大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方等大集經 (No. 0397_ 曇無讖譯 ) in Vol. 13

[First] [Prev+100] [Prev] 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

文斷義絶。難取解處。第一第九幅十七行
云。有五陰中有之下
所多得中味中語
言等。第二第十幅二十一行云。言相未具
者自不之下
習自言我無罪等。第三第十
二幅二行云。是爲顛倒口之下
能得佛何
能使人得佛。是爲三節文斷處也。今准明
度經此中二本。皆錯將是爲顛倒口之下。
所多得中味中語言乃至相未具者自不
等。凡二十七行。總三百七十九字。進而寫
之于五陰中有之下。却將五陰中有之下。
習自言我無罪乃至是爲顛倒口等。凡二
十七行。總三百七十六字。退而寫之于相
未具者自不之下。致令三節之文文斷義
絶。今依明度經。進退而正之。又爲看舊郷
宋藏者。略録正文于左
中有五陰中有便
習自言我無罪乃至是爲
顛倒口便
所多得中味中語言乃至相未具
者自不便
能得佛何能使人得佛大方等大集經卷第六十
  高齊天竺三藏那連提耶舍譯
  十方菩薩品之二
佛言。菩薩坐禪數息不得定意。得定意不久。
但坐不斷本罪故使禪不安。菩薩自言。我何
因縁本罪不斷。佛言。用菩薩坐不校計斷生
死故。令本罪不斷。佛言。欲斷本罪者。當斷當
來生死意。當滅本罪生死意。諸菩薩問佛言。
何等當斷當來生死意。當滅本罪生死意。佛
言。心所動爲本罪轉得因縁。爲當來生死罪。
要當斷當來生死乃應菩薩。諸菩薩皆稽首
言。願佛當復爲我解當來生死罪。佛告諸菩
薩。心所動得因縁合。中有盛百八生死。菩薩
要當斷是盛百八生死。菩薩意所動得因縁。
不能遠意。中有盛百八生死。菩薩要當斷是
盛百八生死。菩薩爲本識動。復欲識中有盛
百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。轉入
眼。菩薩眼所見好色爲本。好色動欲分別。中
有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。
眼所見中色爲本。中色動欲分別。中有盛百
八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。眼所見
惡色爲本。惡色動欲分別。中有盛百八生死。
菩薩要當斷是盛百八生死。轉入耳。菩薩
所聞好聲爲本。好聲動欲分別。中有盛百八
生死。菩薩要當斷是盛百八生死。耳所聞中
聲爲本。中聲動欲分別。中有盛百八生死。菩
薩要當斷是盛百八生死。耳所聞惡聲爲本。
惡聲動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當
斷是盛百八生死轉入鼻。菩薩鼻所聞好香
爲本。好香動欲分別。中有盛百八生死。菩薩
要當斷是盛百八生死。鼻所聞中香爲本。中
香動欲分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷
是盛百八生死。鼻所聞惡臭爲本惡臭動欲
分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百
八生死。轉入口。菩薩口所得美味好語言爲
本。美味好語言動欲分別。中有盛百八生死。
菩薩要當斷是盛百八生死。口所得中味中
語言爲本。中味中語言動欲分別。中有盛百
八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。口所得
惡味惡語言爲本。惡味惡語言動欲分別。中
有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死。
轉入身。身所得好細軟可身爲本。細軟動欲
分別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百
八生死。身所得中細軟爲本中細軟動欲分
別。中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百
八生死。身所得惡麁堅苦痛不可身爲本。惡
麁堅苦痛不可身動欲分別。中有盛百八生
死。菩薩要當斷是盛百八生死。佛言。菩薩要
當斷是乃應菩薩。不斷者不應爲菩薩。如是
尚未解。諸菩薩報佛言。我已解因縁。諸菩薩
言。我聞佛所説。我一切不墮罪中。佛問諸菩
薩。汝寧見菩薩髡頭剔鬚作沙門者不。諸菩
薩言然。見作沙門。佛問諸菩薩。沙門當髠頭
*剔鬚時。沙門頭鬚了盡&T021250;不。諸菩薩言盡
&T021250;。佛言。當盡*&T021250;時。沙門寧願復欲使頭鬚
生不。諸菩薩言。沙門不願使生。佛問諸菩薩。
頭鬚髮何以故復生。諸菩薩言。自然生。沙門
亦不使生。佛言。沙門頭鬚髮生。寧能自知日
長幾分。諸菩薩報佛言。沙門頭髮生不
能自知日長幾分。佛言。菩薩不能自覺微
盛百八罪行。譬如沙門自有頭髮生不知日
長幾分。如是菩薩罪坐不能自知。言我無罪
者云何。佛問諸菩薩。寧有是不。諸菩薩即
稽首慚受行
諸菩薩報佛言。願佛當復爲我解。佛言。菩薩
不可自怙言我無罪罪滅。佛言。要校計百八
本罪滅不滅。菩薩問佛。何等爲百八本罪滅
不滅。佛言。菩薩心生轉便滅。滅中有百八後
世當復生受不滅。轉入意。意生轉復滅。滅中
有百八後世當復生受不滅。轉入識。識生
復滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉入
眼。眼所見好色生轉便滅。滅中有百八後世
當復生受不滅。眼所見中色生轉便滅。滅中
有百八後世當復生受不滅。眼所見惡色生
轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。轉
入耳。耳所聞好聲生轉便滅。滅中有百八後
世當復生受不滅。耳所聞中聲生轉便滅。滅
中有百八後世當復生受不滅。耳所聞惡聲
生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不滅。
轉入鼻。鼻所聞好香生轉便滅。滅中有百八
後世當復生受不滅。鼻所聞中香生轉便滅。
滅中有百八後世當復生受不滅。鼻所聞惡
臭生轉便滅。滅中有百八後世當復生受不
滅。轉入口。口所得美味好語言生轉便滅。滅
中有百八後世當復生受不滅。口所得中味
中語言生轉便滅。滅中有百八後世當復生
受不滅。口所得惡味惡語言生轉便滅。滅中
有百八後世當復生受不滅。轉入身。身所得
好細軟可身生轉便滅。滅中有百八後世當
復生受不滅。身所得中細軟生轉便滅。滅中
有百八後世當復生受不滅。身所得惡麁堅
苦痛不可身生轉便滅。滅中有百八後世當
復生受不滅。菩薩言。我何以故罪生復滅。何
以故我了不見。佛問諸菩薩。汝曹心寧
不。諸菩薩報佛言。我心轉生。設我心不轉生。
亦不能與佛共語。佛問諸菩薩言。若心生時
寧還自覺心生不。諸菩薩言。我但識見因縁
時。不覺初起生時。佛言。如汝所説尚不能知
心初生時。何能無罪。佛説如是。諸菩薩
慚稽首受行
諸菩薩報佛言。爲我解微太促。願佛更復爲
我解。佛問諸菩薩言。汝曹生以來。寧能覺身
中温熱有幾所火。覺身中寒有幾所風。合
身中有幾所水。諸菩薩言。我不能還自具分
別知多少。佛言。若不知多少。寧知寒熱爲水
火不。諸菩薩報佛言。我知寒熱有水火。佛言。
汝尚知寒熱水火。何以故不知多少。諸菩薩
言。我但能覺寒熱。不能知多少。佛言。菩薩不
自覺心生正受罪百八罪多少。譬如不覺寒
熱水火不知火生以來多少。菩薩不自知心
轉生以來多少。如是菩薩但能覺枝不能覺
根。如是菩薩罪入空中尚未解。諸菩薩皆稽
首問佛。願更爲我解罪入空中。佛言。菩薩有
百八罪入空中不可見。何等爲百八罪。若菩
薩心有所念。生空中復滅空中。中有百八罪
不可見心生滅。譬如人語有聲不可見。要爲
有聲在空中但不可見。轉入意。意生空中復
滅空中。中有百八罪不可見。轉入識。識生空
中復滅空中。中有百八罪不可見。轉入眼。眼
所見好色生空中復滅空中。中有百八罪不
可見。眼所見中色生空中復滅空中。中有百
八罪不可見。眼所見惡色生空中復滅空中。
中有百八罪不可見。轉入耳。耳所聞好聲
生空中復滅空中。中有百八罪不可見。耳所
聞中聲生空中復滅空中。中有百八罪不可
見。耳所聞惡聲生空中復滅空中。中有百八
罪不可見。轉入鼻。鼻所聞好香生空中復滅
空中。中有百八罪不可見。鼻所聞中香生空
中復滅空中。中有百八罪不可見。鼻所聞惡
臭生空中復滅空中。中有百八罪不可見。轉
入口。口所得美味好語言生空中復滅空中。
中有百八罪不可見。口所得中味中語言生
空中復滅空中。中有百八罪不可見。口所得
惡味惡語言生空中復滅空中。中有百八罪
不可見。轉入身。身所得好細軟可身生空中
復滅空中。中有百八罪不可見。身所得中細
軟生空中復滅空中。中有百八罪不可見。身
所得惡麁堅苦痛不可身生空中復滅空中。
中有百八罪不可見。佛告諸菩薩。若不見罪
生空中。亦不見滅空中。如是諸菩薩尚未應
解。諸菩薩言。如是我爲覺知解。佛問諸菩薩。
若何因縁覺。諸菩薩何以故。不常坐禪。何
以故。復飛行到十方佛所。菩薩言。用我有本
願故。不得不行耳。佛言。如若有本願到十方
佛所。何因縁坐禪棄罪。設令汝坐禪棄罪本
願當滅。諸菩薩言。我坐禪但滅當來罪耳。我
未滅本願罪。佛問諸菩薩。若曹從無數劫以
來所作。過去生死罪當滅不。諸菩薩言。我當
滅過去無數劫本罪。佛言。若尚能滅無數劫
本罪。何以故。獨不滅本願罪。諸菩薩言。佛問
我是我不能卒解。佛言。如是若曹爲未解。何
以故言我解。諸菩薩皆稽首慚受行
諸菩薩報佛言。佛雖爲我解我尚未解。願佛
當復爲我解。當復何等行。佛言。諸菩薩行道
無數劫以來意生死本意。譬如菓實種著
土中生大樹。已成大樹。樹上生百種億億枝
枝。生億億萬葉枝。枝生億億萬實。一實者當
復轉生一樹。菩薩坐禪棄我本罪。譬如取樹
葉一一滅之。取實一一滅之。便不復種生。取
枝一一滅之。如是葉實枝滅盡了*&T021250;但有根。
根者爲譬如本願一意所起本罪意。譬如樹
枝葉生當復滅之。不滅者當長養實復生。
滅者不復生。菩薩守意。譬如守樹根不得使
樹枝葉實生。生爲増當來罪。滅者爲不増當
來罪。爲滅本罪。如是菩薩本罪未盡者。常當
念百八不捨盡。諸菩薩稽首言。願佛爲我解
我不解。佛言。不捨盡心有所念。生念還盡百
八便盡。是爲不捨盡。轉入意。意生念還盡百
便盡。是爲不捨盡。轉入識。識生念還盡
百八便盡。是爲不捨盡。轉入眼。眼所見好色
念還盡百八便盡。是爲不捨盡。眼所見中色
念還盡百八便盡。是爲不捨盡。眼所見惡色
念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入耳。耳所
聞好聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所
聞中聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。耳所
聞惡聲念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入
鼻。鼻所聞好香念還盡百八便盡。是爲不捨
盡。鼻所聞中香念還盡百八便盡。是爲不捨
盡。鼻所聞惡臭念還盡百八便盡。是爲不捨
盡。轉入口。口所得美味好語言念還盡百八
便盡。是爲不捨盡。口所得中味中語言念還
盡百八便盡。是爲不捨盡。口所得惡味惡語
言念還盡百八便盡。是爲不捨盡。轉入身。身
所得好細軟可身念還盡百八便盡。是爲不
捨盡。身所得中細軟念還盡百八便盡。是爲
不捨盡。身所得惡麁堅苦痛不可身念還盡
百八便盡。是爲不捨盡。如是菩薩不捨盡。便
入百八淨。佛説如是。諸菩薩皆歡喜稽首受

諸菩薩復稽首問佛言。爲何等爲百八淨。佛
言。若有菩薩心起生出念。即還入滅爲入淨。
爲滅百八不捨淨。轉入意。意生出即還入滅
爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入識識生出即
還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入眼。
眼所見好色生出即還入滅*爲入淨。爲滅百
八不捨淨。眼所見中色生出。即還入滅爲入
淨。爲滅百八不捨淨。眼所見惡色生出。即還
*入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入耳。耳
所聞好聲生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八
不捨淨。耳所聞中聲生出。即還入滅爲入淨。
爲滅百八不捨淨。耳所聞惡聲生出。即還入
滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入鼻。鼻所聞
好香生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨
淨。鼻所得中香生出。即還入滅爲入淨。爲滅
百八不捨淨。鼻所聞。惡臭生出即還入滅
爲入淨。爲滅百八不捨淨。轉入口。口所得
美味好語言生出。即還入滅爲入淨。爲滅百
八不捨淨。口所得中味中語言生出。即還入
滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。口所得惡味惡
語言生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨
淨。轉入身。身所得好細軟可身生出。即還入
滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。身所得中細軟
生出。即還入滅爲入淨。爲滅百八不捨淨。身
所得惡麁堅苦痛不可身生出。即還入滅爲
入淨。爲滅百八不捨淨。菩薩行如是不捨淨。
便能精還百八應戒。佛説如是。諸菩薩皆歡
喜受行
諸菩薩復稽首問佛言。何等精還百八應戒。
佛言。諸菩薩行道心起。即精還滅百八。爲還
應戒。轉入意。意生即精還滅百八。爲還應戒。
轉入識。識生即精還滅百八。爲還應戒。轉入
眼。眼所見好色生即精還滅百八。爲還應
戒。眼所見中色生即精還滅百八。爲還應戒。
眼所見惡色生即精還滅百八。爲還應戒。轉
入耳。耳所聞好聲生即精還滅百八。爲還應
戒。耳所聞中聲生即精還滅百八。爲還應戒。
耳所聞惡聲生即精還滅百八。爲還應戒。轉
 鼻。鼻所聞好香生即精還滅百八。爲還應
戒。鼻所聞中香生即精還滅百八。爲還應戒。
鼻所聞惡臭生即精還滅百八。爲還應戒。轉
入口。口所得美味好語言生即精還滅百八。
爲還應戒。口所得中味中語言生即精還滅
百八。爲還應戒。口所得惡味惡語言生即精
還滅百八。爲還應戒。轉入身。身所得好細軟
可身生即精還滅百八。爲還應戒。身所得中
細軟生即精還滅百八。爲還應戒。身所得惡
麁堅苦痛不可身生即精還滅百八。爲還應
戒。佛説如是。諸菩薩皆歡喜受行
佛言。諸菩薩以精還應戒便進行入道。諸菩
薩問佛言。何等爲精還戒便進行入道。佛
言。菩薩心有所念從心盡力。盡所念滅百八。
是爲進行入道。轉入意。意有所念從意盡力。
盡所念滅百八。是爲進行入道。轉入識。識有
所識從識盡力。盡所識滅百八。是爲進行入
道。轉入眼。眼所見好色從好色盡力。盡好色
滅百八。是爲進行入道。眼所見中色從中色
盡力。盡中色滅百八。是爲進行入道。眼所
見惡色從惡色盡力。盡惡色滅百八。是爲進
行入道。轉入耳。耳所聞好聲從好聲盡力。盡
好聲滅百八。是爲進行入道。耳所聞中聲從
中聲盡力。盡中聲滅百八。是爲進行入道。耳
所聞惡聲從惡聲盡力。盡惡聲滅百八。是爲
進行入道。轉入鼻。鼻所聞好香從好香盡力。
盡好香滅百八。是爲進行入道。鼻所聞中香
從中香盡力。盡中香滅百八。是爲進行入道。
鼻所聞惡臭從惡臭盡力。盡惡臭滅百八。是
爲進行入道。轉入口。口所得美味好語言。從
美味好語言盡力。盡美味好語言滅百八。是
爲進行入道。口所得中味中語言。從中味中
語言盡力。盡中味中語言滅百八。是爲進行
入道。口所得惡味惡語言。從惡味惡語言盡
力。盡惡味惡語言滅百八。是爲進行入道。轉
入身。身所得好細軟可身。從好細濡可身盡
力。盡好細軟可身滅百八。是爲進行入道。身
所得中細軟。從中細軟盡力。盡中細軟滅百
八。是爲進行入道。身所得惡麁堅苦痛不可
身。從惡麁堅苦痛不可身盡力。盡惡麁堅苦
痛不可身滅百八。是爲進行入道。佛言。進行
入道便能忍持行戒
諸菩薩問佛言。何等爲忍持行戒。佛言。菩薩
已能當能忍持戒不離戒。如是乃應菩薩行。
菩薩心動當忍百八不得令轉。是爲忍心忍
行戒。轉入意。意有所念。當從意忍不得令轉。
百八便不得行。是爲忍行戒。轉入識。識有
所識。當從識忍不得令轉。百八便不得行。
是爲忍識忍行戒。轉入眼。眼所見好色。從好
色當忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍好
色忍行戒。眼所見中色。從中色當忍不得令
轉。百八便不得行。是爲忍中色忍行戒。眼所
見惡色。從惡色當忍不得令轉。百八便不得
行。是爲忍惡色忍行戒。轉入耳。耳所聞好聲。
從好聲當忍不得令轉。百八便不得行。是爲
忍好聲忍行戒。耳所聞中聲。從中聲當忍不
得令轉。百八便不得行。是爲忍中聲忍行戒。
耳所聞惡聲。從惡聲當忍不得令轉。百八便
不得行。是爲忍惡聲忍行戒。轉入鼻。鼻所聞
好香。從好香當忍不得令轉。百八便不得行。
是爲忍好香忍行戒。鼻所聞中香。從中香當
忍不得令轉。百八便不得行。是爲忍中香忍
行戒。鼻所聞惡臭。從惡臭當忍不得令轉。百
八便不得行。是爲忍惡臭忍行戒。轉入口。口
所得美味好語言當忍不得令轉。百八便不
得行。是爲美味好語言忍行戒。口所得中味
中語言。從中味中語言當忍不得令轉。百八
便不得行。是爲忍中味中語言忍行戒。口所
得惡味惡語言當忍不得令轉。百八便不得
行。是爲忍惡味惡語言忍行戒。轉入身。身所
得好細軟可身。從好細軟可身當忍不得令
轉。百八便不得行。是爲忍好細軟可身忍行
戒。身所得中細軟。從中細軟當忍不得令轉。
百八便不得行是爲忍中細軟忍行戒。身所
得惡麁堅苦痛不可身 從惡麁堅苦痛不可
身當忍不得令轉。百八便不得行。是爲惡麁
堅苦痛不可身忍行戒。佛言。是爲菩薩十校

佛言。菩薩復有十校計。諸菩薩稽首問佛。
何等爲十校計。佛言。菩薩當能耐辱。能耐辱
便入道。諸菩薩問佛。何等爲耐辱入道。佛
言。菩薩心有所念。當辱心不得令念。便辱百
八罪不得勝。是爲辱心入道。轉入意。意有所
念當辱意不得令念。便辱百八罪不得勝。是
爲辱意入道。轉入識。識有所念當辱識不得
令念。便辱百八罪不得勝。是爲辱識入道。轉
入眼。眼所見好色。當辱好色不得令念。便辱
百八不得勝。是爲辱好色入道。眼所見中色。
當辱中色不得令念。便辱百八不得勝。是爲
辱中色入道。眼所見惡色。當辱惡色不得令
念。便辱百八不得勝。是爲辱惡色入道。轉入
耳。耳所聞好聲。當辱好聲不得令念。便辱百
八不得勝。是爲辱好聲入道。耳所聞中聲。當
辱中聲不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱
中聲入道。耳所聞惡聲。當辱惡聲不得令念。
便辱百八不得勝。是爲辱惡聲入道。轉入鼻。
鼻所聞好香。當辱好香不得令念。便辱百八
不得勝。是爲辱好香入道。鼻所聞中香。當辱
中香不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱中
香入道。鼻所聞惡臭。當辱惡臭不得令念。便
辱百八不得勝。是爲辱惡臭入道。轉入口。口
所得美味好語言。當辱美味好語言不得令
念。便辱百八不得勝。是爲辱美味好語言入
道。口所得中味中語言。當辱中味中語言不
得令念。便辱百八不得勝。是爲辱中味中語
言入道。口所得惡味惡語言不得令念。便辱
百八不得勝。是爲辱惡味惡語言入道。轉入
身。身所得好細軟可身。當辱好細軟可身不
得令念。便辱百八不得勝。是爲辱細軟可身
入道。身所得中細軟。當辱中細軟不得令念。
便辱百八不得勝。是爲辱中細軟入道。身所
得惡麁堅苦痛不可身。當辱惡麁堅苦痛不
可身不得令念。便辱百八不得勝。是爲辱惡
麁堅苦痛不可身入道。佛言。菩薩行如是。爲
應菩薩忍戒行。菩薩以忍辱便得百八合
道願。便得百八本信入道。便得百八出癡入
慧。便得百八歡喜還滅。便得百八佛悲心。便
得百八未得佛道愁。何等爲佛百八悲心。何
等爲百八未得佛道愁。謂菩薩得佛悲心。念
十方泥犁中人難得度脱。謂菩薩得佛悲心。
念禽獸蜎飛蠕動難得度脱。謂菩薩得佛悲
心。念薜荔中餓鬼難得度脱。謂菩薩得佛悲
心。念二十八天及諸天長壽憍樂不知苦
習難得度脱。謂菩薩得佛悲心。念世間帝
王豪貴難得度脱。謂菩薩得佛悲心。念世間
癡人不解難得度脱。謂菩薩得佛悲心。念世
間人多癡難得度脱。謂菩薩得佛悲心。念十
方五道一切五道一切同法難得度脱。如是
菩薩爲得佛悲心。便得佛愁。謂菩薩念十方
五道勤苦難得度脱愁。菩薩已悲已愁百八
愛復増多。如是菩薩不可用百八愛増多故
不悲愁。佛言。我但用十方五道勤苦悲愁故
得佛。是爲菩薩未得佛百八悲。是爲菩薩未
得佛百八愁。佛言。復有菩薩未得佛百八惱。
諸菩薩問佛言。何等爲菩薩百八惱。佛言。謂
菩薩未得佛。見十方泥犁中人拷掠毒痛。欲
往度脱不能度脱便生惱。謂菩薩未得佛。見
禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺。
菩薩欲度不能度便生惱。謂菩薩未得佛。見
薜荔餓鬼無所食。欲度脱不能度便生惱。謂
菩薩未得作佛。見世間人所作惡貪婬瞋恚
烹殺祠祀貪利強盜快心恣意。見是曹人死
生五道苦痛無有斷絶。雖上爲諸天無有別
異。要五道死生苦痛。便不時得佛便生惱。便
増盛百八愛行。是爲菩薩未得佛百八惱。謂
菩薩未得佛經要百八黠。未得佛泥洹要。諸
菩薩復問佛。何等爲百八得佛經黠。佛言。謂
菩薩能自護六情百八不行。爲得佛經黠。何
等爲未得佛泥洹要。佛言。謂菩薩未得佛。未
得泥洹要。佛言。諸菩薩當校計百八出罪
要。便得入泥洹要。菩薩復問。佛言。何等爲出
罪要便得入泥洹要。佛言。謂菩薩所念爲罪
出要當滅。滅者爲得入泥洹要。一切六情百
八滅。亦爲入泥洹要。是爲菩薩出百八罪入
泥洹要。是爲菩薩十校計
佛言。菩薩復有十校計。第一菩薩相聚會。但
當校計百八當令盡。當求入慧出罪。便應菩
薩法。二者當校計菩薩百八求入空法。便出
罪空法。是爲菩薩百八校計出罪入道空。三
者菩薩當校計百八罪法初起空生時。當知
校計滅歸空時。是爲菩薩校計百八生滅。爲
合空以知生滅是爲菩薩諦校計。四者菩薩
當校計百八持空法解盡法。諸菩薩復問佛。
何等爲持空法解盡法。佛言。菩薩一切知十
方所有本末皆空已。知空知所有當復滅盡。
菩薩知盡以爲諦。即不復貪百八。不復行著
欲。菩薩能自解當知盡。是爲菩薩校計持空
法解盡法。是爲菩薩校計百八解盡應法。五
者菩薩當校計百八盡法不復生。已知不復
生。是爲菩薩校計盡法不復生已知不復生
法。六者菩薩當校計百八盡。當得泥洹長生
不復滅不死。菩薩得是校計自知苦。是爲菩
薩法知泥洹樂校計法。七者菩薩當校計知
百八盡泥洹念。是爲菩薩知泥洹校計相念。
八者菩薩當校計百八滅盡捨相念不復念。
是爲菩薩百八捨相念不復念校計。九者菩
薩當校計所念不盡便生雜相念。以知雜相
念。當校計泥洹無所有何以故復有雜相念
當復滅。是爲菩薩知雜相念校計。十者菩薩
當校計自知滅無所有。長受泥洹相。泥洹長
生不復滅。是爲菩薩校計受泥洹相。是爲菩
十校計
佛言。菩薩復有十校計。諸菩薩問佛。何等爲
菩薩十校計佛言。一者菩薩自知百八罪。亦
當爲十方人説百八罪亦當爲人説十方生死
五道苦痛。常當爲十方人説萬物成敗本末
生死無所有。是爲菩薩一校計。二者菩薩當
校計十方成敗牽證用示人。是爲菩薩牽證
校計解人法。三者菩薩當校計十方人所有
皆坐貪故著以貪著皆爲癡。菩薩常當爲人
解貪著解人癡。菩薩亦當持貪癡還自況。我
未知菩薩道時貪癡亦劇。是菩薩得是校計。
常當慈心解人貪癡。是爲菩薩校計。四者菩
薩常當校計百八牽十方癡人作證。諸菩薩
復問佛。何等爲牽十方癡人作證。佛言。十
方人所念皆坐百八癡故。菩薩去百八乃爲
不癡。菩薩失行百八行便爲癡。常當牽十方
癡人作證不得失。是爲菩薩校計法。五者
菩薩當復校計百八牽十方阿羅漢作證者。
諸菩薩言。復校計百八牽阿羅漢作證云何。
佛言。菩薩失行但坐貪著故。當牽阿羅漢
泥洹去無所有。我何爲所念失行。何爲當坐
是苦所念。牽阿羅漢泥洹常作證。是爲菩薩
校計法。六者若復失行。當校計百八牽辟支
佛泥洹無所有作證。是爲菩薩校計法。七者
菩薩若失行。當復校計百八無所有。當牽十
方過去佛泥洹無所有。十方過去佛皆我師。
皆取泥洹去。我何爲失行行在世間。菩薩已
牽證便還攝行。是爲菩薩牽證校計法。八者
菩薩復失行。當復牽現在十方佛亦當泥洹
去。常當牽自證已自證當即還行。是爲菩薩
百八牽證還行校計法。九者菩薩當校計百
八復失行。佛言。我今作釋迦文佛。我所主天
地帝王人民皆屬我。自在飛行大威神。我要
般泥洹去歸無所有。常當牽我作證。常當堅
意求佛。持我作證意不轉。轉者爲失行。便
墮盛百八愛行中。是爲菩薩校計。十者菩薩
常當盡力却貪令不得受求。受求者爲不應
菩薩。菩薩諦求分別思惟我所校計。是爲菩
薩五十校計。佛言。諸菩薩行安般守意常苦
失行。無有不失行。時諸菩薩問佛。何以故。我
曹作菩薩常苦失行。佛言。菩薩不厭生死苦
習故。不自覺生死*習故。不諦知生死盡無
所有。不諦知有佛泥洹道故。佛言。諸菩薩不
可自用作菩薩道故。貢高勝十方人。佛言。
未得佛生死苦*習未與盡合未與道合。常有
身體苦痛。亦有寒熱苦。亦有飢渇苦惱不能
斷。如是菩薩未可自怙其善。佛言。我未得佛
時。自謂智慧無能及者。自謂知禪無能及者。
自謂知細微滅心無有及者。佛言。我已立身
作釋迦文佛。還自校計作菩薩時所知譬如
一菩薩智。今已作佛有所知譬如十方佛國
中所有萬物菩薩。佛言。十方佛所有菩薩智
慧。未能得一方佛一小塵智。菩薩即稽首問
佛言。我曹癡何以多不能及佛一塵智佛言。
用汝不厭生死苦習故。不早取佛故。不知細
微意故。不知滅本斷根故。汝曹盡力精進行。
亦當知十方佛智慧。諸菩薩問佛。我何因縁
生死多如是。佛言。汝曹不諦行安般守意三
十七品經十二問三向中微意。不知分別校
計生死百八中細微意故。使生死多難得佛。
佛言。汝心未起時。中有五百四十百八愛行
心轉作意。中有五百四十百八愛行意轉作
識。中有五百四十百八愛行。轉入眼。眼所見
好色。中有五百四十百八愛行。眼所見中色。
中有五百四十百八愛行。眼所見惡色。中有
五百四十百八愛行。轉入耳。耳所聞好聲。中
有五百四十百八愛行。耳所聞中聲。中有五
百四十百八愛行。耳所聞惡聲。中有五百四
十百八愛行。轉入鼻。鼻所聞好香。中有五百
四十百八愛行。鼻所聞中香。中有五百四十
百八愛行。鼻所聞惡臭。中有五百四十百八
愛行。轉入口。口所得好味美好語言。中有五
百四十百八愛行。口所得中味中語言。中有
五百四十百八愛行。口所得惡味惡語言。中
有五百四十百八愛行。轉入身。身所得好細
軟可身。中有五百四十百八愛行。身所得中
細軟。中有五百四十百八愛行。身所得惡麁
堅苦痛不可身。中有五百四十百八愛行。佛
言。一心中有五百四十百八愛行。五百四十
百八愛行中。一愛者當受一生死。一愛者當
受一身。如是不盡五百四十爲受。五百四十
生死身。意亦爾識亦爾。好色亦爾中色亦爾
惡色亦爾。好聲亦爾中聲亦爾惡聲亦爾。好
香亦爾中香亦爾惡臭亦爾。美味好語言亦
爾。中味中語言亦爾。惡味惡語言亦爾。好細
軟可身亦爾。中細軟亦爾。惡麁堅苦痛不可
身亦爾。佛問諸菩薩。寧知是不。諸菩薩言。聞
佛説皆知。佛言諸菩薩。汝曹寧信有是無。諸
菩薩言。信有是衆不疑但不解。佛問諸菩薩
曹發起來至我所。寧知汝意中幾轉。汝聞
我造説經以來。知汝意幾轉。諸菩薩報佛言。
不知幾轉。佛問諸菩薩。何以故不知幾轉。諸
菩薩言。我聞佛説經。歡喜不知覺幾轉。佛言。
汝*曹來至今不覺意轉墮生死。譬如是摩竭
國中塵不知多少。菩薩但坐失行。不自知覺
生死多少。是故不即時得佛。諸菩薩各各稽
首歡喜受行
諸菩薩各各稽首言。未聞佛五十校計時。自
用不失行。聞佛解五十校計。自知失行。佛言。
汝亦失行亦不失行。菩薩復問。何以失行亦
不失行。佛言。汝至十方佛前自貢高自譽言。
我解無有是五十校計罪。便墮罪失行。是爲
亦失行。佛言。不失行者。菩薩至十方佛前。常
當自慚身體自慚生死自慚。生墮罪不能校
計知。常持五十校計還自慚是爲菩薩不失
行。不自慚者常失行。佛説如是。諸菩薩各各
自慚。各各自悔。各各自念滅盡非常苦空非
身。諸菩薩聞經皆大歡喜。前爲佛作禮頭面
著佛足。受行而去
大集經卷第六十


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]