大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154_ 智昇撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev+100] [Prev] 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
壹輸盧迦論一卷龍樹菩
薩造
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯單本
大乘百法明門論一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
百字論一卷提婆菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支
解捲論一卷
  陳天竺三藏眞諦譯出翻經圖
第一譯
掌中論一卷陳那菩
薩造
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二論同本異譯其解捲論周録爲
單本新勘爲重譯
取因假設論一卷陳那菩
薩造
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入
録單本
觀總相論頌一卷陳那菩
薩造
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
止觀門論頌一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏義淨譯新編入
録單本
手杖論一卷尊者釋
迦稱造
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
六門教授習定論一卷無著菩薩本
世親菩薩釋
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入
録單本
大乘法界無差別論一卷慧菩
薩造
  *大唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大
周録

破外道小乘四宗論一卷提婆菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
破外道小乘涅槃論一卷提婆菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
  上十六論十六卷同帙
都計大乘經律論見流行者。總六百八十
六部。二千七百四十五卷。二百五十八

開元釋教録卷第十二別録
之二開元釋教*録卷第十三別録之
 *庚午歳西崇福寺沙門智昇撰 
  有譯有本録中聲聞三藏録第
聲聞藏者。小乘所詮之教也。能説教主。則示
生示滅應物隨縁。所詮之教。則九部四含
毘曇戒律。善男善女。禀之而脱屣塵勞。縁覺
聲聞。奉之而昇乎彼岸。蓋眞乘之小駕。乃菩
提之化城。誘進初心莫斯爲勝。始乎仙苑迄
彼金河。所詮半字之文。是謂聲聞之藏。洎乎
百川同會三車共適。齊登妙覺倶證泥洹。豈
有小大之異名。信爲我尊之漸誘者也。始自
漢明丁卯之歳。終我開元庚午之年。小乘三
藏見流行者。總三百三十部。一千七百六十
二卷。一百六十五帙。結爲聲聞法藏。科條別
顯具如後列
聲聞契經藏 二百四十部 六百一十八卷 
四十八帙
聲聞調伏藏 五十四部 四百四十六卷 
四十五帙
聲聞對法藏 三十六部 六百九十八卷 
七十二帙
小乘經重單合譯 一百五十三部 三百九
十四卷 三十一帙
  四阿笈摩經小乘契經之本故標初首後列
餘經
長阿含經二十二卷 二帙姚秦罽賓三藏佛
  陀耶舍共竺佛念譯單重
合譯
  右此部經凡有四分總三十經別僧肇序云長
含四分四誦
三十經
以爲一部
中阿含經六十卷或五十八
卷六帙
 東晋罽賓三藏瞿
  曇僧伽提婆譯第二譯
譯一闕
  右此部經凡有五誦。都十八品。總二百二
十二經別僧肇長含序云
中含四分五誦
増壹阿含經五十一卷或五十卷或四十
或三十三五帙
  東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯*兩
譯一闕
  右此部經凡有五十品。總四百七十二經
僧肇長含序云増
一阿含四分八誦
雜阿含經五十卷五帙 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯單重
合譯
  右此部經。説事既雜。故無品次誦等差別
僧肇長含序云
雜含四分十誦
別譯雜阿含經二十卷二帙 失譯經中子註有秦
言字雖不的知
  譯人姓名必是三
秦代譯今附秦録
右此部經與前經文雖先後不次。子細尋
究。不出前經此但撮要。故爲別部佛般泥洹
下諸經並
是四含中
別經異譯
佛般泥洹經二卷或直云
泥洹經
  西晋河内沙門白法祖譯
大般涅槃經三卷或二卷
  東晋平陽沙門釋法顯譯今爲法顯譯
如總録中述
般泥洹經二卷或無
般字
 新爲失譯 附東晋録
  右三經。出長阿含經。第二至第四卷。與初
分遊行經同本異譯其般泥洹經群録皆云宋代
求那跋陀羅譯者非也尋其
文句多是古譯與功徳賢所翻全不相類諸藏之中但有
上卷無其下卷今爲失源編在晋録或有經本其佛般泥
洹經上卷與般泥洹經上
卷文句全同者本錯也
人本欲生經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  右出長阿含經第十卷。與第二分大方便
經同本異譯此人本欲生經上代群録
皆編在大乘經中者誤也
尸迦羅越六向拜經一卷或云尸迦羅越
戸禮經
  後漢安息三藏安世高譯
  右出長阿含經第十一卷。與第二分善生
經同本異譯比於本經此稍略耳中阿
含三十三卷中亦有此經
梵志阿&T075586;經一卷一加佛開解字一
名阿&T075586;摩納經
  呉月支優婆塞支謙譯
  右出長阿含經第十三卷。與第三分阿摩
晝經同本異譯
梵網六十二見經一卷一名
  呉月支優婆塞支謙譯
  右出長阿含經第十四卷。與第三分梵動
經同本異譯
寂志果經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
  右出長阿含經第十七卷。與第三分沙門
果經同本異譯
上八經十二卷同帙
起世經十卷一帙
  隋天竺三藏闍那崛多等譯出經題
第五譯
起世因本經十卷恐濫前本題下別云
起世因本經一帙
  隋天竺三藏達摩笈多譯出内典録第六譯
遺編入謹按大唐内典
録及靖邁經圖並云笈多三藏大業年中於東都上林
園翻經館譯起世經十卷今大檢尋諸藏乃有兩本
大意雖同文句稍異至於品目時有差殊前經初云婆伽
婆在舍婆提城後經乃云婆伽婆在舍囉婆悉帝城若據
梵言後經爲正今謂崛多笈多各翻一本又前經初首題
云崛多笈多二師同出今以前爲崛多所譯後是笈多再
翻二經文既有殊今故雙存二部故縁生經亦云婆伽婆
在舍囉婆悉帝城故知同是笈多譯也恐二本相濫題
下別云起
世因本焉
樓炭經六卷或云大樓炭經
或五卷或八卷
  西晋沙門釋法立共法炬譯第二譯
  右三經出長阿含經第十八至二十二卷。
與第四分記世經同本異譯
長阿含十報法經二卷一名多増道章經
或直云十報經
  後漢安息三藏安世高譯
  右出長阿含經第九卷與第二分十上經
同本異譯廣略
少異
中本起經二卷或云太子中本起經
初題云出長阿含
  後漢西域沙門曇果共康孟詳譯
  上三經十卷同帙其中本起經題云出長阿含檢尋
含大本無此一經或恐梵
文譯之未盡既云出彼且編*於末大周録云與過去現
在因果修行本起瑞應本起經等同本異譯者誤也又此
中本起經群録咸云後漢代譯其經本
中有翻梵語處乃曰晋言未詳何以
從佛般泥洹下一十三經並出長阿含中。
別經異譯
七知經一卷或云七
智經
  呉月支優婆塞支謙譯
  右出中阿含經第一卷。與初善法經同本
異譯
鹹水喩經一卷或云鹹水譬
今附西晋録
  僧祐録云安公失譯經今附西
晋録
  右出中阿含經第一卷。與水喩經同本異

一切流攝守因經一卷
  後漢安息三藏安世高譯
  右出中阿含經第二卷。與漏盡經同本異

四諦經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  右出中阿含經第七卷。與分別聖諦經同
本異譯
恒水經一卷亦云恒
河喩經
  西晋沙門釋法炬譯
  右出中阿含經第九卷。與瞻波經同本異

本相倚致經一卷亦云大
相倚致
  後漢安息三藏安世高譯
縁本致經一卷 失譯今附東晋録
  右二經同本異譯出中阿含經第十卷。與
本際經同本
頂生王故事經一卷或直云頂
生王經
  西晋沙門釋法炬譯
文陀竭王經一卷 北涼天竺三藏曇無讖譯
  拾遺
編入
  右二經同本異譯出中阿含經第十一卷。
與四洲經同本
閻羅王五天使者經一卷一名鐵城
犁經
  宋沙門釋慧簡譯
鐵城泥犁經一卷 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯拾遺
編入
  右二經同本異譯。出中阿含經第十二卷
與天使經同本此於本經
此稍略耳
古來世時經一卷 失譯今附東晋録
  右出中阿含經第十三卷。與説本經同本
異譯比於本經
此文稍略
阿那律八念經一卷一名禪行斂意經
或直云八念經
  後漢西域三藏支曜譯
  右出中阿含經第十八卷。與八念經同本
異譯
離睡經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右出中阿含經第二十卷。與長老上尊睡
眠經同本異譯
是法非法經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  右出中阿含經第二十一卷。與眞人經同
本異譯
求欲經一卷 西晋沙門釋法炬譯
  右出中阿含經第二十二卷。與穢經同本
異譯
受歳經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右出中阿含經第二十三卷。初與比丘請
經同本異譯
梵志計水淨經一卷失譯今附東晋
録拾遺編入
  右出中阿含經第二十三卷。與水淨梵志
經同本異譯
苦陰經一卷 失譯在後漢録
拾遺編入
  右出中阿含經第二十五卷。與前苦陰經
同本異譯
釋摩男本經一卷一名五陰
因事經
  呉月支優婆塞支謙譯
苦陰因事經一卷 西晋沙門釋法炬譯拾遺
編入
  右二經同本異譯。出中阿含經第二十五
卷與後苦陰經同本
樂想經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右出中阿含經第二十六卷。與想經同本
異譯
漏分布經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  右出中阿含經第二十七卷。與達梵行經
同本異譯
阿耨風經一卷晋言
依次
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺
編入
  右出中阿含經第二十七卷。與阿奴波經
同本異譯
諸法本經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
  右出中阿含經第二十八卷。初與諸法本
經同本異譯
瞿曇彌記果經一卷 宋沙門釋*慧蘭譯
  右出中阿含經第二十八卷。與瞿曇彌經
同本異譯
瞻婆比丘經一卷或云
瞻波
 西晋沙門釋法炬譯
  拾遺
編入
  右出中阿含經第*三十九卷。與瞻波經同
本異譯
伏婬經一卷 西晋沙門釋法炬譯拾遺
編入
  右出中阿含經第三十卷。與行欲經同本
異譯
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名
魔王入目連蘭腹經
 失譯在
  後漢録
弊魔試目連經一卷一名魔
嬈亂經
  呉月支優婆塞支謙譯拾遺
編入
  右二經同本異譯。出中阿含經第三十卷
與降魔經同本
上三十經三十卷同帙
頼吒和羅經一卷一名羅漢頼
吒和羅經
 呉月支優婆塞
  支謙譯
  右出中阿含經第三十一卷。與頼吒惒羅
經同本異譯
善生子經一卷 西晋沙門支法度譯拾遺
編入
  右出中阿含經第三十三卷。與善生經同
本異譯
數經一卷 西晋沙門釋法炬譯拾遺
編入
  右出中阿含經第三十五卷。與算數目犍
連經同本異譯
梵志頞羅延問種尊經一卷 東晋西域沙門
  竺曇無蘭譯拾遺
編入
  右出中阿含經第三十七卷。與阿攝和經
同本異譯
三歸五戒慈心厭離功徳經一卷 失譯今附
  東晋録拾遺
編入
須達經一卷一名須達
長者經
  蕭齊天竺三藏求那毘地譯
  右二經同本異譯。出中阿含經第三十九
卷。與須達哆經同本其慈心厭徳經文句稍略
或有題云出増一阿含十
二者非
佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷
  僧祐録中失譯經今附宋録
拾遺編入
  右出中阿含經第四十卷。與黄蘆園經同
本異譯
梵摩喩經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
  右出中阿含經第四十卷。與梵摩經同本
異譯比於本經
此稍略耳
尊上經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右出中阿含經第四十三卷。與釋中禪室
尊經同本異譯
鸚鵡經一卷亦名兜
調經
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯
兜調經一卷 僧祐録云安公失譯經今附西晋
録拾遺編
  
右二經同本異譯。出中阿含經第四十四
卷。與鸚鵡經同本
意經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右出中阿含經第四十五卷。與心經同本
異譯
應法經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右出中阿含經第四十五卷。與後受法經
同本異譯
泥犁經一卷或云中阿
含泥犁經
 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯
  右出中阿含經第五十三卷。與癡慧地經
同本異譯
波夷墮舍迦經一卷 僧祐録中失譯經
  今附
宋録
齋經一卷一名持
  呉月支優婆塞支謙譯拾遺
編入
  右二經同本異譯。出中阿含經第五十五
卷。與持齋經同本
鞞摩肅經一卷宋天竺三藏求那跋陀羅譯
  拾遺
編入
  右出中阿含經第五十七卷。與鞞摩那修
經同本異譯
婆羅門子命終愛念不離經一卷
  後漢安息三藏安世高譯拾遺
編入
  右出中阿含經第六十卷。與愛生經同本
異譯
十支居士八城人經一卷亦直云
十支經
 後漢安息三
  藏安世高譯
  右出中阿含經第六十卷。與八城經同本
異譯
邪見經一卷 僧祐録中失譯經拾遺編入
今附宋録
  右出中阿含經第六十卷與見經同本異譯
箭喩經一卷 失譯拾遺編入今
附東晋録
  右出中阿含經第六十卷。與箭喩經同本
異譯
普法義經一卷一名具法行經
一名普義經
  後漢安息三藏安世高譯第一譯
廣義法門經一卷 陳天竺三藏眞諦譯第三
譯三
  譯一
  右二經同本異譯其廣義法門經初首題云是中
含經一品別譯今檢中阿含大本
無此一經或恐梵文譯之未盡既云出彼且編於末其
大周入藏録中編爲大乘單本者誤也又普法義經作舍
利日具法行經作舍利弗
但此一字別餘文並無異
右七知經下五十三經。並出中阿含中。別
經異譯
戒徳香經一卷或云戒
徳經
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯
  右出増壹阿含經第十三卷。地主品異譯
四人出現世間經一卷 宋天竺三藏求那跋
  陀羅譯拾遺
編入
  右出増壹阿含經第十八卷。四意斷品異譯
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷 西晋沙
  門釋法炬譯
  右出増壹阿含經第十八卷四意斷品異譯
須摩提女經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
  拾遺
編入
  右出増壹阿含經第二十二卷。須陀品異
比於本經
此稍文略
婆羅門避死經一卷 後漢安息三藏安世高
  譯拾遺
編入
  右出増壹阿含經第二十三卷増上品異譯
食施獲五福報經一卷一名施色力經
一名福徳經
  失譯今附東
晋録
  右出増壹阿含經第二十四卷。善聚品異

頻毘娑羅王詣佛供養經一卷*亦云
頗婆
 西晋
  沙門釋法炬譯
  右出増壹阿含經第二十六卷。等見品異
比於本經此稍文略諸
録編在大乘藏中誤也
長者子六過出家經一卷宋沙門釋*慧簡譯
  右出増壹阿含經二十七卷聚品異譯本經
稍廣
鴦崛摩經一卷或有作魔字
一名指髻經
  西晋三藏竺法護譯拾遺
  上三十二經三十二卷同帙
鴦崛髻經一卷 西晋沙門釋法炬譯
  右二經同本異譯。出増壹阿含經第三十
一卷力品此文
稍廣
力士移山經一卷或直云
移山經
  西晋三藏竺法護譯
四未曾有法經一卷*亦云四未有
經或無法字
  西晋三藏竺法護譯
  右二經出増壹阿含經第三十六卷八難品
異譯本是一經別譯分二
本經稍廣此出不盡
舍利弗摩目犍連遊四衢經一卷
  後漢外國三藏康孟詳譯
  右出増壹阿含經第四十一卷。馬王品異
周録編在大乘
重譯中者誤也
七佛父母姓字經一卷一名七佛
姓字經
 曹魏失譯
  右出増壹阿含經第四十五卷。不善品異

放牛經一卷*亦云牧
牛經
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
  右出増壹阿含經第四十六卷放牛品異譯
此文
稍廣
縁起經一卷*亦云十二
縁起經
  大唐三藏玄奘譯出翻
經圖
  右出増壹阿含經第四十六卷放牛品異譯
比於本經此文稍略周録
編爲大乘單本者誤也
十一想思念如來經一卷或云十
一思惟
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯拾遺
編入
  右出増壹阿含經第四十八卷。禮三寶品
初異譯此十一想連有二經初十一事
文意勘同後十一事尋之未見
四泥犁經一卷或云四
大泥*犁
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺
編入
  右出増壹阿含經第四十八卷。禮三寶品
異譯本經
稍廣
阿那邠邸化七子經一卷 後漢安息三藏安
  世高譯
  右出増一阿含經第四十九卷非常品異譯
本經唯有四子
餘意大同
大愛道般泥洹經一卷
  西晋河内沙門白法祖譯
佛母般泥洹經一卷 宋沙門釋*慧簡譯拾遺
編入
  右二經同本異譯。出増壹阿含經第五十
卷。大愛道般涅槃品
國王不犁先尼十夢經一卷
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯
舍衞國王夢見十事經一卷 僧祐録云安公
  失譯經今附西晋録
拾遺編入
  右二經同本異譯。出増壹阿含經第五十
一卷。大愛道般涅槃品
阿難同學經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  右阿難同學經*經首題云出増壹阿含檢
大本無此一經既云出彼且編其末
戒徳香經下二十四經並増壹阿含中
別經異譯
五蘊皆空經一卷 大唐三藏義淨譯新編
入録
  右出雜阿含經第二卷異譯此五蘊皆空經根本
説一切有部毘奈耶
雜事第三十九卷中雖有此經然不例別生所以
存而不廢此乃律引契經非是契經從律而生也
七處三觀經一卷或二卷
  後漢安息三藏安世高譯
  右出雜阿含經中異譯此經首末有三十經初是
七處三觀後名積骨以初
標名故也其初七處三觀經出第二卷後積骨經
出第三十四卷餘者散在諸文不次第
聖法印經一卷亦直云聖印經
亦云慧印經
  西晋三藏竺法護譯
  右出雜阿含經第三卷異譯
雜阿含經一卷 失譯在魏
呉録
  右出雜阿含經中。異譯此經首末有二十七經初
之三經出第四卷中而先
後不次七處三觀經居其卷末文句大同前經此中稍
廣其積骨經亦在其中未詳何以二經相渉餘者散在廣
文自古群録皆云失譯尋閲文句與七處三觀辭
理稍同似是安高所出未見實録且依舊爲失譯
五陰譬喩經一卷一名水沫所漂經
*亦云五陰喩經
  後漢安息三藏安世高譯
水沫所漂經一卷一名河中大聚沫
經一名聚沫譬經
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺
編入
  右二經同本出雜阿含經第十卷。異譯
不自守意經一卷或無
意字
  呉月支優婆塞支謙譯
  右出雜阿含經十一卷。異譯
滿願子經一卷 晋代失譯今附東晋録
拾遺編入
  右出雜阿含經第十三卷。異譯
轉法輪經一卷或云法
輪轉經
  後漢安息三藏安世高譯
三轉法輪經一卷 大唐三藏義淨譯新編
入録
  右二經同本。出雜阿含經第十五卷。異譯
此三轉法輪經根本説一切有部毘奈耶雜事第十九卷
中離有此經然不例別生所以存而不廢此乃律引契經
亦非契經從律而生也其轉法輪
經與其本經後同前異未詳所以
八正道經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  右出雜阿含經第二十八卷。異譯
難提釋經一卷 西晋沙門釋法炬譯
  右出雜阿含經第三十卷。異譯大本有二經此
中合爲一其文
稍廣舊録在單本
中今編於此
馬有三相經一卷亦云善馬
有三相
  後漢西域三藏支曜譯
馬有八態譬人經一卷亦直云馬
有八態
  後漢西域三藏支曜譯
  右二經並出雜阿含經第三十三卷。異譯
相應相可經一卷 西晋沙門釋法炬譯拾遺
編入
  右出前單卷雜阿含經中。異譯
治禪病祕要經一卷或云法無經
字或二卷
  宋居士沮渠京聲譯
  右一經初首題云尊者舍利弗所問出雜阿含經阿練若
雜事中今尋雜含大本無此等文或恐梵經譯之未盡既
云出彼且編*於末然尋文理與大乘經微
有相渉舊録編在集傳中恐將乖僻也
上三十一經三十一卷同帙
從五蘊皆空經下一十六經。並出雜阿含
中。別經異譯
摩鄧女經一卷一名阿難爲
蠱道女惑經
  後漢安息三藏安世高譯第一譯
摩鄧女解形中六事經一卷 失譯今附東晋
録第五譯
摩登伽經三卷或二卷 呉天竺沙門竺律炎共
  支謙譯出法上録
第三譯
舍頭諫經一卷一名太子二十八宿
經一名虎耳
  西晋三藏竺法護譯第四譯
  右四經同本異譯前之二經但是後經一
品前後五譯一譯闕本
鬼問目連經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  第一譯
雜藏經一卷與前後經
文理稍別
  東晋平陽沙門釋法顯譯第二譯
餓鬼報應經一卷一名目連説地
獄餓鬼因縁經
 失譯今附東晋
録第三譯
  右三經同本異譯前後四譯
一譯闕本
阿難問事佛吉凶經一卷名阿難問事經
亦云事佛吉凶經
  後漢安息三藏安世高譯第一譯
慢法經一卷 西晋沙門釋法炬譯第二譯拾
遺編入
阿難分別經一卷或直云
分別經
  乞伏秦沙門釋聖堅譯第三譯
  右三經同本異譯其慢法經新爲重譯
前後四譯一譯闕本
五母子經一卷 呉月支優婆塞支謙譯第一
  
沙彌羅經一卷 僧祐録云。安公關中異經
  在三秦録第二譯
  右二經同本異譯其沙彌羅經大周録云曇無讖譯
出長房録今檢房録中無周録誤
*也
玉耶女經一卷或云玉
耶經
 僧祐録云安公失譯
  *經今附西晋録初
出拾遺編入
玉耶經一卷一名長者詣佛
説子婦無敬經
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯第二譯
阿遬達經一卷 宋天竺三藏求那跋陀羅譯
  第三譯
  右三經同本異譯
修行本起經二卷一名宿
行本起
 後漢西域沙門竺大
  力共康孟詳譯第三譯
  上十六經十九卷同帙
太子瑞應本起經二卷*亦名本起瑞應亦
直云瑞應本起
  呉月支優婆塞支謙譯第四譯
過去現在因果經四卷 宋天竺三藏求那跋
  陀羅譯第六譯
  右三經同本異譯前之二經文略不備
前後六譯三譯闕本
法海經一卷 西晋沙門釋法炬譯拾遺編入
第二譯
海八徳經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯出法
上録
  第三譯拾
遺編入
  右二經同本異譯前後三譯
一譯闕本
四十二章經一卷 後漢天竺沙門迦葉摩騰
  共竺法蘭譯第一譯*兩
譯一闕
奈女耆域因縁經一卷或無因縁字或
直云奈女
  後漢安息三藏安世高譯第一譯兩
譯一闕
罪業應報教化地獄經一卷或云地獄
報應經
  後漢安息三藏安世高譯第一譯*兩
譯一闕
龍王兄弟經一卷一名難龍王經
一名降龍王經
  呉月支優婆塞支謙譯第一譯兩
譯一闕
長者音悦經一卷或云長者音悦
不蘭迦葉經
  呉月支優婆塞支謙譯第一譯兩
譯一闕
  上九經十三卷同帙其長者音悦經周録之中編
在大乘藏内今尋文理移之
*於
禪祕要經三卷或云禪祕要
法或四卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯三
二闕
  右此禪祕要經古舊群録之中皆編集傳之内今檢此經
首末三分極以分明上下經文多明禪觀於中觀佛觀等
明懺滅重罪事然與大乘微有相渉既非製撰故多於
此又群録中更有禪祕要經五卷云是宋代三藏曇摩蜜
多所譯文甚交錯不可
流行如刪繁録中廣述
女經一卷一名七
女本經
 呉月支優婆塞支謙譯
  第一譯三
譯二闕
八師經一卷 呉月支優婆塞支謙譯第一譯
*兩譯
  
越難經一卷一名曰難長者
經一名難經
  西晋清信士聶承遠譯第一譯三
譯二闕
所欲致患經一卷 西晋三藏竺法護譯
  譯兩*譯
一闕
阿闍世王問五逆經一卷 西晋沙門釋法炬
  譯拾遺編入第
兩譯一闕
五苦章句經一卷一名五道
章句經
 東晋西域沙
  曇無蘭譯第一譯*兩
譯一闕
堅意經一卷一名堅心正意
經一名堅心經
 後漢安息三藏安
  世高譯第一譯*兩
譯一闕
淨飯王涅槃經一卷 宋居士沮渠京聲譯
  第二譯*兩
譯一闕
進學經一卷或云勸
進學道
 宋居士沮渠京聲譯拾遺
編入
  第二譯三
譯二闕
得道梯橙錫杖經一卷*亦直云
錫杖經
失譯今附東
晋録
  右此錫杖經大周録云出雜譬喩經
今大本既無難爲定准且編於此
貧窮老公經一卷一名貧
老經
 宋沙門釋惠簡譯
  譯*兩譯
一闕
三摩竭經一卷一名恕和檀王經
一名難國王經
  呉天竺沙門竺律炎譯第一譯
譯一闕
  右此三摩竭經大周録云出増
一阿含檢彼中無且編於此
&T042511;沙王五願經一卷一名弗沙
迦王經
  呉月支優婆塞支謙譯第一譯三
譯二闕
  右此&T042511;王五願經大周等録皆云
出中阿含檢彼文無且編於此
瑠璃王經一卷 西晋三藏竺法護譯第二譯兩
譯一闕
  右此瑠璃王經大周等録云出増一阿含其増一
二十六中雖有琉璃王縁起文意全異故編於此
上十五經十七卷同帙
生經五卷有五十五
經或四卷
 西晋三藏竺法護譯第一
譯*兩
  譯一
義足經二卷有一十
六經
 呉月支優婆塞支謙譯
  譯*兩譯
一闕
  上二經七卷同帙合從四十二章經下二十二經雖
是重譯今見流行但有一本餘並
零落尋
求不獲
  小乘經單譯八十七部。二百二十四卷。一十
七帙
正法念處經七十卷七帙 元魏婆羅門瞿曇
  般若流支譯
  右此正法念經大周録中編爲重譯云與善時鵝王經同
本異譯者誤也其善時鵝王經從此經抄出彼是別生此
爲單
佛本行集經六十卷六帙 隋天竺三藏闍那
  崛多等譯
  右此佛本行經大周録中編爲大乘重譯云與七卷本行
經同本異譯者誤也彼是偈讃與此懸殊諸録或在大乘
經中或編集傳之内
恐將乖僻今移編此
本事經七卷 大唐三藏玄奘譯出内
典録
興起行經二卷*亦名嚴誡宿縁
經題云出雜藏
 後漢外國三
  藏康孟祥譯
  右此興起行經大周録中編爲重譯云與木槍刺脚因縁
經同本異譯者誤也比尋經本總有十縁其木搶刺脚
經即十縁之一縁也鈔出別行如觀
世音經等類既非再翻故爲單本
業報差別經一卷 隋洋川郡守瞿曇法智譯
  上三經十卷同帙其業報差別經大周録云與罪福
報應經同本異譯者非也尋其文
句義旨懸殊差異
不同故爲單本
大安般守意經二卷亦直云大安般經安
公云小安般或一卷
  後漢安息三藏安世高譯
  右大周等録更有大安般經一卷亦云安世高譯勘
其文句即是安般守意經上卷文既全同故不重載
陰持入經二卷或作除字誤
也或一卷
  後漢安息三藏安世高譯
處處經一卷 後漢安息三藏安世高譯
罵意經一卷 後漢安息三藏安世高譯拾遺
編入
分別善惡所起經一卷 後漢安息三藏安世
  高譯拾遺
編入
出家縁經一卷一名出家
因縁經
  後漢安息三藏安世高譯
阿鋡正行經一卷一名正
意經
  後漢安息三藏安世高譯
十八泥犂經一卷或云十八
地獄經
 後漢安息三藏安
  世高譯
法受塵經一卷 後漢安息三藏安世高譯
禪行法想經一卷 後漢安息三藏安世高譯
長者子懊惱三處經一卷一名長者夭惱*經
亦云三處惱經
  後漢安息三藏安世高譯
揵陀國王經一卷或無
國字
 後漢安息三藏安世
  高譯
須摩提長者經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
阿難四事經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
未生怨經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
四願經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
黒氏梵志經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
  拾遺
編入
猘狗經一卷祐云與
&T026596;狗同
  呉月支優婆塞支謙譯拾遺
編入
分別經一卷舊云與阿難分別
經等同本者非也
  西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
八關齋經一卷 宋居士沮渠京聲譯拾遺
編入
阿鳩留經一卷 僧祐録云安公古經今附
漢録
  拾遺
編入
孝子經一卷亦云孝子
報恩經
  僧祐録云安公失譯今附西晋録
拾遺編入
  上二十二經二十四卷同帙
五百弟子自説本起經一卷或無自説字
亦云本末
  西晋三藏竺法護譯
大迦葉本經一卷或無
大字
  西晋三藏竺法護譯
四自侵經一卷 西晋三藏竺法護譯
羅云忍辱經一卷或直云
忍辱經
  西晋沙門釋法炬譯
佛爲年少比丘説正事經一卷 西晋沙門釋
  法炬譯
沙曷比丘功徳經一卷 西晋沙門釋法炬譯
時非時經一卷或直云
時經
  外國法師若羅嚴譯莫知帝代
出經後記
  右此時非時經群録皆云西晋沙門法炬所譯經後題云
外國法師若羅嚴手執胡本口自宣譯涼州道人釬
城中寫記今依經記爲正既
莫知於帝代且附西晋録中
自愛經一卷或云自愛
不自愛
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯
中心經一卷亦云中心
正行經
 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯拾遺
編入
見正經一卷一名生死
變識經
 東晋西域沙門竺曇無
  蘭譯
大魚事經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭
  譯
阿難七夢經一卷或直云
七夢經
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯
呵鵰阿那含經一卷一名荷鵰
或作苛字
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯
燈指因縁經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
婦人遇辜經一卷一名婦
遇對經
  乞伏秦沙門釋聖堅譯
四天王經一卷 宋涼州沙門釋智嚴共寶雲
  譯
摩訶迦葉度貧母經一卷 宋天竺三藏求那
  跋陀羅譯
十二品生死經一卷 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯
罪福報應經一卷一名輪轉五道
罪福報應經
 宋天竺三藏
  求那跋陀羅譯
  *右大周録中更有輪轉五道罪福報應經一卷今撿
尋文句與此不殊但立名題廣略有異文既無別但存
一本
五無返復經一卷一名五
覆大義經
  宋居士沮渠京聲譯
佛大僧大經一卷 宋居士沮渠京聲譯
耶祇經一卷 宋居士沮渠京聲譯
末羅王經一卷 宋居士沮渠京聲譯
摩達國王經一卷 宋居士沮渠京聲譯
旃陀越國王經一卷或無國
王字
 宋居士沮渠京聲
  譯
五恐怖世經一卷或無
世字
 宋居士沮渠京聲譯
弟子死復生經一卷或云死亡
更生經
  宋居士沮渠京聲譯拾遺
編入
懈怠耕者經一卷或云
耕兒
 宋沙門釋*慧簡譯
辯意長者子經一卷或云長者*辯意
經或加所問字
 元魏沙
  門釋法場譯
無垢優婆夷問經一卷 元魏婆羅門瞿曇般
  若流支譯
  上三十經三十卷同帙
賢者五福經一卷 西晋河内沙門白法祖譯
天請問經一卷 大唐三藏玄奘譯出内
典録
  右賢者五福天請問二經大周等録皆編
大乘經中今尋文理頗渉小宗故移編此
僧護經一卷或有因
緑字
 失譯今附東
晋録
護淨經一卷 失譯今附東
晋録
木槵子經一卷或作患
又作
 失譯今附東
晋録
無上處經一卷 失譯今附東
晋録
盧志長者因縁經一卷 失譯今附東
晋録
五王經一卷 失譯今附東
晋録
出家功徳經一卷 失譯今附三秦録
拾遺編入
  右出家功徳經有三本流行餘二雖有廣略並從賢愚抄
出云佛在王舍城迦蘭陀竹園中説今並載別生録中此
本佛在毘舍離國爲梨車子鞞羅羨那説其中復云鞞羅
羨那秦言勇軍雖不知譯人姓名必是秦朝譯也
栴檀樹經一卷 僧祐録云安公古典經法上
録云
  羅什譯者非
也今附漢録
頞多和多耆經一卷 僧祐録云安公失譯
  經今附西
晋録
普達王經一卷 僧祐録云安公失譯經今附
西晋
  
佛滅度後棺歛葬送經一卷一名比丘師經
亦名師比丘經
  僧祐録云安公失譯經今附西
晋録
鬼子母經一卷 僧祐録云安公失譯經今附
西晋
  録拾遺
編入
梵摩難國王經一卷 僧祐録云安公失
  今附西晋録
拾遺編入
父母恩難報經一卷亦云
懃報
  後漢安息三藏安世高譯拾遺
編入
孫多耶致經一卷或上加
梵志字
  呉月支優婆塞支謙譯
新歳經一卷 東晋西域沙門竺曇無蘭譯
  右父母恩難報等三經大周等録皆云出中阿含經撿其
含大本無此等經其増一阿含第二十四中雖有受
歳縁起文意全
異故編*於此
群牛譬經一卷 西晋沙門釋法炬譯
  右群牛譬經大周録云出増一
阿含撿彼中無故編*於此
九横經一卷 後漢安息三藏安世高譯
禪行三十七經一卷或加
品字
  後漢安息三藏安世高譯
比丘避女惡名欲自殺經一卷
  西晋沙門釋法炬譯
比丘聽施經一卷一名聽施
比丘經
 東晋西域沙門竺
  曇無蘭譯
身觀經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺
編入
  右九横等四經大周録云出雜阿含是異譯本
其身觀經云是別生檢文並無故編*於此
無常經一卷亦名三
啓經
  大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
八無暇有*暇經一卷 大唐天后代三藏義
  淨譯新編
入録
長爪梵志請問經一卷 大唐天后代三藏義
  淨譯新編
入録
譬喩經一卷 大唐三藏義淨譯新編
入録
略教誡經一卷 大*唐三藏義淨譯新編
入録
  右此略教誡經有云出根本説一切有部毘奈耶雜事第
十九卷者誤也彼中雖有略教文意與此懸殊既非別生
故編
於此
療痔病經一卷亦云
痔瘻
 大唐三藏義淨譯新編
入録
  右此療痔病經根本説一切有部尼陀那第二卷中亦有
此呪或有編爲重譯今謂不然彼云告諸苾芻此痔病經
我於餘處已曾宣説而所爲復別
處亦不同此是重説非重譯*也
上三十經三十卷同帙
聲聞調伏藏五十四部四百四十六卷四十五

  調伏藏者。經云。勝故。祕故。佛獨制故。如
契經中。諸弟子説法。或諸天説法。律則不
爾。一切佛説。自古群録皆將摩得勒伽善
見論等。編爲正毘奈耶藏。今者尋思恐將
非當。此等並是分部已後諸聖賢等依宗
賛述。非佛金口所宣。又非千聖結集。今之
撰録分爲二例。初明五部正調伏藏。次明
諸論奈耶眷屬。庶根條不雜本末區分。幸
諸達人重垂刊正
摩訶僧祇律四十卷或云三十
卷四帙
  東晋天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯單本
  右一經。是根本調伏藏。即大衆部毘奈耶
也。佛圓寂後尊者迦葉集千應眞。於王舍
城竹林石室之所結也
十誦律六十一卷六帙
  前五十八卷姚秦三藏弗若多羅等共羅什
譯後毘尼序三卷東晋三藏卑摩羅叉續譯
右一經。即説一切有部毘奈耶藏。佛圓寂
後三百年。初從上座部之所出也此十誦律中
毘尼序三卷
或有經本編在第九誦後第十誦前從第五十五卷至
五十七卷者錯也今檢古本皆在其末今者依古爲
根本説一切有部毘奈耶
五十卷
五帙
  大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
根本説一切有部苾芻尼毘奈耶二十卷二
  帙
  大唐三藏義淨譯新編
入録
根本説一切有部毘奈耶雜事四十卷四帙
  大唐三藏義淨譯新編
入録
根本説一切有部尼陀那目得迦譯十卷或
八卷
一帙
  *大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
  右四經與十誦律倶是説一切有部然其文
理與十誦律非無有異。未詳所以
五分律三十卷亦云彌沙塞
律或三十四卷
三帙
  宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯單本
  右一經。即化地部毘奈耶藏。佛圓寂後三
百年中。從説一切有部之所出也
四分律六十卷或四十五或
七十卷六帙
  姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯
單本
  右一經。即法密部毘奈耶藏。佛圓寂後三
百年中。從化地部之所出也其飮光部但有
戒本律藏未翻
僧祇比丘戒本一卷亦云摩訶
僧祇戒本
  東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯第二譯*兩
譯一闕
僧祇比丘尼戒本一卷亦云摩訶
僧祇戒本
  東晋平陽沙門法顯共覺賢譯單本
十誦比丘戒本一卷亦云十誦波
羅提木叉戒
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第三譯三
譯二闕
十誦比丘尼戒本一卷亦云十誦比丘尼
波羅提木叉戒本
  宋長干寺沙門釋法頴集出
根本説一切有部戒經一卷 大唐三藏義淨
  譯新編
入録
根本説一切有部苾芻尼戒經一卷 大唐三
  藏義淨譯新編
入録
五分比丘戒本一卷亦云彌沙
塞戒本
  宋罽賓三藏佛陀什等譯單本
  上七經七卷同帙
五分比丘尼戒本一卷亦云彌沙
塞尼戒
  梁沙門釋明徽於建初寺出寶唱録
拾遺編入
四分比丘戒本一卷亦云四
分戒本
  大唐西太原寺沙門懷素依律集出新編
入録
分比丘尼戒本一卷*亦云四分
尼戒本
 大唐西
  太原寺沙門懷素依律集出新編
入録
四分僧戒本一卷或云曇無徳戒
本或無僧字
  姚秦罽賓三藏佛陀耶舍譯單本
  右此戒本初無稽首頌。有入堂等偈者是
其四分僧尼戒乃有數本流行而皆不依正文妄生増
減今留姚秦耶舍譯本及太原祖師依文纂者餘皆簡棄
不載
録中
解脱戒本一卷出迦葉
毘部
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯單本
沙彌十戒法并威儀一卷亦云沙彌
威儀戒本
 失譯今附
東晋
  
沙彌威儀一卷或有經字與前
威儀大同小異
  宋罽賓三藏求那跋摩譯
沙彌尼離戒文一卷 失譯今附東
晋録
沙彌尼戒經一卷 失譯在後漢録
拾遺編入
舍利弗問經一卷 失譯今附東晋
録單本
  上十經十卷同帙
根本説一切有部百一羯
磨十卷
一帙
  大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
大沙門百一羯磨法一卷出十
誦律
 僧祐録中失
  譯經今附
宋録
十誦羯磨比丘要用一卷出十誦律
或二卷
  宋沙門釋僧璩於楊都中興寺依律撰出
優波離問佛經一卷或云優
波離律
 失譯在後漢
録單本
五分羯磨一卷題云彌沙
塞羯磨本
  大唐大開業寺沙門釋愛同集新編
入録
四分雜羯磨一卷題云曇無徳律部雜
羯磨以結戒場爲首
  曹魏天竺三藏康僧鎧譯拾遺
編入
曇無徳羯磨一卷以結大界爲
首或二卷
  曹魏安息沙門曇諦譯
四分比丘尼羯磨法一卷祐云曇無徳羯
磨或云雜羯磨
  宋罽賓三藏求那跋摩譯
  上七經七卷同帙
四分律刪補隨機羯磨一卷
  大唐崇義寺沙門釋道宣集新編
入録
四分僧羯磨三卷題云羯磨卷
上出四分律
 大唐西太原寺
  沙門釋懷素依律集出新編
入録
四分尼羯磨三卷題云尼羯磨卷
上出四分律
 大唐西太原
  寺沙門釋懷素依律集出新編
入録
  上三經七卷同帙上六本羯磨並出四分
然文有廣略先後異耳
大愛道比丘尼經二卷亦云大愛道受
經或直云大愛道經
  失譯僧祐録云安公涼土異
經今附北涼録單本
迦葉禁戒經一卷一名摩訶比丘經
亦名眞僞沙門經
  宋居士沮渠京聲譯第二譯兩
譯一譯
  又群録中更有眞僞沙門經一卷云是宋代沙門*慧簡
所譯與迦葉禁戒經同本檢尋文句與禁戒經首末全同
既無異文
故不雙出
犯戒報應輕重經一卷出目連問毘尼經
或云目連問經
  後漢安息三藏安世高譯拾遺編
入單本
戒銷災經一卷或名戒伏
銷災經
  呉月支優婆塞支謙譯單本
優婆塞五戒相經一卷一名優婆塞
五戒略論
  宋罽賓三藏求那跋摩譯第一譯兩
譯一闕
  右已上經律正調伏藏。已下論等爲順前
宗故名眷屬。其戒心羯磨但依文纂要。無
増減故列之於前。其律攝等據其本文。
有増減輒編於後
根本説一切有部毘奈耶頌五卷尊者毘
舍佉造
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
根本説一切有部毘奈耶雜事攝頌一卷
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
根本説一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌
  一卷
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
五百問事經一卷 失譯今附東晋録
拾遺編入
  上九經十四卷同帙
根本薩婆多部律攝二十卷尊者勝友集或
十四卷二帙
  大唐*天后代三藏義淨譯新編入
録單本
毘尼摩得勒伽十卷一帙
  宋天竺三藏僧伽跋摩譯單本
鼻奈耶律十卷一帙一名
戒因縁經
  姚秦涼州沙門竺佛念於符秦代譯單本
善見律毘婆沙十八卷或云毘婆沙律
亦直云善見律
  蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯單本
佛阿毘曇經二卷亦云佛阿
毘曇論
  陳天竺三藏眞諦譯單本
  上二經二十卷二帙其佛阿毘曇論群録並云九
卷未詳所以今只有二卷舊
録編在大乘論中今者尋其文理多説
度人受戒等事與此相應故移編此
毘尼母經八卷亦云毘
尼母論
 失譯今附秦
録單本
大比丘三千威儀經二卷亦云大僧威
儀經或四卷
  後漢安息三藏安世高譯單本
  上二經十卷同帙其毘尼母經大周録云東晋太安
年符蘭譯出法上録謹按帝王代
録於東晋代無太安年其太安年乃在西晋惠帝代其
法上録尋之未獲年代既錯未可依憑又檢文中有翻梵
語處皆曰秦言故是秦時譯也今爲失譯編於秦録其
三千威儀經僧祐失譯録中分爲兩部部各二卷房等諸
録並云兩本合之成其四
卷今只有二餘二莫存
薩婆多毘尼毘婆沙九卷 失譯今附秦
録單本
律二十二明了論一卷亦直云
明了論
  陳天竺三藏眞諦譯單本
  上二經十卷同帙其明了論出正量部波羅提木叉
論中其大論未譯凡有六千頌彼
部法師阿那含人厥名覺護依律毘婆沙及是等造於
中與律相應者略成一卷謂明了論此論解釋律藏中
二十二條眞實要義能除正法人迷闇心通達律義故稱
明了隋沙門法經録及長房入藏録中並分爲兩部律二
十二卷編在律中明了論一卷載於論録又律二十二
乃是明了論半題彼存二十二卷誤之甚也誤之甚也
聲聞對法藏三十六部六百九十八卷七十二

  此對法藏諸部不同。流布此方比諸爲衆。
今者據其有部根本。身論爲初。足論居次。
毘婆沙等支派編末。餘部既衆。難以科條。
以俟將來。此無先後
阿毘曇八揵度論三十卷迦旃延子造或
十卷三帙
 符秦罽
  賓三藏僧伽提婆共竺佛念譯第一譯
阿毘達磨發智論二十卷迦多衍
尼子造
二帙
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右上二論同本異譯。即是説一切有部對
法藏之根本。佛圓寂後三百年中。論師迦
多衍尼子之所造也。後代傳人本有廣略。
此發智論文義具足。傳習之者號爲身論。
以餘六論各辯一支。有異於身故名爲足。
次編於後諸部繼焉
一阿毘達磨法蘊足論十二卷尊者大採菽
氏造一帙
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
二阿毘達磨集異門足論二十卷尊者舍利
子説二帙
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
三施設足論。有一萬八千頌
  尊者大迦多衍那造迦多此云剪剃衍此云種
那是男聲婆羅門中一姓
其論未譯上*三足論並
佛在世時造
四阿毘達磨識身足論十六
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
  右一論佛圓寂後一百年中。尊者提婆設
唐云
天寂
阿羅漢造
五阿毘達磨品類足論十八卷
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右一論佛圓寂後三百年中尊者筏蘇蜜
多羅唐云
世友
衆事分阿毘曇論十二卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅共菩提耶舍譯
第一譯
  右二論同本異
上二論三十卷三帙
六阿毘達磨界身足論三卷
  大唐三藏玄奘譯出翻經
圖單本
  右一論佛圓寂後三百年中。尊者世友造。
與上識身足論共十九卷二
阿毘曇毘婆沙論六十卷六帙或八十四卷
或一百九卷
  北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯
一譯
  右此論創譯百卷成部。沙門道挺製序。屬
魏併涼失四十卷。今唯六十卷在。但畢第
三揵度下五揵度時闕其本。新譯之者八
蘊並足。其八十四卷本及一百九卷者。後
人分此六十卷成。非是元來不闕。又按
涼僧祐法苑云。天&MT01142;十一年二月勅僧伽
婆羅更出婆沙餘五揵度。雖有此説本仍
覩也
阿毘達磨大毘婆沙論二百卷二十帙
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右上二論同本異譯。即釋上發智論。佛圓
寂後四百年中。五百大阿羅漢等。於迦濕
彌羅國造
阿毘達磨倶舍釋論二十二卷婆藪槃
豆造
  陳天竺三藏眞諦譯第一譯
阿毘達磨倶舍論本頌一卷尊者世親造
二卷
  大唐三藏玄奘譯出内典録第二譯
眞諦譯者闕本
  上二論二十三卷三帙
阿毘達磨倶舍論三十卷尊者世親
造三帙
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右二論及頌同本異譯
阿毘達磨順正理論八十卷尊者衆賢
造八帙
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
阿毘達磨顯宗論四十卷尊者衆賢
造四帙
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
  右二部論與倶舍論頌同釋異並衆賢造
衆賢尊者先述正理文廣難尋後
造顯宗略而易曉所以重
阿毘曇心論四卷尊者法勝造
或無論字
  東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯單本
法勝阿毘曇心論*經六卷大徳優波扇
多造或七卷
  高齊天竺三藏那連提耶舍共法智譯單本
  上二論十卷同帙
雜阿毘曇心論十一卷亦云雜阿毘曇毘婆沙
尊者法救造或十四卷
  宋天竺三藏僧伽跋摩等譯第四譯四
譯三闕
  右上三論倶名阿毘曇心。然其所釋廣
略有異雜阿毘曇心論第一卷初注云諸師釋法勝
阿毘曇心義廣略不同法勝所釋最爲略也
優波扇多有八千偈釋又有一師萬二千偈釋此二論名
爲廣也和修槃頭以六千偈釋又論初頌云敬禮尊法勝
所説我頂受我達摩多羅説彼未曾説故上三論初四
卷者是法勝本論次六卷者是優波扇多釋故彼論
云大徳優波扇多爲利益弟子故造此阿毘曇心論故知
此即釋法勝論非法勝造而論外題有法勝字者或恐不
然論卷中題無此二字群録皆云法勝阿毘曇或云別譯
法勝阿毘曇後雜心論是法救造比前二論文義稍廣
阿毘曇甘露味論二卷或云甘露味阿毘
曇尊者瞿沙造
  曹魏代譯失三藏名單本
隨相論一卷或云求那摩諦隨相論
徳*慧法師造或二卷
  陳天竺三藏眞諦譯單本
  上三論十四卷二帙
尊婆須蜜菩薩所集論十卷尊者婆須蜜造或十
四卷或十二卷
  符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯單本
三法度論二卷或無論字或云經
或三卷或云一卷
  東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯兩
譯一闕
  右此三法度論有本有釋本有三章九眞度釋亦有九
品廬山遠法師序云本是尊者山賢造釋是天竺大乘居
士僧伽先撰經後記云大乘比丘釋
僧伽先撰二説少殊未詳孰*正
入阿毘達磨論二卷塞建地羅
阿羅漢造
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
  上三論十四卷二帙
成實論二十卷阿梨跋摩造凡二百
品或二十四卷二帙
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
立世阿毘曇論十卷或無論字一帙
或云十五卷
  陳天竺三藏眞諦譯單本
解脱道論十二卷或十
三卷
一帙
  梁扶南三藏僧伽婆羅譯單本
舍利弗阿毘曇論二十二卷或二十卷
或三十卷
  姚秦罽賓三藏曇摩耶舍共曇摩崛多譯
單本
五事毘婆沙論二卷亦云阿毘達摩五
事論尊者法救造
  大唐三藏玄奘譯出翻經
圖單本
  上二論二十四卷三帙大周録中別載阿毘達
磨五事論者誤也
鞞婆沙論十四卷亦云鞞婆沙阿毘曇論
阿羅漢尸陀槃尼撰
  符秦罽賓三藏僧伽跋澄譯單本
三彌底部論三卷或無部字
或云四卷
  失譯三彌底者此云正量即正量
部中論也今附秦録單本
  上二論十七卷二帙
分別功徳論四卷或云分別功徳經
或三卷或五卷
  失譯在後漢
録單本
  右此一論釋増壹阿含經義從初序品至弟子品過半
釋王比丘即止法上録云竺法護譯者不然此中牒經
解釋文句並同本經似與増壹阿含同一人譯而餘録
並云失源且依此定僧祐録云迦葉阿難撰者此亦不
然如論第一卷中引外國師及
薩婆多説故知非是二尊所撰
四諦論四卷婆藪摩
跋造
 陳天竺三藏眞諦譯單本
辟支佛因縁論二卷 失譯今附秦
録單本
十八部論一卷 新爲失譯附秦録
第一譯
  右十八部論撿尋群録並云梁代三藏眞諦所譯今詳眞
諦三藏已譯十八部論不合更譯部異執論其十八部論
初首引文殊問經分別部品後次云羅什法師集後方
是論若是羅什所翻秦時未有文殊問經不合引之置於
初也或可准別録中文殊問經編爲失譯秦時引證此
亦無疑若是眞諦再譯論中子註不合有秦言之字詳
其文理多是秦時羅什譯出諸録脱漏致有疑焉其眞諦
十八部疏即部異執疏是雖有斯理未敢指南後諸博聞
請求
實録
部執異論一卷亦名部
異執論
  陳天竺三藏眞諦譯第二譯
異部宗輪論一卷世友菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出翻經圖
第三譯
  右三論同本異譯
上六論十三卷同帙
有譯有本録中聖賢傳記録第三
  一百八部。五百四十一卷。五十七帙
傳記録者。佛圓寂後聖賢弟子之所撰
集。雖非三藏正典。然亦助揚玄化。於此之
中總爲五類。一讃揚佛徳。二明法眞理。三
述僧行軌。四摧邪護法。五外宗異執。讃
佛徳者。所行讃傳釋迦譜等也。明法理者。
修行道地經經律異相等也。述僧行者。龍
樹馬鳴法顯玄奘等傳也。摧邪護法者。辯
正弘明。破邪辯惑論等也。外宗異計者。數
勝二論是也。以類科分莫過此五。五中所
辯通大小乘。又於此中更開二例。梵本翻
譯者居先。此土傳揚者於後。庶東西不
雜。覽者除疑焉
梵本翻譯集傳。六十八部。一百七十三卷。一
十五帙
佛所行讃經傳五卷馬鳴菩薩撰亦
云佛本行經
  北涼天竺三藏曇無讖譯單本
佛本行經七卷一名佛本
行讃傳
  宋涼州沙門釋寶雲譯單本
  右大周録編在大乘重譯經中。云與六十
卷佛本行集經同本異譯者誤也
上二集十二卷同帙
撰集百縁經十卷一帙
  呉月支優婆塞支謙譯出内典録單
本拾遺編入
出曜經二十卷或云出櫂論
或十九卷
  姚秦涼州沙門竺佛念於符秦代譯單本
賢愚經十三卷或十五或十
六或十
  元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯出翻經
圖單本
謹按梁沙門僧祐賢愚序云河西慧覺等八僧遊方問道
到于闐大寺遇五年大會八人分聽各記所聞還至高昌
乃集爲一部即上賢愚經是上代群録皆編經藏今以共
集所聞則非慶喜本誦與餘集等亦復何殊編入正經理
將未當故今移附集傳録中其出曜百
縁二經亦是別集還非本誦亦附此焉
上二集三十三卷四帙上三帙各
第四帙九卷
道地經一卷或加大字是修行
經抄元外國略本
  後漢安息三藏安世高譯拾遺編入
第二譯
  右一經是後修行道地經之少分異譯准安
法師
序云沙門衆護撰述經要以爲一部二十七章世高
護所集者七章以爲漢文今以章名與數二種皆同故
知即是安高所出此經七章總
十八紙群録皆云二卷者誤也
修行道地經六卷或直云修行
經或七卷
  西晋三藏竺法護譯第三譯三
譯一闕
  右二經同本異譯。佛圓寂後七百年中。西
域沙門衆護所撰衆護者是此方言天
竺梵音名僧伽羅刹
舊録編入
經者理不然也。與後僧伽羅刹集經撰人
不殊。何得一載正經一編集内。例既如此
故附此中
僧伽羅刹所集經三卷僧伽羅刹
撰或五卷
  符秦罽賓三藏僧伽跋澄等譯第一譯*兩
譯一闕
  上三集十卷同帙
百喩經四卷僧伽斯那
撰或五卷
  蕭齊天竺三藏求那毘陀譯單本
菩薩本縁經三卷僧伽斯那撰或
四卷或*三卷
  呉月支優婆塞支謙譯單本
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷
  大唐至相寺沙門釋智嚴譯新編入
録單本
  上三集十卷同帙
付法藏因縁傳六卷或無因縁字或
四卷或*三卷
  元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第三譯
二闕
坐禪三昧經三卷一名菩薩禪法經
或云禪經或二卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯*兩
譯一闕
  又群録中。復有阿蘭若習禪法經二卷。云
與坐禪三昧經同本異譯。亦云羅什法師
所出。尋閲文句首末全同。但爲殊名分成
兩部。既非別譯未可雙行
佛醫經一卷亦云佛
醫王經
 呉天竺沙門竺律炎共支
  越譯拾遺編
入單本
惟日雜難經一卷 呉月支優婆塞支謙譯
  拾遺編
入單本
佛般泥洹摩訶迦葉赴佛經一卷亦云迦葉赴
佛般涅槃經
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯單本
菩薩呵色欲法一卷亦云經第一譯
二譯一闕
  姚秦三藏鳩摩羅什
四品學法經一卷或無
經字
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷
  失今附秦
録單本
迦旃延説法沒盡偈經一卷 僧祐録云安公
  失譯今附西
録單本
佛治身經一卷或云治
意經一
 僧祐録云安公失譯
  經今附西晋録單
本拾遺編入
治意經一卷或云佛
身經
  僧祐録云安公失譯經今附西晋録單
本拾遺編入
  上十一集十八卷同帙
雜寶藏經八卷云十
三卷
  元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯單本
那先比丘經二卷或直云那
先經三卷
 失譯在東晋録第
一本兩譯
  一闕
  上二集十卷同帙
五門禪經要用法一卷大禪師佛
陀蜜多撰
  宋罽賓三藏曇摩蜜多譯拾遺編入第二
譯兩譯一闕
達摩多羅禪經二卷一名不淨觀禪
經修行方便
  東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯單本
  右達摩多羅及佛大先所造先罽賓人也彼國禪
匠佛陀跋陀羅之師
智嚴往遊西域亦
*於先所學禪
從坐禪三昧下一十四經。
周録之中編在經内。今以並非佛説移之
於此。其雜寶藏經雖集佛語兼雜餘縁。非
全佛説故編集内
禪法要解二卷一名禪
要經
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯*兩
譯一闕
禪要呵欲經一卷題云禪要
經呵欲品
 後漢失譯拾遺編
入單本
内身觀章句經一卷 後漢失譯拾遺編
入單本
法觀經一卷 西晋三藏竺法護譯拾遺編
入單本
思惟要略法一卷或加
經字
 姚秦三藏鳩摩羅什
  譯拾遺編入第二
兩譯一闕
十二遊經一卷東晋西域沙門迦留陀伽譯
拾遺編入第二譯三譯二闕
舊雜譬喩經二卷亦云雜譬
喩集經
  呉天竺三藏康僧會譯拾遺編
入單本
雜譬喩經一卷 後漢月支三藏支婁迦讖譯
  拾遺編
入單本
  上十集十三卷同帙
雜譬喩經二卷一名菩薩
度人經
 失譯在後漢録單
本拾遺編入
雜譬喩經二卷比丘道
略集
 姚秦三藏鳩摩羅什譯
  拾遺編
入單本
阿育王譬喩經一卷 失譯今附東晋録單
本拾遺編入
阿育王經十卷或加
大字
 梁扶南三藏僧伽婆羅
  譯拾遺編入
第二譯
  上四集十五卷同帙
阿育王傳七卷亦云大阿育
王經或五卷
  西晋安息三藏安法欽譯第一譯
  右二傳同本異譯。佛圓寂後一百年餘。育
王出世方有此傳。大周録中編在大乘經
中者誤也長房等録復云僧伽婆羅更出育王
傳五卷者誤也前經即傳不合重載
阿育王息壞目因縁經一卷一名王子法益
懷目因縁經
  符秦天竺三藏曇摩難提於姚秦代譯
編入第二譯
二譯*一闕
四阿含暮抄解二卷阿羅漢婆
索跋陀撰
  符秦西域沙門鳩摩羅什佛提等譯拾遺
編入

  上三集十卷同帙
法句經二卷亦云法句集
尊者法救撰
  呉天竺沙門維祇難等譯第二譯*兩
譯一闕
  阿毘曇毘婆沙論第一云。如法句經。世尊
於處處方邑。爲衆生故種種演説。尊者達
摩多羅此云
法救
於佛滅後種種説中。無常義
者立無常品。乃至梵志義者立梵志品。故
知此經是法救撰。周入藏録編在大乘經
中及集傳内。前後重載誤之甚也
法句譬喩經四卷一名法句本末經
或五卷或六卷
  西晋沙門釋法立共法炬譯第二譯兩
譯一闕
  右與前法句經明同異者。前經但纂偈句
不兼長行。今此後經兼説偈之由起有某
因縁世尊方説。比前偈文此略不備。又前
後偈文互有増減。周録編在大乘經中者
誤也
迦葉結經一卷 後漢安息三藏安世高譯
  拾遺編入第一
譯三譯二闕
撰集三藏及雜藏傳一卷 失譯今附東晋録單
本遺遺編入
三慧經一卷 僧祐録云安公涼土異經今附
北涼
  録拾遺編
入單本
阿毘曇五法行經一卷亦云阿毘曇苦
慧經或無行字
  後漢安息三藏安世高譯拾遺編
入單本
阿含口解十二因縁經一卷亦直云阿含口解經
或名斷十二因縁經
  後漢安息優婆塞安玄共嚴佛調譯單本
小道地經一卷 後漢西域三藏支曜譯拾遺
編入
  
文殊師利發願經一卷或加
偈字
 東晋天竺三藏
  佛陀跋陀羅譯拾遺編
入單本
六菩薩名一卷房入藏録云六菩
薩名亦當誦持
 後漢失譯拾遺
編入
  
一百五十讃佛頌一卷尊者摩咥利
制吒
 大唐三藏
  義淨譯新編入
録單本
讃觀世音菩薩頌一卷 大唐天后代佛授記
  寺沙門釋*慧智譯出大周録單
本拾遺編入
  上十二集十六卷同帙
無明羅刹集一卷亦云無明羅
刹經或二卷
 失譯拾遺編入
單本今附
  
馬鳴菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
  拾遺編
入單本
龍樹菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
  拾遺編
入單本
提婆菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
  拾遺編
入單本
婆藪槃豆法師傳一卷此曰
天親
  陳天竺三藏眞諦譯拾遺編入第二
譯兩譯一闕
龍樹菩薩爲禪陀迦王説法要偈一卷
  宋罽賓三藏求那跋摩譯出唐舊録
第一譯
勸發諸王要偈一卷龍樹菩
薩撰
  宋天竺三藏僧伽跋摩譯拾遺編入
第二譯
龍樹菩薩勸誡王頌一卷 大唐天后代三藏
  義淨譯新編入録
第三譯
  右三集同本異譯前二本偈諸經藏中
連爲一卷今分二軸
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法經一卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯單本
又有賓頭盧爲王説法經一卷。文與此同。
故不雙出
請賓頭盧法一卷或加
經字
 宋沙門釋*慧簡譯
  第二譯*兩
譯一闕
分別業報略一卷大勇菩薩撰
或加集字
  宋天竺三藏僧伽跋摩譯拾遺編
入單本
迦丁比丘説當來變經一卷 僧祐録中失譯
  經今附宋録單
本拾遺編入
大阿羅漢難提蜜多羅所説法記一卷
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
金七十論三卷亦名僧佉
論或二卷
  陳天竺三藏眞諦譯單本
  右一論。外道迦毘羅仙人造。明二十五諦
所謂數論經中云迦毘羅論是也長房内典二
録眞諦譯中
有金七十論*三卷復有僧佉
論三卷二目倶存者誤也
勝宗十句義論一卷 大唐三藏玄奘譯出翻
  
  右一論勝者慧月造明十句義&T064927;仙人本所
造論但六句義
慧月加四足成十句本末
通論故名勝宗十句論也
經中云衞世師論是也
其數勝二論非是佛法諸外道宗此二爲上
欲令博學之者委悉異道之宗故譯之耳
上十五集十七卷同帙
此方撰述集傳四十部。三百六十八卷。四十
二帙
釋迦譜十卷別有五卷本
與此廣略異
 蕭齊建初寺沙門
  釋僧祐撰出長房録
新編入藏
釋迦氏略譜一卷或無
略字
 大唐西明寺沙門
  *釋道宣撰出内典録
新編入藏
釋迦方志二卷 大唐西明寺沙門釋道宣撰
  出内典録
新編入藏
  上三集十三卷二帙上帙七
下帙六
經律異相五十卷五帙 梁天&MT01142;十五年勅沙
  門寶唱等操出長房録
新編入藏
陀羅尼雜集十卷一帙未詳撰者
今附梁録
  右一呪集大周録中爲大乘單本復云失譯者不然尋撿
其文乃是此方抄集而非梵本別翻所以知者如七佛神
呪經及陀鄰尼鉢經等並是入朝所翻護諸童子陀羅尼
經元魏菩提留支所譯又陀隣尼鉢經共最勝燈王經二
是同本如此等經並皆集入故非梵本所傳必
是此方撰集未知的是何人所撰故此述
諸經要集二十卷 大唐西明寺沙門釋
  惲撰新編
入藏
  上一集二十卷分爲三帙上下各七
中帙六卷
出三藏記集十五卷 梁建初寺沙門釋僧祐
  撰出長房録
新編入藏
衆經目録七卷 隋開皇十四年勅翻經沙門
  法經等撰出長房録
新編入藏
  上二集二十二卷二上帙十卷
下帙十二
開皇三寶録十五卷内題云歴
代三寶記
 隋開皇十七年
  翻經學士成都費長房出内典録
新編入藏
衆經目録五卷 隋仁壽二年勅翻經沙門及
  學士等撰出内典録
新編入藏
  上二集二十卷二帙
大唐内典録十卷一帙
  大唐西明寺沙門釋道宣撰出内典録新
編入
續大唐内典録一卷 大唐西崇福寺沙門釋
  智昇撰新編
入藏
古今譯經圖紀四卷 大唐翻經沙門釋靖
  邁撰新編
入藏
續古今譯經圖紀一卷 大唐西崇福寺沙門
  釋智昇撰新編
入藏
大周刊定衆經目録十五卷 大唐天后勅佛
  授記寺沙門明佺等撰新編
入藏
  上四集二十一卷二帙上帙十一
下帙十卷
開元釋教録二十卷二帙 大唐西崇福寺沙
  門釋智昇撰新編
入藏
一切經音義二十五卷 大唐翻經沙門釋玄
  應撰新編入薩
出内典録
新釋華嚴音義二卷 大唐淨法寺沙門釋
  *慧苑撰新編
入藏
  上二集二十七卷四帙第一帙六卷
下三帙各七
大唐西域記十二卷 大唐三藏玄奘撰出内
典録
  新編
入藏
集古今佛道論衡四卷或三卷
  大唐西明寺沙門*釋道宣撰出内典録
新編入藏
續集古今佛道論衡一卷 大唐西崇福寺沙
  門*釋智昇撰新編
入藏
  上三集十七卷二帙上帙八
下帙九
東夏三寶感通録三卷 大唐西明寺沙門釋
  道宣撰出内典録
新編入
集沙門不拜俗議六卷 大唐弘福寺沙門釋
  彦悰撰出内典録
新編入藏
  上二集九卷同帙
大唐慈恩寺三藏法師傳十卷一帙
  大唐西太原寺沙門釋*慧立等撰新編
入藏
大唐西域求法高僧傳二卷 *大唐三藏義淨
  撰新編
入藏
法顯傳一卷亦云歴遊
天竺記傳
 東晋沙門釋法顯自記
  遊天竺事出長房録
新編入藏
高僧傳十四卷一卷是
目録
 梁會稽嘉祥寺沙門釋
  *慧皎撰出長房録
新編入
  上三集十七卷二帙上帙九
下帙八
續高僧傳三十卷 大唐西明寺沙門釋道宣
  撰出内典録
新編入藏
  上一集三十卷分爲四帙第一第二各八
第三第四各七
辯正論八卷一帙 大唐終南山龍田寺釋
  撰出内典録
新編入藏
破邪論二卷或一卷 大唐終南山龍田寺釋
  *氏撰出内典録
新編入藏
甄正論三卷 大唐天后代佛授記寺沙門釋
  玄嶷撰新編
入藏
十門辯惑論二卷或三卷 大唐大興善寺沙門
  釋復禮撰新編
入藏
弘明集十四卷 梁建初寺沙門釋僧祐撰
  出長房録
新編入藏
  上四集二十一卷二帙上帙十一
下帙十卷
廣弘明集三十卷 大唐西明寺沙門釋道宣
  撰出内典録
新編入藏
  上一集三十卷分爲四帙第一帙十第二帙七
第三帙七第四帙六
集諸經禮懺儀二卷 大唐西崇福寺沙門釋
  智昇撰新編
入藏
大唐南海寄歸内法傳四卷 大唐三藏義淨
  撰新編
入藏
比丘尼傳四卷 梁莊嚴寺沙門釋寶唱撰
  新編
入藏
別説罪要行法一卷或無
別字
 大唐三藏義淨撰
  
受用三水要法一卷或云要
行法
 大唐三藏義淨撰
  新編
入藏
護命放生軌儀一卷或云軌
儀法
 大唐三藏義淨
  撰新編
入藏
  上六集十三卷同帙
從釋迦譜下四十部。合三百六十八卷。並
是此方賢徳撰集。然於大法裨助光揚。季
代維持寔爲綱要。故編此録繕布流行。若
寫藏經隨情取捨。諸餘傳記雖渉釋宗。非
護法者此中不録
都計小乘經律論及賢聖集傳見流行者。
總四百三十八部。合二千三百三卷。二百
二十二帙
開元釋教録卷第十三別録之
漢法本内傳五卷未詳
撰者
沙門法琳傳三卷 沙門彦悰
  右二部傳明勅禁斷不許流行故不編載

Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]