大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

貞元新定釋教目録 (No. 2157_ 圓照撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

經律分異記一卷或云
戒律
  宋罽賓三藏求那跋摩譯單本
請聖僧浴文一卷
  宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本
第一義五相略集一卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本
雜譬喩三百五十首經祐云譬三
百首經
  西晋三藏竺法護譯單本
翻外國語七卷一名倶舍論因
縁事一名雜事
  陳天竺三藏眞諦譯單本
修禪定法一卷
  東天竺三藏眞諦譯單本
庾伽三磨斯經一卷譯言修行略一名達磨多羅禪或
云達摩多羅菩薩撰禪經要集
  後漢
失譯
梵音偈本一卷舊云
胡音
後漢
失譯
讃七佛偈一卷後漢
失譯
但惒尼百句一卷後漢
失譯
五言詠頌本起一卷一百四
十二首
後漢
失譯
道行品諸經梵音解一卷舊云
胡音
後漢
失譯
法句譬喩經一卷祐録云凡七十
事或無喩字
後漢
失譯
雜譬喩經八十卷魏呉
失譯
道地經中要語章一卷或云小
道地經
  僧祐録云安公古典經今附漢録
數練意章一卷舊録云
數練經
  僧祐録云安公古典經今附漢録
安公云上二經出生經祐按今生經無此章

悉曇慕二卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
吉法驗一卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
口傳劫起盡一卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
打揵抵法一卷
  僧祐録云安公失譯經附西晋録
雜譬喩經六卷或云諸
雜譬喩
  僧祐録中失譯今附宋録
譬喩經一卷祐云異出更有
一本今且存一
  僧祐録中失譯經今附宋録
雜譬喩經一卷凡十
一事
  僧祐録中失譯經今附宋録
都計小乘經律論。及聖賢集傳闕本者。總
七百五部。一千一百五十七卷。舊六百九
十八部。今加七部。合計七百五部。舊一千
六百六卷。今加五十卷。合一千六百五十
六卷
貞元新定釋教目録卷第二十五貞元新定釋教目録卷第二十
別録
之七
 西京西明寺沙門圓照撰 
別録中支流別行録第三 六百八十三部八
百十二卷
支流經者。謂大部之中抄出別行。大般若第
二會之類是也。夫法門浩廣罕究津涯。典籍
紛綸靡窮邊際。故有隨宜化誘應物施縁。於
大部之中隨時略用。披尋者莫知所生。翫習
者將義不終。今統集多端會歸當部。仍刪夷
舊録増減有無。具載名題備詳差互。庶使將
來學者覽泒知源。或恐未周用希來哲
  大乘別生經 二百九部三百十八卷
大般若第二會經七十八卷
  時俗題云新譯大品放光般若 新編上
大般若第四會經一十八卷
  時俗題云新譯道行小品般若 新編上
最勝天王般若經八卷
  亦云新譯勝天王般若是大般若第十八會
新編上
曼殊般若經二卷
  亦云新譯文殊般若是大般若第七會 新
編上
理趣般若經一卷
  是大般若第十會新編上
第二會下五經並出大般若
大智度無極經四卷
  非藏中者
智度無極譬經三卷
  或云無極譬經或四卷或加大字
總攝無盡義經二卷
般若波羅蜜神呪經一卷
  右智度無極下四經。隋衆經録云並出大

摩訶般若波羅蜜道行經二卷
  亦直云道行經新編上
右一經長房等録並云。西晋惠帝代優婆
塞衞士度略出。從舊道行中刪改。亦是小
品及放光等異別名耳撰録者曰既從大經略出
即類別生編正經中恐將
乖誤故
附斯録
大般若第二會經下十部一百一十九卷般
若部中別生經
密迹金剛力士經二卷
  出密迹力士會下文。内典等録編入正經
中者誤。新編上
菩薩見實三昧經二卷
  出菩薩見實會。抄六界差別品中重文新
編上
具善根經一卷
  出富樓那會下卷。即舊三卷菩薩藏經抄
善肩品經一卷出善臂菩
薩會即
抄寶積經一卷
  出普明菩薩會。即單卷寶積經抄。密迹下
五經竝出大寶積經
菩薩奉施詣塔作願經一卷
  或作詣塔抄上卷
往古性和佛國願行法典經一卷
  或作生和祐録云抄上卷新編上
師子歩雷音菩薩問文殊師利發心經一卷抄
  上卷
師子歩雷音菩薩問文殊師利成佛時事經一
  卷抄下卷
菩薩三法經一卷
棄惡長者問菩薩法經一卷
  菩薩奉施下六經出文殊佛土嚴淨經
三十五佛名經一卷出決定
毘尼經
菩薩布施懺悔法一卷亦出決定
毘尼經
  密迹力士經下一十三部一十五卷寶積部
中別
佛入三昧以一毛放大光明經一卷抄第
一卷
菩薩瓔珞莊嚴經一卷
  僧祐録云菩薩莊嚴瓔珞經
自在王菩薩問如來警戒經一卷
  或云菩薩戒身自在經抄第一卷新編上
&MT00118;欬徹十方經一卷抄第
二卷
八光經一卷抄第
二卷
不與婆羅門等爭訟經一卷抄第
三卷
調伏衆生業經一卷抄第
三卷
大慈無減經一卷抄第
三卷
諸天問如來境界不可思議經一卷
  或作警字抄第四卷
舍利弗問寶女經一卷出寶
女品
舍利弗歎寶女説不思議經一卷
  亦云歎寶女經出寶
女品
菩薩導示行經一卷出寶
女品
寶女問三十二相經一卷
  或云朗三十二相一云寶女問經一云問慧
經一云三十二事經出寶
女品
寶施女經一卷出寶女品
或寶女施
寶女問慧經一卷抄別譯四卷寶女
經亦云抄寶女品
見水世界經一卷抄第
八卷
穿菩提心經一卷抄第
九卷
  海慧品三紙 新編上
功徳寶光菩薩問護持經一卷
  祐録云抄陳録云抄大集第九 新編上
菩薩初發心時經一卷抄第九卷
或作持字
佛齋化菩薩經一卷抄無
言品
無言菩薩流通法經一卷抄無
言品
無言菩薩經一卷抄無
言品
魔業經一卷抄第十
一卷
過去無邊光淨佛土經一卷抄第十
一卷
菩薩本願經一卷抄第十一卷
出海慧品
菩薩出要行無礙法門經一卷抄第十二卷
虚空藏品
虚空藏菩薩聞持經得幾福經一卷抄第十六卷
虚空藏品
過魔法界經一卷抄第十六卷
虚空藏品
虚空藏所問經一卷
  亦云方等主虚空藏經或五卷或六卷。是
大集經虚空藏品一品新編上
太白魔王堅信經一卷
  出寶幢分抄第十七卷
佛弟子化魔子誦偈經一卷出第十二
卷寶幢分
魔女聞佛説法得男身經一卷出寶
幢分
開化魔經一卷出寶
幢分
魔王入苦宅經一卷出寶幢分抄
第十九卷
寶幢呪經一卷出寶
幢分
魔王變身經一卷
  出第二十二卷。是寶幢分中授記一品
四紙 新編上
光味仙人覩佛身經一卷出寶
幢分
光味菩薩造七寶梯經一卷出寶
幢分
梵王變身經一卷出寶
幢分
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷抄第二
十三卷
明星天子問慈經一卷抄第二
十三卷
調伏王子道心經一卷抄第二
十六卷
功徳莊嚴王八萬四千歳請佛經一卷
法心呪經一卷
十八不共品經一卷云抄異譯
寶女品
申越長者悔過供佛經一卷
  亦云申越長者悔過經申越由起未詳何

偈經一卷
  僧祐録云抄大集經 新編上
已上四十八經並出大集
菩薩如意神通經一卷
  出自在王經上卷舊云出大集非也
四自在神通經一卷出自在王
經上卷
菩薩戒自在經一卷出自在王
經上卷
  佛入三昧經下五十一部五十八卷大集部
中別生經
大方廣如來性起微密藏經二卷
  是舊花嚴經如來性起全一品 新編上
花嚴經十種生法經一卷
佛名經一卷
菩薩名經一卷
淨行品經一卷
抄花嚴經一卷
菩薩十地經一卷
  已上七經竝出舊花嚴經
曇昧摩提菩薩説經一卷
  法經録云。出菩薩十住行道品
金剛藏問菩薩行經一卷
  出漸備一切智徳經
漸備經一卷
  出漸備一切智徳經
右方廣如來性起經下一十部一十一卷花
嚴部中別生經
名字功徳品經一卷出大般
涅槃經
還國品經一卷
  出普曜經。亦云抄中本起經上卷
提婆達多品經一卷
  出妙法蓮華經第五卷
藥王菩薩經一卷
  陳録云抄妙法蓮華經第七卷 新編上
觀世音經一卷
  是妙法蓮華經普門品。出第八卷
光世音經一卷出正法
花經
陀羅尼法門六種動經一卷抄第一卷
或無種子
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷抄第
一卷
寶日光明菩薩問蓮花國相貌經一卷亦云
寶光明菩薩經抄第
一卷
梵志向佛説夢經一卷抄第
二卷
寶海梵志請如來經一卷
寂意菩薩問五濁經一卷抄第二卷
或云寂音
梵志勸轉輪王發菩提心經一卷抄第
二卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷抄第
二卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷抄第
五卷
寶海梵志成就大悲經一卷抄第
七卷
佛變時會身經一卷抄第
十卷
當來選擇諸惡世界經一卷抄第
十卷
一音演正法經一卷抄第十卷或
云顯正法
五百王子作淨土願經一卷
過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲受記經一卷
東方善華世界佛坐震動經一卷
文殊師利受記經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮花佛世界經一卷
  陀羅尼法門經下二十部二十卷並出悲花

寶雲經一卷出寶雲經
譯行
不退轉法輪經一卷出阿惟越致
遮經一卷
等御諸法經一卷出持心梵
天經第一
楞伽阿跋多羅經一卷
  僧祐録云楞伽阿跋多羅寶一切佛語斷肉
章經一卷。或云楞伽抄經
右一經入楞伽經斷肉品。勘文出四卷楞
伽第四卷末
人弘法經一卷
善得婆羅門求舍利經一卷
善得婆羅門問提婆達經一卷
大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷
  人弘法經下六部六卷並出大方等大雲經
三歸五戒帶佩護身呪經一卷
三歸五戒神王名經一卷
  亦云三歸五戒三十六善神王名經。陳朝
大乘寺等藏録云。抄灌頂經新編上
龍王結願五龍神呪經一卷
五龍呪經一卷
大將軍神呪經一卷
隨願往生經一卷
  亦云灌頂隨願往生十方淨土經。亦云普
廣菩薩經新編上
藥師瑠璃光經一卷
  亦云灌頂拔除過罪生死得度經新編上
三歸五戒帶佩下七部七卷並出大灌頂經
無吾我經一卷
三幼童經一卷或作幻
童非也
往古造行經一卷
擧鉢經一卷
心本淨經一卷
溥首童眞經一卷或作
普首
  無吾我經下六部六卷並出普超三昧經
布施度無極經一卷出第
一卷
菩薩爲魚王經一卷出第
一卷
乾夷王經一卷出第
一卷
仙歎經一卷出第
一卷
波耶王經一卷出第
二卷
一切施王所行檀波羅蜜經一卷
  亦云薩和檀王經。出第二卷
右此一切王經群録並云羅什所譯。別生
録中名薩和檀王經。後漢失譯
亦有此經云薩和檀者。一切施也。將彼經
勘。文同不異。故編於此
和默王經一卷出第三卷
新編上
維藍經一卷
  舊録云。隨藍本經出第三卷
戒度無極經一卷出第
四卷
象王經一卷舊録云出生經中
誤也 出第四卷
太子法施經一卷或云法惠
出第四卷
太子慕魄經一卷或云沐魄 出第四卷
在藏中者是別譯本
彌蘭經一卷或云四卷
出第四卷
普明王經一卷出第
四卷
忍度無極經一卷出第
五卷
羼提和經一卷出第
五卷
摩天羅王經一卷或云國王
出第五卷
槃達龍王經一卷出第
五卷
雀王經一卷出第
五卷
釋家畢罪經一卷出第
五卷
菩薩爲鹿王經一卷亦云佛昔爲鹿王經
出第六卷新編上
九色鹿經一卷出第
六卷
在藏中者是別譯本
馬王經一卷安公云出六度集
第六卷 新編上
菩薩作龜本事經一卷出第
六卷
菩薩身爲鴿王經一卷出第
六卷
蜜蜂王經一卷出第
六卷
佛以三事笑經一卷出第
六卷
小兒聞法即解經一卷出第
六卷
殺身濟賈人經一卷出第
六卷
以金貢太山贖罪經一卷出第
六卷
調達教人爲惡經一卷出第
六卷
殺龍濟一國經一卷出第
六卷
彌勒爲女身經一卷出第
六卷
禪度無極經一卷出第
六卷
尸呵遍王經一卷出第
八卷
  右舊録中有車匿本末經一卷。亦云第八
卷。今撿其文。即是尸呵遍王經。更無有異。
尸呵遍王經約初縁立名。車匿本末經據
後文立稱。既是一縁不可分二。今存一名

遮羅國王經一卷或無國字
出第八卷
菩薩以明離鬼妻經一卷出第
八卷
儒童經一卷出第
八卷
摩調王經一卷事同中阿含大天經
出第八卷或無王字
阿難念彌經一卷或云阿難念
經出第八卷
鏡面王經一卷與義足經中鏡面王經大
同出第八卷 新編上
察微王經一卷出第
八卷
梵皇經一卷或云梵皇王經亦云
梵摩經出第八卷
明度無極經一卷 陳録云。抄六度經出第八卷
新編上
  右施度無極經下四十四部四十四卷。並
出六度集經。舊録中有忠心正行經一卷。
亦云出六度經。文中撿無。故除之耳
其和默王經象王經菩薩爲鹿王經馬王經鏡面王
經此五經雖載群録古與此同竝竝新編上
能滅諸罪千囀陀羅尼經一卷
  此是奘法師所譯呪五首中一首之呪。既
類別生。故載斯録 新編上
寶鬘品抄經一卷出寶
網經
稱揚諸佛功徳經一卷
  僧祐録云。抄三卷稱揚諸佛功徳經。或與
後三文無別 新編上
寶海如來等十方百七十佛名經一卷
  陳録云。抄稱揚功徳經。亦云禮佛功徳經
新編上
徳内豐嚴王佛名經一卷
  祐録云。抄今撿稱揚功徳經。上卷有此佛
名。即出彼經上卷也 新編上
過去五十三佛名經一卷
  亦云五十三佛名經。出觀藥王藥上經
定意三昧經一卷
  出十住斷結經第四
賢劫千佛名經一卷出賢
劫經
  僧祐録云。東晋沙門竺曇無蘭鈔出千佛
名。初序云。賢劫經説二千一百諸度無極。
以拘樓孫佛爲首。此經有別譯本。以拘那
提佛爲首者是
觀佛相好經一卷出觀佛三
昧海經
央崛魔羅母因縁經一卷抄第
一卷
無量樂佛土經一卷或云國土
抄第三卷
有稱十方佛名得多福經一卷
  祐録云抄。陳録云抄央崛經第三卷 新
編上
佛降央崛魔羅人民歡喜經一卷抄第
四卷
帝釋施央崛魔羅法服經一卷
央崛魔羅歸化經一卷或云婦
死應誤
央崛魔羅悔過法經一卷或無
法字
波斯匿王欲伐央崛魔羅經一卷祐録
云抄
  右崛魔羅母下八部八卷竝出央崛魔羅經
七佛八菩薩所説神呪經一卷陳録云抄七佛
經 新編上
三十七品經一卷安公云出律
經 新編上
  僧祐録云。東晋沙門竺曇無蘭太元二十
一年六月謝鎭西寺撰。蘭序自記而不標
所出
太光明菩薩百四十八願經一卷祐録云抄
新編上
菩薩六法行經一卷祐録
云抄
菩薩本願行品經一卷祐録云抄
新編上
菩薩諸苦行經一卷祐録云抄或無諸字四
紙餘少許 新編上
菩薩訶睡眠經一卷祐録云抄
新編上
菩薩訶家過經一卷祐録云抄
新編上
阿難見水光瑞經一卷祐録云抄
新編上
棄惡長者問菩薩法經一卷祐録云抄
新編上
陀羅尼偈經一卷祐録云抄
新編上
六淨經一卷安公云出律經失譯中
載八紙半 新編上
菩薩等入法嚴經一卷或無菩薩字安録失
譯中載 新編上
同號佛名經一卷 三紙 新編上
散侍法經一卷或作持字二
紙 新編上
  三十七品等十經。祐録云。抄而不指所出。
於中菩薩諸苦行經撿見其本是抄不疑。
亦未知出何經律。六淨等四經今並見其
本還是抄經。又隋仁壽衆經録中大乘別
生抄經。總有一百一十七部一百三十七
卷。亦不指陳所出。今撿諸代録中多已載
訖。彼以護諸童子經陀隣尼鉢經等。爲別
生抄者理不然也。既無的據。難可依憑。略
述如前。餘刪不載
大乘律別生七部
七卷
菩薩地持戒經一卷
  法經録云。菩薩地持經
菩薩戒要義經一卷
  僧祐録云。抄菩薩戒。即地持是。法經録同
菩薩善戒受戒經一卷
  法經録云。出善戒經
淨除業障經一卷
  僧祐録云。抄淨業障經。法經録同
優婆塞戒本一卷
  法經録云。出優婆夷經
勸徳經一卷
  法經録云。出舍利弗悔過經
在家菩薩戒一卷
  右七戒。法經録中編爲失譯。今親見其本。
雖未知出處是抄不疑。乃取五分戒序。置
之於初後。方是戒。此是人集。非翻譯出也。
法經録中更有十經云。衆律抄即不存之。
諸代録中更有載者。此中故闕
大乘論別生七部 一十七卷
大乘優波提舍論五卷
  眞寂寺録云。是衆論抄。法經録同
摩訶衍精進度中罪報品經一卷
  陳録云。抄智度論第十七 新編上
菩薩悔過法經一卷
  出龍樹十住論。或無經字 新編上
菩薩五法行經一卷
  祐録云抄。陳録云抄十住論 新編上
初發意菩薩行易行法一卷
  僧祐録云。出十住論易行品 新編上
十住毘婆沙經一卷
  僧祐録云。抄十住論 新編上
易行品諸佛名經一卷
  法經録云。出十住毘婆沙。或即與前易行
法同
法經録中更有十經。云衆論抄。既不陳所
出。故不存之。諸代録中或有載者。此中故

小乘別生經 二百八十三部二百八十三卷
大迦葉遇尼乾子經一卷
  陳録云抄第四卷
三劫經一卷
  陳録云抄第五卷
韋提希子月夜問夫人經一卷
  或作天人。祐録云抄。陳録云。抄長阿含第
七 新編上
三因縁經一卷
  陳録云抄第二十卷
天地成敗經一卷
  陳録云。抄世記。祐録云。是抄衆經。
大迦葉上五經並出長阿含經
阿難惑經一卷
  出人本欲生經
人從所來經一卷
  長房録云。出人本欲生經。亦云人所從來
新編上
閻浮利經一卷
  僧祐失譯録中載。今撿是樓炭經初品
新編上
三小劫經一卷
  是樓炭經三小劫品出第五卷。陳録云。抄
長阿含第二十二卷 新編上
變化本起經一卷
  出中本起經。亦云即中本起上卷
第一四門經一卷
  抄十二門經三乘通教明定 新編上
第二四門經一卷
  抄十二門經與前同 新編上
第三四門經一卷
  即是甘露道律經。或有不稱第三四門而
直云甘露道律經者 新編上
甘露正意經一卷
  亦云佛入甘露調正意經明定。祐云。佛入
甘露調意經
第一四門下四經並出十二大門經。祐云。
從第一四門至甘露調意凡四品。並是大
十二門經一部。後人分品寫出。遂成四經」
大迦葉遇尼乾子經等一十四部一十四
卷。並是長阿含部分別生經
福行經一卷出第
二卷
婆拘羅荅異學問經一卷
  眞寂寺録云。尊者薄拘羅經出第八卷
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事
經出第八卷
佛爲呵利曠野鬼説法經一卷祐録云訶到
出第九卷
&T008394;夷比丘經一卷一名摩夷經
出第十卷
惡道經一卷一名惡意經亦
云出第十五卷
四意正經一卷一名四意止本行
經出第二十四卷
息恚經一卷或云恚經出
第二十七卷
貧窮經一卷出第二
十九卷
柔軟經一卷出第二
十九卷
優婆塞五法經一卷出第三
十卷
受持經一卷出第三十卷亦云出
雜阿含第三十五
福經一卷出第三
十四卷
商人求財經一卷出第三
十四卷
名稱經一卷出第二
十六卷
何苦經一卷出第三
十六卷
婆羅門行經一卷出第三
十六卷
阿蘭那經一卷出第四
十卷
浮彌經一卷出第四
十卷
瞿曇彌經一卷出第四
十七卷
中阿含本文經一卷出第六
十卷
七車譬喩經一卷
長者梨師達多兄弟二人往佛所經一卷亦云
長者
  兄弟詣佛經亦云
抄雜阿含第三十
㮈女經一卷祐録云抄中阿
含 新編上
  福行經下二十四卷並出中阿含經
准隋開皇仁壽二年衆經録中更有七知經。
離睡經。受藏經。梵志計水淨經。苦陰經。苦
陰因事經。樂想經。阿耨風經。伏婬經。黄竹
園經。尊上經。意經。應法經。鞞摩肅經。邪
見經。箭喩經。上十六經亦云。出中阿含。今
與本行文勘乃是異譯非是別生。已編入
正録訖。其父母息難報經亦云別生。今勘
文不同且編見録
飛鳥喩經一卷抄第十
五卷
三十二天園觀經一卷抄第十
五卷
五戰鬪人經一卷抄第十
八卷
波斯匿王何欲最樂經一卷抄第十
九卷
舍衞城人喪子狂經一卷一名梵志喪女經
抄第二十卷
大枯樹經一卷一名枯樹經無大字一名積木燒然
經抄第二卷亦云出中阿含第一卷
鷹鷂獦經一卷抄第二
十三卷
毘羅斯那居士五欲娯樂經一卷抄第二
十四卷
長者詣佛説子婦不恭經一卷祐録云抄阿含陳
録云抄増一三十四
  新編上
比丘成就五法入地獄經一卷祐録云抄阿含陳
録云抄増一三十
  新編上
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷抄第四
十一卷
調達入地獄經一卷或云調達入地獄事
經祐云抄中阿含
世間強盜布施經一卷
掃地經一卷
羅閲城人民請佛經一卷
梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷亦云修伽陀居
士佛爲説得
  性悟
水喩經一卷
七寶經一卷
鵄鳥事經一卷
學人意亂經一卷一名母子作僧尼
意亂經亦名亂意
六衰事經一卷祐録云譯中有今見
其本云出増一四紙半
新編上
彌勒下生經一卷出第四十四卷佛在
舍衞國因阿難請説
新編上
増一阿含經一卷出第二十
一卷三紙
新編上
行七行現報經一卷出第三十
四卷一紙
新編上
十二因縁經一卷出第四十六卷舊在
大乘藏中誤也三紙
新編上
  飛鳥喩經下二十六部二十六卷。並出増
一阿含經
准隋開皇仁壽二年衆經録中。更有三經。
謂四人出現經。婆羅門避死經。四泥黎經。
亦云出増一阿含。今撿是異譯本。非別生
者。已編入録訖故此除之。其増一阿含行
七行現報二經。舊云出増一中。言是異譯
編入見録。今撿是別生經。非異譯者。其十
二因縁經。及彌勒下生經。六衰事經。亦出
増一。故附斯録
佛爲婆羅門説四法經一卷出第
二卷
佛跡見千輻輪經一卷出第
四卷
普施經一卷出第
四卷
佛爲事火婆羅門説悟道經一卷出第
四卷
佛爲婆羅門説耕田經一卷或無田字
出第四卷
佛爲老婆羅門説偈經一卷出第
四卷
佛爲憍慢婆羅門説偈經一卷出第
四卷
差摩比丘喩重病經一卷出第
五卷
佛爲比丘説燒頭喩經一卷出第
七卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷出第
九卷
色無常經一卷出第
十卷
諸漏盡經一卷或云諸盡經
出第十卷
恒河譬經一卷祐録云抄
出第十卷
新編上
佛爲比丘説大力經一卷出第十
一卷
佛爲頻頭婆羅門説像類經一卷出第十
一卷
四大色生厭離經一卷出第十
二卷
佛爲阿支羅迦葉説自他作苦經一卷祐録云抄
陳録云抄
  雜出第
十三卷
異信異欲經一卷出第十
四卷
佛爲比丘説三法經一卷出第十
四卷
葉喩多少經一卷出第十
四卷
四食經一卷出陳朝大乘寺藏
録出第十五卷
新編上
醫王經一卷出第十
五卷
佛爲比丘説極深險處經一卷出第十
六卷
佛爲諸比丘説莫思惟世間思惟經一卷或無
下思
  惟字 出
第十六卷
佛爲比丘説大熱地獄經一卷出第十
六卷
釋提桓因詣目連放光經一卷出第十
九卷
目連見大身衆生然鐵纒身經一卷出第十
九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷出第十
九卷
見一衆生擧體糞穢塗身經一卷亦名衆生身穢
經出第十九卷
阿那律思惟目連神力經一卷出第二
十一卷
衆生頂有錢磨風大熾然經一卷出第十
九卷
三行經一卷出第二
十一卷
眼色根繋經一卷出第二
十一卷
無畏離車白阿難經一卷出第二
十卷
質多羅長者請比丘經一卷出第二
十一卷
外道誘質多長者經一卷出第二
十卷
新編上
世尊繋念經一卷出第二
十二卷
商人脱賊難經一卷出第二
十二卷
長者命終生兜率天經一卷出第二
十二卷
如來神力經一卷出第二
十二卷
大力士出家得道經一卷亦云力士跋陀經
出第二十三卷
阿育王獲果報經一卷出第二
十三卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷出第二
十三卷
二童子見佛説偈供養經一卷出第二
十三卷
羅婆鳥爲鷹所捉經一卷此言半雉出
第二十四卷
世間言美色經一卷出第二
十四卷
純陀沙彌經一卷或云沙門或作淳
字出第二十四卷
雪山無獼猴經一卷或作猿猴出
第二十五卷
商人子作佛事經一卷出第二
十五卷
婆羅門通達經論一卷出第二
十五卷
比丘於色厭離經一卷出第二
十六卷
捨諸世務經一卷出第二
十六卷
嬰兒譬經一卷亦云嬰兒喩出
第二十六卷
外道出家經一卷出第二
十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷出第二
十七卷
無母子經一卷出第二
十八卷
婆羅門服白經一卷出第二
十八卷
向邪違法經一卷出第二
十八卷
精勤四念處經一卷出第二
十八卷
田夫喩經一卷出第二
十九卷
不淨觀經一卷出第二
十九卷
信人者生五種過經一卷出第三
十卷
婆羅門虚僞經一卷出第三
十卷
轉輪聖王七寶具足經一卷祐録云抄陳録云抄雜
阿含 出第三十卷
三種良馬經一卷出第三
十二卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道説法經一
  卷出第三
十二卷
外道進問佛生歡喜天因縁經一卷出第三
十二卷
佛爲調馬聚落主説法經一卷出第三
十二卷
外道問佛鬪戰生天因縁經一卷出第三
十三卷
少多制戒經一卷出第三
十三卷
四種良馬經一卷出第三
十三卷
釋種問優婆塞經一卷出第三
十三卷
無始本際經一卷出第三
十四卷
一切行不恒安住經一卷 或無住字出第三
十四卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷出第三
十四卷
悉鞞梨天子詣佛説偈經一卷出第三
十六卷
長壽童子病見世尊經一卷出第三
十七卷
婆羅門問佛布施得福經一卷出第三
十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷出第三
十七卷
蛇行法經一卷出第三
十七卷
羅漢遇瓶沙王經一卷祐録云抄阿含出第三十
八卷陳録云抄雜阿含
  編上
佛見牧牛者示道經一卷出第三
十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷出第三
十八卷
魔作不淨色欲嬈亂經一卷出第三
十八卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出第三
十九卷
人民疾疫受三歸經一卷出第三
十九卷
仙人説阿修羅王歸化經一卷出第三
十九卷
魔化年少詣佛説偈經一卷出第三
十九卷
壽命促經一卷出第三
十九卷
天於阿脩羅欲戰鬪經一卷出第四
十卷
天帝受戒經一卷出第四
十卷
比丘問佛釋提桓因因縁經一卷出第四
十卷
四天王案行世間經一卷出第四
十卷
帝釋禮三寶供養經一卷或無供養字
出第四十卷
四種人經一卷出第四
十一卷
豆遮婆羅門論義出家經一卷出第四
十二卷
佛化大與婆羅門出家經一卷或作與大出
第四十二卷
一老男女見佛出家得道經一卷出第四
十二卷
河中草龜經一卷出第四
十三卷
四蛇經一卷一名四虺喩經或云四
虺經 出第四十三卷
恒水流樹經一卷一名浮木譬喩經或作
流樹 出第四十三卷
灰河經一卷一名塵灰河譬喩
經出第四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出第四
十四卷
佛見梵天頂經一卷出第四
十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷出第四
十六卷
婆斯匿王祖母命終經一卷出第四
十六卷
鑄金喩經一卷出第四
十七卷
離車不放逸經一卷出第四
十七卷
水杵喩經一卷出第四
十七卷
金師精舍尊者病經一卷出第四
十七卷
過去鳴鼓人經一卷出第四
十七卷
過去彈琴人經一卷出第四
十八卷
天神禁寶經一卷出第五
十卷
羊群喩經一卷或云群
羊喩
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
長者命終生無熱天經一卷
不壞淨經一卷
勸行有證經一卷
婆羅門解知衆術經一卷陳録云
出増一
婆斯匿王女命過詣佛經一卷陳録云前譯
増一三十八
國王成就五法久存於世經一卷陳録云
出増一
三時過經一卷陳録云抄出
曜第十二
戒相應法經一卷或云戒相應經
出第三十卷
新編上
比丘問佛多優婆塞命終經一卷出第三
十卷
新編上
獨富長者經一卷亦云獨付長者財物無付經亦云
長者命終無子付囑經亦出増一
  第十
佛爲年少婆羅門説知善不善經一卷出第
四卷
  編上
佛爲那拘羅長者説根熟經一卷或無羅根熟三
字 出第五卷
  新編上
佛爲外道須深説離欲經一卷出第十
四卷
新編上
阿育王施半阿摩勒果經一卷出第二
十五卷
禪思滿足經一卷出第二
十九卷
新編上
  佛爲婆羅門説四法經下一百三十二經。
並出雜阿含經。准隋開皇仁壽二年衆經
録中更有八經。謂七處三觀經。滿願。水沫
所漂經。馬有八態經。相應相可經。此之五
經勘文乃是異譯非是別生。又有數經。十
一相念如來經。身觀經。其數經出中阿含
是異譯本。十一想經出増一中亦是異譯。
其身觀相應法下三經。大周録中編單本
内。今撿並出雜阿含中。其年少婆羅門下
五經周録之中編闕本内。今撿得其本勘
與雜阿含同。於中獨富長者經半阿摩勒
果。經隋衆經録別生經中已載。今並相從
編之於此
三方便經一卷
積骨經一卷
地獄讃經一卷經後有地獄讃非此經
出勘本不同未詳所以
  三方便經下三經並出七處三觀經
禪祕要經一卷僧祐等録並云抄禪要祕治
病經即是治禪祕要法中出
新編上
  佛爲婆羅門説四法經下一百三十六部一
百三十六卷。並是雜阿含部分別生經
那頼經一卷出第
一卷
分衞比丘經一卷亦云比丘分衞
經 出第一卷
和難經一卷出第
一卷
邪業自活經一卷出第
一卷
是我所經一卷出第
一卷
野雞經一卷出第
一卷
前世諍女經一卷出第
一卷
墮珠海水中經一卷出第
一卷
旃闍摩異志謗佛經一卷出第
一卷
鼈獼猴經一卷出第
一卷
五仙人經一卷出第
一卷
舅甥經一卷出第
一卷
閑居經一卷出第
二卷
舍利弗般涅槃經一卷出第
二卷
子命過經一卷出第
二卷
比丘各言志經一卷出第
二卷
迦旃延無常經一卷出第
二卷
和利長者問事經一卷出第
二卷
佛心總持經一卷或云總持經
出第二卷
護諸比丘呪經一卷出第
二卷
新編上
吉祥呪經一卷出第
二卷
和難釋經一卷出第
三卷
國王五人經一卷一名五福徳子經
出第三卷
蠱狐鳥經一卷或作鳥字
出第三卷
比丘疾病經一卷出第
三卷
審裸形子經一卷一名佛覆裸形子
經 出第三卷
腹使經一卷出第
三卷
弟子命過經一卷出第
三卷
水牛王經一卷出第
四卷
兎王經一卷出第
四卷
無懼經一卷出第
四卷
五百幼童經一卷亦云五百童
子 出第四卷
毒草喩經一卷出第
四卷
鱉喩經一卷出第
四卷
菩薩曾爲鼈王經一卷祐云失譯
出第四卷
新編上
毒喩經一卷出第
四卷
誨子經一卷出第
四卷
新編上
負爲牛者經一卷亦云貧責爲
牛出第四卷
光華梵志經一卷出第
四卷
毒悔喩經一卷出第
四卷
馬喩經一卷出第
四卷
新編上
比丘尼現變經一卷出第
四卷
梵志經一卷出第
五卷
驢駝經一卷出第
五卷
君臣經一卷出第
五卷
拘薩羅國烏王經一卷或無羅字
出第五卷
蜜具經一卷出第
五卷
新讃經一卷出第
五卷
孔雀經一卷出第
五卷
仙人撥劫經一卷僧祐録仙人撥劫
喩經出第五卷
清信士阿夷扇持父子經一卷或無父子字
出第五卷
夫婦經一卷出第
五卷
薩和達王經一卷出第
五卷
首達經一卷亦云惟先首達
經出第五卷
新編上
  那頼經下五十四部五十四卷並出生經。
此生經上下總有五十五經。其第五十譬
喩經。於中離出薩和達二經合五十六。此
五十六中除總持孤獨經。除二經外有五
十四經。上別生録。又隋衆經録別生經中
更有四經。謂命過神經。象王經。猘狗經。八
陽神呪經。並云出生經中。今撿生經之内
總無此經。撿本既無。除之不上。此五十四
經中有護諸比丘呪經。無懼經。鱉喩經。菩
薩曾爲鱉王經。誨子經。馬喩經。薩和達
經。上之八經新編此録。於中無懼。鱉喩。
誨子。馬喩。首達等五經。衆經録云出雜譬
喩護諸比丘呪。薩和達二經。衆經録云是
大小乘抄。未知所出。今以竝與生經之中
經目同。編之於此。菩薩曾爲鱉王經。祐云
失譯者誤也。既與此同。故編斯録
梵志觀無常得解脱經一卷與桀貪王同是一經
約縁分二出上卷
桀貪王經一卷出上
須陀利經一卷祐云失譯
出上卷
新編上
摩竭梵志經一卷祐云出義
足出上卷
新編上
梵志疑爭得解脱經一卷與鏡面王同一經
約縁分二出上卷
鏡面王經一卷六度集中亦有此經
與此大同出上卷
老少倶死經一卷祐云失譯
出上卷
新編上
彌勒難經一卷祐云失經
出上卷
新編上
&MT00092;辭梵志經一卷出上
婬人曳踵行經一卷房云失譯六度集中亦
有與此大同出七卷
兜勒梵志經一卷出下卷
新編上
猛觀梵志經一卷出下
法觀梵志經一卷出下
蓮花色比丘尼經一卷祐云失譯
出下卷
新編上
  桀貪王經下一十四部一十四卷並出義足

其摩竭梵志經。僧祐録云出義足經。其須
陀利經。老少倶死經。勒難經。蓮花色比
丘尼經。此之四經祐云失譯。其婬人曳踵
行經房云失譯。今勘並與此同故編斯録。
撿其義足上下總有一十六經。今除優填
王經異學捔飛經子父共會經維樓勒諸釋
經。除此四外餘二經離爲十四。故載斯録
善時鵝王經一卷出正法
念處經
本鏘刺脚因縁經一卷出興起
行經
譬喩六人經一卷亦云六人喩
經出罵意經
阿闍世王問眼從何生經一卷祐録
云抄
新編上
不與婆羅門等爭訟經一卷祐録
云抄
新編上
摩訶比丘經一卷祐録
云抄
新編上
外道仙尼説度經一卷祐録
云抄
新編上
度梵志經一卷祐録
云抄
新編上
祭亡人不行貪經一卷祐録
云抄
新編上
三毒經一卷祐録
云抄
新編上
四食經一卷祐録
云抄
新編上
調達喩經一卷祐録
云抄
新編上
二十八天經一卷祐録失譯中
載八紙半
新編上
首至問佛十四事一卷亦云十四意亦
云十四章兩紙半
新編上
數息事一卷祐云説
數息事
兩紙 新編上
  阿闍世王等九經。祐録云抄而不指所出。
其二十八天等三經撿見其本竝是抄經。
而未的知出何經律。又隋仁壽衆經録中
小乘別生抄經總二百一十三部二百二十
七卷亦不指陳所出。今撿諸代録多已載
訖。彼録以受十善戒經迦丁比丘經等。爲
別生抄者理不然也。既無的據難可依憑。
略述如前。餘刪
小乘律別生四十二部
四十九卷
摩竭魚因縁經一卷出第
九卷
新編上
尊者塢陀夷引導諸人禮佛僧經一卷出第十
一卷
  新編上
還本國度父王經一卷出第十七卷
末第十八卷
新編上
水生太子經一卷出第十
九卷
新編上
施物法非法經一卷出第二
十四卷
新編上
教誡羅怙羅經一卷出第二
十五卷
新編上
五趣生死輪轉經一卷出第三
十四卷
新編上
善來苾芻因縁經一卷出第四
十二卷
新編上
七有事無事福業經一卷出第四
十六卷
新編上
  摩竭魚下九經並出根本説一切有部毘那
耶中
火生長者受報經二卷出第二
第三卷
新編上
尊者善和好聲經一卷出第
四卷
新編上
五種水羅經一卷出第
五卷
新編上
勝鬘夫人本縁經一卷出第
七卷
新編上
勝光王信佛經一卷出第
八卷
新編上
誅釋種受報經二卷出第八
第九卷
新編上
大世主苾芻尼入涅槃經一卷出第
十卷
新編上
佛爲難陀説出家入胎經二卷編入寶積第十四
會出第十一十二
  新編上
敬法撿身經一卷出第十
四卷
新編上
度二邪見童子得果經一卷出第十
四卷
新編上
清淨威儀經一卷或作洗淨出
第十六卷
新編上
大目連受報經一卷出第十
八卷
新編上
初誕生現大瑞應經一卷出第十
八卷
新編上
度迦多演那經一卷出第二
十一卷
新編上
㗨羅鉢龍王業報因縁經一卷出第
二卷
新編上
安樂夫人因縁經一卷出第二
十一卷
新編上
増養因縁經三卷出第二十二
三二十四卷
新編上
妙光因縁經一卷出第二
十五卷
新編上
降伏外道現大神通經一卷出第二
十六卷
新編上
大藥善功方便經一卷出第二十七
二十八卷
新編上
佛從天下贍部洲經一卷出第二
十九卷
新編上
度痩瞿答彌經一卷出第三
十卷
新編上
訶利底母因縁經一卷出第三
十一卷
新編上
法與尼在家得果經一卷出第三
十二卷
新編上
樹生婆羅門憍慢經一卷出第三十四卷末
第三十五卷初
新編上
弟子事師經一卷出第三
十五卷
新編上
七種不退轉經一卷出第三
十五卷
新編上
佛爲長者説放逸經一卷出第三
十六卷
新編上
地動因縁經一卷出第三
十六卷
新編上
四種黒白法印經一卷出第三
十七卷
新編上
佛將入涅槃度善賢經二卷出三十七卷半後
三十八卷半前
  編上
佛般涅槃行雨大臣告王經一卷出第三
十八卷
新編
  上
八大國王分舍利經一卷出第三十八卷
末第三十九卷
新編上
  火生長者下三十三經並出根本説一切有
部毘奈耶雜事中
又有給孤長者請畫寺因縁一卷出雜事第十七及毘奈
耶頌第五卷從摩竭魚因縁經下四十二部四十九卷並
是説一切有部律中縁起三藏義
淨鈔出流行既是別生故編斯録
賢聖集別生 一百三十四部一百三十四卷
羅彌壽經一卷一名羅旬喩
一名羅貧壽
栴檀塗塔經一卷
  右上二經出撰集百縁經
無常經一卷非新譯者
出第一卷
阿難見妓樂啼哭無常經一卷出第
一卷
比丘求證人經一卷出第
一卷
群牛千頭經一卷出第
一卷
竊爲沙門經一卷出第
一卷
瓦師逃走經一卷出第
一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第
一卷
瞎鱉經一卷出第
一卷
阿梵和利比丘無常經一卷出第
二卷
集修行士經一卷或云修士行
出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷出第
二卷
梵志問世間減損經一卷出第
二卷
梵志避死經一卷出第
二卷
童子善射術經一卷出第
二卷
孤母喪一子經一卷出第
二卷
三魚失水經一卷出第
二卷
慳貪長者經一卷出第
三卷
斫毒樹後生經一卷亦云更生
出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷出第
三卷
獵師捨家學道經一卷出第
三卷
坐禪比丘命過生天經一卷出第
三卷
貧子得財發狂經一卷出第
三卷
放逸經一卷出第
三卷
甘露道經一卷出第
四卷
多聞經一卷出第
四卷
求離牢獄經一卷出第
四卷
深淺學比丘經一卷出第
五卷
降千梵志經一卷出第
五卷
異象經一卷出第
五卷
狗提比丘經一卷出第
五卷
良時難遇經一卷出第
五卷
梵志子死稻敗經一卷出第
六卷
歡喜過差天經一卷出第
六卷
昔有二人相愛敬經一卷出第
六卷
佛往慰迦葉病經一卷出第
六卷
護口意經一卷出第
七卷
波利比丘謗梵行經一卷出第
七卷
慈仁不殺經一卷出第
七卷
摩耶祇女謗佛生身入獄經一卷出第
七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷出第
八卷
最勝長者受呪願經一卷或直云受呪願
經出第八卷
比方世利經一卷出第
八卷
佛神力救長者子經一卷出第
八卷
流離王攻釋子經一卷出第
八卷
信能度河經一卷出第
八卷
有衆生三世作惡經一卷出第
八卷
昔爲鹿王經一卷出第
九卷
梵志試火恩經一卷出第
十卷
二僑士經一卷出第
十卷
聰明比丘經一卷出第
十卷
寤意經一卷出第
十卷
長壽王經一卷出第
十卷
説法難値經一卷第十
一卷
調達問佛顏色經一卷出第
十卷
無害梵志執志經一卷出第十
二卷
國王厭世典經一卷出第十
二卷
佛度栴陀羅兒出家經一卷或無出家字
出第十三卷
出曜花經一卷出第十
四卷
承事勝已經一卷出第十
四卷
梵志問佛師經一卷出第十
四卷
善唄比丘經一卷出第十
四卷
六師結誓經一卷出第十
四卷
無病第一利經一卷出第十
五卷
法施勝經一卷出第十
五卷
水上泡經一卷出第十
六卷
流離王生身入地獄經一卷或無生
身字
目連弟布施望即報經一卷出第十
六卷
調達生身入地獄經一卷出第十
六卷
童子問佛乞食事經一卷出第十
六卷
多倒見衆生經一卷或無多字出
第十六卷
乞兒發惡心經一卷出第十
八卷
長者夜輸得非常觀經一卷亦直云得非常觀
經出第十九卷
八歳沙彌降伏外道經一卷舊録云八歳沙
彌折外異學經
鐘磬貧乏經一卷無常經下七十五部七十五卷並出
出曜經中其有衆生三世作惡經周
  録云是異本編
在藏録者誤也
優婆斯那優婆夷經一卷陳録云抄賢愚
經出第三卷
出家功徳經一卷
抄出家功徳品初無福増因縁出第七卷
  二紙 新編上
出家功徳度福増因經一卷
  抄出家功徳品初兼福増因縁少分。顛倒
安置加證信序。並度人儀 五紙 新編上
叔離比丘尼本縁經一卷
  陳録云抄賢愚經 出第七卷 新編上
沙彌守戒自殺經一卷出第
七卷
二鸚鵡聞四諦經一卷出第十
二卷
鳥聞比丘法生天經一卷出第十
二卷
五百鴈聞佛法生天經一卷出第十
三卷
堅誓師子經一卷出第十
三卷
  優波斯那經下九部九卷並出賢愚經
人受身入陰經一卷出第
一卷
人身八十種蟲經一卷出第
一卷
人身四百四病經一卷出第
一卷
五陰成敗經一卷出第
一卷
除恐怖品經一卷出第
一卷
修行慈經一卷出第
一卷
修行勸意經一卷祐録云抄中阿
含出第二卷
忍辱經一卷陳録云抄修行
道地出第三卷
曉食經一卷抄曉了食品
出第三卷
地獄罪人衆苦經一卷或云衆苦事
出第三卷
地獄衆生相害經一卷出第
三卷
歡悦品經一卷或云歡悦
出第四卷
人病醫不能治經一卷或云不能自治人受身入陰
經下一十三經並出修行道
  
阿練若習禪法經一卷即是抄菩薩禪法第一卷其
菩薩禪法即坐禪三昧經是
  新編上
禪經偈一卷祐云抄禪經中偈
即是禪法要解抄
新編上
形疾三品風經一卷祐云抄思
惟略要法
諸法實相觀經一卷亦抄思惟
略要法
新編上
阿恕伽王本縁經一卷出阿育王
傳第二卷
新編上
蓮華女經一卷是法句喩經別
抄出第二卷
初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
國王癡夫人經一卷
八歳沙彌開解國王經一卷
化譬經一卷一名化
喩經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士沒故爲婦鼻中蟲經一卷
度脱狗子經一卷或無
脱子
倶夷懷羅云本經一卷
須河譬喩經一卷
  或無譬字。陳録云抄雜阿含第十
流離王入地獄經一卷出曜中亦有
未詳所以
福報經一卷法經録
中重上
教子經一卷祐云一名須達教子經
舊録云須達訓子經
迦葉詰阿難經一卷
  亦名迦葉責阿難雙度羅漢喩經。隋衆經
録存爲二經者誤
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所囓命終生天經一卷
明宿願果報經一卷
聽四因譬喩經一卷
王后爲蜣蜋經一卷
金色女經一卷安公云出
阿毘曇
&MT01403;烏喩經一卷
神通應化經一卷一名羅漢
比丘答問
阿難多恒羅云母經一卷一名羅
云母經
種田經一卷
覺福經一卷或云學福
經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷
  初受道下二十九經並出雜譬喩經。准隋
仁壽衆經録中有三十九經。今以罵意經
一卷撿諸代録云安世高譯。今編入藏此
中故闕。其六人喩經云出罵意。前已編
上故此除之。其得道梯橙經亦云出雜譬
喩。今以大本即無且編入藏。其無懼經鱉
喩毒喩經誨子經馬喩經首達經已上六經
並出生經之中。舊云出雜譬喩者誤也。今
編彼録此亦除之。其迦葉責阿難雙度羅
漢喩經即迦葉詰阿難經異名不合雙上除
此十經之外有二十九經如前所列。既云
出雜譬喩。未知的出何者。其雙卷譬喩二
本撿並無此等經。應出八十卷者。或可出
護公所譯雜譬喩三百五十首經其經。並
在闕本録内
貞元新定釋教目録卷第二十六
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]