大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

瑜伽師地論 (No. 1579_ 彌勒玄奘譯 ) in Vol. 30

[First] [Prev+100] [Prev] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]
瑜伽師地論卷第五十一
  彌勒菩薩説
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
  攝決擇分中五識身相應地意地之一
如是已説本地。次説諸地決擇善巧。由此
決擇善巧爲依。於一切地善能問答。今當
先説五識身地意地決擇。問前説種子依。謂
阿頼耶識。而未説有有之因縁廣分別義。
何故不説。何縁知有廣分別義。云何應知。
答由此建立是佛世尊最深密記。是故不
説。如世尊言
    阿陀那識甚深細 一切種子如瀑流
    我於凡愚不開演 恐彼分別執爲我
復次嗢拕南曰
    執受初明了 種子業身受
    無心定命終 無皆不應理
由八種相。證阿頼耶識決定是有。謂若離
阿頼耶識依止執受不應道理。最初生起不
應道理。有明了性不應道理。有種子性
不應道理。業用差別不應道理。身受差別
不應道理。處無心定不應道理。命終時識
不應道理。何故若無阿頼耶識依止執受
不應道理。由五因故。何等爲五。謂阿頼耶
識先世所造業行爲因。眼等轉識於現在
世衆縁爲因。如説根及境界。作意力故諸
轉識生。乃至廣説是名初因。又六識身有善
不善等性可得。是第二因。又六識身無覆無
記異熟所攝類不可得。是第三因。又六識身
各別依轉。於彼彼依彼彼識轉。即彼所依
應有執受。餘無執受不應道理。設許執
受亦不應理。識遠離故。是第四因。又所依
止應成數數執受過失。所以者何。由彼眼
識於一時轉一時不轉。餘識亦爾。是第五
因。如是先業及現在縁以爲因故。善不善等
性可得故。異熟種類不可得故。各別所依
諸識轉故。數數執受依止過故。不應道理。
何故若無阿頼耶識。最初生起不應道理。
謂有難言。若決定有阿頼耶識。應有二識
倶時生起。應告彼言。汝於無過妄生過想。
何以故。容有二識倶時轉故。所以者何。且
如有一倶時欲見。乃至欲知。隨有一識最
初生起。不應道理由彼爾時作意無別。根
境亦爾。以何因縁識不倶轉
何故若無諸識倶轉。與眼等識同行意識。
明了體性不可得耶。謂或有時憶念過去曾
所受境。爾時意識行不明了。非於現境意
現行時得有如是不明了相。是故應許諸
識倶轉或許意識無明了性
何故若無阿頼耶識。有種子性不應道理。
謂六識身展轉異故。所以者何。從善無間。不
善性生。不善無間復善性生。從二無間無記
性生。劣界無間中界生。中界無間妙界生。如
是妙界無間乃至劣界生。有漏無間無漏生。
無漏無間有漏生。世間無間出世生。出世無
間世間生。非如是相有種子性應正道理。
又彼諸識長時間斷。不應相續長時流轉。是
故此亦不應道理。何故若無諸識倶轉。業
用差別不應道理。謂若略説有四種業。一
了別器業。二了別依業。三了別我業。四了別
境業。此諸了別刹那刹那倶轉可得。是故一
識於一刹那。有如是等業用差別不應道

何故若無阿頼耶識。身受差別不應道理。
謂如有一或如理思或不如理。或無思慮
或隨尋伺。或處定心或不在定。爾時於身
諸領受。起非一衆多種種差別。彼應無有
然現可得。是故定有阿頼耶識
何故若無阿頼耶識。處無心定不應道理。
謂入無想定或滅盡定。應如捨命識離於
身。非不離身。如世尊説當於爾時識不
離身故
何故若無阿頼耶識。命終時識不應道理。
謂臨終時或從上身分。識漸捨離冷觸漸起。
或從下身分。非彼意識有時不轉。故知唯
有阿頼耶識能執持身。此若捨離。即於身
分冷觸可得。身無覺受。意識不爾。是故若
無阿頼耶識不應道理
復次嗢*拕南曰
    所縁若相應 更互爲縁性
    與識等倶轉 雜染汚還滅
若略説阿頼耶識。由四種相建立流轉。由
一種相建立還滅。云何四相建立流轉。當
知建立所縁轉故。建立相應轉故。建立互
爲縁性轉故。建立識等倶轉轉故。云何一
相建立還滅。謂由建立雜染轉故。及由建
立彼還滅故。云何建立所縁轉相。謂若略説
阿頼耶識。由於二種所縁境轉。一由了別
内執受故。二由了別外無分別器相故。了
別内執受者。謂能了別遍計所執自性妄執
習氣。及諸色根根所依處。此於有色界。若在
無色。唯有習氣執受了別。了別外無分別器
相者。謂能了別依止。縁内執受阿頼耶識
故。於一切時無有間斷。器世間相譬如
燈焔生時内執膏炷外發光明。如是阿頼
耶識縁内執受縁外器相。生起道理應知
亦爾
復次阿頼耶識縁境微細。世聰慧者亦難了

復次阿頼耶識縁境。無廢時無變易。從初
執受刹那乃至命終。一味了別而轉故
復次阿頼耶識於所縁境念念生滅。當知刹
那相續流轉非一非常。復次阿頼耶識。當
言於欲界中縁狹小執受境。於色界中
縁廣大執受境。於無色界空無邊處識無邊
處縁無量執受境。於無所有處縁微細
執受境。於非想非非想處縁極微細執受
境。如是了別二種所縁故。於所縁境微細
了別故。相似了別故。刹那了別故。了別狹
小執受所縁故。了別廣大執受所縁故。
了別無量執受所縁故。了別微細執受所
縁故。了別極微細執受所縁故。應知建
立阿頼耶識所縁轉相
云何建立相應轉相。謂阿頼耶識。與五遍行
心相應所恒共相應。謂作意觸受想思。如
是五法。亦唯異熟所攝最極微細。世聰慧者
亦難了故。亦常一類縁境而轉。又阿頼耶識
相應受。一向不苦不樂無記性攝。當知餘心
法行相亦爾。如是遍行心所相應故。異熟
一類相應故。極微細轉相應故。恒常一類縁
境而轉相應故。不苦不樂相應故。一向無記
相應故。應知建立阿頼耶識相應轉相
云何建立互爲縁性轉相。謂阿頼耶識。與諸
轉識作二縁性。一爲彼種子故。二爲彼所
依故。爲種子者。謂所有善不善無記轉識
轉時。一切皆用阿頼耶識爲種子故。爲所
依者。謂由阿頼耶識執受色根。五種識身
依之而轉。非無執受。又由有阿頼耶識故
得有末那。由此末那爲依止故意識得
轉。譬如依止眼等五根五識身轉。非無五
根。意識亦爾非無意根。復次諸轉識。與阿
頼耶識作二縁性。一於現法中。能長養彼
種子故。二於後法中。爲彼得生攝殖彼
種子故。於現法中長養彼種子者。謂如
依止阿頼耶識善不善無記轉識轉時。如是
如是於一依止同生同滅。熏習阿頼耶識。
由此因縁後後轉識善不善無記性轉。更増
長轉更熾盛轉更明了而轉。於後法中爲彼
得生攝*殖彼種子者。謂彼熏習種類。能引
攝當來異熟無記。阿頼耶識如是爲彼種子
故。爲彼所依故。長養種子故。攝*殖種子
故。應知建立阿頼耶識與諸轉識互爲縁
性轉相。云何建立阿頼耶識與轉識等倶
轉轉相。謂阿頼耶識。或於一時唯與一種
轉識倶轉。所謂末那。何以故。由此末那。我
見慢等恒共相應思量行相。若有心位若無
心位。常與阿頼耶識一時倶轉。縁阿頼耶
識以爲境界。執我起慢思量行相。或於一
時與二倶轉。謂末那及意識。或於一時與
三倶轉。謂五識身隨一轉時。或於一時與
四倶轉。謂五識身隨二轉時。或時乃至與七
倶轉。謂五識身和合轉時。又復意識染汚末
那以爲依止。彼未滅時相了別縛不得解
脱。末那滅已相縛解脱。又復意識能縁他境
及縁自境。縁他境者。謂縁五識身所縁境
界或頓不頓縁自境者。謂縁法
復次阿頼耶識。或於一時與苦受樂受不苦
不樂受倶時而轉。此受與轉識相應依彼
而起。謂於人中若欲界天。若於一分鬼傍
生中。倶生不苦不樂受與轉識相應。苦受
樂受不苦不樂受相雜倶轉。若那落迦等中
他所映奪。不苦不樂受與純苦。無雜受倶
時而轉。當知此受被映奪故難可了知。如
那落迦等中一向苦受倶轉。如是於下三靜
慮地。一向樂受倶轉。於第四靜慮地乃至有
頂。一向不苦不樂受倶轉
復次阿頼耶識。或於一時與轉識相應善不
善無記諸心*所倶時而轉
如是阿頼耶識。雖與轉識倶時而轉。亦與
客受客善不善無記心*所倶時而轉。然不
應説與彼相應。何以故。由不與彼同縁
轉故。如眼識雖與眼根倶轉然不相應。
此亦如是。應知此中依少分相似道理故
得爲喩。又如諸心*所雖心*所性無有差
別。然相異故於一身中一時倶轉互不相
違。如是阿頼耶識與諸轉識。於一身中一
時倶轉。當知更互亦不相違。又如於一
流有多波浪一時而轉互不相違。又如於
一清淨鏡面有多影像一時而轉互不相
違。如是於一阿頼耶識。有多轉識一時倶
轉。當知更互亦不相違。又如一眼識於一
間於一事境。唯取一類無異色相。或
於一時頓取非一種種色相。如眼識於衆
色。如是耳識於衆聲。鼻識於衆香。舌識於
衆味亦爾。又如身識或於一時於一事境
唯取一類無異觸相。或於一時頓取非一
種種觸相。如是分別意識。於一時間或取
一境相。或取非一種種境相。當知道理亦
不相違。又前説末那恒與阿頼耶識倶轉
乃至未斷。當知常與倶生任運四種煩惱
一時相應。謂薩迦耶見。我慢。我愛。及與無
明。此四煩惱。若在定地若不定地。當知恒
行不與善等相違。是有覆無記性。如是阿
頼耶識。與轉識倶轉故。與諸受倶轉故。與
善等倶轉故。應知建立阿頼耶識倶轉轉

云何建立阿頼耶識雜染還滅相。謂略説阿
頼耶識是一切雜染根本。所以者何。由此識
是有情世間生起根本。能生諸根根所依處
及轉識等故。亦是器世間生起根本。由能
生起器世間故。亦是有情互起根本。一切有
情相望互爲増上縁故。所以者何。無有有
情與餘有情互相見等時。不生苦樂等更
相受用。由此道理當知有情界互爲増上
縁。又即此阿頼耶識。能持一切法種子故。
於現在世是苦諦體。亦是未來苦諦生因。又
是現在集諦生因。如是能生有情世間故。
能生器世間故。是苦諦體故。能生未來苦
諦故。能生現在集諦故。當知阿頼耶識是
一切雜染根本
復次阿頼耶識所攝持順解脱分。及順決擇
分等善法種子。此非集諦因。由順解脱分等
善根與流轉相違故。所餘世間所有善根。
因此生故轉更明盛。由此因縁彼所攝受
自類種子。轉有功能轉有勢力。増長種子
速得成立。復由此種子故彼諸善法轉明盛
生。又復能感當來轉増轉勝可愛可樂諸異
熟果。復次依此一切種子阿頼耶識故。薄伽
梵説。有眼界色界眼識界。乃至有意界法界
意識界。由於阿頼耶識中有種種界故。又
如經説惡叉聚喩。由於阿頼耶識中有多
界故
復次此雜染根本阿頼耶識。修善法故方得
轉滅。此修善法若諸異生。以縁轉識爲境
作意方便住心。能入最初聖諦現觀。非未
見諦者於諸諦中。未得法眼。便能通達一
切種子阿頼耶識。此未見諦者修如是行
已。或入聲聞正性離生。或入菩薩正性離
生。達一切法眞法界已。亦能通達阿頼耶
識。當於爾時能總觀察自内所有一切雜
染。亦能了知自身外爲相縛所縛。内爲麁
重縛所縛
復次修觀行者。以阿頼耶識是一切戲論所
攝諸行界故。略彼諸行。於阿頼耶識中總
爲一團一積一聚。爲一聚已由縁眞如境
智。修習多修習故而得轉依。轉依無間當
言已斷阿頼耶識。由此斷故當言已斷
一切雜染。當知轉依由相違故。能永對治
阿頼耶識。又阿頼耶識體是無常。有取受性。
轉依是常。無取受性。縁眞如境聖道方能
轉依故。又阿頼耶識。恒爲一切麁重所隨。
轉依究竟遠離一切所有麁重。又阿頼耶識。
是煩惱轉因。聖道不轉因。轉依是煩惱不轉
因。聖道轉因。應知但是建立因性。非生因
性。又阿頼耶識。令於善淨無記法中不得
自在。轉依令於一切善淨無記法中得大
自在。又阿頼耶識斷滅相者。謂由此識正斷
滅故捨二種取。其身雖住猶如變化。所以
者何。當來後有苦因斷故。便捨當來後有之
取。於現法中一切煩惱因永斷故。便捨現
法一切雜染所依之取。一切麁重永遠離故。
唯有命縁暫時得住。由有此故契經中言。
爾時但受身邊際受命邊際受。廣説乃至即
於現法一切所受究竟滅盡
如是建立雜染根本故。趣入通達修習作意
故。建立轉依故。當知建立阿頼耶識雜染
還滅相
如是已依勝義道理。建立心意識名義差
別。由此道理。於三界等諸心意識一切雜染
清淨道理。應隨決了。餘處所顯心意識理。
但隨所化有情差別。爲嬰兒慧所化。權説
方便令彼易得入故
問若成就阿頼耶識亦成就轉識耶。設成
就轉識亦成就阿頼耶識耶。答應作四句。
或有成就阿頼耶識非轉識。謂無心睡眠
無心悶絶。入無想定入滅盡定生無想天。
或有成就轉識非阿頼耶識。謂阿羅漢若
諸獨覺。不退菩薩及諸如來住有心位。或有
倶成就。謂餘有情住有心位。或有倶不成
就。謂阿羅漢若諸獨覺不退菩薩及諸如來。
入滅盡定處無餘依般涅槃界
問内外諸法自性各別各住自相。何因縁故
十八界中唯六識界自性建立。所餘諸界爲
彼所依所縁助伴而建立耶。答由六識界於
彼彼念。瞬息須臾日夜等位速疾轉變。託
彼彼縁依眼等根縁色等境。用諸心所以
爲助伴。非一衆多種種生起。由彼彼依之
所生故得彼彼名。如火依附彼彼縁故而
得燒然爾時便得彼彼名數。由諸草木牛
糞糠札等爲縁故。火方得然。爾時便數名
爲草火乃至札火。如是眼色以爲縁故眼識
得生數名眼識。如是乃至數名意識。廣説
應知。餘眼等界若彼自性從初生已。即彼自
性相似生起。展轉相續究竟隨轉。又一識類
藉彼彼縁種種差別自性生起。是故識界自
性建立。所餘諸界爲彼所依所縁助伴而得
建立
復次當辯識身遍知。問心清淨行苾芻。由
幾種相遍知其心。答若略説由三種相。一
雜染愛樂相。二雜染過患相。三雜染還滅方
便善巧相
云何心清淨行苾芻遍知自心雜染愛樂相。
謂心清淨行苾芻作如是念。今我此心於諸
雜染長夜愛樂。自知愛樂諸雜染已。便從
有貪性出。於離貪性安止其心。爾時其心
於離貪性。不能安住亦不愛樂。更無異縁
唯有速疾還來趣入流散馳騁有貪性中。
如從有貪性如是。從有瞋有癡下劣掉擧
不寂靜散亂性出。廣説乃至從放逸愛樂住
性出。於常勤修習諸善法中安止其心。爾
時其心於常勤修習諸善法中。不能安住
亦不愛樂。更無異縁唯有速疾還來趣入
流散馳騁乃至放逸愛樂性中。如是名爲心
清淨行苾芻遍知自心雜染愛樂相。如是遍
知自心雜染愛樂相已。此心清淨行苾芻。復
能遍知自心雜染過患相。謂作是念。今我
此有貪心。能爲自害能爲他害能爲倶害。
能生現法罪能生後法罪能生現法後法
罪。又能爲縁生彼所生身心憂苦。如於有
貪性如是。乃至於放逸愛樂性。當知亦爾。
復作是念。此有貪心乃至放逸愛樂心。有
過患故有疫有横有災有惱。如是遍知自
心雜染過患相已。復能遍知自心雜染還滅
方便善巧相。謂我今不應隨自雜染有諸
過患有疫有横有災有惱。心自在轉。必令
自心隨我勢力自在而轉。彼既如是了知。
我今不應隨順自心而轉。當令自心隨
我轉。已數數思擇。令有貪心捨有貪性。無
貪性中安住愛樂。又復於彼見勝功徳。如
是乃至令捨放逸愛樂住性。乃至於常勤
修習諸善法中安住愛樂。又復於彼見勝功
徳彼多安住。如是行已爾時其心不由思
擇。於常懃修習諸善法中自然安住愛樂。
於前雜染愛樂性中深生厭責。由此因縁
心清淨行苾芻。如實了知自心雜染愛樂。速
疾迴轉無譬喩性。又能善知如是雜染心
有過患性。又能善知如是雜染心還滅方
便。由如是故心清淨行苾芻。速能證得無
上心清淨性。所謂諸漏永盡。復次當辯心善
巧差別及心轉善巧差別。謂依遍計所執自
性。當知心善巧差別。依依他起自性。當
知心轉善巧差別
復次若能善巧熏修心者得二勝利。一於
果時觸證安樂。二於因時自在而轉
復次心混濁者有三過失。一不如理作意過
失。二隨眠過失。三起纒過失。問如世尊言。
唯當於心深善勇猛如理觀察。念住中説。
要當於身住身循觀乃至於法住法循
觀。此何密意。答爲顯四念住唯觀察心故。
謂觀心執受觀心領納觀心了別觀心染
淨。唯爲觀察心所執受心所領納心了別
境心染淨故。説四念住
復次有諸苾芻。住三種住行六正行。於大
師教多有所作。謂住解脱住。住解脱門住。
及住能引解脱門法住。行無間行。行善受
思惟行。行修所引善根生起行。行離諸愛味
簡擇諦行。行即於此無増上慢行。行正清
淨受用行。復次有二種捨施。一受者捨施。
二施者捨施。施果亦有二種。一得大財富。二
得此等流受用勝解
復次當辨證成道理。問依何道理。應知
宣説唯從未來非實非有諸行相生。答若
未來法行相實有而得生者。此法爲轉而説
生耶。謂從未來世處轉向現在世處。爲死
生耶。謂未來世死生現在世。爲彼爲縁而
得生耶。謂於未來法住不變用彼爲縁
於現在世有餘法生。爲有業用而説生
耶。謂於未來本無業用至現在世方有
業用。爲圓滿相而説生耶。謂於未來相
未圓滿至現在世相乃圓滿。爲由異相而
説生耶。謂於未來有未來分及有因分。
由此二種其相有異。來至現在有現在分
及有果分。由此二種其相有異。如是六
種諸法生起皆不應理。何以故。非無方無
處。法有從異方轉趣異方義。亦非未生
未已生法而有死義。若彼爲縁而得生者。
便異法生非未來生。此於未來便爲未有。
又一切法第一義中無作用故。業用離相異
不可得。唯即於相而假建立。設有異者。未
來現在同實有相。唯説現在獨有業用。理
不可得。又此業用。便應本無而今得生。又
與世尊微妙言説即成相違。如説諸行非
常非恒汝顯諸行業用無常。由此義故行
應是常又等於一相。若相異分得是有
者。相之異分何故不有。又相異分本無今有。
相之異分何故不成本無今有。又離色等一
切行相。餘未來分必不可得。又應未來無
有*果相現在方有*果相生起。如是已
*辨證成道理。依此道理應知。宣説未來
諸法一切行相非實非有本無今有。如於未
來如是。過去隨其所應。由此道理當知。
宣説非實非有。復次過去行云何。謂相已
滅沒自性已捨。現在行云何。謂相未滅沒自
性未捨生時暫住。未來行云何。謂因現有
自相未生未得自性。問若彼諸行未來本無
而得生者。空華兎角石女兒等何故不生。
答由空華等無生因故。一切諸行各各差別
定有生因。問若一切行各各差別有生因
者。何因縁故諸行倶時不頓生耶。答諸行
雖有各別生因。然必待縁方得生起。若彼
彼行生縁現前。彼彼行因生彼彼行。是故諸
行雖現有因。然無倶時頓生起過
復次此中云何名諸行因。何等名縁。謂薄伽
梵説。諸行生縁略有四種。一因縁。二等無間
縁。三所縁縁。四増上縁。因縁一種亦因亦縁。
餘之三種唯縁非因。云何因縁。謂諸色根根
依及識。此二略説。能持一切諸法種子。隨
逐色根有諸色根種子及餘色法種子一切
心心*所等種子。若隨逐識有一切識種子
及餘無色法種子諸色根種子。所餘色法種
子。當知所餘色法自性。唯自種子之所隨
逐。除大種色。由大種色二種種子所隨逐
故。謂大種種子及造色種子。即此所立隨逐
差別種子相續。隨其所應望所生法。是
名因縁
復次若諸色根及自大種。非心心*所種子
所隨逐者。入滅盡定入無想定生無想
天。後時不應識等更生。然必更生。是故當
知心心所種子隨逐色根。以此爲縁彼得
更生
復次若諸識非色種子所隨逐者。生無色
界異生。從彼壽盡業盡沒已還生下時。色
無種子應不更生。然必更生。是故當知諸
色種子隨逐於識。以此爲縁色法更生
復次若諸異生由世間道入初靜慮。若得
生彼爾時欲界諸染汚法。及餘欲界諸法種
子。但被損伏不能永害。何以故。由此異生
從彼定退欲界染法復現前故。從初靜慮
沒已。復還生欲界故
復次損伏略有三種。一遠離損伏。二厭患損
伏。三奢摩他損伏。云何遠離損伏。謂如有
一棄捨家法趣於非家。遠離種種受用欲
具。受持禁戒。於所受持遠離禁戒。親近修
習若多修習。由親近修習多修習相續不斷
故。於諸欲具心不趣入。心不流散。心不安
住。心不愛樂。亦不發起彼増上力縁彼境
界所起煩惱。如是名爲遠離損伏。云何厭
患損伏。謂如有一或由過患想。或由不淨
想。或由青瘀等想。或由隨一如理作意。如
是如是厭患諸欲。離未離欲然於諸欲
修厭逆故。心不趣入乃至廣説。如是名爲
厭患損伏。云何奢摩他損伏。謂如有一由
世間道。得離欲界欲或離色界欲。彼由奢
摩他任持心相續故。於欲色中心不趣入。
乃至廣説。如是名爲奢摩他損伏。若聖弟子
由出世道離欲界欲。乃至具得離三界欲。
爾時一切三界染汚諸法種子皆悉永害。何
以故。由聖弟子於現法中不復堪任從離
欲退更起下地煩惱現前。或生上地。亦不
堪任從彼沒已還生下地。如穀麥等諸外
種子安置空逈或於乾器。雖不生芽非
不種子。若火所損爾時畢竟不成種子。内
法種子損伏永害道理亦爾。若聖弟子將入
無餘涅槃界時。所有一切善及無記諸法種
子皆被損害。由染汚法種子滅故。不復能
感當來異熟果。亦不復能生自類果。當知
是名第四損伏。所謂永害助伴損伏
復次具縛者所有心起。若樂倶行或苦倶行。
或不苦不樂倶行。此一切心。皆樂種子。苦種
子。不苦不樂種子之所隨逐。若起善心或染
汚心或無記心。此一切心。皆善種子染汚種
子無記種子之所隨逐。又諸有學不具縛
者所有心生。若世間善心或出世心。或染汚
心或無記心。此一切心。皆爲一切修道所
斷煩惱種子之所隨逐。由未斷故有時得
生。亦爲所餘諸法種子之所隨逐。又諸無
學一切煩惱已永斷者所有心生。若世間善
心。若出世心。若無記心。此一切心。皆已永
離染法種子。但爲一切善無記法種子隨逐
相續而生。復次此所建立種子道理。當知
且依未建立阿頼耶識聖教而説。若已建
立阿頼耶識。當知略説諸法種子。一切皆依
阿頼耶識。又彼諸法若未永斷。若非所斷。
隨其所應所有種子隨逐應知
問如世尊言。我説阿羅漢苾芻於四種増上
心法現法安樂住中隨一而退。若彼一切染
汚種子皆已永害。云何復起下地煩惱。若不
復起彼云何退。答退有二種。一者斷退。二
者住退。言斷退者唯是異生。言住退者。是
諸聖者亦是異生。若世間道斷諸煩惱復
起現前。當知爾時斷退故退。亦是住退。若出
世道斷煩惱已心營世務。不專修習如理
作意。由此不能於其中間。現法樂住數起
現前如先所得後亦如是。然其下地已斷煩
惱不復現前。如是名爲住退故退。非是斷
退。又若已斷一切煩惱成阿羅漢。而彼一
切染法種子未永害者。云何名爲心善解脱
阿羅漢果諸漏永盡。若已永害。於相續中永
無一切染法種子。尚不應起不正思惟。況
諸煩惱。是故當知由出世道斷煩惱者。定
無有退
瑜伽師地論卷第五十一瑜伽師地論卷第五十二
  彌勒菩薩説
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
  攝決擇分中五識身相應地意地之二
復次云何等無間縁。謂此諸心心所無間。彼
諸心心*所生。説此爲彼等無間縁。若此六
識爲彼六識等無間縁。即施設此名爲意
根。亦名意處亦名意界。云何所縁縁。謂五
識身以色等五境。如其次第爲所縁縁。若
意識以一切内外十二處爲所縁縁
云何増上縁。謂眼等處爲眼識等倶生増上
縁。若作意於所縁境。爲諸識引發増上縁。
若諸心心*所。展轉互爲倶生増上縁。若淨
不淨業。與後愛非愛果及異熟果爲先所作
増上縁。若田糞水等。與諸苗稼爲成辦増
上縁。若彼彼工巧智。與彼彼世間工巧業處
爲工業増上縁
復次是四縁中。因縁一種望所生法能爲生
因。餘三種縁望所生法。當知但爲方便因。
是故彼彼諸行生。方便縁現在前時。彼彼諸
行種子便能生起彼彼諸行。是故諸行無有
同時頓生起義。當知依止如是四縁建立
十因。如菩薩地等中已説
問如世尊言。過去諸行爲縁生意。未來諸
行爲縁生意。過去未來諸行非有。何故世
尊宣説彼行爲縁生意。若意亦縁非有事
境而得生者。云何不違微妙言説。如世尊
言。由二種縁諸識得生。何等爲二謂眼及
色。如是廣説乃至意法。答由能執持諸五
識身所不行義故。佛世尊假説名法。是故
説言縁意及法意識得生。問何因縁故知
佛世尊有是密意。答由彼意識亦縁去來
識爲境界世現可得。非彼境識法處所攝。
又有性者安立有義能持有義。若無性者
安立無義能持無義。故皆名法。由彼意識
於有性義。若由此義而得安立。即以此義
起識了別。於無性義。若由此義而得安立。
即以此義起識了別。若於二種不由二
義起了別者。不應説意縁一切義取一
切義。設作是説。便應違害自悉彈多。又不
應言如其所有非有亦爾。是如理説。是故
意識如去來事非實有相。縁彼爲境。由此
故知意識亦縁非有爲境
復有廣大言論道理。由此證知有縁無識。
謂如世尊微妙言説。若内若外及二中間都
無有我。此我無性非有爲攝非無爲攝。共
相觀識非不縁彼境界而轉。此名第一言
論道理。又於色香味觸。如是如是生起變
異。所安立中施設飮食車乘衣服嚴具室宅
軍林等事。此飮食等離色香等都無所有。
此無有性非有爲攝非無爲攝。自相觀識
非不縁彼境界而轉。是名第二言論道理。
又撥一切都無所有邪見。謂無施無愛亦
無祠祀。廣説如前。若施*愛祠等無性是
有。即如是見應非邪見。何以故。彼如實見
如實説故。此若是無諸邪見者。縁此境界
識應不轉。是名第三言論道理。又諸行中
無常無恒無不變易。此諸行中常恒不變
無性。非有爲攝非無爲攝。共相觀識非不
縁此境界而轉。若縁此境識不轉者。便
於諸行常恒不變無性之中。不能如實智
慧觀察。若不觀察應不生厭。若不生厭
應不離欲。若不離欲應無解脱。若無解
脱應無永盡究竟涅槃。若有此理。一切有
情應皆究竟隨逐雜染無出離期。是名第
四言論道理。又未來行尚無有生。何況有
滅。然聖弟子於未來行非不隨觀生滅而
住。是名第五言論道理。由此證有縁無意
識。復有所餘如是種類言論道理。證成定
有縁無之識。如應當知
問如世尊言。有過去業。若過去業體是無
者。不應今時有一領納有損害受。或復不
應有一領納無損害受。此何密意。答過去
生中淨不淨業已起已滅。能感當來愛不愛
果。此業種子攝受熏習。於行相續展轉不
斷。世尊爲顯如是相續。是故説言有過去
業。又佛世尊觀二義故作如是説。一爲遮
止不平等因論者意故。顯此道理。謂彼妄
見從大自在帝釋梵王自性丈夫及所餘等。
一切有情淨不淨轉。二爲遮止一切無因論
者意故。顯此道理。謂彼妄見都無有因一
切有情淨不淨轉
問如世尊言。有過去行。於彼行中我具多
聞聖弟子衆無顧戀住。有未來行。於彼行
中我具多聞聖弟子衆無希望住。此何密
意。答過去諸行與果故有。未來諸行攝因故
有。所以者何。現在諸行三相所顯。一是過去
果性故。二是未來因性故。三自相相續不斷
故。爲顯此理故佛世尊説如是言。又觀二
義故作是説。一爲遮斷於去來法實有
執故。顯此道理。謂若去來諸行性相是實有
者。不應由彼去來之性説言是有。二爲
遮斷撥無執故。顯此道理。謂彼妄計如
去來世現在亦爾都無所有。問如世尊言。
有過去界有未來界有現在界。此何密意。
答若已與果種子相續。名過去界。若未與
果當來種子相續。名未來界。若未與果現
在種子相續。名現在界。當知此中如是密
意。若苾芻等於如是種子相續中而得善
巧。名於彼彼一切法中證得無量種種自
性諸界善巧
復次云何應知生老住無常離色等蘊無
別實有。謂已遮未來諸行實有性。當知亦
遮生實有性。所以者何。未來世生自無所
有。云何能生所餘諸行。亦非現在生能生
現在諸行。由此生相有差別名。所謂諸行若
生若起。若現在性。離此差別生之異相定
不可得。諸聰慧者不應説言。即由現在
令彼諸行成現在性。所以者何。若作是説。
生生諸行。當知義顯即現在性能成現在。
又一切法各各別有自種子因。何須計有
異生能生。又此生相爲即諸行生耶。爲是
諸行生因耶。若即諸行生者。計此生相能
生諸行由有生故諸行得生。不應道理。若
是諸行生因者。諸行生時於一一行便有二
生。謂生能生。不應道理。如生如是。老住無
常由此道理如應當知。故知生等於諸行
中假施設。有由有因故諸行非本自相始
起説名爲生。後起諸行與前差別説名爲
老。即彼諸行生位暫停説名爲住。生刹那後
諸行相盡説名爲滅。亦名無常
問若有爲法。生老住滅四有爲相具足可得。
何故世尊但説三種。一生。二滅。三住異性。
答由一切行三世所顯故。從未來世本無
而生。是故世尊由未來世於有爲法。説生
有爲相。彼既生已落謝過去。是故世尊由過
去世於有爲法。説滅有爲相。現在世法二
相所顯。謂住及異。所以者何。唯現在時有
住可得。前後變異亦唯現在。是故世尊由現
在世於有爲法。總説住異爲一有爲相
問佛聖弟子應觀有爲具足三相。何故但
説聖弟子衆於諸蘊中隨觀生滅而住。不
説隨觀住異性耶。答生及住異倶生所顯。
是故二相合爲一分建立生品。即説隨觀
一生相住。於第二分建立滅品。即説隨觀
一滅相住。又若由此相起厭思惟。今於此
中但説此相。謂於諸行中觀無常相。能起
厭患離欲解脱。故但思惟無常性相。無常
性相本無今有。有已還無所顯。本無今有。
是名爲生。有已還無是名爲滅
復次生差別有多種。謂刹那生。相續生。増長
生。心差別生。不可愛生。可愛生。下劣生。處
中生。勝妙生。有上生。無上生。此中諸行刹那
刹那新新而起。名刹那生。若具諸結或不
具結。從彼彼有情聚沒往彼彼有情聚。諸
蘊續生名相續生若從嬰孩童子等位。乃
至往趣衰老等位。名増長生。若縁彼彼境
界。於彼彼晝夜彼彼刹那臘縛牟呼栗多等
位。數數遷謝非一衆多種種心起。或樂相應
或苦相應。或不苦不樂相應。或有貪心或
離貪心。廣説乃至或善解脱心或不善解脱
心。如是名爲心差別生。若那落迦傍生餓
鬼苦趣中生。如是名爲非可愛生。若於人
天樂趣中生。名可愛生。若於下劣欲界中
生。名下劣生。若於處中色界中生。名處中
生。若於勝妙無色界生。名勝妙生。復有差
別。謂最初入胎者。名下劣生。中二入胎者。
名處中生。最後入胎者。名勝妙生。復有差
別。謂染汚法及染汚果生。名下劣生。若諸善
法及善果生。名勝妙生。除善不善果無記
法。所餘無記法生名處中生。若依墮界生
説。始從欲界乃至無所有處生。名有上生。
非想非非想處生。名無上生。若依*墮續生
刹那相續生説。除阿羅漢等最後終位。所有
諸蘊餘一切位所有行生。名有上生。若阿羅
漢等最後終位所有行生。名無上生
復次老差別當知亦有多種。所謂身老心老
壽老。變壞老自體轉變老。此中衰變等乃至
身壞。廣説如經。是名身老。若樂受相應心
變。苦受相應心轉。或善心變。染汚心轉。或
於可愛事中希望心變。希望不果心轉。
名心老。若於彼彼晝夜彼彼刹那臘縛牟
呼栗多等位。數數遷謝壽量損少。漸漸轉
乃至都盡。是名盡老。若諸富貴興盛退失。無
病色力充悦等變。名變壞老。若從善趣増盛
聚中自體沒已。往於惡趣下劣聚中。自體生
起。名自體轉變老。復有一老爲縁。能成
如上所説一切種老。所謂諸行刹那刹那
轉異性老
復次住差別當知亦有多種。謂刹那住。相續
住。縁相續住。不散亂住。立軌範住。若已生諸
行生時暫停。名刹那住。若諸衆生於彼彼處
彼彼自體。由彼彼食爲依止故。乃至壽住。
外器世間大劫量住。名相續住。若樂受苦受
不苦不樂受。若善不善無記法等。乃至各別
縁現在前爾所時住。是名縁相續住。若諸定
心由三摩地正起現前。名不散亂住。若於
彼彼異方異域。國城村邏。王都王宮。若執理
家商估邑義諸大衆中。古昔軌範建立隨轉。
如是名爲立軌範住
復次無常差別當知亦有多種。謂壞滅無常。
生起無常。變易無常。散壞無常。當有無常。現
墮無常。若一切行生已尋滅。名壞滅無常。若
一切行本無今有。名生起無常。若可愛諸行
異相行起。名變易無常。若不變壞可愛衆
具及増上位離散退失。名散壞無常。即四無
常在未來時。名當有無常。即現在世正現
前時。名現墮無常。若受用欲塵多放逸者。
但能思惟變易無常散壞無常現墮無常。廣
起悲歎愁憒憂悴。然於諸行不能厭離。
若諸外道即於如是諸無常性。多起思惟。
少能方便厭患離欲。但於諸行一分厭離
不能究竟。若聖弟子圓滿思惟諸無常性。
於一切行究竟厭患乃至解脱
復次云何得獲成就。謂若略説。生縁攝受増
盛之因説名爲得。由此道理當知得是假
有。若言得是實有。此爲是諸行生因。爲是
諸法不離散因。若是諸行生因者。若從先來
未得此法。此既無有生因之得。應常不
生。由此亦應畢竟不得。若是諸法不離散
因者。一切善不善無記法得既倶有。彼雖相
違應頓現行。是故二種倶不應理。又生因
者。所謂各別縁所攝受諸法自種。不離散
因者。謂由餘縁現在前故餘縁離散。若於
引發縁中勢力自在假立爲得。以此自在
爲依止故。所有士夫補特伽羅。雖彼彼法
已起已滅。若欲希彼復現在前。便能速疾
引發諸縁令得生起。是故亦説此名爲得。
當知此得略有三種。一種子成就。二自在成
就。三現行成就。若所有染汚法諸無記法生
得。善法不由功用而現行者。彼諸種子若
未爲奢摩他之所損伏。若未爲聖道之
所永害。若不爲邪見損伏諸善如斷善根
者。如是名爲種子成就。所以者何。乃至此
種子未被損伏。未被永害。爾時彼染
等法。若現行若不現行皆説名成就。故若
加行所生善法。及一分無記法生縁所攝受
増盛因種子。名自在成就。若現在諸法自相
現前轉。名現行成就
復次云何命根。謂由先業於彼彼處。所生
自體所有住時限量勢分。説名爲壽生氣命
根。此復多種差別。謂定不定。隨轉不隨轉。若
少若多。若有邊際若無邊際。若自勢力轉若
非自勢力轉。除贍部洲人壽分量。所餘生處
壽量決定。此贍部洲或時壽命廣無有量。或
時短促壽量不定。北拘盧洲人壽量隨轉。如
決定量畢竟隨轉。無中夭故。餘一切處名
不隨轉。贍部洲人十歳時壽名爲少壽。傍生
一分亦名少壽。所以者何。一分傍生或一日
夜壽量可得。或有一分若二若三。乃至極多
十日十夜壽量可得。非想非非想處受生有
情。名爲多壽。經於八萬大劫數故。阿羅漢
等名有邊際壽。若諸有學於現法中定般涅
槃。若諸異生住最後有。亦名有邊際壽。當
知所餘壽無邊際。若阿羅漢等若諸如來若
諸菩薩。於壽行中延促自在所有命根。名
自勢力轉。當知所餘名非自勢力轉
復次云何衆同分。謂若略説。於彼彼處受
生有情。同界同趣同生同類位性形等。由彼
彼分互相似性。是名衆同分。亦名有情同
分。此中或有有情由界同分説名同分。謂
同生一界。或有有情由趣同分説名同分。
謂同生一趣。或有有情由生同分説名同
分。謂同生一生。或有有情由類同分説名
同分。謂同一種類。或有有情由分位體性容
色形貌音聲覆蔽養命同分説名同分。或有
有情由過失功徳同分説名同分。如殺生
者望殺生者。廣説乃至諸邪見者望邪見者。
離殺生者望離殺生者。乃至正見者望正見
者。從預流者乃至阿羅漢獨覺望預流等。
菩薩望菩薩。如來望如來。如是更互説名
同分
復次云何異生性。謂三界見所斷法種子。唯
未永害量名異生性。此復略有四種。一無
般涅槃法種性所攝。二聲聞種性之所隨
逐。三獨覺種*性之所隨逐。四如來種*性之
所隨逐。復次云何和合。謂能生彼彼諸法諸
因諸縁。總略爲一説名和合。即此亦名同
事因。又此差別者。或有領受和合。謂六處
縁觸。或色等縁或作意等縁。或觸縁受。或
有引生後有和合。謂無明縁行等。受縁
愛愛縁取。廣説乃至生縁老死。或有六處
住和合。謂四食及命根。或有工巧處成辦和
合。謂工巧智及彼相應業具士夫作用。或有
清淨和合。謂十二種無雜集會。即自他圓滿
等。又有世俗和合。謂諸有情依等意樂増上
力故互不相違。無諍無訟亦不乖離
復次云何名身。謂依諸法自性施設自相施
設。由遍分別爲隨言説唯建立想。是謂
名身。云何句身。謂即依彼自相施設所有諸
法差別施設。建立功徳過失雜染清淨戲論。
是謂句身。云何文身。謂名身句身所依止
性所有字身。是謂文身。又於一切所知所詮
事中。極略相是文。若中是名。若廣是句。若
唯依文但可了達音韻而已。不能了達所
有事義。若依止名。便能了達彼彼諸法自性
自相。亦能了達所有音韻。不能了達所
簡擇法深廣差別。若依止句。當知一切皆
能了達。又此名句文身。當知依五明處分
別建立。所謂内明。因明。聲明。醫方明。世間
工巧事業處明
復次云何流轉。謂諸行因果相續不斷性。
是謂流轉。又此流轉差別多種。或有種子流
轉。謂有種子不現前諸法。或有自在勢力
流轉。謂被損種子現行諸法。或有種果流
轉。謂有種子種不被損現行諸法。或有名
流流轉。謂四非色蘊。或有色流流轉。謂諸内
外十有色處及與法處所攝諸色。又有欲界
流流轉。謂欲纒諸行。又有色界流流轉。謂色
纒諸行。又有無色流流轉。謂無色纒諸行。又
有樂流流轉。謂樂受及彼所依處。如是苦流
流轉不苦不樂流流轉當知亦爾。又有善流
流轉。謂諸善行。又有不善流流轉。謂諸不善
行。又有無記流流轉。謂諸無記行。又有順
流流轉。謂順縁起。又有逆流流轉。謂逆縁

復次云何定異。謂無始時來種種因果決定
差別無雜亂性。如來出世若不出世。諸法
法爾。又此定異差別多種。或有流轉還滅定
異。謂順逆縁起。或有一切法定異。謂一切法
十二處攝無過無増。或有領受定異。謂一
切受三受所攝無過無増。或有住定異。謂
一切内分乃至壽量。一切外分經大劫住。或
有形量定異。謂諸有情於彼彼有色生處。所
受生身形量決定。及諸外分四大洲等形量
決定
復次云何相應。謂彼彼諸法爲等言説爲等
建立爲等開解諸勝方便。是謂相應。又此相
應差別分別有四道理。謂觀待道理。作用道
理。因成道理。法爾道理。此諸道理當知如
聲聞地等已廣分別
復次云何勢速。謂諸行生滅相應速運轉性。
是謂勢速。又此勢速差別多種。或有諸行流
轉勢速。謂諸行生滅性。或有地行有情輕健
勢速。謂人象馬等。或有空行有情勢速。謂諸
飛禽空行藥叉及諸天等。或有言音勢速。謂
詞韻捷利。或有流潤勢速。謂江河等迅速
流注。或有燒然勢速。謂火焚燎猛焔飈轉。或
有引發勢速。謂放箭轉丸等。或有智慧勢
速。謂修觀者*簡擇所知迅速慧性。或有神
通勢速。謂大神通者所有運身意勢等速疾
神通
復次云何次第。謂於各別行相續中。前後次
第一一隨轉。是謂次第。又此次第差別多種。
或有流轉次第。謂無明縁行。廣説乃至生
縁老死。或有還滅次第。謂無明滅故行滅。
乃至生滅故老死滅。或有在家出家行住次
第。謂陵旦而起澡飾其身。被帶衣服修
營事業。調暢沐浴塗飾香鬘。習近食飮方
乃寢息。是在家者行住次第。若整衣服爲
乞食故入聚落等巡次而行。受如法食還
出安坐。食訖澡手盪鉢洗足。入空閑室讀
誦經典如理思惟。晝則宴坐經行。淨修其
心斷滅諸障。至夜中分少當寢息。於夜後
分速復還起。整服治身歸所習業。是出家
者行住次第。或入僧中隨其長幼修和敬
業。敷設床座次第受籌分其臥具。處所利
養及營事業。或有増長次第。謂嬰孩童子
等八位次第生起。或有現觀次第。謂於苦等
四聖諦中次第現觀。或有入定次第。謂次
第入九次第定。或有修學次第。謂増上戒學
爲依。次生増上心學。増上心學爲依。後生
増上慧學
復次云何時。謂由日輪出沒増上力故。安立
顯示時節差別。又由諸行生滅増上力故。
安立顯示世位差別。總説名時。此時差別復
有多種。謂時年月半月晝夜刹那臘縛牟呼
栗多等位。及與過去未來現在
復次云何數。謂安立顯示各別事物。計算數
量差別。是名爲數。此數差別復有多種。謂
一數二數。從此已去皆名多數。又數邊際
名阿僧企耶。自此已去一切算數所不能
轉。是故數之邊際名不可數
復次種子云何非析諸行別有實物名爲
種子。亦非餘處。然即諸行如是種性如是
等生如是安布。名爲種子亦名爲果。當知
此中果與種子不相雜亂。何以故。若望過
去諸行即此名果。若望未來諸行即此名
種子。如是若時望彼名爲種子。非於爾時
即名爲果。若時望彼名果。非於爾時即
名種子。是故當知種子與果不相雜亂。譬
如穀麥等物所有芽莖葉等種子。於彼物
中磨擣分*析求異種子了不可得。亦非
餘處。然諸大種。如是種性如是等生如是
安布。即穀麥等物能爲彼縁令彼得生。説
名種子。當知此中道理亦爾
問前已説損伏染法種子。善法種子損伏云
何。答若常殷重習善。相違諸染汚法。是初
損伏。若執取邪見多習邪見如諸外道。是
第二損伏。若多修習邪見誹謗。如斷善根
者。是第三損伏。若能永害染法種子。如
前已説。是第四損伏
復次若略説一切種子。當知有九種。一已與
果。二未與果。三果正現前。四果不現前。五軟
品。六中品。七上品。八被損伏。九不被損伏。
若已與果。此名果正現前。若果正現前。此名
已與果。若未與果。此名果不現前。若果不
現前。此名未與果。若住本性。名軟品。若修
若練善不善法未到究竟。名中品。若修若
練已到究竟。名上品。損及不如前應

復次我當略説安立種子。云何略説安立種
子。謂於阿頼耶識中。一切諸法遍計自性妄
執習氣。是名安立種子。然此習氣是實物有。
是世俗有。望彼諸法不可定説異不異相。
猶如眞如。即此亦名遍行麁重。問若此習氣
攝一切種子。復名遍行麁重者。諸出世間
法從何種子生。若言麁重自性種子爲種
子生。不應道理。答諸出世間法從眞如所
縁縁種子生。非彼習氣積集種子所生。問
若非習氣積集種子所生者。何因縁故建立
三種般涅槃法種性差別補特伽羅。及建立
不般涅槃法種性補特伽羅。所以者何。一切
皆有眞如所縁縁故。答由有障無障差別
故。若於通達眞如所縁縁中。有畢竟障種
子者。建立爲不般涅槃法種性補特伽羅。若
不爾者。建立爲般涅槃法種性補特伽羅。若
有畢竟所知障種子布在所依。非煩惱障
種子者。於彼一分建立聲聞種性補特伽
羅。一分建立獨覺種性補特伽羅。若不爾
者。建立如來種性補特伽羅。是故無過。若
出世間諸法生已即便隨轉。當知由轉依力
所任持故。然此轉依與阿頼耶識互相違
反。對治阿頼耶識。名無漏界離諸戲論
瑜伽師地論卷第五十瑜伽師地論卷第五十三
  彌勒菩薩説
 *三藏法師玄奘奉 詔譯 
  攝決擇分中五識身相應地意地之三
復次云何表業。謂略有三種。一染汚。二善。
三無記。若於身語意十不善業道。不離現行
増上力故。所有身語表業。名染汚表業。若即
於彼誓受遠離。所有身語表業。名善表業。
若諸威儀路工巧處一分所有身語表業。名
無記表業。若有不欲表示於他。唯自起心
内意思擇不説語言。但發善染汚無記法現
行意表業。名意表業。此中唯有身餘處滅
於餘處生或即此處唯變異生。名身表業。
唯有語音名語表業。唯有發起心造作
思名意表業。何以故。由一切行皆刹那故。
從其餘方徙至餘方。不應道理。又離唯諸
行生餘實作用由眼耳。意皆不可得。是故
當知一切表業皆是假有。復次若有生不律
儀家有所了別自發期心。謂我當以此活
命事而自活命。又於此活命事重復起心
欲樂忍可。爾時説名不律儀者。由不律儀所
攝故。極重不如理作意。損害心所攝故。但
成廣大諸不善根。然未成就殺生所生。及
餘不善業道所生諸不善業。乃至所期事未
現行。後若現行。若少若多隨其所應。更復
成就諸不善業。如生不律儀家如是。隨是
何人。隨由何事起決猛心。廣説應知。此人
乃至不律儀思未捨已來。常得説名不律儀
者。於日日分彼不善思廣積集故。彼不善業
多現行故。當知非福運運増長
復次此邪惡願思。恒與不信懈怠忘念散亂
惡慧倶行。能受彼業能發彼業。從此已後
由種子故及現行故。處相續中現在轉時
名不律儀者。乃至由捨因縁未捨未棄。此
中若於惡業後不愛果。不信不解亦不隨
入。是名不信。若隨所欲於彼惡業憙樂而
轉。不能勤勵息滅彼業。是名懈怠。若與過
失相應。於有罪法不能如實明記有罪。
是名忘念。若散亂染汚心相續不安住轉。
是名散亂。若顛倒心相續而轉。於諸過失
見勝功徳。是名惡慧。由惡尸羅増上力故。
所有不善思倶行不善不信等現在轉時。名
惡戒者。若與此相違。如其所應當知得有
律儀。隨轉差別者。謂有堪受律儀方可得
受。此中或有由他由自而受律儀。或復有
一唯自然受。除苾芻律儀。何以故。由苾芻
律儀非一切堪受故。若苾芻律儀。非要從
他受者。若堪出家若不堪出家。但欲出
家者。便應一切隨其所欲自然出家。如是
聖教便無。軌範亦無。善説法毘柰耶而可了
知。是故苾芻律儀無有自然受義
問若除苾芻律儀。所餘律儀有自然受者。
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]