大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大乘阿毘達磨集論 (No. 1605_ 無著玄奘譯 ) in Vol. 31

[First] [Prev] 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]


  No.1605[cf.No.1606]

大乘阿毘達磨集論卷第一
  無著菩薩造
  三藏法師玄奘奉  詔譯
本事分中三法品第
    本事與決擇 是各有四種
    三法攝應成 諦法得論議
    幾何因取相 建立與次第
    義喩廣分別 集總頌應知
蘊界處各有幾。蘊有五。謂色蘊受蘊想蘊行
蘊識蘊。界有十八。謂眼界色界眼識界。耳界
聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌
識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。處
有十二。謂眼處色。處耳處聲處。鼻處香處。舌
處味處。身處觸處。意處法處
何因蘊唯有五。爲顯五種我事故。謂身具我
事。受用我事。言説我事。造作一切法非法
我事。彼所依止我自體事。何因界唯十八。
由身具等能持過現六行受用性故。何因處
唯十二。唯由身具能與未來六行受用爲生
長門故。何故名取蘊。以取合故名爲取蘊。何
等爲取。謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪説名
爲取。謂於未來現在諸蘊能引不捨故。希求
未來染著現在欲貪名取。何故界處名有取
法。應如蘊説。色蘊何相。變現相是色相。此有
二種。一觸對變壞。二方所示現。云何名爲
觸對變壞。謂由手足塊石刀杖寒熱飢渇蚊
虻蛇蠍。所觸對時即便變壞。云何名爲方所
示現。謂由方所可相。示現如此如此色。如是
如是色或由定心。或由不定尋思相應種種
搆畫。受蘊何相。領納相是受相。謂由受故。
領納種種淨不淨業諸果異熟。想蘊何相。搆
了相是想相。謂由想故。搆畫種種諸法像類。
隨所見聞覺知之義起諸言説。行蘊何相。造
作相是行相。謂由行故。令心造作於善不善
無記品。中驅役心故。識蘊何相。了別相是
識相。謂由識故。了別色聲香味觸法種種境
界。眼界何相。謂眼曾現見色。及此種子積集
異熟阿頼耶識。是眼界相。如眼界相耳鼻舌
身意界相亦爾。色界何相。謂色眼曾現見。及
眼界於此増上。是色界相。如色界相聲香味
觸法界相亦爾。眼識界何相。謂依眼縁色似
色了別。及此種子積集異熟阿頼耶識。是眼
識界相。如眼識界相耳鼻舌身意識界相亦
爾。處何相。如界應知隨其所應
云何建立色蘊。謂諸所有色。若四大種及四
大種所造。云何四大種。謂地界水界火界風
界。何等地界。謂堅鞕性。何等水界。謂流濕
性。何等火界。謂温熱性。何等風界。謂輕等
動性。云何所造色。謂眼根耳根鼻根舌根身
根。色聲香味所觸一分。及法處所攝色。何等
眼根。謂四大種所造眼識所依清淨色。何等
耳根。謂四大種所造耳識所依清淨色。何等
鼻根。謂四大種所造鼻識所依清淨色。何等
舌根。謂四大種所造舌識所依清淨色。何等
身根。謂四大種所造身識所依清淨色。何等
爲色。謂四大種所造眼根所行義。謂青黄赤
白長短方圓。麁細高下正不正。光影明闇雲
煙塵霧。迥色表色空一顯色。此復三種。謂妙
不妙倶相違色。何等爲聲。謂四大種所造耳
所取義。或可意或不可意。或倶相違。或
執受大種爲因。或不執受大種爲因。或倶大
種爲因。或世所極成。或成所引。或遍計所起。
或聖言所攝。或非聖言所攝。何等爲香。謂四
種所造鼻根所取義。謂好香惡香平等香
倶生香和合香變異香。何等爲味。謂四大種
所造舌根所取義。謂苦酢甘辛醎淡。或可意
或不可意。或倶相違或倶生。或和合或變異。
何等所觸一分。謂四大種所造身根所取義。
謂滑性澁性輕性重性軟性緩急冷飢渇飽力
劣悶癢黏病老死疲息勇。何等法處所攝色。
有五種應知謂極略色。極迥色。受所引色。遍
計所起。色定自在所生色
云何建立受蘊。謂六受身。眼觸所生受。耳觸
所生受。鼻觸所生受。舌觸所生受。身觸所生
受。意觸所生受。如是六受身。或樂或苦或
不苦不樂。復有樂身受苦身受不苦不樂身
受。樂心受苦心受不苦不樂心受。復有樂有
味受苦有味受不苦不樂有味受。樂無味受
苦無味受不苦不樂無味受。復有樂依耽嗜
受苦依耽嗜受不苦不樂依耽嗜受。樂依出
離受苦依出離受不苦不樂依出離受。何等
身受。謂五識相應受。何等心受。謂意識相
應受。何等有味受。謂自體愛相應受。何等無
味受。謂此愛不相應受。何等依耽嗜受。謂
妙五欲愛相應受。何等依出離受。謂此愛不
相應受
云何建立想蘊。謂六想身。眼觸所生想。耳觸
所生想。鼻觸所生想。舌觸所生想。身觸所生
想。意觸所生想。由此想故。或了有相。或了
無相。或了小或了大。或了無量。或了無少
所有無所有處。何等有相想。謂除不善言説
無想界定及有頂定想。所餘諸想。何等無相
想。謂所餘想。何等小想。謂能了欲界想。何
等大想。謂能了色界想。何等無量想。謂能了
空無邊處識無邊處想。何等無少所有無所
有處想。謂能了無所有處想
云何建立行蘊。謂六思身。眼觸所生思。耳觸
所生思。鼻觸所生思。舌觸所生思。身觸所
生思。意觸所生思。由此思故思作諸善。思作
雜染。思作分位差別。又即此思除受及想與
餘心所法心不相應行。總名行蘊。何等名爲
餘心所法。謂作意觸欲勝解念三摩地慧信
慚愧無貪無瞋無癡勤安不放逸捨不害貪瞋
慢無明疑薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見
忿恨覆惱嫉慳誑諂憍害無慚無愧惛沈掉
擧不信懈怠放逸忘念不正知散亂睡眠惡作
尋伺
何等爲思。謂於心造作意業爲體。於善不善
無記品中役心爲業。何等作意。謂發動心爲
體。於所縁境持心爲業。何等爲觸。謂依三和
合諸根變異分別爲體。受所依爲業。何等爲
欲。謂於所樂事彼彼引發所作希望爲體。正
勤所依爲業。何等勝解。謂於決定事隨所決
定印持爲體。不可引轉爲業。何等爲念。謂於
串習事令心明記不忘爲體。不散亂爲業。何
等三摩地。謂於所觀事令心一境爲體。智所
依止爲業。何等爲慧。謂於所觀事擇法爲體。
斷疑爲業
何等爲信。謂於有體有徳有能忍可清淨希
望爲體。樂欲所依爲業。何等爲慚。謂於諸過
惡自羞爲體。惡行止息所依爲業。何等
愧。謂於諸過惡羞他爲體。業如慚説。何等無
貪。謂於有有具無著爲體。惡行不轉所依爲
業。何等無瞋。謂於諸有情苦及苦具無恚爲
體惡行不轉所依爲業。何等無癡。謂由報教
證智決擇爲體。惡行不轉所依爲業。何等爲
勤。謂心勇悍爲體。或被甲或加行。或無下或
無退或無足。差別成滿善品爲業。何等爲安。
謂止息身心麁重身心調暢爲體。除遣一切
障礙爲業。何等不放逸。謂依止正勤無貪無
瞋無癡修諸善法。於心防護諸有漏法爲體。
成滿一切世出世福爲業。何等爲捨。謂依止
正勤無貪無瞋無癡。與雜染住相違。心平等
性。心正直性。心無功用住性爲體。不容雜染
所依爲業。何等不害。謂無瞋善根一分心悲
愍爲體。不損惱爲業
何等爲貪。謂三界愛爲體。生衆苦爲業。何等
爲瞋。謂於有情苦及苦具心恚爲體。不安隱
住惡行所依爲業。何等爲慢。謂依止薩迦耶
見心高擧爲體。不敬苦生所依爲業。何等無
明。謂三界無知爲體。於諸法中邪決定疑
雜生起所依爲業。何等爲疑。謂於諦猶豫爲
體。善品不生所依爲業。何等薩迦耶見。謂於
五取蘊等隨觀執我及我所。諸忍欲覺觀見
爲體。一切見趣所依爲業。何等邊執見。謂於
五取蘊等隨觀執或斷或常。諸忍欲覺觀見
爲體。障處中行出離爲業。何等見取。謂於諸
見及見所依五取蘊等。隨觀執爲最爲勝爲
上爲妙。諸忍欲覺觀見爲體。執不正見所依
爲業。何等戒禁取。謂於諸戒禁及戒禁所依
五取蘊等。隨觀執爲清淨爲解脱爲出離。諸
忍欲覺觀見爲體。勞而無果所依爲業。何等
邪見。謂謗因謗果。或謗作用。或壞實事。或邪
分別。諸忍欲覺觀見爲體斷善根爲業。及不
善根堅固所依爲業。不善生起爲業。善不生
起爲業。如是五見。幾増益見。幾損減見。四是
増益見。謂於所知境増益自性及差別故。於
諸見中増益第一及清淨故。一多分是損減
見。計前後際所有諸見。彼於此五幾見所攝。
謂或二或一切。於不可記事所有諸見。彼於
此五幾見所攝。謂或二或一切。薄伽梵觀何
過失故。於蘊界處以五種相非毀執我。由觀
彼攝受薩迦耶見者。有五種過失故。謂異相
過失。無常過失。不自在過失。無身過失。不
由功用解脱過失。於五取蘊有二十句薩迦
耶見。謂計色是我。我有諸色色。屬於我。我
在色中。如是計受想行識是我。我有識等識。
等屬我。我在識等中。於此諸見。幾是我見
幾是我所見。謂五是我見。十五是我所見。何
因十五是我所見。由相應我所故。隨轉我所
故。不離我所故。薩迦耶見。當言於事了不了
耶。當言於事不得決了。如於繩上妄起蛇

何等爲忿。謂於現前不饒益相。瞋之一分心
怒爲體。執杖憤發所依爲業。何等爲恨。謂
自此已後即瞋一分懷怨不捨爲體。不忍所
依爲業。何等爲覆。謂於所作罪他正擧時。癡
之一分隱藏爲體。悔不安住所依爲業。何等
爲惱。忿恨居先瞋之一分心戻爲體。高暴麁
言所依爲業。生起非福爲業。不安隱住爲業。
何等爲嫉。謂耽著利養不耐他榮瞋之一分
妬爲體。令心憂慼不安隱住爲業。何等爲
慳。謂耽著利養於資生具貪之一分。心悋爲
體。不捨所依爲業。何等爲誑。謂耽著利養貪
癡一分。詐現不實功徳爲體。邪命所依爲業。
何等爲諂。謂耽著利養貪癡一分矯設方便
隱實過惡爲體。障正教授爲業。何等爲憍。
謂或依少年無病長壽之相。或得隨一有漏
榮利之事。貪之一分令心。悦豫爲體。一切
煩惱及隨煩惱所依爲業。何等爲害。謂瞋之
一分。無哀無悲無愍爲體。損惱有情爲業。何
等無慚。謂貪瞋癡分。於諸過惡不自羞爲體。
一切煩惱及隨煩惱助伴爲業。何等無愧。謂
貪瞋癡分。於諸過惡不羞他爲體。一切煩惱
及隨煩惱助伴爲業。何等惛沈。謂愚癡分。心
無堪任爲體。障毘鉢舍那爲業。何等掉擧。謂
貪欲分。隨念淨相心不寂靜爲體。障奢摩他
爲業。何等不信。謂愚癡分。於諸善法心不
忍可心不清淨心不希望爲體。懈怠所依爲
業。何等懈怠。謂愚癡分。依著睡眠倚臥爲樂
心不策勵爲體。障修方便善品爲業。何等放
逸。謂依懈怠及貪瞋癡不修善法。於有漏法
心不防護爲體。憎惡損善所依爲業。何等忘
念。謂諸煩惱相應念爲體。散亂所依爲業。何
等不正知。謂諸煩惱相應慧爲體由此慧故
起不正知身語心行毀所依爲業。何等散亂。
謂貪瞋癡分心流散爲體此復六種謂自性
散亂外散亂内散亂相散亂麁重散亂作意散
亂。云何自性散亂。謂五識身。云何外散亂。謂
正修善時於五妙欲其心馳散。云何内散亂。
謂正修善時沈掉味著。云何相散亂。謂爲他
歸信矯示修善。云何麁重散亂。謂依我我所
執。及我慢品麁重力故。修善法時於已生起
所有諸受起我我所。及與我慢執受間雜取
相。云何作意散亂。謂依餘乘餘定若依若入。
所有流散能障離欲爲業
何等睡眠。謂依睡眠因縁。是愚癡分心略爲
體。或善或不善或無記。或時或非時。或應爾
或不應爾。越失可作所依爲業。何等惡作。
謂依樂作不樂作應作不應作。是愚癡分心
追悔爲體。或善或不善或無記。或時或非時。
或應爾或不應爾。能障心住爲業。何等爲尋。
謂或依思或依慧。尋求意言令心麁轉爲體。
何等爲伺。謂或依思或依慧。伺察意言令心
細*轉爲體。如是二種。安不安住所依爲業」
復次諸善心所斷自所治爲業。煩惱隨煩惱
障自能治爲業
何等名爲心不相應行。謂得無想定滅盡定
無想異熟命根衆同分生老住無常名身句身
文身異生性流轉定異相應勢速次第時方數
和合等。何等爲得謂於善不善無記法。若増
若減假立獲得成就。何等無想定。謂已離遍
淨欲未離上欲出離想。作意爲先故。於不恒
行心心所滅。假立無想定。何等滅盡定。謂已
離無所有處欲。超過有頂暫息想。作意爲先
故。於不恒行諸心心所及恒行一分心心所
滅。假立滅盡定。何等無想異熟。謂已生無想
有情天中。於不恒行心心所滅。假立無想異
熟。何等命根。謂於衆同分先業所引。住時決
定假立命根。何等衆同分。謂如是如是有情。
於種種類自體相似。假立衆同分。何等爲生。
謂於衆同分諸行本無今有。假立爲生。何等
爲老。謂於衆同分諸行相續變異。假立爲老。
何等爲住。謂於衆同分諸行相續不變壞。假
立爲住。何等無常。謂於衆同分諸行相續變
壞。假立無常。何等名身。謂於諸法自性増言
假立名身。何等句身。謂於諸法差別増言假
立句身何等文身。謂於彼二所依諸字。假立
文身。此言文者能彰彼二故。此又名顯。能顯
彼義故。此復名字。無異轉故。何等異生性。
謂於聖法不得假立異生性。何等流轉。謂於
因果相續不斷。假立流轉。何等定異。謂於因
果種種差別。假立定異何等相應。謂於因果
稱。假立相應。何等勢速。謂於因果迅疾
流轉。假立勢速。何等次第謂於因果一一流
轉。假立次第。何等爲時。謂於因果相續流
轉。假立爲時。何等爲方。謂於東西南北四維
上下因果差別假立爲方。何等爲數。謂於諸
行一一差別。假立爲數。何等和合。謂於因果
衆縁集會假立和合
云何建立識蘊。謂心意識差別。何等爲心。謂
蘊界處習氣所熏。一切種子阿頼耶識。亦名
異熟識。亦名阿陀那識。以能積集諸習氣故。
何等爲意謂一切時縁阿頼耶識思度爲性。
與四煩惱恒相應。謂我見我愛我慢無明。此
意遍行。一切善不善無記位。唯除聖道現前
若處滅盡定及在無學地又六識以無間滅識
爲意。何等爲識。謂六識身。眼識耳識鼻識
舌識身識意識。何等眼識。謂依眼縁色了別
爲性。何等耳識。謂依耳縁聲了別爲性。何等
鼻識。謂依鼻縁香了別爲性。何等舌識。謂依
舌縁味了別爲性。何等身識。謂依身縁觸了
別爲性。何等意識。謂依意縁法了別爲性
云何建立界。謂色蘊即十界。眼界色界耳界
聲界鼻界香界舌界味界身界觸界。及意界
一分。受蘊想蘊行蘊即法界一分。識蘊即七
識界。謂眼等六識界及意界
何等界法蘊不攝耶。謂法界中諸無爲法。此
無爲法復有八種謂善法眞如不善法眞如
無記法眞如虚空非擇滅擇滅不動及想受
滅。何等善法眞如。謂無我性亦名空性。無相
實際勝義法界。何故眞如説名眞如。謂彼自
性無變異故。何故眞如名無我性。離二我故。
何故眞如名爲空性。一切雜染所不行故。何
故眞如名爲無相。以一切相皆寂靜故何故
眞如名爲實際。以無顛倒所縁性故。何故眞
如名爲勝義。最勝聖智所行處故。何故眞如
名爲法界。一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相
故。如善法眞如。當知不善法眞如無記法眞
如亦爾。何等虚空。謂無色性容受一切所作
業故。何等非擇滅。謂是滅非離繋。何等擇
滅。謂是滅是離繋。何等不動。謂已離遍淨
欲。未離上欲苦樂滅。何等想受滅。謂已離
無所有處欲。超過有頂暫息想。作意爲先
故。諸不恒行心心所滅。及恒行一分心心所
滅又若五種色若受想行蘊。及此所説八無
爲法。如是十六總名法界
云何建立處。謂十色界即十色處。七識界即
意處。法界即法處
由此道理諸蘊界處三法所攝。謂色蘊法界
意處。如説眼及眼界。若有眼亦眼界耶。設有
眼界亦眼耶。或有眼非眼界。謂阿羅漢最後
眼。或有眼界非眼。謂處卵&T021400;羯邏藍時。頞部
曇時。閉尸時。在母腹中若不得眼。設得已
失。若生無色異生所有眼因。或有眼亦眼界。
謂所餘位。或有無眼無眼界。謂已入無餘依
涅槃界。及諸聖者生無色界。如眼與眼界。如
是耳鼻舌身與耳等界。隨其所應盡當知。若
有意亦意界耶。設有意界亦意耶。或有意非
意界。謂阿羅漢最後意。或有意界非意。謂處
滅定者所有意因。或有意亦意界。謂所餘位。
或有無意無意界。謂已入無餘依涅槃界。若
生長彼地。即用彼地眼還見彼地色耶。或有
即用彼地眼還見彼地色。或復餘地。謂生長
欲界用色廛眼見欲廛色。或用色廛上地眼
見下地色。如以眼對色。如是以耳對聲。如生
長欲界如是生長色界。若生長欲界。即以欲
廛鼻舌身。還嗅甞覺欲廛香味觸。若生長色
界。即以色廛身。還覺自地觸。彼界自性定無
香味。離段食貪故。由此道理亦無鼻舌兩識。
若生長欲界。即以欲廛意知三界法及無漏
法。如生長欲界。如是生長色界。若生長無色
界。以無色廛意。知無色廛自地法及無漏法。
若以無漏意知三界法及無漏法。何故諸蘊
如是次第。由識住故。謂四識住及識。又前爲
後依故。如其色相而領受故。如所領受而了
知故。如所了知而思作故。如所思作隨彼彼
處而了別故。又由染汚清淨故。謂若於是處
而起染淨。若由領受取相造作故。染汚清淨。
若所染汚及所清淨。由此理故説蘊次第
何故諸界如是次第。由隨世事差別轉故。云
何世事差別而轉。謂諸世間最初相見。既相
見已更相問訊既問訊。已即受沐浴塗香花
鬘。次受種種上妙飮食。次受種種臥具侍女。
然後意界處處分別。以内界次第故建立外
界。隨此次第建立識界。如界次第處亦如是。
蘊義云何。諸所有色。若過去若未來若現在。
若内若外若麁若細。若劣若勝若遠若近。彼
一切略説一色蘊。積聚義故。如財貨蘊。如
是乃至識蘊。又苦相廣大故名爲蘊。如大材
蘊。如契經言。如是純大苦蘊集故。又荷雜染
擔故名爲蘊。如肩荷擔
界義云何。一切法種子義。又能持自相義。又
能持因果性義。又攝持一切法差別義。處義
云何。識生長門義是處義
如佛所説。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焔。
行如芭蕉。識如幻化。以何義故色如聚沫乃
至識如幻化。以無我故。離淨故。少味故。不堅
故不實故。
大乘阿毘達磨集論卷第一大乘阿毘達磨集論卷第二
  無著菩薩造
  *三藏法師玄奘奉  詔譯
  本事分中三法品第一之二
復次蘊界處廣分別云。何嗢柁南曰
    實有性等所知等 色等漏等已生等
    過去世等諸縁等 云何幾種爲何義
蘊界處中云何實有。幾是實有。爲何義故觀
實有耶。謂不待名言此餘根境。是實有義。一
切皆是實有。爲捨執著實有我故。觀察實有」
云何假有。幾是假有。爲何義故觀假有耶。謂
待名言此餘根境。是假有義一切皆是假有。
爲捨執著實有我故。觀察假有
云何世俗有。幾是世俗有。爲何義故觀世俗
有耶。謂雜染所縁。是世俗有義。一切皆是世
俗有。爲捨執著雜染相我故。觀察世俗有。云
何勝義有。幾是勝義有。爲何義故觀勝義有
耶。謂清淨所縁。是勝義有義。一切皆是勝義
有。爲捨執著清淨相我故。觀察勝義有。云何
所知。幾是所知。爲何義故觀所知耶。謂所知
有五種。一色二心三心所有法四心不相應
行五無爲若於是處雜染清淨。若所雜染及
所清淨。若能雜染及能清淨。若於此分位若
此清淨性。由依此故一切皆是所知。此中色
謂色蘊。十色界十色處。及法界法處所攝諸
色。心謂識蘊。七識界及意處。心所有法。謂
受蘊想蘊相應行蘊。及法界法處一分。心不
相應行。謂不相應行蘊及法界法處一分。無
爲謂法界法處一分。又所知法者謂勝解智
所行故。道理智所行故。不散智所行故。内證
智所行故。他性智所行故。下智所行故。上智
所行故。厭患智所行故。不起智所行故。無生
智所行故。智智所行故。究竟智所行故。大義
智所行故。是所知義。一切皆是所知。爲捨執
著知者見者我故。觀察所知
云何所識。幾是所識。爲何義故觀所識耶。謂
無分別故。有分別故。因故轉故相故。相所生
故。能治所治故。微細差別故是所識義。一切
皆是所識。爲捨執著能見者等我故。觀察所

云何所通達。幾是所通達。爲何義故觀所通
達耶。謂轉變故隨聞故入行故來故往故出
離故。是所通達義。一切皆是所通達。爲捨執
著有威徳我故。觀察所通達
云何有色。幾是有色。爲何義故觀有色耶。謂
色自性故。依大種故。憙集故。有方所故。處
遍滿故。方所可説故。方處所行故。二同所行
故。相屬故隨逐故。顯了故變壞故。顯示故積
集建立故。外門故内門故。長遠故分限故。暫
時故示現故。是有色義。一切皆是有色。或隨
所應。爲捨執著有色我故。觀察有色
云何無色。幾是無色。爲何義故觀無色耶。謂
有色相違是無色義。一切皆是無色。或隨所
應。爲捨執著無色我故。觀察無色
云何有見。幾是有見。爲何義故觀有見耶。謂
眼所行境是有見義。餘差別如有色説。一切
皆是有見。或隨所應。爲捨執著眼境我故。觀
察有見
云何無見。幾是無見。爲何義故觀無見耶。謂
有見相違是無見義。一切皆是無見。或隨所
應。爲捨執著非眼境我故。觀察無見
云何有對。幾是有對。爲何義故觀有對耶。謂
諸有見者皆是有對。又三因故説名有對。
謂種類故積集故不修治故。種類者。謂諸
色法互爲能礙互爲所礙。積集者。謂極微
已上。不修治者。謂非三摩地自在轉色。又損
害依處是有對義。一切皆是有對。或隨所應
爲捨執著不遍行我故。觀察有對
云何無對。幾是無對。爲何義故觀無對耶。謂
有對相違是無對義。一切皆是無對。或隨所
應。爲捨執著。遍行我故。觀察無對
云何有漏。幾是有漏。爲何義故觀有漏耶。謂
漏自性故。漏相屬故。漏所縛故。漏所隨故。漏
隨順故。漏種類故。是有漏義五取蘊十五界
十處全。及三界二處少分。是有漏。爲捨執著
漏合我故。觀察有漏
云何無漏。幾是無漏爲何義故觀無漏耶。謂
有漏相違是無漏義。五無取蘊全及三界二
處少分。是無漏爲捨執著離漏我故。觀察無
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]