大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154_ 智昇撰 ) in Vol. 00

[First] [Prev+100] [Prev] 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所囓命終生天經一卷
明宿願果報經一卷
聽四因譬喩經一卷
王后爲蜣蜋經一卷
金色女經一卷安公云出
阿毘曇
&MT01403;烏喩經一卷
神通應化經一卷一名羅漢
比丘答問
阿難多桓羅云母經一卷一名羅
云母經
種田經一卷
覺福經一卷或云學福
經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷
  初受道下二十九經並出雜譬喩經准隋仁壽
衆經録中
有三十九經今以罵意經一卷撿諸代録云安高譯今
編入藏此中故闕其六人喩經云出罵意前已編上故此
除之其得道挮撜經亦云出雜譬喩今以大本既無且
編入藏其無懼經鼈喩經毒喩經誨子經馬喩經首達
經已上六經並出生經之中舊云出雜譬喩者誤也今編
彼録此亦除之其迦葉責阿難雙度羅漢喩經即迦葉詰
阿難經異名不合雙出除此十經之外有二十九經如
前所列既云出雜譬喩未知止的出何者雙卷譬喩
二本撿並無此等經應出八十卷者或可出護公所
譯雜譬喩三百五十首經其經並在闕本録
開元釋教*録卷第十六別録
之六
開元釋教*録卷第十七別録
之七
 *庚午歳西崇福寺沙門智昇撰 
  別録中刪略繁重録第四一百四十七
部四百八卷
刪繁録者。謂同本異名。或廣中略出。以爲繁
&T049481;今並刪除。但以年歳久淹共傳訛替。徒盈
卷帙有費功勞。今者詳挍異同甄明得失。具
爲條目有可觀焉
  新括出別生經六十七部一百八十五卷
虚空藏所問經八卷亦云方等王虚空藏經或
直云虚空藏經或五卷
  右一經。是大集經中虚空藏菩薩品別抄
流行。大周録云。乞伏秦代沙門聖堅譯者
謬也。彼聖堅譯者闕本
虚空藏菩薩問持經得幾福經一卷
  右一經。亦是大集虚空藏品中別文抄出。
諸録皆云。姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也
一切施王所行檀波羅蜜經一卷
  右一經。出六度集經施度無極中。諸録皆
云。姚秦三藏鳩摩羅什譯者謬也
大方廣如來性起微密藏經二卷
  右一經。即是舊華嚴經寶王如來性起品
別出流行。初加證信序。及取第二會初縁
起置之於首。長房等録並云。西晋失譯者
謬也
隨願往生經一卷亦名灌頂隨願往生十方
淨土經亦云普廣菩薩經
  右一經。是大灌頂經第十一卷普廣品。或
有經本在第十二。長房等録皆云。呉代優
婆塞支謙譯。或云西晋三藏竺法護譯者。
二倶謬也
藥師琉璃光經一卷亦名灌頂拔除過
罪生死得度經
  右一經。是大灌頂經第十二卷。或有經本
在第十一。長房等録皆云。宋代鹿野寺沙
門慧&T077350;譯者謬也
大般若第二會經七十八卷時俗題云新譯
大品放光般若
大般若第四會經一十八卷時俗題云新譯
道行小品般若
  右二經。時俗共傳云。是三藏義淨所譯。別
改題目抄寫流行。撿尋淨公經目不曾別
譯此經。及勘其文乃與大般若無異。恐不
知委故此述之
最勝天王般若經八卷亦云新譯勝
天王般若
  右一經。即大般若第六會與舊勝天王般
若。同本異譯
曼殊般若經二卷亦云新譯
文殊般若
  右一經。即大般若第七會曼殊室利分與
舊文殊般若。同本異譯
理趣般若經一卷
  右一經即大般若第十會般若理趣分
密迹金剛力士經二卷
  右一經。内典録云失譯者非也。今尋其本
乃出五卷密迹力士經中。從第四卷初第
四紙五言偈。後第五行第五字下生起。至
第五卷末文句全同
増壹阿含經一卷三紙
  右一經。出増壹阿含經第二十一卷。抄出
二經。初明四梵福。次明四食。後明四辯。
長房録云。西晋沙門法炬譯者謬也
行七行現報經一卷一紙
  右一經出増壹阿含經第三十四卷
十二因縁經一卷三紙
  右一經出増壹阿含經第四十六卷。周録
編在大乘藏中。云與貝多樹下思惟十二
因縁經同本異譯者謬也
戒相應法經一卷
  右一經。出雜阿含經第三十卷。長房録云。
東晋西域沙門竺曇無蘭譯者謬也
比丘問佛多優婆塞命終經一卷
  右一經。亦出雜阿舍經第三十卷。長房録
云。西晋沙門法炬譯者謬也
獨富長者經一卷
  右一經。出雜阿含經第四十六卷。長房録
云。後漢三藏安世高譯者謬也
有衆生三世作惡經一卷
  右一經。出出曜經第八卷。長房録云。西晋
沙門法炬譯者謬也
出家功徳經一卷
  右一經。出賢愚經出家功徳品初。長房録
云。呉代優婆塞支謙譯者謬也
佛爲年少婆羅門説知善不善經一卷出雜阿
含經第
  四卷長房録云後漢三
藏安世高譯者
佛爲那拘羅長者説根熟經一卷出雜阿含經第
五卷長房録云
  後漢三藏安世
高譯者謬也
佛爲外道須深説離欲經一卷出雜阿含經第十
四卷長房録云呉
  代優婆塞支
謙譯者謬也
阿育王施半阿摩勒果經一卷出雜阿含經
第二十五卷
禪思滿足經一卷出雜阿含經第二十九卷據
長房録前後兩譯者並謬也
  右上五經。周録之中編在闕本經内。今撿
得其本並出雜阿含中。既是別生除之不

摩竭魚因縁經一卷出第
九卷
尊者鄔陀夷引導諸人禮佛僧經一卷出第十
一卷
還本國度父王經一卷出第十七卷末
第十八卷初
水生太子經一卷出第十
九卷
施物法非法經一卷出第二
十四卷
教誡羅怙羅經一卷出第二
十五卷
五趣生死輪轉經一卷出第三
十四卷
善來苾芻因縁經一卷出第四
十二卷
七有事無事福業經一卷出第四
十六卷
  摩竭魚因縁下九經並出根本説一切有部
毘柰耶中
火生長者受報經一卷出第二
第三卷
尊者善和好聲經一卷出第
四卷
五種水羅經一卷出第
五卷
勝鬘夫人本縁經一卷出第
七卷
勝光王信佛經一卷出第
八卷
誅釋種受報經二卷出第八
第九卷
大世主苾芻尼入涅槃經一卷出第
十卷
佛爲難拕説出家入胎經二卷編入寶積第十四
會出第十一十二
  
敬法捨身經一卷出第十
四卷初
度二邪見童子得果經一卷出第十
四卷
清淨威儀經一卷或云洗淨威儀
出第十六卷
大目連受報經一卷出第十
八卷
初誕生現大瑞應經一卷出第二
十卷
度迦多演那經一卷出第二
十卷
㗨羅鉢龍王業報因縁經一卷出第二
十一卷
  此㗨羅鉢龍王經與度迦多演那經明同異者但前經初
文別*賸四紙縁起下文並同無別何繁重鈔分爲二經
安樂夫人因縁經一卷出第二
十一卷
増養因縁經三卷出第二十二 二
十三 二十四卷
妙光因縁經一卷出第二
十五卷
降伏外道現大神通經一卷出第二
十六卷
大藥善巧方便經二卷出第二十
二十八卷
佛從天下贍部洲經一卷出第二
十九卷
度痩瞿答彌經一卷出第三
十卷
訶利底母因縁經一卷出第三
十一卷
法與尼在家得果經一卷出第三
十卷
樹生婆羅門憍慢經一卷第三十四卷末
第三十五卷
弟子事師經一卷出第三
十五卷
七種不退轉經一卷出第三
十五卷
佛爲長者説放逸經一卷出第三
十六卷
地動因縁經一卷出第三
十六卷
四種黒白法印經一卷出第三
十七卷
佛將入涅槃度善賢經二卷出第三十七卷半
後三十八卷半前
佛般涅槃行雨大臣告王經一卷出第三
十八卷
八大國王分舍利經一卷出第三十八卷末
第*三十九卷初
  此上二經文相錯渉其大臣告王經比於後經前文*賸
兩紙餘其分舍利經比於前經後文可*賸三紙餘並無
異鈔爲二經
繁而未當
火生長者下三十三經。並出根本説一切
有部毘奈耶雜事中。從摩竭魚因縁經下。
四十二經四十九卷。並是説一切有部律
中縁起。三藏義淨鈔出流行。既類別生故
並刪削。於中施物法非法經。弟子事師經。
比於廣文雖少増減義既不異於本。豈繁
別爲部卷。類諸別生亦並刪也
  新括出名異文同經二十部五十二卷
菩薩境界奮迅法門經十卷 元魏三藏菩提
  留支譯出寶
唱録
  右一經。即薩遮尼乾子經之異名。周録別
載。復云闕本者誤也
新道行經七卷或十卷 西晋三藏竺法護譯
  出長房
等録
  右一經。撿諸藏本並與小品般若文句全
同者其本錯也。護公所譯新道行經時無
其本承聞東都有護
譯本尋之未獲
大方等大集經八卷
  右一經。唐内典録及大周録二録倶載。今
撿其文即是合部大集經第六帙也。初之
二卷名十方菩薩品。即是明度五十挍計
經。後之六卷乃是無盡意經。其明度五十
挍計經不知何故編入大集。以有差殊今
存別部之者。此既重載今故刪除
阿耨達龍王經二卷
  右一經。與弘道廣顯三昧經文句全同。但
名別異。今存一
合道神足經三卷
  右一經。與道神足無極變化經文同名異
哀泣經三卷或二卷
六品
  右一經。與方等般泥洹經文同名異。其方
等泥洹初品名爲哀泣。乃取此品名目以
作經題。比於方等泥洹。後闕三品文不足

寶田慧印三昧經一卷
  右一經。與慧印三昧經文句全同名廣略
異。長房録云。慧印三昧經亦名寶田慧印
三昧經。周入藏録二本倶載。一單一重誤
之甚也
鹿子經一卷
  右一經。與鹿母經文同名異。據其文義合
從母立名。長房録云。鹿子經呉代優婆塞
支謙譯者謬也
小無量壽經一卷
  右一經。與阿彌陀經文同名異。其宋代三
藏求那跋陀羅所譯小無量壽經。時無其

胎藏經一卷出長
房録
  右一經與無垢賢女經文同名異
聞城十二因縁經一卷
  右一經。與貝多樹下思惟十二因縁經文
同名異。此聞城經合有異本。尋之未獲
大安般經一卷或二卷内典録云二
卷長房録云一卷
  右一經與大安般守意經文句全同名廣略
異。群録之中存其二本者誤之甚也
申日經一卷
  右一經。與大乘藏中月光童子經文同名
異。父名申日。子號月光。約此不同立經名
別。長房録云。申日經呉代優婆塞支謙譯
者謬也
輪轉五道罪福報應經一卷
  右一經與罪福報應經文句全同名廣略異
栴陀越經一卷
  右一經。與栴陀越國王經文句全同名廣
略異。周入藏中栴陀越經編在單本。栴陀
越國王經在於重譯。二處載者誤之甚也
眞僞沙門經一卷長房録云一名摩訶比丘
亦名迦葉禁戒經
  右一經。即迦葉禁戒經之異名文句全同。
或云宋代鹿野寺沙門慧&T077350;譯者謬也
轉法輪經一卷
  右一經。撿無其本。諸經藏内皆以轉法輪
論替之者誤也近於東都尋得
正本編入藏訖
賓頭盧爲王説法經一卷
  右一卷與賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法
經文句全同名廣略異
阿蘭若習禪法經二卷
  右一經與坐禪三昧經文同名異
禪祕要經五卷
  右一經。云是宋代三藏曇摩蜜多譯。云與
姚秦三藏鳩摩羅什所譯禪祕要法同本異
出。今撿尋上下文極交錯非是本經。初之
一卷乃是治禪病祕要法文。仍不盡至半
而止。第二卷已去即是羅什所譯禪祕要
法。從第一卷過半生起至第三卷末。文亦
不盡欠十餘紙。均爲四卷通前成五。其曇
摩蜜多譯者。時闕其本
  新括出重上録經八部三十卷
菩薩地持經十卷或八卷亦名菩薩戒
經又名菩薩地經
  右一經。亦名菩薩地持論。今此録中編之
爲律。存其經名除其論録。周録中云。菩薩
地持經闕本者誤也。又周録中此一本經
既有多名。前後差互凡六處重上錯之甚
大乘經中一處上大乘律中二處上
大乘論中一處上闕本録中二處上
餘經重載其數非一。恐繁紙墨故略述之
無畏徳女經一卷今編入
寶積
第一義法勝經一卷
彌勒菩薩所問本願經一卷
  右三經。大周入藏録中單本重譯二處倶
載者誤也。今除單本編重譯中
發菩提心經二卷名發菩
提心論
  右一經。周入藏録大乘經中及大乘論二
處倶載者誤也。今以菩薩所造除其經名
存於論録
諫王經一卷亦名大小
諫王經
  右一經周入藏闕本二録倶載者誤也
法句經二卷亦云法
句集
  右一經。周入藏録大乘重譯及集傳内二
處倶載者誤也。尋文並同不可分二。雖曾
再譯一本闕無。今經中除編於集内
攝大乘釋論十二卷
  右一論。隋開皇仁壽中衆經録及唐内典
*大周録等皆存二本。云與十五卷攝論同
本異出倶是陳朝三藏眞諦所譯者誤也。
今勘文句首末全同。卷雖多少有殊不可
分爲二部。但存十五卷本。十二成者除之
  新括出合入大部經五十二部一百四十
一卷
金光明經四卷一十
八品
 北涼三藏曇無讖譯
金光明經七卷二十二品
或六卷
 陳三藏眞諦全譯
  四品合
七卷
金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經
五卷續四卷本
 周宇文氏
  三藏耶舍崛多續壽量大辯二品
  右隋興善寺沙門寶貴。取前三本及闍那
崛多所譯銀主囑累二品。總二十四品合
成八卷。前之三本並合入中一無増減。其
八卷成者留之入藏。上之三本既重故略
密迹金剛力士經七卷 西晋三藏竺法護譯
  在第三會或四卷或五
或八卷
菩薩夢經二卷 西晋三藏竺法護譯 在第
  四會新改名淨
居天子會
法界體性無分別經二卷 梁三藏曼陀羅仙
  譯 在第八會
十法經一卷 元魏三藏佛陀扇多譯 在第
  九會加名大乘
十法會
大菩薩藏經二十卷 大唐三藏玄奘譯 在
  第十二會
佛爲難陀説出家入胎經二卷出説一切
有部律
 大唐
  三藏義淨譯 在第十四會改名入
胎藏會
文殊師利授記經三卷 大唐三藏實叉難陀
  譯 在第十五會
菩薩見實三昧經十六卷 高齊三藏那連提
  耶舍譯 在第十六會或十四卷
或十卷
菩薩藏經三卷一名富
那問經
 姚秦鳩摩羅什譯
  在第十七會亦名大悲心經改名
富樓那會或二卷
護國菩薩經二卷 隋三藏闍那崛多譯 在
  第十八會
郁伽長者所問經一卷 曹魏三藏康僧鎧譯
  在第十九會或二卷
迦葉經二卷 元魏外國王子月婆首那譯
  在第二十三會
善臂菩薩所問經二卷 姚秦三藏鳩摩羅
  什譯 在第二十六會或一卷
無畏徳女經一卷 元魏三藏佛陀扇多譯 
  在第三十二會
無垢施菩薩分別應辯經一卷 西晋清信
  士聶道眞譯 在第三十三會或二卷
大方等善住意天子問經四卷 隋三藏達摩
  笈多譯 在第三十六會
大乘方便經三卷 東晋外國居士竺難提譯
  在第三十八會
移識經二卷 隋三藏闍那崛多譯 在第三
  十九會改名賢護
長者會
彌勒菩薩所問經一卷 元魏三藏菩提留支
  譯 在第四十一會改名彌勒
問八法會
大寶積經一卷 失譯 在第四十三會改名
  菩薩
寶梁經二卷 北涼沙門道龔譯 在第四十
  四會
文殊般若波羅蜜經一卷 梁三藏曼陀羅
  仙譯或二卷 在第四十六會般若部中
重出一本
此在次不可偏
除故存其目
寶髻菩薩所問經二卷亦名菩薩
淨行經
 西晋竺法
  護譯 在第四十七會
  右密迹力士經下合二十三部共八十一
卷。並是大寶積經諸會舊譯。三藏菩提流
志勘梵本同。更不重翻直編會次。既合入
大部別者刪之
三律儀經三卷與舊大方廣
三戒經同本
 在第一會
無邊莊嚴經四卷 在第二會
無量壽如來經二卷與舊大阿彌
陀經等同本
 在第五會
不動如來經二卷與舊阿閦佛
國經同本
 在第六會
被甲莊嚴經五卷 在第七會
文殊師利普門經一卷與舊普門
品經同本
 在第十會
出現光明經五卷 在第十一會
佛爲阿難説處胎經一卷與舊胞胎
經同本
 在第十三
  會
無盡伏藏經二卷 在第二十會
授幻師跋陀羅記經一卷與舊幻士仁
賢經同本
 在第二
  十一會
大神變經二卷 在第二十二會
優波離問經一卷與舊決定毘
尼經同本
 在第二十四會
發勝志樂經二卷與舊發覺淨
心經同本
 在第二十五
  會
善順菩薩經一卷 在第二十七會
勤授長者經一卷 在第二十八會
優陀延王經一卷與舊優填
王經同本
 在第二十九會
妙慧童女經一卷與舊須摩
提經同
 在第三十會
恒河上優婆夷經一卷 在第三十一會
功徳寶花敷菩薩經一卷 在第三十四會
善徳天子經一卷與舊文殊不思
議境界經同本
 在第三十五
  會
阿闍世王太子經一卷與舊太子刷
護經等同本
 在第三十
  七會
淨信童女經一卷 在第四十會
彌勒菩薩所問經一卷與舊彌勒所問
本願經同本
 在第四
  十二會
無盡慧菩薩經一卷 在第四十五會
勝鬘夫人經一卷與舊勝鬘
經同本
 在第四十八會
廣博仙人問經一卷與舊毘耶娑
問經同本
 在第四十九
  會
  右三律儀經下。合二十六部共四十四卷。
大唐先天二年南印度三藏沙門菩提流志
唐云
覺愛
於西崇福寺譯。並是寶積諸會編在
大部之中。亦有鈔寫別部流行。恐不知根
源。故具條示若新舊相合共成一百二十卷若各
別分之則成一百二十五卷
  別録中補闕拾遺録第五三百六部一千
一百一十一卷
補拾録者。謂舊録闕題新翻未載之類。今並
詳而具之也。所冀法輪無玷慧日増暉。永燭
幽途恒霑沃潤者矣
文殊師利問菩薩署經一卷 後漢三藏支婁
  迦讖譯
自誓三昧經一卷 後漢三藏安世高譯
温室洗浴衆僧經一卷 後漢三藏安世高譯
佛印三昧經一卷 後漢三藏安世高譯
菩薩内習六波羅蜜經一卷 後漢沙門嚴佛
  調譯
老女人經一卷 呉優婆塞支謙譯
持句神呪經一卷 *呉優婆塞支謙譯
孛經一卷 呉優婆塞支謙譯
菩薩十住行道品一卷 西晋三藏竺法護譯
太子沐魄經一卷 西晋三藏竺法護譯
優填王經一卷 西晋沙門釋法炬譯
灌洗佛形像經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
文殊師利般涅槃經一卷 西晋居士聶道眞
  譯
異出菩薩本起經一卷 *西晋居士聶道眞譯
採蓮違王上佛授決號妙華經一卷 東晋沙
  門竺曇無蘭譯
陀隣尼鉢經一卷 *東晋沙門竺曇無蘭譯
摩尼羅亶經一卷 *東晋沙門竺曇無蘭譯
玄師&T075586;陀所説神呪經一卷 東晋沙門竺
  曇無蘭譯
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷 姚秦三藏
  鳩摩羅什譯
須摩提菩薩經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
申日兒本經一卷 宋三藏求那跋陀羅譯
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷 宋三藏求那
  跋陀羅譯
彌勒菩薩所問經一卷今編入
寶積
 元魏三藏菩
  提留支譯
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷 梁三藏
  僧伽婆羅譯
大乘十法經一卷 梁三藏僧伽婆羅譯
種種雜呪經一卷 周三藏闍那崛多譯
大集譬喩王經二卷 隋三藏闍那崛多譯
入法界體性經一卷 隋三藏闍那崛多譯
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷 大唐三藏
  那提譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷 大唐三
  藏地婆訶羅譯
大乘百福莊嚴相經一卷 *大唐三藏地婆訶
  羅譯
菩薩修行四法經一卷 *大唐三藏地婆訶羅
  譯
佛頂最勝陀羅尼經一卷 *大唐三藏地婆訶
  羅譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷 *大唐三
  藏地婆訶羅譯
造塔功徳經一卷 大唐三藏地婆訶羅譯
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
陀羅尼經一卷 天竺沙門伽梵達摩譯
千手千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
一卷 大唐沙門釋智通譯
千囀陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷 *大唐沙
  門釋智通譯
觀自在菩薩隨心呪經一卷 大唐沙門釋智
  通譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷 大唐罽賓
  沙門佛陀多羅譯
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷 大唐三
  藏寶思惟長壽二年譯
薩曇分陀利經一卷 失譯
不思議功徳諸佛所護念經二卷 失譯
菩薩本行經三卷 失譯
大金色孔雀王呪經一卷 失譯
佛説大金色孔雀王呪經一卷 失譯
天王太子辟羅經一卷 失譯
金剛三昧經二卷 失譯
摩利支天經一卷 失譯
六字神呪王經一卷 失譯
虚空藏菩薩問佛經一卷或云問七佛
陀羅尼經
 失譯
三劫三千佛名經三卷 失譯
梨曼陀羅呪經一卷 失譯
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 失譯
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷 失
  譯
大普賢陀羅尼經一卷 失譯
大七寶陀羅尼經一卷 失譯
六字大陀羅尼經一卷 *失譯
長者女菴提遮師子吼了義經一卷 失譯
  已上大乘經五十九部拾遺編入
菩薩戒本一卷 北涼三藏曇無讖譯
受十善戒經一卷 失譯
  已上大乘律二部拾遺編入
法華經論二卷或一卷 元魏三藏菩提留支
  譯
遺教經論一卷 陳三藏眞諦譯
唯識三十論一卷 大唐三藏玄奘譯
  已上大乘論三部拾遺編入
婆羅門子命終愛念不離經一卷 後漢三藏
  安世高譯
婆羅門避死經一卷 *後漢三藏安世高譯
罵意經一卷 *後漢三藏安世高譯
分別善惡所起經一卷 *後漢三藏安世高譯
父母恩難報經一卷 後漢三藏安世高譯
弊魔試目連經一卷 呉優婆塞支謙譯
齋經一卷 *呉優婆塞支謙譯
須摩提女經一卷 *呉優婆塞支謙譯
黒氏梵志經一卷 *呉優婆塞支謙譯
猘狗經一卷 呉優婆塞支謙譯
離睡經一卷 西晋三藏竺法護譯
受歳經一卷 *西晋三藏竺法護譯
樂想經一卷 *西晋三藏竺法護譯
尊上經一卷 *西晋三藏竺法護譯
意經一卷 *西晋三藏法竺護譯
應法經一卷 *西晋三藏竺法護譯
鴦崛摩經一卷 *西晋三藏竺法護譯
分別經一卷 *西晋三藏竺法護譯
身觀經一卷 西晋三藏竺法護譯
苦陰因事經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
瞻波比丘經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
伏婬經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
數經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
相應相可經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
慢法經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
法海經一卷 *西晋沙門釋法炬譯
阿闍世王問五逆經一卷 西晋沙門釋法炬
  譯
善生子經一卷 西晋沙門支法度譯
鐵城泥犁經一卷 *東晋沙門竺曇無蘭譯
阿耨風經一卷 *東晋沙門竺曇無蘭譯
梵志頞羅延問種尊經一卷 *東晋沙門竺曇
  無蘭譯
四泥犁經一卷 *東晋沙門竺曇無蘭譯
水沫所漂經一卷 *東晋沙門竺曇無蘭譯
中心經一卷 東晋沙門竺曇無蘭譯
海八徳經一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
文陀竭王經一卷 北涼三藏曇無讖譯
鞞摩肅經一卷 宋三藏求那跋陀羅譯
四人出現世間經一卷 *宋三藏求那跋陀羅
  譯
十一想思念如來經一卷 宋三藏求那跋陀
  羅譯
進學經一卷 宋居士沮渠京聲譯
八關齋經一卷 宋居士沮渠京聲譯
弟子死復生經一卷 *宋居士沮渠京聲譯
佛母般泥洹經一卷 宋沙門釋&T077350;
起世因本經十卷 隋三藏達摩笈多譯
苦陰經一卷 失譯
阿鳩留經一卷 *失譯
兜調經一卷 *失譯
舍衞國王夢見十事經一卷 *失譯
玉耶女經一卷 *失譯
孝子經一卷 *失譯
鬼子母經一卷 *失譯
梵摩難國王經一卷 *失譯
梵志計水淨經一卷 *失譯
三歸五戒慈心厭離功徳經一卷 *失譯
箭喩經一卷 *失譯
滿願子經一卷 *失譯
出家功徳經一卷 *失譯
佛爲黄竹園老婆羅門説學經一卷 *失譯
邪見經一卷 失譯
  已上小乘經五十九部拾遺編入
五分比丘尼戒本一卷 梁沙門釋明徽集出
四分雜羯磨一卷以結戒
場爲首
 東魏三藏康僧鎧
  譯
犯戒報應輕重經一卷 後漢三藏安世高譯
沙彌尼戒經一卷 *失譯
五百問事經一卷 失譯
  已上小乘律五部拾遺編入小乘論無遺
道地經一卷 *後漢三藏安世高譯
迦葉結經一卷 *後漢三藏安世高譯
阿毘曇五法行經一卷 後漢三藏安世高譯
小道地經一卷 後漢三藏支曜譯
雜譬喩經一卷 後漢三藏支樓迦讖譯
舊雜譬喩經二卷 呉三藏康僧會譯
佛醫經一卷 呉沙門竺律炎譯
撰集百縁經十卷 *呉優婆塞支謙譯
惟日雜難經一卷 呉優婆塞支謙譯
法觀經一卷 西晋三藏竺法護譯
十二遊經一卷 東晋沙門迦留伽陀譯
文殊師利發願經一卷 東晋三藏佛陀跋陀
  羅譯
五門禪經要用法一卷 宋三藏曇摩蜜多譯
勸發諸王要偈一卷 宋三藏僧伽跋摩譯
分別業報略一卷或加
集字
 宋三藏僧伽跋摩譯
阿育王經十卷 梁三藏僧伽婆羅譯
阿育王息壞目因縁經一卷 符秦三藏曇摩
  難提譯
四阿含暮抄解二卷 符秦三藏鳩摩羅佛提
  譯
思惟略要法一卷 *姚秦三藏鳩摩羅什譯
雜譬喩經一卷 *姚秦三藏鳩摩羅什譯
馬鳴菩薩傳一卷 *姚秦三藏鳩摩羅什譯
龍樹菩薩傳一卷 *姚秦三藏鳩摩羅什譯
提婆菩薩傳一卷 姚秦三藏鳩摩羅什譯
婆藪槃豆法師傳一卷 梁三藏眞諦譯
讃觀世音菩薩頌一卷 大唐沙門釋*慧智
  譯
禪要呵欲經一卷 *失譯
内身觀章句經一卷 *失譯
雜譬喩經二卷 *失譯
六菩薩名一卷 *失譯
佛治身經一卷 *失譯
治意經一卷 *失譯
阿育王譬喩經一卷 *失譯
撰集三藏及雜藏傳一卷 *失譯
無明羅刹集一卷 *失譯
三慧經一卷 *失譯
迦丁比丘説當來變經一卷 失譯
  已上賢聖集傳三十六部拾遺編入
右文殊問署經下一百六十四部合二百五
卷。並是舊譯經律論經大周廣録有目入
藏之内並無。闕本録中有載不載。或有周
録遺漏諸録有者今並拾遺編入藏録
大方廣佛花嚴經八十卷 大唐三藏實叉難
  陀譯
文殊師利授記經三卷今編入
寶積
 *大唐三藏實
  叉難陀譯
大方廣入如來智徳不思議經一卷 *大唐三
  藏實叉難陀譯
大方廣如來不思議境界經一卷 *大唐三藏
  實叉難陀譯
大方廣普賢菩薩所説經一卷 *大唐三藏實
  叉難陀譯
大乘*入楞伽經一卷 *大唐三藏實叉難陀
  譯
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷 *大唐三藏
  實叉難陀譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷 *大唐三藏實叉難
  陀譯
百千印陀羅尼經一卷 *大唐三藏實叉難陀
  譯
救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷 *大唐三藏
  實叉難陀譯
右遶佛塔功徳經一卷 *大唐三藏實叉難陀
  譯
大乘四法經一卷 大唐三藏實叉難陀譯
不空羂索陀羅尼經一卷 大唐婆羅門李無
  諂譯
無垢淨光大陀羅尼經一卷 大唐三藏彌陀
  山等譯
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷 大唐三
  藏寶思惟譯
六字神呪經一卷 大唐三藏菩提流志譯
金光明最勝王經十卷 大唐三藏義淨譯
能斷金剛般若波羅蜜經一卷 *大唐三藏
  義淨譯
入定不定印經一卷 *大唐三藏義淨譯
彌勒下生成佛經一卷 *大唐三藏義淨譯
曼殊室利一字呪王經一卷 *大唐三藏義淨
  譯
莊嚴王陀羅尼經一卷 *大唐三藏義淨譯
善夜經一卷 *大唐三藏義淨譯
大乘流轉諸有經一卷 *大唐三藏義淨譯
妙色王因縁經一卷 大唐三藏義淨譯已上
並於
  天后
代譯
浴像功徳經一卷 大唐三藏寶思惟譯
挍量數珠功徳經一卷 *大唐三藏寶思惟譯
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷 *大唐
  三藏寶思惟譯
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷 大唐三
  藏寶思惟譯
藥師琉璃光七佛本願功徳經二卷 *大唐三
  藏義淨譯
佛爲勝光天子説王法經一卷 *大唐三藏義
  淨譯
浴像功徳經一卷 *大唐三藏義淨譯
數珠功徳經一卷 *大唐三藏義淨譯
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷 *大唐
  三藏義淨譯
稱讃如來功徳神呪經一卷 *大唐三藏義淨
  譯
大孔雀呪王經三卷 *大唐三藏義淨譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷 *大唐三藏義淨譯
香王菩薩陀羅尼呪經一卷 *大唐三藏義淨
  譯
一切功徳莊嚴王經一卷 *大唐三藏義淨譯
拔除罪障呪王經一卷 *大唐三藏義淨譯
佛爲海龍王説法印經一卷 大唐三藏義淨
  譯
大寶積經一百二十卷 大唐三藏菩提流志
  集譯
不空羂索神變眞言經三十卷 大唐三藏菩
  提流志譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  *大唐三藏菩提流志譯
如意輪陀羅尼經一卷 *大唐三藏菩提流志
  譯
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷 *大唐
  三藏菩提流志譯
一字佛頂輪王經五卷 *大唐三藏菩提流志
  譯
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷 *大唐三藏菩
  提流志譯
金剛光焔陀羅尼經一卷 大唐三藏菩提
  流志譯
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 大唐三
  藏輸波迦羅譯
蘇婆呼童子經三卷 *大唐三藏輸波迦羅
  譯
蘇悉地羯羅經三卷 *大唐三藏輸波迦羅
  譯
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
  法一卷 大唐三藏輸波迦羅譯
七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷 大唐
  三藏金剛智譯
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷 *大唐三藏
  金剛智譯
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
  卷 *大唐三藏金剛智譯
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷 大唐三
  藏金剛智譯
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
  嚴經十卷 大唐沙門懷迪於廣州譯
説妙法決定業障經一卷 大唐沙門釋智嚴
  譯
出生無邊門陀羅尼經一卷 *大唐沙門釋智
  嚴譯
師子素馱娑王斷肉經一卷 大唐沙門釋智
  嚴譯
  已上大乘經六十一部新譯補闕編入
十善業道經一卷 大唐三藏實叉難陀譯
  已上大乘律一部新譯補闕編入
大乘起信論二卷 大唐三藏實叉難陀譯
掌中論一卷 *大唐三藏義淨譯
取因假設論一卷 *大唐三藏義淨譯
六門教授習定論一卷 *大唐三藏義淨譯
  十善經下
天后代譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷 *大唐
  三藏義淨譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷 *大唐
  三藏義淨譯
因明正理門論一卷 *大唐三藏義淨譯
成唯識寶生論五卷 *大唐三藏義淨譯
觀所縁論釋一卷 *大唐三藏義淨譯
觀總相論頌一卷 *大唐三藏義淨譯
止觀門論頌一卷 *大唐三藏義淨譯
手杖論一卷 大唐三藏義淨譯
  已上大乘論十二部新譯補闕編入
無常經一卷 *大唐三藏義淨譯
八無暇有暇經一卷 *大唐三藏義淨譯
長爪梵志請問經一卷 *大唐三藏義淨譯
  無常等三經
天后代譯
五蘊皆空經一卷 *大唐三藏義淨譯
三轉法輪經一卷 *大唐三藏義淨譯
譬喩經一卷 *大唐三藏義淨譯
療痔病經一卷亦云
痔瘺
 *大唐三藏義淨譯
略教誡經一卷 大唐三藏義淨譯
  已上小乘經八部新譯補闕編入
根本説一切有部毘柰耶五十卷 *大唐三藏
  義淨譯天后
代譯
根本説一切有部苾芻尼毘柰耶二十卷 *大
  唐三藏義淨譯
根本説一切有部毘柰耶雜事四十卷 大唐
  三藏義淨譯
根本説一切有部尼陀那目得迦十卷
   *大唐三藏義淨譯天后
代譯
根本説一切有部戒經一卷 *大唐三藏義淨
  譯
根本説一切有部苾芻尼戒經一卷 *大唐三
  藏義淨譯
根本説一切有部百一羯磨十卷 *大唐三藏
  義淨譯天后
代譯
根本薩婆多部律攝二十卷或十
四卷
 *大唐三藏
  義淨譯天后
代譯
根本説一切有部毘柰耶頌五卷 *大唐三藏
  義淨譯
根本説一切有部毘柰耶雜事攝頌一卷 *大
  唐三藏義淨譯
根本説一切有部毘柰耶尼陀那目得迦攝頌
  一卷 大唐三藏義淨譯
  已上小乘律十一部新譯補闕編入
一百五十讃佛頌一卷 *大唐三藏義淨譯
龍樹菩薩勸誡王頌一卷 大唐三藏義淨譯
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷 大唐沙
  門釋智嚴譯
  已上賢聖集傳三部新譯補闕編入
右花嚴經下。九十六部合五百二十八卷。
並是大周刊定録後新譯。所以前録未載。
今並補闕編入藏録小乘論録
後無新譯
四分比丘戒本一卷 大唐沙門懷素依律集
四分比丘尼戒本一卷 大唐沙門懷素依律
  集
四分僧羯磨三卷 *大唐沙門懷素依律撰
四分尼羯磨三卷 *大唐沙門懷素依律撰
四分律刪補隨機羯磨一卷 大唐沙門釋道
  宣撰
五分羯磨一卷亦云彌沙
塞羯磨
 大唐沙門釋愛同撰
  右四分戒本下。並小乘律合六部十卷。然
並撰述有據時代盛行。故補先闕編之見

釋迦譜十卷 簫齊沙門釋僧祐撰
釋迦氏略譜一卷或無
略字
 大唐沙門釋道宣撰
釋迦方志二卷 *大唐沙門釋道宣撰
經律異相五十卷 梁勅沙門寶唱等撰
陀羅尼雜集十卷 未詳撰者舊録亦載
諸經要集二十卷 大唐沙門釋玄惲撰
出三藏記集十五卷 梁沙門釋僧祐撰
衆經目録七卷 隋勅沙門法經等撰
開皇三寶録十五卷内題云歴
代三寶
 隋翻經學士
  費長房撰
衆經目録五卷 隋*勅翻經沙門學士等撰
大唐内典録十卷 大唐沙門釋道宣撰
續大唐内典録一卷 大唐沙門釋智昇撰
古今譯經圖紀四卷 大唐沙門釋靖邁撰
續古今譯經圖紀一卷 大唐沙門釋智昇撰
大周刊定衆經目録十五卷 大唐天后勅
  沙門儉等撰
開元釋教録二十卷 大唐沙門釋智昇撰
一切經音義二十五卷 大唐沙門釋玄應撰
新譯花嚴音義二卷 大唐沙門釋慧苑撰
大唐西域記十二卷 大唐三藏玄奘撰
集古今佛道論衡四卷或三卷 大唐沙門釋道
  宣撰
續集古今佛道論衡一卷 大唐沙門釋智昇
  撰
東夏三寶感通録三卷 大唐沙門釋道宣撰
集沙門不拜俗議六卷 大唐沙門釋彦悰
  撰
大唐慈恩寺三藏法師傳十卷 大唐沙門慧
  立等撰
大唐西域求法高僧傳二卷 大唐三藏義淨
  撰
法顯傳一卷亦云歴遊
天竺記傳
 東晋沙門法顯自述
高僧傳十四卷一卷是
目録
 梁沙門釋*慧皎撰
續高僧傳三十卷 大唐沙門釋道宣撰
辯正論八卷 大唐龍田寺釋氏撰
破邪論二卷或一卷 大唐龍田寺釋氏撰
甄正論三卷 大唐沙門釋玄嶷撰
十門辯惑論二卷或三卷 大唐沙門釋復禮
  撰
弘明集十四卷 梁沙門釋僧祐撰
廣弘明集三十卷 大唐沙門釋道宣撰
集諸經禮懺儀二卷 大唐沙門釋智昇撰
大唐南海寄歸内法傳四卷 大唐三藏義淨
  撰
比丘尼傳四卷 梁沙門釋寶唱撰
別説罪要行法一卷 大唐三藏義淨譯
受用三水要法一卷 *大唐三藏義淨譯
護命放生軌儀一卷 大唐三藏義淨撰
  右釋迦譜下合四十部三百六十八卷並是
此方所撰傳記然於大法裨助光揚故補先
闕編之見録
開元釋教*録卷第十七別録
之七開元釋教*録卷第十八別録
之八
 *庚午歳西崇福寺沙門智昇撰 
別録中疑惑再詳録第六一十四部
一十九卷
疑惑録者。自梵經東闡年將七百。教有興廢
時復遷移。先後翻傳卷將萬計。部帙既廣尋
閲難周。定録之人隨聞便上。而不細尋宗旨
理或疑焉。今恐眞僞交參是非相渉。故爲別
録以示將來。庶明達高人重爲詳定
毘羅三昧經二卷
決定罪福經一卷
慧定普遍國土神通菩薩經一卷親見其本
全非聖言
救護身命濟人病苦厄經一卷與救疾經文勢相
似一眞一爲將爲
  
最妙勝定經一卷與最妙初教經文勢相
似一眞一僞亦將未可
觀世音三昧經一卷
清淨法行經一卷記説孔老
顏回事
五百梵志經一卷亦名五百婆羅門問有無
經經云人身從五穀生
  右毘羅三昧經下八部九卷。古舊録中皆
編僞妄。大周刊定附入正經。尋閲宗徒理
多乖舛。論量義句頗渉凡情。且附疑科難
從正録。或云。貶量聖教罪有所歸。佛有誠
言此非責難。經云。於我所説若生疑者尚
不應受況如是等。准斯道理須簡是非。仍
俟諸賢共詳眞僞上之八經舊録編僞今此僞録之
次亦存而不削舊録僞經周録刊
爲正者更有數部
未見本故此不論
法社經二卷内題云業報輪轉償債引
導地獄慈善莊嚴法社經
  右一經大周録云西晋三藏竺法護譯
謹按長房等録。竺法護所譯有法社經一
卷。脚下注云。世注僞疑此應多是舊僞録
中小法社經。前經初題復云。皇鹵三藏翻
胡經出。然尋此文意状渉人情。題注參差
難爲揩准且編疑録待更詳之
淨度三昧經三卷簫子良抄撰中有淨度
三昧經三卷疑此經是
益意經二卷僧法尼誦中有益意
經二卷疑此經是
  右二部五卷大周録中編之入藏。尋閲文
句亦渉人情。事須重詳且編疑録
優婁頻經一卷僧法尼誦中有
名疑此經是
  右一經。長房内典二録直云。梁天&MT01142;十五
年木道賢獻上。更不辯委曲。既無其本眞
僞難定。且附疑録
淨土盂蘭盆經一卷五紙
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]