大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説佛名經 (No. 0441_ ) in Vol. 14

[First] [Prev+100] [Prev] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

之形。來飮其血復噉其肉。因諸畜生等皆從
罪人索其本命及以本肉。爾時罪人無言以
答。諸畜生等皆&T004261;齧之。痛苦楚毒不可堪忍
罪人呻吼口眼血出悲聲嗚咽上徹于天。如
是苦毒一日一夜受罪無量。千死千生萬死
萬生。經千萬劫無有出期。後若得出當墮畜
生中。百億千生爲諸怨家之噉食。寶達菩薩
問曰。此諸沙門作何業故今受此苦。羅刹答
曰。此諸罪人。受佛禁戒不求無上正眞妙法。
但覩目前信邪倒見。驁誕憍縱心懷磣毒。而
無慈悲殺害衆生。節解佛種類故。以是因縁
受如此罪。後得爲人百生千生諸根不具。聾
盲瘖瘂手脚不全。身多諸瘡常流膿血。斷諸
命故當受短報。寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第二十佛説佛名經卷第二十一
南無須彌藏一切法光輪佛 南無然法輪威
徳佛 南無山峯勝威徳佛 南無普精進炬
佛 南無寶妙勝王佛 南無日勝妙佛 南
無法炬寶帳聲佛 南無三昧海廣頂冠光佛
南無法虚空無邊光師子佛 南無相莊嚴幢
月佛 南無光明山雷電雲佛 南無法虚空
無礙光佛 南無妙智敷身佛 南無世間因
陀羅妙光明雲佛 南無法三昧光佛 南無
法善莊嚴藏佛 南無法然燈炎堅固聲佛
南無三世相鏡像威徳佛 南無法輪峯光明
佛 南無法界師子光明佛 南無盧舍那勝
須彌山三昧堅固師子佛 南無普光明城燈
佛 南無寶倶蘇摩藏佛 南無轉妙法聲佛
南無虚空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱
世間月佛 南無摩訶伽羅那師子佛 南無
可樂聲佛 南無安隱佛 南無増上信威徳
佛 南無醫王佛 南無法虚空上勝王佛
南無天藏佛 南無地峯王佛 南無轉法輪
光明吼王佛 南無智虚空樂王佛 南無一
切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十力雞
兜佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相
勝山佛 南無具足堅聚佛 南無無垢婆嗟
佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無
無垢婆侯佛 南無師子歩修佛 南無天自
在頂佛 南無法起稱佛 南無大無憂嗏佛
南無虚空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河
沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛
南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名
月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無
恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光
佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同
名大慈悲佛 南無普智炎功徳幢王佛 南
無善逝法幢勝佛 南無須彌佛 南無功徳
鬘佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無
量愛佛 南無本稱功徳佛 南無須彌山佛
南無日月面佛
南無如是等無量無邊諸佛
南無虚空行佛 南無普照佛 南無方城住
佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎
山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛
南無海燈佛 南無寂滅佛
南無如是等無量無邊佛
南無寶雞兜王佛 南無智意佛 南無思議
佛 南無因陀羅勝佛 南無大智佛 南無
雲王畏佛 南無智勝佛 南無光明王雞兜
佛 南無法界波頭摩佛 南無行廣見佛
南無勝奮迅威徳去佛
南無如是等無量無邊佛
南無寶炎山佛 南無勝光佛 南無寶功徳
佛 南無海勝佛 南無法光明佛 南無波
頭摩佛 南無藏勝佛 南無世間眼佛
南無如是等無量無邊佛
南無香光佛 南無須彌勝佛 南無嶽王佛
南無深勝佛 南無勝摩尼佛 南無藏王佛
南無勝威徳畏佛 南無寂色去佛
南無如是等無量無邊佛
南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虚空雲
勝佛 南無妙相佛 南無勝相佛 南無莊
嚴佛 南無行輪佛 南無光勝佛 南無光
明勝佛
南無如是等無量無邊佛
南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功
徳輪佛 南無勝王佛 南無不可降伏佛
南無山王樹佛 南無如是等無量無邊佛
南無莎羅自在王佛 南無勝藏佛 南無世
間自在身佛 南無鏡像光明佛 南無地出
佛 南無光明功徳佛 南無金剛色佛 南
無住持威徳勝佛
南無如是等無量無邊佛
南無深法光明身佛 南無法海吼聲佛 南
無彌留幢勝光明意佛 南無寶光明勝佛
南無梵光佛 南無虚空聲佛 南無法界鏡
像勝佛 南無輪光明佛 南無智光高雞兜
意佛 南無伽伽那燈佛 南無樂勝照佛
南無功徳光明勝佛 南無寂勝佛 南無大
悲速疾佛 南無地力光明意佛 南無一切
修面色佛 南無勝身光明佛 南無法勝宿
佛 南無阿尼羅速行佛 南無清淨幢蓋勝
佛 南無三世鏡像佛 南無願海樂説勝佛
南無慚愧須彌山勝佛 南無念雞兜王勝佛
南無法意佛 南無慧燈佛 南無光明雞兜
勝佛 南無廣智上佛 南無法界行智意佛
南無法海意智勝佛 南無法寶勝佛 南
無功徳輪佛 南無勝雲佛 南無忍辱燈
佛 南無勝威徳意佛 南無速光明摩他
聲佛 南無寂幢佛 南無世間燈佛 南
無大願勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智
炎勝功徳佛 南無法自在佛 南無無礙意
佛 南無世間言語堅固吼光佛 南無一切
聲分吼勝精進自在佛 南無具足意佛 南
無諸方天佛 南無現面世間佛 南無知衆
生心平等身佛 南無最勝佛 南無平等佛
南無行佛行佛 南無清淨身佛 南無勝賢

南無如是等上首不可説不可説無量無邊佛」
南無彼諸佛所説妙法 南無彼佛妙法身
南無彼佛三十二相八十種好無量無邊功
徳。南無彼諸佛種種道場。種種菩提樹。種種
形像。種種妙塔。去來坐臥妙處。歸命彼諸佛
不退法輪。菩薩大僧不退聲聞僧比丘比丘
尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種状貌。信如來
法輪轉如來法輪。不可思議菩薩摩訶薩悉
皆歸命。歸命如來法身。十力四無所畏戒定
慧品解脱解脱知見。如是等無量無邊功徳。
如是功徳迴施一切衆生。願得阿耨多羅三
藐三菩提。舍利弗。有善眼劫中有七十那由
他佛出世。舍利弗。善見劫中有七十二億佛
出世
舍利弗。梵讃嘆劫中有一萬八千佛出世。舍
利弗。名過去劫中有三十二千佛出世。舍利
弗。莊嚴劫中有八萬四千佛出世。舍利弗。汝
等應當歸命如是等無量無邊佛
佛告舍利弗。善男子善女人欲滅一切罪。應
當淨洗浴著新淨衣。稱如是等佛名供養禮
拜。應當作是言。我無始世界已來身口意業
作不善行。乃至謗方等經五逆罪等。願皆消

舍利弗。善男子善女人。欲滿足六波羅蜜行。
欲迴向無上菩提。欲滿足一切菩薩諸波羅
蜜。應作是言。我學過去未來現在諸菩薩摩
訶薩。修行大捨破胸出心施於衆生。如智勝
菩薩及迦尸王等。捨妻子等布施貧乏。如不
退菩薩及阿翅羅那王。須達拏及莊嚴王等。
入於地獄救苦衆生。如大悲菩薩及善眼天
子等。救惡行衆生。如善行菩薩及勝行王等。
捨頂上寶天冠并剥頭皮而與如勝上身菩薩
及寶髻天子等。捨眼布施。如愛作菩薩及月
光王等。捨耳鼻布施。如無怨菩薩及勝去天
子等。捨齒布施如華齒菩薩及六牙象王等。
捨舌如不退菩薩及善面王等。捨手如常精
進菩薩及堅意王等。捨血如法作菩薩及月
思天子等。捨肉髓如安隱菩薩及一切施王
等。捨大腸小腸肝肺脾腎。如善徳菩薩及
自遠離諸惡王等。捨身一切大小支節。如法
自在菩薩及光勝天子等。捨皮如清淨藏菩
薩及金色天子金色鹿王等。捨手足指如堅
精進菩薩及金色王等。捨手足甲如不可盡
菩薩及求善法天子等。爲求法故入大火坑。
如精進菩薩及求沙法王精進等。爲求法故
賣身刳身破骨出髓。如薩陀波崙菩薩及金
堅王等。受一切苦惱如求妙法菩薩。及速行
大王等。捨四天下大地及一切莊嚴。如得大
勢至菩薩。及勝功徳天子等。捨身如摩訶薩
埵菩薩。及摩訶婆羅王等。自身與一切貧窮
苦惱衆生。作給使侍者。如尸毘王等。擧要言
之。過去未來現在諸菩薩。一切波羅蜜行。願
我亦如是成就十方世界諸妙香華鬘諸妙妓
樂。我隨喜供養佛法僧。復迴此福徳施一切
衆生。願因此福徳。衆生等莫墮惡道。因此福
徳。滿足八萬四千諸波羅蜜行。速得授阿耨
多羅三藐三菩提記。速得不退轉大地。速成
無上菩提
舍利弗應當敬禮十方諸佛
南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛
南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無
十光佛 南無普寶佛 南無稱自在佛 南
無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛
南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛
南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進
佛 南無彌留功徳佛 南無勝藏佛 南無智
徳佛 南無能與無畏佛 南無大精進趣王
佛 南無智成就佛 南無無滯佛 南無地
力住持精進佛 南無力命佛 南無善眼佛
南無不害法王佛 南無滅魔佛 南無不可
思議精進佛 南無觀功徳佛 南無智頻婆
佛 南無阿僧伽力精進佛 南無心目在佛
南無枲荷難陀佛 南無戒光佛 南無堅上
王佛 南無無邊光王佛 南無無盡智藏佛
南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛 南無毘
尼稱佛 南無無邊功徳王佛 南無法華婆
師佛 南無光炎王佛 南無妙山王佛 南
無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無住
持大般若佛 南無不住力精進王佛 南無
自在識佛 南無現念佛 南無福徳力精進
佛 南無智袈裟王佛 南無智自在佛 南無
安隱衆生無障佛 南無智進佛 南無摩訶
彌留力藏佛 南無虚空光明佛 南無阿伽
樓功徳精進佛 南無離癡功徳聲王佛 南
無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無護
門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光明
勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無羅
多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無陀
羅尼自在王佛 南無普功徳王佛 南無法
莎羅王彌留佛 南無智集功徳聚佛 南無
智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛 南
無善華王佛 南無金千遮那王佛 南無法
幢奮迅王佛 南無栴檀波婆羅圍繞佛 南
無住法分稱佛 南無堅意精進佛 南無照
一切世間燈佛 南無隨衆生心奮迅佛 南
無無邊稱莎羅幢佛 南無過去稱法雨佛
南無功徳炎華佛 南無智行佛 南無樂威
徳燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲
佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 南無
樂莊嚴王佛 南無阿僧祇莊嚴王佛 南無
師子座善住佛 南無放栴檀華王佛 南無
甘露味佛 南無龍勝佛 南無勝力佛 南
無師子音佛
舍利弗。我於此坐以清淨無障礙過人天眼。
見東方多百佛多千佛多百千佛。多百千萬
佛多百千億佛。多百千萬億那由他佛。無量
阿僧祇佛。不可思議佛不可量佛。種種名種
種姓種種世界。種種佛國土。種種比丘比丘
尼優婆塞優婆夷圍繞。種種天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
圍繞供養。我悉現見如觀掌中菴摩勒菓。舍
利弗。若有善男子善女人比丘比丘尼優婆
塞優婆夷。信我語受持讀誦是諸佛名。當洗
浴著新淨衣。於晝日初分時中分時後分時。
夜前分時中分時後分時。從座而起偏袒右
肩右膝著地。一心稱是佛名。供養禮拜作如
是言。如來所知十方諸佛我今敬禮
舍利弗。是善男子善女人。比丘比丘尼優婆
塞優婆夷。如是供養禮拜得無量福徳。舍利
弗。若欲得聲聞地。欲得辟支佛地。欲得阿耨
多羅三藐三菩提者。當禮十方諸佛一切皆
得。復作是言。是諸福徳聚諸佛如來所知。我
悉迴向阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗。應當歸命東方一切諸佛
南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛
南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛
南無法山勝佛 南無寶山佛 南無自在陀
羅尼佛 南無樹提藏佛 南無星宿稱佛
南無功徳力堅固王佛 南無人聲自在増長
佛 南無勝一切世間佛 南無三世法界佛
南無妙聲吼佛 南無寶地龍王佛 南無法
疾吼聲佛 南無香波頭摩擇自在寳城佛
南無光輪佛 南無寳連佛 南無功徳華佛
南無多供養佛 南無無邊功徳王佛 南無
増長喜佛 南無師子龍奮迅佛 南無娑羅
藏師子歩行佛 南無觀諸法佛 南無法華
智佛 南無時法清淨佛 南無堅固精進言
語佛 南無聲精進佛 南無炎摩尼佛 南
無山光明佛 南無清淨無垢藏佛 南無無
垢月佛 南無清淨根佛 南無多智佛 南
無能作智佛 南無廣智佛 南無力意佛
南無勝意佛 南無堅固歡喜佛 南無堅固
行自在佛 南無等須彌面佛 南無觀成就
佛 南無清淨藏佛 南無象自在佛 南無
現魔業淨業佛 南無智慧自在佛 南無智
慧精進奮迅佛 南無無礙精進佛 南無世
間自在佛 南無法行廣意佛 南無福徳成
就佛 南無不怯弱成就佛 南無勝成就佛
南無龍觀佛 南無須彌栴檀佛 南無作
戒王佛 南無聚集寳佛 南無龍王聲佛
南無大智精進佛 南無孤獨精進佛 南無
不減莊嚴佛 南無不動尼他佛 南無百功
徳莊嚴佛 南無自在諸相好稱佛 南無自
在因陀羅月佛 南無法華山佛 南無法界
莊嚴佛 南無滿足願佛 南無大師子莊嚴
佛 南無師子平等精進佛 南無修行自在
堅固佛 南無樂法修行 南無勝慧佛 南
無海歩佛 南無大如修行佛 南無高光明
佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無
善報佛 南無善住佛 南無日光佛 南無
甘露増上佛 南無道上首佛 南無勝自在
親佛 南無善見佛 南無無濁義佛 南無
勝意佛 南無人月佛 南無威徳光佛 南
無普明佛 南無大莊嚴佛 南無師子奮迅
去佛 南無摩樓多愛佛 南無寂心佛 南
無大歩佛 南無可聞聲佛 南無積功徳佛
南無摩尼向佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無大樂説菩薩 南無寶檀花菩薩 南無
上行菩薩 南無無邊行菩薩 南無安立行
菩薩 南無淨行菩薩 南無宿王華菩薩
南無喜見菩薩 南無妙音菩薩 南無得懃
精進菩薩 南無淨藏菩薩 南無淨眼菩薩
南無妙徳菩薩 南無慈氏菩薩 南無善思
議菩薩 南無空無菩薩 南無神通華菩薩
南無光英菩薩 南無寂根菩薩 南無願慧
菩薩 南無中住菩薩 南無制行菩薩 南
無定自在王菩薩 南無法相菩薩 南無光
相菩薩 南無光嚴菩薩 南無大嚴菩薩
南無常慘菩薩 南無喜相菩薩 南無喜王
菩薩 南無辯意菩薩 南無攝炬菩薩 南
無寶勇菩薩 南無寶見菩薩 南無諦網菩
薩 南無明網菩薩 南無無縁觀菩薩 南
無慧積菩薩 南無寳勝菩薩 南無天王菩

歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞縁覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等次懺劫盜之業。經中説言。若物屬他
他所守護。於此物中一草一葉不與不取。何
況盜竊。但自衆生唯見現在利故。以種種不
道而取。致使未來受此殃累。是故經言。劫盜
之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜
生則受牛馬驢騾駱駝等形。以其所有身力
血肉償他宿債。若生人中爲他奴婢。衣不蔽
形食不充命。貧寒困苦人理殆盡。劫盜既有
如是苦報。是故弟子。今日至到稽首歸依佛
南無東方多智佛 南無南方大集佛 南無
西方淨智佛 南無北方智稱佛 南無東南
方持戒王佛 南無西南方増益善法佛 南
無西北方善放香佛 南無東北方虚空淨王
佛 南無下方師子佛 南無上方逆空光明

歸命如是等十方盡虚空界一切三寶。弟子
等自從無始已來至于今日。或盜他財寶興
刃強奪。或自怙恃身逼迫而取。或恃公威或
假勢力。高桁大械枉壓良善。呑納姦貨拷直
爲曲。爲此因縁身羅憲網。或任邪治頒他財
物。侵公益私侵私益公。損彼利此利彼損此。
割他自饒口與心悋。或竊沒租估偸度關税。
匿公課輸藏隱使沒如是等罪無量無邊。今
日慚愧歸命懺悔
或是佛法僧物不與而取。或經像物或治塔
寺物。或供養常住僧物或擬招提僧物。或盜
取誤用恃勢不還。或自借貨人。或復換貸漏
妄。或三寶物混亂雜用。或以衆僧物穀米樵
薪薑豉醤酢。菜茹果實錢帛竹木。繒綵幡蓋
香華油燭隨情逐意。或許施三寶物誑欺不
與。或自用或與人。或摘佛華果用僧鬘物。因
三寶財私自利已。如是等罪無量無邊。今日
慚愧發露懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或作周
旋朋友師僧同學。父母兄弟六親眷屬。共住
同止百一所。須更相欺誑。或於郷隣比近移
籬拓牆。侵奪地宅改檦易相虜掠田園。因公
託私奪他邸店及以毛野。如是等罪無量無
邊。今日發露歸命懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或攻城
破邑燒村壞柵。偸賣良民誘他奴婢。或復柱
壓無罪之人。使其形&MT03227;血刃身被徒鎖。家業
破散骨肉生離。分張異城生死隔絶。如是等
罪無量無邊。今日慚愧發露懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。或商侶
博貨邸店市易。輕秤小斗減割尺寸盜竊分
銖欺罔圭合。以麁易好以短換長。巧欺百端
希望毫利。如是等罪無量無邊。今日慚愧歸
命懺悔
又復弟子等。從無始已來至于今日。穿踰牆
壁斷道抄掠。抵捍債息負債違要而欺心口。
或非道陵奪鬼神禽獸四生之物。或假託卜
相取人財寶。如是乃至以利求利惡求多求
無厭無足。如是等罪無量無邊不可説盡。今
日至到向十方佛尊法聖衆前歸命懺悔。願
弟子等。承是懺悔劫盜等罪所生功徳。願生
生世世得如意寶。常雨七珍上妙衣服。百味
甘露種種湯藥。隨意所須應命則至。一切衆
生無偸奪相。一切皆能少欲知足不耽不染。
常樂惠施行急濟道頭目髓腦如棄涕涶。迴
向滿足檀波羅蜜
大乘蓮華寳達問答報應沙門經
寶達頃前更入咩聲叫喚地獄。其地獄中猛
火熾盛烟焔倶發。罪人入中受苦萬端。西門
之中有諸沙門來。入其中呻號動地。馬頭羅
刹手捉鐵捧望頭而椎。罪人叫喚咩聲而走。
獄卒夜叉競共打之。走藏無地走向東門則
閉。南西北門亦復如是。一日一夜受罪苦痛。
求生不得求死不得
寶達。問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何等罪受
如是報。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒
心無慈念。打捧畜生乃無慈心。以此因縁受
如是罪
寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第二十一佛説佛名經卷第二十二
佛告舍利弗應當歸命南方無量佛
南無愛照佛 南無名稱佛 南無信功徳佛
南無清淨智佛 南無寶功徳佛 南無妙信
香佛 南無勝園佛 南無勝僊佛 南無寳
智佛 南無甘露威徳佛 南無信藏佛 南
無月上勝佛 南無龍歩佛 南無信黠慧佛
南無愛實語佛 南無憂波羅香佛 南無栴
檀自在佛 南無敵勝佛 南無普行佛 南
無功徳勝佛 南無大威徳佛 南無種種色
日佛 南無過諸過佛 南無無量眼佛 南
無慚愧智佛 南無功徳供養佛 南無種種
聲佛 南無功徳可樂佛 南無住清淨佛
南無妙香佛 南無月光佛 南無戒分佛
南無華智佛 南無優多摩意佛 南無不闇
意佛 南無山自在積佛 南無寂王佛 南
無解脱王佛 南無阿蹉彌留王佛 南無如
意力釋去佛 南無姓阿提遮佛 南無不讃
嘆世間勝佛 南無法染佛 南無寶星宿解
脱王佛 南無白寶勝佛 南無法行自在佛
南無陀羅尼自在佛 南無阿難陀聲佛 南
無智歩王佛 南無彌留平等奮迅王佛 南
無智奮迅佛 南無法華通樹提佛 南無多波
尼體佛 南無阿尼伽陀路摩勝佛 南無優
多羅勝法佛 南無大智念縛佛 南無闍伽
提自在一切世間擔佛 南無見無畏佛 南
無自在作佛 南無自在量佛 南無如法修
行佛
佛告舍利弗。我見南方如是等無量佛種種
姓種種名種種佛國土汝等應當至心一心歸

佛告舍利弗。汝等應當歸命西方無量佛
南無阿婆羅炎婆師花佛 南無摩&T072933;沙口聲
去佛 南無智勝増長稱佛 南無莎漫多波尸
佛 南無次羅毘羅炎花光佛 南無法行然
燈佛 南無無等勝佛 南無智奮迅名稱王
佛 南無梵奮迅妙鼓聲佛 南無波頭摩尸
利藏眼佛 南無阿僧伽意炎佛 南無千月
光明藏佛 南無樂法行佛 南無摩尼婆陀
光佛 南無師子廣眼佛 南無十力生勝佛
南無智作佛 南無無邊精進降伏一切諸怨
佛 南無大勝起法佛 南無阿無荷見佛
南無無邊命佛 南無觀法智佛 南無無礙
精進日善思惟奮迅王佛 南無不利他意佛
南無無邊見佛 南無智見法佛 南無一切
善根種子佛 南無優多智勝發行功徳佛
南無智香勝佛 南無智上尸棄王佛 南無
福徳勝智去佛 南無不可思議法花吼王佛
南無法清淨勝佛 南無不可思議彌留勝佛
南無能開法門佛 南無毘盧遮那法海香王
佛 南無力王善住法王佛 南無勝力散一
切惡王佛 南無見無邊樂佛 南無善化功
徳炎華王佛 南無見彼岸佛 南無善化莊
嚴佛 南無見樂處佛 南無尼拘律王勝佛
南無妙勝佛 南無大力智慧奮迅王佛 南
無法樹提佛 南無堅固蓋成就佛 南無一切
種智資生勝佛 南無入勝智自在山佛 南
無一切世間得自在有橋梁勝佛 南無盡合
勝佛 南無清淨戒功徳王佛 南無波頭摩
散漫智多莊嚴佛 南無一王佛 南無大多
人安隱佛 南無二勝聲功徳佛 南無圓堅
佛 南無力士佛 南無寶珠摩尼火佛 南
無大海彌留佛 南無勝王佛 南無不住佛
南無不空功徳佛 南無初遠離不濁王佛
南無虚空行佛 南無無礙稱佛 南無聲山
佛 南無不可思議起三昧稱佛 南無諸天
梵王雞兜佛 南無示無義王佛 南無護垢
王佛 南無照功徳佛 南無自在眼佛 南
無智寂成就性佛 南無無障礙智成就佛
南無説決定義佛 南無莊嚴法燈妙稱佛
南無二寳法燈佛 南無大炎藏佛 南無自
師子上身莊嚴佛 南無智寳因縁莊嚴佛
南無服諸根清淨眼佛 南無善香隨香波頭
摩佛 南無法月佛 南無廣大心佛 南無
戒功徳佛 南無常鏡佛 南無隨順稱佛
南無法自在佛 南無如意莊嚴佛 南無金
藏佛 南無愼貪佛 南無思妙義堅固願佛
南無一切徳輪光佛 南無法吼智明佛 南
無甘露光佛 南無無邊莊嚴佛 南無勝福
田佛 南無善決定諸法莊嚴佛
佛告舍利弗。西方如是等無量無邊諸佛汝
等應當至心歸命
佛告舍利弗。汝等應當至心歸命北方佛
南無勝藏佛 南無自在藏佛 南無無邊花
龍一倶蘇摩王佛 南無降伏諸魔勇猛佛
南無定諸魔佛 南無法像佛 南無功徳勝
佛 南無山峯光佛 南無法王佛 南無普
恭敬燈佛 南無地勝佛 南無成就如來家
佛 南無一切寶成就家佛 南無陀羅尼文
句決定義佛 南無忍自在王佛 南無成就
一切稱佛 南無三世智轉自在佛 南無勝
歸依功徳善住佛 南無種種摩尼光佛 南
無勝功徳佛 南無佛功徳勝佛 南無無
餘證佛 南無得佛眼佛 南無隨過去佛佛
南無大慈成就悲勝佛 南無住持師子智佛
南無無衆生住實際王佛 南無自家法不得
成就佛 南無大智莊嚴身佛 南無智稱佛
南無佛法首佛 南無一切衆生徳佛 南無
過一切法門佛 南無自在因陀羅佛 南無
滿足意佛 南無大瑠璃佛 南無菩提光明
佛 南無不可思議法智光明佛 南無栴檀
不空王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法
財聲王佛 南無擇法善知稱佛 南無智鬘
劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自
在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無衆生方便
自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛
南無法行地善住佛 南無普衆生界廣佛
南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王自在寶
合王佛 南無如實修行藏佛 南無能生一
切歡喜月見佛 南無大迅覺迅佛 南無種
種摩尼聲王吼佛 南無無觀王佛 南無不
退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無
法聲自在佛 南無智根本花幢佛 南無化
身無礙稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無
法聲自在佛 南無法聲知見佛 南無法甘
露莎梨羅佛 南無無邊寶福徳藏佛 南無
清淨華行佛 南無大法王華勝佛 南無一
切盡無盡藏佛 南無華山藏佛 南無智虚
空山佛 南無智力不可破壞佛 南無無礙
堅固隨順智佛 南無無邊大海藏佛 南無智
王無盡稱佛 南無奮迅心意王佛 南無自
性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無勝
行佛 南無金剛見佛 南無法滿足隨香見
佛 南無龍月佛 南無因陀羅圍佛 南無
無礙王佛 南無寶因陀羅輪王佛 南無能
生一切衆生敬稱佛 南無大威徳光明輪王
佛 南無能斷一切衆生疑佛 南無智寶法
見佛 南無無障礙波羅佛 南無無垢髻佛
南無放光明佛 南無山力月藏佛 南無心
自在王佛 南無堅固無畏上首佛 南無堅
固勇猛寶佛 南無堅固心善住王佛 南無
能破闇曀王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南
無百聖藏佛 南無妙蓮華藏佛 南無見平
等法身佛 南無衆生月佛 南無師子去佛
南無大威徳佛 南無妙聲佛 南無無邊光
佛 南無見愛佛 南無大首佛 南無勝首
佛 南無樂聲佛 南無見實佛 南無清淨
稱佛 南無師子慧佛 南無徳聲佛 南無
修樓毘香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光
佛 南無大光佛 南無梵聲佛 南無無疑佛
南無無邊勢力佛 南無月面佛 南無無邊
光佛 南無愛威徳佛 南無散疑佛 南無
功徳燈佛 南無不藏威徳佛 南無無邊藏
佛 南無光明奮迅王佛 南無廣稱佛 南
無遠離幢佛 南無増長聖佛 南無普見佛
南無不可勝佛 南無威徳聚佛 南無堅固
歩佛 南無摩&T072933;&T049271;稱佛 南無無邊色佛
南無大光明佛 南無妙聲佛 南無不動歩
佛 南無無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南
無威徳聚光明佛 南無住智佛 南無金堅
佛 南無愛解脱佛 南無愛無畏佛 南無
甘露藏佛 南無普觀察佛 南無大修行佛
南無細威徳佛 南無十方恭敬佛 南無重
説佛 南無光明勝佛 南無光明莊嚴佛
南無師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露
歩佛 南無月光明佛 南無功徳稱佛 南
無去根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪
佛 南無甘露聲佛 南無衆生可敬佛 南
無如意威徳佛 南無無邊色佛 南無大力
佛 南無快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無
奮迅徳佛 南無妙色佛 南無稱意佛 南
無寶莊嚴佛 南無高光明佛 南無解脱歩
佛 南無功徳莊嚴佛 南無畢竟智佛 南
無生雞兜佛 南無不動智佛 南無行意佛
南無妙色佛 南無實色佛 南無大聲佛
南無善思惟佛 南無功徳華佛 南無思惟
世間佛 南無大高光明佛 南無無譬喩奮
迅佛 南無清淨覺佛 南無月重佛 南無
月燈佛 南無無邊光佛 南無種種日佛
南無天城佛 南無心清淨佛 南無波頭摩
藏佛 南無常擇智佛 南無師子聲佛 南
無無邊光佛 南無勝聲佛 南無可樂意智
光佛 南無功徳光佛 南無自在光佛 南
無淨嚴身佛 南無無濁義佛 南無應威徳
佛 南無成就義智佛 南無得大聲佛 南
無婆藪陀聲佛 南無欝哆光佛 南無決定
思惟佛 南無薩遮婆㝹佛 南無嗚闇光明
佛 南無毘弗波威徳佛 南無憂多羅魔吒
佛 南無夜舍雞兜佛 南無功徳清淨佛
南無法燈佛 南無勝功徳佛 南無仙荷波
提愛面佛 南無心荷歩去佛 南無思惟衆
生佛 南無莎伽羅智佛 南無波頭摩藏佛
南無蓋仙佛 南無莎羅王佛 南無修利耶
光佛 南無菩提味佛 南無寂諸根佛 南
無波&T072933;光佛 南無芬陀利光佛 南無彌留
光佛 南無栴陀面佛 南無莎利荼去佛
南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅
波散那佛
次禮十二部尊經大藏法輪
敬禮十方諸大菩薩摩訶薩
南無功徳相嚴菩薩 南無梵網菩薩 南無
寶財菩薩 南無無縁菩薩 南無嚴土菩薩
南無光嚴童子菩薩 南無持世菩薩 南無
善徳菩薩 南無難勝菩薩 南無照明菩薩
南無薩陀波淪菩薩 南無曇無竭菩薩 南
無法自在菩薩 南無徳守菩薩 南無不眴
菩薩 南無徳頂菩薩 南無善宿菩薩 南
無妙臂菩薩 南無弗沙菩薩 南無淨解菩
薩 南無善意菩薩 南無現見菩薩 南無
普守菩薩 南無喜見菩薩 南無明相菩薩
南無深慧菩薩 南無無礙菩薩 南無上善
菩薩 南無福田菩薩 南無徳藏菩薩 南
無月上菩薩 南無珠頂王菩薩 南無樂實
菩薩 南無慧見菩薩 南無登王菩薩 南
無深王菩薩 南無華王菩薩 南無妙色菩
薩 南無善明菩薩 南無善荅菩薩
歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩
訶薩
敬禮聲聞縁覺一切賢聖
禮三寶已次復懺悔
弟子等至心懺悔貪欲之罪。經中説言。但爲
貪欲閉在癡獄。沒生死河莫之能出。衆生爲
是五欲因縁。從昔已來流轉生死。一一衆生
一劫之中。所積身骨如王舍城毘富羅山。所
飮母乳如四海水。身所出血復過於此。父母
兄弟六親眷屬。命終哭泣所出目涙如四海
氷。是故説言。有愛則生愛盡則滅。故知生死
貪愛爲本。所以經言。婬欲之罪。能令衆生
墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鴒雀鴛
鴦等身。若生人中妻不貞良。得不隨意眷屬。
婬欲既有如此惡業。是故弟子。今日至心稽
顙歸依佛
南無東方光輪佛 南無南方開光明佛 南
無西方習智佛 南無北方大瑠璃佛 南無
東南方樂蓮花首佛 南無西南方智慧和合
佛 南無西北方無上勝尊佛 南無東北方
眼淨無垢佛 南無下方具足光明佛 南無
上方最清淨無量幢佛
歸命如是等十方盡虚空界一切三寶
弟子等自從無始已來至于今日。或通人妻
妾奪他婦女。侵陵貞潔汚比丘尼。破他梵行
逼迫不道。濁心邪視言語嘲&MT03783;。或復恥他門
戸汚賢善名。或於男子五種人所起不淨行。
如是等罪無量無邊。今日至誠歸命懺悔。弟
子等從無始已來至于今日。或受女身。心如
野馬。恒日放蕩。無一時定。常懷邪心。恒生
欲想。或於伽藍會所。無心聽法眼常貪視。或
愛欲沙門壞他男子。不誕佛法恣放婬情。致
令心飄大海冥然失岸。或穢汚僧三衣法服。
或於精舍院宇。行不淨行。共相探摸。如是等
罪無量無邊。今日慚愧至心懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日。或作女
身恒懷婬欲。或侵奪他夫婿迷惑諸丈夫。或
作符書厭蠱遣他婦患。人生少福爲邪所著。
諸病鬼等因此得便。不遇良醫遂致身死。如
是等罪無量無邊。今日慚愧發露悔過。至誠
稽顙歸命懺悔
又復弟子等從無始已來至于今日。或眼爲
色。或愛染玄黄紅緑。朱紫珍玩寶飾。或取男
女長短黒白姿態之相起非法想。或耳貪好
聲宮商絃管妓樂歌唱。或取男女音聲言語
啼笑之相起非法想。或鼻籍名香蘊麝幽蘭
欝金蘇合起非法想。或舌貪好味鮮羔甘肥。
衆生肉血資養四大。更増苦本起非法想。或
身樂華綺錦繍繒縠。一切細滑七珍麗服。起
非法想。或意多亂想觸向乖法。有此六想造
罪尤甚。如是等罪無量無邊。今日至誠向十
方佛尊法聖衆前歸命懺悔
願弟子等承是懺悔婬欲等罪所生功徳。願
生生世世自然化生不由胞胎。清淨皎潔相
好光麗。六情開朗聰利分明了達恩愛猶如
桎梏。觀此六塵如幻如化。於五欲境決定厭
離。乃至夢中不起邪想。内外因縁永不能動。
願以懺悔眼根功徳。願令此眼徹見十方。諸
佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根
功徳。願令此耳常聞十方諸佛賢聖。所説正
法如教奉行。願以懺悔鼻根功徳。願令此鼻
常聞香&MT03784;入法位香。捨離生死不淨臭穢。願
以懺悔舌根功徳。願令此舌常餐法喜禪悦
之食。不貪衆生血肉之味。願以懺悔身根功
徳。願令此身被如來衣著忍辱鎧。臥無畏床
坐四禪座。願以懺悔意根功徳。願令此意成
就十想洞達五明。深觀二諦空平等理。從方
便慧起十妙行。入法流水念念増明。顯發如
來大無生法忍
大乘蓮華寶達問答報應沙門經
寶達頃前入一鉤陰地獄。云何名曰鉤陰地
獄。其地獄縱廣三十由旬。其中火流灌注遍
布於地。其地四壁如上無異。中間無數罪人。
獄卒夜叉手捉鐵鉤望罪人陰而搭。鉤中火
然上入胸心。心上火然腹背倶徹。欲報業故
化作婦人。如本生時先所見者。彼即見已欲
火發起便走趣。彼婦女者身是金剛鐵火炎
熱。既到彼已抱彼罪人。抱即破碎復就其口。
遂食其脣身亦被食。盡已復生生已復食。彼
諸女人愛欲男子亦復如是。欲心不定欲火
常然。如是苦切楚痛難堪。當此之時罪人衆
等猶無悔過。一日一夜受罪無量。千死千生
萬死萬生。經無量百千萬劫爾乃得脱。以餘
業果生畜生中作不淨蟲。經二百千世後得
生人中。於五百世胎中而死。復五百世世已。
雌雄不辯眼目不正。貧窮孤露受命短促。或
時有婦被他侵近。或自貪愛他人婦女。不能
遮障恒絶繼嗣
寶達問馬頭羅刹曰。此諸沙門。作何等行受
罪如是。馬頭羅刹答曰。此諸沙門。受佛淨戒
不能淨持故。行婬欲放縱六情。以是因縁得
如是罪
寶達聞之悲泣而去
佛名經卷第二十二佛説佛名經卷第二十三
南無阿難陀智佛 南無阿難陀色佛 南無
地荼毘梨耶佛 南無提婆彌多佛 南無莎
漫多智佛 南無寂靜光佛 南無摩&T072933;舍威
徳佛 南無善分菩提他佛 南無稱聖佛
南無稱幢佛 南無輪面佛 南無普清淨佛
南無摩訶提闍佛 南無阿羅訶應佛 南無
憂多那勝佛 南無悉達他思惟佛 南無愛
供養佛 南無三漫多護佛 南無尼彌佛
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]