大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大日如來劍印 (No. 0864A ) in Vol. 18

[First] [Prev] 198 199 200 201 202 203 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T0864A.18.0195c22:   No.864A
T0864A.18.0195c23:
T0864A.18.0195c24: 大日如來劍印
T0864A.18.0195c25: 二手當心合掌。窟二頭指中節横相跓。以二
T0864A.18.0195c26: 大母指。並押二頭指上節如劍形。結此印即
T0864A.18.0195c27: 觀自心中有八葉蓮華。於華中想a字。
T0864A.18.0195c28: 放金色光與印相應。想彼a字。了一切
T0864A.18.0195c29: 法本來不生。即誦眞言曰
T0864A.18.0196a01: nama@hsamantavuddh@ana@mavi
T0864A.18.0196a02: 娜 莫 三 滿 多 母 馱
T0864A.18.0196a03: rah@u@mkha@m
T0864A.18.0196a04: 羅 吽
T0864A.18.0196a05: 次誦眞言八遍。以印如前加持自身五處。所
T0864A.18.0196a06: 謂額右肩左肩心喉頂上散 一字頂論王印
T0864A.18.0196a07: 先合掌以左右二無名指二小指。右押左
T0864A.18.0196a08: 相刃入掌。二中指直竪。屈第一節。頭相跓如
T0864A.18.0196a09: 劍形。二大指入掌。平伸二頭指。屈押二大指
T0864A.18.0196a10: 甲頭相跓。名頂輪王根本印。頌曰此印摩訶
T0864A.18.0196a11: 印。所謂如來頂。適纔結作之。即同於世尊
T0864A.18.0196a12: 頂輪王眞言
T0864A.18.0196a13: nama@hsamantavuddh@an@a@mo@m
T0864A.18.0196a14: 曩 莫 三 滿 多 母 馱 南 若有祈請所
求一切事者
T0864A.18.0196a15: 於此應加孔
雀王陀羅尼
bhr@u@m部嚕唵三合
T0864A.18.0196a16: 次結孔雀王印 以二手内相刃。直竪檀慧
T0864A.18.0196a17: 頭相跓。禪智亦直竪並相跓。其印即成。誦眞
T0864A.18.0196a18: 言三遍或七遍。與頂輪王合誦。應加此眞言
T0864A.18.0196a19: 句。誦眞言曰
T0864A.18.0196a20: o@mmayur@akrantesv@ah@a
T0864A.18.0196a21: 唵 摩 庾 攞 迦蘭 二合 帝 娑嚩 二合
T0864A.18.0196a22: 若以尋常持念一字頂輪王眞言。須別誦孔
T0864A.18.0196a23: 雀王眞言。亦須別誦此加句法親於阿闍梨
T0864A.18.0196a24: 所以口傳授之修瑜伽者知耳
T0864A.18.0196a25: 金剛解脱眞言
T0864A.18.0196a26: o@mvajramuk@samu@h
T0864A.18.0196a27: 唵 嚩 日囉 二合 謨 乞叉 二合
T0864A.18.0196a28: 葉衣觀世音菩薩眞言曰
T0864A.18.0196a29: o@mpal@n@acavarih@u@mpha@t@u
T0864A.18.0196a30: 唵 跛 哩娜 二合 捨 嚩 哩 吽 發 吒
T0864A.18.0196b01: 智矩如來眞言
T0864A.18.0196b02: namoa@s@taz@itina@msamyasa@m
T0864A.18.0196b03: 曩 謨 阿 瑟吒 二合 始 底 南 三 藐 三
T0864A.18.0196b04: vuddh@ako@tin@a@mo@mj@janava
T0864A.18.0196b05: 沒 馱 二引 胝 南 唵 枳孃 二合
曩 嚩
T0864A.18.0196b06: bh@usedhiridhirih@u@m
T0864A.18.0196b07: 細 地 哩 地 哩 吽
T0864A.18.0196b08: 大悲隨心眞言
T0864A.18.0196b09: o@mpadma@sakraza@mkhagad@a
T0864A.18.0196b10: 唵 鉢 怛麼 二合 左 訖囉 二合 商 佉 誐 那
T0864A.18.0196b11: dh@ar@a@ninilathl@asidya
T0864A.18.0196b12: &T058676; 儞 攞 建姹 二合 悉 地也 二合
T0864A.18.0196b13: sidyah@u@m
T0864A.18.0196b14: 悉 地也 二合
T0864A.18.0196b15: 多羅菩薩眞言
T0864A.18.0196b16: o@mtaretutaretureresv@a
T0864A.18.0196b17: 唵 跢 哩 都 跢 哩 覩 哩 哩 娑嚩 二合
T0864A.18.0196b18: h@a
T0864A.18.0196b19:
T0864A.18.0196b20: 如來袈裟眞言
T0864A.18.0196b21: o@mrak@sasarvavuddh@adhi@s@ti
T0864A.18.0196b22: &MT00709; 乞叉 二合 薩 嚩 沒 馱 地 失恥 二合
T0864A.18.0196b23: t@atmac@ivarasv@ah@a
T0864A.18.0196b24: 怛麼 二合 紫 嚩 囉 娑嚩 二合
T0864A.18.0196b25: 一字頂輪bhr@u@m部嚕唵三合
T0864A.18.0196b26: 金剛延命眞言
T0864A.18.0196b27: o@mvajrayu@sesv@ah@a
T0864A.18.0196b28: 唵 嚩 日囉 二合 喩 晒 娑嚩 二合
T0864A.18.0196c01: 金剛命眞言
T0864A.18.0196c02: o@m@tu@mvajrayu@h
T0864A.18.0196c03: 唵 砧 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0196c04: 金剛王眞言
T0864A.18.0196c05: oM Ta ki hUM jaH+jaH
T0864A.18.0196c06: 唵 吒 計 吽
T0864A.18.0196c07: 白傘蓋佛頂眞言
T0864A.18.0196c08: o@mmamah@u@md@i@h
T0864A.18.0196c09: 唵 麼 麼 吽 &T030247;
T0864A.18.0196c10: 毘盧遮那佛眞言
T0864A.18.0196c11: o@mbhu@havirah@u@mkha@m
T0864A.18.0196c12: 唵 部律 二合 阿 尾 囉 吽
T0864A.18.0196c13: 光聚佛頂眞言
T0864A.18.0196c14: o@mkhakhakhahikhahih@u@mh@u@mjva
T0864A.18.0196c15: 唵 佉 佉 佉 係 佉 係 吽 吽 入嚩 二合
T0864A.18.0196c16: laprajvalaprajva
T0864A.18.0196c17: 囉 鉢囉 二合 入嚩 二合 囉 鉢囉 二合 入嚩 二合
T0864A.18.0196c18: la@ti@s@tati@s@tak@s@tr@i
T0864A.18.0196c19: 囉 底 瑟吒 二合 底 瑟吒 紇哩瑟胝 四合
T0864A.18.0196c20: spha@tsv@ah@a
T0864A.18.0196c21: 薩泮 吒 娑嚩 二合
T0864A.18.0196c22: 觀自在菩薩眞言
T0864A.18.0196c23: o@mhr@i@hha@hh@u@mpha@t
T0864A.18.0196c24: 唵 紇哩 郝 吽 泮 吒
T0864A.18.0196c25: 不空羂索心眞言
T0864A.18.0196c26: o@mamoghapratihatah@u@mpha
T0864A.18.0196c27: 唵 阿 謨 誐 鉢囉 二合 底 賀 跢 吽 泮
T0864A.18.0196c28: @t@u
T0864A.18.0196c29:
T0864A.18.0197a01: 虚空藏滿願眞言
T0864A.18.0197a02: o@msarvatath@agat@amipekava
T0864A.18.0197a03: 唵 薩 嚩 怛 他 蘖 多 &MT03483; 迦 嚩
T0864A.18.0197a04: jraratnasarvaz@aparip@u
T0864A.18.0197a05: 日囉 囉 怛那 二合 薩 嚩 舍 跛 哩 布
T0864A.18.0197a06: rakaja@hh@u@mva@mho@htr@a@m
T0864A.18.0197a07: 囉 迦 惹 吽 鑁 斛 怛覽
T0864A.18.0197a08: 虚空藏三昧耶眞言
T0864A.18.0197a09: o@mvajraratnah@u@m
T0864A.18.0197a10: 唵 嚩 日囉 二合 囉 怛娜 二合
T0864A.18.0197a11: 虚空藏眞言
T0864A.18.0197a12: o@mgaganasabhavavajraho@ho@m
T0864A.18.0197a13: 唵 誐 誐 曩 三 婆 嚩 嚩 日囉 斛 唵
T0864A.18.0197a14: ah@u@m
T0864A.18.0197a15: 惡 吽
T0864A.18.0197a16: 虚空藏羯麼眞言
T0864A.18.0197a17: o@mvajraratnoh@a@m
T0864A.18.0197a18: 唵 嚩 日囉 囉 怛奴 二合
T0864A.18.0197a19: 文殊八字眞言
T0864A.18.0197a20: @avirah@u@mkhacara@hdha@m
T0864A.18.0197a21: 阿 尾 囉 吽 佉 左 &MT00709;
T0864A.18.0197a22: 文殊菩薩六字眞言
T0864A.18.0197a23: o@mvakodanama@h
T0864A.18.0197a24: 唵 嚩 計 娜 曩 莫
T0864A.18.0197a25: 孔雀王眞言
T0864A.18.0197a26: namote@t@urarasv@ah@a
T0864A.18.0197a27: 曩 謨 諦 吒 半音 囉 囉 娑嚩 二合
T0864A.18.0197a28: 普賢菩薩陀囉尼曰
T0864A.18.0197a29: o@msamatabhadrasv@ah@a
T0864A.18.0197a30: 唵 三 漫 多 婆 捺囉 二合 娑嚩 二合
T0864A.18.0197b01: 除毒眞言曰
T0864A.18.0197b02: o@ma@n@daripa@n@dari@n@dagam@ali
T0864A.18.0197b03: 唵 阿 拏 哩 跛 拏 哩 娜 誐 麼 哩
T0864A.18.0197b04: nih@u@mpha@t@usv@ah@a
T0864A.18.0197b05: 儞 吽 泮 吒 娑嚩 二合
T0864A.18.0197b06: 菩提心眞言
T0864A.18.0197b07: o@mvodhicitt@amutpadayami
T0864A.18.0197b08: 唵 冐 地 喞 哆 沒 怛 跛娜 也 弭
T0864A.18.0197b09: &MT03484;陀羅尼曰
T0864A.18.0197b10: o@mvajracitrasamayeh@u@m
T0864A.18.0197b11: 唵 嚩 日囉 二合 質 怛囉 二合 三 麼 曳 吽
T0864A.18.0197b12: 文殊師利菩薩陀羅尼
T0864A.18.0197b13: namoary@amajusriya
T0864A.18.0197b14: 曩 謨 阿 引去 哩也 二合 曼 視 室哩 二合
T0864A.18.0197b15: vodhisatv@ayatadyath@a
T0864A.18.0197b16: 冐 地 薩 怛嚩 二合 野 怛 儞也 二合
T0864A.18.0197b17: jayejayalavejayamah@amahe
T0864A.18.0197b18: 惹 曳 惹 野 臘 吠 惹 野 麼 賀 摩 係
T0864A.18.0197b19: sv@ah@a
T0864A.18.0197b20: 娑嚩 二合
T0864A.18.0197b21: 祈雨助頂輪加持日眞言
T0864A.18.0197b22: o@m
T0864A.18.0197b23: 唵 部嚕唵三合去引儞顛誐囉迦鼻艷二合
T0864A.18.0197b24: 吽發吒
T0864A.18.0197b25: 金剛大輪陀羅尼曰
T0864A.18.0197b26: na maH stryi piM kA nAM
T0864A.18.0197b27: 曩 麼 悉 半音 咥哩 二合 耶 墜 迦
T0864A.18.0197b28: tath@agat@ana@ma@mviraji
T0864A.18.0197b29: 跢 多 伽 陀 上二 鞞 囉
T0864A.18.0197c01: virajimah@acakravajra
T0864A.18.0197c02: 鞞 囉 摩 訶 斫 迦囉 二合 嚩 日哩
T0864A.18.0197c03: satasatasaratesarate
T0864A.18.0197c04: 薩 多 薩 多 娑 囉 帝 娑 囉
T0864A.18.0197c05: trayitrayividhamanisa@mbha@m
T0864A.18.0197c06: 怛囉 曳 怛囉 曳 毘 陀 麼 儞 三 盤
T0864A.18.0197c07: janitramatisiddh@agri
T0864A.18.0197c08: 誓 儞 怛囉 麼 底 上二 悉 陀 掲
T0864A.18.0197c09: yattra@msv@ah@a
T0864A.18.0197c10: 怛囑炎 十二
三合
娑嚩 二合
T0864A.18.0197c11: 懺悔滅罪眞言
T0864A.18.0197c12: o@msarvap@apattah@anavajra
T0864A.18.0197c13: 唵 薩 嚩 跛 波 捺 賀 曩 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0197c14: yasv@ah@a
T0864A.18.0197c15: 野 娑嚩 二合
T0864A.18.0197c16: 俗像偈
T0864A.18.0197c17:     我今灌沐諸如來 淨智功徳莊嚴聚
T0864A.18.0197c18:     願彼五濁衆生類 速證如來淨法身
T0864A.18.0197c19: 決暯偈
T0864A.18.0197c20:     諸佛今爲汝 決除無智暯
T0864A.18.0197c21:     猶如世醫王 我今亦如是
T0864A.18.0197c22: 次結佛眼印 以二手合掌。二大拇指雙屈
T0864A.18.0197c23: 入掌。二頭指輔二中指第一節背。如兩眼相
T0864A.18.0197c24: 對。是名佛眼印。成已。加持五處。所謂額右肩
T0864A.18.0197c25: 左肩心喉。頂上散。誦眞言曰
T0864A.18.0197c26: nama@hsarvatath@agatebhyo
T0864A.18.0197c27: 曩 莫 薩 嚩 怛 他 去引 誐 帝 毘廋 二合
引一
T0864A.18.0197c28: rhabhya@hsamya@hsavuddhebhya@h
T0864A.18.0197c29: 囉賀 二合 毘藥 二合
藐 三 沒 弟 毘藥
T0864A.18.0198a01: o@mruruspharujva
T0864A.18.0198a02: 二合
嚕 嚕 娑普 二合 入嚩 二合
T0864A.18.0198a03: lati@s@tasiddhalocani
T0864A.18.0198a04: 攞 底 丁以
瑟姹 二合
悉 馱 路 左 寧
T0864A.18.0198a05: sarv@arthasa@t@uhisv@ah@a
T0864A.18.0198a06: 薩 嚩 唎他 二合 娑 馱 &T058676; 娑嚩 二合
T0864A.18.0198a07:
T0864A.18.0198a08: 次結大日如來劍印
T0864A.18.0198a09: 以二手當心合掌。屈二頭指中節横相跓。以
T0864A.18.0198a10: 二大拇指。並押二頭指上節如劍形。結此印
T0864A.18.0198a11: 已即觀自心中有八葉蓮華。於蓮華中想a
T0864A.18.0198a12: 阿字。放金色光與印相應。想彼a字。了一
T0864A.18.0198a13: 切法本來不生。即誦眞言曰
T0864A.18.0198a14: nama@hsamatavud@an@a@mavi
T0864A.18.0198a15: 曩 莫 三 滿 多 母 馱
T0864A.18.0198a16: rah@u@mkha@m
T0864A.18.0198a17: 囉 吽
T0864A.18.0198a18: 次誦眞言八遍。以印如前。加持自身五處。所
T0864A.18.0198a19: 謂額右肩左肩心喉。於頂上散印
T0864A.18.0198a20: 次以軍荼利心眞言。遍護諸物去垢清淨。誦
T0864A.18.0198a21: 眞言曰
T0864A.18.0198a22: o@mam@rtoh@u@mpha@t@u
T0864A.18.0198a23: 唵 阿 蜜㗚 二合 帝 吽 發 吒 半音
T0864A.18.0198a24: 以右手掬淨水。加持七遍。用灑澡豆等物。便
T0864A.18.0198a25: 成清淨 次誦軍荼唎根本眞言及密印攬
T0864A.18.0198a26: 水。其印平展慧臂。屈方願二度入掌。以智度
T0864A.18.0198a27: 捻二度甲上。慧度拳於方度節側。力度拳於
T0864A.18.0198a28: 願度節側。以此印攬水。誦根本眞言七遍加
T0864A.18.0198a29: 持。然後解衣隨意澡浴。眞言曰
T0864A.18.0198b01: namorathatray@ayana
T0864A.18.0198b02: 曩 莫 囉 怛曩 二合 怛囉 二合 野 娜
T0864A.18.0198b03: ma@hzve@n@damah@avajra@tro
T0864A.18.0198b04: 莫 室戰 二合 拏 摩 賀 嚩 日囉 二合
矩嚕
T0864A.18.0198b05: dhayao@mhuluhuluti
T0864A.18.0198b06: 二合
唵 護 嚕 護 嚕 丁以
T0864A.18.0198b07: @s@tati@s@tavantavantaha
T0864A.18.0198b08: 瑟姹 二合 底 瑟姹 二合
滿 馱 滿 馱
T0864A.18.0198b09: nahanaam@rteh@u@mpha@t@u
T0864A.18.0198b10: 曩 賀 曩 阿 蜜㗚 二合 帝 吽 發 吒 半音
T0864A.18.0198b11: sv@ah@a
T0864A.18.0198b12: 娑嚩 二合
T0864A.18.0198b13: 凡澡浴法。三分別洗。須知次第前後。從足至
T0864A.18.0198b14: 臍爲下分。從臍至頸名中分。從頸至頂爲上
T0864A.18.0198b15: 分。應先洗下分淨已。即以皂莢澡豆淨手。次
T0864A.18.0198b16: 洗中分又淨洗手。次注上分。本經云。凡澡洗
T0864A.18.0198b17: 時。寂然一心持念不應散亂。亦不戲笑及無
T0864A.18.0198b18: 義談話。亦勿視隱密處。亦不應思念男女等
T0864A.18.0198b19: 欲事。但爲去垢改而爲澡浴。勿作嚴身之想。
T0864A.18.0198b20: 一心明記次第如法護持。亦不應嗔呵大小。
T0864A.18.0198b21: 設有不如意事應慈心善言教示。如是依教
T0864A.18.0198b22: 如法浴竟 次應灌頂。以此眞言加持淨瓶
T0864A.18.0198b23: 用灌其頂。眞言曰
T0864A.18.0198b24: o@mha@hkhalilih@u@mpha@t
T0864A.18.0198b25: 唵 鶴 佉 哩 哩 吽 發 吒 半音
T0864A.18.0198b26: 若自加持。但誦眞言二十一遍即得。若便同
T0864A.18.0198b27: 伴或知法弟子加持滿一百八遍。如無瓶或
T0864A.18.0198b28: 無人。但以此印掬水。毎掬水加持。誦眞言七
T0864A.18.0198b29: 遍。三度掬水如法加持。自灌其頂。其印以檀
T0864A.18.0198c01: 慧。右押左相叉入掌。以戒方雙屈。並押交上。
T0864A.18.0198c02: 以忍願直竪頭相跓。以進力屈跓忍願背上
T0864A.18.0198c03: 節。禪智並竪即成。此名灌頂印 次以前大
T0864A.18.0198c04: 三昧耶眞言。言及印如前。加持自身五處如
T0864A.18.0198c05: 前 次以軍荼利心如前。掬水加持灑於所
T0864A.18.0198c06: 著衣上。令其清淨。然後取著 仍須自誦吉
T0864A.18.0198c07: 祥伽陀。不應間斷。直至本所座處。心想以
T0864A.18.0198c08: 此清淨身心禮事供養一切諸佛。便入道場
T0864A.18.0198c09: 供養如大教中説。依蘇悉地經及金剛頂經。
T0864A.18.0198c10: 略鈔解諸觸穢加持三業法 夫淨三業者。
T0864A.18.0198c11: 或時身有觸穢。或口有食噉及説諸雜語言。
T0864A.18.0198c12: 或時心中思惟不饒益事等。皆名三業不淨。
T0864A.18.0198c13: 故須以此陀羅尼及正觀加持。令罪垢消除
T0864A.18.0198c14: 身語意業速得清淨眞言曰
T0864A.18.0198c15: o@msvabh@avazuddh@asarva
T0864A.18.0198c16: 唵 娑嚩 二合去引 嚩 躓 詩律
薩 嚩
T0864A.18.0198c17: dharm@asvabh@avazuddh@aha@m
T0864A.18.0198c18: 達 磨 娑嚩 二合 婆 嚩 去引 躓 度
T0864A.18.0198c19: 次誦眞言七遍。彌多益善。此眞言能除身語
T0864A.18.0198c20: 意業一切罪垢皆得清淨。正誦之時。應入此
T0864A.18.0198c21: 瑜伽觀思惟。一切諸法本性清淨。但爲虚妄
T0864A.18.0198c22: 客塵煩惱所覆。迷失正理。故有顛倒妄執善
T0864A.18.0198c23: 惡業果。我今入法界平等不思議觀。了知一
T0864A.18.0198c24: 切煩惱罪垢本來清淨。又以陀羅尼不思議
T0864A.18.0198c25: 力。一切諸佛共以神通加持相應力故。應時
T0864A.18.0198c26: 煩惱妄想皆得清淨。何以故。了彼煩惱彼虚
T0864A.18.0198c27: 妄生無自性故。如幻如夢本來清淨。作此瑜
T0864A.18.0198c28: 伽正觀及祕密加持。一切惡業無不清淨。本
T0864A.18.0198c29: 經中名爲祕密内澡浴法凡解穢法有二種
T0864A.18.0199a01: 穢。一者欲入觸穢處。即以烏蒭澁麼忿
T0864A.18.0199a02: 眞言。誦眞言七遍。能辟除一切穢惡。不著
T0864A.18.0199a03: 身心。以此加持身。如忿怒金剛。毘那夜迦不
T0864A.18.0199a04: 能得便。烏蒭澁麼忿怒王眞言曰
T0864A.18.0199a05: oM kro dha na hUM jaH+jaH
T0864A.18.0199a06: 唵 矩嚕 二合
馱 曩 吽
T0864A.18.0199a07: 二者久持誦人身心清淨。忽然不覺悟被觸
T0864A.18.0199a08: 穢。或食著穢食或著穢衣。或穢觸陵突。自覺
T0864A.18.0199a09: 身心不安之時。當須速以灰水摩。洗一金銀
T0864A.18.0199a10: 器。或白瓷器。取少許新汲水。以軍荼唎眞
T0864A.18.0199a11: 言加持七遍。或二十一遍或一百八遍然飮
T0864A.18.0199a12: 之。應時即定如湯&MT01485;雪。此眞言名解觸穢。此
T0864A.18.0199a13: 二眞言具列軍吒唎軌。眞言曰
T0864A.18.0199a14: namoratnatray@ayanama@h
T0864A.18.0199a15: 曩 謨 囉 怛曩 二合 怛囉 夜 野 娜 莫
T0864A.18.0199a16: ca@n@damah@avajrakro
T0864A.18.0199a17: 室戰 二合 拏 摩 賀 嚩 日囉 二合 矩嚕 二合
T0864A.18.0199a18: dhayaa@mhulu#ti@s@tati
T0864A.18.0199a19: 野 唵 護 嚕 護嚕 底 瑟姹 二合 底瑟
T0864A.18.0199a20: @s@tavaddh@avaddh@ahanahanaa
T0864A.18.0199a21: 二合 滿 馱 滿 馱 賀 曩 賀 曩 阿
T0864A.18.0199a22: m@rtah@u@mpha@t@usv@ah@a
T0864A.18.0199a23: 蜜㗚 二合 帝 吽 發 吒 半音 娑嚩 二合
T0864A.18.0199a24: 佛部心三昧耶印 以止觀十度内相叉作拳。
T0864A.18.0199a25: 以禪智並竪。結印成已。觀諸佛遍虚空。即誦
T0864A.18.0199a26: 眞言三遍。頂上散印。誦眞言曰
T0864A.18.0199a27: o@mjinajiksv@ah@a
T0864A.18.0199a28: 唵 爾 曩 爾 迦 半音 娑嚩 二合
T0864A.18.0199a29: 次結蓮華部三昧耶印 準前佛部心印。智
T0864A.18.0199b01: 度屈入掌。直竪禪度。結印成已。想於一切
T0864A.18.0199b02: 如來右邊。有觀自在菩薩并諸眷屬。即誦眞
T0864A.18.0199b03: 言三遍。頂右散印。誦眞言曰
T0864A.18.0199b04: o@maroliksv@ah@a
T0864A.18.0199b05: 唵 阿 去引 力 迦 半音 娑嚩 二合
T0864A.18.0199b06: 次結金剛部心三昧耶印 準前佛部心印。
T0864A.18.0199b07: 以禪度屈入掌。直竪智度。想於一切如來左
T0864A.18.0199b08: 邊有金剛手菩薩并諸眷屬。即誦眞言三遍。
T0864A.18.0199b09: 頂左散印。誦眞言曰
T0864A.18.0199b10: oM va jra dhi+R k svA
T0864A.18.0199b11: 唵 嚩 日囉 二合 地力 二合半音 娑嚩 二合
T0864A.18.0199b12: h@a
T0864A.18.0199b13:
T0864A.18.0199b14: 次結被甲護身印 以觀羽禪度横於掌内。
T0864A.18.0199b15: 以進忍戒檀四度。握拳。結印成已。加持五處。
T0864A.18.0199b16: 所謂額右肩左肩心喉。是名爲五處。護身眞
T0864A.18.0199b17: 言曰
T0864A.18.0199b18: o@mbhu@hjvalah@u@m
T0864A.18.0199b19: 唵 部 入嚩 二合 囉 吽
T0864A.18.0199b20: 一字頂輪王辟除印 以左右頭指無名指小
T0864A.18.0199b21: 指。右押左相叉入掌作拳。二大指雙屈入掌。
T0864A.18.0199b22: 二中指直竪頭相跓。結印成已。於頂上左轉
T0864A.18.0199b23: 三匝是辟除。右轉三匝是結護。想心所到便
T0864A.18.0199b24: 成界方。此印能破障一切佛頂法事。若一切
T0864A.18.0199b25: 惡天龍八部藥叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅
T0864A.18.0199b26: 摩呼羅伽毘那夜迦倫。見是印悉皆怖走辟
T0864A.18.0199b27: 除。誦眞言曰
T0864A.18.0199b28: na maH sa ma nta vu ddhA nAM oM bhrUM
T0864A.18.0199b29: 曩 莫 三 滿 多 母 馱 奴嚕
T0864A.18.0199c01: vandhasv@ah@a
T0864A.18.0199c02: 二合 滿 馱 娑嚩 二合
T0864A.18.0199c03: 次獻閼伽眞言曰
T0864A.18.0199c04: nama@hsamantavuddh@an@a@mgagana
T0864A.18.0199c05: 曩 莫 三 滿 多 母 馱 誐 誐 曩
T0864A.18.0199c06: samasamasv@ah@a
T0864A.18.0199c07: 三 摩 穇 麼 娑嚩 二合
T0864A.18.0199c08: 以二手捧器當額。胡跪誦眞言三遍。奉閼伽
T0864A.18.0199c09: 沐浴聖衆 次結普通供養印
T0864A.18.0199c10: nama@hsamantavuddh@an@a@msarvathakha@m
T0864A.18.0199c11: 曩 莫 三 滿 多 母 馱 南 薩 嚩 他
T0864A.18.0199c12: udgatespharahema@mgaga
T0864A.18.0199c13: 嗢 娜蘖 二合 帝 娑頗 二合 囉 呬 𤚥 誐 誐
T0864A.18.0199c14: na@mka@msv@ah@a
T0864A.18.0199c15: 曩 劍 娑嚩 二合
T0864A.18.0199c16: 由此眞言威力。流出一切燈明雲海。供養一
T0864A.18.0199c17: 切如來及諸聖衆。復觀想幢幡蓋網瓔珞衣
T0864A.18.0199c18: 服繒綵等物。遍諸供養雲海無邊法界。以
T0864A.18.0199c19: 誠實言誦妙伽陀。而讃之曰
T0864A.18.0199c20:     以我功徳力 如來加持力
T0864A.18.0199c21:     及以法界力 普供養而住
T0864A.18.0199c22: 次結佛大慈護印 以十度相叉作爲月。禪
T0864A.18.0199c23: 智檀慧竪相著。結印成已。印心額喉頂上散
T0864A.18.0199c24: 印。誦眞言曰
T0864A.18.0199c25: o@mvuddh@ametr@ivajrara
T0864A.18.0199c26: 唵 沒 馱 昧 底哩 二合 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0199c27: k@sah@a@msv@ah@a
T0864A.18.0199c28: 乞灑 二合 憾 娑嚩 二合
T0864A.18.0199c29: 次結佛眼印 以二手合掌。二大拇指雙屈
T0864A.18.0200a01: 入掌。二頭指輔二中指第一節背。如兩眼相
T0864A.18.0200a02: 對。是名佛眼印。成已加持五處。所謂額右肩
T0864A.18.0200a03: 左肩心喉。頂上散印。眞言曰
T0864A.18.0200a04: nama@hsarvatath@agatebhyo
T0864A.18.0200a05: 曩 莫 薩 嚩 怛 他 誐 帝 毘庾 二合
T0864A.18.0200a06: rhabhy@a@hsamyasavuddhebhy@a@h
T0864A.18.0200a07: 囉賀 二合 毘藥 二合
三 藐 三 沒 弟 毘藥
T0864A.18.0200a08: o@mruruspharujva
T0864A.18.0200a09: 二合
嚕 嚕 娑普 二合 入嚩 二合
T0864A.18.0200a10: lati@s@tasiddhalocanesa
T0864A.18.0200a11: 囉 底 瑟&MT01819; 二合
悉 馱 路 左 寧
T0864A.18.0200a12: rvarthasadhanisv@ah@a
T0864A.18.0200a13: 嚩 唎他 二合 娑 馱 &T058676; 娑嚩 二合
T0864A.18.0200a14: 次結一字頂輪王印 先合掌。以左右二無
T0864A.18.0200a15: 名指二小指。右押左相叉入掌。二中指直竪
T0864A.18.0200a16: 屈第一節。頭相跓如劍形。二大指入掌。平伸
T0864A.18.0200a17: 二頭指。屈押二大指甲頭相跓。名頂輪王根
T0864A.18.0200a18: 本印。頌曰
T0864A.18.0200a19:     此印摩訶印 所謂如來頂
T0864A.18.0200a20:     適纔結作之 即同於世尊
T0864A.18.0200a21: 眞言曰
T0864A.18.0200a22: nama@hsamanavuddh@an@a@mo@m
T0864A.18.0200a23: 曩 莫 三 滿 多 母 馱 南 若有祈請所
求一切事者
T0864A.18.0200a24: bhr@u@m
T0864A.18.0200a25: 於此應加孔
雀王陀羅尼
部嚕唵 三合
T0864A.18.0200a26: 次孔雀王印 以二手内相叉。直竪檀慧頭
T0864A.18.0200a27: 相跓。禪智亦直竪並相跓。其印即成。誦眞言
T0864A.18.0200a28: 三遍或七遍。與頂輪王合誦。應加此眞言句。
T0864A.18.0200a29: 誦眞言曰
T0864A.18.0200b01: o@mmayur@akra@mtesv@ah@a
T0864A.18.0200b02: 唵 摩 庾 攞 迦蘭 二合 帝 娑嚩 二合
T0864A.18.0200b03: 若以尋常持念一字頂輪王眞言。須別誦孔
T0864A.18.0200b04: 雀王眞言。亦須別誦此加句法親於阿闍梨
T0864A.18.0200b05: 所以口傳傳授之。修瑜伽者知耳
T0864A.18.0200b06: 復説祈雨壇法 若天亢旱時。欲祈請雨者。
T0864A.18.0200b07: 於露地作壇。除去瓦礫及諸穢物。張設青幕
T0864A.18.0200b08: 懸青幡。香埿塗拭作一方壇。於壇中畫七寶
T0864A.18.0200b09: 水池。池中畫海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟
T0864A.18.0200b10: 尼如來住説法相。佛右畫觀自在菩薩。佛左
T0864A.18.0200b11: 畫金剛手菩薩等侍衞。於佛前右畫三千大
T0864A.18.0200b12: 千世界主輪蓋龍王。佛前左畫難陀跋難陀
T0864A.18.0200b13: 二龍王。於壇四方用瞿摩夷汁各畫一龍王。
T0864A.18.0200b14: 於東方畫一龍王。一身三頭量三肘并眷屬圍
T0864A.18.0200b15: 繞。又於南方畫一龍王。一身五頭量長五肘
T0864A.18.0200b16: 并諸眷屬。又於西方畫一龍王。一身七頭
T0864A.18.0200b17: 七肘并諸眷屬圍繞。又於北方畫一龍王。一
T0864A.18.0200b18: 身九頭量長九肘并諸眷屬圍繞。皆在靉靆
T0864A.18.0200b19: 青黒雲中。半身以下如蛇形尾在池中。半身
T0864A.18.0200b20: 以上如菩薩形。皆合掌從池涌出。於壇四角
T0864A.18.0200b21: 置四清水瓶。隨其力分飮食菓子等。皆作深
T0864A.18.0200b22: 青色。以淨布列供養。燒香散青色華。道場中
T0864A.18.0200b23: 所用物。皆作青色。祈雨之人。若是出家苾芻
T0864A.18.0200b24: 應具律儀。若是俗士應受八戒。作法之時。喫
T0864A.18.0200b25: 三白食。毎日香湯沐浴著新淨青衣。於壇西
T0864A.18.0200b26: 面以青物爲座。即以香塗手。先應三密加持
T0864A.18.0200b27: 護自身及壇上。案上置此大雲經。於持一切
T0864A.18.0200b28: 有情起大慈悲心。志誠請一切佛菩薩加持。
T0864A.18.0200b29: 晝夜虔誠讀此大雲經。或二人三人乃至七
T0864A.18.0200c01: 人。更替讀誦經聲不應間斷。亢旱之時。如是
T0864A.18.0200c02: 依法誦此大雲經。或一日二日乃至七日。決
T0864A.18.0200c03: 定降注甘雨。若災重不雨更作亦降雨。假
T0864A.18.0200c04: 令大海或過限越潮。依此經作法轉讀無
T0864A.18.0200c05: 不應。知應發願讀經所生功徳迴向諸龍。願
T0864A.18.0200c06: 皆離諸苦難發無上菩提心。爲一切有情降
T0864A.18.0200c07: 注甘雨。密經所居之處。去村邑等處也
T0864A.18.0200c08: 唵誐誐阿帝誐誐娑嚩二合
T0864A.18.0200c09: 金剛解脱眞言
T0864A.18.0200c10: o@mvajramuk@samu@h
T0864A.18.0200c11: 唵 嚩 日囉 謨 乞叉 二合
T0864A.18.0200c12: 葉衣觀世音菩薩眞言曰
T0864A.18.0200c13: o@mpal@nacavarih@u@mpha@t@u
T0864A.18.0200c14: 唵 跛 哩娜 二合 捨 嚩 哩 吽 發 吒
T0864A.18.0200c15: 智炬如來眞言曰
T0864A.18.0200c16: namoa@s@t@az@itin@a@msamya
T0864A.18.0200c17: 曩 謨 阿 瑟吒 三合 始 底 南 三 藐
T0864A.18.0200c18: savuddh@aku@tin@a@mo@mj@jana
T0864A.18.0200c19: 三 沒 馱 胝 南 唵 枳孃 二合
T0864A.18.0200c20: vabh@asadhirih@u@m
T0864A.18.0200c21: 嚩 婆 細 地 哩 吽
T0864A.18.0200c22: 大悲隨心眞言
T0864A.18.0200c23: o@mpadmacakraza@mkhagad@a
T0864A.18.0200c24: 唵 鉢 怛麼 二合 左 訖囉 二合 商 佉 誐 那
T0864A.18.0200c25: dh@ar@a@ninilagh@nisidya
T0864A.18.0200c26: &T058676; 儞 攞 建吒 二合 悉 地也 二合
T0864A.18.0200c27: sidyah@u@m
T0864A.18.0200c28: 悉 地也 吽
T0864A.18.0200c29: 無量壽如來心眞言
T0864A.18.0201a01: o@mam@rtatejeharah@u@m
T0864A.18.0201a02: 唵 阿 密㗚 二合 多 帝 際 賀 囉 吽
T0864A.18.0201a03: 多羅菩薩眞言
T0864A.18.0201a04: o@mt@aretut@areturesv@a
T0864A.18.0201a05: 唵 跢 哩 覩 跢 哩 覩 哩 娑嚩 二合
T0864A.18.0201a06: h@a
T0864A.18.0201a07:
T0864A.18.0201a08: 如來袈裟眞言
T0864A.18.0201a09: o@mrak@sasarvavuddh@adhi@s@ti
T0864A.18.0201a10: &MT00709; 乞叉 二合 薩 嚩 沒 馱 地 失恥 二合
T0864A.18.0201a11: tatmacivarasv@ah@a
T0864A.18.0201a12: 怛麼 二合 紫 嚩 囉 娑嚩 二合
T0864A.18.0201a13: 大日經略攝念誦行法
T0864A.18.0201a14:     稽首無礙智 密教意生子
T0864A.18.0201a15:     依彼蘇多羅 攝此隨行法
T0864A.18.0201a16:     眞言行菩薩 先住平等誓
T0864A.18.0201a17:     語密身密倶 後作相應行
T0864A.18.0201a18:     三昧耶眞言
T0864A.18.0201a19: nama@hsamantavuddh@an@a@mo@masame
T0864A.18.0201a20: 曩 謨 三 曼 多 勃 馱 喃 唵 阿 三 謎
T0864A.18.0201a21: trisamesamayesv@ah@a
T0864A.18.0201a22: 底哩 二合 三 謎 三 摩 曳 娑嚩 二合
T0864A.18.0201a23:     契謂齊輪合 並建於二空
T0864A.18.0201a24:     五處頂肩心 最後加咽位
T0864A.18.0201a25:     次以不動聖私云此念誦行法全
同世流布本故略之也
T0864A.18.0201a26: 八轉聲者。體業作具所爲從屬依呼是也。且
T0864A.18.0201a27: 釋者。體聲者如菩薩摩訶薩等是體聲呼也
T0864A.18.0201a28: 二業聲者如前菩薩修行無所得觀業聲也。
T0864A.18.0201a29: 三作具聲者。如何菩薩修行無所得觀。謂用
T0864A.18.0201b01: 般若波羅蜜多是作具聲也。四所爲聲者。爲
T0864A.18.0201b02: 何修行。謂爲度一切衆生爲聲也。五從聲者。
T0864A.18.0201b03: 從何修行。謂從諸佛出現於世演説正法是
T0864A.18.0201b04: 從聲也。六屬聲者。誰之無所得。一切法之
T0864A.18.0201b05: 無所得是屬聲也。七依聲者。於何修行依三
T0864A.18.0201b06: 賢十地等是依聲也。八呼聲者。謂上來呼召
T0864A.18.0201b07: 名言。是呼聲也 此下有六離合釋。全同世
T0864A.18.0201b08: 布流文相。是故略之 此次有摩利支菩薩
T0864A.18.0201b09: 略念誦法則。大興善寺三藏沙門大廣智不
T0864A.18.0201b10: 空所譯也。是又全同世流布本。是故略之也
T0864A.18.0201b11: 摩利支經一卷。是又今略之 次有金剛
T0864A.18.0201b12: 頂經瑜伽三十七尊三昧耶眞言。如次第列
T0864A.18.0201b13: 之。今又略之 金剛頂瑜伽大教王經十六
T0864A.18.0201b14: 大菩薩讃
T0864A.18.0201b15: 金剛手 vajrasatv@amah@a
T0864A.18.0201b16:     嚩 日囉 二合 薩 埵嚩 二合 摩 訶
T0864A.18.0201b17: satv@avajrasarvatath@a
T0864A.18.0201b18: 薩 怛嚩 二合 嚩 日囉 二合 薩 嚩 怛 他
T0864A.18.0201b19: gat@asamantabhadravajra
T0864A.18.0201b20: 誐 多 三 滿 多 婆 &MT04499;二合 嚩 日囉
T0864A.18.0201b21: dya va jra pA Ni na
T0864A.18.0201b22: 二合 儞也 二合 嚩 日囉 二合 膩 曩
T0864A.18.0201b23: mostute
T0864A.18.0201b24: 謨 娑都 二合
T0864A.18.0201b25: 金剛王 vajrarajasuvuddh@a
T0864A.18.0201b26:     嚩 日囉 二合 素 沒 馱
T0864A.18.0201b27: gra va jra ku za ta thA
T0864A.18.0201b28: 儗哩 二合 嚩 日囉 二合
捨 多 佗
T0864A.18.0201b29: gataamogharajavajra
T0864A.18.0201b30: 誐 多 阿 謨 佉 囉 惹 嚩 日囉
T0864A.18.0201c01: dyavajrakar@sa
T0864A.18.0201c02: 二合 儞也 二合 嚩 日囉 二合 羯 㗚灑 二合
T0864A.18.0201c03: namostute
T0864A.18.0201c04: 曩 謨 娑都 二合
T0864A.18.0201c05: 金剛愛 vajraragamah@asau
T0864A.18.0201c06:     嚩 日囉 二合 囉 誐 摩 訶
T0864A.18.0201c07: khyavajrav@a@navaza@mka
T0864A.18.0201c08: 倶也 嚩 日囉 二合
嚩 拏 嚩 商 迦
T0864A.18.0201c09: ramarakamamah@avajra
T0864A.18.0201c10: 囉 摩 囉 迦 摩 摩 訶 嚩 日囉
T0864A.18.0201c11: capanamostute
T0864A.18.0201c12: 左 波 曩 謨 娑都 二合
T0864A.18.0201c13: 金剛喜 vajrasadhusuvajra
T0864A.18.0201c14:     嚩 日囉 二合 徒 蘇 嚩 日囉
T0864A.18.0201c15: gryavajratu@s@ti
T0864A.18.0201c16: 二合 誐囉也 嚩 日囉 二合
都 瑟二合
T0864A.18.0201c17: mah@aratepr@amodya
T0864A.18.0201c18: 摩 訶 囉 帝 鉢囉 二合
謨 儞也 二合
T0864A.18.0201c19: ra ja va jra hA rSa na
T0864A.18.0201c20: 囉 惹 嚩 日囉 二合 訶 㗚灑 二合
T0864A.18.0201c21: mostute
T0864A.18.0201c22: 謨 娑都 二合
T0864A.18.0201c23: 金剛寶 vajraratnasuva
T0864A.18.0201c24:     嚩 日囉 二合 囉 怛那 二合 素 嚩
T0864A.18.0201c25: jra rtha va jra kA
T0864A.18.0201c26: 日囉 二合 㗚他 二合 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0201c27: zamah@ama@niak@azaga
T0864A.18.0201c28: 舍 摩 訶 摩 膩 阿 引去 舍 蘖
T0864A.18.0201c29: rbha va jra dya va jra
T0864A.18.0201c30: 婆 嚩 日囉 二合 擲也 二合 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202a01: garbhanamostute
T0864A.18.0202a02: 蘖 婆 曩 謨 娑都 二合
T0864A.18.0202a03: 金剛光 vajratejamah@a
T0864A.18.0202a04:     嚩 日囉 二合
帝 惹 摩 訶
T0864A.18.0202a05: jvalavajrasurya
T0864A.18.0202a06: 入嚩 二合 囉 嚩 日囉 二合
素 哩也 二合
T0864A.18.0202a07: jinaprabhavajrara
T0864A.18.0202a08: 曩 鉢羅 二合 婆 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202a09: zmimah@atejavajra
T0864A.18.0202a10: 濕弭 二合 摩 訶 帝 惹 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202a11: prabha
T0864A.18.0202a12: 鉢囉 二合曩謨已下梵漢
如上次下皆略
T0864A.18.0202a13: 金剛幢 vajraketususatv@a
T0864A.18.0202a14:     嚩 日囉 二合
計 都 蘇 薩 怛嚩
T0864A.18.0202a15: rthavajradhvaja
T0864A.18.0202a16: 二合
㗚他 二合 嚩 日囉 二合
墮嚩 二合
T0864A.18.0202a17: suto@sakaratnaketuma
T0864A.18.0202a18: 素 覩 灑 迦 囉 怛娜 二合 計 都 摩
T0864A.18.0202a19: hA va jra ya STA ye
T0864A.18.0202a20: 訶 嚩 日囉 二合
野 瑟*智 曳 二合……
T0864A.18.0202a21:
T0864A.18.0202a22: 金剛笑 vajrahasamah@ah@a
T0864A.18.0202a23:     嚩 日囉 二合 薩 摩 訶
T0864A.18.0202a24: savajrazmitamah@a
T0864A.18.0202a25: 娑 嚩 日囉 二合
悉弭 二合 多 摩 訶
T0864A.18.0202a26: dbhutapr@itipr@amo
T0864A.18.0202a27: 娜部 二合 多 鉢哩 二合 底 鉢囉 二合
T0864A.18.0202a28: dya va jra prI te
T0864A.18.0202a29: 儞也 二合 嚩 日囉 二合 鉢哩 二合 底 ……
T0864A.18.0202b01: 金剛法 vajradharmmasusatva
T0864A.18.0202b02:     嚩 日囉 二合
達 麼 素 薩 怛嚩
T0864A.18.0202b03: rtha va jra pa na su
T0864A.18.0202b04: 㗚他 二合 嚩 日囉 二合
鉢 摩 素
T0864A.18.0202b05: dhakalokezvarasuvajra
T0864A.18.0202b06: 馱 迦 盧 計 濕嚩 二合 囉 蘇 嚩 日囉
T0864A.18.0202b07: kSa va jra ne tra
T0864A.18.0202b08: 二合
乞灑 二合 嚩 日囉 二合 尼 怛囉 二合
T0864A.18.0202b09: ………
T0864A.18.0202b10: 金剛利 vajratik@s@namah@a
T0864A.18.0202b11:     嚩 日囉 二合 底 乞 灑拏三合 摩 訶
T0864A.18.0202b12: ya tta va jra ku za ma hA
T0864A.18.0202b13: 跢 嚩 日囉 二合
倶 舍 摩 訶
T0864A.18.0202b14: yudhamajuzr@ivajrag@a
T0864A.18.0202b15: 庾 馱 𤚥 殂 室哩 二合 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202b16: mbh@iryavajravuddho
T0864A.18.0202b17: 鼻 哩耶 二合 嚩 日囉 二合 沒 悌 ………
T0864A.18.0202b18: 金剛因 vajrahetumah@ama
T0864A.18.0202b19:     嚩 日囉 二合
係 都 摩 訶
T0864A.18.0202b20: @n@davajracakramah@a
T0864A.18.0202b21: 拏 嚩 日囉 二合
作 羯囉 二合 摩 訶
T0864A.18.0202b22: nayasapravarttanava
T0864A.18.0202b23: 曩 野 蘇 鉢囉 二合 嚩 㗚多 二合 曩 嚩
T0864A.18.0202b24: jro ta thA va jra ma NDa
T0864A.18.0202b25: 日嚧 二合 多 他 嚩 日囉 曼 拏 ………
T0864A.18.0202b26: 金剛語 vajrabha@sasuvidya
T0864A.18.0202b27:     嚩 日囉 二合 灑 素 尾 儞也
T0864A.18.0202b28: gryavajrajapasu
T0864A.18.0202b29: 二合
誐囉也 三合 嚩 日囉 二合 波 蘇
T0864A.18.0202c01: siddhidaav@acavajravi
T0864A.18.0202c02: 悉 提 捺 阿 嚩 佐 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202c03: dyagravajrabha@sa
T0864A.18.0202c04: 儞也 二合 誐囉 二合 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202c05: ………
T0864A.18.0202c06: 金剛業 vajrakarmmasuvajra
T0864A.18.0202c07:     嚩 日囉 二合 羯 麼 蘇 嚩 日囉
T0864A.18.0202c08: j@jakarmmavajrasusa
T0864A.18.0202c09: 二合 枳惹 二合 羯 麼 嚩 日囉 二合 蘇 薩
T0864A.18.0202c10: rvavajramoghamah@ado
T0864A.18.0202c11: 嚩○誐 嚩 日囉 母 懼 摩 護
T0864A.18.0202c12: ryavajravizva
T0864A.18.0202c13: 哩耶 二合 嚩 日囉 二合 尾 濕嚩 ………
T0864A.18.0202c14: 金剛護 vajratak@samah@a
T0864A.18.0202c15:     嚩 日囉 二合 囉 乞叉 二合 摩 訶
T0864A.18.0202c16: vairyavajravarmmama
T0864A.18.0202c17: 吠 哩耶 二合 嚩 日囉 二合 嚩 摩 二合
T0864A.18.0202c18: h@ad@r@dhaduryodhanasa
T0864A.18.0202c19: 涅哩 二合 捺 奴 哩庾 二合 馱 曩 蘇
T0864A.18.0202c20: v@iryagravajrav@i
T0864A.18.0202c21: 哩耶 二合囉 嚩 日囉 二合
T0864A.18.0202c22: rya
T0864A.18.0202c23: 㗚耶 二合………
T0864A.18.0202c24: 金剛牙 vajrayak@samaho
T0864A.18.0202c25:     嚩 日囉 二合
藥 乞灑 二合 摩 護
T0864A.18.0202c26: pA ya va jra daM STrA ma
T0864A.18.0202c27: 波 野 嚩 日囉 二合 能 瑟吒囉 三合
T0864A.18.0202c28: h@abhayamarapramadiva
T0864A.18.0202c29: 婆 野 摩 囉 鉢囉 二合 摩 儞 嚩
T0864A.18.0203a01: jrogravajraca@n@da
T0864A.18.0203a02: 日嚧 二合 誐囉 二合 嚩 日囉 二合 讃 拏 …
T0864A.18.0203a03: ……
T0864A.18.0203a04: 金剛拳 vajrasantisubhane
T0864A.18.0203a05:     嚩 日囉 二合 散 地 蘇 婆
T0864A.18.0203a06: dhyavajravandhapramo
T0864A.18.0203a07: &T007356; 嚩 日囉 二合
滿 馱 鉢嚩 二合
T0864A.18.0203a08: cakavajrasu@s@tyagra
T0864A.18.0203a09: 左 迦 嚩 日囉 二合 母 瑟吒耶 三合 誐囉
T0864A.18.0203a10: samaya@mvajramu@s@ta
T0864A.18.0203a11: 二合 三 摩 延 嚩 日囉 二合 謀 瑟*智
T0864A.18.0203a12: ………
T0864A.18.0203a13: 此次有諸尊眞言。今非所用。大概同世流布
T0864A.18.0203a14: 呪陀羅尼故。又略之
T0864A.18.0203a15:
T0864A.18.0203a16:   右大日劍印廣本者。大師歸朝之日。慧果
T0864A.18.0203a17: 和尚授之。其略本者。小野僧正所述。相承
T0864A.18.0203a18: 之説如是。今歳見多本。傳寫差謬不少。因
T0864A.18.0203a19: 茲對校印版。令讀者易見。然演奧鈔四十
T0864A.18.0203a20: 二。釋轉字輪品歸敬偈云。歸命菩提心等
T0864A.18.0203a21: 者。以下六句讃梵本。出小野僧正大日劍
T0864A.18.0203a22: 印中。最極祕也。茲覺慧運宗睿三師録所
T0864A.18.0203a23: 載。毘盧遮那如來菩提心讃是也。此兩本
T0864A.18.0203a24: 中。無其梵讃。蓋寫脱。且有別本乎。更可尋
T0864A.18.0203a25: 之。時惟享和元辛酉年秋九月九日
T0864A.18.0203a26: 和州長谷寺歡憙院快道誌 
T0864A.18.0203a27:
T0864A.18.0203a28:
T0864A.18.0203a29:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 198 199 200 201 202 203 [] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]