大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

衆事分阿毘曇論 (No. 1541_ 世友求那跋陀羅菩提耶舍 ) in Vol. 26

[First] [Prev] 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

一切是外入所攝。一切是智知。若有漏。斷
知知及斷。若無漏。非斷知知及不斷。一切是
應修。一切不穢汚。一切是果及有果。一切是
不受。一切非四大造。一切是有上。念處。若
有漏。是有。若無漏。非是有。一切因相應
善一處少分攝四念處。四念處亦攝善一處
少分。不善處所不攝。無記處所不攝。漏處
所不攝
或有漏處攝非念處。作四句。有漏處攝非念
處者。謂有漏色陰。有漏受陰想陰識陰。念處
所不攝。有漏行縁。念處攝非有漏處者。謂無
漏四念處。有漏處攝亦念處者。謂有漏四念
處。非有漏處攝亦非念處者。謂無漏色陰受
陰想陰識陰。念處所不攝無漏行陰。及無爲。
或無漏處攝非念處。作四句。無漏處攝非念
處者。謂無漏色陰受陰想陰識陰。念處所不
攝無漏行陰。及無爲。念處攝非無漏者。謂有
漏四念處。無漏處攝亦念處者。謂無漏四念
處。非無漏處攝亦非念處者。謂有漏色陰受
陰想陰識陰。念處所不攝有漏行陰。一切或
過去。或未來。或現在。一切是善
問念處。幾界繋。答一切應分別。縁身慧。或欲
界繋。或色界繋。或無色界繋。或不繋。云何欲
界繋。謂欲界繋意思惟相應縁身慧。云何色
界繋。謂色界繋。意思惟相應縁身慧。云何無
色界繋。謂無色界繋意思惟相應縁身慧。云
何無繋。謂無漏意思惟相應縁身慧。如縁身
慧。乃至縁法慧亦如是
問念處。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一切
應分別縁身慧。或學。或無學。或非學非無學。
云何學。謂學意思惟相應縁身慧。云何無學。
謂無學意思惟相應縁身慧。云何非學非無
學謂有漏意思惟相應縁身慧。如縁身慧乃
至縁法慧亦如是
念處。若有漏。彼修斷。若無漏。彼不斷。一切
是心法心相應。一切心隨轉受相應。一切心
隨轉想行相應。除其自性。問念處。幾有覺有
觀。答一切應分別。縁身慧。或有覺有觀。或無
覺有觀。或無覺無觀。云何有覺有觀。謂有覺
有觀意思惟相應縁身慧。云何無覺有觀。謂
無覺有觀意思惟相應縁身慧。云何無覺無
觀。謂無覺無觀意思惟相應縁身慧。如縁身
慧。乃至縁法慧亦如是
問念處。幾見非見處。答一切應分別。縁身慧。
或見非見處。作四句。見非見處者。謂盡智無
生智所不攝無漏縁身慧。見處非見者。謂見
所不攝有漏縁身慧。及五識身相應縁身慧。
見亦見處者。謂世俗正見。非見亦非見處者。
謂見所不攝無漏縁身慧
縁受慧。或見非見處。作四句。見非見處者。謂
盡智無生智所不攝無漏縁受慧。見處非見
者。謂見所不攝有漏縁受慧。見亦見處者。謂
世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無
漏縁受慧。如無漏縁受慧。縁心慧縁法慧亦
如是
一切非身見因身見亦非彼因。一切非業亦
非業報。一切是業隨轉非業。一切非造色色
非可見色。一切非造色色非有對色。一切是
甚深難了難了甚深
一切是善亦善因一切非不善亦非不善因。一
切非無記亦非無記因。一切是因縁縁亦有因」
問念處。幾次第非次第縁縁。答一切應分
別。縁身慧或次第非次第縁縁。作三句。次第
非次第縁縁者。謂未來現前必起縁身慧。次
第亦次第縁縁者。謂過去現在縁身慧。非次
第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必起縁
身慧。若餘未來縁身慧。如縁身慧。乃至縁法
慧亦如是
一切是縁縁縁亦有縁。一切是増上縁縁及
有増上。若有漏。彼隨流非流。餘非流亦非隨

衆事分阿毘曇論卷第八


衆事分阿毘曇論卷第九
  *尊者世友造
  宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍     譯
  千問論品第七之二
四念處。問云何四。答謂身念處。受念處。心
念處。法念處。問此四念處。幾色。幾非色。
答一是色。三非色。三不可見。一分別身念
處。或可見。或不可見。云何可見。謂一入。云
何不可見。謂九入。及一入少分。三無對。
一分別。身念處。或有對。或無對。云何有
對。謂十入。云何無對。謂一入少分。問四念
處。幾有漏。幾無漏。答一切應分別。身念處。
或有漏。或無漏。云何有漏。謂十入。及一入少
分。云何無漏。謂一入少分。受念處。或有漏。
或無漏。云何有漏。謂有漏意思惟相應受念
處。云何無漏。謂無漏意思惟相應受念處。
如受念處。心念處亦如是
法念處。或有漏。或無漏。云何有漏。謂有漏想
陰行陰。云何無漏。謂無漏想陰行陰。及無爲。
三有爲。一分別。法念處。或有爲。或無爲。云
何有爲。謂想陰行陰。云何無爲。謂虚空數滅
非數滅。問四念處。幾有報幾無報。答一切應
分別身念處。或有報。或無報。云何有報。謂不
善。及善有漏身念處。云何無報。謂無記無漏
身念處。如身念處。受心法念處亦如是
三從因縁生世所攝。一分別。法念處。若有爲。
從因縁生世所攝。若無爲。非因縁生非世所

一是色所攝。三是名所攝。一是内入所攝。
二是外入所攝。一分別。身念處。或内入所
攝。或外入所攝。云何内入所攝。謂五内入。云
何外入所攝。謂五外入。及一外入少分。一切
是智知。若有漏。彼斷知知。及斷。若無漏彼非
斷知知。及不斷
問四念處幾應修。幾不應修。答一切應分別。
身念處。或應修。或不應修。云何應修。謂善身
念處。云何不應修。謂不善無記身念處。如身
念處。受心念處亦如是。法念處。或應修。或不
應修。云何應修謂善有爲法念處。云何不應
修。謂不善無記法念處。及虚空數滅非數滅」
問四念處。幾穢汚。幾不穢汚。答一切應分別。
身念處。或穢汚。或不穢汚。云何穢汚。謂隱
沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如身念處。受心法
念處亦如是
三是果及有果。一分別。法念處。或果非有果。
作三句。果非有果者。謂數滅。果亦有果者。謂
有爲法念處。非果亦非有果者。謂虚空及非
數滅
三不受一分別。身念處。或受。或不受。云何
受。謂内入自性受。云何不受。謂非自性受
三非四大造。一分別。身念處。或四大造。或非
四大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云
何非四大造。謂一入少分
三有上。一分別法念處。或有上。或無上。云何
有上。謂想陰行陰虚空非數滅。云何無上。謂
數滅。若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。一因
不相應。二因相應。一分別。法念處。若心法因
相應。若非心法因不相應
善處少分攝四念處少分。四念處少分亦攝
善處少分。不善處少分攝四念處少分。四念
處少分亦攝不善處少分。無記處少分攝四
念處少分。四念處少分亦攝無記處少分。
處少分攝一念處少分。一念處少分亦攝漏
處少分。有漏處少分攝四念處少分。四念處
少分亦攝有漏處少分。無漏處少分攝四念
處少分。四念處少分亦攝無漏處少分。三或
過去或未來或現在。一分別。法念處。若有爲
或過去。或未來。或現在若無爲。非過去。非未
來。非現在
問四念處。幾善。幾不善。幾無記。答一切應分
別。身念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂
三入少分。云何不善。謂三入少分。云何無
記謂八入。及三入少分
受念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂善
意思惟相應受念處。云何不善。謂不善意思
惟相應受念處。云何無記。謂無記意思惟相
應受念處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或善。或不善。或無記。云何善。謂善
想陰行陰。及數滅。云何不善。謂不善想陰行
陰。云何無記。謂無記想陰行陰。虚空非數滅」
問四念處。幾界繋。答一切應分別。身念處。或
欲界繋。或色界繋。或不繋。云何欲界繋。謂二
入及九入少分。云何色界繋。謂九入少分。云
何不繋。謂一入少分
受念處。或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。或
不繋。云何欲界繋。謂欲界繋意思惟相應受
念處。云何色界繋。謂色界繋意思惟相應受
念處。云何無色界繋。謂無色界繋意思惟相
應受念處。云何不繋。謂無漏意思惟相應受
念處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或欲界繋。或色界繋。或無色界繋。
或不繋。云何欲界繋。謂欲界繋想陰行陰。云
何色界繋。謂色界繋想陰行陰。云何無色界
繋。謂無色界繋想陰行陰。云何不繋。謂無漏
想陰行陰。及無爲
問四念處。幾學。幾無學。幾非學非無學。答一
切應分別。身念處。或學。或無學。或非學非無
學。云何學。謂一入處少分。云何無學。謂一入
處少分。云何非學非無學。謂十入。及一入少

受念處。或學。或無學。或非學非無學。云何
學。謂學意思惟相應受念處。云何無學。謂無
學意思惟相應受念處。云何非學非無學。謂
有漏意思惟相應受念處。如受念處。心念處
亦如是。法念處。或學。或無學。或非學非無
學。云何學。謂學想陰行陰。云何無學。謂無學
想陰行陰。云何非學非無學。謂有漏想陰行
陰。及無爲
問四念處。幾見斷。幾修斷。幾不斷答一切應
分別。身念處。或修斷。或不斷。云何修斷。謂
十入。及一入少分。云何不斷。謂一入少分
受念處。或見斷。或修斷或不斷。云何見斷。謂
受念處隨信行隨法行人無間等忍斷。彼云
何斷。謂見斷八十八使相應受念處。云何修
斷。謂受念處學見迹修斷。彼云何斷。謂修斷
十使相應受念處。及不穢汚有漏受念處。云
何不斷。謂無漏受念處如受念處。心念處亦
如是
法念處。或見斷。或修斷。或不斷。云何見斷。
謂法念處隨信行隨法行人無間等忍斷。彼
云何斷。謂見斷八十八使彼相應法念處。彼
所起心不相應行。云何修斷。謂法念處學見
迹修斷。彼云何斷。謂修斷十使。彼相應法
念處。彼所起身口業。彼所起心不相應行。及
不穢汚有漏法念處。云何不斷。謂無漏法
念處。一非心非心法非心相應。一心法心相
應。一惟心。一分別法念處。若有縁彼心法。
及心相應。若無縁。彼非心非心法非心相

一心隨轉非受相應。一受相應非心隨轉二。
分別身念處。或心隨轉非受相應。或非心隨
轉亦非受相應。心隨轉非受相應者。謂心隨
轉身口業。餘非心隨轉亦非受相應
法念處。或心隨轉非受相應。作三句。心隨轉
非受相應者。謂心隨轉心不相應行。心隨轉
亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰非心隨轉
亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應行。若
餘心不相應行。及無爲。如受。想行亦如是。除
其自性
問四念處。幾覺隨轉非觀相應。答一切應分
別。身念處。或覺隨轉非觀相應。或非覺隨轉
亦非觀相應。覺隨轉非觀相應者。謂覺隨轉
身口業。餘非覺隨轉亦非觀相應
受念處。或有覺有觀。或無覺有觀。或無覺無
觀。云何有覺有觀。謂有覺有觀意思惟相應
受念處。云何無覺有觀。謂無覺有觀意思
惟相應受念處。云何無覺無觀。謂無覺無觀
意思惟相應受念處。如受念處。心念處亦如
是。法念處。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺
隨轉非觀相應者。謂覺隨轉心不相應行。及
覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺。若覺不
相應觀相應心法法念處。覺隨轉亦觀相應
者。謂覺觀相應心法法念處。非覺隨轉亦非
觀相應者。謂除覺隨轉心不相應行。餘心不
相應行。及覺不相應觀。及非覺觀相應心法
法念處。及無爲
問四念處。幾見非見處。答一切應分別。身
念處。或見處非見。作三句。見處非見者。謂九
入。及一入少分。見亦見處者。謂一入。非見亦
非見處者。謂一入少分
受念處。若有漏。彼見處非見。若無漏。非見
亦非見處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或見非見處。作四句。見非見處者。謂
盡智無生智所不攝無漏慧。見處非見者。謂
見所不攝有漏法念處。見亦見處者。謂五見
世俗正見。非見亦非見處者。謂見所不攝無
漏法念處
問四念處。幾身見是彼因彼非身見因。答一
切應分別。身念處。若穢汚。身見是彼因彼非
身見因。若不穢汚。身見非彼因彼亦非身見
因。受念處。或身見是彼因彼非身見因。或
身見是彼因彼亦身見因。或身見非彼因彼
亦非身見因。身見是彼因彼非身見因者。謂
除過去現在見苦斷使彼相應受念處。除過
去現在見集斷一切遍使彼相應受念處除未
來身見相應受念處除身見生住異滅及彼相
應法生住異滅。若諸餘穢汚受念處。身見是
彼因彼亦身見因者。謂前所除爾所法者。是
身見非彼因彼亦非身見因者。謂不穢汚受
念處。如受念處。心念處亦如是
法念處。或身見是彼因彼非身見因。作三句。
身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在見
苦斷使彼相應法念處。除過去現在見集斷
一切遍使彼相應法念處。除未來身見相應法
念處。除身見生住異滅及彼相應法生住異
滅。若諸餘穢汚法念處。身見是彼因彼亦身
見因者謂前所除爾所法者。是身見非彼因
彼亦非身見因者。謂不穢汚法念處
問四念處。幾業非業報答一切應分別。身念
處。或業非業報。作三句。業非業報者。謂身口
業。業報非業者。謂報生身念處。非業亦非業
報者。謂除業及業報身念處。餘身念處
受念處。或業報非業。或非業亦非業報。業報
非業者。謂報生受念處。餘非業亦非業報。如
受念處。心念處亦如是。法念處。或業非業報。
作四句業。非業報者。謂報所不攝思業。業報
非業者。謂若思所不攝報生法念處業亦業
報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂除業
及業報法念處。若餘法念處。二業隨轉非業。
二分別。身念處。或業非業隨轉。作三句。業非
業隨轉者。謂除業隨轉身口業。若餘身口業。
業亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非
業隨轉者。謂除非業隨轉身口業及業隨轉
身念處。若餘身念處
法念處。或業非業隨轉。作三句。業非業隨轉
者。謂思業。業隨轉非業者。謂想陰。若思所不
攝業隨轉行陰。非業亦非業隨轉者。謂除業
及業隨轉法念處。若餘法念處
三非造色色非可見色。一分別。身念處。或造
色色非可見色。作三句。造色色非可見色者。
謂八入。及二入少分。造色色亦可見色者。謂
一入。非造色色亦非可見色者。謂一入少分。
三非造色色非有對色。一分別。身念處。或造
色色非有對色。作三句。造色色非有對色者。
謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少
分。造色色亦有對色者。謂九入。及一入少分。
一切是甚深難了難了甚深
問四念處。幾善因非善。答一切應分別。身念
處。或善因非善。作三句。善因非善者。謂善報
生身念處。善亦善因者。謂善身念處。非善
亦非善因者。謂除善報生身念處。若餘無
記。及不善身念處。如身念處。受心念處亦如
是。法念處。或善非善因。作四句。善非善因
者。謂數滅。善因非善者。謂善報生法念處。善
亦善因者。謂善有爲法念處。非善亦非善因
者。謂除善報生法念處。若餘無記及不善法
念處
問四念處。幾不善不善因。答一切應分別。身
念處。或不善因非不善。作三句。不善因非不
善者。謂不善報生身念處。不善亦不善因者。
謂不善身念處。非不善亦非不善因者。謂除
不善報生身念處。若餘無記及善身念處。受
念處。或不善因非不善。作三句。不善因非
不善者。謂不善報生受念處。及欲界身見邊
見相應受念處。不善亦不善因者。謂不善
受念處。非不善亦非不善因者。謂除不善
報生受念處及除欲界身見邊見相應受念
處。若餘無記。及善受念處。如受念處。心念處
亦如是
法念處。或不善因非不善。作三句。不善因非
不善者。謂不善報生法念處。及欲界身見邊
見相應法念處。不善亦不善因者。謂不善法
念處。非不善亦非不善因者。謂除不善報
生法念處。及除欲界身見邊見相應法念處。
餘無記及善法念處
問四念處。幾無記非無記因。答一切應分別。
身念處。或無記因非無記。作三句。無記因非
無記者。謂不善身念處。無記亦無記因者。謂
無記身念處。非無記亦非無記因者。謂善身
念處。如身念處。受心念處亦如是
法念處。或無記非無記因。作四句。無記非無
記因者。謂虚空非數滅。無記因非無記者。謂
不善法念處。無記亦無記因者。謂無記有爲
法念處。非無記亦非無記因者。謂善法念處。
三是因縁縁。及有因。一分別。法念處。若有
爲。彼因縁縁。及有因。若無爲。非因縁縁。及
非有因。一非次第亦非次第縁縁。三分別
受念處。或次第非次第縁縁。作三句。次第非
次第縁縁者。謂未來現前必起受念處。過去
及現在阿羅漢最後命終受念處。次第亦次
第縁縁者。謂除過去現在阿羅漢最後命終
受念處。若餘過去及現在受念處。非次第亦
非次第縁縁者。謂除未來現前必起受念處。
若餘未來受念處。如受念處。心念處亦如是。
法念處或次第非次第縁縁。作三句。次第非
次第縁縁者。謂未來現前必起心法法念處。
過去及現在阿羅漢最後命終心法法念處。
及無想正受。滅盡正受。已起當起。次第亦次
第縁縁者。謂除過去現在阿羅漢最後命終
心法法念處。若餘過去及現在心法法念處。
非次第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必
起心法法念處。若餘未來心法法念處。除次
第心不相應行。若餘心不相應行。及無爲
一是縁縁縁非有縁。二是縁縁縁及有縁法
念處。若心法縁縁縁及有縁。若非心法縁縁
縁非有縁
三是増上縁縁及有増上。一分別。法念處。若
有爲。彼是増上縁縁及有増上。若無爲。是増
上縁縁非有増上
問四念處。幾流。幾隨流。答一切應分別。身念
處。若有漏。彼隨流非流。若無漏。彼非流亦非
隨流。如身念處。受心念處亦如是
法念處。或隨流非流。作三句。隨流非流者。謂
流所不攝有漏法念處。流亦隨流者。謂四流。
非流亦非隨流者。謂無漏法念處
諦者。謂四聖諦。問云何四。答謂苦聖諦。集聖
諦。滅聖諦。道聖諦
問此四聖諦。幾色。幾非色。答一非色。三分別
苦諦。或色。或非色。云何色。謂十入。及一入
少分。云何非色。謂一入。及一入少分。如苦
諦。集諦亦如是。道諦所攝身口業是色。餘非
色。二不可見。二分別苦諦。或可見。或不可
見。云何可見。謂一入。云何不可見。謂十一
入。如苦諦。集諦亦如是
二無對。二分別。苦諦。或有對。或無對。云何
有。對謂十入。云何無對。謂二入。如苦諦。集
諦亦如是
二有漏。二無漏。三有爲。一無爲。二無報。二
分別苦諦。或有報。或無報。云何有報。謂善不
善苦諦。云何無報。謂無記苦諦。如苦諦。集
諦亦如是
三從因縁生世所攝。一非因縁生非世所攝。
一名所攝。三分別苦諦。或色所攝。或名所攝。
云何色所攝。謂十入。及一入少分。云何名所
攝。謂一入。及一入少分。如苦諦。集諦亦如
是。道諦所攝身口業。是色所攝。餘是名所攝。
一是外入所攝。三分別苦諦。或内入所攝。或
外入所攝。云何内入所攝。謂六内入。云何外
入所攝。謂六外入。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝心意識。此内入所攝。餘外入所攝。
一切是智知。二斷知知及斷。二非斷知知及
不斷
一應修。一不應修。二分別苦諦。或應修。或不
應修。云何應修。謂善苦諦。云何不應修。謂不
善無記苦諦。如苦諦。集諦亦如是
二不穢汚。二分別苦諦。或穢汚或不穢汚。云
何穢汚。謂隱沒。云何不穢汚。謂不隱沒。如苦
諦。集諦亦如是。一果非有果。三果及有果。二
不受。二分別苦諦。或受。或不受。云何受。謂
自性受。云何不受。謂非自性受。如苦諦。集諦
亦如是
一非四大造。三分別苦諦。或四大造。或非四
大造。云何四大造。謂九入。及二入少分。云何
非四大造。謂一入。及二入少分。如苦諦。集諦
亦如是
道諦所攝身口業四大造。餘非四大造。三有
上。一無上。二是有。二非有。一因不相應。三
分別苦諦所攝色心不相應行。因不相應。餘
因相應。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。心不相應行。因不相應。餘
因相應
善處攝二諦及二諦少分。二諦及二諦少分
亦攝善處不善處攝二諦少分。二諦少分亦
攝不善處
或無記處攝非諦。作四句。無記處攝非諦者。
謂虚空非數滅。諦攝非無記處者。謂二諦。及
二諦少分。無記處攝亦諦者。謂二諦少分。非
無記處攝亦非諦者。是事不可得也
漏處攝二諦少分。二諦少分亦攝漏處。有漏
處攝二諦。二諦亦攝有漏處。或無漏處。攝非
諦。作四句。無漏處攝非諦者。謂虚空及非數
滅。諦攝非無漏處者。謂二諦。無漏處攝亦諦
者。謂二諦。非無漏處攝亦非諦者。是事不可
得也
三或過去。或未來。或現在。一非過去。非未
來。非現在
二善。二分別苦諦。或善。或不善。或無記。云
何善。謂苦諦所攝善五陰。云何不善。謂苦諦
所攝。不善五陰。云何無記。謂苦諦所攝無記
五陰。如苦諦。集諦亦如是
二不繋。二分別苦諦。或欲界繋。或色界繋。或
無色界繋。云何欲界繋。謂苦諦所攝欲界繋
五陰。云何色界繋。謂苦諦所攝色界繋五陰。
云何無色界繋。謂苦諦所攝無色界繋四陰。
如苦諦。集諦亦如是
三非學非無學。一分別。道諦。或學。或無學。
云何學。謂學五陰。云何無學。謂無學五陰」
二不斷。二分別苦諦。或見斷。或修斷。云何見
斷。若苦諦隨信行隨法行人無間忍等斷。彼
云何斷。謂見斷八十八使彼相應苦諦。彼所
起心不相應行。云何修斷。若苦諦學見迹修
斷。彼云何斷。謂修斷十使彼相應苦諦。彼所
起身口業。彼所起心不相應行。及不穢汚苦
諦。如苦諦。集諦亦如是
一非心非心法非心相應。三分別苦諦所攝
色心不相應行。非心非心法非心相應受陰
想陰。彼相應行陰。心法心相應心意識。即心
也。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。心不相應行。非心非心法
非心相應受陰想陰。彼相應行陰。心法心相
應心意識。即心也
一非心隨轉非受相應。三分別苦諦。或心隨
轉非受相應。作四句。心隨轉非受相應者。謂
心隨轉身口業。心隨轉心不相應行及受。受
相應非心隨轉者。謂心意識。心隨轉亦受相
應者。謂想陰。彼相應行陰。非心隨轉亦非
受相應者。謂除心隨轉身口業。若餘色。除心
隨轉心不相應行。若餘心不相應行。如苦諦。
集諦亦如是
道諦。或心隨轉非受相應。作四句。心隨轉非
受相應者。謂心隨轉身口業。心隨轉心不相
應行及受。受相應非心隨轉者。謂心意識。心
隨轉亦受相應者。謂想陰。彼相應行陰。非心
隨轉亦非受相應者。謂除心隨轉心不相應
行。若餘心不相應行。如受。想行亦如是。除
其自性。一非覺隨轉非觀相應。三分別苦諦。
或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非觀相
應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相應行。
及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂覺若覺
不相應觀相應心心法苦諦。覺隨轉亦觀相
應者。謂覺觀相應心心法苦諦。非覺隨轉亦
非觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘色。除
覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及覺
不相應觀。及非覺觀相應心心法苦諦。如苦
諦。集諦亦如是
道諦。或覺隨轉非觀相應。作四句。覺隨轉非
觀相應者。謂覺隨轉身口業。覺隨轉心不相
應行。及覺相應觀。觀相應非覺隨轉者。謂
覺若覺不相應觀相應心心法。覺隨轉亦觀
相應者。謂覺觀相應心心法。非覺隨轉亦非
觀相應者。謂除覺隨轉身口業。若餘身口業。
除覺隨轉心不相應行。若餘心不相應行。及
覺不相應觀。及非覺觀相應心心法
一非見亦非見處。三分別苦諦。或見亦見處。
或見處非見。見亦見處者。謂眼根。及五見世
俗正見。餘見處非見。如苦諦。集諦亦如是。道
諦所攝盡智無生智所不攝無漏慧。此是見
非見處。餘非見亦非見處
二身見非彼因彼亦非身見因。二分別苦諦。
或身見是彼因彼非身見因。或身見是彼因
彼亦身見因。或身見非彼。因彼亦非身見因。
身見是彼因彼非身見因者。謂除過去現在
見苦斷使彼相應苦諦。除過去現在見集斷一
切遍使彼相應苦諦。除未來身見相應苦諦。
除身見生住異滅及彼相應法生住異滅。若
諸餘穢汚苦諦。身見是彼因彼亦身見因者。
謂前所除爾所法者。是身見非彼因彼亦非
身見因者。謂不穢汚苦諦。如苦諦。集諦亦如

一非業非業報。三分別。苦諦。或業非業報。作
四句。業非業報者。謂身口業及報所不攝思
業。業報非業者。謂若思所不攝報生苦諦業
亦業報者。謂報生思業。非業亦非業報者。謂
除業及業報苦諦。若餘苦諦。如苦諦。集諦亦
如是
道諦所攝身口業及思。是業非業報。餘非業
亦非業報
一非業亦非業隨轉。三分別苦諦。或業非業
隨轉。作四句。業非業隨轉者。謂除業隨轉身
口業。若餘身口業。及思業。業隨轉非業者。謂
受陰想陰識陰。若思所不攝業隨轉行陰。業
亦業隨轉者。謂業隨轉身口業。非業亦非
隨轉者。謂除業及業隨轉苦諦。若餘苦諦。如
苦諦。集諦亦如是
道諦。或業非業隨轉。作四句。業非業隨轉者。
謂思業。業隨轉非業者。謂受陰想陰識陰。若
思所不攝業隨轉行陰。業亦業隨轉者。謂業
隨轉身口業。非業亦非業隨轉者。謂除業隨
轉心不相應行。若餘心不相應行
一非造色色非可見色。三分別。苦諦。或造色
色非可見色。作三句。造色色非可見色者。謂
八入及二入少分。造色色亦可見色者。謂一
入。非造色色亦非可見色者。謂一入及二入
少分。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。是造色色非可見色。餘非
造色色。亦非可見色
一非造色色亦非有對色。三分別。苦諦。或造
色色非有對色。作四句。造色色非有對色者。
謂一入少分。有對色非造色色者。謂一入少
分。造色色亦有對色者。謂九入及一入少分。
非造色色亦非有對色者。謂一入及一入少
分。如苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。是造色色非有對色。餘非
造色色亦非有對色。一切是甚深難了難了
甚深
一是善非善因。一善亦善因。二分別苦諦。或
善因非善。作三句。善因非善者。謂善報生苦
諦。善亦善因者。謂善苦諦。非善亦非善因者。
謂除善報生苦諦。若餘無記。及不善苦諦。如
苦諦。集諦亦如是
二非不善因亦非不善。二分別苦諦。或不善
因非不善。作三句。不善因非不善者。謂不善
報生苦諦。及欲界身見邊見。彼相應苦諦。不
善亦不善因者。謂不善苦諦。非不善亦非不
善因者。謂除不善報生苦諦。除欲界身見邊
見。彼相應苦諦。若餘無記。及善苦諦。如苦
諦。集諦亦如是
二非無記亦非無記因。二分別苦諦。或無記
因非無記。作三句。無記因非無記者。謂不善
苦諦。無記亦無記因者。謂無記苦諦。非無記
亦非無記因者。謂善苦諦。如苦諦。集諦亦如

一非因縁縁非有因。三因縁縁及有因。一非
次第亦非次第縁縁。三分別苦諦。或次第非
次第縁縁。作三句。次第非次第縁縁者。謂未
來現前必起心心法苦諦。過去及現在阿羅
漢最後命終心心法苦諦。及無想正受。滅盡
正受。已起當起。次第亦次第縁縁者。謂除過
去現在阿羅漢最後命終心心法苦諦。若餘
過去及現在心心法苦諦。非次第亦非次第
縁縁者。謂除未來現前必起心心法苦諦。若
餘未來心心法苦諦。除次第心不相應行。若
餘心不相應行及色。如苦諦。集諦亦如是」
道諦。或次第非次第縁縁。作三句。次第非次
第縁縁者。謂未來現前必起心心法道諦。次
第亦次第縁縁者。謂過去現在心心法道諦。
非次第亦非次第縁縁者。謂除未來現前必
起心心法道諦。若餘未來心心法道諦。及身
口業心隨轉心不相應行
一縁縁縁非有縁。三分別。苦諦。所攝色心不
相應行。縁縁縁非有縁。餘縁縁縁及有縁。如
苦諦。集諦亦如是
道諦所攝身口業。縁縁縁非有縁。餘縁縁縁
亦有縁
三是増上縁縁及有増上。一是増上縁縁非
有増上。二非流非隨流。二分別苦諦。或流亦
隨流。或隨流非流。流亦隨流者。謂四流。餘隨
流非流。如苦諦。集諦亦如是
衆事分阿毘曇論卷第九
衆事分阿毘曇論卷第十
  *尊者世友造
  宋*天竺三藏求那跋陀羅
共菩提耶舍     譯
  千問論品第七之三
禪無量無色三摩提定菩提品根入陰界。禪
者。謂四禪。問云何四。答謂初禪。二禪。三禪。
四禪
問此四禪。幾色。幾非色。答禪所攝身口業。此
是色。餘非色。一切不可見。一切是無對
問禪幾有漏。幾無漏。答一切應分別。禪或有
漏。或無漏。云何有漏。謂禪所攝有漏五陰。云
何無漏。謂禪所攝無漏五陰。一切是有爲。若
有漏。彼有報。若無漏。彼無報。一切從因縁生
世所攝。禪所攝身口業。是色所攝。餘是名所
攝。禪所攝心意識。是内入所攝。餘是外入所
攝。一切是智知。若有漏。斷智知。及斷。若無
漏。非斷*智知。及不斷。一切是應修。一切不
穢汚。一切是果及有果。一切是不受。禪所攝
身口業。是四大造餘非四大造。一切是有上。
禪若有漏。彼是有。若無漏。彼非有。禪所攝身
口業。及心不相應行。因不相應。餘因相應」
善五處少分攝四禪。四禪亦攝善五處少分。
不善處所不攝。無記處所不攝。漏處所不攝。
或有漏處攝非禪。作四句。有漏處攝非禪者。
謂禪所不攝有漏五陰。禪攝非有漏處者。謂
無漏四禪。有漏處攝亦禪者。謂有漏四禪。非
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]