大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154_ 智昇撰 ) in Vol. 00

[First] [Prev+100] [Prev] 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

無品。從五百九十三卷至第六百卷
開元釋教*録卷第十別録
之二
 庚午歳西崇福寺沙門智昇撰 
有譯有本録中菩薩三藏録之二大乘經重
單合譯下
月燈三昧經十一卷或十卷
一帙
  高齊天竺三藏那連提耶舍譯全本後出
單重合譯
月燈三昧經一卷一名文殊師利
菩薩十事行經
  宋沙門釋先公譯第二
別譯
  右一經出前大月燈經第七卷異譯第一別譯
單卷者本
無所希望經一卷一名象
歩經
  西晋三藏竺法護譯二譯
象腋經一卷
  宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第四譯
  右二經同本異譯前後四譯
兩譯本闕
大淨法門經一卷
  西晋三藏竺法護譯第一譯
大莊嚴法門經二卷
  隋天竺三藏那連提耶舍譯第三譯
  右二經同本異譯前後三譯
一譯闕本
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
  元魏天竺三藏曇摩流支譯第一譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷
  梁扶南三藏僧伽婆羅等譯二譯
  右二經同本異譯
後出阿彌陀佛偈經一卷與後經異本
或無經字
  後漢失譯第二譯兩
譯一闕
觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀經
與前後經異本
  宋西域三藏畺良耶舍譯第一譯*二
譯一闕
阿彌陀經一卷亦名無
量壽經
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯第
二本闕
稱讃淨土佛攝受經一卷亦直云稱
讃淨土經
  大唐三藏玄奘譯出内典録
二譯
  右二經同本異譯其求那跋陀羅所譯小無量壽經
尋本不獲諸藏縱有即與彌彌陀
文同
不異
上十一經十三卷同帙
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦云彌勒
上生經
  宋居士沮渠京聲譯單本
  右上生經雖是單譯隨成佛經次第編此
彌勒成佛經一卷與後經
異本
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯兩
譯一闕
彌勒來時經一卷失譯出法上録今
附東晋録第三譯
彌勒下生經一卷一名彌勒受決經
初云大智舍利弗
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯
  謹依長房内典二録普云彌勒下生經初云大智舍利弗
者其經先是長安沙門釋道標譯蕭齊江州沙門道政刪
改今詳此説或謂不然其釋道標乃是什公門下詮義之
僧元非翻譯之主縱使是標譯出文義有何不周降至
齊朝政重刪改年月懸遠叙述參差彼云道政所刪難
爲准約經中子注乃曰秦言故是秦翻無繁惑矣什
録先載是
其出焉
彌勒下生成佛經一卷
  *大唐天后代三藏義淨譯第六
  右三經同本異譯前後六譯
三譯一闕
諸法勇王經一卷
  宋罽賢三藏曇摩蜜多譯第二譯
一切法高王經一卷一名一切
法義王經
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記
第三譯
  右經初序記云魏興和四年歳次壬戌季夏六月朔次
乙未二十三日丁巳創譯婆羅門客瞿曇流支沙門曇
林在竇太尉定昌寺譯八千四百四十九字諸録皆云
菩提留支譯者誤也今依序記爲正其一切法高王經
周録爲單
本者誤也
右二經同本異譯前後三譯
一譯本闕
第一義法勝經一卷
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記
第一譯
  右經初序記云魏興和四年歳次壬戌九月一日甲子翟
曇流支沙門曇*林於尚書令儀同高公第譯五千五百
七十六字諸録皆云菩提留
支譯者誤也今依序記爲正
大威燈光仙人問疑經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯
  右二經同本異譯
順權方便經二卷一名轉女身菩
薩經或一卷
  西晋三藏竺法護譯第二譯
樂瓔珞莊嚴方便品經一卷亦云轉女身
菩薩問答經
  姚秦罽寶三藏曇摩耶舍譯出經後記
第三譯
  右二經同本異譯其樂瓔珞莊嚴經撿尋群録或
云姚秦羅什所翻亦云宋朝法海
所譯今准經後記云比丘慧法於罽賓秦寺請毘婆
沙曇摩耶施譯胡爲秦其罽賓秦寺未詳其處耶施譯
出故應無謬群録咸云曇摩耶舍善毘婆沙時人共號爲
毘婆沙故僧祐録云舍利弗毘曇毘婆沙譯者即其人也
舍之與施聲相近耳今什録中除附
耶舍之録前後四譯兩譯闕本
上十一部*經十二卷同帙
六度集經八卷亦名六度無
極經或九卷
  呉天竺三藏康僧會譯重單
合譯
太子須大挐經一卷或云須
達挐
  乞伏秦沙門釋聖堅譯周録爲
今爲重譯
  右一經出六度經第二卷施度中異譯
菩薩睒子經一卷亦云孝
子睒經
  僧祐録云安公録中失譯經今附西晋
録第二譯
睒子經一卷
  乞伏秦沙門釋聖堅譯第四譯
  右二經同本出六度經第二卷施度中異譯
太子慕魄經一卷
  後漢安息三藏安世高譯第一譯
太子沐魄經一卷或作
慕魄
  西晋三藏竺法護譯第三譯拾
遺編入
  右二經同本。出六度經第四卷戒度中異譯
九色鹿經一卷
  呉月支優婆塞支謙譯出法
上録
  右一經出六度經第六卷精進度中異譯
上七經十四卷同帙其九色鹿經周
録爲單本誤也
無字寶篋經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯
大乘離文字普光明藏經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅於西太原寺
出大周録
第三譯
大乘遍照光明藏無字法門經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅重譯拾遺編入
第四譯
  右三經同本異譯大周録云與大方廣寶篋經同本
異譯者誤也前後四譯一譯闕本
老女人經一卷亦名老母經
或云老女經
  呉月支優婆塞支謙譯拾遺編入
第一譯
老母經一卷
  僧祐録中失譯今附宋録
第二譯
老母女六英經一卷亦云老
母經
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯第三譯
  右三經同本異譯
月光童子經一卷一名月明童子
經或名申日經
  西晋三藏竺法護譯第一譯
申日兒本經一卷録作兜本誤
也或無
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯二譯拾
遺編入
徳護長者經二卷一名尸利崛
多長者經
  隋天竺三藏那連提耶舍譯第四譯四
譯一闕
  右三經同本異譯上之三經雖是同本而廣略全異
互有増減又支謙譯中有申日經
一卷云與月光童子經同本異譯今檢尋文句二經不殊
父名申日子號月光約父子名以分二軸兩本既同故不
雙出其申日經或在小乘藏中云出阿含其増壹阿含中
雖有尸利崛多長者縁起無月光童子事編在彼中亦將

文殊師利問菩提經一卷一名菩提無行經
亦直名菩提經
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第一譯
伽耶山頂經一卷云伽
耶頂經
  元魏天竺三藏菩提留支譯第二譯
象頭精舍經一卷
  隋天竺沙門毘尼多流支譯第三譯
大乘伽耶山頂經一卷
  *大唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大
周録
第四
  右四經同本異譯其沙門靖邁翻經圖中別載菩提
經一卷大周録中又有菩提無行
經一卷此之二經並是什公所譯
文殊問菩提經之異名無繁重載
長者子制經一卷一名
制經
  後漢安息三藏安世高譯一譯
菩薩逝經一卷或云誓童子經
或直云逝經
  西晋沙門白法祖譯第三譯
逝童子經一卷
  西晋沙門支法度譯第四譯五
譯二闕
  右三經同本異譯又大周録中別載制經一卷
即安高譯者異名不合重載
犢子經一卷
  呉月支優婆塞支謙譯出法上録
第一譯
乳光佛經一亦云乳
光經
  西晋三藏竺法護譯第二譯
  右二經同本異譯廣略稍異前後
四譯兩譯闕本
無垢賢女經一卷或名胎
藏經
  西晋三藏竺法護譯出聶道眞
録第二譯
  右一經云與胎藏經同本倶云竺法護譯
今勘二本文句全同但名有異今存一本
腹中女聽經一卷一名不莊
校女經
  北涼天竺三藏曇無讖譯第三譯
轉女身經一卷
  宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第四譯
  右三經同本異譯前二經稍略
總五譯二闕
  上二十一經二十二卷同帙
無上依經二卷
  梁天竺三藏眞諦譯全本第二譯
出經後記
  右此無上依經謹按長房等録並云陳永定二年丁丑
眞諦三藏於南康郡淨土寺出其經後記乃云梁紹泰
三年太歳丁丑九月八日三藏眞諦於平固縣南康内史
劉文陀請令譯出今尋諸家年暦差互不同長房年暦
但至承聖五年丙子梁國即絶甄鸞及王道珪年紀至
紹泰二年*丙子改爲太平元年太平二年丁丑改爲永
定元年陳覇先立號爲陳國又有年紀不知何人所撰彼
云承聖三年甲戌改爲大定元年逮於後梁凡經八載
方改年號然四家年暦並無紹泰三年四本既並不同
未詳孰爲正説或可梁紹泰三年丁丑即是陳初永
定元年也暦中但紀後號不載前
名今者且依經記爲梁代譯也
未曾有經一卷
  後漢失譯舊録在小乘單本
中誤也第一譯
甚希有經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第三譯
  右二經同本異譯是前無上依經
初品出第一卷
決定總經一卷或云決定總持經
亦云決總持經
  西晋三藏竺法護譯第一譯
謗佛經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯第二譯
  右二經同本異譯
寶積三昧文殊問法身經一卷
  後漢安息三藏安世高譯第一譯
入法界體性經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯拾遺編入
第二譯
  右二經同本異譯
如來師子吼經一卷
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯一譯
大方廣師子吼經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録
第二譯
  右二經同本異譯
大乘百福相經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録
第一譯
大乘百福莊嚴相經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅再譯拾遺編
入第

  右二經同本異譯
大乘四法經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅於東太原
寺譯出大周録
第一譯
菩薩修行四法經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅於弘福寺譯
拾遺編入
第二譯
  右二經同本異譯
希有希有校量功徳經一卷或直云希有
校量功徳經
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯
最無比經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右二經同本異譯廣略
少異
前世三轉經一卷
  西晋沙門釋法炬譯第一譯
銀色女經一卷
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯
  右二經同本異譯
阿闍世王受決經一卷
  西晋沙門釋法炬譯第一譯
採蓮違王上佛授決號妙華經一卷亦直云採
蓮違王經
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入
第二譯
  右二經同本異譯從無上依經下一十九經大周
録中在單本内今勘爲重譯
正恭敬經一卷或名正法
恭敬經
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯
善敬經一卷亦名善恭敬經一
名善恭敬師經
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯
  右二經同本異譯廣略
少異
稱讃大乘功徳經一卷
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第一譯
説妙法決定業障經一卷
  *大唐至相寺沙門釋智嚴譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯其稱讃大乘經舊
爲單本今爲重譯
上二十三經二十四卷同帙
諫王經一卷亦云大小
諫王經
  宋居士沮渠京聲譯第一譯
如來示教勝軍王經一卷亦直云勝
軍王經
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
佛爲勝光天子説王法經一卷亦直云勝
光天子經
  *大唐三藏義淨譯新編入録
第三譯
  右三經同本異譯其諫王經同在小乘録勝軍王
經在大乘録並云單本者誤也
大方等脩多羅王經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯
轉有經一卷
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯第二譯
  右二經同本異譯
文殊師利巡行經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯
文殊尸利行經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯
  右二經同本異譯
貝多樹下思惟十二因縁經一卷
  呉月支優婆塞支謙譯三譯
縁起聖道經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第六譯
  右二經同本異譯前後六譯四譯闕本其縁起聖道
經周録在單本中誤也又有聞城
十二因縁經一卷即與貝多樹下思惟十二
因縁經文同不異但名別耳今存一本
稻芋經一卷
  失譯今附東晋録
了本生死經一卷
  呉月支優婆塞支謙譯謙自注解
三譯一闕
  右二經同本異譯
先後
自誓三昧經一卷題下注獨證品
第四出比丘淨行中
  後漢安息三藏安世高譯拾遺編入
第一譯
如來獨證自誓三昧經一卷
  西晋三藏竺法護譯第二譯
  右二經同本異譯前後三譯
一譯闕本
灌洗佛形像經一卷亦云四月八日灌
經亦直云灌經
  西晋沙門釋法炬譯拾遺編入
第一譯
摩訶刹頭經一卷亦名灌佛
形像經
  乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯
  右二經同本異譯
造立形像福報經一卷
  失譯今附東晋録
作佛形像經一卷亦云優填王
作佛形像經
  失譯今在漢録周録在小乘單本中
及云西晋沙門法炬譯者誤也
  右二經同本異譯莫*辯
先後
龍施女經一卷或無
女字
  呉月支優婆塞支謙譯一譯
龍施菩薩本起經一卷或云龍施女經
亦云龍施本經
  西晋三藏竺法護譯第二譯
  右二經同本異譯廣略
少異
八吉祥神呪經一卷或無
神字
  呉月支優婆塞支謙譯第一譯
八陽神呪經一卷亦直云八陽經
新勘爲重譯
  西晋三藏竺法護譯第二譯
八吉祥經一卷
  梁扶南三藏僧伽婆羅譯第四譯
八佛名號經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第五譯
  右四經同本異譯縁起大同佛名稍異
前後五譯一譯闕本
盂蘭盆經一卷亦云盂
蘭經
  西晋三藏竺法護譯
報恩奉盆經一卷
  失譯今附東晋録
  右二經同本異譯莫*辯先後
廣略稍異
浴像功徳經一卷
  *大唐天竺三藏寶思惟譯新編入録
第一譯
浴像功徳經一卷
  *大唐三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯後本
稍廣
校量數珠功徳經一卷
  *大唐天竺三藏寶思惟譯新編入録
第一譯
數珠功徳經一卷内云曼殊室利呪藏
中校量數珠功徳法
  *大唐三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯
上二十九經二十九卷同帙
不空羂索神變眞言經三十卷三帙
  *大唐南天竺三藏菩提流志譯新編入録
當第四譯
不空羂索呪經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯
不空羂索神呪心經一卷
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右二經同本異譯是前大經序品三藏流志先譯一
卷名不空羂索呪心經尋本未獲
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷亦云不空羂
索心呪王經
  *大唐天后代天竺三藏寶思惟譯新編入録
第一譯
不空羂索陀羅尼經一卷一名
普門
  *大唐天后代北天竺婆羅門李無諂譯
入録第
二譯
  右二經同本異譯此是梵本經抄非是全
部與前三經同名異本
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
  或一
  *大唐總持寺沙門釋智通譯拾遺編入
第一譯
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  或云千臂千眼
  *大唐南天竺三藏菩提流志譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯其初譯本貝葉
交錯文少失次
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
陀羅尼*經一卷
  *大唐西天竺沙門伽梵達摩譯拾遺
單本
  右此心經雖是單本隨前身經編之於此
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷
  *大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
第一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷
  *大唐天竺三藏寶思惟譯新編入録
第二譯
上九經十二卷同帙
觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經一卷
  *大唐三藏義淨新編入録
第三譯
如意輪陀羅尼經一卷
  *大唐天竺三藏菩提流志譯新編入録
第四譯
  右四經同本異譯上四本經雖有廣略據其梵
並譯未盡義淨出者共法最略
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷亦名一字
呪王經
  *大唐天后代天竺三藏寶思惟譯新編入録
第一譯
曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯
十二佛名神呪經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第一譯
稱讃如來功徳神呪經一卷
  *大唐三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯其五千五百佛名經第一卷初十
二佛號與前十二佛名同而不別
又十二佛名經舊録
爲單本新勘爲重譯
孔雀王呪經一卷亦名大金色孔雀王
經并結界場法具
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第四譯
大金色孔雀王呪經一卷
  失譯今附秦録拾遺
編入第五譯
佛説大金色孔雀王呪經一卷
  失譯亦附秦録拾遺
編入第六譯
孔雀王呪經二卷
  梁扶南三藏僧伽婆羅譯第七譯
大孔雀呪王經三卷
  *大唐三藏義淨於東都内道場譯新編入録
第八譯
  右五經同本異譯新舊八譯五存三闕
前六文略後二稍廣
上十一經十四卷同帙
陀羅尼集經十二卷
  *大唐中天竺三藏阿地瞿多出大周録
單重合譯
  右出金剛大道場經大明呪藏之少分也。
撮要而譯此集之中大般若呪經等有別行者録不具
顯人多生疑恐非正典今爲除疑故別條
末列之
如後
第一卷佛部卷上大神力陀羅尼釋迦
佛頂三昧陀羅尼品
第二卷佛部卷下畫一切佛頂像法次有二十六
印并呪諸佛呪印法第三阿彌陀佛
大思惟經序分呪印法并説持誦得往生事及數珠
法第四大金輪陀羅尼第五拔折囉功能法相
第三
摩訶般若波羅蜜多心經佛在舍衞國説大般若理趣中
呪及般若心呪皆在此中於中第十二印并呪名般若
無盡藏注云是一印呪筏梨耶思蠅伽法師譯卷末復有
大輪金剛陀羅尼若誦此呪即當入壇及得用印不成盜法
第四卷觀世音卷上十一面觀世
音神呪經
第五卷觀世音
卷中初有二印及呪千囀觀世音菩薩呪次有六印及呪
觀世音雜呪印第三十二臂觀世音菩薩一印并呪第
四不空羂索觀世音四印并呪第五畫觀世音像
法第六觀世音毘倶知菩薩三昧法印呪品也
第六卷
觀世音等諸菩薩卷下初阿耶掲唎婆觀世音菩薩
法印呪唐云馬頭第二諸大
菩薩法會印呪品大勢至菩薩文殊師利菩薩彌勒菩
薩地藏菩薩普賢菩薩虚空藏菩薩等並有印呪法
第七
卷金剛部卷上初金剛藏大威神力三昧法印呪品第
二金剛藏眷屬法印呪品諸眷屬金剛
説呪
并印
第八卷金剛部卷中初金剛阿蜜哩多軍茶利
菩薩自在神力呪印品第二
拔折羅吒呵娑印
呪法唐云大笑金剛
第九卷金剛部卷下初金剛烏樞沙摩法
印呪品唐云不淨潔金剛即火頭金
剛是第二天青面金剛呪
第十卷諸天卷上
初摩利支天經第二功徳天法中天竺國菩提寺僧阿
難律木叉師迦葉師等於法行寺翻流行於唐國
第十
一卷諸天卷下諸天等獻佛助成三昧法印呪品大梵
摩天帝釋摩醯首羅四天王日天月天
星宿天地天火天閻羅天一切龍王呪印并祈雨法那羅延
天乾闥婆緊那羅摩&T004269;囉伽孔雀王師子王伽嚕荼大
辯天神王焔摩檀陀水天風天阿修羅王遮文茶
天法一切毘那夜迦法一切藥叉法一切羅刹法
 右大梵
摩天等
皆獻
呪印
第十二卷諸佛大陀羅尼都會道場印
呪品是灌頂普集會壇法
十一面觀世音神呪經一卷周宇文氏天竺三藏耶
舍崛多等譯第一譯
十一面神呪心經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右二經。與前陀羅尼集經第四卷。十一面
神呪經。同本異譯而集經中
印法稍廣
摩利支天經一卷或加
小字
  失譯今附梁録
拾遺編入
  右一經是集經第十卷初摩利支天經少分
異譯
呪五首經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出翻經圖
單重合譯
  呪五首者能滅諸罪千囀陀羅尼呪一六字陀羅尼呪
二七倶胝佛所説神呪三隨一切如來意神
呪四觀自在菩薩隨心呪五其千囀呪亦有別寫以爲
一經既在此中故不別出大周録中分爲五經者非也
千囀陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷
  *大唐總持寺沙門釋智通譯拾遺編入
第二譯
  右千囀呪二首。與上集經第五卷初千囀
觀世音呪。及雜呪中千囀陀羅尼。同本
異譯
六字神呪經一卷或云六
呪法
  *大唐天后代天竺三藏菩提流志譯新編
入録
第四
  右一經。與上集經第六卷中文殊師利菩
薩呪法。及呪五首經六字陀羅尼。并雜呪
中六字陀羅尼呪。同本異譯
七倶胝佛大心准提陀羅尼經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録
第一譯
七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷
  *大唐南天竺三藏金剛智譯新編入録
第二譯
  右二經同本異譯比於舊經新者稍廣然據梵文譯
仍未盡呪五首中及雜呪内
惟獨譯呪
更無餘法
上九經二十卷二帙上帙七卷
下帙十三
觀自在菩薩隨心呪經一卷亦云多
唎心經
  *大唐總持寺沙門釋智通譯新編
入録
  右此觀自在隨心呪。前呪五首經。及雜呪
經中觀世音初隨心呪。并集經第五。並先
譯出故編於此
種種雜呪經一卷或無
經字
  周宇文氏天竺三藏闍那崛多譯拾遺編入單
重合譯
雜呪總二十三首法華經内呪六首旋塔滅罪陀羅
尼一禮拜滅罪命終諸佛來迎呪
一供養三寶呪一觀世音懺悔呪一金剛呪蛇呪一
禪安隱呪一呪腫呪一金剛呪治惡鬼病一千囀陀羅尼
一觀世音隨心呪四首七倶胝佛神呪一隨一切如來意
神呪一與呪五首中者同本六字陀羅尼呪一歸依三寶
呪一
佛頂尊勝陀羅尼經一卷
  大唐朝散郎杜行顗奉制譯出大周録
第一譯
佛頂最勝陀羅尼經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯拾遺編入
第二譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷
  *大唐罽賓沙門佛陀波利譯出大周録
三譯
最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅於東都再譯
拾遺編入第四譯
佛頂尊勝陀羅尼經一卷或加
呪字
  *大唐三藏義淨譯新編入録
第五譯
  右五經同本異譯
無量門微密持經一卷一名成道降魔
得一切智經
  呉月支優婆塞支謙譯第一譯
出生無量門持經一卷或云新微
密持經
  東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯第五譯
阿難陀目佉尼呵離陀經一卷或云出無
量門持經
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯拾遺編入
第六譯
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔
陀羅尼經
  宋西域沙門功徳直共玄暢譯第七譯
阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯第八譯
舍利弗陀羅尼經一卷
  梁扶南三藏僧伽婆羅譯第九譯
一向出生菩薩經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第十譯
出生無邊門陀羅尼經一卷
  *大唐至相寺沙門釋智嚴譯新編入録
第十一譯
  右八經同本異譯長房等録中覺賢經數更有新微
密持經一卷即是出生無量門持
經是功徳賢經數復有出無量門持經一卷即是阿難陀
目佉尼訶離陀經是既是重載故不別存新舊十一譯
三譯
闕本
勝幢臂印陀羅尼經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第一譯
妙臂印幢陀羅尼經一卷
  *大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
第二
  右二經同本異譯其勝幢臂印經舊録
爲單本新勘爲重譯
上十七經十七卷同帙
無崖際持法門經一卷一名無
際經
  乞伏秦沙門釋聖堅譯第一譯
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
  一卷
  高齊居士萬天懿譯第三譯
  右二經同本異譯前後三譯
一譯闕本
金剛上味陀羅尼經一卷
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯
金剛場陀羅尼經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯
  右二經同本異譯
師子奮迅菩薩所問經一卷
  失譯今附東
晋録
華聚陀羅尼呪經一卷
  失譯今附東
晋録
華積陀羅尼神呪經一卷
  呉月支優婆塞支謙譯周録在單
本中誤也
  右三經同本異譯莫辯先
六字呪王經一卷
  失譯今附東晋
録第一譯
六字神呪王經一卷
  失譯拾遺編入
附梁録第二譯
  右二經同本異譯
虚空藏菩薩問佛經一卷亦云虚空藏菩薩問
七佛陀羅尼呪經
  失譯今附梁録
一譯拾遺編入
如來方便善巧呪經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯第二譯
  右二經同本異譯其如來方便經舊録
爲單本新勘爲重譯
持句神呪經一卷亦云陀
羅尼句
  呉月支優婆塞支謙譯拾遺編入
第一譯
陀隣尼鉢經一卷亦云陀
隣鉢呪
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺編入
三譯
東方最勝燈王如來經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯出内典録
第四譯
  右三經同本異譯前二本略後經稍廣前後四譯三
存一闕其最勝燈王經舊録爲單
本新勘
爲重譯
善法方便陀羅尼呪經一卷
  失譯今附東
晋録
金剛祕密善門陀羅尼經一卷
  失譯今附東
晋録
護命法門神呪經一卷
  *大唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大
周録
第三
  右三經同本異譯前之二經莫辯先後其護命
法門經周録在單本中誤也
無垢淨光大陀羅尼經一卷
  *大唐天后代西域沙門彌陀山等譯新編
入録
第二譯又于闐三藏實叉難陀初譯名離
垢淨光陀羅尼經尋本未獲故闕之耳
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經一卷
  亦直云請
觀世音經
  東晋外國居士竺難提譯第二譯*兩
一闕
  上十九經十九卷同帙
内藏百寶經一卷亦云内藏
百品經
  後漢月支三藏支婁迦讖譯第一譯*兩
譯一闕
温室洗浴衆僧經一卷亦直云
温室經
  後漢安息三藏安世高譯拾遺編入第一譯前
後*兩譯一本闕
須頼經一卷
  前涼月支優婆塞支施崙譯出經後記第三
譯前後四譯三

私訶昧經一卷一名菩薩道樹經
亦名道樹三昧經
  呉月支優婆塞支謙譯第一譯*兩
譯一闕
菩薩生地經一卷一名差
摩竭經
  呉月支優婆塞支謙譯周爲單本誤第一譯
前後兩譯一本闕
四不可得經一卷
  西晋三藏竺法護譯第二譯兩
譯一闕
梵女首意經一卷一名首
意女經
  西晋三藏竺法護譯第一譯*兩
譯一闕
成具光明定意經一卷或云成具光明三昧
或直云成具光明經
  後漢西域三藏支曜譯第二譯兩
譯一闕
寶網經一卷亦云寶網
童子經
  西晋三藏竺法護譯一譯兩
譯一闕
菩薩行五十縁身經一卷
  西晋三藏竺法護譯第一譯兩
譯一闕
菩薩修行經一卷亦名威施長者
問觀身行經
  西晋河内沙門帛法祖譯一譯
一闕
諸徳福田經一卷或云諸福田經
或直云福田經
  西晋沙門法立法炬共譯第一譯兩
譯一闕
大方等如來藏經一卷
  東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯第三譯三
譯二闕
佛語經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯兩
譯一闕
金色王經一卷
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第二譯兩
譯一闕
演道俗業經一卷
  乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯兩
譯一闕
百佛名經一卷
  隋天竺三藏那連提耶舍譯第二譯兩
譯一闕
  上十七經十七卷同帙
稱揚諸佛功徳經三卷一名集諸佛
華或四卷
  元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯第三譯三
譯二闕
須眞天子經三卷亦云問四事
經或二卷
  西晋沙門竺法護譯第一譯兩
譯一闕
摩訶摩耶經一卷亦直云摩耶
經或二卷
  蕭齊沙門釋曇景譯第二譯兩
譯一闕
除恐災患經一卷
  乞伏秦沙門釋聖堅譯第二譯兩
譯一闕
孛經一卷或云孛
經鈔
  呉月支優婆塞支謙譯拾遺編入第二譯
前後三譯兩本闕
觀世音菩薩受記經一卷一名觀
音受決經
  宋黄龍沙門釋曇無竭譯第三譯三
譯二闕
  上六經十卷同帙
海龍王經四卷或三卷
  西晋三藏竺法護譯第一譯*兩
譯一闕
首楞嚴三昧經三卷亦直云首楞
嚴經或二卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第九譯九
譯八闕
觀普賢菩薩行法經一卷云出深功徳經中
亦云普賢觀經
  宋罽賓三藏曇摩蜜多譯第三譯三
譯二闕
觀藥王藥上二菩薩經一卷
  宋西域三藏畺良耶舍譯第*一譯*兩
譯一闕
不思議光菩薩所問經一卷亦云
所説
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯*兩
譯一闕
  上五經十卷同帙
十住斷結經十卷或云十地斷結經
或十一卷或十四
  姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯兩
譯一闕
諸佛要集經二卷亦直云
要集
  西晋三藏竺法護譯第一譯兩
譯一闕
未曾有因縁經二卷亦直云未
曾有經
  蕭齊沙門釋曇景譯二譯*兩
譯一闕
  上三經十四卷二帙
菩薩瓔珞經十二卷或十四卷
或十六卷
  姚秦涼州沙門竺佛念譯第二譯*兩
譯一闕
超日明三昧經二卷或無三昧
字或三卷
  西晋清信士聶承遠譯第二譯兩
譯一闕
  上二經十四卷二帙
賢劫經十三卷亦名&T075586;陀劫三昧經
七或十一卷
  西晋三藏竺法護譯第一譯*兩
譯一闕
  從無垢淨光陀羅尼經下三十六經雖
云重譯但一本存餘皆遺失尋求不獲
大乘經單譯一百三十一部二百
九十三卷二十四帙
大法炬陀羅尼經二十卷二帙
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
大威徳陀羅尼經二十卷二帙
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
佛名經十二卷或十
三卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯
三劫三千佛名經三卷過去莊嚴劫千佛名經卷上
現在賢劫千佛名經卷中未
  來星宿劫千佛名經卷下
失譯拾遺編入今附梁録
上二經十五卷二帙其三劫佛名出長房入藏録
中今合成一部其中賢劫佛
名出賢劫經中合爲重譯今以上下
佛名是其單本以類相從編之於此
五千五百佛名經八卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
不思議功徳諸佛所護念經二卷云出衆經
或四卷
  曹魏代譯失三藏名拾遺編
  上二經十卷同帙其不思議功徳經大周録云與
不思議光菩薩所問經等同本
者誤
華手經十三卷一名攝諸善根經或
十或十一或十二一帙
  姚秦三藏鳩摩羅什譯
大方等陀羅尼經四卷一名方等檀
持陀羅尼經
  北涼沙門法衆於高昌郡譯出寶
唱録
僧伽吒經四卷
  元魏藏禪尼國王子月婆首那譯
力莊嚴三昧經三卷
  隋天竺三藏那連提耶舍譯
大方廣圓覺修多羅了義經一卷
  *大唐罽賓沙門佛陀多羅譯拾遺
編入
  上四經十二卷同帙
觀佛三昧海經十卷或八卷一帙
或無海字
  東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯
  右此觀佛三昧經大周録云宋永初年求那跋陀羅譯出
内典録者謹按内典録云是東晋覺賢所譯非宋代功徳
賢周録誤也又云與後秦羅什所譯單卷觀佛三昧經同
本編爲重譯今以什公譯者久闕其本卷數全殊不可懸
配今依諸舊
録編單本内
大方便佛報恩經十卷
  失譯在後漢録
菩薩本行經三卷
  失譯今附東晋録
拾遺編入
  上二經十卷同帙按大周録中其七卷報恩經云與
漢代支讖所譯單卷大方便報恩
經同本其三卷菩薩本行經云與西晋聶道眞所譯單卷
菩薩本行經同本今以單卷報恩及本行二經先是闕本
卷數全殊不可懸配令
依諸舊録編單本内
法集經六卷或七卷
或八卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯
觀察諸法行經四卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
  上二經十卷同帙
菩薩處胎經五卷亦直云胎
經或八卷
  姚秦涼州沙門竺佛念譯
弘道廣顯三昧經四卷或無三昧字亦名阿耨達龍
王經亦名入金剛問定意經
  凡十
二品
  西晋三藏竺法護譯
  右一經仁壽大周等録皆云與阿耨達龍王經同本異譯
二經倶云竺法護出編爲重譯按僧祐録竺護所出但有
阿耨達經二卷下注云一名弘道廣顯三昧經長房録中
竺護所譯有弘道廣顯三昧經二卷下注云亦名阿耨
請佛經唐内典録護公所譯雙載二經又長房内典
二録西晋失譯復有阿耨達龍王經二卷今對勘二經文
並無異但以立名多種致使群録差殊或有雙載二經或
有互題名目時無悟者流濫日深今一廢一存庶無謬
失但留一本
編入單中
施燈功徳經一卷一名然
燈經
  高齊天竺三藏那連提耶舍譯
  上三經十卷同帙
央崛魔羅經四卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯
  右此*央崛魔羅經大周録云與竺法護譯指髻等七經
同本異譯者誤也不可以名目似同懸即配爲重譯謹按
隋録其指髻經出増壹阿含中鴦崛悔過等六
經從前大經抄出既非同本異譯依舊編在單
無所有菩薩經四卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯出内
典録
明度五十校計經二卷或無明度字
或無五十字
  後漢安息三藏安世高譯
  上三經十卷同帙
中陰經二卷
  姚秦涼州沙門竺佛念譯
大法鼓經二卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯
文殊師利問經二卷亦直云文
殊問經
  梁扶南三藏僧伽婆羅譯
月上女經二
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
大方廣如來祕密藏經二卷失譯今
附秦録
  上五經十卷同帙其大方廣如來祕密藏經大周録
云與大方等如來藏經同本異譯
今尋文理義旨
懸殊故爲單本
大乘密嚴經三卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大
周録
占察善惡業報經二卷亦名大乘實義經
云出六根聚經
  外國沙門菩提登譯莫知年代出大
周録今附隋録
蓮華面經二卷
  隋天竺三藏那連提耶舍譯
文殊師利問菩薩署經一卷一名問
署經
  後漢月支三藏支婁迦讖譯拾遺
編入
大乘造像功徳經二卷或一卷
  *大唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大
周録
  上五經十卷同帙其大乘造像功徳經大周録云與
造立形像福報經同本異譯者誤
也文意既殊
故爲單譯
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷
  大唐南天竺三藏菩提流志譯新編
入録
一字佛頂輪王經五卷亦云五佛頂
經或四卷
  *大唐南天竺三藏菩提流志譯新編
入録
大陀羅尼末法中一字心呪經一卷
  *大唐北天竺三藏寶思惟譯新編
入録
  上三經九卷同帙
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
  嚴經十卷一帙
  *大唐循州沙門懷迪共梵僧於廣州譯
新編
入録
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷
  *大唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行
新編
入録
蘇婆呼童子經三卷或云蘇婆呼
律或二卷
  大唐中天竺三藏輸波迦羅譯新編
入録
  上二經十卷同帙
蘇悉地羯羅經三卷
  *大唐中天竺三藏輸波迦羅譯新編
入録
牟梨曼陀羅呪經一卷或無經
字失譯
  拾遺編入
今附梁録
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云經
  *大唐南天竺三藏金剛智譯新編
入録
  上三經八卷同帙
七佛所説神呪經四卷或無所
説字
  晋代譯失三藏名今附東
晋録
  右此七佛神呪經大周録中編爲重譯云與呉代外國優
婆塞支謙所譯單卷七佛神呪經同本今以此單卷經久
闕其本卷數復殊不可懸
配今依舊録編單本内
大吉義神呪經二卷或四卷
  元魏昭玄統沙門釋曇曜譯出法
上録
文殊師利寶藏陀羅尼經一卷
  大唐南天竺三藏菩提流志譯新編
入録
金剛光焔陀羅尼經一卷
  *大唐南天竺三藏菩提流志譯新編
入録
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
  失譯拾遺編入
今附梁録
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷
  *失譯拾遺編入
今附梁録
大普賢陀羅尼經一卷 失譯拾遺編入
今附梁録
大七寶陀羅尼經一卷 失譯拾遺編入
今附梁録
六字大陀羅尼呪經一卷 失譯拾遺編入
今附梁録
安宅神呪經一卷 後漢失譯
摩尼羅亶經一卷
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺
編入
玄師&T075586;陀所説神呪經一卷録云幻師
無所説字
  東晋西域沙門竺曇無蘭譯拾遺
編入
護諸童子陀羅尼呪經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯
諸佛心陀羅尼經一卷
  大唐三藏玄奘譯出内
典録
拔濟苦難陀羅尼經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内
典録
八名普密陀羅尼經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内
典録
持世陀羅尼經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内
典録
六門陀羅尼經一卷
  大唐三藏玄奘譯出内
典録
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷
  *大唐總持寺沙門釋智通譯出大
周録
  上十九經二十三卷同帙
智炬陀羅尼經一卷
  大唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大
周録
諸佛集會陀羅尼經一卷
  *大唐天后代于闐三藏提雲般若譯

隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷
  大唐天后代北天竺三藏寶思惟譯
亦云所得出大
周録
百千印陀羅尼經一卷
  大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷亦云施餓鬼
食呪經後兼
  有施
水呪
  大唐*天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
莊嚴王陀羅尼呪經一卷
  大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
香王菩薩陀羅尼呪經一卷
  大唐三藏義淨譯新編
入録
一切功徳莊嚴王經一卷
  *大唐三藏義淨譯新編
入録
拔除罪障呪王經一卷
  *大唐三藏義淨譯新編
入録
善夜經一卷
  大唐*天后代三藏義淨譯新編
入録
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
  法一卷出成就一
切義品
  *大唐中天竺三藏輸波迦羅譯新編
入録
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
  卷
  大唐南天竺三藏金剛智譯新編
入録
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷
  *大唐南天竺三藏金剛智譯新編
入録
  右虚空藏等三經及前四卷瑜伽並出金剛頂經彼
經梵本有十萬頌此之四經略要抄譯非全部也
佛地經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内典録有
論七卷釋
佛垂般涅槃略説教誡經一卷亦云佛臨般
名遺教經
  姚秦三藏鳩摩羅什譯有釋論
一卷
  右此遺教經舊録所載多在小乘律中或編小乘經内今
以眞諦法師譯遺教論彼中解釋多約大乘小宗不顯故
移編
出生菩提心經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
佛印三昧經一卷
  後漢安息三藏安世高譯拾遺
編入
文殊師利般涅槃經一卷
  西晋居士聶道眞譯拾遺
編入
異出菩薩本起經一卷或無
起字
  西晋居士聶道眞譯拾遺
編入
千佛因縁經一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯出法
上録
賢首經一卷一名賢首
夫人經
  乞伏秦沙門釋聖堅譯
月明菩薩經一卷或云月明童子
或云月童子
  呉月支優婆塞支謙譯
  右此月明菩薩經大周録中編爲重譯云與月光
童子經等同本者誤也文意全異改爲單譯
心明經一卷一名心明女梵
志婦飯汁施經
  西晋三藏竺法護譯
滅十方冥經一卷或云十方
滅冥經
  西晋三藏竺法護譯
鹿母經一卷
  西晋三藏竺法護譯
  又群録中更有鹿子經一卷云是呉代外國優婆塞支
謙所譯即與前鹿母經文句全同但立名殊故不雙出
魔逆經一卷
  西晋三藏竺法護譯
  上二十六經二十六卷同帙
徳光太子經一卷一名頼吒和羅所
光徳太子經
  西晋三藏竺法護譯
  右徳光太子經大周録中編爲重譯云與須頼
經等同本異譯者誤也文意既異故爲單本
大意經一卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯
堅固女經一卷一名牢
固女經
  隋天竺三藏那連提耶舍譯
商主天子所問經一卷或無所
問字
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
諸法最上王經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯
師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼
茶羅經
  *大唐天竺三藏那提譯出大
周録
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷
  *大唐天竺三藏那提譯出大周録
拾遺編入
受持七佛名號所生功徳經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出内
典録
佛臨涅槃記法住經一卷或加
般字
  大唐三藏玄奘譯出翻
經圖
寂照神變三摩地經一卷
  *大唐三藏玄奘譯出翻
經圖
差摩婆帝受記經一卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯
不増不減經一卷或云二卷
者誤
  元魏天竺三藏菩提留支譯
造塔功徳經一卷
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周録
拾遺編入
右遶佛塔功徳經一卷亦云遶塔
功徳經
  大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
大乘四法經一卷
  *大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録
有徳女所問大乘經一
  *大唐天后代天竺三藏菩提流志譯出大
周録
大乘流轉諸有經一卷
  大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
妙色王因縁經一卷
  *大唐天后代三藏義淨譯新編
入録
佛爲海龍王説法印經一卷
  *大唐三藏義淨譯新編
入録
師子素馱娑王斷肉經一卷
  *大唐至相寺沙門釋智嚴譯新編
入録
般泥洹後灌臘經一卷一名四輩灌臘經
亦直云灌臘經
  西天三藏竺法護譯
  右此灌臘經大周等録皆爲重譯云與盂蘭盆
經等同本異譯者誤也今尋文異故爲單本
八部佛名經一卷亦云八
佛經
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
  上二十二經二十二卷同帙其八部佛名經大周
録云與八吉祥呪經
等同本異譯者誤也八數雖同
説處全異所爲復別故爲單本
菩薩内習六波羅蜜經一卷或云内六波羅蜜
經安公出方等部
  後漢臨淮沙門嚴佛調譯拾遺
編入
菩薩投身餓虎起塔因縁經一卷僧祐録云以
身施餓虎經
  北涼高昌沙門釋法盛譯出經
後記
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷新爲共譯
附三秦
  亦名金
剛清淨經
師子月佛本生經一卷
  新爲失譯附三
秦録
  右金剛清淨經群録並云呉代外國優婆塞支謙譯漢後
失譯復有其名師子月佛經群録並云西晋三藏竺法護
譯今詳二經文句並非謙護所翻似是秦
涼已來什公等譯今爲失源附於秦録
長者法志妻經一卷
  失譯安公涼土異經録中
有名今亦附涼録
薩羅國經一卷或云薩羅
國王經
  失譯今附東
晋録
  右二經。法上録中並云姚秦三藏鳩摩羅
什譯。今詳二經文句並非什公所翻。似是
晋魏代譯其法志妻經安公涼土異經録中
有其名今亦附涼録。薩羅國經附於
晋録
十吉祥經一卷
  失譯今附秦録
長者女菴提遮師子吼了義經一卷
  失譯今附梁録
拾遺編入
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經一卷
  失譯今
附秦録
金剛三昧經二卷或一卷
  北涼失譯拾遺
編入
法滅盡經一卷僧祐録中失譯經今附
甚深大迴向經一卷
  僧祐録中失録經今附
宋録
天王太子辟羅經一卷或無天王字
亦云譬羅
  僧祐録云安公闕中異經今附秦録
拾遺編入
優婆夷淨行法門經二卷亦直云淨行
或無經字
  僧祐録云安公涼土異經今附
涼録
八大人覺經一卷
  後漢安息三藏安世高譯出寶
唱録
三品弟子經一卷亦云弟子學
有三輩經
  呉月支優婆塞支謙譯
四輩經一卷或云四輩弟子經
亦云四輩學經
  西晋三藏竺法護譯出法
上録
當來變經一卷或云當來
變識經
  西晋三藏竺法護譯
過去佛分衞經一卷或云
過世
  西晋三藏竺法護譯
十二頭陀經一卷一名沙門
頭陀經
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯
樹提伽經一卷
  宋天竺三藏求那跋陀羅譯
長壽王經一卷
  僧祐録云安公失譯經今附西
晋録
  右此長壽王經。大周録等云出阿含。謹
四阿含内並無此經。雖増一第十六中有
長壽王縁起文意全異。此乃大乘故編於

法常住經一卷
  僧祐録云安公失譯經今附西
晋録
  上二十三經二十五卷同帙從優婆夷淨行
經下十經舊録
之中皆編小乘部内今檢尋文理多渉
大乘編在小中恐乘至理故移於此
菩薩調伏藏
  二十六部五十四卷五帙
夫戒者防患之總名也。菩薩淨戒唯禁於
心。聲聞律儀則防身語。故有託縁興過聚
徒訶結。菩薩大人都無此事。佛直爲説令
使遵行。既無犯制之由故闕訶結之事。諸
大乘經明學處者摭之。於此爲菩薩調伏
藏云
菩薩地持經十卷或名地持論
或八卷一帙
  北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯
  右一經初有歸敬頌出瑜伽論本地分中菩薩地昔高齊
昭玄統沙門法上答高句麗問云地持是阿僧佉比丘從
彌勒受得阿僧佉者即無著菩薩是也又按梁沙門僧祐
地持記云菩薩地持經八卷有二十七品分爲三段第一
段十八品第二段四品第三段五品文中不出有異名而
今此本或題云菩薩戒經或題云菩薩地經今檢尋經未
亦有多名文云名爲菩薩地名爲菩薩藏摩得勒伽名摩
訶衍攝名不壞顯示名無障礙清淨智根本祐云不出
異名者不然又檢群録曇無讖所譯別
存菩薩戒經或云菩薩地經者誤也
菩薩善戒經九卷云菩薩
地或十卷
  宋罽賓三藏求那跋摩等譯
  右一經群録皆云與地持經同本異譯今詳文理非不差
殊其善戒經前有序品後有奉行地持經並無其地持戒
品中有受菩薩戒文及菩薩戒本善戒經即無自餘之外
文意大同地持復出瑜伽諸録成編入論既有差殊未
敢爲定又按梁沙門僧祐菩薩善戒經記云此名善戒
名菩薩地名菩薩毘尼摩戒名如來藏名一切善法根
本名安樂國名諸波羅蜜聚凡有七名第一卷先出優波
離問受戒法第二卷始方有如是我聞次第別品乃有
三十而復有別本題爲菩薩地經今按尋經本與祐記不
同經初即有如是我聞而無優波離問受戒法但有九卷
其優波離問受戒法即後單卷菩薩善戒經是若將此爲
初卷即與祐記符同然此地經本離之已久乍合成十
或恐生疑此善戒經亦同地持作其三段第一段名菩薩
地有三十品第二段名如法住有四品第三段名畢竟
地有六品祐云次第列
品者或恐尋之未審也
淨業障經一卷失譯今附
秦録單本
  上二經十卷同帙其淨業障經法上録云竺法護譯
詳其文句與護公譯經文勢全異
故爲
失譯
優婆塞戒經七卷是在家菩薩戒或
五或六或十
  北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯單本
梵網經二卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯第二譯
前本闕
受十善戒經一卷
  漢後失譯拾遺編
入單本
  上三經十卷同帙
菩薩瓔珞本業經二卷或無菩薩字
編爲律
  姚秦涼州沙門竺佛念譯第一譯三
譯二闕
佛藏經四卷一名選擇諸法經
或二卷或三卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
菩薩戒本一卷出地持戒品中
慈氏菩薩説
  北涼天竺三藏曇無讖於姑臧譯拾遺編入
第二譯
菩薩戒本一卷出瑜伽論本地分中
菩薩地彌勒菩薩説
  大唐三藏玄奘譯出内典録
第三譯
  右二經同本異譯前後三譯
一譯闕本
菩薩戒羯磨文一卷瑜伽論本地分中
菩薩地彌勒菩薩説
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
菩薩善戒經一卷優波離問菩
薩受戒法
  宋罽賓三藏求那跋摩譯出寶唱
録單本
  上六經十經同帙
菩薩内戒經一卷
  宋罽賓三藏求那跋摩譯出法上
録單本
優婆塞五戒威儀經一卷
  宋罽賓三藏求那跋摩譯出寶唱
録單本
  右此優婆塞五戒威儀經群録編在小乘律中者誤也初
是菩薩戒本後是受菩薩戒文及捨懺等法既非小宗故
移編
文殊師利淨律經一卷或直云
淨律經
  西晋三藏竺法護譯第一譯
清淨毘尼方廣經一卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯出法上録
第三譯
寂調音所問經一卷一名如來所説
清淨調伏經
  宋沙門釋法海譯第四譯
  右三經同本異譯前後四譯
一譯闕本
大乘三聚懺悔經一卷
  隋天竺三藏闍那崛多等譯出内典
録單本
菩薩五法懺悔文一卷或云菩薩五
法懺悔經
  失譯今附梁
録單本
菩薩藏經一卷
  梁扶南三藏僧伽婆羅譯單本
三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷
  西晋清信士聶道眞譯單本
菩薩受齋經一卷
  西晋清信士聶道眞譯二譯
譯二闕
文殊悔過經一卷文殊五
體悔過經
  西晋三藏竺法護譯第一譯兩
譯一
舍利弗悔過經一卷亦直云
悔過經
  後漢安息三藏安世高譯第一譯
譯二闕
法律三昧經一卷亦直云
法律經
  呉月支優婆塞支謙譯二譯兩
譯一闕
十善業道經一卷
  *大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
入録

  上十四經十四卷同帙謹按舊録大乘律中有寶
梁經迦葉經今爲編入寶
積會中故不重出其大方廣三戒經與寶積三律儀會同
本決定毘尼經與寶積優波離會同本今並編入寶積
部中故
此不載
菩薩對法藏
  九十七部五百一十八卷五十帙
菩薩阿毘達磨有其二類。一者解釋契經
二者詮法體相。舊録所載和雜編之。今所
集者分爲二例。釋契經者列之於前。詮法
性者編之於後。庶無糅雜覽者易知
大乘釋經論
  二十一部一百五十五卷一十五帙
大智度論一百卷或一百一十或
七十十帙
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
  右龍樹菩薩造釋摩訶般若波羅蜜經什法
師云
若具足翻應有千卷秦人
識弱故略之十分存一
十地經論十二卷或十五
卷一帙
  元魏天竺三藏菩提留支等譯單本
  右天親菩薩造釋十地經即華嚴十地品是
論序云菩提留支勒那摩提在洛陽殿内二人同譯佛陀
扇多傳語帝親筆受長房録中留支摩提二録倶載者不
然今合爲一
本在留支録
彌勒菩薩所問經論五卷或六卷或七
卷或十卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
  右釋彌勒所問經。即寶積經第四十一會

大乘寶積經論四卷
  元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯兩
譯一闕
  右釋舊單卷大寶積經。即寶積第四十三
會是
寶髻菩薩四法經論一卷天親菩
薩造
  元魏天竺三藏毘目智仙等譯出序記
單本
  右釋大集經寶髻品。今入寶積在第四十
七會論序記云魏興和三年歳次辛酉九月朔旦庚子
之日烏萇國人刹利王種三藏法師毘目智仙中
天竺國婆羅門人瞿曇流支護法大士驃騎大將軍開
府儀同三司御史中尉勃海高仲密愛法之人沙門曇
林道俗相假於鄴城内在金華寺譯四千九百九十
七字諸録皆云菩提留支譯者誤也今依序記爲正
上三論十卷同帙
佛地經論七卷親光等菩薩
造釋佛地經
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
金剛般若論二卷無著菩
薩造
  隋天竺三藏達摩笈多譯出内典
録單本
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷無著菩
  *大唐三藏義淨譯新編
入録
  上三論十卷同帙
金剛般若波羅蜜經論三卷天親菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯第一譯
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷無著
菩薩
  頌世親
菩薩釋
  *大唐三藏義淨譯新編
二譯
  右二論及頌同本異譯
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷
  功徳施菩薩造
亦云功徳施論
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯單本出大
上四論及頌造者雖異並釋金剛般若經又有金剛仙
論十卷尋閲文理乃是元魏三藏菩提留支所撰釋天
親論既非梵本翻
傳所以此中不載
文殊師利菩薩問菩提經論二卷一名伽耶山頂
經論婆藪槃豆
  菩薩
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本第一譯
妙法蓮華經論一卷婆藪槃豆
菩薩造
  元魏中天竺三藏勒那摩提共僧朗等譯
第一譯
  上五論十一卷同帙
法華經論二卷初有歸敬頌
者或一卷
  元魏北天竺三藏菩提留支共曇林等譯
拾遺編入
第二譯
  右二論同本異譯其三藏義淨新譯法
華論五卷尋本未獲
勝思惟梵天所問經論四卷釋勝思惟
經或三
  元魏天竺三藏菩提留支譯*單本
涅槃論一卷婆藪槃豆菩薩
造略釋涅槃經
  沙門達磨菩提譯不知年代内典録中附
元魏代第一
譯後
本闕
涅槃經本有今無偈論一卷釋涅槃
一頌
  梁天竺三藏眞諦譯單本
遺教經論一卷釋遺
教經
  陳天竺三藏眞諦譯拾遺編
入單本
無量壽經論一卷藪槃
豆菩薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
三具足經論一卷天親菩薩造有
釋論無經本
  元魏天竺三藏毘目智仙等譯出序記
單本
  右論初記云三藏法師毘目智仙婆羅門人瞿曇流支愛
敬法人沙門曇林於鄴城内在金華寺魏興和三年歳
次辛酉月建在戌朔次庚午十三日譯千百十言驃騎
大將軍開府儀同三司御史中尉渤海高仲密啓請
供養守護流通諸録皆云菩提
留支譯者誤也今依序記爲正
轉法輪經論一卷天親菩薩造有
釋論無經本
  元魏天竺三藏毘目智仙等譯出序記
單本
  右論初記云魏驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉渤
海高仲密善求義方選眞簡僞故請法師毘目智仙并
其弟子瞿曇流支於鄴城内在金華寺興和三年歳次大
梁建酉之月朔次庚子十一日譯三千九百四十二言
沙門曇林對譯録記諸録皆云菩提
留支譯者誤也今依序記爲正
上八論十二卷同帙
大乘集義論
  七十六部三百六十三卷三十五帙
瑜伽師地論一百卷彌勒菩薩
説十帙
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
單重合譯
  右此瑜伽論梁代三藏眞諦譯者名十七地論只得五卷
縁礙遂輟北涼三藏曇無讖譯地持論但成十卷乃是本
地分中菩薩地此瑜伽論當第三譯
前之二本部帙不終大唐譯者方具備矣
顯揚聖教論二十卷無著菩薩
造二帙
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
瑜伽師地論釋一卷最勝子等
菩薩造
  *大唐三藏玄奘譯出翻經
圖單本
顯揚聖教論頌一卷無著菩
薩造
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
王法正理論一卷彌勒菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
大乘阿毘達磨集論七卷無著菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
  上四論十卷同帙
大乘阿毘達磨雜集論十六卷慧菩薩
糅釋上集論
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
中論四卷龍樹菩薩本
梵志青目釋
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本或
八卷
  上二論二十卷二帙
般若燈論釋十五卷龍樹菩薩本分別
明菩薩釋
  *大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯出内典
録單本
  右與中論本同釋異
十二門論一卷龍樹菩
薩造
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
十八空論一卷
  陳天竺三藏眞諦譯出翻
經圖
百論二卷提婆菩薩造
婆藪開士釋
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
廣百論本一卷聖天菩
薩造
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
  上五論二十卷二帙
大乘廣百論釋論十卷聖天本護
法釋一帙
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
十住毘婆沙論十四卷龍樹菩薩造或
十二或十五
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
菩提資糧論六卷聖者龍樹本
比丘自在釋
  隋天竺三藏達摩笈多譯出内典
録單本
  上二論二十卷二帙
大乘莊嚴經論十三卷無著菩薩造或
十五卷一帙
  *大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯出内典
録單本
大莊嚴論經十五卷馬鳴菩薩
造或十卷
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
順中論二卷無著菩
薩造
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯出序記
單本
  右順中論序記云魏尚書令儀同高公延國上賓瞿曇
流支在第供養正通佛法對釋曇林出斯義論武定元
年歳次癸亥八月十日揮辭丙寅凡有一萬三千七百
二十七字諸録皆云菩提留支譯者誤也今依序記爲正
攝大乘論三卷無著菩
薩造
  陳天竺三藏眞諦譯第二譯
  上三論二十卷二帙
攝大乘論二卷無著菩
薩造
  元魏天竺三藏佛陀扇多譯第一譯
攝大乘本論三卷無著菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第三譯
  右三本論同本異譯
攝大乘釋論十五卷世親菩薩釋
或十二卷
  陳天竺三藏眞諦譯第一譯
  上三論二十卷二帙又按仁壽大周等録復有
攝論一本十二卷成部亦
云眞諦所譯勘與此
同今者但存一本
攝大乘論釋論十卷世親菩薩
釋一帙
  隋天竺三藏達摩笈多譯出内典録
二譯
攝大乘論釋十卷世親菩薩
釋一帙
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第三譯
  右三釋論同本異譯
攝大乘論釋十卷無性菩薩
釋一帙
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
  右與前三論本同釋
佛性論四卷天親菩
薩造
  陳天竺三藏眞諦譯單本
決定藏論三卷
  梁天竺三藏眞諦譯單本
  右此決定藏論大周録中乃云失譯而不指言何代翻出
今詳此論文勢乃是眞諦所翻論中子注乃曰梁言前代
録家遺之不上今爲眞
諦所譯編於梁代録中
辯中邊論頌一卷彌勒菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
中邊分別論二卷婆藪槃豆
造或三卷
  陳天竺三藏眞諦譯第一譯
  上四論十卷同帙
*辯中邊論三卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
三譯
  右二釋論同本異譯
究竟一乘寶性論四卷或三卷
或五卷
  元魏天竺三藏勒那摩提譯第二譯*兩
譯一闕
業成就論一卷天親菩
薩造
  元魏天竺三藏毘目智仙等譯出序記
第一譯
  右論序記云魏興和三年歳次大梁七月辛未朔二十五
日驃騎大將軍開府儀同三司御史中尉*渤海高仲密
敬請三藏法師烏萇國人中天竺國婆羅門人瞿曇流支
釋曇林等在鄴城内金華寺譯四千八百七十二字序中
三藏雖不列名準制即是毘目智仙群録
直云瞿曇流支譯者誤也今依序記爲正
大乘成業論一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右二論同本異譯
因明正理門論本一卷大域龍
菩薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第一譯
  上五論十卷同帙
因明正理門論一卷大域龍
菩薩造
  *大唐三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二論同本異譯舊理門論周録爲
單本新勘爲重譯
因明入正理論一卷商羯羅
菩薩造
  大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
顯識論一卷内題云顯識品
從無相論出
  天竺三藏眞諦譯出論題單本
附陳代録
轉識論一卷即出前
顯識論
  天竺三藏眞諦譯出論題單本
附陳代録
唯識論一卷一名破色心初
云唯識無境界
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯第一譯
唯識論一卷初云修道不共他
上二論並天親造
  陳天竺三藏眞諦譯第二譯
唯識二十論一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出翻經圖
第三譯
  右三論同本異譯周録不言同本
新勘爲重譯
成唯識寶生論五卷一名二十唯識順
釋論護法菩薩造
  *大唐三藏義淨譯新編入
録單本
唯識三十論一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録單
本拾遺編入
  上九論十三卷同帙
成唯識論十卷護法等菩薩造釋
上三十論一帙
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
大丈夫論二卷婆羅
菩薩造
  北涼沙門釋道泰譯出翻經
圖單本
入大乘論二卷堅意菩
薩造
  北涼沙門釋道泰譯出内典
録單本
大乘掌珍論二卷清*辯菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
大乘五蘊論一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録第二
譯初譯本闕
大乘廣五蘊論一卷慧菩薩造
與前論異本
  *大唐中天竺三藏地婆訶羅譯出大周
録單本
寶行王正論一卷 陳天竺三藏眞諦譯單本
大乘起信論一卷馬鳴菩
薩造
  梁天竺三藏眞諦譯第一譯
  上七論十卷同帙
大乘起信論二卷馬鳴菩
薩造
  *大唐天后代于闐三藏實叉難陀譯新編
  右二論同本異譯舊起信論周録爲
單本新勘爲重譯
發菩提心論二卷或云發菩
提心經
  姚秦三藏鳩摩羅什譯單本
  右此發菩提心論大周録中經論二録倶有其名今以菩
薩所造編於論録但存一本或云天親菩薩所造亦云
彌勒菩薩所
説未詳孰是
三無性論二卷出無相論
或一卷
  陳天竺三藏眞諦譯單本
方便心論一卷凡四品
或二卷
  元魏西域沙門吉迦夜共曇曜譯第二譯*兩
譯一闕
如實論一卷題云如實論
反質難品
  梁天竺三藏眞諦譯單本
無相思塵論一卷或直云
思塵論
  陳天竺三藏眞諦譯出翻經圖
第一譯
觀所縁論一卷陳那菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典録
第二譯
  右二論同本異譯周録不言同本
新勘爲重譯
觀所縁論釋一卷護法菩
薩造
  *大唐三藏義淨譯新編入
録單本
  上八論十一卷同帙
迴諍論一卷龍樹菩
薩造
  元魏天竺三藏毘目智仙等譯出序記
單本
  右論序云魏興和三年歳次大梁 建辰之月朔次癸
酉辛卯之日烏長國人刹利王種三藏法師毘目智仙
共天竺國婆羅門人瞿曇流支在鄴城内金華寺譯凡有
一萬一千九十八字沙門曇*林之筆驃騎大將軍開
府儀同三司御史中尉勃海高仲密啓請供養
群録直云瞿曇流支譯者誤也今依序記爲正
縁生論一卷聖者欝
楞伽造
  隋天竺三藏達摩笈多譯出内典
録單本
十二因縁論一卷意菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
壹輸盧迦論一卷龍樹菩
薩造
  元魏婆羅門瞿曇般若流支譯單本
大乘百法明門論一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏玄奘譯出内典
録單本
百字論一卷提婆菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支
解捲論一卷
  陳天竺三藏眞諦譯出翻經圖
第一譯
掌中論一卷陳那菩
薩造
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入録
第二譯
  右二論同本異譯其解捲論周録爲
單本新勘爲重譯
取因假設論一卷陳那菩
薩造
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入
録單本
觀總相論頌一卷陳那菩
薩造
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
止觀門論頌一卷世親菩
薩造
  *大唐三藏義淨譯新編入
録單本
手杖論一卷尊者釋
迦稱造
  大唐三藏義淨譯新編入
録單本
六門教授習定論一卷無著菩薩本
世親菩薩釋
  *大唐天后代三藏義淨譯新編入
録單本
大乘法界無差別論一卷慧菩
薩造
  *大唐天后代于闐三藏提雲般若譯出大
周録

破外道小乘四宗論一卷提婆菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
破外道小乘涅槃論一卷提婆菩
薩造
  元魏天竺三藏菩提留支譯單本
  上十六論十六卷同帙
都計大乘經律論見流行者。總六百八十
六部。二千七百四十五卷。二百五十八

開元釋教録卷第十二別録
之二開元釋教*録卷第十三別録之
 *庚午歳西崇福寺沙門智昇撰 
  有譯有本録中聲聞三藏録第
聲聞藏者。小乘所詮之教也。能説教主。則示
生示滅應物隨縁。所詮之教。則九部四含
毘曇戒律。善男善女。禀之而脱屣塵勞。縁覺
聲聞。奉之而昇乎彼岸。蓋眞乘之小駕。乃菩
提之化城。誘進初心莫斯爲勝。始乎仙苑迄
彼金河。所詮半字之文。是謂聲聞之藏。洎乎
百川同會三車共適。齊登妙覺倶證泥洹。豈
有小大之異名。信爲我尊之漸誘者也。始自
漢明丁卯之歳。終我開元庚午之年。小乘三
藏見流行者。總三百三十部。一千七百六十
二卷。一百六十五帙。結爲聲聞法藏。科條別
顯具如後列
聲聞契經藏 二百四十部 六百一十八卷 
四十八帙
聲聞調伏藏 五十四部 四百四十六卷 
四十五帙
聲聞對法藏 三十六部 六百九十八卷 
七十二帙
小乘經重單合譯 一百五十三部 三百九
十四卷 三十一帙
  四阿笈摩經小乘契經之本故標初首後列
餘經
長阿含經二十二卷 二帙姚秦罽賓三藏佛
  陀耶舍共竺佛念譯單重
合譯
  右此部經凡有四分總三十經別僧肇序云長
含四分四誦
三十經
以爲一部
中阿含經六十卷或五十八
卷六帙
 東晋罽賓三藏瞿
  曇僧伽提婆譯第二譯
譯一闕
  右此部經凡有五誦。都十八品。總二百二
十二經別僧肇長含序云
中含四分五誦
増壹阿含經五十一卷或五十卷或四十
或三十三五帙
  東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯第二譯*兩
譯一闕
  右此部經凡有五十品。總四百七十二經
僧肇長含序云増
一阿含四分八誦
雜阿含經五十卷五帙 宋天竺三藏求那跋陀
  羅譯單重
合譯
  右此部經。説事既雜。故無品次誦等差別
僧肇長含序云
雜含四分十誦
別譯雜阿含經二十卷二帙 失譯經中子註有秦
言字雖不的知
  譯人姓名必是三
秦代譯今附秦録
右此部經與前經文雖先後不次。子細尋
究。不出前經此但撮要。故爲別部佛般泥洹
下諸經並
是四含中
別經異譯
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]