大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882_ 施護譯 ) in Vol. 18

[First] [Prev+100] [Prev] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

金剛部三昧成就教理
    諸佛本無忿怒心 利有情故現忿怒
    此大金剛部法門 三昧無有違越者
蓮華部三昧成就教理
    以彼自性清淨智 若欲作事隨應作
    此大蓮華部法門 三昧無有違越者
寶部三昧成就教理
    所有若少若多性 隨所樂欲法亦然
    不空事業日常行 此即是爲施三昧
如上是爲諸部三昧教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部法成就
教理
謂先通説一切如來法成就教理
    此中佛無法可説 無説已即法爾字
    乃爲佛法大印門 是即大智最上法
如來部法成就教理
    貪染清淨無復上 是中常施諸法樂
    此如來部妙法門 羯磨成就最上作
金剛部法成就教理
    諸佛教勅清淨義 救度有情利亦然
    無忿怒中忿恚生 破諸魔惡得成就
蓮華部法成就教理
    蓮華處染而無染 貪性亦然無所著
    此説若知外事無 設作諸罪亦無染
寶部法成就教理
    平等布施無有法 眞實所行説亦然
    此寶部法外復無 彼成就法能過上
如上是爲諸部法成就教理
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十四佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十五
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 *等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教
理分第二十三之二
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部羯磨成
就教理。謂先通説如來羯磨成就教理頌曰
    一切有情悉成佛 或成菩薩亦復然
    如教所説依法儀 能施羯磨勝成就
如來部羯磨成就教理
    布以四種勝供養 四種相應法亦然
    隨其四時作法儀 當作羯磨成就事
金剛部羯磨成就教理
    爲欲破滅惡有情 隨不善法亦應作
    此金剛部羯磨儀 能與一切勝成就
蓮華部羯磨成就教理
    諸有怖者施無畏 如教所説法亦然
    此蓮華部羯磨儀 能施一切佛成就
寶部羯磨成就教理
    依法施彼寶灌頂 圓滿一切勝意願
    諸佛諸有情亦然 成就一切羯磨事
如上是爲諸部羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部法性智
成就教理
謂先通説如來法性智成就教理
    金剛薩埵三摩地 諸佛法性於中住
    即以是智成佛尊 此外無別佛可得
如來部法性智成就教理
    依法觀想於大印 能成一切成就事
    此即如來部法門 施彼法性勝成就
金剛部法性智成就教理
    三昧勝印依法結 能成一切羯磨事
    依彼大印本法儀 即得金剛勝成就
蓮華部法性智成就教理
    所有法印本法用 如其法儀轉法印
    而此成就妙法門 是即法性金剛法
寶部法性智成就教理
    依彼羯磨印法用 羯磨金剛杵安心
    如是觀想法性成 即得一切勝羯磨
如上是爲諸部法性智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部智印成
就教理。謂先通説如來智印成就教理
    金剛薩埵三摩地 淨月金剛勝法用
    隨諸色相現應知 亦然世間隨相現
    淨中淨勝智應知 是相潔白而明亮
    染中染現忿怒身 隨諸色相彼身現
如來部智印成就教理
    依法大印而相合 月曼拏羅妙光明
    隨其自事若了知 亦然悉知世間意
金剛部智印成就教理
    若在虚空若餘方 隨現忿怒曼拏羅
    若如是相有所觀 彼如是意悉明了
蓮華部智印成就教理
    微妙文字成行列 想現虚空分位中
    隨諸色相次第知 彼如是相從心現
寶部智印成就教理
    應遍觀察諸世間 若如是相有對礙
    彼如是相亦然觀 而世間心悉明了
    此如是心相合故 是中有去亦有來
    若所作中有動搖 隨所見相亦然現
    所有別別諸有情 以等至心普觀想
    彼彼所見亦復然 而一切心悉覺了
此佛所説執金剛法門
如上是爲諸部智印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部成就智
教理
謂先通説如來成就智教理
    大士加持勝法用 想己身即佛影像
    此如是智若相應 即得最上佛成就
如來部成就智教理
    若在虚空若餘方 現黄白光曼拏羅
    中有自印大士身 歴然煥明而可見
金剛部成就智教理
    若如是相諸影像 是中黒色隨應觀
    金剛部勝成就門 速得所欲皆如意
蓮華部成就智教理
    即彼虚空妙青色 是中隨見蓮華相
    此大蓮華部印明 成就出生如是法
寶部成就智教理
    若在虚空若餘方 即彼虚空淨無垢
    漸廣出現光明鬘 見已速得成就法
    金剛薩埵等大士 月曼拏羅妙光明
    隨方如應現聖身 成就時起自色相
如上是爲諸部成就智教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部神通智
成就教理
謂先通説如來神通智成就教理
    金剛薩埵三摩地 想現如來一切身
    觀想一切菩薩等 出現諸身亦復然
如來部神通智成就教理
    金剛薩埵大印契 妙等引心依法結
    依此法作成就時 即獲五種神通事
所謂天眼智通等
    大印依法而相合 是中發生於眼識
    隨彼所有觀察時 一切極遠尚能見
此佛所説金剛薩埵法門
    大印依法而相合 是中發生於耳識
    彼一切事隨所思 一切極遠能聞聽
此佛所説金剛薩埵法門
    大印依法而相合 是中發生於意識
    隨諸有情若觀時 悉能了知彼心意
    大印依法而相合 是中若自若他人
    能觀彼相知彼心 過去生事皆發現
此佛所説金剛手法門
    大印依法而相合 隨所樂起神通事
    是中若處若諸方 妙等引心悉能現
此佛所説大菩提心法門
金剛部神通智成就教理
    所有降三世勝印 妙等引心依法結
    依此法作成就時 即獲五種神通事
    現彼忿怒一切事 如教所説依次第
    天眼智等法相應 刹那成就諸神通
此佛所説金剛薩埵法門
蓮華部神通智成就教理
    調伏世間最上印 妙等引心而相
    依此法作成就時 即獲五種神通事
    隨其所説貪染法 如教次第亦復然
    天眼智等法相應 即能成就神通事
此佛所説觀自在法門
寶部神通智成就教理
    彼一切義成就印 妙等引心依法結
    依此法作成就時 即獲五種神通事
    遍作一切佛供養 如教次第亦復然
    天眼智等法相應 能見五種神通事
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部眞實誓
誡成就教理
謂先通説如來眞實誓誡成就教理
    如應眞實隨轉已 依教當作誓誡語
    斯大眞實善護儀 由此速得成佛果
此佛所説覺智法門
如來部眞實誓誡成就教理
    今此誓誡三昧法 從如來部所出生
    金剛眞實善護門 由此速得勝成就
此佛所説執金剛法門
金剛部眞實誓誡成就教理
    執金剛者迅誓誡 作已無敢有違越
    眞實三昧善護門 隨所欲得勝成就
此佛所説執金剛法門
蓮華部眞實誓誡成就教理
    王法誓誡所作已 大蓮華部勝最上
    眞實三昧善護門 隨所欲得勝成就
此佛所説法金剛法門
寶部眞實誓誡成就教理
    諸佛供養善誓誡 作已無敢有違越
    最上眞實善護門 由斯獲得大灌頂
此佛所説佛供養法門
如上是爲諸部眞實誓誡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部三昧眞
實成就教理
謂先通説如來三昧眞實成就教理
    誦三昧邪薩怛鑁 本部中出一切印
    依法自結堅固成 所作法無不成者
此佛所説大三昧眞實法門
如來部三昧眞實成就教理
    誦蘇囉多薩怛鑁 一切印契皆成就
    由自所結成就故 是即大士眞實語
此佛所説大三昧眞實法門
金剛部三昧眞實成就教理
    依法一稱吽字時 一切印契如次第
    是中自他印契門 自結亦復令他結
蓮華部三昧眞實成就教理
    薩哩嚩躓馱稱時 是中若自若他人
    出生門等合相應 於一切處不捨離
寶部三昧眞實成就教理
    唵字如是作成就 一切印契如次第
    一切世間勝亦然 自然成此勝供養
如上是爲諸部三昧眞實成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部印成就
教理
謂先通説如來印成就教理
    佛印依法而相合 應當思念於如來
    速疾能成悉地門 諸佛菩提常安住
如來部印成就教理
    金剛薩埵大印契 依法結已當觀想
    想在金剛薩埵前 速疾得彼勝悉地
金剛部印成就教理
    結彼勝三昧印契 金剛薩埵三摩地
    中想金剛薩埵尊 獲得二倍成就法
蓮華部印成就教理
    結彼法所成印契 觀自在尊三摩地
    中想觀自在聖尊 獲得二倍成就法
寶部印成就教理
    依法羯磨印相合 金剛藏尊三摩地
    中想金剛藏聖尊 獲得二倍成就法
如上是爲諸部印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部一切成
就法用教理
謂先通説如來一切成就法用教理
    自身當住於佛前 應作念佛三昧觀
    遍結一切印契成 刹那得彼成就法
此佛所説覺智法門
如來部一切成就法用教理
    若作一切印成就 隨我所欲此觀想
    金剛持誦法相應 能成一切勝悉地
此佛所説金剛薩埵法門
金剛部一切成就法用教理
    金剛影像即自身 妙等引心當觀想
    一切印契結若成 刹那即得成就法
此佛所説一切如來堅固法門
蓮華部一切成就法用教理
    蓮華影像即自身 依法自身當觀想
    諸智莊嚴成就門 此大蓮華部法用
此佛所説觀自在法門
寶部一切成就法用教理
    依法觀想於自身 現摩尼寶焔光聚
    諸供養成悉地門 此大寶部勝法用
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部一切成就法用教理
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十五佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教
理分第二十三之三
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部如來加
持成就教理
謂先通説一切如來加持成就教理頌曰
    金剛界主勝印契 妙等引心依法結
    心額喉及頂間安 安已得佛加持力
此佛所説覺智法門
如來部加持成就教理
    薩埵金剛堅固印 金剛薩埵三摩地
    心額喉頂安亦然 安已即得加持力
金剛部加持成就教理
    金剛降三世印契 妙等引心依法結
    心額喉及頂間安 刹那普得加持力
此佛所説金剛尊法門
蓮華部加持成就教理
    金剛蓮華堅固印 觀自在尊三摩地
    心額喉及頂間安 即得本尊加持法
此佛所説觀自在法門
寶部加持成就教理
    結大金剛寶印契 金剛藏尊三摩地
    心額喉及頂間安 即得本尊加持法
此佛所説金剛藏法門
如上是爲諸部加持成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部灌頂印
成就教理
謂先通説一切如來灌頂印成就教理
    寶金剛印二相合 依法安置於額間
    此金剛寶所作成 即得本部佛灌頂
此佛所説覺智法門
如來部灌頂印成就教理
    所有金剛界主等 現前最上佛印契
    周遍四面四印儀 隨處繋鬘作灌頂
金剛部灌頂印成就教理
    當作金剛灌頂鬘 依法相合置於額
    由彼寶鬘灌頂因 即得金剛灌頂法
蓮華部灌頂印成就教理
    法金剛印二相合 依教當於頂上安
    由此諸佛灌頂因 即得觀自在灌頂
此佛所説觀自在法
寶部灌頂印成就教理
    應結金剛寶牙印 依法安置於額間
    由此諸佛灌頂因 即得供養勝灌頂
如上是爲諸部灌頂印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部三摩地
成就教理
謂先通説一切如來三摩地成就教理
    所有一切諸佛相 謂等引心結印契
    依法持誦諸呪明 如應速得勝悉地
此佛所説覺智法門
如來部三摩地成就教理
    彼三摩地金剛法 薩埵加持理相應
    持誦心印諸呪明 速得所作皆成就
此佛所説覺智三摩地法門
金剛部三摩地成就教理
    貪性出生彼智法 我此忿怒應觀想
    持誦心印諸呪明 速得所作皆成就
此佛所説執金剛法門
蓮華部三摩地成就教理
    慈心廣大相應行 於心等處作成就
    觀自在尊本部中 持誦悉得施成就
此佛所説觀自在法門
寶部三摩地成就教理
    所有諸欲三摩地 妙等引心當觀想
    持誦心印諸呪明 一切所向得成就
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部三摩地成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部供養印
成就教理
謂先通説一切如來供養印成就教理
    如前香等諸供養 妙等引心善作已
    然後所求成就門 隨意皆得悉地法
如來部供養印成就教理
    祕密供養四種法 此説供養祕密門
    或己身等奉獻時 隨作供養皆成就
此佛所説金剛薩埵法門
金剛部供養印成就教理
    忿怒金剛大供養 此説忿怒祕密法
    以忿怒拳遍作時 我本部法速成就
此佛所説執金剛法門
蓮華部供養印成就教理
    甚深廣大諸經中 宣説祕密方便法
    奉獻語意供養時 速得本部法成就
此佛所説金剛眼法門
寶部供養印成就教理
    傘蓋幢幡諸樂具 尊重恭敬大供養
    得寶部中成就時 或復得彼諸布施
此佛所説金剛藏法
    本尊加持等和合 金剛薩埵獲無異
    四種神通勝智門 金剛巧業彼成就
此佛所説金剛薩埵法門
如上是爲諸部供養印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部神通智
成就教理
謂先通説一切如來神通智成就教理
    三摩地即身中佛 自神通即善逝尊
    於彼善能覺了時 而菩提果得成就
如來部神通智成就教理
    所有天眼等神通 妙等引心當觀想
    五種神通自然生 得成金剛薩埵尊
此佛所説金剛薩埵法門
金剛部神通智成就教理
    忿怒智通出生已 妙等引心作成就
    五種神通自然生 即得最上成就法
此佛所説執金剛法門
蓮華部神通智成就教理
    貪法神通出生已 妙等引心當觀想
    五種神通自然生 即得清淨法成就
此佛所説金剛眼法門
寶部神通智成就教理
    供養智通出生已 妙等引心當觀想
    五種神通自然生 即得任持諸悉地
此佛所説執金剛法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部大菩提
智成就教理
謂先通説一切如來大菩提智成就教理
    金剛薩埵三摩地 隨念本部佛聖尊
    此佛菩提大智門 如應觀想得成就
此佛所説覺智法門
如來部大菩提智成就教理
    金剛薩埵三摩地 所有大印當觀想
    此佛菩提大智門 如應觀想得成就
此佛所説大菩提薩埵法門
金剛部大菩提智成就教理
    大忿怒王三摩地 當結三昧邪勝印
    此佛菩提大智門 如應觀想得成就
此佛所説執金剛法門
蓮華部大菩提智成就教理
    觀自在尊三摩地 作羯磨印當持誦
    此佛菩提大智門 如應觀想得成就
此佛所説觀自在法門
寶部大菩提智成就教理
    金剛藏尊三摩地 羯磨印契善所作
    此佛菩提大智門 如應觀想得成就
如上是爲諸部大菩提智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部隨愛樂
成就教理
謂先通説一切如來隨愛樂成就教理
    一切義利遍所作 即自求佛菩提者
    念佛三昧法若成 即得一切佛愛樂
此佛所説金剛愛樂法門
如來部隨愛樂成就教理
    隨諸境界所成已 金剛薩埵作成就
    眞實警悟法無虚 速得所愛皆成就
此佛所説金剛薩埵法門
金剛部隨愛樂成就教理
    如佛教勅作大利 普爲調伏諸惡者
    清淨忿恚諸有情 此即金剛隨愛樂
此佛所説降三世法門
蓮華部隨愛樂成就教理
    貪法乃爲觀照慈 悲心即是正法語
    一切無畏施有情 即得諸佛隨愛樂
此佛所説金剛眼法門
寶部隨愛樂成就教理
    如應廣施灌頂法 及施諸妙珍財藏
    彼等得佛利相應 此即諸佛隨愛樂
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部隨愛樂成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部敬愛成
就教理
謂先通説一切如來敬愛成就教理
    應知貪性勿厭離 即清淨樂施亦然
    利諸有情法相應 此即諸佛敬愛理
此佛所説覺智法門
如來部敬愛成就教理
    己身妙樂欲順行 稱蘇囉多薩怛鑁
    金剛薩埵成就門 眞實警悟作敬愛
此佛所説普賢法門
金剛部敬愛成就教理
    佛爲清淨諸有情 普令有情得無畏
    由於佛教作護持 殺諸魔惡令敬愛
此佛所説降三世法門
蓮華部敬愛成就教理
    觀察貪性本清淨 譬彼蓮華正開敷
    此中若染若愛時 如應調伏作敬愛
此佛所説觀自在法門
寶部敬愛成就教理
    爲求諸佛灌頂故 日日以大金剛寶
    安置頂間作法成 即得諸佛敬愛理
此佛所説虚空藏法門
如上是爲諸部敬愛成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部破惡成
就教理
謂先通説一切如來破惡成就教理
    不見有情有所利 亦非佛性可清淨
    身口意業所作中 當得破惡法成就
此佛所説如實法門
如來部破惡成就教理
    以無所得一切成 由無瞋恚忿怒生
    此大金剛摧撃時 速得破惡法成就
此佛所説金剛手法門
金剛部破惡成就教理
    無惡可制無忿怒 亦無有情可調伏
    以己苦法皆施他 即降三世破諸惡
此佛所説降三世法門
蓮華部破惡成就教理
    法中無悲亦無慈 無惡有情可清淨
    於己違背語言中 自得破惡法成就
此佛所説觀自在法門
寶部破惡成就教理
    自本無財可能捨 他財不取亦不求
    一切有情貧亦然 自得破惡法成就
此佛所説圓滿一切願法門
    無所有法得相應 我於諸佛不和合
    彼爲救拔利益故 速疾施我勝成就
此佛所説聖普賢法門
如上是爲諸部破惡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部加護印
成就教理
謂先通説一切如來加護印成就教理
    常不捨離諸有情 我常供養於諸佛
    歸命諸佛常所尊 最上希有此加護
如來部加護印成就教理
    金剛薩埵勝名號 一稱中間能攝受
    此加護爲廣大門 刹那常得施成就
此佛所説執金剛法門
金剛部加護印成就教理
    不以喜心誦呪明 我即三界中最勝
    信奉降三世聖尊 此與自他爲加護
此佛所説降三世法門
蓮華部加護印成就教理
    所有貪清淨大慈 常施一切無所畏
    觀自在名稱誦時 最上希有此加護
此佛所説法金剛法門
寶部加護印成就教理
    晝日所作無虚過 隨其力修方便行
    常施佛及諸有情 最上希有此加護
此佛所説金剛護法門
如上是爲諸部加護印成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩。前白佛言。世尊我
向所説一切如來諸部最上成就教理。願佛
攝受。令諸有情於一切教中證法自在。速疾
成就阿耨多羅三藐三菩提果
爾時世尊讃金剛手菩薩摩訶薩言。善哉善
哉金剛手。汝善宣説如上法門。我今爲汝加
持攝受。即時一切如來又復雲集。咸共稱讃
金剛手菩薩摩訶薩。頌曰
    金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
    善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
    能善宣説此正法 無上金剛祕密乘
    一切如來祕密門 大乘現證法中攝
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王
經卷第二十六
佛説一切如來眞實攝大乘現證
三昧大教王經卷第二十七
 *西天*譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師*賜紫沙門臣 施護 等
奉      詔譯 
一切如來眞實攝諸部儀軌祕密法用廣大教
理分第二十四
復次金剛手菩薩摩訶薩。宣説諸部最上成
就祕密教理
謂先通説一切如來最上成就祕密教理頌曰
    佛大菩提三摩地 妙等引心當觀想
    得彼菩提妙樂門 作是思惟覺成就
此佛所説一切如來法門
如來部最上成就祕密教理
    薩埵金剛印安心 我善愛者極愛樂
    捺哩墀婆嚩稱時 即得一切佛成就
    今此祕密相應法 不成就者自業因
    玉呬婆哩野稱時 即得極上樂成就
此佛所説金剛薩埵法門
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]