大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説佛名經 (No. 0440_ 菩提流支譯 ) in Vol. 00

[First] [Prev] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

*優鉢羅世界波頭摩勝佛 南無波頭摩怖
世界十方勝佛 南無花怖世界華成就勝佛
南無天世界堅固衆生佛 南無光明世界智
光明佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無安樂調世界修智佛 南無安樂世界遠
離胎佛 南無無染世界明王佛 南無雲世
界斷一切煩惱佛 南無普色世界無邊智稱
佛 南無堅固世界栴檀屋勝佛 南無無比
功徳世界成就無比勝佛華佛 南無寶世
界善住力王佛 南無十方上首世界起月
光佛 南無龍王世界上首佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無善住世界善高聚佛 南無無怖畏世界
作稱佛 南無愛香世界斷諸難佛 南無成
就一切功徳善住世界稱親佛 南無成就
一切勢力善住世界稱堅固佛 南無憂慧
世界遠離諸憂佛 南無稱世界起波頭摩功
徳王佛 南無花倶蘇摩住世界善散華幢佛
南無十方名稱世界放光明普至佛 南無十
方上首世界名稱眼佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無焔慧世界放焔佛 南無吼世界十方稱
名佛 南無光明世界自在彌留佛 南無寶
光明世界大光明佛 南無常歡喜世界焔熾
佛 南無有世界三界自在奮迅佛 南無無
畏世界放光明輪佛 南無常懸世界衆寂勝
佛 南無波頭摩王世界無盡勝佛 南無普
吼世界妙鼓聲佛
歸命如是等無量無邊*佛*應知
南無無畏世界普勝佛 南無十方名稱世
界智勝佛 南無地世界山王佛 南無地功
徳世界波頭摩輪境界勝王佛 南無然燈輪
世界善住佛 南無普莊嚴世界大莊嚴佛境
界佛 南無倚世界作一切功徳佛 南無歡
喜世界畢竟成就佛 寶功徳佛 南無星
宿行世界知上勝佛 南無蓋行莊嚴世界智
起光明威徳王勝佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
南無法波頭摩世界波頭摩生王佛 南無法
界自在佛梵本中自此已下皆
有世界略不明矣
 南無月中光
明佛 南無香象佛 南無阿彌陀光明佛
南無波頭摩山佛 南無波頭摩生勝佛
南無栴檀勝佛 南無寶積佛 南無智慧佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
南無無畏作王佛 南無功徳成就勝佛 南
無光明幢佛 南無無量功徳作佛 南無功
徳成就勝佛 南無一切功徳成就勝佛 南
無波頭摩成就勝佛 南無炬住持佛 南無
寶上勝佛 南無金色華佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
佛説佛名經卷第二
佛説佛名經卷第三
 後魏北印度三藏菩提流支譯 
南無上王佛 南無星宿王佛 南無無量
彌留佛 南無虚空輪清淨王佛 南無無
量聲佛 南無寶山佛 南無種種寶拘蘇摩
花佛 南無勝衆佛 南無無塵離塵放發

歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無不宿發修行佛 南無金色花佛 
無寶舍佛 南無種種花成就佛 南無放光
明佛 南無倶蘇摩成就佛 南無放蓋佛
南無稱力王佛 南無淨聲佛 南無勝佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無無量衆佛 南無上首佛 南無無障礙
眼佛 南無破散一切諸趣佛 南無斷一切
疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟無邊功
徳佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩上
勝佛 南無寶上佛
歸命過去未來如是等無量無邊佛應知
南無無障礙發修佛 南無無邊佛 南無
寶彌留佛 南無日然燈上勝佛 南無智成
就勝佛 南無優鉢羅然燈佛 南無十方然
燈佛 南無賢勝佛 南無莎羅自在王佛
南無師子佛 南無寶彌留佛 南無毘婆
尸佛 南無妙勝光明佛 南無功徳王光明
佛 南無華王佛 南無無量眼佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無功徳一味佛 南無十方然燈佛 南無
賢勝佛 南無娑羅自在王佛 南無師子
佛 南無寶彌留佛 南無毘婆尸佛 南
無明王佛 南無上首佛 南無月上王
*南無如是等無量無邊諸佛應
南無大龍佛 南無香上勝佛 南無香勝
幢佛 南無栴檀屋佛 南無香幢佛 南
無栴檀香佛 南無無邊精進佛 南無
上光明佛 南無波頭摩上佛 南無驚怖波
頭摩花成就上王佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無寶網佛 南無善住王佛 南無香勝王
佛 南無與一切樂佛 南無示一切念佛
南無不空説佛 南無能滅一切怖畏佛 南
無不住王佛 南無寳光明佛 南無與一切
衆生安隱佛南無如是等無量無邊佛應知」
南無觀無量境界佛 南無虚空莊嚴勝佛
南無光莊嚴佛 南無修行幢佛 南無成
就驚怖勝花佛 南無賢勝佛 南無清淨眼
佛 南無大將佛 南無上勝高佛 南無
不可勝幢佛
南無如是等無量無邊佛應知
南無可依佛 南無無量無邊佛 南無香彌
留佛 南無月輪聞王佛 南無妙彌留寶成就
勝佛 南無聞彌留善勝佛 南無淨勝佛 南
無無障礙眼佛 南無無邊功徳作佛 南無
威徳王佛 南無願善思惟成就佛 南無清
淨輪王佛 南無智上佛 南無精進仙佛
南無智山佛 南無方作佛 南無大會上首
佛 南無最上首佛 南無智護佛 南無上
勝佛 南無現示衆生境界無障礙見佛
南無不成就境界佛 南無無障礙光明
南無發光明無礙佛 南無佛波頭摩上成就
勝佛 南無觀一切佛境界現佛形佛 南
無東方説堅如來 南無化聲佛 南無波
頭摩勝佛 南無寶成就勝佛 南無海彌留
佛 南無無垢慧佛 南無智花成就佛 南
無積勝上威徳寂靜佛 南無離貪境界佛
南無離一切取佛 南無不可思議功徳成就
勝佛 南無現成就勝佛 南無無畏去佛
南無香風佛 南無無等香光佛 南無雲妙
鼓聲佛 南無功徳成就勝佛 南無無量奮
迅境界彌留聚佛 南無香勝彌留佛 南無
無量彌留佛 南無無量光明佛 南無普見
佛 南無無畏佛 南無得無畏佛 南無月
然燈佛 南無火然燈佛 南無勝修佛 南
無勝衆佛 南無金剛成佛 南無智自在王
佛 南無智力稱佛 南無無畏勝佛 南無
功徳王光明佛 南無善明佛 南無堅自
在王佛 南無彌留王佛 南無虚空彌留寶
勝佛 南無賢上勝佛 南無梵吼聲佛
南無寶花佛 南無波頭摩成就勝
南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無勝
莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無
無邊勝佛 南無不空説名佛 南無不可思
議功徳王光明佛 南無無畏王佛 南無
波頭摩上勝佛 南無常得精進佛 南無
藥王佛 南無安隱佛 南無無邊意行佛
南無無邊境界佛 南無無邊光明佛 南無
無邊丹作
佛 南無無邊虚空境界佛 南
無金色境界佛 南無星宿王佛 南無香上
勝佛 南無虚空勝佛 南無妙勝佛 南無
方作佛 南無妙彌留佛 南無無障礙眼佛
南無金剛堅佛 南無炬然燈佛
歸命如是等無量無邊諸佛應知
南無火幢佛 南無智積佛 南無賢無垢威
徳光佛 南無稱力王佛 南無功徳王光明
佛 南無見智佛 南無波頭摩妙勝佛 南
無成就勝佛 南無寶光佛 南無寶蓮華勝
佛 南無遠離疑成就佛 南無衆上首佛
南無拘留孫佛 南無幢王佛 南無波頭摩
功徳佛 南無放光明佛 南無彌勒佛 南
無光明波頭摩光佛 南無勝王佛 南無法
幢佛 南無無量奮迅佛 南無海須彌佛
南無妙見佛 南無釋迦牟尼佛 南無不空
見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無量功徳
勝名光明佛 南無無分別修行佛 南無無
邊光明佛 南無善眼佛 南無南方普寶藏
佛 南無無垢解脱遠離垢佛
歸命如是等無量無邊諸佛*應知
南無西方無量花佛 南無無量照佛 南無
無量光明佛 南無無量明佛 南無無量境
界佛 南無無量自在佛 南無無量奮迅佛
南無普蓋佛 南無蓋行佛 南無寶蓋佛
南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明
輪佛 南無光明王佛 南無光明上勝佛
南無無邊見佛 南無勝王佛 南無無邊境
界奮迅佛 南無無障礙吼聲佛 南無大雲
光明佛 南無羅網王佛 南無善得平等光
明佛 南無波頭摩勝花佛 南無山王佛
南無月衆増上佛 南無高光明佛 南無合
聚佛 南無不空光明佛 南無頂勝王佛
南無北方不空然燈佛 南無不空奮迅佛
南無不空境界佛 南無不空光明佛 南無
無邊精進佛 南無*莎羅自在王佛 南無
寶*莎羅王佛 南無普蓋王佛 南無蓋莊嚴
王佛 南無寳積佛 南無栴檀屋佛 南
無栴檀香佛 南無無量光明佛 南無光明
輪莊嚴彌留佛 南無無障礙眼佛 南無無
量眼佛 南無寳成就佛 南無一切功徳佛
南無佛華成就功徳佛 南無善住慧佛 南
無無量歩佛 南無不空勝佛 南無寶歩佛
南無無邊修行佛 南無無邊莊嚴勝佛 南
無虚空輪光明佛 南無無量聲佛 南無藥
王佛 南無無畏佛 南無遠離驚怖毛竪佛
南無功徳王光明佛 南無觀智慧起花佛
南無虚空寂佛 南無虚空聲佛 南無虚空
莊嚴成就佛 南無下方大自在佛 南無
妙勝佛 南無有佛 南無華勝佛 南無善
生佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南
無師子護佛 南無師子鉀佛 南無善住山
王佛 南無淨彌留佛 南無清淨眼佛
南無不空足歩佛 南無虚空像佛 南無
香勝佛 南無香山佛 南無無量眼佛 南
無香積佛 南無寶衆佛 南無寶高佛 南
無善住佛 南無善住王佛 南無淨彌留佛
南無堅王佛 南無光明輪佛 南無火然燈
佛 南無不空過佛 南無善思惟發行佛
南無師子佛 南無堅固衆生佛 南無行勝
住王佛 南無上方無量境界佛 南無勝王
佛 南無精進勝佛 南無斷疑佛 南無善
星宿王佛 南無然燈佛 南無光明佛 南
無光明彌留佛 南無光明輪佛 南無稱光
明佛 南無高蓋佛 南無香蓋佛 南無寶
蓋佛 南無栴檀香佛 南無栴檀勝佛 南
無須彌聚佛 南無寶光明佛 南無堅固王
佛 南無淨功徳佛 南無清淨眼佛 南無
無畏佛 南無遠離諸畏佛 南無成就積佛
南無寶勝佛 南無山王佛 南無轉女根佛
南無無量行佛 南無最勝光明佛 南無羅
網光明幢佛 南無目王佛 南無日月淨
明徳佛
南無東南方觀一切佛形鏡如來以爲上首
南無火然燈佛 南無空過佛 南無花覺奮
迅佛 南無羅網光明佛 南無無量光明花
王佛 南無寶堅固佛 南無初發心轉輪
佛 南無華積佛 南無千上光明佛 南無
不動歩佛 南無無量跡歩佛 南無無量願
佛 南無無邊願佛 南無無邊境界佛
南無不定願佛 南無轉胎佛 南無轉諸難
佛 南無不行念佛 南無成就一切念佛
南無虚空佛 南無有勝
南無西南方成就義如來爲上首
南無成就義發行佛 南無成就焔佛 南無
成就義勝佛 南無善焔佛 南無常發行佛
南無善住佛 南無無量發行佛 南無無相
修行佛 南無無邊修行佛 南無普修行佛
南無然燈光明作佛 南無普藏佛 南無普
山佛 南無無邊形佛 南無無邊精進佛
南無羅網光佛 南無曼陀羅佛 南無光明
輪佛 南無善見佛 南無不空説名佛 南
無破一切怖畏佛 南無無量功徳王光明
歩佛 南無無邊華佛 南無無邊吼聲佛
南無樂積光明功徳佛 南無不二輪佛
南無無量光明佛花光佛 南無無量聲佛
南無高明佛 南無堅固自在王佛 南無日
面佛 南無善眼佛 南無勝功徳佛 南無
寶花佛 南無寶成就佛 南無月花佛 南
無一切衆生修行佛 南無轉一切世間佛
南無無量光明無形佛 南無無畏佛 南無
一切樂念順行佛
南無西北方普香光明如來爲上首
南無發初香光明佛 南無香山佛 南無
香象佛 南無香勝佛 南無香身佛 南無
香輪佛 南無光明王佛 南無妙波頭摩王
佛 南無佛境界佛 南無無量境界佛 南
無安樂佛 南無快勝佛 南無放光明花佛
南無華蓋行佛 南無華帳佛 南無金花佛
南無香華佛 南無高王佛 南無善導師佛
南無勝一切衆生佛 南無轉一切念佛 南
無無量行華佛 南無無量香佛 南無普照
放光明佛 南無普香光明佛 南無普放光
明佛 南無放成就勝花佛 南無寶羅網像
佛 南無妙光佛 南無普一蓋國土佛 南
無星宿王佛 南無合聚佛 南無不住王佛
南無香風佛 南無無邊智境界佛 南無不
空行佛 南無不空見佛 南無無障礙眼佛
南無初發心佛 南無無量眼佛 南無然燈
上佛 南無普光明佛 南無照光明佛 南
無帝相佛 南無一切佛國土一切衆生不斷
樂説
南無阿樓那奮迅佛 南無無迹奮迅佛 南
無東北方斷一切憂惱如來爲上首
南無離憂佛 南無樂成就功徳佛 南無無
畏王佛 南無勝彌留佛 南無香山佛 南
無拘隣佛 南無大體勝佛 南無寶蓮華勝
佛 南無華成就佛 南無吼眼佛 南無勝
衆佛 南無無邊光明佛 南無月勝光明稱
佛 南無星宿王衆増上佛 南無無邊光明
佛 南無香高山佛 南無無畏王佛 南無
成就勝無畏佛 南無無邊光照光明佛 南
無光明佛 南無香彌留佛 南無離驚怖成
就勝佛 南無無量功徳月成就佛 南無一
切功徳莊嚴佛 南無不可勝幢佛 南無増
上護光明佛 南無華勝王佛 南無無邊成
就行佛 南無一切勝佛 南無虚空輪清淨
王佛 南無無量吼聲佛 南無無量吼妙聲
佛 南無寶勝功徳佛 南無淨勝佛 南無
無礙香象佛 南無高光明佛 南無大稱佛
南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無
*莎羅王佛 南無無量照佛 南無安隱王
佛 南無大積佛 南無普功徳増上雲聲燈
佛 南無高積佛 南無功徳王光明佛 南
無堅積聚佛 南無寶勝光明佛 南無優鉢
羅光明作佛 南無月王佛 南無栴檀佛
南無月勝佛 南無梵光佛 南無行淨佛
南無一切勝佛 南無難勝佛 南無寶作佛
南無無量聲佛 南無樹提佛 南無龍天佛
南無日天佛 南無師子佛 南無無垢明佛
南無世間天佛 南無勝積佛 南無人自在
恭敬佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南
無火妙香光明勝佛 南無無垢香火勝佛
南無普見佛 南無不動佛 南無寶幢佛
南無無量明佛 南無妙寶聲佛 南無遍照
佛 南無智光明王佛 南無摩尼光明勝佛
南無無量華光明善勝慧佛 南無盧舍那佛
南無智慧自在佛 南無水聚日佛 南無火
然燈佛 南無月光明佛 南無無障礙智佛
南無華香佛 南無寶光明佛 南無曼陀羅
喜佛 南無拘隣智焔佛 南無大月香
佛 南無花幢佛 南無無著智佛 南無寶
作佛
歸命如是等無量億毘婆羅佛
南無無憂勝佛 南無寶山佛 南無人王
佛 南無力勝佛 南無香勝佛 南無普
滿華佛 南無無垢光明佛 南無樂説莊嚴
思惟佛 南無無垢月幢佛 南無倶蘇摩光
明作佛 南無火行佛 南無寶上佛 南無
無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無遠離
驚怖毛竪等喜稱佛 南無金光明威徳王佛
南無善説増上名勝佛
若善男子善女人十日禮拜讀誦是諸佛名遠
離一切業障永滅諸罪
南無普光明佛 南無自在幢王佛 南無過
種種敵對奮迅佛 南無無量功徳光明勝佛
南無無障礙佛 南無寶波頭摩奮迅勝佛
南無寶華善住山自在王佛 南無智炬佛
南無光明佛 南無難降伏佛 南無普照十
方世界佛 南無大海佛 南無寶藏佛 南
無銀幢佛 南無幢日王佛 南無威徳自在
王佛 南無覺王佛 南無十力自在王佛
南無平等作佛 南無初發心思惟遠離諸
怖畏佛 南無煩惱無礙妙勝佛 南無金剛
足歩佛 南無寶像光明足奮迅
南無降伏諸魔疑奮迅佛
若善男子善女人受持讀誦是諸佛名一阿僧
祇劫超越世間不入惡道
南無初發心不退轉成就勝佛 南無寶蓋上
光明佛 南無教化菩薩佛 南無初發心斷
一切疑煩惱佛 南無光明勝破闇三昧勝上
王佛 南無樂説莊嚴雲聲歡喜佛 南無清
淨香佛 南無決定光明威徳王佛 南無拘
留孫佛 南無金聖佛 南無人王佛 南無
迦葉佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無
然炬佛 南無明王佛 南無聖佛 南無華
幢佛 南無善星宿佛 南無大主佛 南無
大臂佛 南無大力佛 南無星宿王佛 南
無藥王佛 南無稱幢佛 南無大光明佛 南
無火聚佛 南無月照佛 南無日藏佛 南
無月焔佛 南無善明佛 南無無憂佛 南
無一沙佛 南無大明佛 南無住持鬘佛
南無功徳明佛 南無見義佛 南無然燈
佛 南無妙歌佛 南無藥上佛 南無安隱
佛 南無頂堅勝威徳佛 南無難勝佛 南
無功徳幢佛 南無羅睺佛 南無勝衆佛
南無梵聲佛 南無堅固意佛 南無光明作
佛 南無大高山佛 南無金剛仙丹作
南無無畏佛 南無寶波頭摩眼力仙佛
南無華光明人愛佛 南無大威徳佛 南無
日淨王佛 南無無量命佛 南無龍徳佛
南無堅歩佛 南無不空見佛 南無精進
徳佛 南無力護佛 南無歡喜佛 南無徳
勝佛 南無師子幢佛 南無勝法佛 南無
歡喜王上首佛 南無愛作佛 南無功徳智
佛 南無香象佛 南無善觀佛 南無雲聲
佛 南無善思惟佛 南無善識佛 南無無
垢佛 南無月上佛 南無大稱佛 南無摩
尼寶佛 南無勝王佛 南無師子歩佛 南
無樹王佛 南無光明勝佛 南無積智慧佛
南無善住佛 南無堅意佛 南無甘露慧佛
南無善見佛 南無智光明佛 南無堅行佛
南無善吉佛 南無寶幢佛 南無波頭摩佛
南無那羅延佛 南無樂説佛 南無智作佛
南無功徳佛 南無供養佛 南無淨徳佛
南無寶作佛 南無華天佛 南無善思惟義
佛 南無法上佛 南無自在佛 南無稱慧
佛 南無意稱佛 南無金剛幢佛 南無十
力王佛 南無奮迅佛 南無離闇佛 南無
羅睺天佛 南無彌留幢佛 南無衆上首
佛 南無寶藏佛 南無上修佛 南無星
宿佛 南無大覺佛 南無三界尊佛 南
無功徳稱佛 南無日月光明師子幢佛
南無毘羅波王佛 南無勝藏佛 南無示現
有佛 南無月光佛 南無金山佛 南無師
子徳佛 南無不可稱幢佛 南無光明佛
南無稱願佛 南無堅精進佛 南無無譬喩
稱佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大
然燈佛 南無多世間佛 南無妙香佛 南
無住持功徳佛 南無離闇佛 南無無比佛
南無自然佛 南無師子佛 南無善行佛
南無寶稱佛 南無離諸過佛 南無住持甘
露佛 南無人月佛 南無日面佛 南無莊
嚴佛 南無摩尼光佛 南無山積佛 南無
高幢佛 南無法作佛 南無思惟義佛 南
無深心佛 南無寶聚佛 南無衆上首佛
南無劫簸佛 南無奮迅佛 南無住智佛
南無分明佛 南無勝見佛 南無不起佛
南無功徳勝佛 南無師子吼佛 南無奮迅
佛 南無人信佛 南無龍王佛 南無華山
佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無妙
稱佛 南無天力佛 南無功徳鬘佛 南無
龍功徳佛 南無莊嚴眼佛 南無善行智佛
南無智勝佛 南無慧照佛 南無實語佛
南無日光明佛 南無決定智佛 南無寶上
色佛 南無普照佛 南無寶幢佛 南無離
疑佛 南無師子奮迅歩佛 南無善護佛
南無不空歩佛 南無覺花幢佛 南無山自
在王佛 南無大威徳佛 南無示現惡佛
南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智
佛 南無滿足智佛 南無不狹劣名稱佛
南無無憂佛 南無離垢佛 南無梵天佛
南無地自在王佛 南無華眼佛 南無差別
見佛 南無法光明佛 南無具足見佛 南
無信功徳佛 南無三界尊佛 南無月葉佛
南無寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛
南無光明作佛 南無無量威徳佛 南無廣
護佛 南無師子身佛 南無甘露慧佛 南
無難勝佛 南無功徳聚佛 南無月高佛
南無得大勢至佛 南無無量歩佛 南無月
無畏佛 南無見一切義佛 南無勇猛佛
南無功徳然燈佛 南無月王佛 南無功徳
焔佛 南無廣智佛 南無善寂滅佛 南無
天光佛 南無無垢佛 南無住持無量明佛
南無希勝佛 南無不覆藏佛 南無善住佛
南無大意佛 南無上首佛 南無世間光明
佛 南無多功徳佛 南無無量威徳佛 南
無離瞋恨無熱佛 南無善稱佛 南無義慧
佛 南無離塵佛 南無稱徳佛 南無倶蘇
摩徳佛 南無人徳佛 南無精進仙佛 南
無大徳佛 南無寂慧佛 南無香像佛
南無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛
南無日月佛 南無雷王佛 南無電王
南無大勝佛 南無護智佛 南無日佛
南無成就義佛 南無寶積佛 南無降伏怨
佛 南無花勝佛 南無應稱佛 南無智歩
佛 南無離慢佛 南無根花佛 南無無畏
國土佛 南無高稱佛 南無示有佛 南無
月佛 南無多功徳佛 南無寶月佛 南無
師子幢佛 南無樂思惟佛 南無宗靜佛
南無不可思議奮迅佛 南無樂功徳佛 南
無應供稱佛 南無華相佛 南無無量樂
説稱佛 南無摩尼金剛佛 南無無量壽
佛 南無摩尼莊嚴佛 南無大自在功徳
佛 南無勝月佛 南無高山稱佛 南無百
光明佛 南無歡喜佛 南無龍歩佛 南
無意成就佛 南無寶月佛 南無寂滅佛
南無然炬王月佛 南無上首佛 南無歡
喜自在佛 南無寶髻佛 南無遠離畏佛
南無寶藏佛 南無月面佛 南無無垢稱佛
南無稱威徳佛 南無愛天佛 南無羅睺天
佛 南無善焔佛 南無寶愛佛 南無寶聚
佛 南無寶歩佛 南無師子華佛 南無高
修佛 南無人自在佛 南無人慧佛 南無
照世間佛 南無寶威徳佛 南無功徳佛
南無大相佛 南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛
南無香象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢
佛 南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威
徳佛 南無摩尼鎧佛 南無賢佛 南無
善香月佛 南無淨自在佛 南無師子月
佛 南無勝威徳佛 南無善勝佛 南無不
可勝輪佛 南無勝親佛 南無寶名佛 南
無大行佛 南無高光明佛 南無功徳山佛
南無大稱佛 南無法稱佛 南無放光明佛
南無電徳佛 南無實作佛 南無命佛 南
無善焔佛 南無善首佛 南無決定慧佛
南無離有佛 南無摩尼香佛 南無勝喜佛
南無師子光明佛 南無普照佛 南無稱勝
佛 南無善智慧佛 南無摩尼月佛 南無
高光佛 南無不可降伏行佛 南無火
南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像
佛 南無月滿佛 南無寶焔佛 南無羅睺
佛 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光
明佛 南無寂靜去佛 南無安隱世間佛
南無無惱佛 南無十行佛 南無力喜佛
南無大體勝佛 南無至大體佛 南無得大
勢佛 南無功徳藏佛 南無實行佛 南無
無畏勝佛 南無樹提佛 南無大光明佛
南無日光佛 南無廣功徳佛 南無寶功徳
佛 南無自在佛 南無摩尼香佛 南無作
業佛 南無師子手佛 南無善化佛 南無
寶高佛 南無海佛 南無住持佛 南無
義智佛 南無善思惟慧佛 南無大衆輪
佛 南無寶火佛 南無修行義佛 南無
世間月佛 南無花聲佛 南無淨幢佛 南
無大衆上首佛 南無師子歩佛 南無威
徳徳佛 南無福徳成就佛 南無大光明佛
南無寶稱佛 南無信衆佛 南無無邊稱佛
南無不空光明佛 南無聖天佛 南無金剛
衆佛 南無善肩佛 南無幢王佛 南無華
成佛 南無鎧慧佛 南無風行佛 南無善
思惟佛 南無稱佛 南無快然佛 南無甘
露聚佛 南無功徳護佛 南無義去佛 南
無無畏佛 南無慈佛 南無住分別佛
南無善報佛 南無摩尼足佛 南無解脱威
徳佛 南無善疾平等威徳佛 南無智勝佛
南無善天佛 南無實聲佛 南無智力徳佛
南無師子慧佛 南無華高佛 南無智作佛
南無華徳佛 南無功徳藏佛 南無寶稱佛
南無實稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏
自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無
可愛佛 南無實天佛 南無實
藏佛
南無功徳稱佛 南無智積佛 南無清白佛
南無遠行佛 南無天威徳佛 南無淨聖
佛 南無喜去佛 南無大憂威徳佛 南
無焔聚佛 南無大勝佛 南無華光佛
南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛
南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他衆
佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威徳
佛 南無善思義境界佛 南無善臂佛 南
無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛
南無功徳光明佛 南無寶聲佛 南無金剛
仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無
無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛
南無智歩佛 南無高威徳佛 南無大光明
佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無
差別身佛 南無差別威徳佛 南無不可比
甘露鉢佛 南無月光明電徳佛 南無寂滅
去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功
徳法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛
南無妙稱佛 南無多焔佛 南無華勝佛 南
無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南
無善智慧佛 南無善賢徳佛 南無梵幢佛
南無月蓋佛 南無羅網焔佛 南無廣光明
佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功徳
光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南
無華光佛 南無善行佛 南無然燈王佛
南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光
佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛
南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義
佛 南無高威徳佛 南無華威徳佛 南無
奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛
南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛
南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛
南無星宿王佛 南無明王佛 南無福徳手
佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法
藏佛 南無善智慧佛 南無功徳自在劫
佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南
無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛
南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚
佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快
眼佛 南無龍徳佛 南無寶幢佛 南無
黠慧佛 南無不怯弱聲佛 南無實作丹
佛 南無聲徳佛 南無師子佛 南無種
種説佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛
南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積
南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛
南無威徳聚佛 南無菩提王佛 南無無盡
佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智
慧國土佛 南無上佛 南無淨威徳佛 南
無有智佛 南無眞聲佛 南無尊佛 南無
無障礙藏佛
*佛説佛名經卷第三
佛説佛名經卷第四
 後魏北印度三藏菩提流支譯 
南無勝徳佛 南無勝智奮迅佛 南無大
炎佛 南無自在疾住持威徳佛 南無善光
明勝佛 南無善色王佛 南無成就義佛
南無師子
佛 南無天佛 南無施
佛 南無快藏佛 南無福徳光明佛 南無
淨佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南
無妙天佛 南無地天佛 南無得解脱去
佛 南無金頂佛 南無羅睺羅樂説佛 南
無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南
無金光佛 南無善才佛 南無功徳自在天
佛 南無法蓋佛 南無功徳智佛 南無差
別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無
一切威徳藥佛 南無解脱幢佛 南無智慧
藏佛 南無智慧積佛 南無離怖畏佛
南無離惡佛 南無無障礙稱佛 南無
積佛 南無善聲佛 南無衆自在劫佛 南
無法積佛 南無解脱威徳佛 南無勝快佛
南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛
南無人自在功徳佛 南無師子髻佛 南無
浚佛 南無安樂佛 南無不動佛 南
無色威徳佛 南無能覺王佛 南無善眼佛
南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威
徳佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無
勝色佛 南無善歩佛 南無吼稱佛 南無
覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛
南無定身佛 南無威徳無盡佛 南無功
徳乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無
法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南
無智藏佛 南無淨去佛 南無旃檀佛 南
無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無無國土
花佛 南無無量威徳佛 南無天光明佛
南無智慧華佛 南無成就智佛 南無淨住
佛 南無一味手佛 南無自在佛 南無無
比説佛 南無勝説佛 南無福徳威徳佛
南無日佛 南無度世間智佛 南無得成就
佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色
智佛 南無合掌光明佛 南無無創佛 南
無琉璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛
南無善根光明佛 南無一切功徳勝光明佛
南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛
南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛
南無増上佛 南無樂智慧佛 南無功徳自
在佛 南無寂靜佛 南無功徳積力佛 南
無善眼佛 南無善聲佛 南無善華佛 南
無善住佛 南無功徳威徳聚佛 南無無邊
智佛 南無無量聲佛 南無善光佛 南無
善智慧佛 南無解脱義佛 南無思惟勝佛
南無勝聲身佛 南無快佛 南無勝行佛
南無寂靜義佛 南無善過佛 南無清淨行
佛 南無華作佛 南無善光佛 南無常然
燈佛 南無善量佛 南無衆自在佛 南無
離畏佛 南無智怖佛 南無善逝樂説佛
南無勝眼佛 南無菩提月佛 南無寶光明
佛 南無月佛 南無無畏佛 南無大鏡佛
南無梵聲佛 南無善聲佛 南無大智慧橋
梁佛 南無普智慧佛 南無金剛仙佛 南
無功徳力佛 南無伏心佛 南無樹王佛
南無數聲佛 南無住勝佛 南無愛聖佛
南無威徳佛 南無樹提味佛 南無妙鼓
雲聲佛 南無愛眼佛 南無賢智佛 南無
成就功徳勝佛 南無寂靜吼佛 南無法幢
佛 南無虚空功徳聲佛 南無功徳差別佛
南無功徳聲佛 南無威徳佛 南無功徳集
◎ ◎南無有智佛 南無聖行佛 南
無樂説月佛 南無善滅佛 南無月面
南無日月無垢佛 南無集功徳佛 南無
華福徳佛 南無幢樂説國土佛 南無恭敬
愛佛 南無無量師子力佛 南無自在王佛
南無無量信佛 南無平等思惟佛 南無不
動寂靜佛 南無無垢光佛 南無平等行佛
南無不濁佛 南無不動佛 南無不擾佛
南無善行佛 南無住善調智佛 南無説
自在佛 南無大天佛 南無深意佛 南無
無量佛 南無法力佛 南無供養花光佛
南無三界供養佛 南無應供佛 南無日藏
佛 南無他供養佛 南無解脱幢佛 南無
快結佛 南無甘露清淨佛 南無金剛堅佛
南無寶聚光明佛 南無快歩佛 南無日清
淨光明佛 南無功徳積佛 南無阿樓那勝
佛 南無師子去佛 南無勝上佛 南無花
徳佛 南無放光明佛 南無波頭摩智愛佛
南無快莊嚴佛 南無不空行佛 南無合
創佛 南無光明幢佛 南無樂心佛 南
無樂解脱佛 南無智淨佛 南無聞慧海佛
南無寶住持佛 南無拘峻莊嚴佛 南無孔
雀聲佛 南無不屬佛 南無斷愛根佛 南
無月起佛 南無海勝佛 南無不動合去佛
南無樂功徳然燈佛 南無教聲佛 南無地
主佛 南無威徳力佛 南無住智慧色佛
南無善月佛 南無覺華佛 南無善讃歎佛
南無善處佛 南無力智威徳加佛 南無然
燈堅固佛 南無奮迅佛 南無天聲佛 南
無寂靜佛 南無日面佛 南無樂解脱佛
南無界光明佛 南無住行佛 南無無垢佛
南無堅固起佛 南無樂智自在佛 南無香
光明佛 南無廣光明佛 南無念自在佛
南無甘露器佛 南無無礙幢佛 南無求勝
菩提佛 南無信行佛 南無寶慚愧佛 南
無法用佛 南無一切威徳佛 南無大親佛
南無寂靜行佛 南無甘露増上佛 南無彌
留光佛 南無聖讃歎佛 南無生威徳
南無光明見佛 南無善修果報佛 南無善
徳莊嚴佛 南無寶光明佛 南無寂靜功徳
歩佛 南無功徳海佛 南無種種色佛 南
無降伏魔佛 南無閉塞魔佛 南無度一切
難佛 南無不破境智佛 南無海文飾佛
南無得勝衆解脱王佛 南無愛佛 南無大
幢佛 南無智聲佛 南無善勝佛 南無
淨命佛 南無智報佛 南無如意幢佛
南無世間自在劫佛 南無地住持佛 南無
日愛佛 南無羅睺月佛 南無花光明佛
南無明増上佛 南無威徳住持佛 南無樂
功徳佛 南無樂力佛 南無善聲佛 南無
法自在佛 南無梵聲佛 南無善思惟佛
南無大志智慧佛 南無大施佛 南無月稱
佛 南無幢佛 南無稱人聲佛 南無樹王佛
南無滅闇佛 南無善星佛 南無善光佛
南無無量樂説幢佛 南無快行福徳佛 南
無度繋佛 南無無畏愛佛 南無世間愛佛
南無妙行佛 南無憂波羅花鬘佛 南無無
量樂説光明佛 南無信聖人佛 南無精進
功徳佛 南無堅甘露増上佛 南無高寶信
佛 南無得功徳佛 南無福徳慧佛 南無
火炎佛 南無無量威功徳威徳佛 南無師
子歩佛 南無不動信佛 南無過有佛
南無龍王聲佛 南無住持輪佛 南無勝色
佛 南無世愛佛 南無法月佛 南無無量
樂稱佛 南無雲幢佛 南無功徳去佛 南
無善逝佛 南無無量聲佛 南無虚空天佛
南無摩尼王佛 南無清淨行佛 南無然燈
佛 南無珍寶吼聲佛 南無人自在王佛
南無羅睺護佛 南無無畏佛 南無師子慧
佛 南無寶稱佛 南無辯義見佛 南無世
間花佛 南無高歩佛 南無等月王佛
南無樂説王佛 南無差別智佛 南無智自
在佛 南無師子齒佛 南無快歩佛 南無
功徳然燈月佛 南無無憂國土佛 南無意
思智慧佛 南無法天炎尊佛 南無合調佛
南無増上力佛 南無智慧華佛 南無堅固
聲佛 南無常樂佛 南無説義佛 南無
信愛作佛 南無師子棄結佛 南無離怖

若善男子善女人。能受持讀誦是賢劫千佛
名者。必見彌勒世尊。及見盧至。遠離諸難
南無月光明佛 南無不動佛 南無大莊
嚴佛 南無多伽羅香佛 南無妙勝佛 南
無波頭摩幢佛 南無寶聚佛 南無沈水香
佛 南無大莊嚴佛 南無喜勝佛 南無山
海佛 南無大海佛 南無法幢佛 南無梵
勝佛 南無大香佛 南無大成就佛 南無
大寳輪佛 南無無量壽佛 南無大高勝佛
南無大金臺佛 南無大輪佛 南無語作佛
南無大人佛 南無大手佛 南無師子香稱
佛 南無供養勝佛 南無自在火佛 南無
安樂作勝佛 南無師子華勝佛 南無寂靜
幢佛 南無戒王佛 南無普勝佛 南無怖
象佛 南無無憂勝佛 南無憂波羅香佛
南無大地佛 南無大龍勝佛 南無清淨王
佛 南無大樂佛 南無波頭摩勝佛 南無
捨拘穌摩佛 南無龍妙佛 南無華聚佛
南無香象佛 南無常觀佛 南無正作佛
南無善住佛 南無尼拘律王佛 南無常光
佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛 南無日
藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛 南無
如意藏佛 南無金剛王佛 南無難勝佛
南無大勝佛 南無善見佛 南無精進徳佛
南無大海佛 南無普莎羅佛 南無宿勝
佛 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘
露勝佛 南無無量勝佛 南無功徳慧厚勝
佛 南無華幢佛 南無首勝佛 南無精進
勝佛 南無龍勝佛 南無勝成就佛 南無
寶積佛 南無勝足佛 南無大師佛 南無
普見佛 南無寶多羅佛 南無普至佛 南
無恭敬勝佛 南無大念佛 南無斷一切衆
生疑王佛 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南
無大蓋佛 南無妙勝佛 南無千供養佛
南無寶華歩佛 南無衆勝佛 南無幢慧佛
南無尼拘律王佛 南無上勝佛 南無普波
頭摩佛 南無普勝佛 南無龍王護衆佛
南無寂滅佛 南無遠離垢佛 南無大聚
佛 南無大供養佛 南無大將佛 南無善
見佛 南無上勝佛 南無波頭摩勝佛 南
無闇
輪威徳佛 南無勝月佛 南無能仁
佛 南無然燈佛 南無大威徳佛 南無月
面佛 南無栴檀香佛 南無彌留山佛 南
無彌留劫佛 南無大面佛 南無無染佛
南無龍天佛 南無山聲自在王佛 南無須
彌山佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無
樹提自在王佛 南無地寂佛 南無勝琉璃
金光明佛 南無月像佛 南無月
聲佛
南無散華光明莊嚴佛 南無海山智慧奮迅
通佛 南無金剛光佛 南無大香光佛 南
無遠離瞋恨心佛 南無月光佛 南無勝
琉璃快智慧倶穌摩佛 南無日光佛 南無
華鬘色王佛 南無華通佛 南無水月光
佛 南無破無明闇佛 南無得樂説佛 南
無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意
佛 南無精進堅固佛 南無不壞精進佛
南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南無師子
慧佛 南無閻浮上佛 南無釋迦牟尼佛
南無大勢佛 南無快聲佛 南無無量光佛
南無妙光佛 南無上首佛 南無上勝佛
南無樂吼佛 南無見實佛 南無供養積
佛 南無師子慧佛 南無聲徳佛 南無善
香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南
無大燈佛 南無淨聲佛 南無破疑佛 南
無無邊威徳佛 南無&T049271;尸面佛 南無無量
名佛 南無妙威徳佛 南無無量藏佛 南
無散畏疑佛 南無福徳燈佛 南無善見佛
南無不可降伏威徳佛 南無愛威徳佛 南
無光明奮迅佛 南無廣秤佛 南無異幢佛
南無不可勝佛 南無威徳王佛 南無堅固
佛 南無妙稱佛 南無無量色佛 南無大
信佛 南無妙聲佛 南無不動歩佛 南無
無量莊嚴佛 南無威徳王聚光明佛 南無
住智慧佛 南無金堅佛 南無愛解脱佛
南無能與無畏佛 南無甘露藏佛 南無普
觀佛 南無大須佛 南無山威徳佛 南無
天供養佛 南無光明勝佛 南無説重佛
南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛 南無
異見佛 南無遍見佛 南無甘露歩佛 南
無月光明佛 南無稱供養佛 南無護根佛
南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無離
生佛 南無甘露聲佛 南無空威徳佛 南
無功徳王佛 南無無量色佛 南無大力佛
南無黠慧莊嚴佛 南無見無障礙佛 南無
師子香佛 南無普見佛 南無普徳佛 南
無善見佛 南無善色佛 南無慧稱佛 南
無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脱奮迅
佛 南無功徳莊嚴佛 南無畢竟智佛 南
無智高佛 南無不動智佛 南無善威儀
佛 南無快色佛 南無寶聲佛 南無火聲
佛 南無善見佛 南無無量威徳佛 南無
妙思惟佛 南無愛稱佛 南無功徳華佛
南無倶穌摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙
聲吼佛 南無善見佛 南無衆生可敬佛
南無火明佛 南無無比歩佛 南無清淨智
佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照
佛 南無智化佛 南無功徳莊嚴佛 南無
福徳光明佛 南無智作佛 南無斷有見佛
南無見愛佛 南無無量光佛 南無勝聲佛
南無種種日佛 南無戒歩佛 南無天面佛
南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛
南無覺慧佛 南無増上師子種種鳴吼聲
佛 南無象吼佛 南無梵聲佛 南無龍吼
佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛
南無無量命佛 南無然燈佛 南無無垢蓋
佛 南無寶光明佛 南無天威徳面佛 南
然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照
佛 南無智慧奮迅王佛 南無可量花佛
南無下花佛 南無莊嚴勝散花佛 南無無
量花佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛
南無無量衆上首王佛 南無無垢威徳佛 南
無勝成就佛 南無月摩尼光羅網佛 南
無安隱佛 南無高行佛 南無歡喜佛 南
無堅固佛 南無善眼佛 南無善意佛 南
無六十二同名尸棄佛 南無善生佛 南
無淨聖佛 南無梵勝佛 南無善見佛 南
無上勝佛 南無上修佛 南無妙勝佛 南
無寂靜命佛 南無不厭足法佛 南無得功
徳佛 南無陽炎佛 南無稱上佛 南無吉
沙佛 南無星宿佛 南無了見佛 南無無
量命佛 南無見義佛 南無高山佛 南無
金聖佛 南無一切處自在佛 南無自在幢
佛 南無淨聲佛 南無妙聲佛 南無人聲
佛 南無寶上佛 南無寶焔佛 南無大寶
佛 南無八十千同名然燈佛 南無八十
億那由他同名釋迦牟尼佛 南無一萬八千
同名莎羅王佛 南無九萬同名尼拘律王佛
南無五千同名波頭摩王佛 南無六千同名
上王佛 南無無同佛名佛 南無功徳王
光明佛 南無智勝上王佛 南無無垢智戒
王佛 南無無量光明勝王佛 南無閻浮檀
須彌山王佛 南無自在王佛 南無常放光
明王佛 南無無垢稱王佛 南無師子
象山歡喜王佛 南無寶杖功徳王光佛 南
無無盡智慧佛 南無寶幢佛 南無光明輪
藏佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無高山王
勝佛 南無雲護佛 南無師子奮迅王佛
南無護妙法幢
佛 南無寶輪威徳佛
南無勝光明功徳佛 南無無量國土佛 南
無愛星宿佛 南無無量光明佛 南無有徳
佛 南無十方清淨佛 南無善智慧佛 南
無勝魔佛 南無大莊嚴佛 南無勝心佛
南無心智佛 南無花藏佛 南無大力佛
南無常釋
智慧佛 南無那羅延藏佛 南
無常決定智佛 南無無邊光佛 南無師子
聲佛 南無妙智佛 南無福徳光明佛 南
無上首光佛 南無快身佛 南無無垢義佛
南無應威徳佛 南無成就智佛 南無徳吼
佛 南無舍地佛 南無妙光佛 南無決定
思佛 南無實
日佛 南無威徳光明佛
南無花威徳佛 南無勝成佛 南無稱高佛
南無信功徳佛 南無法燈佛 南無信勝佛
南無上愛面佛 南無師子奮迅佛 南無衆
山天佛 南無海智佛 南無波頭摩藏佛
南無華藏佛 南無
仙佛 南無*莎羅
王佛 南無日光明佛 南無趣菩提佛 南
無寂根佛 南無日光佛 南無分
陀利
香佛 南無彌留光佛 南無月面佛 南無
妙歩佛 南無觀十方佛 南無徳光明佛
南無清淨戒佛 南無無邊智佛 南無無邊
歩佛 南無堅精進佛 南無天供養佛 南
無普智佛 南無寂光佛 南無仁威徳佛
南無功徳橋梁佛 南無堅固修佛 南無稱
聖佛 南無稱幢佛 南無不異心佛 南無
普信佛 南無大威徳佛 南無應供養佛
南無上功徳佛 南無成就義修行佛 南無
愛供養佛 南無普護佛 南無信菩提佛
南無心意佛 南無出智佛 南無山聲佛
南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛
南無勝積佛 南無無憂佛 南無天國土佛
南無師子喜聲佛 南無無量明佛 南無
見愛佛 南無燈王佛 南無勝高佛 南無
十方聞名佛 南無愛眼佛 南無月高佛
南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月
天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無
眞聲佛 南無愛説佛 南無稱上佛 南無
天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南
無心意佛 南無地住佛 南無寂過佛 南
無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛
南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛
南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛
南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮
迅去佛 南無威徳光佛 南無普護佛
南無成就義威徳佛 南無光明日佛 南無
見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛
南無摩尼清淨佛 南無功徳明佛 南無
日然燈佛 南無成就光佛 南無樂説法佛
南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師
子幢佛 南無苦行佛 南無大歩佛 南無
蓮花眼佛 南無照光佛 南無信無量佛
南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明
佛 南無上首佛 南無善見佛 南無
味佛 南無徳味佛 南無日面佛 南無
無障礙眼佛 南無師子歩佛 南無
燈佛 南無生勝佛 南無信功徳佛 南
無福徳藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛
南無無畏佛 南無月愛佛 南無智勝佛
南無威徳光佛 南無月徳佛 南無功徳聚
佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無
稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功徳佛
南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛
南無普思惟佛 南無善思惟佛 南無善智
佛 南無不可量威徳佛 南無師子臂佛
南無光明意佛 南無王天佛 南無
丹本
幢佛 南無住善意佛 南無無量天
佛 南無聖化佛 南無大功徳佛 南無大
幢佛 南無大光日佛 南無眞法佛 南無
日月佛 南無眞報佛 南無勝天佛 南無
觀解脱佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛
南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼
佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天
佛 南無不可量歩佛 南無大威佛 南無
心智佛 南無化
歩佛 南無月形佛 南
無火聚佛 南無大修佛 南無火歩佛
南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛
佛 南無師子聲佛 南無信説佛 南無智
光佛 南無花威徳佛 南無光明聚佛 南
無神通光明佛 南無無量威徳佛 南無
無量光佛 南無勝藏佛 南無普照稱佛
南無寶幢佛 南無勝威徳佛 南無日幢佛
南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世
間聞名佛 南無勝徳佛 南無勝稱佛 南
無成就歩佛 南無天供養佛 南無

淨佛 南無不可降伏稱佛 南無應光
明佛 南無大燈佛 南無行威儀畏佛 南
無奮迅佛 南無無障礙見佛 南無離疑佛
南無大行佛 南無不失歩佛 南無天國土
佛 南無善力佛 南無喜菩提佛 南無
花光佛 南無能與光明佛 南無天愛佛
南無解脱光明佛 南無施光明佛 南無
作功徳佛 南無成智佛 南無道光佛
南無海王佛 南無喜菩提佛 南無法光
佛 南無大天佛 南無深智佛 南無法
自在佛 南無大信佛 南無心意佛 南無
智光佛 南無不謬思佛 南無起福徳佛
南無漏稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光
佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無功
徳愛佛 南無師子意佛 南無地清淨佛
南無寶光明佛 南無快光明佛 南無種
種日佛 南無月愛佛 南無月蓋佛 南無
普觀佛 南無無染佛 南無稱勝佛 南無
月面佛 南無龍天佛 南無功徳聚佛 南
無功徳智佛 南無花勝佛 南無世愛佛
南無甘露威徳佛 南無寶幢佛 南無日
光明佛 南無甘露光佛 南無説法愛佛
南無應愛佛 南無地光佛 南無功徳作佛
南無花勝佛 南無功徳臂佛 南無法燈佛
南無普光佛 南無梵聲佛 南無大莊嚴佛
南無解脱日佛 南無堅精進佛 南無佛光
明佛 南無功徳稱佛 南無善智慧佛 南
無不可量莊嚴佛 南無師子愛佛 南無功
徳歩佛 南無上天佛 南無觀行佛 南
無日天佛 南無電光佛 南無勝愛佛 南
無彌留幢佛 南無華光佛 南無上意佛
南無香山佛 南無功徳奮迅佛 南無勝意
佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無上威
徳佛 南無最後見佛 南無歡喜莊嚴佛
南無功徳藏勝佛 南無無垢鏡佛 南無威
徳力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南
無不謬足佛 南無聖眼佛 南無樂解脱佛
南無大聲佛 南無上國土佛 南無修行光
明佛 南無念業佛 南無信功徳佛 南無
盧舍稱佛 南無照闇佛 南無愛自在佛
南無月光佛 南無上聲佛 南無功徳勝佛
南無攝受擇佛 南無相王佛 南無離
病智佛 南無能與聖佛 南無法洲佛 南
無甘露功徳佛 南無無瞋恨佛 南無甘露
香佛 南無月
佛 南無吼聲佛 南
無無畏日佛 南無得無畏佛 南無喜愛佛
南無不錯智佛 南無世愛佛 南無天燈
佛 南無信聖佛 南無天蓋佛 南無
光佛 南無勝歩佛 南無法威徳佛 南無
見有佛 南無慚愧面佛 南無勝色佛 南
無普眼佛 南無功徳光佛 南無月勝佛
南無定實佛 南無功徳幢佛 南無世自
在劫佛 南無無畏親佛 南無攝智佛 南
無降怨佛 南無去光明佛 南無勝積佛
南無一念光佛 南無力士奮迅佛 南無師
子足佛 南無戒愛佛 南無信世間佛 南
無勝威徳光明佛 南無師子奮迅鬚佛 南
無垢去佛 南無決定智佛 南無離無
明佛 南無功徳聚佛
*佛説佛名經卷第四佛説佛名經卷第五
 後魏北印度三藏菩提流支譯 
南無天蓋佛 南無龍光佛 南無勝歩佛
南無法威徳佛 南無見有佛 南無慚愧面
佛 南無勝色佛 南無普眼佛 南無功徳
光佛 南無月勝佛 南無定實佛 南無功
徳幢佛 南無世自在劫佛 南無無畏親佛
南無攝智佛 南無降怨佛 南無法光明佛
南無勝積佛 南無一念光佛 南無力士奮
迅佛 南無師子足佛 南無戒愛佛 南無
信世間佛 南無勝威徳光明佛 南無師子
奮迅鬚佛 南無無垢去佛 南無決定智佛
南無離無明佛 南無功徳聚佛 ◎南無攝
慧佛 南無大智味佛 南無實歩佛 南
無心日佛 南無觀方佛 南無信説佛 南
思惟忍佛 南無法蓋佛 南無不可降
伏月佛 南無天華佛 南無天波頭摩佛
南無普威徳佛 南無月明佛 南無功徳莊
嚴佛 南無相王佛 南無稱思惟佛 南無
樹幢佛 南無淨行佛 南無威徳歩佛 南
無信衆佛 南無善香佛 南無智者讃歎佛
南無智慧光明佛 南無智鎧佛 南無威徳
力佛 南無勝威徳佛 南無佛歡喜佛 南
無勝信佛 南無一切愛佛 南無離諸佛
南無思義佛 南無大高佛 南無聖人面佛
南無黠慧信佛 南無攝菩提佛 南無妙聲
佛 南無大威徳佛 南無樂師子佛 南無
普寶佛 南無一切世愛佛 南無分金剛佛
南無師子聲佛 南無過火佛 南無導師佛
南無人月佛 南無大莊嚴佛 南無日光佛
南無快見佛 南無普摩尼香佛 南無寂
行佛 南無攝稱佛 南無梵供養佛 南無
大吼佛 南無應供養佛 南無黠慧信佛
南無無量願佛 南無世光佛 南無見忍佛
南無大花佛 南無有我佛 南無如意佛
南無善菩提根佛 南無地徳◎ ◎南無
天徳佛 南無不怯弱聲佛 南無普現佛
南無月光明佛 南無勝信佛 南無決定色
佛 南無方便心佛 南無智味佛 南無
功徳信佛 南無難降伏佛 南無普見佛
南無月光明佛 南無月蓋佛 南無世
佛 南無信供養佛 南無樂勝佛 南無善
蓋佛 南無慚愧賢佛 南無能觀佛 南無
師子聲佛 南無大行佛 南無普信佛
南無器聲佛 南無勝愛佛 南無普行佛
南無普智佛 南無大奮迅佛 南無月幢
佛 南無堅行佛 南無天供養佛 南無
能驚怖佛 南無勝稱佛 南無成就一切功
徳佛 南無堅固佛 南無甘露光佛 南
無大聲佛 南無高聲佛 南無大力佛 南
無大盡佛 南無信甘露佛 南無行菩提
佛 南無勝聲思惟佛 南無高光佛 南
無悕勝佛 南無樂種種聲佛 南無愛義佛
南無修行信佛 南無離愛佛 南無善生
佛 南無威徳力佛 南無信功徳佛 南無
聲稱佛 南無放光明佛 南無疑奮迅佛
南無勝王佛 南無林華佛 南無功徳華佛
南無捨諍佛 南無大廣佛 南無大稱佛
南無虚空愛佛 南無甘露奮迅佛 南無日
聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛 南無與
清淨佛 南無能日佛 南無快可見佛 南
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]