大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

貞元新定釋教目録 (No. 2157_ 圓照撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

經律分異記一卷或云
戒律
  宋罽賓三藏求那跋摩譯單本
請聖僧浴文一卷
  宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本
第一義五相略集一卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本
雜譬喩三百五十首經祐云譬三
百首經
  西晋三藏竺法護譯單本
翻外國語七卷一名倶舍論因
縁事一名雜事
  陳天竺三藏眞諦譯單本
修禪定法一卷
  東天竺三藏眞諦譯單本
庾伽三磨斯經一卷譯言修行略一名達磨多羅禪或
云達摩多羅菩薩撰禪經要集
  後漢
失譯
梵音偈本一卷舊云
胡音
後漢
失譯
讃七佛偈一卷後漢
失譯
但惒尼百句一卷後漢
失譯
五言詠頌本起一卷一百四
十二首
後漢
失譯
道行品諸經梵音解一卷舊云
胡音
後漢
失譯
法句譬喩經一卷祐録云凡七十
事或無喩字
後漢
失譯
雜譬喩經八十卷魏呉
失譯
道地經中要語章一卷或云小
道地經
  僧祐録云安公古典經今附漢録
數練意章一卷舊録云
數練經
  僧祐録云安公古典經今附漢録
安公云上二經出生經祐按今生經無此章

悉曇慕二卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
吉法驗一卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
口傳劫起盡一卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
打揵抵法一卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
雜譬喩經六卷或云諸
雜譬喩
  僧祐録中失譯今附宋録
譬喩經一卷祐云異出更有
一本今且存一
  僧祐録中失譯經今附宋録
雜譬喩經一卷凡十
一事
  僧祐録中失譯經今附宋録
都計小乘經律論。及聖賢集傳闕本者。總
七百五部。一千一百五十七卷。舊六百九
十八部。今加七部。合計七百五部。舊一千
六百六卷。今加五十卷。合一千六百五十
六卷
貞元新定釋教目録卷第二十五貞元新定釋教目録卷第二十
別録
之七
 西京西明寺沙門圓照撰 
別録中支流別行録第三 六百八十三部八
百十二卷
支流經者。謂大部之中抄出別行。大般若第
二會之類是也。夫法門浩廣罕究津涯。典籍
紛綸靡窮邊際。故有隨宜化誘應物施縁。於
大部之中隨時略用。披尋者莫知所生。翫習
者將義不終。今統集多端會歸當部。仍刪夷
舊録増減有無。具載名題備詳差互。庶使將
來學者覽泒知源。或恐未周用希來哲
  大乘別生經 二百九部三百十八卷
大般若第二會經七十八卷
  時俗題云新譯大品放光般若 新編上
大般若第四會經一十八卷
  時俗題云新譯道行小品般若 新編上
最勝天王般若經八卷
  亦云新譯勝天王般若是大般若第十八會
新編上
曼殊般若經二卷
  亦云新譯文殊般若是大般若第七會 新
編上
理趣般若經一卷
  是大般若第十會新編上
第二會下五經並出大般若
大智度無極經四卷
  非藏中者
智度無極譬經三卷
  或云無極譬經或四卷或加大字
總攝無盡義經二卷
般若波羅蜜神呪經一卷
  右智度無極下四經。隋衆經録云並出大

摩訶般若波羅蜜道行經二卷
  亦直云道行經新編上
右一經長房等録並云。西晋惠帝代優婆
塞衞士度略出。從舊道行中刪改。亦是小
品及放光等異別名耳撰録者曰既從大經略出
即類別生編正經中恐將
乖誤故
附斯録
大般若第二會經下十部一百一十九卷般
若部中別生經
密迹金剛力士經二卷
  出密迹力士會下文。内典等録編入正經
中者誤。新編上
菩薩見實三昧經二卷
  出菩薩見實會。抄六界差別品中重文新
編上
具善根經一卷
  出富樓那會下卷。即舊三卷菩薩藏經抄
善肩品經一卷出善臂菩
薩會即
抄寶積經一卷
  出普明菩薩會。即單卷寶積經抄。密迹下
五經竝出大寶積經
菩薩奉施詣塔作願經一卷
  或作詣塔抄上卷
往古性和佛國願行法典經一卷
  或作生和祐録云抄上卷新編上
師子歩雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄
  上卷
師子歩雷音菩薩問文殊師利成佛時事經一
  卷抄下卷
菩薩三法經一卷
棄惡長者問菩薩法經一卷
  菩薩奉施下六經出文殊佛土嚴淨經
三十五佛名經一卷出決定
毘尼經
菩薩布施懺悔法一卷亦出決定
毘尼經
  密迹力士經下一十三部一十五卷寶積部
中別
佛入三昧以一毛放大光明經一卷抄第
一卷
菩薩瓔珞莊嚴經一卷
  僧祐録云菩薩莊嚴瓔珞經
自在王菩薩問如來警戒經一卷
  或云菩薩戒身自在經抄第一卷新編上
&MT00118;欬徹十方經一卷抄第
二卷
八光經一卷抄第
二卷
不與婆羅門等爭訟經一卷抄第
三卷
調伏衆生業經一卷抄第
三卷
大慈無減經一卷抄第
三卷
諸天問如來境界不可思議經一卷
  或作警字抄第四卷
舍利弗問寶女經一卷出寶
女品
舍利弗歎寶女説不思議經一卷
  亦云歎寶女經出寶
女品
菩薩導示行經一卷出寶
女品
寶女問三十二相經一卷
  或云朗三十二相一云寶女問經一云問慧
經一云三十二事經出寶
女品
寶施女經一卷出寶女品
或寶女施
寶女問慧經一卷抄別譯四卷寶女
經亦云抄寶女品
見水世界經一卷抄第
八卷
穿菩提心經一卷抄第
九卷
  海慧品三紙 新編上
功徳寶光菩薩問護持經一卷
  祐録云抄陳録云抄大集第九 新編上
菩薩初發心時經一卷抄第九卷
或作持字
佛齋化菩薩經一卷抄無
言品
無言菩薩流通法經一卷抄無
言品
無言菩薩經一卷抄無
言品
魔業經一卷抄第十
一卷
過去無邊光淨佛土經一卷抄第十
一卷
菩薩本願經一卷抄第十一卷
出海慧品
菩薩出要行無礙法門經一卷抄第十二卷
虚空藏品
虚空藏菩薩聞持經得幾福經一卷抄第十六卷
虚空藏品
過魔法界經一卷抄第十六卷
虚空藏品
虚空藏所問經一卷
  亦云方等主虚空藏經或五卷或六卷。是
大集經虚空藏品一品新編上
太白魔王堅信經一卷
  出寶幢分抄第十七卷
佛弟子化魔子誦偈經一卷出第十二
卷寶幢分
魔女聞佛説法得男身經一卷出寶
幢分
開化魔經一卷出寶
幢分
魔王入苦宅經一卷出寶幢分抄
第十九卷
寶幢呪經一卷出寶
幢分
魔王變身經一卷
  出第二十二卷。是寶幢分中授記一品
四紙 新編上
光味仙人覩佛身經一卷出寶
幢分
光味菩薩造七寶梯經一卷出寶
幢分
梵王變身經一卷出寶
幢分
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷抄第二
十三卷
明星天子問慈經一卷抄第二
十三卷
調伏王子道心經一卷抄第二
十六卷
功徳莊嚴王八萬四千歳請佛經一卷
法心呪經一卷
十八不共品經一卷云抄異譯
寶女品
申越長者悔過供佛經一卷
  亦云申越長者悔過經申越由起未詳何

偈經一卷
  僧祐録云抄大集經 新編上
已上四十八經並出大集
菩薩如意神通經一卷
  出自在王經上卷舊云出大集非也
四自在神通經一卷出自在王
經上卷
菩薩戒自在經一卷出自在王
經上卷
  佛入三昧經下五十一部五十八卷大集部
中別生經
大方廣如來性起微密藏經二卷
  是舊花嚴經如來性起全一品 新編上
花嚴經十種生法經一卷
佛名經一卷
菩薩名經一卷
淨行品經一卷
抄花嚴經一卷
菩薩十地經一卷
  已上七經竝出舊花嚴經
曇昧摩提菩薩説經一卷
  法經録云。出菩薩十住行道品
金剛藏問菩薩行經一卷
  出漸備一切智徳經
漸備經一卷
  出漸備一切智徳經
右方廣如來性起經下一十部一十一卷花
嚴部中別生經
名字功徳品經一卷出大般
涅槃經
還國品經一卷
  出普曜經。亦云抄中本起經上卷
提婆達多品經一卷
  出妙法蓮華經第五卷
藥王菩薩經一卷
  陳録云抄妙法蓮華經第七卷 新編上
觀世音經一卷
  是妙法蓮華經普門品。出第八卷
光世音經一卷出正法
花經
陀羅尼法門六種動經一卷抄第一卷
或無種子
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷抄第
一卷
寶日光明菩薩問蓮花國相貌經一卷亦云
寶光明菩薩經抄第
一卷
梵志向佛説夢經一卷抄第
二卷
寶海梵志請如來經一卷
寂意菩薩問五濁經一卷抄第二卷
或云寂音
梵志勸轉輪王發菩提心經一卷抄第
二卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷抄第
二卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷抄第
五卷
寶海梵志成就大悲經一卷抄第
七卷
佛變時會身經一卷抄第
十卷
當來選擇諸惡世界經一卷抄第
十卷
一音演正法經一卷抄第十卷或
云顯正法
五百王子作淨土願經一卷
過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲受記經一卷
東方善華世界佛坐震動經一卷
文殊師利受記經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮花佛世界經一卷
  陀羅尼法門經下二十部二十卷並出悲花

寶雲經一卷出寶雲經
譯行
不退轉法輪經一卷出阿惟越致
遮經一卷
等御諸法經一卷出持心梵
天經第一
楞伽阿跋多羅經一卷
  僧祐録云楞伽阿跋多羅寶一切佛語斷肉
章經一卷。或云楞伽抄經
右一經入楞伽經斷肉品。勘文出四卷楞
伽第四卷末
人弘法經一卷
善得婆羅門求舍利經一卷
善得婆羅門問提婆達經一卷
大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷
  人弘法經下六部六卷並出大方等大雲經
三歸五戒帶佩護身呪經一卷
三歸五戒神王名經一卷
  亦云三歸五戒三十六善神王名經。陳朝
大乘寺等藏録云。抄灌頂經新編上
龍王結願五龍神呪經一卷
五龍呪經一卷
大將軍神呪經一卷
隨願往生經一卷
  亦云灌頂隨願往生十方淨土經。亦云普
廣菩薩經新編上
藥師瑠璃光經一卷
  亦云灌頂拔除過罪生死得度經新編上
三歸五戒帶佩下七部七卷並出大灌頂經
無吾我經一卷
三幼童經一卷或作幻
童非也
往古造行經一卷
擧鉢經一卷
心本淨經一卷
溥首童眞經一卷或作
普首
  無吾我經下六部六卷並出普超三昧經
布施度無極經一卷出第
一卷
菩薩爲魚王經一卷出第
一卷
乾夷王經一卷出第
一卷
仙歎經一卷出第
一卷
波耶王經一卷出第
二卷
一切施王所行檀波羅蜜經一卷
  亦云薩和檀王經。出第二卷
右此一切王經群録並云羅什所譯。別生
録中名薩和檀王經。後漢失譯
亦有此經云薩和檀者。一切施也。將彼經
勘。文同不異。故編於此
和默王經一卷出第三卷
新編上
維藍經一卷
  舊録云。隨藍本經出第三卷
戒度無極經一卷出第
四卷
象王經一卷舊録云出生經中
誤也 出第四卷
太子法施經一卷或云法惠
出第四卷
太子慕魄經一卷或云沐魄 出第四卷
在藏中者是別譯本
彌蘭經一卷或云四卷
出第四卷
普明王經一卷出第
四卷
忍度無極經一卷出第
五卷
羼提和經一卷出第
五卷
摩天羅王經一卷或云國王
出第五卷
槃達龍王經一卷出第
五卷
雀王經一卷出第
五卷
釋家畢罪經一卷出第
五卷
菩薩爲鹿王經一卷亦云佛昔爲鹿王經
出第六卷新編上
九色鹿經一卷出第
六卷
在藏中者是別譯本
馬王經一卷安公云出六度集
第六卷 新編上
菩薩作龜本事經一卷出第
六卷
菩薩身爲鴿王經一卷出第
六卷
蜜蜂王經一卷出第
六卷
佛以三事笑經一卷出第
六卷
小兒聞法即解經一卷出第
六卷
殺身濟賈人經一卷出第
六卷
以金貢太山贖罪經一卷出第
六卷
調達教人爲惡經一卷出第
六卷
殺龍濟一國經一卷出第
六卷
彌勒爲女身經一卷出第
六卷
禪度無極經一卷出第
六卷
尸呵遍王經一卷出第
八卷
  右舊録中有車匿本末經一卷。亦云第八
卷。今撿其文。即是尸呵遍王經。更無有異。
尸呵遍王經約初縁立名。車匿本末經據
後文立稱。既是一縁不可分二。今存一名

遮羅國王經一卷或無國字
出第八卷
菩薩以明離鬼妻經一卷出第
八卷
儒童經一卷出第
八卷
摩調王經一卷事同中阿含大天經
出第八卷或無王字
阿難念彌經一卷或云阿難念
經出第八卷
鏡面王經一卷與義足經中鏡面王經大
同出第八卷 新編上
察微王經一卷出第
八卷
梵皇經一卷或云梵皇王經亦云
梵摩經出第八卷
明度無極經一卷 陳録云。抄六度經出第八卷
新編上
  右施度無極經下四十四部四十四卷。並
出六度集經。舊録中有忠心正行經一卷。
亦云出六度經。文中撿無。故除之耳
其和默王經象王經菩薩爲鹿王經馬王經鏡面王
經此五經雖載群録古與此同竝竝新編上
能滅諸罪千囀陀羅尼經一卷
  此是奘法師所譯呪五首中一首之呪。既
類別生。故載斯録 新編上
寶鬘品抄經一卷出寶
網經
稱揚諸佛功徳經一卷
  僧祐録云。抄三卷稱揚諸佛功徳經。或與
後三文無別 新編上
寶海如來等十方百七十佛名經一卷
  陳録云。抄稱揚功徳經。亦云禮佛功徳經
新編上
徳内豐嚴王佛名經一卷
  祐録云。抄今撿稱揚功徳經。上卷有此佛
名。即出彼經上卷也 新編上
過去五十三佛名經一卷
  亦云五十三佛名經。出觀藥王藥上經
定意三昧經一卷
  出十住斷結經第四
賢劫千佛名經一卷出賢
劫經
  僧祐録云。東晋沙門竺曇無蘭鈔出千佛
名。初序云。賢劫經説二千一百諸度無極。
以拘樓孫佛爲首。此經有別譯本。以拘那
提佛爲首者是
觀佛相好經一卷出觀佛三
昧海經
央崛魔羅母因縁經一卷抄第
一卷
無量樂佛土經一卷或云國土
抄第三卷
有稱十方佛名得多福經一卷
  祐録云抄。陳録云抄央崛經第三卷 新
編上
佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷抄第
四卷
帝釋施央崛魔羅法服經一卷
央崛魔羅歸化經一卷或云婦
死應誤
央崛魔羅悔過法經一卷或無
法字
波斯匿王欲伐央崛魔羅經一卷祐録
云抄
  右崛魔羅母下八部八卷竝出央崛魔羅經
七佛八菩薩所説神呪經一卷陳録云抄七佛
經 新編上
三十七品經一卷安公云出律
經 新編上
  僧祐録云。東晋沙門竺曇無蘭太元二十
一年六月謝鎭西寺撰。蘭序自記而不標
所出
太光明菩薩百四十八願經一卷祐録云抄
新編上
菩薩六法行經一卷祐録
云抄
菩薩本願行品經一卷祐録云抄
新編上
菩薩諸苦行經一卷祐録云抄或無諸字四
紙餘少許 新編上
菩薩訶睡眠經一卷祐録云抄
新編上
菩薩訶家過經一卷祐録云抄
新編上
阿難見水光瑞經一卷祐録云抄
新編上
棄惡長者問菩薩法經一卷祐録云抄
新編上
陀羅尼偈經一卷祐録云抄
新編上
六淨經一卷安公云出律經失譯中
載八紙半 新編上
菩薩等入法嚴經一卷或無菩薩字安録失
譯中載 新編上
同號佛名經一卷 三紙 新編上
散侍法經一卷或作持字二
紙 新編上
  三十七品等十經。祐録云。抄而不指所出。
於中菩薩諸苦行經撿見其本是抄不疑。
亦未知出何經律。六淨等四經今並見其
本還是抄經。又隋仁壽衆經録中大乘別
生抄經。總有一百一十七部一百三十七
卷。亦不指陳所出。今撿諸代録中多已載
訖。彼以護諸童子經陀隣尼鉢經等。爲別
生抄者理不然也。既無的據。難可依憑。略
述如前。餘刪不載
大乘律別生七部
七卷
菩薩地持戒經一卷
  法經録云。菩薩地持經
菩薩戒要義經一卷
  僧祐録云。抄菩薩戒。即地持是。法經録同
菩薩善戒受戒經一卷
  法經録云。出善戒經
淨除業障經一卷
  僧祐録云。抄淨業障經。法經録同
優婆塞戒本一卷
  法經録云。出優婆夷經
勸徳經一卷
  法經録云。出舍利弗悔過經
在家菩薩戒一卷
  右七戒。法經録中編爲失譯。今親見其本。
雖未知出處是抄不疑。乃取五分戒序。置
之於初後。方是戒。此是人集。非翻譯出也。
法經録中更有十經云。衆律抄即不存之。
諸代録中更有載者。此中故闕
大乘論別生七部 一十七卷
大乘優波提舍論五卷
  眞寂寺録云。是衆論抄。法經録同
摩訶衍精進度中罪報品經一卷
  陳録云。抄智度論第十七 新編上
菩薩悔過法經一卷
  出龍樹十住論。或無經字 新編上
菩薩五法行經一卷
  祐録云抄。陳録云抄十住論 新編上
初發意菩薩行易行法一卷
  僧祐録云。出十住論易行品 新編上
十住毘婆沙經一卷
  僧祐録云。抄十住論 新編上
易行品諸佛名經一卷
  法經録云。出十住毘婆沙。或即與前易行
法同
法經録中更有十經。云衆論抄。既不陳所
出。故不存之。諸代録中或有載者。此中故

小乘別生經 二百八十三部二百八十三卷
大迦葉遇尼乾子經一卷
  陳録云抄第四卷
三劫經一卷
  陳録云抄第五卷
韋提希子月夜問夫人經一卷
  或作天人。祐録云抄。陳録云。抄長阿含第
七 新編上
三因縁經一卷
  陳録云抄第二十卷
天地成敗經一卷
  陳録云。抄世記。祐録云。是抄衆經。
大迦葉上五經並出長阿含經
阿難惑經一卷
  出人本欲生經
人從所來經一卷
  長房録云。出人本欲生經。亦云人所從來
新編上
閻浮利經一卷
  僧祐失譯録中載。今撿是樓炭經初品
新編上
三小劫經一卷
  是樓炭經三小劫品出第五卷。陳録云。抄
長阿含第二十二卷 新編上
變化本起經一卷
  出中本起經。亦云即中本起上卷
第一四門經一卷
  抄十二門經三乘通教明定 新編上
第二四門經一卷
  抄十二門經與前同 新編上
第三四門經一卷
  即是甘露道律經。或有不稱第三四門而
直云甘露道律經者 新編上
甘露正意經一卷
  亦云佛入甘露調正意經明定。祐云。佛入
甘露調意經
第一四門下四經並出十二大門經。祐云。
從第一四門至甘露調意凡四品。並是大
十二門經一部。後人分品寫出。遂成四經」
大迦葉遇尼乾子經等一十四部一十四
卷。並是長阿含部分別生經
福行經一卷出第
二卷
婆拘羅荅異學問經一卷
  眞寂寺録云。尊者薄拘羅經出第八卷
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事
經出第八卷
佛爲呵利曠野鬼説法經一卷祐録云訶到
出第九卷
&T008394;夷比丘經一卷一名摩夷經
出第十卷
惡道經一卷一名惡意經亦
云出第十五卷
四意正經一卷一名四意止本行
經出第二十四卷
息恚經一卷或云恚經出
第二十七卷
貧窮經一卷出第二
十九卷
柔軟經一卷出第二
十九卷
優婆塞五法經一卷出第三
十卷
受持經一卷出第三十卷亦云出
雜阿含第三十五
福經一卷出第三
十四卷
商人求財經一卷出第三
十四卷
名稱經一卷出第二
十六卷
何苦經一卷出第三
十六卷
婆羅門行經一卷出第三
十六卷
阿蘭那經一卷出第四
十卷
浮彌經一卷出第四
十卷
瞿曇彌經一卷出第四
十七卷
中阿含本文經一卷出第六
十卷
七車譬喩經一卷
長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷亦云
長者
  兄弟詣佛經亦云
抄雜阿含第三十
㮈女經一卷祐録云抄中阿
含 新編上
  福行經下二十四卷並出中阿含經
准隋開皇仁壽二年衆經録中更有七知經。
離睡經。受藏經。梵志計水淨經。苦陰經。苦
陰因事經。樂想經。阿耨風經。伏婬經。黄竹
園經。尊上經。意經。應法經。鞞摩肅經。邪
見經。箭喩經。上十六經亦云。出中阿含。今
與本行文勘乃是異譯非是別生。已編入
正録訖。其父母息難報經亦云別生。今勘
文不同且編見録
飛鳥喩經一卷抄第十
五卷
三十二天園觀經一卷抄第十
五卷
五戰鬪人經一卷抄第十
八卷
波斯匿王何欲最樂經一卷抄第十
九卷
舍衞城人喪子狂經一卷一名梵志喪女經
抄第二十卷
大枯樹經一卷一名枯樹經無大字一名積木燒然
經抄第二卷亦云出中阿含第一卷
鷹鷂獦經一卷抄第二
十三卷
毘羅斯那居士五欲娯樂經一卷抄第二
十四卷
長者詣佛説子婦不恭經一卷祐録云抄阿含陳
録云抄増一三十四
  新編上
比丘成就五法入地獄經一卷祐録云抄阿含陳
録云抄増一三十
  新編上
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷抄第四
十一卷
調達入地獄經一卷或云調達入地獄事
經祐云抄中阿含
世間強盜布施經一卷
掃地經一卷
羅閲城人民請佛經一卷
梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷亦云修伽陀居
士佛爲説得
  性悟
水喩經一卷
七寶經一卷
鵄鳥事經一卷
學人意亂經一卷一名母子作僧尼
意亂經亦名亂意
六衰事經一卷祐録云譯中有今見
其本云出増一四紙半
新編上
彌勒下生經一卷出第四十四卷佛在
舍衞國因阿難請説
新編上
増一阿含經一卷出第二十
一卷三紙
新編上
行七行現報經一卷出第三十
四卷一紙
新編上
十二因縁經一卷出第四十六卷舊在
大乘藏中誤也三紙
新編上
  飛鳥喩經下二十六部二十六卷。並出増
一阿含經
准隋開皇仁壽二年衆經録中。更有三經。
謂四人出現經。婆羅門避死經。四泥黎經。
亦云出増一阿含。今撿是異譯本。非別生
者。已編入録訖故此除之。其増一阿含行
七行現報二經。舊云出増一中。言是異譯
編入見録。今撿是別生經。非異譯者。其十
二因縁經。及彌勒下生經。六衰事經。亦出
増一。故附斯録
佛爲婆羅門説四法經一卷出第
二卷
佛跡見千輻輪經一卷出第
四卷
普施經一卷出第
四卷
佛爲事火婆羅門説悟道經一卷出第
四卷
佛爲婆羅門説耕田經一卷或無田字
出第四卷
佛爲老婆羅門説偈經一卷出第
四卷
佛爲憍慢婆羅門説偈經一卷出第
四卷
差摩比丘喩重病經一卷出第
五卷
佛爲比丘説燒頭喩經一卷出第
七卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷出第
九卷
色無常經一卷出第
十卷
諸漏盡經一卷或云諸盡經
出第十卷
恒河譬經一卷祐録云抄
出第十卷
新編上
佛爲比丘説大力經一卷出第十
一卷
佛爲頻頭婆羅門説像類經一卷出第十
一卷
四大色生厭離經一卷出第十
二卷
佛爲阿支羅迦葉説自他作苦經一卷祐録云抄
陳録云抄
  雜出第
十三卷
異信異欲經一卷出第十
四卷
佛爲比丘説三法經一卷出第十
四卷
葉喩多少經一卷出第十
四卷
四食經一卷出陳朝大乘寺藏
録出第十五卷
新編上
醫王經一卷出第十
五卷
佛爲比丘説極深險處經一卷出第十
六卷
佛爲諸比丘説莫思惟世間思惟經一卷或無
下思
  惟字 出
第十六卷
佛爲比丘説大熱地獄經一卷出第十
六卷
釋提桓因詣目連放光經一卷出第十
九卷
目連見大身衆生然鐵纒身經一卷出第十
九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷出第十
九卷
見一衆生擧體糞穢塗身經一卷亦名衆生身穢
經出第十九卷
阿那律思惟目連神力經一卷出第二
十一卷
衆生頂有錢磨風大熾然經一卷出第十
九卷
三行經一卷出第二
十一卷
眼色根繋經一卷出第二
十一卷
無畏離車白阿難經一卷出第二
十卷
質多羅長者請比丘經一卷出第二
十一卷
外道誘質多長者經一卷出第二
十卷
新編上
世尊繋念經一卷出第二
十二卷
商人脱賊難經一卷出第二
十二卷
長者命終生兜率天經一卷出第二
十二卷
如來神力經一卷出第二
十二卷
大力士出家得道經一卷亦云力士跋陀經
出第二十三卷
阿育王獲果報經一卷出第二
十三卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷出第二
十三卷
二童子見佛説偈供養經一卷出第二
十三卷
羅婆鳥爲鷹所捉經一卷此言半雉出
第二十四卷
世間言美色經一卷出第二
十四卷
純陀沙彌經一卷或云沙門或作淳
字出第二十四卷
雪山無獼猴經一卷或作猿猴出
第二十五卷
商人子作佛事經一卷出第二
十五卷
婆羅門通達經論一卷出第二
十五卷
比丘於色厭離經一卷出第二
十六卷
捨諸世務經一卷出第二
十六卷
嬰兒譬經一卷亦云嬰兒喩出
第二十六卷
外道出家經一卷出第二
十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷出第二
十七卷
無母子經一卷出第二
十八卷
婆羅門服白經一卷出第二
十八卷
向邪違法經一卷出第二
十八卷
精勤四念處經一卷出第二
十八卷
田夫喩經一卷出第二
十九卷
不淨觀經一卷出第二
十九卷
信人者生五種過經一卷出第三
十卷
婆羅門虚僞經一卷出第三
十卷
轉輪聖王七寶具足經一卷祐録云抄陳録云抄雜
阿含 出第三十卷
三種良馬經一卷出第三
十二卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道説法經一
  卷出第三
十二卷
外道進問佛生歡喜天因縁經一卷出第三
十二卷
佛爲調馬聚落主説法經一卷出第三
十二卷
外道問佛鬪戰生天因縁經一卷出第三
十三卷
少多制戒經一卷出第三
十三卷
四種良馬經一卷出第三
十三卷
釋種問優婆塞經一卷出第三
十三卷
無始本際經一卷出第三
十四卷
一切行不恒安住經一卷 或無住字出第三
十四卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷出第三
十四卷
悉鞞梨天子詣佛説偈經一卷出第三
十六卷
長壽童子病見世尊經一卷出第三
十七卷
婆羅門問佛布施得福經一卷出第三
十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷出第三
十七卷
蛇行法經一卷出第三
十七卷
羅漢遇瓶沙王經一卷祐録云抄阿含出第三十
八卷陳録云抄雜阿含
  編上
佛見牧牛者示道經一卷出第三
十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷出第三
十八卷
魔作不淨色欲嬈亂經一卷出第三
十八卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出第三
十九卷
人民疾疫受三歸經一卷出第三
十九卷
仙人説阿修羅王歸化經一卷出第三
十九卷
魔化年少詣佛説偈經一卷出第三
十九卷
壽命促經一卷出第三
十九卷
天於阿脩羅欲戰鬪經一卷出第四
十卷
天帝受戒經一卷出第四
十卷
比丘問佛釋提桓因因縁經一卷出第四
十卷
四天王案行世間經一卷出第四
十卷
帝釋禮三寶供養經一卷或無供養字
出第四十卷
四種人經一卷出第四
十一卷
豆遮婆羅門論義出家經一卷出第四
十二卷
佛化大與婆羅門出家經一卷或作與大出
第四十二卷
一老男女見佛出家得道經一卷出第四
十二卷
河中草龜經一卷出第四
十三卷
四蛇經一卷一名四虺喩經或云四
虺經 出第四十三卷
恒水流樹經一卷一名浮木譬喩經或作
流樹 出第四十三卷
灰河經一卷一名塵灰河譬喩
經出第四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出第四
十四卷
佛見梵天頂經一卷出第四
十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷出第四
十六卷
婆斯匿王祖母命終經一卷出第四
十六卷
鑄金喩經一卷出第四
十七卷
離車不放逸經一卷出第四
十七卷
水杵喩經一卷出第四
十七卷
金師精舍尊者病經一卷出第四
十七卷
過去鳴鼓人經一卷出第四
十七卷
過去彈琴人經一卷出第四
十八卷
天神禁寶經一卷出第五
十卷
羊群喩經一卷或云群
羊喩
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
長者命終生無熱天經一卷
不壞淨經一卷
勸行有證經一卷
婆羅門解知衆術經一卷陳録云
出増一
婆斯匿王女命過詣佛經一卷陳録云前譯
増一三十八
國王成就五法久存於世經一卷陳録云
出増一
三時過經一卷陳録云抄出
曜第十二
戒相應法經一卷或云戒相應經
出第三十卷
新編上
比丘問佛多優婆塞命終經一卷出第三
十卷
新編上
獨富長者經一卷亦云獨付長者財物無付經亦云
長者命終無子付囑經亦出増一
  第十
佛爲年少婆羅門説知善不善經一卷出第
四卷
  編上
佛爲那拘羅長者説根熟經一卷或無羅根熟三
字 出第五卷
  新編上
佛爲外道須深説離欲經一卷出第十
四卷
新編上
阿育王施半阿摩勒果經一卷出第二
十五卷
禪思滿足經一卷出第二
十九卷
新編上
  佛爲婆羅門説四法經下一百三十二經。
並出雜阿含經。准隋開皇仁壽二年衆經
録中更有八經。謂七處三觀經。滿願。水沫
所漂經。馬有八態經。相應相可經。此之五
經勘文乃是異譯非是別生。又有數經。十
一相念如來經。身觀經。其數經出中阿含
是異譯本。十一想經出増一中亦是異譯。
其身觀相應法下三經。大周録中編單本
内。今撿並出雜阿含中。其年少婆羅門下
五經周録之中編闕本内。今撿得其本勘
與雜阿含同。於中獨富長者經半阿摩勒
果。經隋衆經録別生經中已載。今並相從
編之於此
三方便經一卷
積骨經一卷
地獄讃經一卷經後有地獄讃非此經
出勘本不同未詳所以
  三方便經下三經並出七處三觀經
禪祕要經一卷僧祐等録並云抄禪要祕治
病經即是治禪祕要法中出
新編上
  佛爲婆羅門説四法經下一百三十六部一
百三十六卷。並是雜阿含部分別生經
那頼經一卷出第
一卷
分衞比丘經一卷亦云比丘分衞
經 出第一卷
和難經一卷出第
一卷
邪業自活經一卷出第
一卷
是我所經一卷出第
一卷
野雞經一卷出第
一卷
前世諍女經一卷出第
一卷
墮珠海水中經一卷出第
一卷
旃闍摩異志謗佛經一卷出第
一卷
鼈獼猴經一卷出第
一卷
五仙人經一卷出第
一卷
舅甥經一卷出第
一卷
閑居經一卷出第
二卷
舍利弗般涅槃經一卷出第
二卷
子命過經一卷出第
二卷
比丘各言志經一卷出第
二卷
迦旃延無常經一卷出第
二卷
和利長者問事經一卷出第
二卷
佛心總持經一卷或云總持經
出第二卷
護諸比丘呪經一卷出第
二卷
新編上
吉祥呪經一卷出第
二卷
和難釋經一卷出第
三卷
國王五人經一卷一名五福徳子經
出第三卷
蠱狐鳥經一卷或作鳥字
出第三卷
比丘疾病經一卷出第
三卷
審裸形子經一卷一名佛覆裸形子
經 出第三卷
腹使經一卷出第
三卷
弟子命過經一卷出第
三卷
水牛王經一卷出第
四卷
兎王經一卷出第
四卷
無懼經一卷出第
四卷
五百幼童經一卷亦云五百童
子 出第四卷
毒草喩經一卷出第
四卷
鱉喩經一卷出第
四卷
菩薩曾爲鼈王經一卷祐云失譯
出第四卷
新編上
毒喩經一卷出第
四卷
誨子經一卷出第
四卷
新編上
負爲牛者經一卷亦云貧責爲
牛出第四卷
光華梵志經一卷出第
四卷
毒悔喩經一卷出第
四卷
馬喩經一卷出第
四卷
新編上
比丘尼現變經一卷出第
四卷
梵志經一卷出第
五卷
驢駝經一卷出第
五卷
君臣經一卷出第
五卷
拘薩羅國烏王經一卷或無羅字
出第五卷
蜜具經一卷出第
五卷
新讃經一卷出第
五卷
孔雀經一卷出第
五卷
仙人撥劫經一卷僧祐録仙人撥劫
喩經出第五卷
清信士阿夷扇持父子經一卷或無父子字
出第五卷
夫婦經一卷出第
五卷
薩和達王經一卷出第
五卷
首達經一卷亦云惟先首達
經出第五卷
新編上
  那頼經下五十四部五十四卷並出生經。
此生經上下總有五十五經。其第五十譬
喩經。於中離出薩和達二經合五十六。此
五十六中除總持孤獨經。除二經外有五
十四經。上別生録。又隋衆經録別生經中
更有四經。謂命過神經。象王經。猘狗經。八
陽神呪經。並云出生經中。今撿生經之内
總無此經。撿本既無。除之不上。此五十四
經中有護諸比丘呪經。無懼經。鱉喩經。菩
薩曾爲鱉王經。誨子經。馬喩經。薩和達
經。上之八經新編此録。於中無懼。鱉喩。
誨子。馬喩。首達等五經。衆經録云出雜譬
喩護諸比丘呪。薩和達二經。衆經録云是
大小乘抄。未知所出。今以竝與生經之中
經目同。編之於此。菩薩曾爲鱉王經。祐云
失譯者誤也。既與此同。故編斯録
梵志觀無常得解脱經一卷與桀貪王同是一經
約縁分二出上卷
桀貪王經一卷出上
須陀利經一卷祐云失譯
出上卷
新編上
摩竭梵志經一卷祐云出義
足出上卷
新編上
梵志疑爭得解脱經一卷與鏡面王同一經
約縁分二出上卷
鏡面王經一卷六度集中亦有此經
與此大同出上卷
老少倶死經一卷祐云失譯
出上卷
新編上
彌勒難經一卷祐云失經
出上卷
新編上
&MT00092;辭梵志經一卷出上
婬人曳踵行經一卷房云失譯六度集中亦
有與此大同出七卷
兜勒梵志經一卷出下卷
新編上
猛觀梵志經一卷出下
法觀梵志經一卷出下
蓮花色比丘尼經一卷祐云失譯
出下卷
新編上
  桀貪王經下一十四部一十四卷並出義足

其摩竭梵志經。僧祐録云出義足經。其須
陀利經。老少倶死經。勒難經。蓮花色比
丘尼經。此之四經祐云失譯。其婬人曳踵
行經房云失譯。今勘並與此同故編斯録。
撿其義足上下總有一十六經。今除優填
王經異學捔飛經子父共會經維樓勒諸釋
經。除此四外餘二經離爲十四。故載斯録
善時鵝王經一卷出正法
念處經
本鏘刺脚因縁經一卷出興起
行經
譬喩六人經一卷亦云六人喩
經出罵意經
阿闍世王問眼從何生經一卷祐録
云抄
新編上
不與婆羅門等爭訟經一卷祐録
云抄
新編上
摩訶比丘經一卷祐録
云抄
新編上
外道仙尼説度經一卷祐録
云抄
新編上
度梵志經一卷祐録
云抄
新編上
祭亡人不行貪經一卷祐録
云抄
新編上
三毒經一卷祐録
云抄
新編上
四食經一卷祐録
云抄
新編上
調達喩經一卷祐録
云抄
新編上
二十八天經一卷祐録失譯中
載八紙半
新編上
首至問佛十四事一卷亦云十四意亦
云十四章兩紙半
新編上
數息事一卷祐云説
數息事
兩紙 新編上
  阿闍世王等九經。祐録云抄而不指所出。
其二十八天等三經撿見其本竝是抄經。
而未的知出何經律。又隋仁壽衆經録中
小乘別生抄經總二百一十三部二百二十
七卷亦不指陳所出。今撿諸代録多已載
訖。彼録以受十善戒經迦丁比丘經等。爲
別生抄者理不然也。既無的據難可依憑。
略述如前。餘刪
小乘律別生四十二部
四十九卷
摩竭魚因縁經一卷出第
九卷
新編上
尊者塢陀夷引導諸人禮佛僧經一卷出第十
一卷
  新編上
還本國度父王經一卷出第十七卷
末第十八卷
新編上
水生太子經一卷出第十
九卷
新編上
施物法非法經一卷出第二
十四卷
新編上
教誡羅怙羅經一卷出第二
十五卷
新編上
五趣生死輪轉經一卷出第三
十四卷
新編上
善來苾芻因縁經一卷出第四
十二卷
新編上
七有事無事福業經一卷出第四
十六卷
新編上
  摩竭魚下九經並出根本説一切有部毘那
耶中
火生長者受報經二卷出第二
第三卷
新編上
尊者善和好聲經一卷出第
四卷
新編上
五種水羅經一卷出第
五卷
新編上
勝鬘夫人本縁經一卷出第
七卷
新編上
勝光王信佛經一卷出第
八卷
新編上
誅釋種受報經二卷出第八
第九卷
新編上
大世主苾芻尼入涅槃經一卷出第
十卷
新編上
佛爲難陀説出家入胎經二卷編入寶積第十四
會出第十一十二
  新編上
敬法撿身經一卷出第十
四卷
新編上
度二邪見童子得果經一卷出第十
四卷
新編上
清淨威儀經一卷或作洗淨出
第十六卷
新編上
大目連受報經一卷出第十
八卷
新編上
初誕生現大瑞應經一卷出第十
八卷
新編上
度迦多演那經一卷出第二
十一卷
新編上
㗨羅鉢龍王業報因縁經一卷出第
二卷
新編上
安樂夫人因縁經一卷出第二
十一卷
新編上
増養因縁經三卷出第二十二
三二十四卷
新編上
妙光因縁經一卷出第二
十五卷
新編上
降伏外道現大神通經一卷出第二
十六卷
新編上
大藥善功方便經一卷出第二十七
二十八卷
新編上
佛從天下贍部洲經一卷出第二
十九卷
新編上
度痩瞿答彌經一卷出第三
十卷
新編上
訶利底母因縁經一卷出第三
十一卷
新編上
法與尼在家得果經一卷出第三
十二卷
新編上
樹生婆羅門憍慢經一卷出第三十四卷末
第三十五卷初
新編上
弟子事師經一卷出第三
十五卷
新編上
七種不退轉經一卷出第三
十五卷
新編上
佛爲長者説放逸經一卷出第三
十六卷
新編上
地動因縁經一卷出第三
十六卷
新編上
四種黒白法印經一卷出第三
十七卷
新編上
佛將入涅槃度善賢經二卷出三十七卷半後
三十八卷半前
  編上
佛般涅槃行雨大臣告王經一卷出第三
十八卷
新編
  上
八大國王分舍利經一卷出第三十八卷
末第三十九卷
新編上
  火生長者下三十三經並出根本説一切有
部毘奈耶雜事中
又有給孤長者請畫寺因縁一卷出雜事第十七及毘奈
耶頌第五卷從摩竭魚因縁經下四十二部四十九卷並
是説一切有部律中縁起三藏義
淨鈔出流行既是別生故編斯録
賢聖集別生 一百三十四部一百三十四卷
羅彌壽經一卷一名羅旬喩
一名羅貧壽
栴檀塗塔經一卷
  右上二經出撰集百縁經
無常經一卷非新譯者
出第一卷
阿難見妓樂啼哭無常經一卷出第
一卷
比丘求證人經一卷出第
一卷
群牛千頭經一卷出第
一卷
竊爲沙門經一卷出第
一卷
瓦師逃走經一卷出第
一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第
一卷
瞎鱉經一卷出第
一卷
阿梵和利比丘無常經一卷出第
二卷
集修行士經一卷或云修士行
出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷出第
二卷
梵志問世間減損經一卷出第
二卷
梵志避死經一卷出第
二卷
童子善射術經一卷出第
二卷
孤母喪一子經一卷出第
二卷
三魚失水經一卷出第
二卷
慳貪長者經一卷出第
三卷
斫毒樹後生經一卷亦云更生
出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷出第
三卷
獵師捨家學道經一卷出第
三卷
坐禪比丘命過生天經一卷出第
三卷
貧子得財發狂經一卷出第
三卷
放逸經一卷出第
三卷
甘露道經一卷出第
四卷
多聞經一卷出第
四卷
求離牢獄經一卷出第
四卷
深淺學比丘經一卷出第
五卷
降千梵志經一卷出第
五卷
異象經一卷出第
五卷
狗提比丘經一卷出第
五卷
良時難遇經一卷出第
五卷
梵志子死稻敗經一卷出第
六卷
歡喜過差天經一卷出第
六卷
昔有二人相愛敬經一卷出第
六卷
佛往慰迦葉病經一卷出第
六卷
護口意經一卷出第
七卷
波利比丘謗梵行經一卷出第
七卷
慈仁不殺經一卷出第
七卷
摩耶祇女謗佛生身入獄經一卷出第
七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷出第
八卷
最勝長者受呪願經一卷或直云受呪願
經出第八卷
比方世利經一卷出第
八卷
佛神力救長者子經一卷出第
八卷
流離王攻釋子經一卷出第
八卷
信能度河經一卷出第
八卷
有衆生三世作惡經一卷出第
八卷
昔爲鹿王經一卷出第
九卷
梵志試火恩經一卷出第
十卷
二僑士經一卷出第
十卷
聰明比丘經一卷出第
十卷
寤意經一卷出第
十卷
長壽王經一卷出第
十卷
説法難値經一卷第十
一卷
調達問佛顏色經一卷出第
十卷
無害梵志執志經一卷出第十
二卷
國王厭世典經一卷出第十
二卷
佛度栴陀羅兒出家經一卷或無出家字
出第十三卷
出曜花經一卷出第十
四卷
承事勝已經一卷出第十
四卷
梵志問佛師經一卷出第十
四卷
善唄比丘經一卷出第十
四卷
六師結誓經一卷出第十
四卷
無病第一利經一卷出第十
五卷
法施勝經一卷出第十
五卷
水上泡經一卷出第十
六卷
流離王生身入地獄經一卷或無生
身字
目連弟布施望即報經一卷出第十
六卷
調達生身入地獄經一卷出第十
六卷
童子問佛乞食事經一卷出第十
六卷
多倒見衆生經一卷或無多字出
第十六卷
乞兒發惡心經一卷出第十
八卷
長者夜輸得非常觀經一卷亦直云得非常觀
經出第十九卷
八歳沙彌降伏外道經一卷舊録云八歳沙
彌折外異學經
鐘磬貧乏經一卷無常經下七十五部七十五卷並出
出曜經中其有衆生三世作惡經周
  録云是異本編
在藏録者誤也
優婆斯那優婆夷經一卷陳録云抄賢愚
經出第三卷
出家功徳經一卷
抄出家功徳品初無福増因縁出第七卷
  二紙 新編上
出家功徳度福増因經一卷
  抄出家功徳品初兼福増因縁少分。顛倒
安置加證信序。並度人儀 五紙 新編上
叔離比丘尼本縁經一卷
  陳録云抄賢愚經 出第七卷 新編上
沙彌守戒自殺經一卷出第
七卷
二鸚鵡聞四諦經一卷出第十
二卷
鳥聞比丘法生天經一卷出第十
二卷
五百鴈聞佛法生天經一卷出第十
三卷
堅誓師子經一卷出第十
三卷
  優波斯那經下九部九卷並出賢愚經
人受身入陰經一卷出第
一卷
人身八十種蟲經一卷出第
一卷
人身四百四病經一卷出第
一卷
五陰成敗經一卷出第
一卷
除恐怖品經一卷出第
一卷
修行慈經一卷出第
一卷
修行勸意經一卷祐録云抄中阿
含出第二卷
忍辱經一卷陳録云抄修行
道地出第三卷
曉食經一卷抄曉了食品
出第三卷
地獄罪人衆苦經一卷或云衆苦事
出第三卷
地獄衆生相害經一卷出第
三卷
歡悦品經一卷或云歡悦
出第四卷
人病醫不能治經一卷或云不能自治人受身入陰
經下一十三經並出修行道
  
阿練若習禪法經一卷即是抄菩薩禪法第一卷其
菩薩禪法即坐禪三昧經是
  新編上
禪經偈一卷祐云抄禪經中偈
即是禪法要解抄
新編上
形疾三品風經一卷祐云抄思
惟略要法
諸法實相觀經一卷亦抄思惟
略要法
新編上
阿恕伽王本縁經一卷出阿育王
傳第二卷
新編上
蓮華女經一卷是法句喩經別
抄出第二卷
初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
國王癡夫人經一卷
八歳沙彌開解國王經一卷
化譬經一卷一名化
喩經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士沒故爲婦鼻中蟲經一卷
度脱狗子經一卷或無
脱子
倶夷懷羅云本經一卷
須河譬喩經一卷
  或無譬字。陳録云抄雜阿含第十
流離王入地獄經一卷出曜中亦有
未詳所以
福報經一卷法經録
中重上
教子經一卷祐云一名須達教子經
舊録云須達訓子經
迦葉詰阿難經一卷
  亦名迦葉責阿難雙度羅漢喩經。隋衆經
録存爲二經者誤
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所囓命終生天經一卷
明宿願果報經一卷
聽四因譬喩經一卷
王后爲蜣蜋經一卷
金色女經一卷安公云出
阿毘曇
&MT01403;烏喩經一卷
神通應化經一卷一名羅漢
比丘答問
阿難多恒羅云母經一卷一名羅
云母經
種田經一卷
覺福經一卷或云學福
經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷
  初受道下二十九經並出雜譬喩經。准隋
仁壽衆經録中有三十九經。今以罵意經
一卷撿諸代録云安世高譯。今編入藏此
中故闕。其六人喩經云出罵意。前已編
上故此除之。其得道梯橙經亦云出雜譬
喩。今以大本即無且編入藏。其無懼經鱉
喩毒喩經誨子經馬喩經首達經已上六經
並出生經之中。舊云出雜譬喩者誤也。今
編彼録此亦除之。其迦葉責阿難雙度羅
漢喩經即迦葉詰阿難經異名不合雙上除
此十經之外有二十九經如前所列。既云
出雜譬喩。未知的出何者。其雙卷譬喩二
本撿並無此等經。應出八十卷者。或可出
護公所譯雜譬喩三百五十首經其經。並
在闕本録内
貞元新定釋教目録卷第二十六


貞元新定釋教目録卷第二十七
別録
之八
 西京西明寺沙門圓照撰 
別録中刪略繁重録第四 一百四十七部四
百八卷
  刪繁録者。謂同本異名。或廣中略出以爲
&T049481;。今並刪除。但以年歳久淹共傳訛賛。
從盈卷帙有費功勞。今者詳校異同甄明
得失。具爲條目有可觀焉
新撿出別生經 六十七部一百八十五卷
虚空藏所問經八卷亦云方等主虚空藏經或
直云虚空藏經或五卷
  右一經是大集經中虚空藏菩薩品別抄流
行。大周録云。乞伏秦代沙門聖堅譯者謬
也。彼聖堅譯者闕本
虚空藏菩薩問持經得幾福經一卷
  右一經。亦是大集虚空藏品中別文抄出。
諸録皆云姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也
一切施王所行檀波羅蜜經一卷
  右一經。出六度集經施度無極中。諸録皆
云。姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也
大方廣如來性起微密藏經二卷
  右一經。即是舊華嚴經寶王如來性起品
別出流行初品加證信序及取第一會初縁
起置之於首。長房等録云西晋失譯者謬

隨願往生經一卷亦名灌頂隨願往生十分
淨土經亦普廣菩薩經
  右一經。是大灌頂經第一十卷普廣品。或
有經本在第十二。長房等録皆云。呉代優
婆塞支謙譯。或云西晋三藏竺法護譯者
二倶謬也
藥師瑠璃光經一卷亦名灌頂拔除過
罪生死得度經
  右一經。是大灌頂經第十二卷。或有經本
在第十。長房等録皆云。宋代鹿野寺沙門
慧簡譯者謬也
大般若第二會經七十八卷時俗題云新譯
大品放光般若
大般若第四會經一十八卷時俗題云新譯
道行小品般若
  右二經。時俗共傳云。是三藏義淨所譯。別
改題目抄寫流行。檢尋淨公經目不曾譯
此經。及勘其文乃與大般若無異。恐不知
委故此述之
最勝天王般若經八卷亦云新譯勝
天王般若
  右一經即大般若第六會。與舊勝天王般
若同本異譯
曼殊般若經二卷亦云新譯
文殊般若
  右一經即大般若第七會曼殊室利分。與
舊文般若同本異譯
理趣般若經一卷
  右一經即大般若第十會般若理趣分
密迹金剛力士經二卷
  右一經。内典録云失譯者非也。今尋其本
乃出五密迹力士經中。從第四卷初第四
紙五言偈後第五卷末文句全同
増壹阿含經一卷
  右一經。出増壹阿含經第二十一卷抄出
三經。初明四梵福。次明四食。後明四辯。長
房録云西晋沙門法炬譯者謬也
行七行現報經一卷 一紙
  右一經出増一阿含經第三十四卷
十二因縁經一卷 三紙
  右一經。出増一阿含經第四十六卷。周録
編在大乘藏中。云與貝多樹下思惟十二
因縁同本異譯者謬也
戒相應法經一卷
  右一經出雜阿含經第三十卷。長房録云。
東晋西域沙門竺曇無蘭譯者謬也
比丘問佛多優婆塞命終經一卷
  右一經亦出雜阿含經第三十卷。長房録
云西晋沙門法炬譯者謬也
獨富長者經一卷
  右一經出雜阿含經第四十六卷。長房録
云後漢三藏安世高譯者謬也
有衆生三世作惡經一卷
  右一經出出曜經第八卷。長房録云西晋
沙門法炬譯者謬也
出家功徳經一卷
  右一經出賢愚經出家功徳品初。長房録
云呉代優婆塞支謙譯者謬也
佛爲年少婆羅門説知善經一卷
  出雜阿含經第四卷。長房録云後漢三藏
安世高譯者謬也
佛爲那拘羅長者説根熟經一卷
  出雜阿含經第五卷。長房録云後漢三藏
安世高譯者謬也
佛爲外道須深説離欲經一卷
  出雜阿含經第十四卷。長房録云呉代優
婆塞支謙譯者謬也
阿育王施半阿摩勒果經一卷
  出雜阿含經第二十五卷
禪思滿足經一卷
  出雜阿含經第二十九卷
據長房録前後兩譯者並謬也
右上五經周録之中編在闕本經内。今撿
得其本。並出雜阿含中。既是別生除之不

摩竭魚因縁經一卷 出第九卷
尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷 出第
  十一卷
還本國土父王經一卷 出第十七卷末第十
  八卷初
水生太子經一卷 出第十九卷
施物法非法經一卷 出第二十四卷
教誡羅怙羅經一卷 出第二十五卷
五趣生死輪轉經一卷 出第三十四卷
善來苾芻因縁經一卷 出第四十二卷
七有事無事福業經一卷 出第四十六卷
  摩竭魚因縁下九經並出根本説一切有部
毘奈耶中
火生長者受報經二卷 出第二第三卷
尊者善和好聲經一卷 出第四卷
五種水羅經一卷 出第五卷
勝鬘夫人本縁經一卷 出第七卷
光勝王信佛經一卷 出第八卷
誅釋種受報經二卷 出第八第九卷
大世主苾芻尼入涅槃經一卷 出第十卷
佛爲難陀説出家入胎經二卷 編入寶積第
  十四會出第十一十二卷
敬法捨身經一卷 出第十四卷初
度二邪見童子得果經一卷 出第十四卷
清淨威儀經一卷 或云洗淨威儀。出第十
  六卷
大目連受報經一卷 出第十八卷
初誕生現大瑞應經一卷 出第二十卷
度迦多演那經一卷 出第二十卷
㗨羅鉢龍王業報因縁經一卷 出第二十一
  卷
此㗨羅鉢龍王經與度迦多演那經明同異
者。但前經初文則&T049481;四紙。縁起下文並同
無別。何繁重鈔分爲二經
安樂夫人因縁經一卷 出第二十一卷
増養因縁經三卷 出第二十二二十三二十
  四卷
妙光因縁經一卷 出第二十五卷
降伏外道現大神通經一卷 出第二十六卷
大藥善巧方便經二卷 出第二十七二十八

佛從天下贍部洲經一卷 出第二十九卷
度痩瞿答彌經一卷 出第三十卷
訶利底母因縁經一卷 出第三十一卷
法與尼在家得果經一卷 出第三十二卷
樹生婆羅門憍慢經一卷 出第三十四卷末
  第三十五卷初
弟子事師經一卷 出第三十五卷
七種不退轉經一卷 出第三十五卷
佛爲長者説放逸經一卷 出第三十六卷
地動因縁經一卷 出第三十六卷
四種黒白法印經一卷 出第三十七卷
佛將入涅槃度善賢經二卷 出第三十七卷
  半
佛般涅槃行兩大臣告王經一卷 出第三十
  八卷
八大國王分舍利經一卷 出第三十九卷初
  此上二經文相錯渉。其大臣告王經比於
後往前文賸兩紙餘。其分舍利經比於前
經後可&T049481;三紙餘。並無異鈔。爲二經繁而
未當
火生長者下三十三經。並出根本説一切
有部毘奈耶雜事中又有給孤長者請畫寺因縁
一卷出雜事第十七及毘奈
耶頌第
五卷
從摩竭魚因縁經下四十二經四十九卷。
並是説一切有部律中縁起。三藏義淨鈔
出流行。既類別生故並刪削。於中施物法
非法經弟子事師經。比於廣文雖少増減
既不異於本。豈繁別爲部卷。類諸別生並
刪也
新撿出名異文同經 二十部五十二卷
菩薩境界奮迅法門經十卷
  元魏三藏菩提留支譯 出寶唱録
右一經即薩遮尼乾子經之異名。周録別
載。復云闕本者誤也
新道行經十卷或七卷
  西晋三藏竺法護譯出長房
等録
右一經撿諸藏本。並與小品般若文句全
同者其本錯也。護公所譯新道行經。時無
其本
承聞東都有護本。求尋之未獲譯
大方等大集經八卷
  右一經。唐内典録及大周録倶載。今撿其
文即是合部大集經第六帙也。初之二卷
名十方菩薩品。即是明度五十校計經。後
之六卷乃是無盡意經。其明度五十校計
經不知何故編入大集。以有差殊今存別
部之者。此既重載。今故刪除
阿耨達龍王經二卷
  右一經與弘道廣顯三昧經文句全同。但
名別異。今存一本
合道神足經三卷
  右一經與道神足無極變化經文同名異
哀泣經三卷或二卷
六品
  右一經。與方等般泥洹經文同名異。其方
等泥洹初品名爲哀泣。乃取此品名目以
作經題。比於方等泥洹。後闕三品文不足

寶田慧印三昧經一卷
  右一經。與慧印三昧經文句全同名廣略
異。長房録云慧印三昧經。亦名寶田慧印
三昧經。周入藏録二本倶載。一單一重誤
之甚也
鹿子經一卷
  右一經。與鹿母經文同名異。據其文義合
從母立。長房録云鹿子經。呉代優婆塞支
謙譯者謬也
小無量壽經一卷
  右一經。與阿彌陀經文同名異。其宗代三
藏求那跋陀羅所譯小無量壽經。時無其

胎藏經一卷
  右一經。與無垢賢女經文同名異
聞城十二因縁經一卷
  右一經。與貝多樹下思惟十二因縁經文
同名異。此聞城經合有異本。尋之未獲
大安般經一卷或二卷内典録云二
卷長房録云一卷
  右一經。與大安般守意經文句全同名廣
略異。群録之中存其二本誤之甚也
申日經一卷
  右一經。與大乘藏中月光童子經文同名
異。父名申日子號月光。約此不同立經名
別。長房録云申日經呉代優婆塞支謙譯
者謬也
輪轉五道罪福報應經一卷
  右一經與罪福報應經文句全同名廣略異
栴陀越經一卷
  右一經。與旃陀越國王經文句全同名廣
略異。周入藏中栴陀越經編在單本。栴陀
越國王經在於重譯。二處倶載者誤之甚

眞僞沙門經一卷長房録一名摩訶比丘
經亦名迦葉禁戒經
  右一經。即迦葉禁戒經之異名文句全同。
或云宋代鹿野寺沙門慧簡譯者謬也
轉法輪經一卷
  右一經撿無其本。諸經藏内皆以轉法輪
論替之者誤也。近於東都尋得正本編入

賓頭盧爲王説法經一卷
  右一經與賓盧突羅闍爲優陀延王説法
經文句全同名廣略異
阿蘭若習禪法經二卷
  右一經與坐禪三昧經文同名異
禪祕要經五卷
   右一經。云是宋代三藏曇摩蜜多譯。云與
姚秦三藏鳩摩羅什譯祕要法同本異出。
今撿尋上下文極錯非是本經。初之一卷
乃是治禪病祕要法文。仍不盡至半而止。
第二卷已去即是羅什所譯禪祕要法。從
第一卷過半生起至第三卷末文亦不盡。
欠十紙餘均爲四卷。通前成五。其曇摩蜜
多譯者時闕其本
新撿出重上録經 八部三十卷
菩薩地持經十卷或八卷亦名菩薩戒
經又名菩薩地經
  右一經。亦名菩薩地持論。今此録中編之
爲律存其經名。除其論録。中云菩薩地持
經闕本者誤也。又周録中此一本經既有
多名前後差互。凡六處重上錯之甚也
大乘經中一處上大乘律中二處上大乘論中一處上闕本録中二處上
餘經重載其數非一。恐繁紙墨故略述之
無畏徳女經一卷今編入
寶積經
第一義法勝經一卷
彌勒菩薩所問本願經一卷
  右三經大周入藏録中單本重譯二處倶載
者誤也。今除單本編重譯中
發菩提心經二卷亦名發菩
提心論
  右一經。周入藏録大乘經中及大乘論二
處倶載者誤也。今以菩薩所造除其經名
存於論録
諫王經一卷亦名大小
諫王經
  右一經周入藏闕本二録倶載者誤也
法句經二卷亦名法
句集
  右一經。周入藏録大乘譯及集傳内二處
倶載者誤也。尋文並同不可分二雖曾再
譯一本闕無。今經中除編於集内
攝大乘釋論十二卷
  右一論。隋開皇仁壽二年衆經録及唐内
典大周録等皆存二本。云與十五卷攝論
同本異出。倶是陳朝三藏眞諦所譯者誤
也。今勘文句首末全同。卷雖多少有殊不
可分爲二部。但存十五卷本。十二成者除

新撿出合入大部經 五十二部一百四十
一卷
金光明經四卷一十
八品
  北涼三藏曇無讖譯
金光明經七卷二十二品
或六卷
  陳三藏眞諦全譯四合成七卷
金光明經更廣壽量大辦陀羅尼經七卷續四
卷本
  周宇文三藏耶舍崛
多續壽量大辦二品
右隋興善寺沙門寶貴。取前三本及闍那
崛多所譯銀主囑累二品。總二十四品合
成八卷。前之三本並合入中一無増減。其
八卷成者留之入藏。上之三本既重故略
密迹金剛力士經十卷
  西晋三藏竺法護譯
在第三會 或四卷或五卷或八卷
菩薩夢經二卷
  西晋三藏竺法護譯
在第四會 新改名淨居天子會
法界體性無分別經二卷
  梁三藏曼陀羅仙譯
在第八會
十法經一卷
  元魏三藏佛陀扇多譯
在第九會加名大乘十法會
大菩薩藏經二十卷
  大唐三藏玄奘譯
在第十二會
佛爲難陀説出家入胎經一卷出説一切
有部律
  大唐三藏義淨譯
在第十四會
文殊師利授記經三卷
  大唐三藏實叉難陀譯
在第十五會
菩薩見實三昧經十六會
  高齊三藏那連提耶舍譯
在第十六會 或十四卷或十卷
菩薩藏經三卷一名富樓
那問經
  姚秦鳩摩羅什譯
在第十七會 亦名大悲心經改名富樓那
或二卷
護國菩薩經二卷
  隋三藏闍那崛多譯
在第十八會
郁伽長者所問經一卷
  曹魏三藏康僧會譯
在第十九會 或二卷
迦葉經二卷
  元魏外國王子月婆首那譯
在第二十三會 加名摩訶迦葉會
善臂菩薩所問經二卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
在第二十六會 或一卷
無畏徳女經一卷
  元魏三藏佛陀扇多譯
在第三十二會
無垢施菩薩分別應辯經一卷
  西晋清信士聶道眞譯
在第三十三會 或二卷
大方等善住意天子問經四卷
  隋三藏達摩笈多譯
在第三十六會
大乘方便經三卷 東晋外國居士竺難提譯
  在第三十八會
移識經二卷
  隋三藏闍那崛多譯
在第三十九會 改名賢護長者會
彌勒菩薩所問經一卷
  元魏三藏菩提留支譯
在第四十一會 改名彌勒問法會
大寶積經一卷 失譯
  在第四十三會 改名普明菩薩會
寶梁經二卷
  北涼沙門道龔譯 在第四十四會
文殊般若波羅蜜經一卷
  梁三藏曼陀羅仙譯 或三卷
在第四十六會
般若部中重出一本此以在次不可偏除故
存其目
寶髻菩薩所問經二卷亦名菩薩
淨行經
  西晋竺法護譯
在第四十七會
右密迹力士經下合二十部共八十一卷。
並是大寶積經諸會舊譯三藏菩提流志。
勘梵本同更不重翻直編會次。既合入大
部別者刪之
三律儀經三卷 與舊大方廣三戒經同本
  在第一會
無邊莊嚴經四卷 在第三會
無量壽如來經二卷
  與舊大阿彌陀經等同本
在第五會
不動如來經二卷
  與舊阿閦佛國經同本
在第六會
被甲莊嚴經五卷
  在第七會
文殊師利普門經一卷
  與舊普門品經同本
在第十會
出現光明經五卷
  在第十一會
佛爲阿難説處胎經一卷
  與舊胞胎經同本
在第十三會
無盡伏藏經二卷
  在第二十會
授幻師跋陀羅記經一卷
  與舊幻士仁賢同
在第二十一會
大神變經二卷
  在第二十二會
優波離問經一卷
  與舊決定毘尼經同本
在第二十四會
發勝志樂經二卷
  與舊發覺淨心經同本
在第二十五會
善順菩薩經一卷
  在第二十七會
勤授長者經一卷
  在第二十八會
優陀延王經一卷
  與舊優填王經同本
在第二十九會
妙慧意女經一卷
  與舊須摩提經同本
在第三十會
恒河上優婆夷經一卷
  在第三十一會
功徳寶華敷菩薩經一卷
  在第三十四會
善徳天子經一卷
  與舊文殊不思議境界經同本
在第三十五會
阿闍世王太子經一卷
  與舊太子刷護經等同本
在第三十七會
淨信童女經一卷
  在第四十會
彌勒菩薩所問經一卷
  與舊彌勒所問本願經同本
在第四十二會
無盡慧菩薩經一卷
  在第四十五會
勝鬘夫人經一卷
  與舊勝鬘經同本
在第四十八會
廣博仙人問經一卷
  與舊毘婆問經同本
在第四十九會
右三律儀經下。合二十六部共四十四卷。
大唐先天二年南印度三藏沙門菩提流志
唐云
覺愛
於西崇福寺譯。並是寶積諸會編在大
部之中。亦有鈔寫別部流行。恐不知根源
故具條示。若新舊相合共成一百二十卷。
若各別分之則成二百五卷矣
別録中補闕拾遺録第五四百六十九部一
千四百一十四卷
  補拾録者。謂舊録闕題新翻未載之類。今
並詳而具之也。所冀法輪無玷慧日増暉。
永燭幽途恒霑沃者矣
文殊師利問菩薩暑經一卷
  後漢三藏支婁迦讖譯
自誓三昧經一卷
  後漢三藏安世高譯
温室洗浴衆僧經一卷
  後漢三藏安世高譯
佛印三昧經一卷
  後漢三藏安世高譯
菩薩内習六波羅蜜經一卷
  後漢沙門嚴佛調譯
老女人經一卷
  呉優婆塞支謙譯
持句神呪經一卷
  呉優婆塞支謙譯
孛經一卷
  呉優婆塞支謙譯
菩薩十住行道品一卷
  西晋三藏竺法護譯
太子沐魄經一卷
  西晋三藏竺法護譯
優填王經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
灌洗佛形像經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
文殊師利般涅槃經一卷
  西晋居士聶道眞譯
異出菩薩本起經一卷
  西晋居士聶道眞譯
採蓮違王上佛授決號妙華經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
陀隣尼鉢經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
摩尼羅亶經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
玄師&T075586;陀所説神呪經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
須摩提菩薩經一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
申日兒本經一卷
  宋三藏求那跋陀羅譯
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷
  宋三藏求那跋陀羅譯
彌勒菩薩所問經一卷今編入
寶積
  元魏三藏菩提留支譯
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷
  梁三藏僧伽婆羅譯
大乘十法經一卷
  梁三藏僧伽婆羅譯
種種雜呪經一卷
  周三藏闍那崛多譯
大集譬喩王經一卷
  隋三藏闍那崛多譯
入法界體性經一卷
  隋三藏闍那崛多譯
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷
  大唐三藏那提譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷
  大唐三藏地婆訶羅譯
大乘百福莊嚴相經一卷
  大唐三藏地婆訶羅譯
菩薩修行四法經一卷
  大唐三藏地婆訶羅譯
佛頂最勝陀羅尼經一卷
  大唐三藏地婆訶羅譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
  大唐三藏地婆訶羅譯
造塔功徳經一卷
  大唐三藏地婆訶羅譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
  陀羅尼經一卷
西天竺沙門伽梵達摩譯
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
  大唐沙門釋智通譯
觀自在菩薩隨心呪經
  大唐沙門釋智通譯
大方廣圓覺修多羅了義經
  大唐罽賓國沙門佛陀多羅譯
不空羂索陀羅尼自在呪經一卷
  大唐三藏寶思惟長壽二年譯
薩曇分陀利經一卷
  失譯
不思議功徳諸佛所護念經一卷
  失譯
菩薩本行經三卷
大金色孔雀王呪經一卷
  失譯
佛説大金色孔雀王呪經一卷
  失譯
天王太子譬羅經一卷
  失譯
金剛三昧經二卷
  失譯
摩利支天經一卷
  失譯
六字神呪王經一卷
  失譯
虚空藏菩薩問佛經一卷或云問七佛
陀羅尼經
  失譯
三劫三千佛名經三卷
  失譯
牟梨曼陀羅呪經一卷
  失譯
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
  失譯
大普賢陀羅尼經一卷
  失譯
大七寶陀羅尼經一卷
  失譯
六字大陀羅尼經一卷
  失譯
長者女菴提遮師子吼了義經一卷
  失譯
菩薩戒本一卷
  北涼三藏曇無讖譯
受十善戒經一卷
  失譯
已上大乘律二部 拾遺編入
法華經論二卷或一卷
  元魏三藏菩提留支譯
遺教經論二卷
  陳三藏眞諦譯
唯識三十論一卷
  大唐三藏玄奘譯
已上大乘論三部 拾遺編入
婆羅門子命終愛念不離經一卷
  後漢三藏安世高譯
婆羅門避死經一卷
  後漢三藏安世高譯
罵意經一卷
  後漢三藏安世高譯
分別善惡所起經一卷
  後漢三藏安世高譯
父母恩難報經一卷
  後漢三藏安世高譯
弊魔試目連經一卷
  呉優婆塞支謙譯
齋經一卷
  呉優婆塞支謙譯
須摩提女經一卷
  呉優婆塞支謙譯
黒氏梵志經一卷
  呉優婆塞支謙譯
猘狗經一卷
  呉優婆塞支謙譯
離睡經一卷
  西晋三藏竺法護譯
受歳經一卷
  西晋三藏竺法護譯
樂想經一卷
  西晋三藏竺法護譯
尊上經一卷
  西晋三藏竺法護譯
意經一卷
  西晋三藏竺法護譯
應法經一卷
  西晋三藏竺法護譯
鴦崛摩經一卷
  西晋三藏竺法護譯
分別經一卷
  西晋三藏竺法護譯
身觀經一卷
  西晋三藏竺法護譯
苦陰因事經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
瞻波比丘經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
伏婬經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
數經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
相應相可經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
慢法經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
法海經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
阿闍世王問五逆經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
善生子經一卷
  西晋沙門支法度譯
鐵城泥犁經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
阿耨風經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
梵志頞羅延問種尊經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
四泥犁經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
水沫所漂經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
中心經一卷
  東晋沙門竺曇無蘭譯
海八徳經一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
文陀竭王經一卷
  東涼三藏曇無讖譯
鞞摩肅經一卷
  宋三藏求那跋陀羅譯
四人出現世間經一卷
  宋三藏求那跋陀羅譯
十一想思念如來經一卷
  宋三藏求那跋陀羅譯
進學經一卷
  宋居士沮渠京聲譯
八關齋經一卷
  宋居士沮渠京聲譯
弟子死復生經一卷
  宋居士沮渠京聲譯
佛母般泥洹經一卷
  宋沙門釋慧簡譯
起世因本經一卷
  隋三藏達摩笈多譯
苦陰經一卷
  失譯
阿鳩留經一卷
  失譯
兜調經一卷
  失譯
舍衞國王夢見十事經一卷
  失譯
玉耶女經一卷
  失譯
孝子經一卷
  失譯
鬼子母經一卷
  失譯
梵摩難國王經一卷
  失譯
梵志計水淨經一卷
  失譯
三歸五戒慈心厭離功徳經一卷
  失譯
箭喩經一卷
  失譯
滿願子經一卷
  失譯
出家功徳經一卷
  失譯
佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷
  失譯
耶見經一卷
  失譯
已上小乘經五十九部 拾遺編入
五分比丘尼戒本一卷
  梁沙門釋明微集出
四分雜羯磨一卷以結戒
場爲首
  曹魏三藏康僧鎧譯
犯戒報應輕重經一卷
  後漢三藏安世高譯
沙彌尼戒經一卷
  失譯
五百問事經一卷
  失譯
已上小乘律五部 拾遺編入小乘論無遺
道地經一卷
  後漢三藏安世高譯
迦葉結經一卷
  後漢三藏安世高譯
阿毘曇五法行經一卷
  後漢三藏安世高譯
小道地經一卷
  後漢三藏支曜譯
雜譬喩經一卷
  後漢三藏支樓迦讖譯
舊雜譬喩經一卷
  呉三藏康僧會譯
佛醫經一卷
  呉沙門竺律炎譯
撰集百縁經一卷
  呉沙門優婆塞支謙譯
惟日雜難經一卷
  呉優婆塞支謙譯
法觀經一卷
  西晋三藏竺法護譯
十二遊經一卷
  東晋沙門迦留伽陀譯
文殊師利發願經一卷
  東晋三藏佛陀跋陀羅譯
五門禪經要用法一卷
  宋三藏曇摩蜜多譯
勸發諸王要偈一卷
  宋三藏僧伽跋摩譯
分別業報略一卷或加
集字
  宋三藏僧伽跋摩譯
阿育王經一卷
  梁三藏僧伽婆羅譯
阿育王息壞目因縁經一卷
  符秦三藏曇摩難提譯
四阿含暮鈔解二卷
  符秦三藏鳩摩羅佛提譯
思惟略要法一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
雜譬喩經一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
馬鳴菩薩傳一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
龍樹菩薩傳一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
提婆菩薩傳一卷
婆藪盤豆法師傳一卷
  梁三藏眞諦譯
讃觀世音菩薩頌一卷
  大唐沙門釋慧智譯
禪要呵欲經一卷
  失譯
内身觀章句經一卷
  失譯
雜譬喩經一卷
  失譯
六菩薩名一卷
  失譯
佛治身經一卷
  失譯
治意經一卷
  失譯
阿育王譬喩經一卷
  失譯
撰集三藏及雜藏傳一卷
  失譯
無明羅刹集一卷
  失譯
三慧經一卷
  失譯
迦丁比丘説當來變經一卷
  失譯
已上賢聖集傳三十六部拾遺編入
右文殊問暑經下。一百六十四部合二百
五卷。並是舊譯經律論等。大周廣録有目。
入藏之内並無。闕本録中有載不載。或有
周録遺漏諸録有者。今並拾遺編入藏録
大方廣佛華嚴經八十卷
  大唐三藏實叉難陀譯
文殊師利授記經三卷今編入
寶積
  大唐三藏實叉難陀譯
大方廣入如來智徳不思議經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
大方廣如來不思議境界經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
大方廣普賢所説經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
大乘入楞伽經七卷
  大唐三藏實叉難陀譯
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
百千印陀羅尼經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
右繞佛塔功徳經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
大乘四法經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
不空羂索陀羅尼經一卷
  大唐婆羅門李無諂譯
無垢淨光大陀羅尼經一卷
  大唐三藏彌陀山等譯
文殊師利根本字陀羅尼經一卷
  大唐三藏寶思惟譯
六字神呪經一卷
  大唐三藏菩提流志譯
金光明最勝王經十卷
  大唐三藏義淨譯
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷
  大唐三藏義淨譯
入定不定印經一卷
  大唐三藏義淨譯
彌勒下生成佛經一卷
  大唐三藏義淨譯
曼殊室利一字呪王經一卷
  大唐三藏義淨譯
莊嚴王陀羅尼經一卷
  大唐三藏義淨譯
大乘流轉諸有經一卷
  大唐三藏義淨譯
妙色王因縁經一卷
  大唐三藏義淨譯
已上並於天后代譯
浴像功徳經一卷
  大唐三藏寶思惟譯
校量數珠功徳經一卷
  大唐三藏寶思惟譯
觀世音菩薩如來意摩尼陀羅尼經一卷
  大唐三藏寶思惟譯
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷
  大唐三藏寶思惟譯
藥師瑠璃光七佛本願功徳經二卷
  大唐三藏義淨譯
佛爲勝光天子説法經一卷
  大唐三藏義淨譯
浴像功徳經一卷
  大唐三藏義淨譯
數珠功徳經一卷
  大唐三藏義淨譯
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷
  大唐三藏義淨譯
稱讃如來功徳神呪經一卷
  大唐三藏義淨譯
大孔雀呪王經三卷
  大唐三藏義淨譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷
  大唐三藏義淨譯
香王菩薩陀羅尼經一卷
  大唐三藏義淨譯
一切功徳莊嚴王經一卷
  大唐三藏義淨譯
拔除罪障呪王經一卷
  大唐三藏義淨譯
佛爲海龍王説法印經一卷
  大唐三藏義淨譯
大寶積經一百二十卷
  大唐三藏菩提流志集譯
善夜經一卷
  大唐三藏義淨譯
不空羂索神變眞言經三十卷
  大唐三藏菩提流志譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  大唐三藏菩提流志譯
如意輪陀羅尼經一卷
  大唐三藏菩提流志譯
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷
  大唐三藏菩提流志譯
一字佛頂輪王經五卷
  大唐三藏菩提流志譯
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷
  大唐三藏菩提流志譯
金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷
  大唐三藏菩提流志譯
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷
  大唐三藏輸波迦羅譯
蘇婆呼童子經三卷
  大唐三藏輸波迦羅譯
蘇悉地羯羅經三卷
  大唐三藏輸波迦羅譯
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
  法一卷
大唐三藏輸波迦羅譯
七倶胝佛母準泥大明陀羅尼經一卷
  大唐三藏金剛智譯
金剛頂輸伽中略出念誦法四卷
  大唐三藏金剛智譯
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
  卷
大唐三藏金剛智譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷
  大唐三藏金剛智譯
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
  嚴經十卷
大唐三藏般剌蜜帝譯
説妙法決定業障經一卷
  大唐沙門釋智嚴譯
出生無邊門陀羅尼經一卷
  大唐沙門釋智嚴譯
師子素馱娑王斷肉經一卷
  大唐沙門釋智嚴譯
已上大乘經六十一部新譯補闕編入
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷
  大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不
空譯
般若理趣釋二卷
  大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不
空譯
新譯仁王經二卷
  大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不
空譯
仁王般若陀羅尼釋一卷
  大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不
空譯
仁王般若念誦法經一卷
  大唐代宗朝大興善寺三藏沙門大廣智不
空譯
仁王般若念誦儀軌一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
普遍智藏般若波羅蜜多經一卷
  玄宗朝東天竺三藏沙門法月譯
新譯般若波羅蜜多心經一卷
  今朝罽賓國三藏沙門般若譯
修習般若波羅蜜藏觀行念誦儀軌一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
守護國界主陀羅尼經一部十卷
  罽賓國三藏沙門般若譯
大曼荼羅十七尊釋一卷
  大唐代宗朝大興善寺三藏大廣智不空譯
阿閦如來念誦法一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
地藏菩薩問法身讃一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
新譯大虚空藏菩薩所問經八卷
  大唐三藏大廣智不空譯
大虚空藏菩薩念誦法一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
新譯大方廣佛花嚴經四十卷
  今朝罽賓國三藏般若譯
普賢行願讃一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
文殊問字母品經一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
花嚴入法界四十二字觀門一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一
  品 大唐三藏大廣智不空譯
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
五字陀羅尼頌一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
  卷
大唐三藏大廣智不空譯
文殊讃法身禮一卷
  大唐大興善寺三藏大廣智不空譯
佛説十力經一卷
  今朝安西三藏勿提犀魚於蓮花寺譯
佛説迴向輪經一卷
  今朝于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯
十力下三經安西北庭進入
十地經一部九卷
  罽賓國三藏沙門般若譯
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
寶篋經一卷内題一切如來心祕密全
身舍利寶篋印陀羅尼經
  大唐三藏大廣智不空譯
大雲請雨經二卷内題大
雲輸
  大唐三藏大廣智不空譯
無量壽如來念誦儀軌一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿
  曜經二卷下卷
有序
大唐三藏大廣智不空譯
稻𦼮喩經一卷内題慈氏菩薩所説
大乘縁生稻𦼮喩經
  大唐三藏大廣智不空譯
都部陀羅尼目一卷
  大唐三藏大廣智不空譯
八大菩薩曼荼羅經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
瑜伽念珠經一卷内題金剛頂瑜伽念誦
經於十萬廣頌中略出
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
新譯木槵經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷
  玄宗朝南天竺三藏金剛智譯
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
  陀羅尼呪本一卷
玄宗朝三藏金剛智譯
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
三十五佛名經一卷内題禮懺文無經字
出烏波離所問經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大孔雀明王經三卷内題佛母大
孔雀明王經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
十一面觀自在菩薩經三卷内題菩薩心
密言儀軌
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
佛説摩利支天經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
摩利支提婆華鬘經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
訶利帝母經一卷内題訶利帝
母眞言法
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
七倶胝佛母陀羅尼經一卷内題佛母所説
準提陀羅尼經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
佛頂尊勝念誦法一卷内題陀羅尼
念誦儀軌
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
毘沙門天王經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
出生無邊門經一卷内題陀
羅尼經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛壽命陀羅尼經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛壽命念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
菩提場莊嚴經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
菩提場所説一字頂輪王經五卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
奇特佛頂經三卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
  佛儀軌一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
蘘麌梨童女經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
除一切疾病陀羅尼經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
能淨一切眼陀羅尼經一卷内題一切
眼疾病
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
阿唎多羅阿嚕力經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
雨寶陀羅尼經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
甘露軍吒唎瑜伽念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
佛説一髻尊陀羅尼經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
速疾立驗摩醯首羅天説迦婁羅阿尾奢法一
  卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大方廣如來藏經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在菩薩授記經一卷内題佛説大方廣
曼殊室利觀自在
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
新譯密嚴經三卷内題大乘
密嚴經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大寶廣博樓閣經三卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
一字頂輪王瑜伽經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金輪王佛頂略念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛瑜伽千臂千鉢曼殊室利經一部十卷
  南天竺三藏沙門金剛智譯
金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三麽地法一卷
  南天竺三藏沙門金剛智譯
大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
  隨行法一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
大日經略攝念誦隨行法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大威力烏樞瑟摩明王經二卷或三卷
  玄宗朝北天竺三藏沙門無能勝譯
穢跡金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門一
  卷
玄宗朝北天竺三藏沙門無能勝譯
穢跡金剛法禁百變法一卷
  玄宗朝北天竺三藏沙門無能勝譯
大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂勝初瑜伽中略出大樂金剛薩埵念誦
  儀一卷
大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽護摩儀一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
普賢金剛薩埵念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂降三世大儀軌一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛瑜伽降三世成就極深密門一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛手光明灌頂經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在菩薩最勝明王經二卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
聖自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
瑜伽蓮華部念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛頂蓮華部心念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
不動使者陀羅尼祕密法一卷
  玄宗朝南天竺三藏沙門金剛智譯
底哩三昧耶經一卷内題底哩三昧耶
不動使者念誦法
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
施焔口餓鬼陀羅尼經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
金剛王菩薩念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
佛爲優填王説王法政論經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
本生心地觀經一部八卷
  罽賓國三藏沙門般若譯
大乘理趣六波羅密多經十卷
  大唐罽賓國三藏沙門般若譯
大花嚴長者問佛那羅延力經一卷
  今朝罽賓國三藏沙門般若譯
吉祥天女十二名號經一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
大吉祥天女經一卷内題天女十二契一
百八名無大乘經
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
如意輪念誦法一卷
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
玄宗肅宗代宗今上四朝所譯大乘經具録
如上。已上從金剛頂瑜伽般若理趣經下。
一百二十四部二百四十卷。大乘經目。玄
宗皇帝開元十九年後至今新譯。準勅拾
遺補闕編入貞元目録
十善業道經一卷
  大唐三藏實叉難陀譯
已上大乘律一部新譯補闕編入
天后代譯
受菩提心戒儀一卷内題最上乘教
受戒懺悔文
  大唐三藏沙門大廣智不空譯
已上大乘律準勅補闕編入目録
大乘起信論二卷
  大唐三藏實叉難陀譯
掌中論一卷
  大唐三藏義淨譯
取因假設論一卷
  大唐三藏義淨譯
六門教授習定論一卷
  大唐三藏義淨譯
大乘起信下並天后代譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷
  大唐三藏義淨譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋二卷
  大唐三藏義淨譯
因明正理門論一卷
  大唐三藏義淨譯
成唯識寶生論五卷
  大唐三藏義淨譯
觀所縁論釋一卷
  大唐三藏義淨譯
觀總相論頌一卷
  大唐三藏義淨譯
止觀門論頌一卷
  大唐三藏義淨譯
手杖論一卷
  大唐三藏義淨譯
已上大乘論十二部新譯補闕編入
金剛瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一
  卷
代宗朝三藏沙門大廣智不空譯
新入貞元目録
大乘縁生論一卷
  代宗朝三藏沙門大廣智不空譯
已上大乘論二部準勅編入貞元目録
無常經一卷
  大唐三藏義淨譯
長爪梵志請問經一卷
  大唐三藏義淨譯
無常等三經天后代譯
五蘊皆空經一卷
  大唐三藏義淨譯
三轉法輪經一卷
  大唐三藏義淨譯
譬喩經一卷
  大唐三藏義淨譯
療痔病經一卷亦名
痔瘺
  大唐三藏義淨譯
略教誡經一卷
  大唐三藏義淨譯
已上小乘經八部譯補闕編入
根本説一切有部毘奈耶五十卷
  大唐三藏義淨譯
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶二十卷
  大唐三藏義淨譯
根本説一切有部尼陀那目得迦十卷或八卷
  大唐三藏義淨譯
根本説一切有部戒經一卷
  大唐三藏義淨譯
根本説一切有部苾芻尼戒經一卷
  大唐三藏義淨譯
根本薩婆多部律攝二十卷
  大唐三藏沙門義淨譯
根本説一切有部毘奈耶頌五卷或三卷
  大唐三藏義淨譯
根本説一切有部毘奈耶雜事攝頌一卷
  大唐三藏義淨譯
根本説一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌
  一卷
大唐三藏義淨譯
一百五十讃佛頌一卷
  大唐三藏義淨譯
龍樹菩薩勸誡王頌一卷
  大唐三藏義淨譯
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷
  大唐沙門釋智嚴譯
已上賢聖集傳三部譯補闕編入
右花嚴經下。二百二十一部。合七百四十
一卷。並是大周刊定録後及開元釋教録
後新譯。所以前録未載。今並補闕編入貞
元新定釋教目録。小乘律論開元録後並
無新譯
四分比丘戒本一卷
  大唐沙門懷素依律集
四分比丘尼戒本一卷
  大唐沙門懷素依律集
四分僧羯磨三卷
  大唐沙門懷素依律集
四分尼羯磨三卷
  大唐沙門懷素依律集
四分律刪補隨機羯磨一卷
  大唐沙門釋道宣撰
五分羯磨一卷内云彌沙
塞羯磨
  大唐沙門釋愛同撰
右四分戒本下並小乘律合六部十卷。然
並撰述有據。時代盛行。故補先闕編之見

大佛名經一十六卷或十四卷二帙
  傳是梁代未詳撰述者。準勅新入貞元目

釋迦譜十卷
  蕭齊沙門釋僧祐撰
釋迦氏略譜一卷或無
略字
  大唐沙門釋道宣撰
釋迦方誌二卷
  大唐沙門釋道宣撰
經律異相五十卷
  梁勅沙門寶唱等撰
陀羅尼雜集十卷
  未詳撰者舊録亦載
諸經要集二十卷
  大唐沙門釋玄惲撰
出三藏記集十五卷
  梁沙門釋僧祐撰
衆經目録七卷
  隋勅沙門法經等撰
開皇三寶録十五卷内題云歴
代三寶記
  隋翻經學士費長房撰
衆經目録五卷
  隋勅翻經沙門學士等撰
大唐内典録十卷
  大唐沙門釋道宣撰
續大唐内典録一卷
  大唐沙門釋智昇撰
古今譯經圖紀四卷
  大唐沙門釋靖邁撰
續古今譯經圖紀一卷
  大唐沙門釋智昇撰
大周刊定衆經目録十五卷
  大唐天后勅沙門明佺等撰
開元釋教録二十卷
  大唐沙門釋智昇撰
續開元釋教録一部三卷 貞元集編入
  大唐沙門釋圓照撰
貞元新定釋教目録三十卷
  大唐沙門釋圓照等奉勅撰
一切經音義二十五卷
  大唐沙門釋玄應撰
新譯大方廣佛華嚴經音義二卷
  大唐沙門釋慧苑撰
集古今佛道論衡四卷
  大唐沙門釋道宣撰
大唐西域記十卷
  大唐三藏玄奘撰
續集古今佛道論衡一卷
  大唐沙門釋智昇撰
東夏三寶感通録三卷
  大唐沙門釋道宣撰
集沙門不拜俗議六卷
  大唐沙門釋彦悰撰
大唐慈恩寺三藏法師傳十卷
  大唐沙門釋慧立等撰
大唐西域求法高僧傳二卷
  大唐三藏義淨撰
法顯傳一卷亦云歴遊
天竺記傳
  東晋沙門法顯自述
高僧傳十四卷一卷是
録目
  梁沙門釋慧皎撰
續高僧傳三十卷
  大唐沙門釋道宣撰
辯正論八卷
  大唐龍田寺釋氏法琳撰
破邪論二卷或一卷
  大唐龍田寺釋氏法琳撰
法琳別傳一部三卷
  貞元新編入目
大唐沙門彦琮撰集
甄正論三卷
  大唐沙門釋玄嶷撰
十門辯惑論二卷或三卷
  大唐沙門釋復禮撰
弘明集十四卷
  梁沙門釋僧祐撰
廣弘明集三十卷
  大唐沙門釋道宣撰
大唐南海寄歸内法傳四卷
  大唐三藏義淨撰
比丘尼傳四卷
  梁沙門釋寶唱撰
別説罪要行法一卷
  大唐三藏義淨撰
受用三水要法一卷
  大唐三藏義淨撰
護命放生軌儀一卷
  大唐三藏義淨撰
右大佛名經下。合七十六部。四百一十五
卷。並是此方所撰傳記集録等。然於大法
神助光揚故補先闕。拾遺准勅編入貞元
釋教目録
貞元新定釋教目録卷第二十七
貞元新定釋教目録卷第二十八
別録之九
 西京西明寺沙門圓照撰 
別録中疑或再詳録第六一十四部一十九卷
  疑或録者。自梵經東闡年將七百。教有興
廢時復遷移。先後翻傳卷將萬計。部帙既
廣尋閲難周。定録之人隨聞便上。而不細
尋宗旨理或疑焉。今恐眞僞交參是非相
渉。故爲別録以示將來。庶明達高人重爲
詳定
毘羅三昧經二卷
決定罪福經一卷
慧定普遍國土神通菩薩經一卷
  余親見其本全非聖言
救護身命濟人病苦厄經一卷
  與救疾經文勢相似。一眞一僞將爲未可
最妙勝定經一卷
  與最妙初教經文勢相似。一眞一僞亦將
未可
觀世音三昧經一卷
清淨法行經一卷 記説孔老顏回事
五百梵志經一卷
  亦名五百婆羅門問有無經 經云從五教

右毘羅三昧經下八部九卷。古舊録中皆
編僞妄。大周刋定附入正經。尋閲宗徒理
多乖舛。論量義句頗渉凡情。且附疑科難
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]