大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

貞元新定釋教目録 (No. 2157_ 圓照撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2157_.55.0879a01: 一月二十三日卒於此寺矣。時本道節度副
T2157_.55.0879a02: 使大夫蒙零詧監護葬儀。弟子比丘利言等
T2157_.55.0879a03: 銜哀啜泣。擗慄茹*茶燒香散花茶毘起塔所
T2157_.55.0879a04: 譯經法不及入開元目録。准勅編入貞元新
T2157_.55.0879a05: 定釋教目録
T2157_.55.0879a06: 開元釋教録二十卷上帙總録下帙別録十八年
庚午於西崇福寺塔院撰
T2157_.55.0879a07: 續大唐内典録一卷同前十
八年撰
T2157_.55.0879a08: 續古今譯經圖記一卷同前十
八年撰
T2157_.55.0879a09: 續集古今佛道論一卷同前
T2157_.55.0879a10: 集諸經禮懺儀二卷同前
T2157_.55.0879a11:   右上五部二十五卷智昇所撰。昇早預釋
T2157_.55.0879a12: 流志弘大教。但才微力寡無遂本懷。俛仰
T2157_.55.0879a13: 之間亟經寒暑。曾未能宣傳正法荷擔菩
T2157_.55.0879a14: 提。而近閲藏經仍探衆録。覩其差謬或
T2157_.55.0879a15: 所未安。狂簡斐然考成斯記。雖文詞靡叙
T2157_.55.0879a16: 而事有所憑。但鄙見未弘固多疎闕耳。其
T2157_.55.0879a17: 續内典録等附於本部之末。幸諸來哲無
T2157_.55.0879a18: 貽誚
T2157_.55.0879a19: 貞元新定釋教目録卷第十
T2157_.55.0879a20:
T2157_.55.0879a21:
T2157_.55.0879a22:
T2157_.55.0879a23: 貞元新定釋教目録卷第十五
T2157_.55.0879a24:  *西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.0879a25: 總集群經録上之十五
T2157_.55.0879a26: 玄宗肅宗代宗三朝所譯經
T2157_.55.0879a27: 金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷經内題云金剛
頂一切如來眞
T2157_.55.0879a28:   實攝大乘現
證大教王經
T2157_.55.0879a29: 金剛頂瑜伽般若理趣經一卷經題云大樂金剛
不空眞實三摩地
T2157_.55.0879b01:   耶經般若波羅
蜜多理趣品
T2157_.55.0879b02: 觀自在菩薩授記經一卷*經題云佛説大方廣曼
殊室利經觀自在菩薩授
T2157_.55.0879b03:   記品第
三十一
T2157_.55.0879b04: 瑜伽念珠經一卷經内題云金剛頂瑜伽念珠
經於千萬廣頌中略出
T2157_.55.0879b05: 奇特佛頂經一卷經内題云一字奇特
佛頂經現威徳品
T2157_.55.0879b06: 觀自在菩薩最勝明王心經一卷經内題云金剛
恐怖集會方
T2157_.55.0879b07:   廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經序品第一
T2157_.55.0879b08: 金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷經内題云法
一品亦名五
T2157_.55.0879b09:   字呪
T2157_.55.0879b10: 阿唎多羅阿嚕力經一卷經内題云阿唎多羅陀
羅尼阿嚕力品第十四
T2157_.55.0879b11: 普賢行願讃一卷
T2157_.55.0879b12: 地藏菩薩問法身讃一卷經内題云百千頌大集
經地藏菩薩問法身讃
T2157_.55.0879b13: 出生無邊門經一卷經内題云出生無
邊門陀羅尼經
T2157_.55.0879b14: 大吉祥天女經一卷經内題云佛説大吉祥天女十二
契一百八十名號無垢大乘經
T2157_.55.0879b15: 底哩三昧耶經一卷經内題云底哩三昧
耶不動使者念誦品
T2157_.55.0879b16: 十一面觀自在菩薩經三卷經内題云十一面觀自
在菩薩心密言儀
T2157_.55.0879b17: 吉祥天女十二名號經一卷
T2157_.55.0879b18: 金剛頂瑜伽十八會指歸一卷經内略無
十八會字
T2157_.55.0879b19: 金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
T2157_.55.0879b20:   并序經中云
修證法門序
T2157_.55.0879b21: 菩提場所説一字頂輪王經五卷
T2157_.55.0879b22: 寶篋經一卷經内題云一切如來心祕密
全身舍利寶篋陀羅尼經
T2157_.55.0879b23: 金剛壽命陀羅尼經一卷經内題云一切如來
金剛壽命陀羅尼經
T2157_.55.0879b24: 大孔雀明王經三卷經内題云佛母大孔雀明王
經初有啓請法在上卷經前
T2157_.55.0879b25: 大雲請雨經二卷經内題云大
雲輪請雨經
T2157_.55.0879b26: 雨寶陀羅尼經一卷經内題中加
佛説兩字
T2157_.55.0879c01: 蘘麌利童女經一卷經内題中
加佛説字
T2157_.55.0879c02: 稻𦼮喩經一卷經内題云慈氏菩薩所説
乘縁生稻𦼮喩經
T2157_.55.0879c03: 大寶廣博樓閣經三卷經内題云大寶廣博樓
閣善住祕密陀羅尼經
T2157_.55.0879c04: 菩提場莊嚴經一卷經内題云菩提場
莊嚴陀羅尼經
T2157_.55.0879c05: 除一切疾病陀羅尼經一卷
T2157_.55.0879c06: 能淨一切眼陀羅尼經一卷經内題云能淨一切
眼疾病陀羅尼經
T2157_.55.0879c07: 施焔口餓鬼陀羅尼經一卷經内題云佛謂救
焔口餓鬼陀羅尼經
T2157_.55.0879c08: 三十五佛名經一卷經内題云佛説三十五佛名
禮懺文出烏波離所問經
T2157_.55.0879c09: 八大菩薩曼荼羅經一卷
T2157_.55.0879c10: 葉衣觀自在菩薩陀羅尼經一卷經内題中略
無陀羅尼字
T2157_.55.0879c11: 訶利帝母經一卷經内題云訶利
帝母眞言法
T2157_.55.0879c12: 毘沙門天王經一卷
T2157_.55.0879c13: 觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷
T2157_.55.0879c14: 文殊問字母品一卷
T2157_.55.0879c15: 金剛頂蓮華部心念誦法一卷
T2157_.55.0879c16: 金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
T2157_.55.0879c17:   經内題中菩
薩修行儀軌
T2157_.55.0879c18: 無量壽如來念誦儀軌一卷經内題中云修
觀行供養儀軌
T2157_.55.0879c19: 阿閦如來念誦法一卷經内題中云
念誦供養法
T2157_.55.0879c20: 佛頂尊勝念誦法一卷經内題云佛頂尊勝
陀羅尼念誦儀軌
T2157_.55.0879c21: 金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷
T2157_.55.0879c22: 金剛王菩薩念誦法一卷經内題中云祕
密念誦儀軌
T2157_.55.0879c23: 普賢金剛薩埵念誦法一卷經内題中云瑜
伽念誦儀軌
T2157_.55.0879c24:
T2157_.55.0879c25:
T2157_.55.0879c26:
T2157_.55.0879c27:
T2157_.55.0879c28:
T2157_.55.0879c29:
T2157_.55.0880a01: 金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷經内題
云金剛
T2157_.55.0880a02:   薩五字祕密修
行念誦儀軌
T2157_.55.0880a03: 金剛壽命念誦法一卷經内題云陀
羅尼念誦法
T2157_.55.0880a04: 一字頂輪王瑜伽經一卷經内題云瑜伽醫迦訖
沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞
T2157_.55.0880a05:   言安怛羅儀則
一字頂瑜伽經
T2157_.55.0880a06: 一字佛頂輪王念誦儀軌一卷經内題中
無佛字
T2157_.55.0880a07: 仁王般若念誦法一卷
T2157_.55.0880a08: 如意輪念誦法一卷經内題云觀自在如
意輪菩薩念誦法
T2157_.55.0880a09: 大虚空藏菩薩念誦法一卷
T2157_.55.0880a10: 瑜伽蓮華部念誦法一卷
T2157_.55.0880a11: 聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷經内
云瑜伽
T2157_.55.0880a12:   觀行
軌儀
T2157_.55.0880a13: 觀自在多羅瑜伽念誦法一卷經内題云金
多羅菩薩念誦法
T2157_.55.0880a14: 甘露軍吒利瑜伽念誦法一卷經内題云甘露
軍吒利菩薩供養
T2157_.55.0880a15:   念誦成
就儀軌
T2157_.55.0880a16: 華嚴入法界四十二字觀門一卷經内題云大方
廣佛華嚴經
T2157_.55.0880a17: 文殊讃法身禮一卷經内題云大聖文殊
師利讃法身禮并序
T2157_.55.0880a18: 受菩提心戒儀一卷經内題云最上乘教受戒懺
悔文普賢菩薩阿闍梨
T2157_.55.0880a19: 金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷經内題云金剛頂
經金剛界大道場
T2157_.55.0880a20:   毘盧遮那如來自受用身自内證智
屬法身異名佛最上乘三摩地禮懺文
T2157_.55.0880a21: 般若理趣釋一卷經題云大樂金剛不空眞實三
昧耶經般若波羅蜜多理趣釋
T2157_.55.0880a22: 大曼荼羅十七尊釋一卷經内題云般若波羅蜜多
理趣經大安樂不空三昧
T2157_.55.0880a23:   耶眞實金剛菩薩等
十七尊大曼荼羅義述
T2157_.55.0880a24: 金剛頂瑜伽護摩儀一卷經内
云儀軌
T2157_.55.0880a25: 都部陀羅尼目一卷經内題云陀羅
尼門諸部要目
T2157_.55.0880b01: 大乘縁生論一卷經中云聖者
欝楞伽造
T2157_.55.0880b02: 七倶胝佛母陀羅尼經一卷經内題云七倶胝佛母
所説準提陀羅尼經
T2157_.55.0880b03: 大虚空藏菩薩所問經一卷
T2157_.55.0880b04: 仁王經二卷經内題云仁王護國般若
波羅蜜多經 御製序
T2157_.55.0880b05: 密嚴經三卷經内題云大乘密
嚴經 御製序
T2157_.55.0880b06: 仁王念誦儀軌一卷經内題云仁王護國般若波羅蜜
多經陀羅尼念誦儀軌翻經大徳
T2157_.55.0880b07:   大興善寺沙
門惠靈述序
T2157_.55.0880b08: 大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
T2157_.55.0880b09: 成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷
T2157_.55.0880b10: 金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛菩薩埵
T2157_.55.0880b11:   念誦儀一卷
T2157_.55.0880b12: 大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝初
王瑜伽
T2157_.55.0880b13:   
T2157_.55.0880b14: 大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷亦名訶
哩底母
T2157_.55.0880b15:   
T2157_.55.0880b16: 普遍光明大隨求陀羅尼經二卷經内題云普遍
光明清淨熾盛
T2157_.55.0880b17:   如意寶印心無能勝大明王隨求陀羅尼
T2157_.55.0880b18: 金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
T2157_.55.0880b19:
T2157_.55.0880b20: 五字陀羅尼頌一卷并梵字
T2157_.55.0880b21: 閻曼徳迦威王立成大神驗念誦法一卷
T2157_.55.0880b22: 文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
T2157_.55.0880b23: 不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
T2157_.55.0880b24:   出不空羂索
二十八
T2157_.55.0880b25: 聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
T2157_.55.0880b26: 大威怒烏芻澁摩儀軌一卷
T2157_.55.0880b27: 佛説摩利支天經一卷
T2157_.55.0880c01: 金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
T2157_.55.0880c02: 佛儀軌一卷
T2157_.55.0880c03: 佛爲優填王説王法政論經一卷
T2157_.55.0880c04: 大方廣如來藏經一卷
T2157_.55.0880c05: 佛説一髻尊陀羅尼經一卷
T2157_.55.0880c06: 速疾立驗摩醯首羅天説迦婁羅阿尾奢法一
T2157_.55.0880c07:
T2157_.55.0880c08: 大日經略攝念誦隨行法一卷亦名五支略
念誦要行法
T2157_.55.0880c09: 大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
T2157_.55.0880c10: 隨行法一卷
T2157_.55.0880c11: 木槵經一卷
T2157_.55.0880c12: 金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一
T2157_.55.0880c13: 亦名文殊五字念誦
法若兼梵字十四紙
T2157_.55.0880c14: 曼殊室唎童子菩薩五字瑜伽法一卷并梵字
T2157_.55.0880c15: 金剛頂降三世大儀軌一卷經内題云金剛頂降三
世大儀軌法王教中
T2157_.55.0880c16:   説觀自在菩薩心眞言一
切如來蓮華大曼荼羅品
T2157_.55.0880c17: 文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿
T2157_.55.0880c18: 曜經二卷下卷
有序
T2157_.55.0880c19: 金剛頂經觀自在王如來修行法一卷
T2157_.55.0880c20: 金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
T2157_.55.0880c21: 一卷亦名瑜伽總持教門
説菩提心觀行
T2157_.55.0880c22: 瑜伽金剛頂經釋字母品一卷
T2157_.55.0880c23: 修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
T2157_.55.0880c24: 仁王般若陀羅尼釋一卷
T2157_.55.0880c25: 觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
T2157_.55.0880c26:   亦名成就大
悲觀自在
T2157_.55.0880c27: 佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷
T2157_.55.0880c28: 金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威
T2157_.55.0880c29: 怒王念誦儀軌法品一卷
T2157_.55.0881a01: 末利支提婆華鬘經一卷
T2157_.55.0881a02: 大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷
T2157_.55.0881a03: 觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷
T2157_.55.0881a04: 金輪王佛頂略念誦法一卷
T2157_.55.0881a05: 剛瑜伽降三世成就極深密門一卷
T2157_.55.0881a06: 金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念
T2157_.55.0881a07: 誦儀軌一卷此一卷先進
經數中元欠者
T2157_.55.0881a08:   右一百一十部一百四十三卷其本見在
T2157_.55.0881a09: 大唐特進試鴻臚卿加開府儀同三司封肅
T2157_.55.0881a10: 國公贈司空謚大辯正大廣智不空三藏
T2157_.55.0881a11: 和上者。南天竺執師子國人也。法諱智藏。
T2157_.55.0881a12: 號不空金剛。不聞氏族故不書之。計當
T2157_.55.0881a13: 大唐神龍元年乙巳之歳而誕跡焉。天假聰
T2157_.55.0881a14: 幼而慕道。遠離父母落髮壞衣。至開元
T2157_.55.0881a15: 六年歳在戊午年甫十四。於闍婆國見弘教
T2157_.55.0881a16: 三藏金剛智而師事之。隨侍南溟乘航架險。
T2157_.55.0881a17: 驚波鼓浪如影隨形。開元八年方至東洛。十
T2157_.55.0881a18: 二年甲子年。方弱冠於廣福寺依一切有部
T2157_.55.0881a19: 石戒壇所而受近圓。自此聽習律儀唐梵經
T2157_.55.0881a20: 論隨師譯語。稍得精通。隨
T2157_.55.0881a21: 駕兩京。應 詔翻譯。不離左右請益摳衣函
T2157_.55.0881a22: 丈問端斯須不捨。至十九年辛
T2157_.55.0881a23: 天恩下降弘教三藏及弟子等放還本郷。出
T2157_.55.0881a24: 自西京至于東洛。大師遘疾遂致薨焉。即其
T2157_.55.0881a25: 年八月十五日也。卜擇吉日安葬龍門。飮血
T2157_.55.0881a26: 茹*茶銜衷啜泣。如犢失母斯其喩焉。制命
T2157_.55.0881a27: 有限難以久停。拜辭墳塋即赴前所。年
T2157_.55.0881a28: 三十遭此險艱漸屆廣州附舶前進。遇好風
T2157_.55.0881a29: 便更不停留。未逾一年到師子國。王聞唐使
T2157_.55.0881b01: 禮接殊常。便令安置於佛牙寺因茲重學祕
T2157_.55.0881b02: 密總持。三密護身五部契印。曼荼羅法三十
T2157_.55.0881b03: 七尊。瑜伽護摩備皆精練。經餘三歳寢食無
T2157_.55.0881b04: 安。時彼國王稽首來請。憑獻方物往至
T2157_.55.0881b05: 大唐。所謂七寶燈樹花紲藥草沈檀龍腦等。
T2157_.55.0881b06: 并自所獲金剛頂瑜伽經及大小乘論梵夾。
T2157_.55.0881b07: 與一小使彌陀。天寶五年歳在戌還至
T2157_.55.0881b08: 闕。下恩
T2157_.55.0881b09: 旨遂令居淨影寺。四事祇給出自天心。宰輔
T2157_.55.0881b10: 近臣往來接武。奉詔翻譯開灌頂壇。士庶星
T2157_.55.0881b11: 馳呈疑問道。九載己丑復有
T2157_.55.0881b12: 恩旨放令劫歸。發自京都路次染疾。不能
T2157_.55.0881b13: 前進寄止韶州。日夜精勤卷不釋手。扶疾翻
T2157_.55.0881b14: 譯爲國爲家。至癸巳天寶十二載。河西節
T2157_.55.0881b15: 度使御史大夫西平郡王哥舒翰奏。不空三
T2157_.55.0881b16: 藏行次染患養疾韶州。令河西邊陲請福疆
T2157_.55.0881b17: 場。上依所請 勅下韶州。追赴長安止保壽
T2157_.55.0881b18: 寺。制使勞問錫賚重重。四事祇供悉皆天
T2157_.55.0881b19: 賜。憩息踰月令赴河西。至武威城住開元寺。
T2157_.55.0881b20: 度使迎候是物皆供。請譯佛經兼開灌頂。
T2157_.55.0881b21: 演瑜伽教置荼羅。使幕官寮咸皆諮受。五
T2157_.55.0881b22: 部三密靈往實歸。時西平王爲國請譯金剛
T2157_.55.0881b23: 頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經三
T2157_.55.0881b24: 卷。行軍司馬禮部郎中李希言筆受。又譯菩
T2157_.55.0881b25: 場所説一字頂輪王經五卷。及一字頂
T2157_.55.0881b26: 輪王瑜伽經一卷。并一字頂輪王念誦儀軌
T2157_.55.0881b27: 一卷。並節度判官監察侍御史田良丘筆受。
T2157_.55.0881b28: 又承餘隙兼譯小經。至十三載甲午十月使
T2157_.55.0881b29: 牒。安西追僧利言河西翻譯時。四鎭伊西庭
T2157_.55.0881c01: 節度使安西副大都護攝御史大夫知節度
T2157_.55.0881c02: 事上柱國封常清給家乘馬兩匹日馳六譯。
T2157_.55.0881c03: 十一月二十二日發安西域。路次烏耆摩
T2157_.55.0881c04: 賀延磧轉次行。過交河伊吾進昌酒泉屆武
T2157_.55.0881c05: 威郡。即十四載二月十日也
T2157_.55.0881c06: 使司安置於龍興寺及報徳寺。同崇譯經。其
T2157_.55.0881c07: 年七月禍起范陽。時西平王奉
T2157_.55.0881c08: 勅追入。加官拜相部領潼關。十月上竊陷河
T2157_.55.0881c09: 洛。明年元日有制。皇太子監國。洎乎五月
T2157_.55.0881c10:  勅下河西追三藏入朝。住興善寺令開灌
T2157_.55.0881c11: 頂。轉禍禳災未遑止寧。潼關失守六月旬有
T2157_.55.0881c12: 二日胡馬入關
T2157_.55.0881c13: 玄宗巡狩南幸成都
T2157_.55.0881c14: 肅宗撫軍建號靈武旋歸。整教迴駕鳳翔三
T2157_.55.0881c15: 藏雖陷賊中竊申報國。潜使來往具獻丹誠
T2157_.55.0881c16: 肅宗崇佛度僧孝理天下。纔踰周載咸洛底
T2157_.55.0881c17:
T2157_.55.0881c18: 宗社復安萬姓歡慶。復還宮寢緇素又安。即
T2157_.55.0881c19: 至徳二載丁酉十月二十三日也。三藏明日
T2157_.55.0881c20: 陳表賀焉
T2157_.55.0881c21: 大興善寺三藏沙門智藏言。竊聞
T2157_.55.0881c22: 惟天爲大。非 元聖無以順 天行誅。惟王
T2157_.55.0881c23: 法天。非 興王無以代天育物。伏惟
T2157_.55.0881c24: 陛下功超玄極道冠混元。纉 堯寶圖復
T2157_.55.0881c25: 績。自頃元兇已殄殘蘖猶迷
T2157_.55.0881c26: 陛下義待倒戈 恩先善伐。暫勞貔虎永
T2157_.55.0881c27: 滅貔狼。自京輦肅清樓臺望幸
T2157_.55.0881c28: 陛下俯從人欲仰協天心。山川不移園苑如
T2157_.55.0881c29: 舊。今 鑾輿既降聖政惟新。方將昭報昊穹
T2157_.55.0882a01: 濟斯仁壽。道上皇汾陽之駕。類
T2157_.55.0882a02: 上帝圓丘之壇。演沙劫而轉法輪。朗千界而
T2157_.55.0882a03: 懸佛日。智藏久霑王化重覩漢儀。生成已多
T2157_.55.0882a04: 報効何冀。不勝&MT04530;藻之至。謹詣銀臺之門。
T2157_.55.0882a05: 奉表陳賀以聞。輕黷
T2157_.55.0882a06: 宸嚴伏深戰越。沙門智藏誠惶誠恐謹言
T2157_.55.0882a07: 肅宗文明武徳大聖大宣孝皇帝批曰。狡猾
T2157_.55.0882a08: 之流久爲殘暴。天壓其禍卒以敗亡。顧城闕
T2157_.55.0882a09: 而依然。臨士庶而咸若。感慰之至深在朕
T2157_.55.0882a10: 懷。所賀知。上還西京士庶咸賀。復收東洛緇
T2157_.55.0882a11: 素歡康。二十七日就銀臺門又陳賀表。乃爲
T2157_.55.0882a12: 言曰
T2157_.55.0882a13: 大興善寺三藏沙門智藏言。伏承官軍獻捷
T2157_.55.0882a14: 收復東京。逆黨冰銷王師獨剋。生靈慶快抃
T2157_.55.0882a15: 躍失圖。智藏聞。逆徳者亡。已&T008862;難逭。乘於竹
T2157_.55.0882a16: 葉。允是格言。自狂胡亂華向經三載。神怨人
T2157_.55.0882a17: 憤惡稔貫盈
T2157_.55.0882a18: 陛下旰食宵衣單醪等膳。遂使股肱畢力熊
T2157_.55.0882a19: 虎爭先。廟略無遺神功不再。以斯破竹會彼
T2157_.55.0882a20: 倒戈。一戎而三捷累臻。旬日而兩都咸復。斯
T2157_.55.0882a21:
T2157_.55.0882a22: 叡謀廣運英略殊常 聖力匡持特高列辟。
T2157_.55.0882a23: 方將勤崇東岱。昭報
T2157_.55.0882a24: 上玄。智藏行保 昌明佇觀盛禮。不任抃躍
T2157_.55.0882a25: 之至。謹詣右銀臺門。奉表陳賀以聞。輕黷
T2157_.55.0882a26: 宸嚴伏深戰越。沙門智藏誠歡誠喜謹言
T2157_.55.0882a27: 皇帝批曰。所賀知。是時也兩都既復。宮室依
T2157_.55.0882a28: 然。萬姓昭蘇
T2157_.55.0882a29: 上皇在蜀。奉仰 鑾駕至自成都。至徳二載
T2157_.55.0882b01: 十二月一日也
T2157_.55.0882b02: 肅宗以尊崇三藏不斥其名。自今以來但稱
T2157_.55.0882b03: 其號。明辰奉表陳賀以聞。詞曰
T2157_.55.0882b04: 沙門不空言。不空聞道惟帝先。帝道洽則神
T2157_.55.0882b05: 功不宰。孝爲徳本。至徳茂而克受元符。伏惟
T2157_.55.0882b06: 陛下膺天纉 堯從人復 禹。不易物而二
T2157_.55.0882b07:
T2157_.55.0882b08: 貞觀。未浹辰而兩都底寧。功格昊穹徳超列
T2157_.55.0882b09: 辟。東揖群后西迎上皇。垂帝服而更導
T2157_.55.0882b10: 鑾輿。清天歩而仍延
T2157_.55.0882b11: 法駕 天父天子
T2157_.55.0882b12: 先天後天。去閶闔而復歸 九重。正 乾
T2157_.55.0882b13: 綱而載安萬姓。斯實上皇垂訓。推功高象帝
T2157_.55.0882b14: 之前。陛下乘時。至徳冠興王之首。足以暉華
T2157_.55.0882b15: 史册高視唐虞。不空生應
T2157_.55.0882b16: 昌期偶茲榮觀。不任慶悦之至。謹詣銀臺
T2157_.55.0882b17: 門。奉表陳賀以聞。輕觸
T2157_.55.0882b18: 宸嚴伏増戰越。沙門不空誠歡誠喜謹言
T2157_.55.0882b19: 皇帝批曰
T2157_.55.0882b20: 掃清氛祲底定寰區聖上旋歸以安宮闕。
T2157_.55.0882b21: 晨昏展敬喜慶殊深。所賀知。是月八日册尊
T2157_.55.0882b22: 號。光天文武大聖孝感皇帝太上皇誥賜也。
T2157_.55.0882b23: 至徳三年戊戌正月三日不空三藏本院設
T2157_.55.0882b24:
T2157_.55.0882b25: 恩賜名香又加存慰。修表奉謝恩以陳情。誓
T2157_.55.0882b26:
T2157_.55.0882b27: 國家翻譯經論。瑜伽密教息難除災。詞曰
T2157_.55.0882b28: 沙門不空言。中使呉遊巖至奉宣聖旨。以不
T2157_.55.0882b29: 空本院今日設*齋特賜名香。
T2157_.55.0882c01: 天使。鴻私曲被欣躍難名。不空誠歡誠喜。不
T2157_.55.0882c02: 空託蔭法流恩弘密教。孤遊萬里遍學五天。
T2157_.55.0882c03: 凝想十方覲華藏之諸佛。精專五部窮柰苑
T2157_.55.0882c04: 之眞言。毎布字觀心投身請獲。乘弘誓之力
T2157_.55.0882c05: 得値輪王出興。潔誠十年果會明聖。前載幽
T2157_.55.0882c06: 關未啓
T2157_.55.0882c07: 陛下養徳春宮。早奉 徳音曲垂省問。兼賚
T2157_.55.0882c08: 香藥密遣加持。及 陛下北巡。不空雖不獲
T2157_.55.0882c09: 陪侍。弟子僧含光等歸從西土。又得親遇
T2157_.55.0882c10: 鑾輿。崎嶇戎旅之間獲聞定册之議。不空雖
T2157_.55.0882c11: 身陷胡境。常心奉闕庭。頻承密 詔進奉咸
T2157_.55.0882c12: 達 陛下叡謀獨運法力冥加。群凶散亡
T2157_.55.0882c13: 宸象歸正。不空微質又忝朝恩。十月清宮以
T2157_.55.0882c14: 建辟魔之會。正朝薦號仍臨灌頂之壇。塗飾
T2157_.55.0882c15: 上宮薫修別殿。既許翻譯仍與度僧。渥澤已
T2157_.55.0882c16: 深報効何日。謹當三時浴像半月護摩。
T2157_.55.0882c17: 三十七尊保
T2157_.55.0882c18: 明王之國土。一十六護増
T2157_.55.0882c19: 聖帝之威神。壽如南山永永無極。不勝感載
T2157_.55.0882c20: 欣荷之至。謹奉表陳謝以聞。沙門不空誠歡
T2157_.55.0882c21: 誠喜謹言
T2157_.55.0882c22: 光天文武大聖孝感皇帝批曰
T2157_.55.0882c23: 師現身西方開法中國。在昔弘誓朕心悉知。
T2157_.55.0882c24: 經行恒沙致大福力。自須跋渉。常念因縁。而
T2157_.55.0882c25: 令比丘問道申願。今蓮華至淨貝葉重宣。微
T2157_.55.0882c26: 伏陀不思議也。崇無量礙是錫末香。奉
T2157_.55.0882c27: 持精修當不退轉。所謝知。其年二月五日改
T2157_.55.0882c28: 至徳三載爲乾元元年。歳仍戊戌。至三月十
T2157_.55.0882c29: 二日。三藏表請搜訪梵夾修補翻傳。尋下
T2157_.55.0883a01: 制。曰中京慈恩薦福等寺。及東京聖善長壽
T2157_.55.0883a02: 等寺。并諸州縣寺舍村坊。有舊大遍覺義淨
T2157_.55.0883a03: 善無畏流志寶勝等三藏所將梵夾。右大興
T2157_.55.0883a04: 善寺三藏沙門不空奏。前件梵夾等承前三
T2157_.55.0883a05: 藏多有未翻。年月已深縚索多斷。湮沈零落
T2157_.55.0883a06: 實可哀傷。若不修補恐違聖教。近奉
T2157_.55.0883a07: 恩命許令翻譯。事資探討證會微言。望許
T2157_.55.0883a08: 所在檢閲收訪。其中有破壞缺漏隨事補葺。
T2157_.55.0883a09: 有堪弘闡助國揚化者。續譯奏聞。福資聖躬
T2157_.55.0883a10: 最爲殊勝 天恩允許請宣付所司 勅旨依
T2157_.55.0883a11:
T2157_.55.0883a12: 明制依許。所在搜求先於南天所得梵夾約
T2157_.55.0883a13: 計部帙千卷有餘。六月十一日具状上聞。尋
T2157_.55.0883a14:
T2157_.55.0883a15: 制曰。陀羅尼教金剛頂瑜伽經等八十部。大
T2157_.55.0883a16: 小乘經論二十部。計一千二百卷。右大興善
T2157_.55.0883a17: 寺三藏沙門不空奏。不空聞纉 帝堯者紹
T2157_.55.0883a18: 帝位。受佛囑者傳佛教省茲格言曾不改易。
T2157_.55.0883a19: 流興萬代散葉分枝。不空杖錫挈瓶行邁天
T2157_.55.0883a20: 竺。尋歴山谷跋渉群方。凡遇聖蹤投誠禮敬。
T2157_.55.0883a21: 輒聞經教罄竭哀祈。搜求精微窮博深密。丹
T2157_.55.0883a22: 誠鄙陋願言弘宣。遂得前件經論。自到中京
T2157_.55.0883a23: 竟未翻譯。既闕書寫又乖受持。特望
T2157_.55.0883a24: 龍慈許令翻譯。庶得法筵重敷更雪住持之
T2157_.55.0883a25: 路。佛日再擧彌増演暢之功。天恩允許宣付
T2157_.55.0883a26: 所司。勅旨依奏。又至其年九月三日。進上功
T2157_.55.0883a27: 徳。具以上状聞。詞曰
T2157_.55.0883a28: 虎魄寶生如來像一躯。梵書大隨求陀羅尼
T2157_.55.0883a29: 一本
T2157_.55.0883b01:   右昔者河清啓運。摳電吉祥。方屬重陽之
T2157_.55.0883b02: 辰。遂誕千年之聖。以陛下允膺 寶祚。像
T2157_.55.0883b03: 有寶生之名。以
T2157_.55.0883b04: 陛下興念隨通。明有隨求之號。像能光明洞
T2157_.55.0883b05: 徹。如
T2157_.55.0883b06: 陛下光宅四維。明能威伏魔怨。如
T2157_.55.0883b07: 陛下威降萬國。謹案金剛頂經。一切如來成
T2157_.55.0883b08: 等正覺。皆受寶生灌頂。乃至
T2157_.55.0883b09: 陛下玄功格天正法理國。事與時並若合符
T2157_.55.0883b10: 契。伏願少修敬念緘而帶之。則必持明照迴。
T2157_.55.0883b11: 廣至化於東戸。本尊敷佑。延聖壽於南山。無
T2157_.55.0883b12: 任歡慶云深。謹隨状進。輕黷
T2157_.55.0883b13: 扆旒。伏増戰越。謹進
T2157_.55.0883b14: 乾元光天文武大聖孝感皇帝批曰
T2157_.55.0883b15: 諸佛儀形優曇希現。如來密藏神呪難思。師
T2157_.55.0883b16: 大啓空宗能持祕印。以茲正法弘護朕躬。信
T2157_.55.0883b17: 受奉行深爲利益也。洎
T2157_.55.0883b18: 乾元三年閏四月十四日。宮苑都巡使禦侮
T2157_.55.0883b19: 校尉右内率府卒員外置同正員賜紫金魚
T2157_.55.0883b20: 袋内飛龍使驅使臣史元琮進状。請大興善
T2157_.55.0883b21: 寺修灌頂道場
T2157_.55.0883b22: 右臣竊觀。度災禦難之法。不過祕密大乘。大
T2157_.55.0883b23: 乘之門灌頂爲最。今屬閏夏之月百花皆榮。
T2157_.55.0883b24: 伏望令三藏不空。於前件寺爲國修一灌頂
T2157_.55.0883b25: 場。有息災増益之教。有降伏歡喜之能。
T2157_.55.0883b26: 奉此功力以滅群兇。上資
T2157_.55.0883b27: 聖壽無彊。承此兆人清泰。臣素無才行忝奉
T2157_.55.0883b28: 使。謹獻愚誠倍増戰汗。如天恩允臣所奏
T2157_.55.0883b29: 請降墨 勅依
T2157_.55.0883c01: 閏月十九日改爲上元元年。歳仍庚子。至八
T2157_.55.0883c02: 月二十五日。開府儀同三司判行軍李輔國
T2157_.55.0883c03: 宣奉 勅。不空三藏并僧弟子三人。宜於智
T2157_.55.0883c04: 炬寺修功徳。二年辛丑九月二十一日大赦
T2157_.55.0883c05: 天下。除乾元光天等尊號但稱皇帝。又除上
T2157_.55.0883c06: 元之號但稱二年。以十一月朔爲歳之初但
T2157_.55.0883c07: 稱元年。又除正二三四等名。以月建爲號。
T2157_.55.0883c08: 元年壬寅建子月。建丑月。建寅月。建卯月。
T2157_.55.0883c09: 建辰月。建巳月。五日
T2157_.55.0883c10: 太上皇遺誥訖崩。至十五日楚州獻璧。是日
T2157_.55.0883c11: 改爲寶應元年。歳仍壬寅。四月五月等並依
T2157_.55.0883c12: 常數。肅宗制皇太子監國恩宥一切囚徒也。
T2157_.55.0883c13: 其月十八日
T2157_.55.0883c14: 肅宗皇帝遺詔訖又崩。至二十日代宗即皇
T2157_.55.0883c15: 帝位。至五月十六日大赦天下。至十月十三
T2157_.55.0883c16:
T2157_.55.0883c17: 大興善寺三藏沙門不空状進。彫白檀摩利
T2157_.55.0883c18: 支像一躯此云
威光
梵書大佛頂陀羅尼一本
T2157_.55.0883c19:   右不空幸因
T2157_.55.0883c20: 聖運早奉 休明。遂逢
T2157_.55.0883c21: 降誕之晨。更遇 金輪之日。伏惟陛下壽延
T2157_.55.0883c22: 寶祚。尊像有威光之名。以
T2157_.55.0883c23: 陛下百王爲首。眞言有佛頂之號。謹案大佛
T2157_.55.0883c24: 頂。一切如來成等正覺皆受此眞言。乃至金
T2157_.55.0883c25: 輪帝位莫不遵而行之。伏惟
T2157_.55.0883c26: 陛下承天踐祚聖政惟新。正法理國與隱合
T2157_.55.0883c27: 契。伏願少修敬念緘而帶之。則廣至化於東
T2157_.55.0883c28: 方。延聖壽於南山。無任歡慶之至。謹隨状
T2157_.55.0883c29: 進。輕黷
T2157_.55.0884a01: 宸嚴伏惟戰越。謹言
T2157_.55.0884a02: 皇帝批曰
T2157_.55.0884a03: 檀摩瑞像貝葉眞文。南天既遙中國難遇。上
T2157_.55.0884a04: 人慈愍緘護而來。不祕桑門傳諸象&T055626;。得未
T2157_.55.0884a05: 曾有。良以慰懷。寶應二年七月十日册
T2157_.55.0884a06: 尊號寶應元聖文武皇帝。歳在癸卯。七月十
T2157_.55.0884a07: 一日改爲廣徳元年。歳仍癸卯。十一月十四
T2157_.55.0884a08:
T2157_.55.0884a09: 大興善寺三藏沙門不空請爲國置灌頂道場
T2157_.55.0884a10: 右不空聞。毘盧遮那包容萬界。密印眞契呑
T2157_.55.0884a11: 納衆經。准其教宜有頓有漸。漸謂聲聞小乘
T2157_.55.0884a12: 登壇學處。頓謂菩薩大士灌頂法門。是詣極
T2157_.55.0884a13: 之夷途爲入佛之正位頂謂頭頂。表大行之
T2157_.55.0884a14: 尊高。灌謂灌持。明諸佛之護念。超昇出離何
T2157_.55.0884a15: 莫由斯。是以剋己服勤不捨晝夜。誓志
T2157_.55.0884a16: 仰。豈敢怠遑。冀毎載夏中及三長*齋月依
T2157_.55.0884a17: 經建立。嚴淨花以開覺。使有識而歸眞。庶
T2157_.55.0884a18: 邊境肅清
T2157_.55.0884a19: 聖躬萬壽。不勝懇念之至。謹詣右銀臺門。奉
T2157_.55.0884a20: 状陳請以聞。如
T2157_.55.0884a21: 天恩允許請降
T2157_.55.0884a22: 墨勅 依。洎廣徳二年歳在甲辰正月二十
T2157_.55.0884a23: 三日。三藏沙門不空奏 大興善寺與定國
T2157_.55.0884a24: 寺僧懷感等四十九人充大徳。有闕續填。伏
T2157_.55.0884a25: 乞矜放諸雜差科
T2157_.55.0884a26: 天恩允許請宣付所司
T2157_.55.0884a27: 旨依奏。又至十月十三日奉爲皇帝降誕。
T2157_.55.0884a28: 度無名僧惠通等一七人。至十九日 勅旨
T2157_.55.0884a29: 依奏 廣徳三年歳在乙巳正月一日改爲永
T2157_.55.0884b01: 泰元年。歳仍乙巳。再譯仁王護國般若波羅
T2157_.55.0884b02: 蜜多經二卷。右一部二卷大興善寺三藏沙
T2157_.55.0884b03: 門不空所奏。此當第四譯也。此經自晋至唐
T2157_.55.0884b04: 凡有四譯。一晋武帝太始三年月支三藏法
T2157_.55.0884b05: 護譯爲一卷。名仁王般若經。二後姚秦興
T2157_.55.0884b06: 始三年三藏法師鳩摩羅什秦言童壽。於長
T2157_.55.0884b07: 安草堂寺逍遙園西明閣譯爲二卷。名仁王
T2157_.55.0884b08: 護國般若波羅蜜經。方言尚隔。三梁元帝承
T2157_.55.0884b09: 聖三年西天竺優禪尼國三藏波羅末陀梁云
T2157_.55.0884b10: 眞諦。於洪府寶田寺譯爲一卷。名仁王般若
T2157_.55.0884b11: 經。隱而不行。三藏和上詳覽晋經校於梵本。
T2157_.55.0884b12: 文義脱略華夷語乖。録表上聞再請翻譯。此
T2157_.55.0884b13: 即第四譯也
T2157_.55.0884b14: 制曰。仁王經望依梵甲再譯梵文
T2157_.55.0884b15: 右興善寺三藏沙門不空奏。伏以如來妙旨
T2157_.55.0884b16: 惠洽生靈。仁王寶義崇護
T2157_.55.0884b17: 國家。前代所譯理未融通。潤色微言事歸
T2157_.55.0884b18: 明聖。伏惟
T2157_.55.0884b19: 寶應元聖文武皇帝陛下。睿文啓運濬哲乘
T2157_.55.0884b20: 時。弘闡眞言宣揚像教
T2157_.55.0884b21: 皇風遠振佛日再明。毎爲黎元俾開講誦其
T2157_.55.0884b22: 仁王經。望依梵甲再譯舊文。貝葉之言永無
T2157_.55.0884b23: 漏略。金口所説更益詳明。仍請僧懷感飛
T2157_.55.0884b24: 錫子隣建宗歸性義嵩道液良賁潜眞應眞
T2157_.55.0884b25: 慧靈法崇超悟惠靜圓寂道林等。於内道
T2157_.55.0884b26: 場所翻譯。福資
T2157_.55.0884b27: 聖代澤及含靈。寇盜永清寰區允穆。傳之曠
T2157_.55.0884b28: 劫救護實深
T2157_.55.0884b29: 中書門下 牒祠部
T2157_.55.0884c01: 牒。奉 勅宜依。牒至准 勅。故牒
T2157_.55.0884c02: 永泰元年四月二日 牒
T2157_.55.0884c03: 中書侍郎同平章事杜 鴻漸
T2157_.55.0884c04: 中書侍郎同平章事元 載
T2157_.55.0884c05: 黄門侍郎同平章事王 縉
T2157_.55.0884c06: 撿校侍中李 使
T2157_.55.0884c07: 撿校右僕射平章事 使
T2157_.55.0884c08: 撿校左僕射平章事 使
T2157_.55.0884c09: 中書令郭子儀 使
T2157_.55.0884c10: 尚書祠部
T2157_.55.0884c11: 仁王經望依梵甲再譯舊文。興善寺沙門三
T2157_.55.0884c12: 藏不空
T2157_.55.0884c13: 牒。奉中書門下 勅牒如牒。至准勅。故牒
T2157_.55.0884c14: 永泰元年四月四日令史張濟牒
T2157_.55.0884c15: 主事楊 獻
T2157_.55.0884c16: 郎中崔 漪
T2157_.55.0884c17: 時也永泰元年四月二日
T2157_.55.0884c18: 恩旨頒下令譯斯經。爰集京城義學大徳應
T2157_.55.0884c19: 制翻譯。一十七人。三藏大興善寺沙門三藏
T2157_.55.0884c20: 不空譯梵本。大聖千福法花寺沙門法崇證
T2157_.55.0884c21: 梵本義。翻經大徳青龍寺主沙門良賁筆受
T2157_.55.0884c22: 兼潤文。大安國寺沙門子隣潤文。大安國寺
T2157_.55.0884c23: 兼西明寺上座沙門懷感證義。荷恩寺沙門
T2157_.55.0884c24: 建宗。大聖千福法花寺沙門飛錫。大薦福寺
T2157_.55.0884c25: 沙門義嵩。大興善寺上座沙門潜眞。資聖寺
T2157_.55.0884c26: 沙門道液。大興唐寺沙門趙悟。保壽寺沙門
T2157_.55.0884c27: 應眞。西明寺都維那沙門歸性。大興善寺主
T2157_.55.0884c28: 沙門慧靈。西明寺沙門慧靜等並證義。保
T2157_.55.0884c29: 壽寺沙門圓寂梵音。大興唐寺沙門道林讃
T2157_.55.0885a01: 唄。崇福寺沙門義秀校勘。寺主沙門弘照撿
T2157_.55.0885a02: 校。典内侍省内閽上柱國臣馬奉獻判官儒
T2157_.55.0885a03: 林郎行内侍省掖庭局官教博士員外置同
T2157_.55.0885a04: 正員臣楊利全副使特進右驍衞大將軍上
T2157_.55.0885a05: 柱國東陽郡開國公臣駱奉仙駕使開府儀
T2157_.55.0885a06: 同三司兼左監門衞大將軍仍兼知。處置神
T2157_.55.0885a07: 策軍兵馬事知内侍省事内飛龍廏弓箭等
T2157_.55.0885a08: 使上柱國馮翊郡開國公臣魚朝恩兼統其事
T2157_.55.0885a09: 翰林學士常袞柳枕等同崇翻譯。粤惟聖
T2157_.55.0885a10: 唐肅宗文明武徳大聖大宣孝皇帝。重昌
T2157_.55.0885a11: 堯化。革弊救焚。至憂黎元。澡心*齋戒。請南
T2157_.55.0885a12: 天竺執師子國灌頂三藏法諱智藏號曰不
T2157_.55.0885a13: 空。翻傳衆經以安社稷。茲願未滿仙駕歸
T2157_.55.0885a14: 天。洎
T2157_.55.0885a15: 代宗睿文孝武皇帝。重明舜日再造乾坤。禮
T2157_.55.0885a16: 樂惟新四聰明達。恭嗣先訓恩累請焉 勅
T2157_.55.0885a17: 於大明宮南桃園翻譯。起自月朔終乎月望。
T2157_.55.0885a18: 於承明殿灌頂道場
T2157_.55.0885a19: 御執舊經對讀新本
T2157_.55.0885a20: 詔曰。新舊經理甚符順所譯新本文義
T2157_.55.0885a21: 稍圓。斯則金言冥契於
T2157_.55.0885a22: 聖心。佛口再生於鳳
T2157_.55.0885a23: 詔。翻傳先後其在茲歟。三藏言善兩方教傳
T2157_.55.0885a24: 三密。龍宮演奧邃旨聞天
T2157_.55.0885a25: 佛日再冲眞風永扇。諸大徳等學該三藏識
T2157_.55.0885a26: 達五明。性相圓通内外精博。恭膺
T2157_.55.0885a27: 詔命傳譯眞乘
T2157_.55.0885a28: 聖慈曲臨推謝理絶。更今對校大乘密嚴舊
T2157_.55.0885a29: 譯長行梵本結偈。今依梵夾譯出伽陀。繕寫
T2157_.55.0885b01: 莊嚴謹同進奉。聖恩製序各列經初。披閲内
T2157_.55.0885b02: *官未宣中外。時京城大徳乘如等。翹想甘
T2157_.55.0885b03: 露如思漿。録表上言。乃陳表曰。永泰元
T2157_.55.0885b04: 年八月八日大安國寺上座臨壇大徳沙門乘
T2157_.55.0885b05: 如等上表。沙門乘如等言。乘如聞。日月行
T2157_.55.0885b06: 於六合。求照者昆虫。甘露垂於九霄。希潤
T2157_.55.0885b07: 者草木。允所謂覆載不間亭育無私。則蛟蚋
T2157_.55.0885b08: 可逸於長風。蛙&MT00114;可游於滄海者也。伏惟
T2157_.55.0885b09: 寶應元聖文武皇帝陛下。慶承塵劫信植河
T2157_.55.0885b10: 沙。威懾魔界聲流佛刹。以寶位之重。崇寶偈
T2157_.55.0885b11: 之微。以金輪之尊。騰金口之教。百王千帝曷
T2157_.55.0885b12: 可同年而語哉。乘如等幸逢 昌運叨寓玄
T2157_.55.0885b13: 門。常思諷誦以答
T2157_.55.0885b14: 皇澤。伏承頃有
T2157_.55.0885b15: 恩旨請不空三藏義學沙門等。再譯仁王般
T2157_.55.0885b16: 若波羅蜜多經。教理兼著性相周圓。緘在
T2157_.55.0885b17: 龍宮未頒 鹿苑。僧等昧死敢以請聞。伏
T2157_.55.0885b18:
T2157_.55.0885b19: 天慈示之法寶。兼欲依經請百法師置百高
T2157_.55.0885b20: 座。同宣句味共殄祓*氛。愚誠則然。裁惟
T2157_.55.0885b21: 聖旨。無任慊款翹渇之至。謹詣右銀臺門。奉
T2157_.55.0885b22: 表陳請以聞。輕冒天威伏深戰越。謹言
T2157_.55.0885b23: 寶應元聖文武皇帝批曰
T2157_.55.0885b24: 王眞經理精義遠。化流賢劫福利蒼生。師
T2157_.55.0885b25: 等咸願敷陳助寧國土。所謂開講者依時有」
T2157_.55.0885b26: 恩旨。取二十三日。於資聖西明兩寺共置百
T2157_.55.0885b27: 座。請百法師講仁王經。及百大徳轉密嚴經
T2157_.55.0885b28: 等。香花飮食鼓樂絃歌並出有司小得闕
T2157_.55.0885b29: 乏。時屬秋雨霖霪不休。所司奏聞請更延
T2157_.55.0885c01: 日。永泰元年八月二十二日左監門衞將軍
T2157_.55.0885c02: 知内侍省劉清潭宣奉進止。兩寺百座
T2157_.55.0885c03: 令二十三日迎經。爲霖雨宜改至二十六日
T2157_.55.0885c04: 迎經開講。其諸司供料著人計會准改日造。
T2157_.55.0885c05: 改期甫至 天雨未晴
T2157_.55.0885c06: 恩旨又延。九月一日。是日也。兩街大徳嚴潔
T2157_.55.0885c07: 旛花幢蓋寶車。太常音樂梨園仗内及兩教
T2157_.55.0885c08: 坊詣銀臺門百戲繁奏。時觀軍容使兼處置
T2157_.55.0885c09: 神策軍兵馬事開府儀同三司兼左監門衞大
T2157_.55.0885c10: 將軍知内侍省事内飛龍廐弓箭等使上柱國
T2157_.55.0885c11: 馮翊郡開國公魚朝恩與六軍使陳。天龍衆
T2157_.55.0885c12: 八部鬼神護送新經出於大内。其經適出彩
T2157_.55.0885c13: 雲浮空。郁郁紛紛照彰現瑞。洎乎己午兩
T2157_.55.0885c14: 寺開經。萬姓歡心祥雲方隱。緇素瞻仰獲慶
T2157_.55.0885c15: 非常。三藏不空上表陳謝。永泰元年九月二
T2157_.55.0885c16: 日大興善寺三藏沙門不空上表謝
T2157_.55.0885c17: 御製經序慶雲詞曰。沙門不空言。不空道乏
T2157_.55.0885c18: 前修學虧曩哲。猥承綸詔翻譯眞經。若履春
T2157_.55.0885c19: 氷猶臨泉谷。伏惟
T2157_.55.0885c20: 陛下撥開*慧日布蔭慈雲
T2157_.55.0885c21: 睿思風飛龍章玉潤。躬爲序述照煥大千。流
T2157_.55.0885c22: 法雨於 九天。樹勝幢於百座。威儀容衞。
T2157_.55.0885c23: 宛釋迦之下鷲峯。士庶駢闐。猶波斯之詣
T2157_.55.0885c24: 王舍。慶雲呈瑞喜氣浮空。是表太階之平。自
T2157_.55.0885c25: 協無疆之祐。不勝荷戴之至。謹奉表陳賀以
T2157_.55.0885c26: 聞。沙門不空誠歡誠喜謹言
T2157_.55.0885c27: 寶應元聖文武皇帝批曰
T2157_.55.0885c28: 和上遠自蓮宮親緘貝葉。敷演玄教利濟蒼
T2157_.55.0885c29: 生。翻譯既成天人合會。朗三秋之霽景開
T2157_.55.0886a01: 五色之祥雲。闡揚眞乘符契妙理。須因指喩
T2157_.55.0886a02: 早結師資。覩此感通彌深頂敬
T2157_.55.0886a03: 貞元新定釋教目録卷第十五
T2157_.55.0886a04:
T2157_.55.0886a05:
T2157_.55.0886a06:
T2157_.55.0886a07: 貞元新定釋教目録卷第十六
T2157_.55.0886a08:  *西京西明寺沙門圓照撰 
T2157_.55.0886a09: 總集群經録上之十六
T2157_.55.0886a10: 時左右六軍使覩此慶雲陳表奉賀。永泰元
T2157_.55.0886a11: 年九月三日特進右龍武大將軍知軍事上
T2157_.55.0886a12: 柱國徐國公臣劉仙智等上表。臣仙智等言。
T2157_.55.0886a13: 昨日迎新譯仁王護國般若波羅蜜多經。伏
T2157_.55.0886a14: 有慶雲應見瑞呈五色彩散一天。抱慧日而
T2157_.55.0886a15: 逾鮮。順祥風而表聖。伏惟陛下以大道頼物
T2157_.55.0886a16: 以至徳臨邦。精誠感神靈應斯降。臣等職忝
T2157_.55.0886a17: 侍衞。久沐淳風親覩禎祥。無任慶幸。謹詣右
T2157_.55.0886a18: 銀臺門。奉表陳賀以聞。臣仙智等誠惶誠恐
T2157_.55.0886a19: 頓首頓首謹言。寶應元聖文武皇帝批曰。不
T2157_.55.0886a20: 二之門早傳祕藏。重宣其義庶廣其言。將敷
T2157_.55.0886a21: 貝葉之文用啓蓮宮之會。天浮瑞色日麗*慶
T2157_.55.0886a22: 雲。見以神通彰其瑞應。和平之兆慶慰同
T2157_.55.0886a23: 懷。所賀知。從是初日至白月終。兩上講經二
T2157_.55.0886a24: 時行道。飮食茶藥並出有司。六律五聲晝夜
T2157_.55.0886a25: 不絶。至十六日西明散齊。鼓樂絃歌百戲
T2157_.55.0886a26: 彌日。西明講終陳表奉賀。永泰元年九月
T2157_.55.0886a27: 日西明寺上座沙門懷感等上表。西明寺上座
T2157_.55.0886a28: 沙門懷感等言。特奉恩命令開百座講仁王
T2157_.55.0886a29: 護國般若波羅蜜經。以今日經周設齋慶
T2157_.55.0886b01: 畢。凡是生靈不勝抃躍。伏惟陛下再造天地
T2157_.55.0886b02: 明齊日月。垂衣之暇重譯眞經。聖心佛心同
T2157_.55.0886b03: 歸一理。唐言梵語不隔殊方。貫花之偈備聞。
T2157_.55.0886b04: 傳燈之僧可覩。金繩之界彌勒下生。玉京之
T2157_.55.0886b05: 中輪王出見。秋天麗景稼穡將成。彩雲浮空
T2157_.55.0886b06: 氛必盡。吾君至聖佛力至慈。法潤恒沙天
T2157_.55.0886b07: 下幸甚。懷感等忝棲祇樹喜躍無涯。稽首焚
T2157_.55.0886b08: 香何階上答。其功徳數別状封進。謹奉表陳
T2157_.55.0886b09: 謝以聞。沙門懷感等誠歡誠喜謹言。寶應元
T2157_.55.0886b10: 聖文武皇帝批曰。師等演暢眞經弘宣妙旨。
T2157_.55.0886b11: 用滋仁壽拯護生靈。法會既終當同慶也。時
T2157_.55.0886b12: 大寧郡王僕固懷恩分第列。士位至太師背
T2157_.55.0886b13: 逆天恩。遠自靈武合聚蕃醜馮陵涇陽
T2157_.55.0886b14: 勅下西明百座大徳。同赴資聖寺百座道
T2157_.55.0886b15: 場。永泰元年九月十七日。高品李希逸
T2157_.55.0886b16: 勅。應先西明寺百座法師大徳。並赴資聖寺
T2157_.55.0886b17: 佛殿爲國轉經行道。其資聖寺百座法師良
T2157_.55.0886b18: 賁五十座。依前講説仁王般若護國密嚴等
T2157_.55.0886b19: 經普及蒼生。其京城諸寺觀僧道等並二時
T2157_.55.0886b20: 於當處轉經行道。仍令三綱差了事僧專知
T2157_.55.0886b21: 撿校。務在精修不得疏怠。爾時兩街大徳
T2157_.55.0886b22: 百座法師准勅咸皆萃資聖寺。二時講唱兩
T2157_.55.0886b23: 上轉經行道。午時及與日暮。供設音樂無易。
T2157_.55.0886b24: 於初夜後夜悉集大講堂内。齊聲稱念摩訶
T2157_.55.0886b25: 般若波羅蜜多。爲國爲家願無憂懼。京城寺
T2157_.55.0886b26: 觀轉念亦然。時制使關内河中副元帥司。徒
T2157_.55.0886b27: 兼中書令上柱國汾陽郡王郭子儀杖節
T2157_.55.0886b28: 出師。親總戎律發于帝里。洎彼*涇陽馮
T2157_.55.0886b29: 天威。頼茲經力兩軍交對。列陣相望。鉦鼓
T2157_.55.0886c01: 發聲劍戟如雪。時汾陽王單騎直出挺立軍
T2157_.55.0886c02: 前。感激一言懷恩屏退西戎北狄各自相攻。
T2157_.55.0886c03: 浹旬之間王國大定。是知仁王護國般若。眞
T2157_.55.0886c04: 經聖心佛心子育萬姓其義一也。然後收軍
T2157_.55.0886c05: 整律振旅還京親對。天顏特蒙賜齎。勅資
T2157_.55.0886c06: 聖寺百座道場。取閏十月二十三日。設無遮
T2157_.55.0886c07: *齋以成慶散。是日也寺南門外陳布道場盡
T2157_.55.0886c08: 正一坊。東西街内弈幕雲布幡花麗天。尊容
T2157_.55.0886c09: 煥然光照人里。飯僧既畢。六樂爭陳百戲充
T2157_.55.0886c10: 衢歌吹盡日。京城大徳各&T049514;十。不空三
T2157_.55.0886c11: 藏賜九百匹絹帛綿綵以充數焉侍者小僧
T2157_.55.0886c12: 十五匹。又特降恩旨賜資聖寺講堂。名爲
T2157_.55.0886c13: 永泰善法之堂。御札題牓。此即萬古千秋法
T2157_.55.0886c14: 門故事也。自蕃戎入境。夜集僧徒於大講堂
T2157_.55.0886c15: 齊聲念摩訶般若波羅蜜多。一志一心更無
T2157_.55.0886c16: 異想。未盈累月果得清平。此乃聖力經威感
T2157_.55.0886c17: 斯福應。翻經百座錫齎珍財。自佛法東流莫
T2157_.55.0886c18: 尚於茲日也。至十一月一日恩旨荐臻 勅
T2157_.55.0886c19: 不空三藏和上。故金剛三藏可贈開府儀同
T2157_.55.0886c20: 三司。仍賜號大弘教三藏。已如前述。同日又
T2157_.55.0886c21: 降鴻恩延及不空三藏。勅不空三藏蓮宮釋
T2157_.55.0886c22: 種香界導師。性表眞如學精祕藏。承紺園
T2157_.55.0886c23: 之妙旨開示四依。譯金口之微言津梁六趣。
T2157_.55.0886c24: 身持梵夾遠渉流沙。傳燈益明甘露溥潤。散
T2157_.55.0886c25: 慈雲於火宅揚慧日於幽塗。頃者躬問勝因
T2157_.55.0886c26: 弘示方便。永決疑網滋予智芽。雖出塵之心
T2157_.55.0886c27: 齊謝於名位。而褒崇之典式旌於賢哲。俾應
T2157_.55.0886c28: 嘉命用協朝章。可特進試鴻臚卿。仍賜號大
T2157_.55.0886c29: 廣智不空三藏。伏聞母以子貴俗禮恒規。師
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]