大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

菩薩瓔珞經 (No. 0656_ 竺佛念譯 ) in Vol. 16

[First] [Prev+100] [Prev] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

界故。號爲本無如來。佛復問。族姓子。不壞
不住。族姓子。以果耶。對曰。非也世尊。佛
言。云何知不住爲本無如來。法造白佛言。過
去無形現在不住當來未至。佛言。汝今已得
此法性乎。對曰。非也世尊。佛言。未知三世
住不住法。云何知有形無形耶。法造白佛
言。世尊。今問如來至眞等正覺。爲在有餘
泥洹。爲在無餘泥洹。佛言。我今亦在有餘
泥洹。亦在無餘泥洹。法造菩薩白佛言。世
尊。云何亦在有餘泥洹。亦在無餘泥洹。佛
言。如我三十二相成此色身。則有餘泥洹。
觀過去諸佛如恒沙數無形不可見。則是無
餘泥洹。法造復問。云何世尊。泥洹法界有
可記不可記耶。佛言。族姓子。泥洹法界不
可記也。法造白佛。泥洹無記。云何説過去
恒沙不可數。名曰無餘泥洹。佛言。止止族姓
子。如汝所言。此法權詐無名號性。所謂泥
洹非有非無。非有形非無形。但爲衆生著空
染空著法界染法界。不知有形至無形。不知
無形至有形。故使如來説此義耳。法造菩薩
白佛言世尊。若使空如空亦是有形亦是無
形。如來今日爲體有形爲體無形。假使體無
形者。今日如來未入無餘泥洹界。云何知無
餘泥洹界爲無形乎。若使如來知無餘泥洹
界爲無形者。過去諸佛亦當如是。何以故。世
尊。言法性常住而不變易。過去諸佛如恒沙
數。不起不滅故號爲本無如來。佛告法造菩
薩。善哉族姓子。如汝所言。過去諸佛現在當
來各無有想。過去非當來。當來非過去。過去
非現在。現在非過去。我所説者其義如是。法
造菩薩復白佛言。過去想無想。現在想無想。
當來想無想。爲有異不異乎。佛告法造菩薩。
過去非今今非現在各無異。法造菩薩白佛
言。云何爲有行。云何爲無行。佛告法造。清
淨法身是謂有行。離清淨法身是謂無行。戒
身定身慧身解脱身度知見身是謂有行。離
則無行。三十七品從須陀洹乃至於佛是謂
有行。離則無行。法造。如來至眞等正覺今
説有行無行。云何爲有行。云何爲無行。佛
言。族姓子。地大水大火大風大色痛想行識
是謂爲有行。空性法性無形像性是謂無行。
佛告族姓子。如來至眞等正覺。亦在有行亦
在無行。云何在有行。云何在無行。有佛境
界是則有行。無佛境界是則無行。故謂有行
無行。法造菩薩復白佛言。云何有佛境界則
有行。無佛境界則無行。佛告法造菩薩曰。行
有三事。一者恒在空澤。二者在虚空界。三
者在人衆中大寂泥洹。爾時法造菩薩復白
佛言。云何爲有痛。云何爲無痛。佛言。初欲
行檀是謂爲痛。施而無悔是謂無痛。習戒不
犯是謂爲痛。戒心牢固是謂無痛。報心如地
不捨忍辱是謂爲痛。忍能和衆不離彼此是
謂無痛。奉法慇懃初無變悔是謂爲痛。進法
如舊不捨道本是謂無痛。雖得久定心在無
相是謂有痛。不壞道本一意不亂是謂無痛。
化導衆生攝以一道是謂爲痛。不見吾我去
*相著心是謂無痛
菩薩瓔珞經卷第七


菩薩瓔珞經卷第八一名現在報
  姚秦涼州沙門竺佛念譯
  ◎無識品第二十二
爾時有菩薩名曰淨觀。即從座起偏露右臂。
右膝著地長跪叉手。前白佛言。若有善男子
善女人。受持諷誦此經典者。我代其歡喜。何
以故。皆過去諸如來無所著等正覺之所修
行。當來諸如來亦當習此法而得成就。如我
今日如來至眞等正覺頒宣此法。善權方便
導衆生。爾時淨觀菩薩復白佛言。若有
菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人功徳有二十
行。云何爲二十。總持瓔珞。不壞法界。種姓
瓔珞居家成就。善權瓔珞。不減耗諸法。化
生瓔珞。不受胞胎。淨教瓔珞。無欺諍法。法
身瓔珞。解性清淨。受入瓔珞。空行成就。衆
生瓔珞。化一切故。滅度瓔珞。無塵垢故。生
盡瓔珞本無心識。無量瓔珞。垢自淨故。劫
數瓔珞。無遠近故。知生瓔珞。歎本無故。道
徳瓔珞。行自滅故。大乘瓔珞。諸根具足故。
解脱瓔珞。不見衆生故。法王瓔珞。説法無
窮故。無厭瓔珞。受法不疲故。文字瓔珞。強
記不忘故。法界瓔珞。行具足故。法本瓔珞。
本無泥洹故。法性瓔珞。無生滅故。弘誓瓔
珞。道性自性故。眞如瓔珞。善本具足故。清
淨瓔珞。離生本無故。無礙瓔珞。通達往來
故。法起瓔珞。不著三處故。若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷。受持諷誦法瓔珞者。便當
具足二十功徳總持法門。爾時淨觀復白佛
言。若有善男子善女人。遍滿三千大千世界。
一一衆生起七寶塔。不如善男子善女人諷
誦此法。法瓔珞者。其功徳福不可稱量。何
以故。諸佛世尊皆由而得成就。若有善男子
善女人。起七寶塔遍三千大千世界。不如善
男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳福
不可稱量。爾時世尊告淨觀菩薩。善哉善哉。
族姓子。乃能於如來前作師子吼。云何族姓
子。若有善男子善女人。受持諷誦此法瓔珞。
復有恒沙衆生成就五戒其福寧多不乎。淨
觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不
如善男子善女人得法瓔珞無盡之藏。其功
徳福不可稱量。百倍千倍萬倍巨億萬倍。不
可以譬喩爲比。何以故。一恒沙衆生成就五
戒。皆由法瓔珞而得具足諸道果報。佛復
告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆
生。盡得五通皆悉成就。加修五戒十善。其
功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚
多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持諷
誦法瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以故。一
恒沙衆生悉得五通各各成就。皆由法瓔珞
而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何
族姓子。若有一恒沙衆生。行四等心慈悲喜
護。行第一禪第二第三第四禪。念持喜安
自守。復行四空定。一一具足。其功徳福寧
爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛
言。故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞
業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生
行四等心慈悲喜護。行第一禪第二第三第
四禪。念*持喜安自守行四空定。皆由法瓔
珞而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云
何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得須陀洹果
斷諸妄想。皆悉成就了了通達。其功徳福寧
爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛
言。故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞
業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆
生悉得須陀洹道一一成就。皆由法瓔珞而
得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族
姓子。若有一恒沙衆生。盡得斯陀含果。無
復狐疑悉皆成就。其功徳福寧爲多不。淨觀
菩薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不
如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功
福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得
斯陀含。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而
得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族
姓子。若有一恒沙衆生盡得阿那含果。無復
狐疑悉皆成就。其功徳福寧爲多不。淨觀菩
薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如
善男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳
*福不可種量。何以故。一恒沙衆生悉得阿
那含。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得
具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓
子。若有一恒沙衆生盡得阿羅漢果。無復狐
疑悉皆成就。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩
復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善
男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳*福
不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得阿羅漢。
一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足
諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若
有一恒沙衆生悉得辟支佛。一一成就而無
狐疑。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛
言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善
女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳福不可稱
量。何以故。一恒沙衆生悉得辟支佛。一一
成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道
果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有
一恒沙衆生。成一住行發意趣道。修十八
法三十七品空無相願。其功徳福寧爲多不。
淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故
不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其
功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得
成一*住行發意趣道。修十八法三十七品空
無相願。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而
得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族
姓子。若有一恒沙衆生超一地住第二地。修
行八法并修十八法三十七品空無相願。其
功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多
甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法瓔
珞業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒沙
衆生超一地住第二地。修行八法并十八法
三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆
由法瓔珞而得具足諸道果報。佛復告淨觀
菩薩曰。云何族姓子。若有一恒沙衆生超一
地二地在三地中。修五淨法行五觀法。修行
八法并十八法三十七品空無相願。其功徳
福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世
尊。佛言。故不如善男子善女人法瓔珞業。其
功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生超一
地二地在三地中。修五淨法行五觀法。并修
八法及十八法三十七品空無相願。一一成
就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果
報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。若有
一恒沙衆生從一地二地三地住四地中。修
四法及七觀行并五淨法。行五觀法。修行八
法并十八法三十七品空無相願。其功徳福
寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多。佛
言。故不如善男子善女人法瓔珞業。其功徳
福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在第四地。
修行四法及七觀行。修五淨法行五觀法。修
行八法及十八法三十七品空無相願。一一
成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道
果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。若
有一恒沙衆生。在五住地修十二法心意不
惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨法
行五觀法。修行八法及十八法三十七品空
無相願。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛
言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善
女人法瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以故。
一恒沙衆生在五地中。修十二行心意不惑。
堪任教化及修四行修五淨法。行五觀行行
七觀行。修行八法及十八法三十七品空無
相願。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得
具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族
姓子。一恒沙衆生皆在六地。行六度無極布
施持戒精進忍辱一心智慧。修十二法心意
不惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨
法行五觀法。及修八法及十八法三十七品
空無相願。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩
白佛言。甚多甚多世尊。佛言故不如善男子
善女人法瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以
故。一恒沙衆生在六地中。行六度無極布施
持戒忍辱精進一心智慧。修十二法堪任教
化。及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。
及修八法及十八法三十七品空無相願。法
瓔珞業其功徳福不可稱量。一一成就而無
狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果報。佛
復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生
在七地中。逮不退轉行十三法。畢志堅固當
成無上等正覺。得四無畏獲四辯才。行六度
無極布施持戒忍辱精進一心智慧。修十二
法心意不惑。堪任教化及修四法行七觀行。
修五淨法行五觀行。及修八法及十八法三
十七品空無相願。其功徳福寧爲多不。淨觀
菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善
男子善女人法瓔珞業。其功徳福不可稱量。
何以故。一恒沙衆生在七地中逮不退轉行
十三法。畢志堅固當成無上等正覺。得四無
畏獲四辯才。行六度無極布施持戒忍辱精
進一心智慧。修十二法心意不惑。堪任教化
及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。及
修八法及十八法三十七品空無相願。法瓔
珞業其功徳福不可稱量。一一成就而無狐
疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果報。佛復告
淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生在八
地中立童眞行。成就十二妙法及五慧業行
十三法。畢志堅固當成無上等正覺。得四無
畏獲四辯才。行六度無極布施持戒忍辱精
進一心智慧。修十二法心意不惑。堪任教
化及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。
及修八法及十八法三十七品空無相願。其
功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚
多佛言。故不如善男子善女人法瓔珞業。其
功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在八
地中立童眞行。成就十二妙法心意不惑。堪
任教化及修四法行七觀行。修五淨法行五
觀行。及修八法及十八法三十七品空無相
願。法瓔珞業其功徳福不可稱量。一一成
就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果
報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒
沙衆生在九地中。必當堅住得佛無量神徳
之業。盡捨諸法不復修習。進當成佛無復退
轉。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚
多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法
瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒
沙衆生在九地中立童眞行。成就十二妙法。
心意不惑堪任教化。如此之比滿十方恒沙
及前一地二地乃至九地。故不如法瓔珞業。
其功徳福不可稱量。一一成就而無狐疑。皆
由法瓔珞而得具足諸道果報。爾時世尊告
淨觀菩薩。如我今日如來至眞等正覺三界
獨尊。盡統三千大千世界。故號天中之天。斯
由法瓔珞業而得成就。其功徳福不可稱量。
具足深要諸道果報。爾時有菩薩名曰辯通。
即從座起長跪叉手。前白佛言。若有善男子
善女人心意好樂。欲得修習法瓔珞者。云何
用心。當行何法而得成就法瓔珞慧。佛言。善
哉善哉。族姓子。若有善男子善女人。欲得修
習法瓔珞者。當去妄想不生識著。諸念具足
得入衆定。遊至十方無量世界。從一佛國至
一佛國。承事供養諸佛世尊。何以故。皆由無
識著想。而得具足諸道果報
  菩薩瓔珞經◎受迦葉勸行品第二十
爾時佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸
大衆普來會者。及菩薩摩訶薩。誰能堪任於
如來前説有行無行不可思議衆智之門。爾
時一切大衆。聞如來説有行無行不可思議
衆智之門。默然不對。爾時世尊放舌相光明。
普照無數無量國土。使無量衆生皆見光明。
其見光者皆發無上正眞道意。時東方去此
十億江河沙數。過是數已有佛土名蓮華淨。
佛名淨教如來至眞等正覺。見釋迦文放大
光明普照三千大千佛土。即遣菩薩萬二千
人來至忍土。至世尊所頭面禮足在一面坐。
南方去此十億江河沙數諸佛國土。有佛名
一道。復見光明尋遣菩薩八千大士來至忍
界。至如來所遶佛三匝在一面坐。西方去此
七江河沙等諸佛世界。有佛名曰無礙如來
至眞等正覺。見此光明普有所照。即遣
二百大士。盡得神通行過魔界來至忍土。至
如來所頭面禮足在一面坐。北方去此十三
億江河沙數。有佛土名曰郷本
像。佛名
正意如來至眞等正覺。復見光明普照三千
大千世界。尋遣五萬菩薩。悉皆神足六通
徹來至忍界。世尊所頭面禮足在一面坐。東
北角方去此八江河沙數。有佛土名曰除垢。
佛名等行如來至眞等正覺。見此光明復遣
菩薩七千大士來至忍土。至如來所頭面禮
足在一面坐。東南角去此三億佛土。有佛國
名曰積寶。佛名善積如來至眞等正覺。復見
光明尋遣七百正士。皆得神通獲無礙慧來
至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。西南
角去此十江河沙數諸佛國土。有佛土名曰
一相。佛名等慧如來至眞等正覺。見此光明
尋遣千五百大士來至忍界。至世尊所頭面
禮足在一面坐。西北角去此十四億江河沙
數諸佛國土。有國土名曰清淨。佛名衆徳如
來至眞等正覺。見此光已尋遣五千菩薩來
至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。上方
去此過衆生界。復過二恒沙世界。有佛土
名曰普慈。佛名弘等如來至眞等正覺。見此
光明尋遣五千菩薩來至忍界。至世尊所頭
面禮足在一面坐。下方去此三十二億江河
沙數。有佛土名曰堅固。佛名不捨弘誓如來
至眞等正覺。見釋迦文佛放大光明。復遣十
千大士從下方來至世尊所。頭面禮足在一
面坐。是時世尊見衆坐已定。便告諸來會者。
吾今當説有行無行。諦聽諦聽善思念之。若
有善男子善女人。從須陀洹乃至阿羅漢。未
得如來道慧藏者。斯等之類不在聖例。爾時
座上有九萬二千無著阿羅漢。從異方世界
來詣忍土。欲從如來聽法瓔珞有行無行。今
聞世尊吐如此教。若善男子善女人。從須陀
洹乃至阿羅漢。未踐如來道慧藏者。斯等之
類不在聖例。是時九萬二千得道阿羅漢。諸
漏已盡縛結以解。更不受生如實知之。
摩訶迦葉。阿若拘隣。舍利弗。摩訶目犍連。
賓頭盧。摩訶迦旃延。離越。須菩提。滿願子。
九萬二千人等。即從座起頭面禮如來足。遶
佛三匝各自長跪。前白佛言。世尊。我等雖
得四果六通清徹。猶尚不如凡夫行人。所以
然者。今聞如來説道慧深藏。非我等所入境
界。唯願世尊。得聞斯法使久寐衆生永無猶
豫。爾時世尊默然不對。時大迦葉重白佛言。
我等羅漢雖獲稱爲佛子。皆是如來之咎非
我等過。何以故。若使如來誓無三乘者。我等
豈非成等正覺乎。何爲如來不見聽在聖例
乎。時大迦葉及九萬二千眞人。盡脱袈裟哀
號悲泣五體投地。當爾之時三千大千刹土
六變震動。諸天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陀
羅摩休勒乾塔和人及非人怪未曾有。爾時
世尊欲解諸人心中狐疑。便舒右手扶迦葉
起各使復坐。爾時世尊即説斯偈
    本無如來業 道慧藏第一
    諸度無量智 漸入如來境
    大道無三乘 況有四道果
    觀淨如虚空 耆年迦葉是
    我今觀斯心 非有亦不無
    多現無量變 不捨佛弘誓
    從久遠以來 修神足瓔珞
    六度曠大法 何有聲聞名
    佛界無疆畔 所化亦不同
    故使衆生惑 謂爲道若干
爾時座上有無央數衆生聞如來説此偈已。
悉皆發意。信樂欲聞道慧深藏甚深之法。皆
發無上正眞道意。復有無央數衆生。正心解
脱得盡信之行
  菩薩瓔珞經有行無行品第二十
爾時無頂相菩薩。即從座起偏露右臂長跪
叉手。前白佛言。我能堪任於如來前説有行
無行。佛言。善哉善哉。族姓子。若能説者今
正是時。無頂相菩薩白佛言。世尊。若有菩
薩摩訶薩。解了本無是謂有行。本無自然空
寂無形是謂無行。廣進菩薩曰。現彼佛土神
足教化是謂有行。不見國土化衆生者是謂
無行。知生菩薩曰。泥洹寂靜無起滅者是謂
有行。不見泥洹及泥洹相是謂無行。法寶菩
薩曰。説道非道是謂有行。亦非有道亦非無
道是謂無行。淨妙菩薩曰。清淨法觀是謂有
行。亦不見清淨法觀是謂無行。趣道菩薩曰。
見佛神力是謂有行。亦不見佛亦無神力是
謂無行。普施菩薩曰。現有入定是謂有行。亦
不見修行亦不見入定是謂無行。月光照菩
薩曰。見佛身相遍滿三千大千世界是謂有
行。亦不見佛及相好者是謂無行。哀世菩薩
曰。有吾我壽命是謂有行。亦不見壽命亦不
見吾我是謂無行。無畏菩薩曰。説法無法想
是謂有行。亦不見法非無有法是謂無行。如
是菩薩摩訶薩。於有行無行。便得具足菩薩
瓔珞。無量菩薩曰。以過佛量而不可限是謂
有行。亦不見量亦不見非量是謂無行。心念
菩薩曰。以六神通遊諸佛國不自稱譽歎神
通道是謂有行。不見國土有所接度是謂無
行。賢護菩薩曰。能化一切盡爲佛形是謂有
行。亦不見化復不見佛是謂無行。無邊際菩
薩曰。佛界無量總持不忘是謂有行。本無總
持亦無三寶是謂無行。常悲菩薩曰。諸有衆
生發大乘心是謂有行。亦無大乘復無有道
是謂無行。不思議菩薩曰。佛不思議正法亦
然法不思議受報亦然是謂有行。亦不見思
議亦不見不思議是謂無行
周旋菩薩曰。空慧是一非不有慧是謂有行。
慧亦虚寂亦不有慧亦不無慧是謂無行。法造
菩薩曰。如來爲一眞際亦爾是謂有行。亦不
見如來亦不見眞際無一無不一是謂無行。
善權菩薩曰。慧觀分別一切諸法是謂有行。
亦無慧觀復無諸法是謂無行。無與等菩薩
曰。一相無相是謂有行。亦不見相亦不見無
相是謂無行。如是菩薩摩訶薩。於有行無行。
便能具足菩薩瓔珞。功勳菩薩曰。亦不見生
亦不見不生是謂有行。生亦無生復無生生
是謂無行。覺悟菩薩曰。有常無常是謂有行。
亦不見常亦不見非常是謂無行。成就菩薩
曰。不造身行亦無所著是謂有行。亦不見造
亦不見不造是謂無行。願樂菩薩曰。不造口
行亦無所著是謂有行。亦不見造亦不見不
造是謂無行。無處所菩薩曰。不造意行亦無
所著是謂有行。亦不見造亦不見不造是謂
無行。無礙智菩薩曰。覺無所覺是謂有行。亦
不見覺亦復不起有衆生想是謂無行。香積
菩薩曰。解道本無法性不異是謂有行。亦不
見道復無法性是謂無行。轉法輪菩薩曰。在
樹王下頒宣演暢四道果證是謂有行。説法
無法想亦不見四道是謂無行。自觀菩薩曰。
説色痛想行識空是謂有行。亦不見五陰成
敗是謂無行。衆智菩薩曰。其有觀四意止
知内外空是謂有行。分別意止本無所從來
去亦無所至是謂無行。多聞菩薩曰。然熾諸
法乃至三十七品是謂有行。亦不見*然熾
及一切諸法是謂無行。法身菩薩曰。見一
切諸法有動轉者不動轉者是謂有行。亦
動轉非不動轉是謂無行。無怒菩薩曰。一
切法自然法觀亦爾法觀自然一切法亦爾是
謂有行。本無諸法亦無法觀是謂無行。上
首菩薩曰。分別佛慧知之虚寂是謂有行。觀
佛深慧本性自爾亦無名號是謂無行。道議
菩薩曰。了五分法身而無遠離是謂有行。一
一觀察性自無形亦無起滅是謂無行。本祚
菩薩曰。一切諸法亦無所倚不倚内空亦
不倚外空是謂有行。了内外空及一切諸法
亦不見生亦不見滅悉無所著是謂無行。權
現菩薩曰。周旋往來禮事諸佛亦不見佛土
淨及以不淨衆生好惡是謂有行。不見己身
及諸佛國好惡清濁是謂無行。無想著菩薩
曰。諸法不亂澹然不移不計苦樂是常非
常若好若醜是謂有行。無量智慧悉歸於空
不見亂定苦樂好醜是謂無行。大慈菩薩
曰。不見諸法有趣無趣是謂有行。永無有
趣亦不見趣是謂無行。忍行菩薩曰。解空無
相願及虚空識界眞如一性是謂有行。空無
相願亦是空空亦是空無相願復無報應是謂
無行。寶掌菩薩曰。入一定意悉知諸佛威
儀所行法則之道是謂有行。雖入禪定永無
相是謂無行。喜慶菩薩曰。三毒根本自
然起滅生不知所以生滅不知所以滅是謂有
行。觀三毒根本自無形兆永無起滅是謂無
行。觀進菩薩曰。奉律無所犯亦不見有犯是
謂有行。本無有律亦無有犯。本性自爾是謂
無行。常喜菩薩曰。分別解脱十二法門是謂
有行。亦不見解脱及諸法寶有起有滅是謂
無行。宣暢菩薩曰。法生苦生本無處所是謂
有行。知苦本際而不可覩是謂無行。修道菩
薩曰。大道一相泥洹無形不見志求無上之
道是謂有行。所演道教而無精微法界自然
無能迴轉是謂無行。講法菩薩曰。所建立道
不可思議雖處穢濁如無所處是謂有行。了
知五淨及五濁性虚而非眞亦無所有是謂無
行。爾時十方無央數江河沙數諸菩薩等。各
各自説有行無行已各還復坐。時大迦葉便
從座起。整衣服長跪叉手。前白佛言。世尊。
我亦堪任説有行無行。若見聽者敢宣所懷。
佛告迦葉。今大衆集渇仰來久。若堪説者今
正是時。爾時大迦葉白佛言。世尊。若有善
男子善女人。奉持正律十二頭陀難得之法
無所漏失如毫釐許亦不起想生是非心。斯
乃名曰第一有行。時大迦葉復白佛言。若善
男子善女人。一意所念專精不忘。能演道教
各充志趣。乃至成佛不改大誓。斯亦名曰第
一有行。時大迦葉復白佛言。若復善男子善
女人。進學修習禪觀法門。於諸通慧無所染
著。志求道者各令歡喜。復能誘導將示道逕。
隨前人心果其所願。求大乘者畢志成就。不
使墮落中間罣礙。若復欲得辟支佛者。亦復
將護令得無爲。斯亦名曰第一有行。時大迦
葉復白佛言。若有善男子善女人。欲得修習
無行法者。一切衆生罪根深固難可拔濟。然
此罪人與我無縁無由得度。然我世尊微設
權巧漸伺子便。知彼去就爲造因縁得蒙覆
蓋。是謂無行。時大迦葉復白佛言。世尊。
善男子善女人。本無道心在凡夫地。即能指
授使發道意。至竟成就終不中墮在二地中。
是謂無行。復次世尊。若有善男子善女人。從
無數劫積功累徳發大弘誓。若我成道在某
國生。遭遇某聖弟子翼從亦各如是。然彼善
男子善女人。違本所願中遭賢聖有佛出世。
即從彼佛而取滅度。是謂無行。爾時世尊告
迦葉言。止止耆年。汝今滓濁偏狹之心所
能測度。何以故。立根得力菩薩摩訶薩。猶
尚未悉有行無行。況汝小節欲得悉乎。此則
不然。還復汝座如常威儀。時大迦葉容顏變
常極大慚愧。禮佛足下還復本座。爾時長老
阿若拘隣復從座起。前白佛言。世尊。我今
堪任於如來前。頒宣道教有行無行。佛言善
哉族姓子。今正是時恣汝所陳。時阿若拘
隣白佛言。世尊。若有善男子善女人。修八
正道於八法中不起狐疑是謂有行。若復善
男子善女人。得無量法慧分別八法悉無所
有。本無一法況有八正。無名號之法亦無窠
窟。斯乃曰第一最勝無行之法。復次世尊。
若善男子善女人。於四禪行一一思惟意不
分散。繋意在明不失法宜。必有所果無有
狐疑。是謂世尊第一有行。若復善男子善女
人。從初至竟端坐思惟諸無形法。不見出生
本無端緒。名號虚詐非眞非有。斯乃名曰無
行之法。時長老阿若拘隣復白佛言。若善男
子善女人。分別空慧心不染空。於空求空生
顛倒想。是謂有行。若於空慧不生染汚。不興
妄見起若干意。本自無本況當有今。是謂無
行。復次世尊。若復善男子善女人。内思明
慧空寂定意。持心牢固無増無減。是謂有行。
分別内外六情無主。本無六情況今有識。識
非三世不著三有。是謂無行。是時長老阿若
拘隣。説菩薩摩訶薩有行無行已即禮佛足。
佛言。善哉善哉。族姓子。宣暢如來深妙之
法。甚奇甚特實未曾有。還復汝座如常威儀。
是時尊者舍利弗。即從座起齊整法服。長跪
叉手白佛言。世尊。抱疑日久欲有所問。唯
願世尊一一發遣。佛告舍利弗言。善哉族姓
子。欲有所問今正是時。如來一一當詶汝問。
時舍利弗白佛言。世尊。云何爲有行云何爲
無行。如世尊言。現造則有行。本無則無行。
今問如來。爲有行至無行乃名無行耶。爲有
行常有無行常無乃名無行乎。若言有行。則
尊者大迦葉所宣有行無有錯謬。假使無行
則無言教。云何以無言教之法。令有言教耶。
唯願世尊一一分別。佛告舍利弗言。云何舍
利弗。有行體性爲空不乎舍利弗白佛言。世
尊。有行體性空如空。佛復問舍利弗。云何
族姓子。無行空性如何。舍利弗白佛言。世
尊。無行空性即有行空性是也。佛告舍利弗。
若無行空性即有行空性者。今大迦葉。何以
故。但説有行不説有行空。亦不説無行。亦
不説無行空性耶。舍利弗白佛言。世尊。云
何有行空性。云何無行空性。佛告舍利弗言。
諦聽諦聽善思念之。吾當與汝敷演其義。對
曰如是世尊。佛告舍利弗。云何族姓子。成
五陰身四大成就捨本所生。如此衆生若外
見色。於眼識中自起塵勞。分別此識不從外
來亦不從内出。由識分別乃生此患。云何
族姓子。五陰法界爲爾不乎。舍利弗言。如
是如是。世尊。皆由眼識起此塵勞耳。佛復
告舍利弗。云何族姓子。若有目之士。思惟
眼識分別塵勞。本從何來爲從何滅。欲求塵
勞窠窟爲可得不乎。舍利弗白佛言。不也世
尊。眼識無形而不可見。佛言。如是如是。舍
利弗。是乃名曰有行空性。復次舍利弗。若
善男子善女人。於空離空不染空識。息心永
滅不興想著。默然無言。斯乃名曰無行空性
也。佛復告舍利弗。若善男子善女人。耳聞
外聲。鼻嗅外香。舌知外味。身知外更内樂。
意法體知外行。思惟此識亦不從外來亦
内生。由妄分別乃起此患。云何族姓子。五
陰法界爲爾不乎。舍利弗白佛言。如是世尊。
斯由識法生諸塵勞。佛告舍利弗。云何族姓
子。若有目之士。思惟法識分別塵勞。爲從
何來復從何滅。欲求塵勞窠窟爲可得不乎。
舍利弗白佛言。不也世尊。法識無形而不可
見。佛言。如是舍利弗。是乃名曰有行空性。
佛復告舍利弗。若善男子善女人。於空離空
不染空識。滅意永寂不興想著。靜然無語亦
無道教。斯乃名曰無行空性也。佛復告舍利
弗。夫諸法性住不變易。法起則起法滅則滅。
起亦不知所以起。滅亦不知所以滅。有目之
士而觀察之。亦不見起亦不見滅。故號爲本
無如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師號佛世尊。超過三界爲
天人尊。若有善男子善女人。受持諷誦此深
法要有行無行法本者。便得具足衆相之慧。
佛説此有行無行法時。有百億那術衆生。皆
捨本行執牢固誓。進趣佛乘不退轉地。復有
諸天世人無央數衆。皆得道忍離凡夫地。是
時尊者大目犍連。復從座起頭面禮足。前白
佛言。我亦堪任暢達演説有行無行不思議
法。佛言。善*哉族姓子。若樂説者今正是時。
目連白佛言。世尊。今聞如來包識衆法以爲
有行無行。如我觀省如來正法。非我聲聞有
行無行也。所以然者。弟子縁覺諸根淳淑。不
復闚望平等正覺。我於如來則無行也。若使
如來欲捨慧海去諸衆智。求爲弟子縁覺道
者。如來於我則無行也。又世尊言。一切諸
法皆虚皆寂無生滅著斷。審如是者何復限
制。弟子縁覺不在聖例。益使我等九萬二千
人悉皆六通倍生狐疑。又聞佛言。我法曠大
亦無邊涯。不計吾我有著衆生。若當爾者。如
來今日於清淨法界則有闕也。爾時世尊告
目連曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前
宣暢此門。我今問汝。汝當一一報我。目連
對曰。如是世尊。云何目連行有報乎。目連
白佛言。世尊。行有報也。又問目連。何者是
行報耶。目連白佛言。隨其縁對。善有善報
惡有惡報。佛復問云何目連。善有善報惡有
惡報。目連白佛言。三塗八難拷掠搒笞是謂
惡報。泥洹永寂無復生滅是謂善報。佛復問
目連。云何族姓子。今日本無如來爲獲報不
乎。目連對曰。不也世尊。佛問目連。云何族
姓子。如今如來至眞等正覺。身黄金色衆相
具足。爲是何報。目連白佛言。如來相好形質
之報。非泥洹報也。佛問目連。汝體泥洹耶。
云何知善有善報。是泥洹報乎。目連白佛言。
一切諸法皆悉假號非有眞實。所謂泥洹。泥
洹者亦假號耳。故説泥洹須善有善也。爾
時世尊告目連曰。如來於汝則無行也。亦是
假號非有眞實。汝欲求無上等正覺者。於如
來所則無行也。亦是假號。於假號法中欲分
別有行無行者。此則不然。爾時世尊説此假
號法。有九億衆生發弘誓意。願樂欲逮有行
無行菩薩瓔珞。復有無量衆生得總持法門。
復有三億衆生諸漏盡意解得阿羅漢。爾時
尊者賓頭盧。復從座起前白佛言。我亦堪任
説菩薩瓔珞有行無行。令善男子善女人得
修行之。世尊告曰。善哉善哉族姓子。若能
説者今正是時。爾時賓頭盧白佛言。世尊。若
善男子善女人。於初禪地。分別五陰惡露不
淨。於中思惟無可貪著。是謂有行。若入定
意觀無所有虚而非眞。觀他人身亦復如是。
斯謂無行。復次世尊。若善男子善女人。現
身臭處不淨流出。是謂有行。深觀本末知之
爲空。是謂無行。復次世尊。善男子善女人。於
二禪地具足四行。是謂有行。知二禪地盡歸
於空。是謂無行。復次世尊。若善男子善女
人。自能開悟教衆生類。去離淨心起不淨想。
是謂有行。解了淨想本無所有。是謂無行。復
次世尊。若善男子善女人。思惟三禪淨除塵
勞。不自稱歎有所成辦。是謂有行。不見塵
勞成不成者。是謂無行。復次世尊。若善男
子善女人。在四禪地思惟五陰繋意不忘。是
謂有行。分別四禪永無苦樂諸縛結著。是
謂無行。如是善男子善女人。菩薩摩訶薩寂
觀瓔珞有行無行。爾時尊者賓頭盧。説此
法已還復本座。是時尊者大迦旃延。即從座
起禮世尊足。前白佛言。我今堪任於如來
前説有行無行。使衆生類得修行之。若善男
子善女人。於十六聖行不起狐疑者。是謂有
行。思惟縛著本性自無。亦無十六聖行之
名。是謂無行。迦旃延復白佛言。若善男子
善女人。拔斷三毒婬怒癡法。察彼衆生心中
所念。有無明心無無明心。有愛欲心無愛欲
心。有恚害心無恚害心。悉能分別而無錯謬。
是謂有行。若善男子善女人。觀知三毒本無
所有。不見生者不見滅者虚寂無形。是謂無
行。迦旃延子復白佛言。若善男子善女人。於
結使聚皆令畢竟。亦不更造興起塵勞。是謂
有行。不於結使見有畢竟不畢竟者。亦不興
造生塵勞患。是謂無行。如是善男子善女人。
菩薩瓔珞有行無行。迦旃延子於佛前説此
有行無行已。起禮佛足還復本座。爾時尊者
離越即從座起。前禮佛足白佛言。世尊。我
亦堪任説菩薩瓔珞有行無行。佛告離越。堪
任説者便可説之。離越白佛言。世尊。若善
男子善女人。於無生法越度生死。不見有度
者。是謂有行。淪泥洹空寂然無形不有衆生
想。是謂無行。復次世尊。若善男子善女人。
得賢聖律受諸果證修十二法。是謂有行。若
觀一切法本由縁聚散。知盡不生更不受證。
是謂無行。復次善男子善女人。諸佛世尊常
所説法。苦習盡道賢聖寶藏。進取泥洹無
起滅法。是謂有行。不見賢聖道品之法及泥
洹道。是謂無行。如是善男子善女人。菩薩瓔
珞有行無行。是時尊者須菩提復從座起。前
禮佛足白佛言。若有善男子善女人。從本無
行至一切智。觀了無形而不可見。是謂有
行。不見本無出生諸法。菩薩瓔珞亦復如是。
不見菩薩瓔珞亦不見非菩薩瓔珞。是謂無
行。爾時世尊問須菩提。云何族姓子。汝以
何等議而作斯言。此是菩薩瓔珞。此非菩
薩瓔珞。須菩提白佛言。世尊。若善男子善
女人。於究竟法不生斷滅興計常想。是謂菩
薩有行瓔珞。若善男子善女人。於本無法中
諸法悉空。内空外空不起滅空。無所生空道
空泥洹空。一切諸法皆空如空。是謂菩薩無
行瓔珞。須菩提復白佛言。世尊。若善男子
善女人。得空定淨意者。於賢聖法律具足
一切諸法窠窟。從須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛。上至如來至眞等正覺。莊嚴具
足泥洹之路。是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞。若
復善男子善女人。修行五十五法虚空正要。
一一分別心不流馳皆歸於空。於空無法中
無生滅著斷。是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也。
尊者須菩提。説此空性有行無行菩薩瓔珞
時。有十三億發意菩薩。本從等意如來所初
建道心。自從是來中間懈怠。今聞長老須
菩提説諸法虚寂無生滅著斷。各還勵意悉
發無上正眞道意。進求本誓願欲成就菩薩
瓔珞有行無行爾時尊者邠耨文陀尼子。即
從座起前至佛所。頭面禮足長跪叉手白佛
言。世尊。若善男子善女人。思惟分別空行
法性。不於諸法生吾我心者。是謂有行。攝
意常定心如虚空不著三界。是謂無行。若善
男子善女人。講論諸法無生之心。金剛三昧
超越八地捨本習緒。是謂有行。若復善男子
善女人。得滅意度一意莊嚴瓔珞其身。進趣
無上正眞道意。不以成佛以爲快樂。雖在衆
生不爲勤勞。金剛之心不可沮壞。是謂菩薩
瓔珞有行無行。如此等九萬二千漏盡阿羅
漢。各各宣暢菩薩瓔珞有行無行也
菩薩瓔珞經卷第
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]