55.1035a15:   元新入
目録
八紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035a16: 瑜伽蓮華部念誦法一卷貞元新
入目録
七紙大興善寺
三藏沙門
T2157_.55.1035a17:   大廣智不
空奉詔譯
T2157_.55.1035a18: 金剛頂蓮華部心念誦法一卷經内云念誦儀軌
貞元新入目録
T2157_.55.1035a19:   二十三紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035a20: 不動使者陀羅尼祕密法一卷貞元新
入目録
十一紙
T2157_.55.1035a21:   國三藏沙
門金剛智譯
T2157_.55.1035a22: 底哩三昧耶經一卷經内題云底哩三昧耶不動
使者念誦法貞元新入目録
T2157_.55.1035a23:   十四紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035a24: 智炬陀羅尼經一卷 三紙
T2157_.55.1035a25: 諸佛集會陀羅尼經一卷 四紙
T2157_.55.1035a26: 隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷亦云隨
所得
T2157_.55.1035b01:   一十四紙
T2157_.55.1035b02: 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷經内題云普遍
光明清淨熾盛
T2157_.55.1035b03:   如意寶印心無能勝大明王
隨求陀羅尼經貞元新入目録
三十三紙大興善寺
三藏沙門
T2157_.55.1035b04: 大廣智不
空奉詔譯
T2157_.55.1035b05: 百千印陀羅尼經一卷 二紙
T2157_.55.1035b06:   上十四經十五卷同帙
T2157_.55.1035b07: 救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷亦*云施餓鬼
食呪經後兼有
T2157_.55.1035b08:   施水
四紙
T2157_.55.1035b09: 施焔口餓鬼陀羅尼經一卷經内題云佛説救拔
焔口餓鬼陀羅尼經貞
T2157_.55.1035b10:   元新入
目録
四紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035b11: 莊嚴王陀羅尼呪經一卷 四紙
T2157_.55.1035b12: 香王菩薩陀羅尼呪經一卷 二紙
T2157_.55.1035b13: 一切法功徳莊嚴王經一卷 十四紙
T2157_.55.1035b14: 拔除罪障呪王經一卷 三紙
T2157_.55.1035b15: 善夜經一卷 三紙
T2157_.55.1035b16: 虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
T2157_.55.1035b17:   法一卷 四紙
T2157_.55.1035b18: 金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
T2157_.55.1035b19:   卷 十一紙
T2157_.55.1035b20: 金剛王菩薩念誦法一卷經内*題云念誦儀
軌貞元新入目録
T2157_.55.1035b21:   二紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035b22: 觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 九紙
T2157_.55.1035b23: 觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷貞元新
入目録
九紙大興
善寺
T2157_.55.1035b24:   三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
T2157_.55.1035b25: 如意輪念誦法一貞元新
入目録
八紙
T2157_.55.1035b26: 佛地經一卷 十三紙
T2157_.55.1035b27: 佛垂般涅槃略説教誡經一卷亦云佛臨般
名遺教經
六紙
T2157_.55.1035c01: 出生菩提心經一卷 十一紙
T2157_.55.1035c02: 佛印三昧經一卷 三紙
T2157_.55.1035c03: 文殊師利般涅槃經一卷 四紙
T2157_.55.1035c04: 異出菩薩本起經一卷或無
起字
十一紙
T2157_.55.1035c05: 千佛因縁經一卷 十八紙
T2157_.55.1035c06: 賢首經一卷一名賢首
夫人經
三紙
T2157_.55.1035c07: 月明菩薩經一卷或加三昧字或云月明童
子經亦云月明童男經
三紙
T2157_.55.1035c08: 心明經一卷一名心明女梵
志婦飯汁施經
三紙
T2157_.55.1035c09: 滅十方冥經一卷或云十方滅冥經六紙
T2157_.55.1035c10: 鹿母經一卷別有鹿子經一
卷與此全別
三紙
T2157_.55.1035c11: 魔逆經一卷 一十九紙
T2157_.55.1035c12:   上二十六經二十六卷同帙
T2157_.55.1035c13: 徳光太子經一卷一名頼吒羅所
問光徳太子經
一十九紙
T2157_.55.1035c14: 大意經一卷 五紙
T2157_.55.1035c15: 堅固女經一卷一名牢
固女
六紙
T2157_.55.1035c16: 商主天子所問經一卷或無所
問字
一十七紙
T2157_.55.1035c17: 諸法最上王經一卷 二十三紙
T2157_.55.1035c18: 師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼
五紙
T2157_.55.1035c19: 佛爲優填王説王法政論經一卷貞元新
入目録
九紙
T2157_.55.1035c20:   善寺三藏沙門大
廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1035c21: 離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 六紙
T2157_.55.1035c22: 受持七佛名號所生功徳經一卷 四紙
T2157_.55.1035c23: 佛臨涅槃記法住經一卷或加
般字
五紙
T2157_.55.1035c24: 寂照神變三摩地經一卷 一十六紙
T2157_.55.1035c25: 差摩婆帝受記經一卷 三紙
T2157_.55.1035c26: 不増不減經一卷或云二
卷者誤
七紙
T2157_.55.1035c27: 造塔功徳經一卷 二紙
T2157_.55.1036a01: 右遶佛塔功徳經一卷亦云遶塔
功徳經
三紙
T2157_.55.1036a02: 大乘四法經一卷與重譯中日照名者
字雖同經體全異
八紙
T2157_.55.1036a03: 有徳女問大乘經一卷 四紙時有一本可
九紙文錯不
T2157_.55.1036a04: 大乘流轉諸有經一卷 三紙
T2157_.55.1036a05: 妙色王因縁經一卷 四紙
T2157_.55.1036a06: 佛爲海龍王説法經一卷 一紙
T2157_.55.1036a07: 師子素駄娑王斷肉經一卷 四紙
T2157_.55.1036a08: 般泥洹後灌蝋經一卷一名般泥洹後四輩灌
蝋經亦直名灌臘經
二紙
T2157_.55.1036a09: 八部佛名經一卷 三紙
T2157_.55.1036a10:   上二十三經二十三卷同帙
T2157_.55.1036a11: 菩薩内習六波羅蜜經一卷或云内六波羅蜜經
安云方等部
T2157_.55.1036a12:   三紙
T2157_.55.1036a13: 大乘理趣六波羅蜜多經十卷貞元新入目録一
百六十紙御製序
T2157_.55.1036a14:   賓國三藏沙
門般若奉詔譯
T2157_.55.1036a15: 大花嚴長者問佛那羅延力經一卷貞元新入目
一紙御
T2157_.55.1036a16:   
罽賓國三藏沙
門般若奉詔譯
T2157_.55.1036a17: 般若波羅蜜多心經一卷貞元新
入目録
一紙罽賓國三
藏沙門般
T2157_.55.1036a18:   
T2157_.55.1036a19: 四經十三卷同帙
T2157_.55.1036a20: 本生心地觀經八卷大唐罽賓國三藏沙門般
若譯奉勅編入貞元録中
T2157_.55.1036a21:   上一經八卷一帙
T2157_.55.1036a22: 薩埵投身餓虎起塔因縁經一卷僧祐録云以
身施餓虎經
T2157_.55.1036a23:   一十二紙
T2157_.55.1036a24: 金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷亦名金剛
清淨經
T2157_.55.1036a25:   八紙
T2157_.55.1036a26: 師子月佛本生經一卷 七紙
T2157_.55.1036a27: 長者法志妻經一卷 三紙
T2157_.55.1036b01: 薩羅國經一卷或云
國王經
四紙
T2157_.55.1036b02: 十吉祥經一卷 二紙
T2157_.55.1036b03: 吉祥天女十二名號經一卷貞元新
入目録
二紙大興善
寺三藏
T2157_.55.1036b04:   沙門大廣智
不空奉詔譯
T2157_.55.1036b05: 大吉祥天女經一卷經内題云佛説大吉祥天女
十二契一百八名無垢大乘
T2157_.55.1036b06:   經貞元新
入目録
六紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1036b07: 長者女菴提遮師子吼了義經一卷 五紙
T2157_.55.1036b08: 一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
T2157_.55.1036b09:   五紙
T2157_.55.1036b10: 金剛三昧經二卷或一卷二十七紙
T2157_.55.1036b11: 法滅盡經一卷 三紙
T2157_.55.1036b12: 甚深大迴向經一卷 四紙
T2157_.55.1036b13: 天王太子辟羅經一卷亦云太子辟羅
經或無天王字
三紙
T2157_.55.1036b14: 優婆夷淨行法門經二卷亦直云淨行
經或無經字
三十二紙
T2157_.55.1036b15: 八大人覺經一卷 一紙
T2157_.55.1036b16: 三品弟子經一卷亦云弟子
有三輩經
三紙
T2157_.55.1036b17: 四輩經一卷或云四輩弟子經
或云四輩學
三紙
T2157_.55.1036b18: 當來變經一卷或云當來
變識經
二紙
T2157_.55.1036b19: 過去佛分衞經一卷或云
過世
二紙
T2157_.55.1036b20: 十二頭陀經一卷一名沙
五紙
T2157_.55.1036b21: 樹提伽經一卷 三紙
T2157_.55.1036b22: 長壽王經一卷 六紙
T2157_.55.1036b23: 法常住經一卷 二紙
T2157_.55.1036b24:   上二十四經二十四卷同帙
T2157_.55.1036b25: 大乘律 二十七部五十五卷五帙
T2157_.55.1036b26: 菩薩地持經十卷或無經字亦云論亦云菩薩戒
經又名菩薩地經或八卷一帙
T2157_.55.1036b27:   百八十六紙
T2157_.55.1036c01: 菩薩善戒經九卷一名菩薩
地或十卷
一百八十紙
T2157_.55.1036c02: 淨業障經一卷 一十五紙
T2157_.55.1036c03:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1036c04: 優婆塞戒經七卷或五卷或六卷
十卷是在家菩薩戒
一百三十
T2157_.55.1036c05:   一紙
T2157_.55.1036c06: 梵網經二卷 三十六紙
T2157_.55.1036c07: 受十善戒經一卷 一十六紙
T2157_.55.1036c08: 受菩提心戒儀一卷經内題云最上乘教受戒懺悔文
普賢瑜伽阿闍利集貞元新入
T2157_.55.1036c09:   
三紙大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯
T2157_.55.1036c10: 上四經十一卷同帙
T2157_.55.1036c11: 菩薩瓔珞本業經二卷 三十九紙
T2157_.55.1036c12: 佛藏經四卷一名選擇諸法經
或三卷或二卷
七十紙
T2157_.55.1036c13: 菩薩戒本一卷曇無
讖譯
十一紙
T2157_.55.1036c14: 菩薩戒本一卷三藏玄
奘譯
十八紙
T2157_.55.1036c15: 菩薩戒羯摩文一卷 六紙
T2157_.55.1036c16: 菩薩善戒經一卷優婆離問菩
薩受戒法
十五紙
T2157_.55.1036c17:   上六經十卷同帙
T2157_.55.1036c18: 菩薩内戒經一卷 十八紙
T2157_.55.1036c19: 優婆塞五戒威儀經一卷 十五紙
T2157_.55.1036c20: 文殊師利淨律經一卷或直名
淨律經
十三紙
T2157_.55.1036c21: 清淨毘尼方廣經一卷 十七紙
T2157_.55.1036c22: 寂調音所問經一卷一名如來所説
清涼調伏經
十八紙
T2157_.55.1036c23: 大乘三聚懺悔經一卷 十三紙
T2157_.55.1036c24: 菩薩五法懺悔文一卷亦名菩薩
五法懺悔經
二紙
T2157_.55.1036c25: 菩薩藏經一卷 十紙
T2157_.55.1036c26: 三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷 七紙
T2157_.55.1036c27: 菩薩受齋經一卷 三紙
T2157_.55.1036c28: 文殊悔過經一卷一名文殊
五體悔經
二十一紙
T2157_.55.1037a01: 舍利弗悔過經一卷亦直名
悔過經
五紙
T2157_.55.1037a02: 法律三昧經一卷亦直名
七紙
T2157_.55.1037a03: 十善業道經一卷 六紙
T2157_.55.1037a04:   上十四經十四卷同帙 計一百七十二紙
T2157_.55.1037a05: 大乘論 九十九部五百二十卷五十帙二十
T2157_.55.1037a06: 一部一百五十五卷釋論七十八部三百六
T2157_.55.1037a07: 十五卷集義論
T2157_.55.1037a08: 大智度論一百卷或云大智度經論亦云摩訶般若
釋論或一百*一十卷或七十卷
T2157_.55.1037a09:   十帙 二千八十五紙
T2157_.55.1037a10: 十地經論十二卷或十五
卷一帙
二百四十六紙
T2157_.55.1037a11: 彌勒菩薩所問經論五卷或六卷或七
卷*或十卷
一百二十
T2157_.55.1037a12:   八紙
T2157_.55.1037a13: 大乘寶積經論四卷 八十四紙
T2157_.55.1037a14: 寶髻菩薩四法經論一卷題云寶髻經四
法優婆提舍
一十二
T2157_.55.1037a15:   紙
T2157_.55.1037a16: 上三論十卷同帙 計二千五百五十五紙
T2157_.55.1037a17: 佛地經論七卷 一百一十七紙
T2157_.55.1037a18: 金剛般若論二卷無著菩
薩造
三十紙
T2157_.55.1037a19: 能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷亦云能斷
金剛論頌
T2157_.55.1037a20:   四紙
T2157_.55.1037a21: 上三論十卷同帙 計一百五十一紙
T2157_.55.1037a22: 金剛般若波羅蜜論三卷天親菩
薩造
四十八紙
T2157_.55.1037a23: 能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷亦云能斷
金剛論釋
T2157_.55.1037a24:   三十三紙
T2157_.55.1037a25: 金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
T2157_.55.1037a26:   亦名功
徳施論
三十三紙
T2157_.55.1037a27: 文殊師利菩薩問菩提經論二卷亦云文殊
菩提經論一名
T2157_.55.1037a28:   伽耶山
頂經論
三十紙
T2157_.55.1037b01: 妙法蓮華經論一卷題云妙法蓮花
經優婆提舍
二十五紙
T2157_.55.1037b02:   上五論十一卷同帙 計一百六十九紙
T2157_.55.1037b03: 法華經論二卷初有歸敬頌者是或一卷亦
云妙法蓮花經優婆提舍
三十紙
T2157_.55.1037b04: 勝思惟梵天所問經論四卷或三卷五十九紙
T2157_.55.1037b05: 涅槃論一卷或云大涅
槃經論
一十紙
T2157_.55.1037b06: 洹槃經本有今無偈論一卷亦直云本
有今
六紙
T2157_.55.1037b07: 遺教經論一卷 二十六紙
T2157_.55.1037b08: 無量壽經論一卷題云無量壽
波提舍願生偈
七紙
T2157_.55.1037b09: 三具足經論一卷題云三具足
經優婆提舍
一十八紙
T2157_.55.1037b10: 轉法輪經論一卷題云轉法輪
經優波提舍
一十紙
T2157_.55.1037b11:   上八論十一卷同帙 計一百六十六紙
T2157_.55.1037b12: 瑜伽師地論一百卷十帙一千八百一十七紙
T2157_.55.1037b13: 顯揚聖教論二十卷二帙三百二十七紙
T2157_.55.1037b14: 瑜伽師地論釋一卷 一十九紙
T2157_.55.1037b15: 顯揚聖教論頌一卷 一十三紙
T2157_.55.1037b16: 王法正理論一卷 二十紙
T2157_.55.1037b17: 大乘阿毘達磨集論七卷 一百三紙
T2157_.55.1037b18:   上四論十卷同帙 計二千二百九十九紙
T2157_.55.1037b19: 大乘阿毘達磨雜集論十六卷 二百五十五
T2157_.55.1037b20:   紙
T2157_.55.1037b21: 中論四卷亦云中觀論或八卷九十八紙
T2157_.55.1037b22:   上二論二十卷同帙 計三百五十三紙
T2157_.55.1037b23: 般若燈論釋十五卷 二百五十二紙
T2157_.55.1037b24: 十二門論一卷 二十四紙
T2157_.55.1037b25: 十八空論一卷 二十紙
T2157_.55.1037b26: 百論二卷 四十三紙
T2157_.55.1037b27: 廣百論本一卷 八紙
T2157_.55.1037b28:   上五論二十卷二帙計三百四十七紙
T2157_.55.1037c01: 大乘廣百論釋論十卷一帙一百九十七紙
T2157_.55.1037c02: 十住毘婆沙論十四卷或無論字或十
二卷或十五卷
二百七十
T2157_.55.1037c03:   六紙
T2157_.55.1037c04: 菩提資糧論六卷 六十七紙
T2157_.55.1037c05:   上二論二十卷二帙計五百四十紙
T2157_.55.1037c06: 大乘莊嚴經論十三卷或十五
卷一帙
二百五紙
T2157_.55.1037c07: 順中論二卷題云順中論義入大
般若波羅蜜
三十二紙
T2157_.55.1037c08: 攝大乘論三卷眞諦三
藏譯
五十九紙
T2157_.55.1037c09:   上三論二十卷二帙計五百五紙
T2157_.55.1037c10: 攝大乘論二卷佛陀扇
多譯
四十四紙
T2157_.55.1037c11: 攝大乘論本三卷三藏玄
奘譯
六十六紙
T2157_.55.1037c12: 攝大乘論釋十五卷世親釋眞諦譯或十
二卷亦云釋
三百二
T2157_.55.1037c13:   十七紙
T2157_.55.1037c14: 上三論二十卷二帙計四百三十二紙
T2157_.55.1037c15: 攝大乘論釋論十卷世親釋
笈多譯
一百五十六紙
T2157_.55.1037c16: 攝大乘釋論十卷 一帙世親釋
玄奘譯
一百七十六
T2157_.55.1037c17:   紙
T2157_.55.1037c18: 攝大乘論釋十卷 一帙無性釋
玄奘譯
二百一十六
T2157_.55.1037c19:   紙
T2157_.55.1037c20: 佛性論四卷 八十三紙
T2157_.55.1037c21: 決定藏論三卷 五十三紙
T2157_.55.1037c22: 辯中邊論頌一卷 五紙
T2157_.55.1037c23: 中邊分別論二卷或三卷三十八紙
T2157_.55.1037c24:   上四論十卷同帙 計七百二十七紙
T2157_.55.1037c25: 辯中邊論三卷 三十九紙
T2157_.55.1037c26: 究竟一乘寶性論四卷亦云寶性分別七乘増
上論或三卷或五卷
八十
T2157_.55.1037c27:   紙
T2157_.55.1038a01: 業成就論一卷 一十二紙
T2157_.55.1038a02: 大乘成業論一卷 一十七紙
T2157_.55.1038a03: 因明正理門論本一卷三藏玄
奘譯
一十五紙
T2157_.55.1038a04:   上五論十卷同帙 計一百六十三紙
T2157_.55.1038a05: 因明正理門論一卷三藏義
淨譯
一十六紙
T2157_.55.1038a06: 因明入正理論一卷 六紙
T2157_.55.1038a07: 顯識論一卷題云顯識品
從無相論出
一十九紙
T2157_.55.1038a08: 轉識論一卷 三紙
T2157_.55.1038a09: 唯識論一卷一名破色心初云唯識無
境界或云唯識無境界論
一十九紙
T2157_.55.1038a10: 唯識論一卷初云修道不共
他或云乘唯識論
一十紙
T2157_.55.1038a11: 唯識二十論一卷 一十紙
T2157_.55.1038a12: 成唯識寶生論五卷一名三十唯
識順釋論
六十五紙
T2157_.55.1038a13: 唯識三十論一卷 二紙
T2157_.55.1038a14:   上九論十三卷同帙 計一百三十四紙
T2157_.55.1038a15: 成唯識論十卷一帙一百七十五紙
T2157_.55.1038a16: 大丈夫論二卷 三十四紙
T2157_.55.1038a17: 入大乘論二卷 四十一紙
T2157_.55.1038a18: 大乘掌珍論二卷 三十二紙
T2157_.55.1038a19: 大乘五蘊論一卷世親造
玄奘譯
八紙
T2157_.55.1038a20: 大乘廣五蘊論一卷與前論異本或無廣
字安惠造日照譯
一十三紙
T2157_.55.1038a21: 寶行王正論一卷 一十九紙
T2157_.55.1038a22: 大乘起信論一卷眞諦三
藏譯
二十五紙
T2157_.55.1038a23:   上七論十卷同帙 計三百四十八紙
T2157_.55.1038a24: 大乘起信論二卷實叉難
陀譯
二十四紙
T2157_.55.1038a25: 發菩提心論二卷或法菩提心
經亦云經論
二十八紙
T2157_.55.1038a26: 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
T2157_.55.1038a27:   一卷亦云瑜伽總持教門説菩提心
觀行修持義貞元新入目録
七紙
T2157_.55.1038a28: 三無性論二卷題云三無性論品
出無相論或一卷
四十五紙
T2157_.55.1038b01: 方便心論一卷或二卷
凡四品
一十七紙
T2157_.55.1038b02: 如實論一卷題云如實
反質難品
三十三紙
T2157_.55.1038b03: 無相思塵論一卷或直云
思塵論
三紙
T2157_.55.1038b04: 觀所縁縁論釋一卷 一十三紙
T2157_.55.1038b05:   上九論十二卷同帙 計一百四十六紙
T2157_.55.1038b06: 迴諍論一卷 二十五紙
T2157_.55.1038b07: 縁生論一卷 一十一紙
T2157_.55.1038b08: 大乘縁生論一卷經中云聖者鬱楞迦
造貞元新入目録
一十紙大興
善寺
T2157_.55.1038b09:   三藏沙門大廣
智不空奉詔譯
T2157_.55.1038b10: 十二因縁論一卷 四紙
T2157_.55.1038b11: 一輸盧迦論一卷或云
一書
三紙
T2157_.55.1038b12: 大乘百法明門論一卷題云大乘百法明門論
本事分中略録名數
二紙
T2157_.55.1038b13: 百字論一卷 八紙
T2157_.55.1038b14: 解捲論一卷 三紙
T2157_.55.1038b15: 掌中論一卷 三紙
T2157_.55.1038b16: 取因假設論一卷 九紙
T2157_.55.1038b17: 觀總相論頌一卷 一紙
T2157_.55.1038b18: 止觀門論頌一卷 四紙
T2157_.55.1038b19: 手杖論一卷 七紙
T2157_.55.1038b20: 六門教授習定論一卷 九紙
T2157_.55.1038b21: 大乘法界無差別論一卷 六紙
T2157_.55.1038b22: 破外道小乘四宗論一卷 六紙
T2157_.55.1038b23: 破外道小乘涅槃論一卷 五紙
T2157_.55.1038b24:   上十七論十七卷同帙都計大乘經律論。
T2157_.55.1038b25: 見入藏者。總八百八部。二千九百八十八
T2157_.55.1038b26: 卷。三百七十六帙 與前廣録部數不同
T2157_.55.1038b27: 者。前廣録中以大寶積經。諸部合成分
T2157_.55.1038c01: 爲四十九部上録。此合爲一部故欠四十
T2157_.55.1038c02: 八。不同
T2157_.55.1038c03: 貞元新定釋教目録卷第二十九
T2157_.55.1038c04:
T2157_.55.1038c05:
T2157_.55.1038c06:
T2157_.55.1038c07:
T2157_.55.1038c08: 貞元新定釋教目録卷第三十入藏
録下
T2157_.55.1038c09:  西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.1038c10: 小乘入藏録下小乘經律論等三百三十部一千八百
九卷一百七十帙賢聖集傳附此卷末
T2157_.55.1038c11:   此直列經名及標
紙數餘如廣録
T2157_.55.1038c12: 小乘經二百四十部六百一十八卷 四十八
T2157_.55.1038c13:
T2157_.55.1038c14: 小乘律六十一部四百九十三卷 五十
T2157_.55.1038c15:
T2157_.55.1038c16: 小乘論三十六部六百九十八卷 七十二
T2157_.55.1038c17:
T2157_.55.1038c18: 小乘經重單合譯 一百五十三部三百九十
T2157_.55.1038c19: 四卷 三十一帙
T2157_.55.1038c20: 長阿含經二十二卷 二帙 四百三十一
T2157_.55.1038c21:   紙
T2157_.55.1038c22: 中阿含經六十卷或五十八
卷六帙
一千一百四十六紙
T2157_.55.1038c23: 増一阿含經五十一卷或五十卷或四十三卷
六十卷或三十三卷
T2157_.55.1038c24:   五帙八百一十紙
T2157_.55.1038c25: 雜阿含經五十卷 五帙 一千六十九紙
T2157_.55.1038c26: 別譯雜阿含經二十卷 二帙 三百九紙
T2157_.55.1038c27: 佛般泥洹經二卷
泥洹經
四十七紙
T2157_.55.1038c28: 大般涅槃經二卷
五十一紙
T2157_.55.1038c29: 般泥洹經二卷或直云泥洹經亦云大般泥洹經
諸藏中一卷者唯是上卷欠下卷
T2157_.55.1039a01:   十五紙
T2157_.55.1039a02: 人本欲生經一卷 一十五紙
T2157_.55.1039a03: 尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅
越六方禮經
四紙
T2157_.55.1039a04: 梵志阿&T075586;經一卷一名阿&T075586;摩納經安録直云阿
亦名解梵志阿拔經
T2157_.55.1039a05:   一十四紙
T2157_.55.1039a06: 梵網六十二見經一卷一名梵
網經
一十一紙
T2157_.55.1039a07: 寂志果經一卷 一十六紙
T2157_.55.1039a08:   上八經十一卷同帙
T2157_.55.1039a09: 起世經十卷 一帙 一百六十七紙
T2157_.55.1039a10: 起世因本經十卷恐二本相濫題下別云起世因本
經一帙諸藏多是前本此本稍稀
T2157_.55.1039a11:   一百七十紙
T2157_.55.1039a12: 樓炭經六卷或云大樓炭經
或八卷或五卷
一百三紙
T2157_.55.1039a13: 長阿含十報法經二卷亦名多増道章
經或云十報
二十七紙
T2157_.55.1039a14: 中本起經二卷或云太子
中本起經
四十七紙
T2157_.55.1039a15:   上三經十卷同帙
T2157_.55.1039a16: 七知經一卷或云
七智
二紙
T2157_.55.1039a17: 鹹水喩經一卷或云鹹水
喩經
二紙
T2157_.55.1039a18: 一切流攝守因經一卷云流攝經或云一切
流攝經亦名攝守固經
T2157_.55.1039a19:   紙
T2157_.55.1039a20: 四諦經一卷 九紙
T2157_.55.1039a21: 恒水經一卷亦云恒
河喩經
四紙
T2157_.55.1039a22: 本相倚致亦云大
相倚致
三紙
T2157_.55.1039a23: 縁本致經一卷 三紙
T2157_.55.1039a24: 頂生王故事經一卷直云
頂生王經
六紙
T2157_.55.1039a25: 文陀竭王經一卷 四紙
T2157_.55.1039a26: 閻羅王五天使者經一卷一名鐵城
梨經
三紙
T2157_.55.1039a27: 鐵城泥犁經一卷 五紙
T2157_.55.1039b01: 古來世時經一卷 五紙
T2157_.55.1039b02: 阿那律八念經一卷或云八念經一名禪行斂
意經舊録云禪*行檢意
T2157_.55.1039b03:   紙
T2157_.55.1039b04: 離睡經一卷 三紙
T2157_.55.1039b05: 是法非法經一卷 四紙
T2157_.55.1039b06: 求欲經一卷 十紙
T2157_.55.1039b07: 受歳經一卷 四紙
T2157_.55.1039b08: 梵志計水淨經一卷一名五陰
因事經
二紙
T2157_.55.1039b09: 苦陰經一卷 五紙
T2157_.55.1039b10: 釋摩男本經一卷一名五陰
因事經
四紙
T2157_.55.1039b11: 苦陰因事經一卷 六紙
T2157_.55.1039b12: 樂想經一卷 二紙
T2157_.55.1039b13: 漏分布經一卷 七紙
T2157_.55.1039b14: 阿耨風經一卷晋言
依次
六紙
T2157_.55.1039b15: 諸法本經一卷 一紙
T2157_.55.1039b16: 瞿曇彌記果經一卷 七紙
T2157_.55.1039b17: 瞻婆比丘經一卷或云
瞻波
四紙
T2157_.55.1039b18: 伏婬經一卷 三紙
T2157_.55.1039b19: 魔嬈亂經一卷一名魔王入目連蘭腹
經一名弊魔試目連經
八紙
T2157_.55.1039b20: 弊魔試目連經一卷一名魔
嬈亂法
五紙
T2157_.55.1039b21:   上三十經三十卷同帙
T2157_.55.1039b22: 頼吒和羅經一卷一名羅漢頼
吒和羅經
十一紙
T2157_.55.1039b23: 善生子經一卷 七紙
T2157_.55.1039b24: 數經一卷 四紙
T2157_.55.1039b25: 梵志頞羅延問種尊經一卷或云頞
婆羅延
七紙
T2157_.55.1039b26: 三歸五戒慈心厭離功徳經一卷 一紙
T2157_.55.1039b27: 須達經一卷亦云須達
長者經
四紙
T2157_.55.1039b28: 佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷 四紙
T2157_.55.1039c01: 梵摩喩經一卷 九紙
T2157_.55.1039c02: 尊上經一卷 四紙
T2157_.55.1039c03: 鸚鵡經一卷亦名兜調經或
作兇者誤也
九紙
T2157_.55.1039c04: 兜調經一卷 四紙
T2157_.55.1039c05: 意經一卷 三紙
T2157_.55.1039c06: 應法經一卷 四紙
T2157_.55.1039c07: 泥犁經一卷或云中阿
含泥犁經
十一紙
T2157_.55.1039c08: 優波夷墮舍迦經一卷 三紙
T2157_.55.1039c09: 齋經一卷一名持
齋經
四紙
T2157_.55.1039c10: 鞞摩肅經一卷 四紙
T2157_.55.1039c11: 婆羅門子命終愛念不離經一卷 四紙
T2157_.55.1039c12: 十支居士八城人經一卷亦直云
十支經
三紙
T2157_.55.1039c13: 邪見經一卷 二紙
T2157_.55.1039c14: 箭喩經一卷 四紙
T2157_.55.1039c15: 普法義經一卷一名具法行經
亦名普義經
九紙
T2157_.55.1039c16: 廣義法門經一卷 九紙
T2157_.55.1039c17: 誡徳香經一卷或云戒
徳經
二紙
T2157_.55.1039c18: 四人出現世間經一卷 四紙
T2157_.55.1039c19: 波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 三紙
T2157_.55.1039c20: 須摩提女經一卷 六紙
T2157_.55.1039c21: 婆羅門避死經一卷 一紙
T2157_.55.1039c22: 食施獲五福報經一卷一名施色力
經一名福徳
二紙
T2157_.55.1039c23: 頻毘娑羅王諸佛供養經一卷亦云
頻婆
五紙
T2157_.55.1039c24: 長者子六過出家經一卷 三紙
T2157_.55.1039c25: 鴦崛摩經一卷或有作魔字或云指
髻經亦云指鬘經
六紙
T2157_.55.1039c26:   上三十二經三十二卷同帙
T2157_.55.1039c27: 鴦崛髻經一卷 六紙
T2157_.55.1039c28: 力士移山經一卷亦直云
移山經
六紙
T2157_.55.1040a01: 四未曾有法經一卷亦云四未有
經或無法字
二紙
T2157_.55.1040a02: 舍利弗摩目揵連遊四衢經一卷 三紙
T2157_.55.1040a03: 七佛父母性字經一卷或云七佛
姓字經
四紙
T2157_.55.1040a04: 放牛經一卷亦云牧
牛經
四紙
T2157_.55.1040a05: 縁起經一卷亦云十二
縁起經
三紙
T2157_.55.1040a06: 十一想思念如來經一卷或云十一思
惟念如來經
一紙
T2157_.55.1040a07: 四泥犁經一卷或云四大
泥犁經
二紙
T2157_.55.1040a08: 阿那邠邸化七子經一卷 四紙
T2157_.55.1040a09: 大愛道般泥洹經一卷或作
涅槃
七紙
T2157_.55.1040a10: 佛母般泥洹經一卷 四紙
T2157_.55.1040a11: 國王不犁先尼十夢經一卷或作
五紙
T2157_.55.1040a12: 舍衞國王夢見十事經一卷或直云十夢
云波斯匿王十夢經
T2157_.55.1040a13:   四紙
T2157_.55.1040a14: 阿難同學經一卷 三紙
T2157_.55.1040a15: 五蘊皆空經一卷 一紙
T2157_.55.1040a16: 七處三觀經一卷或二卷一十七紙
T2157_.55.1040a17: 聖法印經一卷亦直云聖印經亦云慧印
經天竺名阿遮曇摩文
二紙
T2157_.55.1040a18: 雜阿含經一卷 二十一紙
T2157_.55.1040a19: 五陰譬喩經一卷或無譬字一名
水沫所漂經
二紙
T2157_.55.1040a20: 水沫所漂經一卷一名河中大聚沫
經一名聚沫譬經
二紙
T2157_.55.1040a21: 不自守意經一卷或云自守亦不自守
或云不自守經
一紙
T2157_.55.1040a22: 滿願子經一卷 二紙
T2157_.55.1040a23: 轉法輪經一卷或云法輪轉經京中諸藏竝是
轉法輪論非是本經應須簡擇
T2157_.55.1040a24:   紙
T2157_.55.1040a25: 三轉法輪經一卷 五紙
T2157_.55.1040a26: 八正道經一卷 三紙
T2157_.55.1040a27: 難提釋經一卷 四紙
T2157_.55.1040b01: 馬有三相經一卷有善馬
有三相*經
一紙
T2157_.55.1040b02: 馬有八態譬人經一卷一名馬有弊惡態*經
亦直云馬有八態經
T2157_.55.1040b03:   紙
T2157_.55.1040b04: 相應相可經一卷 二紙
T2157_.55.1040b05: 禪祕要一卷或云治禪病祕要法無經字
或云禪要秘治病經或三卷
T2157_.55.1040b06:   十八紙
T2157_.55.1040b07: 上三十一經三十一卷同帙
T2157_.55.1040b08: 摩鄧女經一卷一名阿難爲蠱道女
惑經亦云摩鄧女
三紙
T2157_.55.1040b09: 摩鄧女解形中事經一卷 三紙
T2157_.55.1040b10: 摩登伽經三卷或二卷三十四紙
T2157_.55.1040b11: 舍頭諫經一卷題云舍頭諫晋曰太子
二十八宿一名虎耳經
二十六紙
T2157_.55.1040b12: 鬼問目連經一卷 四紙
T2157_.55.1040b13: 雜藏經一卷 九紙
T2157_.55.1040b14: 餓鬼報應經一卷一名目連説地獄
餓鬼因縁
五紙
T2157_.55.1040b15: 阿難問事佛吉凶經一卷名阿難問事經
亦名事佛吉凶經
T2157_.55.1040b16:   紙
T2157_.55.1040b17: 慢法經一卷 二紙
T2157_.55.1040b18: 阿難分別經一卷亦名阿難問事佛吉
或名分別
五紙
T2157_.55.1040b19: 五母子經一卷 二紙
T2157_.55.1040b20: 沙彌羅經一卷 二紙
T2157_.55.1040b21: 玉耶女經一卷或云玉
瑘經
二紙
T2157_.55.1040b22: 玉耶經一卷一名長者諸佛説子婦
無敬經或玉耶女經
五紙
T2157_.55.1040b23: 阿遬達經一卷 二紙
T2157_.55.1040b24: 修行本起經二卷一名宿行
本起經
三十二紙
T2157_.55.1040b25:   上十六經十九卷同帙
T2157_.55.1040b26: 太子瑞應本起經二卷亦云太子本起瑞應*經
直云瑞應本起*經
T2157_.55.1040b27:   十一紙
T2157_.55.1040b28: 過去現在因果經卷 九十五紙
T2157_.55.1040c01: 法海經一卷 三紙
T2157_.55.1040c02: 海八徳經一卷 三紙
T2157_.55.1040c03: 四十二章經一卷 七紙
T2157_.55.1040c04: 奈女耆域因縁經一卷或云奈女耆*域*經或直
云奈女經有云奈女耆*域
T2157_.55.1040c05:   國者
誤也
一十七紙
T2157_.55.1040c06: 罪業應報教化地獄經一卷或云地獄
六紙
T2157_.55.1040c07: 龍王兄弟經一卷一名難龍王經
亦云降龍王*經
二紙
T2157_.55.1040c08: 長者音悦經一卷或云長者悦不蘭迦葉
經亦直云音悦經
五紙
T2157_.55.1040c09:   上九經十三卷同帙
T2157_.55.1040c10: 禪祕要經三卷或云禪祕要法
無經字或四卷
八十四紙
T2157_.55.1040c11: 七女經一卷一名
本經
六紙
T2157_.55.1040c12: 八師經一卷 四紙
T2157_.55.1040c13: 越難經一卷名難長者
經一名難經
二紙
T2157_.55.1040c14: 所欲致患經一卷 六紙
T2157_.55.1040c15: 阿闍世王問五逆經一卷 五紙
T2157_.55.1040c16: 五苦章句經一卷一名諸天五苦經一名五道章句
經一名淨除罪蓋娯樂佛法經
T2157_.55.1040c17:   三紙
T2157_.55.1040c18: 堅意經一卷一名堅心正意
一名堅心經
二紙
T2157_.55.1040c19: 淨飯王涅槃經一卷或加
般字
七紙
T2157_.55.1040c20: 進學經一卷或云勸進
學道經
一紙
T2157_.55.1040c21: 得道梯蹬錫杖經一卷題云得道梯隥經錫杖
品第十二亦云錫杖經
三紙
T2157_.55.1040c22: 貧窮老公經一卷一名貧
老經
三紙
T2157_.55.1040c23:
T2157_.55.1040c24:
T2157_.55.1040c25:
T2157_.55.1040c26:
T2157_.55.1040c27:
T2157_.55.1040c28:
T2157_.55.1041a01: 三摩竭經一卷一名須摩提女*經一名難
國王經一名怒和檀王經
八紙
T2157_.55.1041a02: 瓶沙王五願經一卷一名沙迦王
經或作瓶字
七紙
T2157_.55.1041a03: 瑠璃王經一卷或作
T2157_.55.1041a04:   上十五經十七卷同帙
T2157_.55.1041a05: 生經五卷或四卷一百九紙
T2157_.55.1041a06: 義足經二卷 四十紙
T2157_.55.1041a07:   上二經七卷同帙
T2157_.55.1041a08: 小乘經單譯 八十七部二百二十四卷
T2157_.55.1041a09: 十七帙
T2157_.55.1041a10: 正法念處經七十卷 七帙 一千二百五紙
T2157_.55.1041a11: 佛本行集經六十卷或名
皆集
六帙 八百七十七
T2157_.55.1041a12:   紙
T2157_.55.1041a13: 本事經七卷 九十五紙
T2157_.55.1041a14: 興起行經二卷亦名
宿經
三十一紙
T2157_.55.1041a15: 業報差別經一卷 一十五紙
T2157_.55.1041a16:   上三經十卷同帙
T2157_.55.1041a17: 大安般守意經二卷亦直云大安般*經或無大字
安公云忘安般經或一卷
T2157_.55.1041a18:   十二紙
T2157_.55.1041a19: 陰持入經二卷或云除持入誤也或
一卷亦云住陰持入
二十二紙
T2157_.55.1041a20: 處處經一卷 一十五紙
T2157_.55.1041a21: 罵意經一卷 一十五紙
T2157_.55.1041a22: 分別善惡所起經一卷 一十五紙
T2157_.55.1041a23: 出家縁經一卷一名出家
因縁*經
一十五紙
T2157_.55.1041a24: 阿鋡正行經一卷一名正
意*經
四紙
T2157_.55.1041a25: 十八泥犁經一卷云十八
地獄經
六紙
T2157_.55.1041a26: 法受塵經一卷 一紙
T2157_.55.1041a27: 禪行法想經一卷 一紙
T2157_.55.1041a28: 長者子懊惱三處經一卷一名長者大惱三處
經亦云三處惱經
T2157_.55.1041b01:   紙
T2157_.55.1041b02: 揵陀國王經一卷或無
國字
二紙
T2157_.55.1041b03: 須摩提長者經一卷一名會諸佛前亦名
如來所説示現衆生
八紙
T2157_.55.1041b04: 阿難四事經一卷 四紙
T2157_.55.1041b05: 未生怨經一卷 四紙
T2157_.55.1041b06: 四願經一卷 三紙
T2157_.55.1041b07: 黒氏梵志經一卷 三紙
T2157_.55.1041b08: 猘狗經一卷祐云與
&T026596;狗同
三紙
T2157_.55.1041b09: 分別經一卷 五紙
T2157_.55.1041b10: 八關齋經一卷 二紙
T2157_.55.1041b11: 阿鳩留經一卷 四紙
T2157_.55.1041b12: 孝子經一卷亦名孝子
報恩經
二紙
T2157_.55.1041b13:   上二十二經二十四卷同帙
T2157_.55.1041b14: 五百弟子自説本起經一卷云佛五百弟子
自説本起亦云五百弟
T2157_.55.1041b15:   子自説本末經亦
五百弟子起經
二十一紙
T2157_.55.1041b16: 大迦葉本經一卷或無
大字
五紙
T2157_.55.1041b17: 四自侵經一卷 五紙
T2157_.55.1041b18: 羅云忍辱經一卷或直云
忍辱*經
三紙
T2157_.55.1041b19: 佛爲年少比丘説正事經一卷 二紙
T2157_.55.1041b20: 沙曷比丘功徳經一卷 三紙
T2157_.55.1041b21: 時非時經一卷亦直云
時經
二紙
T2157_.55.1041b22: 自愛經一卷或云自愛
不自
五紙
T2157_.55.1041b23: 忠心經一卷亦云*忠心正行經或云大
*忠心經亦云小忠心經
五紙
T2157_.55.1041b24: 見正經一卷一名
死變識經
八紙
T2157_.55.1041b25: 大魚事經一卷 三紙
T2157_.55.1041b26: 阿難七夢經一卷亦直云
夢經
二紙
T2157_.55.1041b27: 呵鵰阿那含經一卷一名荷鵰
或作苛字
二紙
T2157_.55.1041c01: 燈指因縁經一卷 九紙
T2157_.55.1041c02: 婦人遇辜經一卷一名婦
遇對經
二紙
T2157_.55.1041c03: 四天王經一卷 二紙
T2157_.55.1041c04: 摩訶迦葉度貧女經一卷 四紙
T2157_.55.1041c05: 十二品生死經一卷 一紙
T2157_.55.1041c06: 罪福報應經一卷一名輪轉五道罪福報應*經亦名
轉輪五道經亦云五道輪經
T2157_.55.1041c07:   四紙
T2157_.55.1041c08: 五無返復經一卷一名五覆大義
經或作附字
二紙
T2157_.55.1041c09: 佛大僧大經一卷
兒名
七紙
T2157_.55.1041c10: 耶祇經一卷 二紙
T2157_.55.1041c11: 末羅王經一卷 二紙
T2157_.55.1041c12: 摩達國王經一卷或無國
王字
二紙
T2157_.55.1041c13: 旃陀越國王經一卷或無國
三紙
T2157_.55.1041c14: 五恐怖世經一卷云恐
怖*經
二紙
T2157_.55.1041c15: 弟子死復生經一卷或*云
更生經
六紙
T2157_.55.1041c16: 懈怠耕者經一卷或*云懈
怠耕兒經
二紙
T2157_.55.1041c17: 辯意長者子經一卷或云長者辯意
*經或加所問字
九紙
T2157_.55.1041c18: 無垢優婆夷問經一卷 三紙
T2157_.55.1041c19:   上三十經三十卷同帙
T2157_.55.1041c20: 賢者五福經一卷 一紙
T2157_.55.1041c21: 天請問經一卷 二紙
T2157_.55.1041c22: 僧護經一卷或*云僧護因縁經
亦云因縁僧護經
二十紙
T2157_.55.1041c23: 護淨經一卷 二紙
T2157_.55.1041c24: 木槵子經一卷或作患字
亦作檈
二紙
T2157_.55.1041c25: 無上處經一卷 一紙
T2157_.55.1041c26: 盧志長者因縁經一卷 十紙
T2157_.55.1041c27: 五王經一卷 五紙
T2157_.55.1042a01: 出家功徳經一卷非是賢
中抄出者
五紙
T2157_.55.1042a02: 栴檀樹經一卷 三紙
T2157_.55.1042a03: 頞多和多耆經一卷 三紙
T2157_.55.1042a04: 普達王經一卷 四紙
T2157_.55.1042a05: 佛滅度後棺斂葬送經一卷一名比丘師經
名師比丘經
T2157_.55.1042a06:   紙
T2157_.55.1042a07: 鬼子母經一卷 四紙
T2157_.55.1042a08: 梵摩難國王經一卷 二紙
T2157_.55.1042a09: 父母恩難報經一卷亦云
懃報
二紙
T2157_.55.1042a10: 孫多耶致經一卷 三紙
T2157_.55.1042a11: 新歳經一卷 六紙
T2157_.55.1042a12: 群牛譬經一卷 二紙
T2157_.55.1042a13: 九横經一卷 二紙
T2157_.55.1042a14: 禪行三十七經一卷或云禪行三
十七品經
三紙
T2157_.55.1042a15: 比丘避女惡名欲自殺經一卷 一紙
T2157_.55.1042a16: 比丘聽施經一卷一名聽施
比丘經
三紙
T2157_.55.1042a17: 身觀經一卷 二紙
T2157_.55.1042a18: 無常經一卷亦名三
啓*經
三紙
T2157_.55.1042a19: 八無暇有暇經一卷 七紙
T2157_.55.1042a20: 長爪梵志請問經一卷 三紙
T2157_.55.1042a21: 譬喩經一卷 二紙
T2157_.55.1042a22: 略教誡經一卷 三紙
T2157_.55.1042a23: 療痔病經一卷亦名療
痔瘻經
二紙
T2157_.55.1042a24:   上三十經三十卷同帙
T2157_.55.1042a25: 小乘律六十一部四百九十三卷 五十帙
T2157_.55.1042a26: 摩訶僧祇律四十卷或*云三十
卷四帙
九百九十七紙
T2157_.55.1042a27: 十誦律六十一卷 六帙 一千四百三十紙
T2157_.55.1042a28: 根本説一切有部毘奈耶五十卷 五帙 八
T2157_.55.1042b01:   百七十五紙
T2157_.55.1042b02: 根本説一切有部苾芻尼毘奈耶二十卷 二
T2157_.55.1042b03:   帙 一百五十九紙
T2157_.55.1042b04: 根本説一切有部毘奈耶雜事四十卷 四帙
T2157_.55.1042b05:   六百四十四紙
T2157_.55.1042b06: 根本説一切有部尼陀那目得迦十卷前五卷尼
陀後五
T2157_.55.1042b07:   卷目得迦或
八卷一帙
一百二十五紙
T2157_.55.1042b08: 五分律三十卷亦*云彌沙塞律或
三十四卷 三帙
五百九十七
T2157_.55.1042b09:   紙
T2157_.55.1042b10: 四分律六十卷或四十五卷或七十卷
四十卷或云四十四卷
六帙
T2157_.55.1042b11:   一千二百一十五紙
T2157_.55.1042b12: 僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶
僧祇戒本
二十紙
T2157_.55.1042b13: 僧祇比丘尼戒本一卷亦云比丘尼波羅
提木叉僧祇戒本
二十五
T2157_.55.1042b14:   紙
T2157_.55.1042b15: 十誦比丘戒本一卷亦云十誦波
羅提木叉戒
二十六紙
T2157_.55.1042b16: 十誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼
波羅提木叉戒本
二十六
T2157_.55.1042b17:   紙
T2157_.55.1042b18: 根本説一切有部苾芻戒經一卷 二十八紙
T2157_.55.1042b19: 根本説一切有部苾芻尼戒經一卷 三十四
T2157_.55.1042b20:   紙
T2157_.55.1042b21: 五分比丘戒本一卷亦云彌沙
塞戒本
二十二紙
T2157_.55.1042b22:   上七經七卷同帙
T2157_.55.1042b23: 五分比丘尼戒本一卷亦云彌沙
塞尼戒本
二十九紙
T2157_.55.1042b24: 四分比丘戒本一卷沙門懷素依律集
題云四分戒本
二十四紙
T2157_.55.1042b25: 四分比丘尼戒本一卷沙門懷素依律集
題云四分尼戒本
三十紙
T2157_.55.1042b26: 四分僧戒本一卷或無僧字或云曇無徳
戒本姚秦佛陀耶舍譯
二十三紙
T2157_.55.1042b27: 解脱戒本一卷出迦葉毘
尼部
二十二紙
T2157_.55.1042c01: 沙彌十戒法并威儀一卷亦云沙彌
威儀戒本
二十一紙
T2157_.55.1042c02: 沙彌威儀一卷或云沙彌
威儀
九紙
T2157_.55.1042c03: 彌離戒文一卷 四紙
T2157_.55.1042c04: 沙彌尼戒經一卷或無
經字
四紙
T2157_.55.1042c05: 舍利弗問經一卷 十一紙
T2157_.55.1042c06:   上十經十卷同帙
T2157_.55.1042c07: 根本説一切有部一百羯磨十卷 一帙 一
T2157_.55.1042c08:   百四十六紙
T2157_.55.1042c09: 大沙門百一羯磨法一卷出十誦律或云
大沙門羯磨法
二十
T2157_.55.1042c10:   二紙
T2157_.55.1042c11: 十誦羯磨比丘要用法一卷出十誦律或云略要羯
磨法或二卷僧祐録云
T2157_.55.1042c12:   
二十四紙
T2157_.55.1042c13: 波離問佛經一卷或云優
波離律
二十三紙
T2157_.55.1042c14: 五分羯磨一卷題云彌沙塞
羯磨
三十一紙
T2157_.55.1042c15: 四分雜羯磨一卷題云曇無
律部雜羯磨
二十四紙
T2157_.55.1042c16: 曇無徳羯磨一卷題云羯磨一卷出曇無
律以結大界爲首
三十
T2157_.55.1042c17:   七紙
T2157_.55.1042c18: 四分比丘尼羯磨法一卷祐云曇無徳羯
磨或云雜羯磨
一十
T2157_.55.1042c19:   五紙
T2157_.55.1042c20: 上七經七卷同帙
T2157_.55.1042c21: 四分律刪補隨機羯磨一卷序題云曇無徳部四
分律*刪補隨機羯
T2157_.55.1042c22:   四十七紙
T2157_.55.1042c23: 四分僧羯磨三卷題云羯磨卷
出四分律
八十紙
T2157_.55.1042c24: 四分尼羯磨三卷題云尼羯
磨卷
七十紙
T2157_.55.1042c25:   上三經七卷同帙
T2157_.55.1042c26: 大愛道比丘尼經二卷亦云大愛道受戒*經
亦直云大愛道經
三十
T2157_.55.1042c27:   一紙
T2157_.55.1043a01: 迦葉禁戒經一卷一名磨訶比丘經
亦名眞僞沙門經
三紙
T2157_.55.1043a02: 犯戒報應輕重經一卷出目連問毘尼經亦云
罪或云目連問經
二紙
T2157_.55.1043a03: 戒銷災經一卷或云戒銷
伏災經
四紙
T2157_.55.1043a04: 優婆塞五戒相*經一卷一名優婆塞
五戒略論
一十四紙
T2157_.55.1043a05: 根本説一切有部毘奈耶頌五卷或三卷七十
T2157_.55.1043a06:   一紙
T2157_.55.1043a07: 根本説一切有部毘奈耶雜事攝頌一卷 六
T2157_.55.1043a08:   紙
T2157_.55.1043a09: 根本説一切有部毘奈耶尼陀那目迦攝頌
T2157_.55.1043a10:   一卷尼陀那頌在先目
徳迦頌在
八紙
T2157_.55.1043a11: 五百問事經一卷 三十三紙
T2157_.55.1043a12:   上九經十四卷同帙
T2157_.55.1043a13: 根本薩婆多部律攝二十卷或十四
卷二帙
三百七
T2157_.55.1043a14:   十七紙
T2157_.55.1043a15: 根本説一切有部毘奈耶藥事二十卷 二百
T2157_.55.1043a16:   七十七紙
T2157_.55.1043a17: 根本説一切有部毘奈耶破僧事二十卷内缺
後二
T2157_.55.1043a18:   三百三十五紙
T2157_.55.1043a19: 根本説一切有部毘奈耶出家事五卷内缺
一卷
T2157_.55.1043a20:   十七紙
T2157_.55.1043a21: 根本説一切有部毘奈耶安居事一卷 十二
T2157_.55.1043a22:   紙
T2157_.55.1043a23: 根本説一切有部毘奈耶隨意事一卷 十三
T2157_.55.1043a24:   紙
T2157_.55.1043a25: 根本説一切有部毘奈耶皮革事二卷 二十
T2157_.55.1043a26:   九紙
T2157_.55.1043a27: 根本説一切有部毘奈耶羯恥那事一卷 六
T2157_.55.1043a28:   紙
T2157_.55.1043b01: 右此上從藥事下七部共五十卷。並三藏
T2157_.55.1043b02: 沙門義淨從大周證聖元年至大唐景雲三
T2157_.55.1043b03: 年已來兩京翻譯。未入開元釋教録。搜撿
T2157_.55.1043b04: 入貞元目録。於内由缺三卷。訪本未獲已
T2157_.55.1043b05: 上七部四十七卷共五帙亦右闕本録中收爲
本末足故且記此
T2157_.55.1043b06: 毘尼摩得勒伽十卷初卷云薩婆多部
尼摩得勒伽
一帙
T2157_.55.1043b07:   一百八十八紙
T2157_.55.1043b08: 鼻奈耶律十卷 一帙一名誡因縁經亦名
果因縁經亦云鼻奈耶經
T2157_.55.1043b09:   百五十五紙
T2157_.55.1043b10: 善見律毘婆沙十八卷或云毘婆娑律
亦直云善見律
三百五十
T2157_.55.1043b11:   八紙
T2157_.55.1043b12: 佛阿毘曇經二卷亦云佛
毘曇論
四十五紙
T2157_.55.1043b13:   上二經二十卷二帙
T2157_.55.1043b14: 毘尼母經八卷亦云毘
尼母論
一百五十六紙
T2157_.55.1043b15: 大比丘三千威儀經二卷亦大僧威
儀經或四卷
四十二
T2157_.55.1043b16:   紙
T2157_.55.1043b17: 上二經十卷同帙
T2157_.55.1043b18: 薩婆多毘婆*沙九卷 一百八十七紙
T2157_.55.1043b19: 律二十二明了論一卷直云
明了論
二十四紙
T2157_.55.1043b20:   上二經十卷同帙
T2157_.55.1043b21: 小乘論 三十六部六百九十八卷 七十一
T2157_.55.1043b22:
T2157_.55.1043b23: 阿毘曇八揵度論三十卷 三帙或無論字或云
迦旃延阿毘曇
T2157_.55.1043b24:   *經或云阿毘曇
八揵度或二十卷
四百六十二紙
T2157_.55.1043b25: 阿毘達磨發智論二十卷 二帙 三百五十
T2157_.55.1043b26:   八紙
T2157_.55.1043b27: 阿毘達磨法蘊足論十二卷 二帙 一百
T2157_.55.1043b28:   八十九紙
T2157_.55.1043c01: 阿毘達磨集異門足論二十卷 二帙 二百
T2157_.55.1043c02:   一十八紙
T2157_.55.1043c03: 阿毘達磨識身足論十六卷 一百六十五紙
T2157_.55.1043c04: 阿毘達磨界身足論三卷 三十九紙
T2157_.55.1043c05:   上二論一十九卷 二帙
T2157_.55.1043c06: 阿毘達磨品類足論一十八*卷 二百五十
T2157_.55.1043c07:   五紙
T2157_.55.1043c08: 衆事分阿毘曇論十二卷或無
二百八紙
T2157_.55.1043c09:   上二論三十卷 三帙
T2157_.55.1043c10: 阿毘曇婆*沙論六十卷 八帙或加八揵度字
或八十四卷或
T2157_.55.1043c11:   一百
九卷
一千二百九十三紙
T2157_.55.1043c12: 阿毘達磨大毘婆沙論二百卷或云阿毘達磨
發智大毘婆*沙
T2157_.55.1043c13:   二十帙 三千六十九紙
T2157_.55.1043c14: 阿毘達磨倶舍釋論二十二或無
釋字
四百七
T2157_.55.1043c15:   十一紙
T2157_.55.1043c16: 阿毘達磨倶舍論本頌一卷或三卷二十三紙
T2157_.55.1043c17:   上二論二十三卷 三帙上帙七卷中下
T2157_.55.1043c18: 各八卷
T2157_.55.1043c19: 阿毘達磨倶舍論三十卷 三帙 四百六
T2157_.55.1043c20:   十五紙
T2157_.55.1043c21: 阿毘達磨順正理論八十卷 八帙一千三
T2157_.55.1043c22:   百九十四紙
T2157_.55.1043c23: 阿毘達磨顯宗論四十卷 四帙 六百一十
T2157_.55.1043c24:   四紙
T2157_.55.1043c25: 阿毘曇心論四卷或無
論字
六十九紙
T2157_.55.1043c26: 法勝阿毘曇心論經六卷或無經字或無法勝字
或七卷或云法勝阿毘
T2157_.55.1043c27:   論或
加別譯
一百五紙
T2157_.55.1043c28: 上二論十卷 同帙
T2157_.55.1044a01: 雜阿毘曇心論十一或無論字亦云雜阿毘曇經
亦云雜阿毘曇婆*沙或十
T2157_.55.1044a02:   
二百七十九紙
T2157_.55.1044a03: 阿毘曇甘露味論二卷或*云甘露味阿
毘曇或無論
四十六紙
T2157_.55.1044a04: 隨相論一卷或云求那摩諦
隨相論或二卷
三十四紙
T2157_.55.1044a05:   上三論十四卷 二帙
T2157_.55.1044a06: 者婆須蜜菩薩所集論十卷或十二卷或十
四卷亦云婆須蜜
T2157_.55.1044a07:   三百六十二紙
T2157_.55.1044a08: 三法度論二卷或無論字或云經論
或三卷或*云一卷
四十九紙
T2157_.55.1044a09: 入阿毘達摩論二卷 二十八紙
T2157_.55.1044a10:   上三論十四卷 二帙
T2157_.55.1044a11: 成實論二十卷凡二百二品或二十四卷或二
十七卷或十四卷或十六卷
二帙
T2157_.55.1044a12:   三百九十八紙
T2157_.55.1044a13: 立世阿毘曇論十卷 一帙或無論字題云立世
阿毘曇藏或*云十
T2157_.55.1044a14:   五卷亦名
天地記經
一百六十四紙
T2157_.55.1044a15: 解脱道論十二卷或十
三卷
一帙 一百九十七紙
T2157_.55.1044a16: 舍利弗阿毘曇論二十二卷或無論字或二
十卷或三十卷
六百
T2157_.55.1044a17:   四紙
T2157_.55.1044a18: 五事毘婆*沙論二卷亦云阿毘達
磨五事論
二十四紙
T2157_.55.1044a19:   上二論二十四卷 三帙
T2157_.55.1044a20: 鞞婆*沙論十四卷亦云鞞婆沙阿毘曇論亦云廣説
或十五卷或十九卷*或無論字
T2157_.55.1044a21:   三百三十四紙
T2157_.55.1044a22: 三彌底部論三卷或無部字或
*云四卷
三十六紙
T2157_.55.1044a23:   上二論十七卷二帙 上八卷 下九卷
T2157_.55.1044a24: 分別功徳論四卷或云分別功徳
或三卷或五卷
七十一紙
T2157_.55.1044a25: 四諦論四卷 七十五紙
T2157_.55.1044a26: 辟支佛因縁論二卷 二十紙
T2157_.55.1044a27: 十八部論一卷 八紙
T2157_.55.1044a28: 部執異論一卷亦名部
異執論
九紙
T2157_.55.1044b01: 異部宗輪論一卷 八紙
T2157_.55.1044b02:   上六論十三卷同帙
T2157_.55.1044b03: 賢聖集 一百一十二部六百一十八卷七
T2157_.55.1044b04: 六十八部一百七十三卷梵本翻出
四十四部四百二十二卷此方撰集
T2157_.55.1044b05: 佛所行讃經傳五卷或云經無傳字或云傳
無經字亦云佛本行經
九十紙
T2157_.55.1044b06: 佛本行經七卷或一名佛
本行集經
一百一十三紙
T2157_.55.1044b07:   上二集十二卷同帙
T2157_.55.1044b08: 撰集百縁經十卷 一帙 一百五十紙
T2157_.55.1044b09: 出曜經二十卷亦云出曜論
或十九卷
四百八十四紙
T2157_.55.1044b10: 賢愚經十三卷或十五卷或十六卷或十
七卷亦云賢愚因縁經
二百八十
T2157_.55.1044b11:   三紙
T2157_.55.1044b12: 上二集三十三卷四帙上三帙各八卷。第
T2157_.55.1044b13: 四帙九卷
T2157_.55.1044b14: 道地經一卷或云大
道地經
一十八紙
T2157_.55.1044b15: 修行道地經六卷初卷題云瑜遮伽復彌經晋修
行道地或直云修行經或七卷
T2157_.55.1044b16:   百四十五紙
T2157_.55.1044b17: 僧伽羅刹所集經三卷或云僧伽羅
刹集或五卷
八十五紙
T2157_.55.1044b18:   上三集十卷同帙
T2157_.55.1044b19: 百喩經四卷或五卷或云十卷未
詳亦云百句譬喩經
四十六紙
T2157_.55.1044b20: 菩薩本縁經三卷亦云菩薩本行集
經或二卷或四卷
五十四紙
T2157_.55.1044b21: 大乘修行菩薩行門諸經要集三卷 八十一
T2157_.55.1044b22:   紙
T2157_.55.1044b23: 上三集十卷同帙
T2157_.55.1044b24: 付法藏因縁傳六卷或無因縁字亦云付法
藏經或四卷或云二卷
八十二
T2157_.55.1044b25:   紙
T2157_.55.1044b26: 坐禪三昧經三卷一名菩薩禪法經或直云禪經
或云阿蘭若習禪法經或二卷
T2157_.55.1044b27:   十紙
T2157_.55.1044b28: 佛醫經一卷亦云佛
醫王經
五紙
T2157_.55.1044c01: 惟日雜事經一卷 一十五紙
T2157_.55.1044c02: 佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷亦云迦葉赴
般涅槃經
T2157_.55.1044c03:   紙
T2157_.55.1044c04: 菩薩呵色欲法一卷亦云經一紙
T2157_.55.1044c05: 四品學法經一卷或無
經字
二紙
T2157_.55.1044c06: 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷 六紙
T2157_.55.1044c07: 迦旃延説法沒盡偈經一卷題云佛使比丘迦旃延
説法沒盡偈百二十章
T2157_.55.1044c08:   亦直云迦
旃延偈
五紙
T2157_.55.1044c09: 佛治身經一卷或云治
身經
一紙
T2157_.55.1044c10: 治意經一卷或云佛
意經
一紙
T2157_.55.1044c11:   上十一集十八卷同帙
T2157_.55.1044c12: 雜寶藏經八卷或云十
三卷
一百五十三紙
T2157_.55.1044c13: 那先比丘經二卷或云那先
經或三卷
三十一紙
T2157_.55.1044c14:   上二集十卷同帙
T2157_.55.1044c15: 五門禪經要用法一卷 二十三紙
T2157_.55.1044c16: 達摩多羅禪經二卷一名庚伽遮羅浮行道地一名
不淨觀經亦名修行方便禪經
T2157_.55.1044c17:   五十一紙
T2157_.55.1044c18: 禪法要解二卷名禪
要經
三十四紙
T2157_.55.1044c19: 禪要呵欲經一卷題云禪要
經呵欲品
四紙
T2157_.55.1044c20: 内身觀章句經一卷或無
句字
二紙
T2157_.55.1044c21: 法觀經一卷 六紙
T2157_.55.1044c22: 思惟略要法一卷或云思惟要略法
經或直云思惟經
一十紙
T2157_.55.1044c23: 十二遊經一卷 六紙
T2157_.55.1044c24: 舊雜譬喩經二卷亦云雜
譬喩集
三十七紙
T2157_.55.1044c25: 雜譬喩經一卷 九紙
T2157_.55.1044c26:   上十集十三卷同帙
T2157_.55.1044c27: 雜譬喩經二卷一名菩薩
度人經
二十五紙
T2157_.55.1044c28: 雜譬喩經一卷 二十八紙
T2157_.55.1045a01: 阿育王譬喩經一卷題云天尊説阿育王譬喩經古
經呼佛以爲天尊即佛説也
T2157_.55.1045a02:   七紙
T2157_.55.1045a03: 阿育王經十卷 一百一十一紙
T2157_.55.1045a04:   上四集十四卷同帙
T2157_.55.1045a05: 阿育王傳七卷或加大字或五卷
亦云大阿育王經
一百紙
T2157_.55.1045a06: 阿育王息壞目因縁一卷序題云阿育王太子法益
壞目因縁經亦云阿育王
T2157_.55.1045a07:   太子子壞目
因縁無經字
二十六紙
T2157_.55.1045a08: 四阿含暮抄解二卷亦云四阿
含募抄經
四十六紙
T2157_.55.1045a09:   上三集十卷同帙
T2157_.55.1045a10: 法句經二卷亦云法
句集
三十四紙
T2157_.55.1045a11: 法句譬喩經四卷一名法句本末經亦云
法喩經或五卷或六卷
九十五紙
T2157_.55.1045a12: 迦葉結經一卷 八紙
T2157_.55.1045a13: 撰集三藏及雜藏傳一卷亦云撰三藏
經及雜藏經
八紙
T2157_.55.1045a14: 三慧經一卷 十二紙
T2157_.55.1045a15: 阿毘曇五法行經一卷亦云阿毘曇苦慧經
亦云阿毘曇五法經
十一紙
T2157_.55.1045a16: 阿含口解十二因縁經一卷亦云斷十二因縁經
亦云阿含口解經
T2157_.55.1045a17:   八紙
T2157_.55.1045a18: 小道地經一卷 四紙
T2157_.55.1045a19: 文殊師利發願經一卷或加
偈字
二紙
T2157_.55.1045a20: 六菩薩名一卷房入藏云菩薩
名亦當誦持
一紙
T2157_.55.1045a21: 一百五十讃佛頌一卷 六紙
T2157_.55.1045a22: 讃觀世音菩薩頌一卷 四紙
T2157_.55.1045a23:   上十二集十六卷同帙
T2157_.55.1045a24: 無明羅刹集一卷亦云無明羅
刹經或二卷
二十二紙
T2157_.55.1045a25: 馬鳴菩薩傳一卷 三紙
T2157_.55.1045a26: 龍樹菩薩傳一卷 三紙
T2157_.55.1045a27: 提婆菩薩傳一卷 四紙
T2157_.55.1045a28: 婆藪槃豆法師傳一卷此曰
天親
十紙
T2157_.55.1045b01: 龍樹菩薩爲禪陀迦王説法要偈一卷 九紙
T2157_.55.1045b02: 勸發諸王要偈一卷 六紙
T2157_.55.1045b03: 龍樹菩薩勸誡王頌一卷 六紙
T2157_.55.1045b04: 賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法經一卷亦云
賓頭
T2157_.55.1045b05:   盧爲王
説法經
八紙
T2157_.55.1045b06: 請賓頭盧法一卷或云請賓
頭盧法經
二紙
T2157_.55.1045b07: 分別業報略一卷或云大勇菩薩分別業報
略或云分別業報略集
八紙
T2157_.55.1045b08: 迦丁比丘説當來變經一卷或直云迦
丁比丘經
九紙
T2157_.55.1045b09: 大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記一卷 七
T2157_.55.1045b10:   紙
T2157_.55.1045b11: 金七十論三卷亦名僧佉
論或三卷
五十三紙
T2157_.55.1045b12: 勝宗十句義論一卷 十一紙
T2157_.55.1045b13:   上十五集十七卷同帙已上梵本翻譯
已下此方撰集
T2157_.55.1045b14: 大佛名經一十六卷 二帙貞元十五年十月二十
三日勅入目録卷題但
T2157_.55.1045b15:   云佛
名經
四百一紙
T2157_.55.1045b16: 釋迦譜十卷別有五卷本
與此廣略異
二百三十八紙
T2157_.55.1045b17: 釋迦氏略譜一卷或無
略字
四十三紙
T2157_.55.1045b18: 釋迦方志二卷 八十四紙
T2157_.55.1045b19:   上三集十三卷 上帙七 下帙六 二帙
T2157_.55.1045b20: 經律異相五十卷 五帙 八百二十七紙
T2157_.55.1045b21: 陀羅尼雜集十卷 一帙 一百八十八紙
T2157_.55.1045b22: 諸經要集二十卷或三
十卷
五百八十二紙
T2157_.55.1045b23:   上一集二十卷分爲三帙 上下各七 中帙
T2157_.55.1045b24: 六卷
T2157_.55.1045b25: 出三藏記集十五卷 三百一十四紙
T2157_.55.1045b26: 衆經目録七卷 六十三紙
T2157_.55.1045b27:   上二集二十二卷二帙上帙十卷下帙十二
T2157_.55.1045c01:
T2157_.55.1045c02: 大唐内典録十卷 一帙 二百二十紙
T2157_.55.1045c03: 續大唐内典録一卷 十七紙
T2157_.55.1045c04: 古今譯經圖紀四卷 六十紙
T2157_.55.1045c05: 續古今譯經圖記一卷 十六紙
T2157_.55.1045c06: 大周刊定衆經目録十五卷 二百九十七紙
T2157_.55.1045c07:   上四集二十一卷 二帙 上帙十一卷下
T2157_.55.1045c08: 帙十卷
T2157_.55.1045c09: 開皇三寶録十五卷内題云歴
代三寶紀
三百八紙
T2157_.55.1045c10: 衆經目録五卷 八十四紙
T2157_.55.1045c11:   上二集二十卷 二帙
T2157_.55.1045c12: 開元釋教録二十卷三帙與
此同帙
五百四十五紙
T2157_.55.1045c13: 續開元釋教録三卷 七十五紙大唐長安西明
寺沙門 圓照
T2157_.55.1045c14:   奉 
勅集
T2157_.55.1045c15: 貞元新定釋教録三十卷 七百四紙大唐長安
西明寺沙
T2157_.55.1045c16:   門 圓照奉 勅集
貞元新入目録
T2157_.55.1045c17: 一切經音義二十五卷 七百六十八紙
T2157_.55.1045c18: 新譯華嚴音義二卷 四十九紙
T2157_.55.1045c19:   上二集二十七卷四帙第一帙六卷下三帙
T2157_.55.1045c20: 各七卷
T2157_.55.1045c21: 大唐西域記十二卷 二百三十四紙
T2157_.55.1045c22: 集古今佛道論衡四卷或三卷九十九紙
T2157_.55.1045c23: 續集古今佛道論衡一卷 二十三紙
T2157_.55.1045c24:   上三集十七卷 二帙 上帙八卷下帙九
T2157_.55.1045c25:
T2157_.55.1045c26: 東夏三寶感通録三卷亦云集神洲
三寶感通録
九十七紙
T2157_.55.1045c27: 集沙門不拜俗議六卷 九十七紙
T2157_.55.1045c28:   上二集九卷同帙
T2157_.55.1046a01: 大唐慈恩寺三藏法師傳十卷 一帙 一百
T2157_.55.1046a02:   七十紙
T2157_.55.1046a03: 大唐西域求法高僧傳二卷 三十五紙
T2157_.55.1046a04: 法顯傳一卷亦云歴遊
天竺記傳
二十九紙
T2157_.55.1046a05: 高僧傳一十四卷一卷是
録目
二百九十紙
T2157_.55.1046a06:   上三集十七卷 二帙 上帙九 下帙八
T2157_.55.1046a07: 續高僧傳三十卷 七百三十紙
T2157_.55.1046a08:   上一集三十卷 分爲四帙 第一第二各
T2157_.55.1046a09: 八 下二帙各七
T2157_.55.1046a10: 辯正論八卷 一帙 一百七十八紙
T2157_.55.1046a11: 破邪論二卷或一卷四十五紙
T2157_.55.1046a12: 別傳三卷貞觀年中
僧法琳撰
四十五紙
T2157_.55.1046a13:   開元録不入目今於貞元十五年奉勅編入
T2157_.55.1046a14: 目録流行
T2157_.55.1046a15: 甄正論三卷 三十六紙
T2157_.55.1046a16: 十門辯惑論二卷或三卷二十七紙
T2157_.55.1046a17: 弘明集十四卷 二百八十九紙
T2157_.55.1046a18:   上五集二十四卷 上帙十二 下帙十二
T2157_.55.1046a19: 廣弘明集三十卷 七百七十紙
T2157_.55.1046a20:   上一集三十卷 分爲四帙 第一帙十 第
T2157_.55.1046a21: 二帙七 第三帙七 下帙六
T2157_.55.1046a22: 集諸經禮懺儀二卷 五十八紙
T2157_.55.1046a23: 大唐南海寄歸内法傳四卷 八十七紙
T2157_.55.1046a24: 比丘尼傳四卷 四十二紙
T2157_.55.1046a25: 別説罪要行法一卷或無
別字
四紙
T2157_.55.1046a26: 受用三水要法一卷或云要
行法
四紙
T2157_.55.1046a27: 護命放生軌儀一卷或云軌
儀法
二紙
T2157_.55.1046a28:   上六集十三卷同帙
T2157_.55.1046b01: 貞元新定釋教目録卷第三十
T2157_.55.1046b02:   次後不入藏目録
T2157_.55.1046b03: 密迹金剛力士經七卷或五卷
T2157_.55.1046b04: 菩薩夢經二卷改名淨居
天子會
T2157_.55.1046b05: 法界體性無分別經二卷
T2157_.55.1046b06: 十法經一卷加名大乘
十法會
T2157_.55.1046b07: 大菩薩藏經二十卷
T2157_.55.1046b08: 佛爲難陀説出家入胎經二卷改名入
胎藏會
T2157_.55.1046b09: 文殊師利授記經三卷
T2157_.55.1046b10: 菩薩見實三昧經十六卷或十
四卷
T2157_.55.1046b11: 菩薩藏經三卷改名富
樓那會
T2157_.55.1046b12: 護國菩薩經二卷
T2157_.55.1046b13: 郁伽長者所問經一卷
T2157_.55.1046b14: 迦葉經二卷加名摩訶
迦葉會
T2157_.55.1046b15: 義譬菩薩所問經二卷
T2157_.55.1046b16: 無畏徳女經一卷
T2157_.55.1046b17: 無垢施菩薩分別應辯經一卷
T2157_.55.1046b18: 大方等善住意天子問經四卷
T2157_.55.1046b19: 大乘方便經三卷
T2157_.55.1046b20: 移識經二卷改名賢護
長者會
T2157_.55.1046b21: 大方等善住意天子問經四卷
T2157_.55.1046b22: 彌勒菩薩所問經一卷改名彌勒
問八法會
T2157_.55.1046b23: 大寶積經一卷改名普明
菩薩會
T2157_.55.1046b24: 寶梁經二卷
T2157_.55.1046b25: 寶髻菩薩所問經二卷
T2157_.55.1046b26:   右密迹力士經下二十三部合八十四卷。
T2157_.55.1046b27: 並編入大寶積經藏中。故無別本
T2157_.55.1046b28: 金光明經七卷或六卷二
十二品
T2157_.55.1046c01:   右二部一十卷。與藏中八卷者文句不異。
T2157_.55.1046c02: 其八卷本品數備足。故留入藏。此二皆闕
T2157_.55.1046c03: 故不存之。其八卷本有二十四品
T2157_.55.1046c04: 新道行經七卷或十卷撿諸藏本皆與文同而題目異
異故不別寫其道行正本尋之未獲
T2157_.55.1046c05: 大方等大集經八卷即是合大集經第六帙今存別本
初兩卷是明度五十校計經下六
T2157_.55.1046c06:   卷是無
盡意
T2157_.55.1046c07: 阿耨達龍王經二卷與藏中道廣顯三
昧經文句全同
T2157_.55.1046c08: 合道神足經三卷與藏中道神足無極
變化經文句全同
T2157_.55.1046c09: 哀泣經三卷與藏中方等般泥
洹經文句全同
T2157_.55.1046c10: 寶由慧印三昧經一卷與藏中慧印三
昧經文句全同
T2157_.55.1046c11: 鹿子經一卷與藏中鹿母
經文句全同
T2157_.55.1046c12: 小無量壽經一卷與藏中阿彌陀
經文句全同
T2157_.55.1046c13: 胎藏經一卷與藏中無垢賢
女經文句全同
T2157_.55.1046c14: 聞城十二因縁經一卷與藏中貝多樹下思惟
十二因縁經文句全同
T2157_.55.1046c15: 大安般經一卷與藏中大安般守意
經上卷文句全同
T2157_.55.1046c16: 申日經一卷與藏中月光童
子經文句全同
T2157_.55.1046c17: 輪轉五道罪福報應經一卷與藏中罪福報
應經文句全同
T2157_.55.1046c18: 旃陀越經一卷與藏中旃陀越國
王經文句全同
T2157_.55.1046c19: 眞僞沙門經一卷與藏中迦葉禁
戒經文句全同
T2157_.55.1046c20: 轉法輪經一卷撿諸藏本竝是轉法輪
論其轉法輪與此全別
T2157_.55.1046c21: 賓頭盧爲王説法經一卷與藏中賓頭盧突羅闍爲
優陀延王説法經文句全
T2157_.55.1046c22:   
T2157_.55.1046c23: 阿蘭若習禪法經二卷與藏中坐禪三
昧經文句全同
T2157_.55.1046c24: 禪祕要經五卷撿諸藏本入極文錯非是本經
不堪流布其經正本尋之未獲
T2157_.55.1046c25:   右新道行等一十九部共四十二卷。或是
T2157_.55.1047a01: 一經兩名。或時無正本。故存一經。重者不
T2157_.55.1047a02:
T2157_.55.1047a03: 無畏徳女經一卷
T2157_.55.1047a04: 第一義法勝經一卷
T2157_.55.1047a05: 彌勒菩薩所問本願經一卷
T2157_.55.1047a06: 發菩提心經二卷亦云論
T2157_.55.1047a07: 法句經二卷亦云論
T2157_.55.1047a08: 攝大乘釋論十二卷或十五卷
T2157_.55.1047a09:   右六部一十九卷同録入藏。重載兩本今
T2157_.55.1047a10: 存一
T2157_.55.1047a11: 虚空藏所問經八卷或五卷是大集經
虚空藏品全一品
T2157_.55.1047a12: 虚空藏菩薩問持經得幾福經一卷即抄前虚
空藏品
T2157_.55.1047a13: 一切施主所行檀波羅蜜經一卷抄六度集
施度中
T2157_.55.1047a14: 大方廣如來性起微密藏經二卷是舊花嚴經寶
王如來性起品
T2157_.55.1047a15:   全一品隨願往生經一卷舊藥師經一卷是灌頂
經第十一卷佛遊維耶離者是灌頂經第十二卷
T2157_.55.1047a16: 密迹金剛力士經二卷出五卷密迹經
第四卷第五卷
T2157_.55.1047a17: 増一阿含經一卷出増一阿含
經第二十一
T2157_.55.1047a18: 行七行現報經一卷出増一阿含
經第二十一
T2157_.55.1047a19: 十二因縁經一卷出増一阿含
經第十六
T2157_.55.1047a20: 戒相應法經一卷出雜阿含經
第三十卷
T2157_.55.1047a21: 比丘問佛多優婆塞命終經一卷出雜阿含經
第三十卷
T2157_.55.1047a22: 獨富長者經一卷出雜阿含經
第四十六卷
T2157_.55.1047a23: 有衆生三世作惡經一卷出出曜經
第八卷
T2157_.55.1047a24: 出家功徳經一卷佛在迦蘭陀竹園者抄
賢愚經出家功徳品
T2157_.55.1047a25:   從虚空藏下一十五部二十四卷。既從大
T2157_.55.1047a26: 經流出。即是別生。准衆經録別生之經不
T2157_.55.1047b01: 須抄寫。故入藏録除之不載
T2157_.55.1047b02: 摩竭魚因縁經一卷
T2157_.55.1047b03: 尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷
T2157_.55.1047b04: 還本國度父王經一卷
T2157_.55.1047b05: 水生太子經一卷
T2157_.55.1047b06: 施物法非法經一卷
T2157_.55.1047b07: 教誡羅怙羅經一卷
T2157_.55.1047b08: 五趣生死轉輪經一卷
T2157_.55.1047b09: 善來苾芻因縁經一卷
T2157_.55.1047b10: 七有事無事福業經一卷
T2157_.55.1047b11:   摩竭魚因縁下九經。並出根本説一切有
T2157_.55.1047b12: 部毘奈耶中
T2157_.55.1047b13: 火生長者受報經二卷
T2157_.55.1047b14: 尊者善和好聲經一卷
T2157_.55.1047b15: 五種水羅經一卷
T2157_.55.1047b16: 勝鬘夫人本縁經一卷
T2157_.55.1047b17: 勝光王信佛經一卷
T2157_.55.1047b18: 誅釋種受報經二卷
T2157_.55.1047b19: 大世主苾芻尼入涅槃經一卷
T2157_.55.1047b20: 敬法捨身經一卷
T2157_.55.1047b21: 度二邪見童子得果經一卷
T2157_.55.1047b22: 清淨威儀經一卷或云洗淨
T2157_.55.1047b23: 大目連受報經一卷
T2157_.55.1047b24: 初誕生現大瑞應經一卷
T2157_.55.1047b25: 度迦多演那經一卷
T2157_.55.1047b26: 㗨羅鉢龍王業報因縁經一卷
T2157_.55.1047b27: 安樂夫人因縁經一卷
T2157_.55.1047b28: 増養因縁經三卷
T2157_.55.1047b29: 妙光因縁經一卷
T2157_.55.1047c01: 降伏外道現大神通經一卷
T2157_.55.1047c02: 大藥善巧方便經二卷
T2157_.55.1047c03: 佛從天下贍部洲經一卷
T2157_.55.1047c04: 文痩瞿答彌經一卷
T2157_.55.1047c05: 訶利底母因縁經一卷
T2157_.55.1047c06: 法與尼在家得果經一卷
T2157_.55.1047c07: 樹生婆羅門憍慢經一卷
T2157_.55.1047c08: 弟子事師經一卷
T2157_.55.1047c09: 七種不退轉經一卷
T2157_.55.1047c10: 佛爲長者説放逸經一卷
T2157_.55.1047c11: 地動因縁經一卷
T2157_.55.1047c12: 四種黒白法印經一卷
T2157_.55.1047c13: 佛將入涅槃度善賢經二卷
T2157_.55.1047c14: 佛般涅槃行雨大臣告王經一卷
T2157_.55.1047c15: 八大國王分舍利經一卷
T2157_.55.1047c16:   火生長者下三十二經。並出根本説一切
T2157_.55.1047c17: 有部毘奈耶雜事中
T2157_.55.1047c18: 從摩竭魚因縁經下四十一部四十七卷。
T2157_.55.1047c19: 並是説一切有部律中縁起三藏義淨鈔出
T2157_.55.1047c20: 流行。既類別生亦不編載
T2157_.55.1047c21: 幻師阿夷鄒呪經一卷
T2157_.55.1047c22: 寶積經論四卷
T2157_.55.1047c23: 寶性論四卷
T2157_.55.1047c24:   幻師下三部九卷。並周録入藏見經。今尋
T2157_.55.1047c25: 本未獲。所以録中不載。其新譯經未得本
T2157_.55.1047c26: 者。不能繁記
T2157_.55.1047c27: 淨土三昧經三卷
T2157_.55.1047c28: 法杜經二卷
T2157_.55.1047c29: 毘羅三昧經二卷
T2157_.55.1048a01: 決定罪福經一卷
T2157_.55.1048a02: 益意經二卷
T2157_.55.1048a03: 救護身命濟人病苦厄經一卷
T2157_.55.1048a04: 最妙勝定經一卷
T2157_.55.1048a05: 觀世音三昧經一卷
T2157_.55.1048a06: 清淨法行經一卷
T2157_.55.1048a07: 高王觀世音經一卷
T2157_.55.1048a08:   淨度經下十部一十五卷。並是古舊録中
T2157_.55.1048a09: 僞疑之經。周録雖編入正文。理並渉人謀。
T2157_.55.1048a10: 故此録中除之不載。已上都有一百一十
T2157_.55.1048a11: 八部二百四十七卷。多是諸録見入藏經。
T2157_.55.1048a12: 今以皆是繁重。或有尋求未獲。故並不爲
T2157_.55.1048a13: 定見之數。恐不知委且略述之。若欲委知
T2157_.55.1048a14: 根由。並如刪繁録中廣述
T2157_.55.1048a15: 貞元新定釋教目録卷第三十
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]