大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0293_ 般若譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T0293_.10.0801a01: 大方廣佛華嚴經卷第三十
T0293_.10.0801a02:
T0293_.10.0801a03:
T0293_.10.0801a04:
T0293_.10.0801a05: 大方廣佛華嚴經卷第三十一
T0293_.10.0801a06:   罽賓國三藏般若奉 詔譯
T0293_.10.0801a07:   入不思議解脱境界普現行願品
T0293_.10.0801a08: 善男子。如此賢劫未來世中。彌勒菩薩
T0293_.10.0801a09: 從兜率天將降神時。放大光明。普照法界。示
T0293_.10.0801a10: 現一切諸菩薩衆住最後身受生自在廣大神
T0293_.10.0801a11: 變。及於人間生大族家。調伏衆生。我於彼時。
T0293_.10.0801a12: 亦爲其母。如是次第。有師子如來。大法光幢
T0293_.10.0801a13: 如來。妙眼如來。清淨拘蘇摩華如來。妙華吉
T0293_.10.0801a14: 祥如來。提舍如來。弗沙如來。妙意如來。金剛
T0293_.10.0801a15: 如來。離垢如來。大月光如來。持炬如來。名
T0293_.10.0801a16: 稱如來。金剛楯如來。清淨義如來。見一義如
T0293_.10.0801a17: 來。紺身如來。超彼岸如來。寶焔光如來。寶
T0293_.10.0801a18: 焔山如來。持大炬如來。勝蓮華如來。出生
T0293_.10.0801a19: 蓮華如來。名稱聲如來。無量功徳財如來。最
T0293_.10.0801a20: 勝燈吉祥如來。莊嚴身如來。妙稱量如來。慈
T0293_.10.0801a21: 吉祥如來。妙威儀如來。變化如來。無住如
T0293_.10.0801a22: 來。勝威光如來。無邊聲如來。勝怨敵如來。
T0293_.10.0801a23: 除疑惑如來。清淨如來。廣博光如來。出現
T0293_.10.0801a24: 清淨名稱如來。雲吉祥如來。種種色莊嚴頂
T0293_.10.0801a25: 髻如來。大樹王如來。一切寶如來。種種色
T0293_.10.0801a26: 如來。寶耳璫如來。堅牢智如來。大海慧如
T0293_.10.0801a27: 來。淨妙寶如來。蓮華冠如來。勝力士如來。
T0293_.10.0801a28: 願樂圓滿如來。蓮華鬘如來。大自在如來。吉
T0293_.10.0801a29: 祥主如來。最超勝如來。白栴檀雲如來。紺青
T0293_.10.0801b01: 廣博眼如來。微妙智如來。殊勝慧如來。觀察
T0293_.10.0801b02: 慧如來。熾盛王如來。堅固慧如來。莊嚴王如
T0293_.10.0801b03: 來。具足吉祥如來。喜師子王如來。自在天如
T0293_.10.0801b04: 來。自在師子王如來。最勝頂吉祥如來。金剛
T0293_.10.0801b05: 智吉祥如來。山光明如來。妙徳藏如來。妙寶
T0293_.10.0801b06: 網如來。莊嚴身如來。住妙慧如來。智自在
T0293_.10.0801b07: 如來。大自在天王如來。無得相吉祥如來。清
T0293_.10.0801b08: 淨喜如來。善施惠如來。妙焔慧如來。水天
T0293_.10.0801b09: 吉祥如來。清淨智如來。得上味如來。乘高
T0293_.10.0801b10: 峯如來。自在功徳如來。護世怨如來。興世
T0293_.10.0801b11: 語言如來。功徳自在如來。威徳幢如來。毘盧
T0293_.10.0801b12: 遮那妙幢如來。觀身性如來。離有香如來。修
T0293_.10.0801b13: 習香如來。種種分別妙身如來。妙廣博身如
T0293_.10.0801b14: 來。一切香焔王如來。種種色金剛摩尼嚴如
T0293_.10.0801b15: 來。微笑眼如來。離塵染如來。増長身如來。善
T0293_.10.0801b16: 變化聚集人天如來。廣大天如來。財天如來。
T0293_.10.0801b17: 無上天如來。順寂滅如來。開敷覺悟智如來。
T0293_.10.0801b18: 洗滌惑垢如來。大焔光王如來。寂諸有如來。
T0293_.10.0801b19: 毘舍佉天如來。金剛山如來。智焔光如來。大
T0293_.10.0801b20: 焔光身如來。作安樂如來。寂靜師子如來。圓
T0293_.10.0801b21: 滿清淨如來。清淨妙賢如來。名稱吉祥如來。
T0293_.10.0801b22: 勇猛精進如來。第一義行如來。寂靜光如來。
T0293_.10.0801b23: 最勝増上如來。甚深聲如來。一切大地主如
T0293_.10.0801b24: 來。紺青光如來。莊嚴王如來。妙音聲吉祥如
T0293_.10.0801b25: 來。殊勝如來。尊勝吉祥如來。最勝自在如來。
T0293_.10.0801b26: 無上醫王如來。功徳月如來。微笑光如來。無
T0293_.10.0801b27: 礙光如來。功徳聚如來。月高現如來。日天如
T0293_.10.0801b28: 來。無畏稱如來。出諸有如來。勇猛名稱如來。
T0293_.10.0801b29: 焔光面如來。娑羅王如來。名稱聚如來。最勝
T0293_.10.0801c01: 如來。藥王如來。寶勝如來。金剛慧如來。白淨
T0293_.10.0801c02: 吉祥如來。寂靜住處如來。摩尼王如來。無能
T0293_.10.0801c03: 勝如來。無能映蔽如來。衆會王如來。大名
T0293_.10.0801c04: 稱如來。速疾受持如來。無量光如來。大願光
T0293_.10.0801c05: 如來。不空自在王如來。法自在王如來。高勝
T0293_.10.0801c06: 焔光如來。不退轉地如來。清淨天如來。妙善
T0293_.10.0801c07: 天如來。堅固行毀譽不動如來。一切善友如
T0293_.10.0801c08: 來。解脱音如來。遊戲王如來。滅邪曲如來。
T0293_.10.0801c09: 薝蔔淨光如來。最勝徳如來。極勝月如來。
T0293_.10.0801c10: 執明炬如來。殊妙身如來。不可説如來。最清
T0293_.10.0801c11: 淨如來。友安衆生如來。無量光明如來。無畏
T0293_.10.0801c12: 音聲如來。水天功徳如來。不動慧光如來。拘
T0293_.10.0801c13: 蘇摩華勝如來。寶月焔光如來。不退轉慧如
T0293_.10.0801c14: 來。離愛染如來。無著慧如來。集功徳蘊如來。
T0293_.10.0801c15: 滅惡趣如來。不怯怖如來。普散華如來。師子
T0293_.10.0801c16: 吼如來。得第一義如來。得種種義如來。見無
T0293_.10.0801c17: 障礙如來。摧伏他衆如來。疾風行如來。不動
T0293_.10.0801c18: 性如來。離分別海如來。無能勝如來。端嚴海
T0293_.10.0801c19: 如來。須彌山如來。香風智如來。無邊座如來。
T0293_.10.0801c20: 鬪戰勝如來。無能行如來。清淨住如來。最上
T0293_.10.0801c21: 施如來。隨順慈悲生如來。常月如來。饒益
T0293_.10.0801c22: 王如來。不動蘊如來。極妙意如來。隨順攝
T0293_.10.0801c23: 智如來。極高受如來。焔光身如來。無比名如
T0293_.10.0801c24: 來。饒益慧如來。持壽如來。滅我慢如來。種種
T0293_.10.0801c25: 色相如來。具足名稱如來。大威徳力如來。無
T0293_.10.0801c26: 滅如來。不動天如來。不思議吉祥如來。解脱
T0293_.10.0801c27: 月如來。最上王如來。滿月蘊如來。梵供養如
T0293_.10.0801c28: 來。不動眼如來。希有身如來。無相慧如來。愛
T0293_.10.0801c29: 境界如來。極超過如來。高上事業如來 寶法
T0293_.10.0802a01: 慧如來。順先古如來。無上吉祥如來。無勝梵
T0293_.10.0802a02: 天如來。不思議功徳光如來。無上法境界如
T0293_.10.0802a03: 來。無邊際賢如來。普順自在如來。極尊勝天
T0293_.10.0802a04: 如來。如是乃至樓至如來。功徳圓滿住最後
T0293_.10.0802a05: 身。在賢劫中。於此三千大千世界當成佛者。
T0293_.10.0802a06: 我悉爲母。如於此三千大千世界。如是於此
T0293_.10.0802a07: 華藏莊嚴世界海。一切世界種中所有世界。
T0293_.10.0802a08: 一一四天下閻浮提内。乃至十方一切世界
T0293_.10.0802a09: 海。其中所有。一切世界。盡未來際一切劫中。
T0293_.10.0802a10: 諸有修行普賢行願。爲欲調伏諸衆生故。以
T0293_.10.0802a11: 自在力現受生時。我自見身悉爲其母
T0293_.10.0802a12: 爾時善財童子。白摩耶夫人言。大聖。得此菩
T0293_.10.0802a13: 薩大願智幻莊嚴解脱。經幾時耶。答言。善男
T0293_.10.0802a14: 子。乃往古世過不思議非最後身菩薩神通
T0293_.10.0802a15: 道眼所知劫數。爾時有劫。名爲淨光。世界名
T0293_.10.0802a16: 須彌徳。雖有諸山五趣雜居。然其國土。無諸
T0293_.10.0802a17: 穢惡。衆寶所成。清淨圓滿。莊嚴可愛。彼世界
T0293_.10.0802a18: 中。有千億四天下。有一四天下。名香風威徳
T0293_.10.0802a19: 師子幢。於中有八十億王城。中有一城。名最
T0293_.10.0802a20: 勝具足幢。有轉輪王。名勇猛精進大威徳。彼
T0293_.10.0802a21: 王城北。有一道場。名種種妙色光。其道場神。
T0293_.10.0802a22: 名吉祥眼。時有菩薩。名無垢幢。坐於道場。將
T0293_.10.0802a23: 成正覺。有一惡魔。名金色光。與其眷屬無量
T0293_.10.0802a24: 魔軍。種種形状至菩薩所。欲爲壞亂。彼轉輪
T0293_.10.0802a25: 王。已得菩薩神通自在。以大神變。爲欲摧碎
T0293_.10.0802a26: 彼魔軍故。化大兵衆。其數倍多。圍遶道場。諸
T0293_.10.0802a27: 魔惶怖。悉自奔散。故彼菩薩得成阿耨多羅
T0293_.10.0802a28: 三藐三菩提。時道場神。見是事已。歡喜無量。
T0293_.10.0802a29: 便於彼王。而生子想。頂禮佛足。作是願言。
T0293_.10.0802b01: 此大威徳轉輪聖王。在在生處。常爲我子。乃
T0293_.10.0802b02: 至成佛。願我常得與其爲母。作是願已。於此
T0293_.10.0802b03: 道場。復曾値遇十那由他佛。承事供養。令生
T0293_.10.0802b04: 歡喜。善男子。於意云何。彼道場神。豈異人
T0293_.10.0802b05: 乎。我身是也。轉輪王者。今世尊毘盧遮那如
T0293_.10.0802b06: 來應正等覺是。我從於彼發願已來。此佛世
T0293_.10.0802b07: 尊。於十方刹一切諸趣。處處受生。勇猛精進。
T0293_.10.0802b08: 種諸善根。供養如來。修菩薩行。教化成熟一
T0293_.10.0802b09: 切衆生。乃至示現住最後身。念念普於十方
T0293_.10.0802b10: 世界。示現菩薩受生神變。常爲我子。我常爲
T0293_.10.0802b11: 母。善男子。過去現在十方無量一切世界諸
T0293_.10.0802b12: 佛如來。將成佛時。皆於臍中。出現種種廣大
T0293_.10.0802b13: 光明。來照我身。及我眷屬所居宮殿。彼最後
T0293_.10.0802b14: 身。我悉爲母。善男子。我唯知此菩薩大願智
T0293_.10.0802b15: 幻莊嚴解脱門。如諸菩薩摩訶薩。具大悲藏。
T0293_.10.0802b16: 以一切智。教化調伏一切衆生。常無厭倦。住
T0293_.10.0802b17: 安忍行。恒知止足。服甘露味。心無有盡。一切
T0293_.10.0802b18: 衆魔。及諸惡人。不能擾亂。心無動搖。心無輕
T0293_.10.0802b19: 躁。心無高下。心無諂幻。無稠林行。念念得入
T0293_.10.0802b20: 百千三昧。念念得見百千諸佛。念念得知百
T0293_.10.0802b21: 千佛力。念念能動百千世界。念念遊履百千
T0293_.10.0802b22: 佛刹。念念光照百千世界。念念成熟百千衆
T0293_.10.0802b23: 生。念念自在住百千劫。念念深入過去未來
T0293_.10.0802b24: 各百千劫。念念深解百千法門。念念示現百
T0293_.10.0802b25: 千佛身。念念示現百千菩薩。以爲眷屬。以自
T0293_.10.0802b26: 在力。念念普於一一毛孔。示現無量諸佛神
T0293_.10.0802b27: 變。於三寶所。究竟成就深信不壞。善巧了知
T0293_.10.0802b28: 種種諸行生滅分位。善巧了知種種諸法本
T0293_.10.0802b29: 性無生。善巧了知種種世間轉變成壞。善巧
T0293_.10.0802c01: 了知種種諸業受生差別。善巧了知種種生
T0293_.10.0802c02: 死涅槃邊際。善巧了知種種佛刹染淨不同。
T0293_.10.0802c03: 善巧了知過去未來一切菩薩種種修習。善
T0293_.10.0802c04: 巧了知一切諸法無相無盡。而我云何能知
T0293_.10.0802c05: 能説彼諸菩薩行智功徳。善男子。此三十三
T0293_.10.0802c06: 天有王。名具足正念。其王有女。名天主光。
T0293_.10.0802c07: 汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。時
T0293_.10.0802c08: 善財童子。敬受其教。頭面禮足。遶無數匝。慇
T0293_.10.0802c09: 懃戀慕。一心瞻仰。辭退而去
T0293_.10.0802c10: 爾時善財。順知識教。遂即往詣三十三天
T0293_.10.0802c11: 具足正念天王宮中。見彼天女。禮足圍遶。合
T0293_.10.0802c12: 掌前住。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐
T0293_.10.0802c13: 三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何
T0293_.10.0802c14: 修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我説。天
T0293_.10.0802c15: 女告言。善男子。我得菩薩無礙念清淨莊嚴
T0293_.10.0802c16: 解脱門。善財白言。聖者。此解脱門。境界云
T0293_.10.0802c17: 何。修行何法得此解脱。天女答言。善男子。菩
T0293_.10.0802c18: 薩。勤修無量不思議法門。得此解脱。汝若欲
T0293_.10.0802c19: 入此解脱門。亦當如是精勤修學。云何勤修
T0293_.10.0802c20: 不思議法門。所謂汝應勤修不可思議諸法義
T0293_.10.0802c21: 智。謂如實覺悟一切諸法。差別性相眞實體
T0293_.10.0802c22: 故。汝應勤修守護正法。謂種種妙法。爲人誹
T0293_.10.0802c23: 謗。以理摧伏。顯勝義故。汝應勤修表無表戒。
T0293_.10.0802c24: 謂若性若遮。有罪無罪。微細觀察。無缺減故。
T0293_.10.0802c25: 汝應勤修無諍訟法。謂世間種種綺雜言説。
T0293_.10.0802c26: 無益集會。常遠離故。汝應勤修住安忍地。謂
T0293_.10.0802c27: 種種苦惱逼迫身心。審諦觀察。能忍受故。汝
T0293_.10.0802c28: 應勤修忍耐諸境。謂惡言毀辱。怨結毒害。不
T0293_.10.0802c29: 壞内心。常安忍故。汝應勤修解微細法。謂知
T0293_.10.0803a01: 蘊界處流轉還滅。善了性相不可得故。汝應
T0293_.10.0803a02: 勤修善巧法句。謂巧能宣説種種法門。眞實
T0293_.10.0803a03: 性相令顯現故。汝應勤修合不合法。謂了知
T0293_.10.0803a04: 諸法性不可奪。亦無増減。離合等故。汝應勤
T0293_.10.0803a05: 修觀過去智。謂微細觀察種種業因。善惡等
T0293_.10.0803a06: 相無不知故。汝應勤修未來際智。謂微細觀
T0293_.10.0803a07: 察種種業縁。果報等相無不知故。汝應勤修
T0293_.10.0803a08: 三世平等。謂三世行相雖各不同。但隨住法
T0293_.10.0803a09: 有差別故。汝應勤修三輪清淨。謂過現未來
T0293_.10.0803a10: 一切諸法。性不可得離心意故。汝應勤修心
T0293_.10.0803a11: 住處法。謂普遍了知内外中間。心相本性不
T0293_.10.0803a12: 可得故。汝應勤修守護威儀。謂一切時中微
T0293_.10.0803a13: 細觀察身口意業不迷惑故。汝應勤修清淨
T0293_.10.0803a14: 威儀。謂密護根門。藏覆善法。所有不善。恒發
T0293_.10.0803a15: 露故。汝應勤修離不善法。謂愚癡凡夫。種種
T0293_.10.0803a16: 惡法不與共住。常覺悟故。汝應勤修集菩薩
T0293_.10.0803a17: 行。謂普遍了知勇猛精進。難行能行種種行
T0293_.10.0803a18: 故。汝應勤修恭敬尊長。謂床座供具。給侍
T0293_.10.0803a19: 奉迎。身心謙下。無懈怠故。汝應勤修攝持身
T0293_.10.0803a20: 心。謂普能攝持諸清淨法。不失不壞。常了知
T0293_.10.0803a21: 故。汝應勤修隨順覺智。謂於諸世間出世間
T0293_.10.0803a22: 法。隨順性相而覺悟故。汝應勤修入甚深法。
T0293_.10.0803a23: 謂了達一切生滅法相。令心増長無生智故。
T0293_.10.0803a24: 汝應勤修音聲法智。謂如實演説種種法門。
T0293_.10.0803a25: 開示語言眞實性故。汝應勤修遠離無益。謂
T0293_.10.0803a26: 以諸方便。令自及他。超過諸有無益法故。汝
T0293_.10.0803a27: 應勤修丈夫集會。謂諸佛菩薩聲聞獨覺。親
T0293_.10.0803a28: 近承事。常供養故。汝應勤修遠惡知識。謂遠
T0293_.10.0803a29: 離樂起斷常諸見。及嬾惰等惡衆生故。汝應
T0293_.10.0803b01: 勤修不依凡夫謂見凡夫。法皆與愚癡而共
T0293_.10.0803b02: 相應多過失故。汝應勤修常不輕心。謂於諸
T0293_.10.0803b03: 衆生。了性平等。不於貧下生輕賤故。汝應勤
T0293_.10.0803b04: 修愍破戒者。謂以大慈悲。拔濟犯罪。安置菩
T0293_.10.0803b05: 薩淨戒中故。汝應勤修増慈悲力。謂觀察十
T0293_.10.0803b06: 方三世衆生。種種逼迫。能救護故。汝應勤修
T0293_.10.0803b07: 財法攝受。謂財物飮食。攝諸衆生。令入甚深
T0293_.10.0803b08: 眞實法故。汝應勤修如説能行。謂修種種善。
T0293_.10.0803b09: 開發自心。具足敷榮。得圓滿故。汝應勤修
T0293_.10.0803b10: 相應善。謂求宿住智。善巧多聞。能知過去相
T0293_.10.0803b11: 應行故。汝應勤修樂獨善寂。謂遠離處衆諸
T0293_.10.0803b12: 雜談説。常樂親近白淨法故。汝應勤修少欲
T0293_.10.0803b13: 知足。謂衣服飮食。臥具醫藥。自作教他。知止
T0293_.10.0803b14: 足故。汝應勤修相應行法。謂三十七品菩提
T0293_.10.0803b15: 分法。常勤修習。令相應故。汝應勤修菩薩行
T0293_.10.0803b16: 境。謂十波羅蜜。一切行門。具足修習。令圓滿
T0293_.10.0803b17: 故。汝應勤修菩薩地法。謂十種智地入住。及
T0293_.10.0803b18: 出相及得果。皆證知故。汝應勤修入如來地。
T0293_.10.0803b19: 謂若菩提智。及所斷障種種體用。皆證得故。
T0293_.10.0803b20: 汝應勤修難了知法。謂諸佛菩薩獨覺聲聞皆
T0293_.10.0803b21: 悉了知不思議故。汝應勤修不取諸相。謂修
T0293_.10.0803b22: 習覺悟諸法性相。如幻如夢。同實相故。汝應
T0293_.10.0803b23: 勤修解脱法智。謂金剛三昧。散壞塵習澄靜
T0293_.10.0803b24: 妄念智不動故。善男子。有如是等佛刹極微
T0293_.10.0803b25: 塵數不可思議種種法門。我皆勤修。得此解
T0293_.10.0803b26: 脱。汝能修行。亦當證得。善男子。汝向所問解
T0293_.10.0803b27: 脱境界。我此解脱境界無邊。又善男子。我以
T0293_.10.0803b28: 得此解脱力故。憶念古世。爾時有劫。名優鉢
T0293_.10.0803b29: 羅華。於彼劫中。承事供養恒河沙數諸佛如
T0293_.10.0803c01: 來。彼諸如來。從初出家。我皆瞻奉。守護供養。
T0293_.10.0803c02: 造僧伽藍。營辨資具。又彼如來從爲菩薩。
T0293_.10.0803c03: 入母胎時。誕生之時。行七歩時。師子吼時。童
T0293_.10.0803c04: 子位時。處宮中時。厭棄王位初出家時。詣菩
T0293_.10.0803c05: 提樹成正覺時。轉正法輪現佛神變。教化調
T0293_.10.0803c06: 伏諸衆生時。如是一切諸所作事。從初發心。
T0293_.10.0803c07: 行菩薩道。乃至法盡。我皆明記。無有遺餘。常
T0293_.10.0803c08: 現在前。念持不忘又憶過去。劫名善地。我於
T0293_.10.0803c09: 彼劫。復得値遇十恒河沙諸佛如來。承事供
T0293_.10.0803c10: 養。復憶有劫。名爲妙徳。於彼値遇十佛世界
T0293_.10.0803c11: 極微塵數諸佛如來。承事供養。又憶往劫。名
T0293_.10.0803c12: 無所得。於彼値遇八十百千億那由他諸佛
T0293_.10.0803c13: 如來。承事供養。復憶有劫。名爲妙光。於彼値
T0293_.10.0803c14: 遇閻浮提極微塵數諸佛如來。承事供養。復
T0293_.10.0803c15: 憶往劫。名無稱光。於彼値遇二十恒河沙諸
T0293_.10.0803c16: 佛如來。承事供養。復憶往劫。名最勝吉祥。於
T0293_.10.0803c17: 彼値遇一恒河沙諸佛如來。承事供養。復憶
T0293_.10.0803c18: 往劫。名出現日。於彼値遇八十恒河沙諸佛
T0293_.10.0803c19: 如來。承事供養。復憶往劫。名勝性遊行。於彼
T0293_.10.0803c20: 値遇六十恒河沙諸佛如來。承事供養。復憶
T0293_.10.0803c21: 有劫。名爲妙月。於彼値遇七十恒河沙諸佛
T0293_.10.0803c22: 如來。承事供養。善男子。如是憶念恒河沙劫。
T0293_.10.0803c23: 我常不離諸佛如來應正等覺。種種方便。恭
T0293_.10.0803c24: 敬供養。從彼一切諸如來所。皆得聞此無礙
T0293_.10.0803c25: 念清淨莊嚴菩薩解脱。聞已受持。如説修行。
T0293_.10.0803c26: 恒不忘失。如是往劫。所有如來。從初發心。乃
T0293_.10.0803c27: 至法盡。諸所作事。我皆以此清淨莊嚴解脱
T0293_.10.0803c28: 之力。隨順憶念。明了現前。持而順行。念念觀
T0293_.10.0803c29: 察。曾無懈廢。善男子。我唯知此無礙念清淨
T0293_.10.0804a01: 莊嚴菩薩解脱。如諸菩薩摩訶薩。出生死
T0293_.10.0804a02: 夜。朗然明徹。永離癡冥。未嘗昏寐。心無諸
T0293_.10.0804a03: 蓋。身行輕安。於諸法性。清淨覺了。決擇甚
T0293_.10.0804a04: 深修多羅藏了不了義。一切難處。善護自他。
T0293_.10.0804a05: 常勤修習菩薩淨戒。若利非利。心恒平等。
T0293_.10.0804a06: 善巧出生神通妙智。隨順世間。種種方便。増
T0293_.10.0804a07: 長福慧。心無厭足。起大精進。勤修助道。積集
T0293_.10.0804a08: 慈悲。心無厭倦。成就如來十力無畏十八不
T0293_.10.0804a09: 共一切佛法。隨順開悟一切衆生。晝夜精勤。
T0293_.10.0804a10: 更無餘念。而我云何能知能説彼功徳行。善
T0293_.10.0804a11: 男子。此迦毘羅城。有童子師。名爲遍友。汝
T0293_.10.0804a12: 詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。時善
T0293_.10.0804a13: 財童子。以聞法故。歡喜踊躍。不思議善根速
T0293_.10.0804a14: 疾増長。頂禮其足。遶無數匝。慇懃瞻仰。辭退
T0293_.10.0804a15: 而去
T0293_.10.0804a16: 爾時善財。從天宮下。向迦毘羅城。詣遍友所。
T0293_.10.0804a17: 禮足右遶。合掌恭敬。於一面立。白言聖者。我
T0293_.10.0804a18: 已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩
T0293_.10.0804a19: 薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。
T0293_.10.0804a20: 善能誘誨。願爲我説。遍友答言。善男子。此有
T0293_.10.0804a21: 童子。名善知衆藝。修學菩薩字智法門。汝
T0293_.10.0804a22: 可問之。當爲汝説。爾時善財。即至其所。頂禮
T0293_.10.0804a23: 其足。遶無數匝。於前合掌。白言聖者。我已先
T0293_.10.0804a24: 發阿耨多羅三藐三菩提心。*而未知菩薩云
T0293_.10.0804a25: 何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能
T0293_.10.0804a26: 誘誨。願爲我説。時彼童子。告善財言。善男子。
T0293_.10.0804a27: 我得菩薩解脱。名具足圓滿善知衆藝。我恒
T0293_.10.0804a28: 唱持此之字母。所謂。唱婀字時。能甚深入
T0293_.10.0804a29: 般若波羅蜜門。名以菩薩勝威徳力顯示諸法
T0293_.10.0804b01: 本無生義。唱囉字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b02: 門。名普遍顯示無邊際微細解。唱跛字時。
T0293_.10.0804b03: 能甚深入般若波羅蜜門。名普照法界平等
T0293_.10.0804b04: 際微細智。唱者字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b05: 門。名普輪能斷差別色。唱
字時。能甚深
T0293_.10.0804b06: 入般若波羅蜜門。名證得無依無住際。唱
T0293_.10.0804b07: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名離名色依
T0293_.10.0804b08: 處無垢汚。唱娜字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b09: 門。名不退轉方便。唱摹我
字時。能甚深
T0293_.10.0804b10: 入般若波羅蜜門。名金剛輪道場。唱拏字
T0293_.10.0804b11: 時。能甚深入般若波羅蜜門。名普圓滿輪。唱
T0293_.10.0804b12: 史我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名爲
T0293_.10.0804b13: 海藏。唱無可
字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804b14: 門。名普遍勤求出生安住。唱哆字時。能甚
T0293_.10.0804b15: 深入般若波羅蜜門。名星宿月圓滿光。唱
T0293_.10.0804b16: 移我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名差別
T0293_.10.0804b17: 積集。唱瑟吒二合
字時。能甚深入般若波
T0293_.10.0804b18: 羅蜜門。名普照光明息除煩惱。唱字時。
T0293_.10.0804b19: 能甚深入般若波羅蜜門。名普雲不斷。唱
T0293_.10.0804b20: 蘇我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名降注大
T0293_.10.0804b21: 雨。唱莽字時。能甚深入般若波羅蜜門。名
T0293_.10.0804b22: 大速疾現種種色如衆高峯。唱言迦
反上
T0293_.10.0804b23: 時。能甚深入般若波羅蜜門。名普輪積集。唱
T0293_.10.0804b24: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名眞如
T0293_.10.0804b25: 平等無分別藏。唱字時。能甚深入般若
T0293_.10.0804b26: 波羅蜜門。名遍入世間海遊行清淨。唱娑嚩
T0293_.10.0804b27:
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名普念諸
T0293_.10.0804b28: 佛一切莊嚴。唱駄字時。能甚深入般若波羅
T0293_.10.0804b29: 蜜門。名微細觀察一切法聚。唱上尸
我反
T0293_.10.0804c01: 時。能甚深入般若波羅蜜門。名隨順諸佛教
T0293_.10.0804c02: 輪光明。唱字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0804c03: 門。名因地現前智慧藏。唱乞叉
字時。能
T0293_.10.0804c04: 甚深入般若波羅蜜門。名息諸業海出生智
T0293_.10.0804c05: 慧藏。唱蘇紇
二合
字時。能甚深入般若
T0293_.10.0804c06: 波羅蜜門。名開淨光明蠲諸惑障。唱
T0293_.10.0804c07: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名出離世間
T0293_.10.0804c08: 智慧門。唱曷囉他三合
字時。能甚深入般
T0293_.10.0804c09: 若波羅蜜門。名利益衆生無我無人智慧燈。
T0293_.10.0804c10: 蒲我
字時。能甚深入般若波羅蜜門。名
T0293_.10.0804c11: 圓滿莊嚴一切宮殿。唱車者
字時。能甚
T0293_.10.0804c12: 深入般若波羅蜜門。名増長修行方便藏普
T0293_.10.0804c13: 覆輪。唱娑麼尛音
二合
字時。能甚深入般若波
T0293_.10.0804c14: 羅蜜門。名隨順十方現見諸佛旋轉藏。唱
T0293_.10.0804c15: 訶嚩無我反
二合
字時。能甚深入般若波羅蜜門。
T0293_.10.0804c16: 名觀察一切微細衆生方便力出生海藏。
T0293_.10.0804c17: 哆娑
字時。能甚深入般若波羅蜜門。
T0293_.10.0804c18: 名自在趣入諸功徳海。唱伽字時。能甚深入
T0293_.10.0804c19: 般若波羅蜜門。名普持一切法雲。堅固海藏。
T0293_.10.0804c20: 字時。能甚深入般若波羅蜜門。名願
T0293_.10.0804c21: 力現見十方諸佛猶如虚空。唱字時。能
T0293_.10.0804c22: 甚深入般若波羅蜜門。名入字輪際無盡境
T0293_.10.0804c23: 界。唱頗字時。能甚深入般若波羅蜜門。名
T0293_.10.0804c24: 教化衆生究竟圓滿處。唱娑迦字時。能甚深
T0293_.10.0804c25: 入般若波羅蜜門。名廣大藏無礙辯遍照光
T0293_.10.0804c26:
T0293_.10.0804c27:
T0293_.10.0804c28:
T0293_.10.0804c29:
T0293_.10.0805a01: 明輪。唱夷娑
字時。能甚深入般若波羅蜜
T0293_.10.0805a02: 門。名演説一切佛法智。唱室者
字時。能
T0293_.10.0805a03: 甚深入般若波羅蜜門。名入虚空一切衆生界
T0293_.10.0805a04: 法雷大音遍吼。唱字時。能甚深入般
T0293_.10.0805a05: 若波羅蜜門。名説無我法開佛境界曉悟群
T0293_.10.0805a06: 生。唱字時。能甚深入般若波羅蜜門。
T0293_.10.0805a07: 名一切法輪差別藏。善男子。我唱如是字母
T0293_.10.0805a08: 之時。此四十二般若波羅蜜門爲首。一切章
T0293_.10.0805a09: 句。隨轉無礙。能甚深入無量無數般若波羅
T0293_.10.0805a10: 蜜門。善財白言。聖者。云何修行得此解脱。答
T0293_.10.0805a11: 言。善男子。若諸菩薩。勤修十法。具足圓滿。
T0293_.10.0805a12: 則能得此善知衆藝菩薩解脱。何等爲十。所
T0293_.10.0805a13: 謂具足智慧勤求善友。勇猛精進離諸障惑。
T0293_.10.0805a14: 行清淨尊重正教。觀法性空滅除邪見。修
T0293_.10.0805a15: 習正道具眞實智。若諸菩薩。於此十法。具足
T0293_.10.0805a16: 圓滿。則能速疾得此解脱。所以者何。由諸菩
T0293_.10.0805a17: 薩具足智慧勤求善友。見已親近。歡喜愛敬
T0293_.10.0805a18: 生如佛想。以親近故。常蒙教誨。蒙教誨故。則
T0293_.10.0805a19: 能難行勇猛精進。得精進已。能以善法滅諸
T0293_.10.0805a20: 不善。滅不善故。令衆善法皆得圓滿。善圓滿
T0293_.10.0805a21: 已。則能遠離一切障惑。離諸障故。令身口意
T0293_.10.0805a22: 得大清淨。正行相應。由此清淨。能於一切諸
T0293_.10.0805a23: 佛菩薩善知識教。心生尊重。尊重教故。勤求
T0293_.10.0805a24: 觀察諸法空寂。悟法空已。其心所向。皆無罣
T0293_.10.0805a25: 礙。深達縁起。離無因見。滅邪見心。修習正
T0293_.10.0805a26: 道。入正道已。得眞實智。得實智故。得此解
T0293_.10.0805a27: 脱。證深法界。善財復言。此眞實者。名爲何
T0293_.10.0805a28: 等。答言。善男子。即此語言。是名眞實。善財
T0293_.10.0805a29: 復言。云何語言。名爲眞實。答言。善男子。不
T0293_.10.0805b01: 虚誑語。是名眞實。復言云何不虚誑語。衆藝
T0293_.10.0805b02: 答言。彼語眞實。體常不變。恒一性故。復言
T0293_.10.0805b03: 云何不變異性。答言。善男子。自身證悟解法
T0293_.10.0805b04: 性故。復言。法性相貌云何能所解法。爲一爲
T0293_.10.0805b05: 二。答言。善男子。如是菩薩。自所證法。不一
T0293_.10.0805b06: 不二。由此力故。則能平等利益自他。猶如大
T0293_.10.0805b07: 地能生一切。而無彼此。能所利心然其法性。
T0293_.10.0805b08: 亦非有相。亦非無相。體如虚空。難知難解。善
T0293_.10.0805b09: 男子。此法微妙。難以文字語言宣説。何以故。
T0293_.10.0805b10: 超過一切文字境界故。超過一切語言境界
T0293_.10.0805b11: 故。超過一切語業所行諸境界故。超過一切
T0293_.10.0805b12: 戲論分別思量境界故。超過一切尋伺計度
T0293_.10.0805b13: 諸境界故。超過一切愚癡衆生所知境界故。
T0293_.10.0805b14: 超過一切煩惱相應魔事境界故。超過一切
T0293_.10.0805b15: 心識境界故。無此無彼。無相離相。超過一切
T0293_.10.0805b16: 虚妄境界故。住無住處寂靜聖者境界故。善
T0293_.10.0805b17: 男子。彼諸聖者。自證境界。無色相。無垢淨。
T0293_.10.0805b18: 無取捨。無濁亂。清淨最勝。性常不壞。諸佛出
T0293_.10.0805b19: 世。若不出世。於法界性。體常一故。善男子。菩
T0293_.10.0805b20: 薩爲此法故。行於無數難行之行。得此法體。
T0293_.10.0805b21: 善能饒益一切衆生。令諸衆生於此法中究
T0293_.10.0805b22: 竟安住。善男子。此是眞實此不異相。此是實
T0293_.10.0805b23: 際。此是一切智體。此是不思議法界。此是不
T0293_.10.0805b24: 二法界。此是善知衆藝圓滿具足菩薩解脱。
T0293_.10.0805b25: 善男子。我唯知此解脱。如諸菩薩摩訶薩。能
T0293_.10.0805b26: 於一切世出世間。善巧之法。殊能異藝文字
T0293_.10.0805b27: 算數。咸綜無遺。又善了知醫方呪術。有諸衆
T0293_.10.0805b28: 生。鬼魅所持。怨憎呪詛。妖幻所迷。死屍奔逐。
T0293_.10.0805b29: 癲癇羸痩。及諸蠱毒。種種異疾。咸能救之。
T0293_.10.0805c01: 使得痊愈。又善別知。殊珍異貨。金玉珠貝。珊
T0293_.10.0805c02: 瑚瑠璃。摩尼硨磲。玻瓈碼瑙。銅鐵鉛錫。
T0293_.10.0805c03: 薩羅等。一切寶藏。出生之處。品類不同。價直
T0293_.10.0805c04: 多少。村營國邑。大小都城。宮殿苑園。巖泉藪
T0293_.10.0805c05: 澤。凡是一切人衆所居。菩薩咸能隨方攝護。
T0293_.10.0805c06: 又知其身具有六百六十三相。於諸相中。校
T0293_.10.0805c07: 其優劣。知其苦樂。定其吉凶。辨其脩短。雖
T0293_.10.0805c08: 具衆相。不及好聲。雖多好聲。不如勝福。及知
T0293_.10.0805c09: 此福所修之業。可轉不轉。定不定報。又善觀
T0293_.10.0805c10: 察天文地理。讖緯陰陽。人相吉凶。惡星變怪。
T0293_.10.0805c11: 雲霞氣候。鳥獸音聲。水陸往還。徴應休咎。年
T0293_.10.0805c12: 穀豐儉。國土安危。如是世間。所有藝能。靡不
T0293_.10.0805c13: 該練。盡其源本。又能分別出世之法。正名
T0293_.10.0805c14: *辨義。觀察體相。微細甚深。決擇宣説。隨順
T0293_.10.0805c15: 修行。智入其中。無疑無礙。無愚闇。無頑鈍。
T0293_.10.0805c16: 無憂惱。無沈沒。無不現證。而我云何能知能
T0293_.10.0805c17: 説彼功徳行。善男子。此摩竭提國。有一聚
T0293_.10.0805c18: 落。名爲有義。彼中有城。名婆怛那。有優婆
T0293_.10.0805c19: 夷。名最勝賢。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩
T0293_.10.0805c20: 行。修菩薩道。時善財童子。禮衆藝足。遶無數
T0293_.10.0805c21: 匝。慇懃瞻仰。一心戀慕。辭退而去
T0293_.10.0805c22: 大方廣佛華嚴經卷第三十一
T0293_.10.0805c23:
T0293_.10.0805c24:
T0293_.10.0805c25:
T0293_.10.0805c26: 大方廣佛華嚴經卷第三十二
T0293_.10.0805c27:   罽賓國三藏般若奉 詔譯
T0293_.10.0805c28:   入不思議解脱境界普賢行願
T0293_.10.0805c29: 爾時善財童子。漸次前行。詣婆怛那城有義
T0293_.10.0806a01: 聚落。至於賢勝優婆夷所。頂禮其足。遶無數
T0293_.10.0806a02: 匝。合掌恭敬。於一面立。白言聖者。我已先發
T0293_.10.0806a03: 阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何。
T0293_.10.0806a04: 學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘
T0293_.10.0806a05: 誨。願爲我説。賢勝告言。善男子。我得菩薩解
T0293_.10.0806a06: 脱。名無住處無盡輪。既自開解。復爲人説。我
T0293_.10.0806a07: 住於此大三昧中。出生諸法。無盡無住。所謂
T0293_.10.0806a08: 出生一切智性眼。無盡無住。出生一切智性
T0293_.10.0806a09: 耳。無盡無住。出生一切智性鼻。無盡無住。出
T0293_.10.0806a10: 生一切智性舌。無盡無住。出生一切智性身。
T0293_.10.0806a11: 無盡無住。出生一切智性意。無盡無住。出生
T0293_.10.0806a12: 一切智性功徳波濤。無盡無住。出生一切智
T0293_.10.0806a13: 性智電光明。無盡無住。出生一切智性照衆
T0293_.10.0806a14: 生智。無盡無住。出生一切智性速疾神通。無
T0293_.10.0806a15: 盡無住。善男子。我唯知此無住處無盡輪解
T0293_.10.0806a16: 脱門。如諸菩薩摩訶薩。一切無著功徳智行
T0293_.10.0806a17: 無盡法門。而我云何能知能説。善男子。於此
T0293_.10.0806a18: 南方。有一大城。名爲沃田。彼有長者。名
T0293_.10.0806a19: 固解脱。鬻金爲業。汝詣彼問。菩薩云何學菩
T0293_.10.0806a20: 薩行。修菩薩道。爾時善財。禮賢勝足。遶無數
T0293_.10.0806a21: 匝。慇懃瞻仰。一心戀慕。辭退而去
T0293_.10.0806a22: 爾時善財童子。漸次南行。到於彼城。詣長者
T0293_.10.0806a23: 所。禮足右遶。合掌恭敬。於一面立。白言聖
T0293_.10.0806a24: 者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。*而未
T0293_.10.0806a25: 知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞
T0293_.10.0806a26: 聖者。善能誘誨。願爲我説。長者告言。善男
T0293_.10.0806a27: 子。我得菩薩解脱。名無著念清淨莊嚴。我自
T0293_.10.0806a28: 得是解脱已來。於十方界一切佛所。勤求正
T0293_.10.0806a29: 法。無有休息。善男子。我唯知此無著念清淨
T0293_.10.0806b01: 莊嚴解脱門。如諸菩薩摩訶薩。獲無所畏。猶
T0293_.10.0806b02: 師子吼。安住廣大福徳智慧殊勝之聚。以大
T0293_.10.0806b03: 音聲。開悟群品。如是菩薩功徳智行。而我云
T0293_.10.0806b04: 何能知能説。善男子。即此城中。有一長者。名
T0293_.10.0806b05: 妙月。其所住宅。常有光明。汝詣彼問。菩
T0293_.10.0806b06: 薩云何學菩薩行。修菩薩道。時善財童子。禮
T0293_.10.0806b07: 長者足。遶無數匝。慇懃瞻仰。辭退而去
T0293_.10.0806b08: 爾時善財童子。即詣妙月長者所。禮足右遶。
T0293_.10.0806b09: 合掌恭敬。於一面立。白言聖者。我已先發阿
T0293_.10.0806b10: 耨多羅三藐三菩提心。*而未知菩薩云何學
T0293_.10.0806b11: 菩薩行。修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲
T0293_.10.0806b12: 我説。妙月答言。善男子。我得菩薩解脱。名無
T0293_.10.0806b13: 垢智光明。善財白言。聖者云何修行得此解
T0293_.10.0806b14: 脱。長者告言。善男子。若諸菩薩。能行十法。
T0293_.10.0806b15: 則能具足得此解脱。何等爲十。所謂常不捨
T0293_.10.0806b16: 離諸善知識。常不捨離憶念見佛。常不捨離
T0293_.10.0806b17: 樂聞正法。常不捨離於佛菩薩善知識所先意
T0293_.10.0806b18: 問訊恭敬供養。常不捨離多聞智慧善友法
T0293_.10.0806b19: 師能説法者。常不捨離聽聞一切波羅蜜行。
T0293_.10.0806b20: 常不捨離聽聞一切菩提分法。常不捨離三解
T0293_.10.0806b21: 脱門。常不捨離四梵住法。常不捨離一切智
T0293_.10.0806b22: 體。善男子。若諸菩薩。常不捨離如是十法。則
T0293_.10.0806b23: 能得此無垢智光解脱門。善財復言。聖者。此
T0293_.10.0806b24: 解脱門。云何現前。而能證得。長者答言。善男
T0293_.10.0806b25: 子。現前當作般若波羅蜜心。極令相應。隨所
T0293_.10.0806b26: 見知。皆能證入。善財復言。聖者。爲由聽聞般
T0293_.10.0806b27: 若波羅蜜言説章句而現證耶。答言不也。何
T0293_.10.0806b28: 以故。般若波羅蜜。見一切法眞實體性。而現
T0293_.10.0806b29: 證故。善財白言。豈不由於從聞生智。及思
T0293_.10.0806c01: 智性。得見眞如。而自證悟。長者答言。不也。
T0293_.10.0806c02: 若從聞思。得自證悟。無有是處。善男子。我於
T0293_.10.0806c03: 此義。應説譬喩。汝當諦聽。如大沙磧中無
T0293_.10.0806c04: 泉井。春夏熱時。有人從西向東而行。遇有丈
T0293_.10.0806c05: 夫從東而來。即問之言。我今熱渇。何處有水
T0293_.10.0806c06: 清涼樹陰。我欲於中飮浴休憩除其熱渇。彼
T0293_.10.0806c07: 大丈夫。善知善説。而告之言。從此東行。有其
T0293_.10.0806c08: 二路。一左一右。宜從右路。勤力而行。決定當
T0293_.10.0806c09: 得至甘泉所及庇清陰。善男子。於意云何。彼
T0293_.10.0806c10: 熱渇者。雖聞如是泉及樹名。思惟往趣。能除
T0293_.10.0806c11: 熱渇獲清涼不。答言不也。何以故。要依示道。
T0293_.10.0806c12: 至彼泉池。休浴飮用。方除熱渇。乃得清涼。善
T0293_.10.0806c13: 男子。菩薩亦爾。不但唯以聞思慧解而能證
T0293_.10.0806c14: 入一切法門。善男子。言沙磧者。即謂生死。西
T0293_.10.0806c15: 來人者。謂諸衆生。熱謂衆惑。渇即貪愛。東來
T0293_.10.0806c16: 知道大丈夫者。即佛菩薩住一切智。得法眞
T0293_.10.0806c17: 性平等實義是也。得清淨水無熱渇者。即自
T0293_.10.0806c18: 證悟眞實是也。復次善男子。我今爲汝。重説
T0293_.10.0806c19: 諭。汝應諦聽。善男子。假使如來住壽一
T0293_.10.0806c20: 劫。種種方便。以巧言辭。爲閻浮人。説天
T0293_.10.0806c21: 陀。具足衆徳。柔軟妙觸。色香美味。於意云
T0293_.10.0806c22: 何。彼諸衆生如是聽受思惟之時。知天味不。
T0293_.10.0806c23: 白言不也。妙月告言。此亦如是。不但聞思而
T0293_.10.0806c24: 能證入般若眞性。善財復言。云何菩薩。善巧
T0293_.10.0806c25: 宣説。令諸衆生眞實得證。妙月告言。善男子。
T0293_.10.0806c26: 菩薩所證般若眞性。是彼言説。決定正因。爲
T0293_.10.0806c27: 由證得此解脱故。能爲衆生善巧宣説。復次
T0293_.10.0806c28: 菩薩。具足十法。得此解脱。何等爲十。一者遠
T0293_.10.0806c29: 離諸不善法。二者不違如來制戒。三者遠離
T0293_.10.0807a01: 一切慳嫉。四者供養一切如來。五者勤修一
T0293_.10.0807a02: 切福業。六者具足智慧。七者具足方便。八者
T0293_.10.0807a03: 具足大願。九者具足厭離。十者具足精進。若
T0293_.10.0807a04: 諸菩薩。具足十法。證此解脱。善男子。我唯
T0293_.10.0807a05: 知此無垢智光菩薩解脱門。如諸菩薩摩訶
T0293_.10.0807a06: 薩。修行種種菩薩智門。常勤作意。行無上業。
T0293_.10.0807a07: 其心正直。志性調柔。常樂寂靜。安住大悲。不
T0293_.10.0807a08: 離世間。心無染著。諸所施爲。不望恩報。常念
T0293_.10.0807a09: 諸佛廣大境界。常思諸佛眞實妙法。常樂親
T0293_.10.0807a10: 近諸菩薩僧。常行菩薩諸波羅蜜。常住菩薩
T0293_.10.0807a11: 所證諸地。常觀如來力無所畏不共佛法。證
T0293_.10.0807a12: 入無量大三昧海。究竟解脱眞實法門。而我
T0293_.10.0807a13: 云何。能知能説彼功徳行。善男子。於此南方
T0293_.10.0807a14: 有城。名廣大聲。彼有長者。名無勝軍。汝詣
T0293_.10.0807a15: 彼問。菩薩云何。學菩薩行。修菩薩道。是時善
T0293_.10.0807a16: 財。禮妙月足。遶無數匝。慇懃瞻仰。一心戀
T0293_.10.0807a17: 慕。辭退而去
T0293_.10.0807a18: 爾時善財童子。思惟所得智光解脱。漸次南
T0293_.10.0807a19: 行。向彼大城。詣長者所。禮足右遶。合掌恭
T0293_.10.0807a20: 敬。於一面立。白言聖者。我已先發阿耨多羅
T0293_.10.0807a21: 三藐三菩提心。*而未知菩薩云何學菩薩行。
T0293_.10.0807a22: 云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我
T0293_.10.0807a23: 説。長者答言。善男子。我得菩薩解脱。名無盡
T0293_.10.0807a24: 相。我以證此解脱門故。見無量佛。得無盡藏。
T0293_.10.0807a25: 善財復言。菩薩云何得此解脱。答言。善男子。
T0293_.10.0807a26: 菩薩若能勤修十法。則能證得如是解脱。何
T0293_.10.0807a27: 等爲十。一者應處閑寂深觀五欲。爲欲修習
T0293_.10.0807a28: 諸禪定故。二者應勤方便入諸三昧。普現色
T0293_.10.0807a29: 身。化衆生故。三者應以智慧平等觀察生死
T0293_.10.0807b01: 涅槃。同一相故。四者應勤修習堅固念力。知
T0293_.10.0807b02: 善不善。無忘失故。五者應勤積集菩薩功徳
T0293_.10.0807b03: 波羅蜜道。無厭足故。六者應勤種植淨戒林
T0293_.10.0807b04: 樹。於法園苑。常遊戲故。七者應勤救護惡見
T0293_.10.0807b05: 衆生。令超邪徑住正見故。八者應勤給施種
T0293_.10.0807b06: 種法藥。除滅衆生煩惱病故。九者應勤觀察
T0293_.10.0807b07: 三世諸法如夢幻等。無染著故。十者應勤摧
T0293_.10.0807b08: 伏外道邪論。不令異見損衆生故。若諸菩薩。
T0293_.10.0807b09: 勤求修習。具此十法。即能證得如是解脱。亦
T0293_.10.0807b10: 於無數百千法門。入出自在。復次善男子。菩
T0293_.10.0807b11: 薩若能遠離十法。得此解脱。何等爲十。一者
T0293_.10.0807b12: 遠離一切破諸禁戒補特伽羅。二者遠離一
T0293_.10.0807b13: 切破諸正見補特伽羅。三者遠離一切破正威
T0293_.10.0807b14: 儀補特伽羅。四者遠離一切破正活命補特伽
T0293_.10.0807b15: 羅。五者遠離一切雜説世論補特伽羅。六者
T0293_.10.0807b16: 遠離一切懈怠嬾惰補特伽羅。七者遠離一切
T0293_.10.0807b17: 貪著欲樂補特伽羅。八者遠離一切常樂親
T0293_.10.0807b18: 近在家白衣補特伽羅。九者遠離一切樂修
T0293_.10.0807b19: 邪福不住正行出家在家補特伽羅。十者遠
T0293_.10.0807b20: 離一切深重煩惱身心放逸不可諫止補特伽
T0293_.10.0807b21: 羅。若諸菩薩。常能遠離如是十種諸不善人。
T0293_.10.0807b22: 而亦於彼不懷厭捨。亦不於彼生下劣心。但
T0293_.10.0807b23: 應慈念攝受調伏。菩薩復念一切衆生處生
T0293_.10.0807b24: 死中。由近如是不善人故。壞諸善根。墮於惡
T0293_.10.0807b25: 趣。常當遠離一切惡人。善男子。是爲菩薩遠
T0293_.10.0807b26: 離十法。即能證得如是解脱。善男子。我唯知
T0293_.10.0807b27: 此無盡相解脱門。如諸菩薩摩訶薩。大悲爲
T0293_.10.0807b28: 首。發起衆行。過去願力。皆悉現前。堅固勤求
T0293_.10.0807b29: 一切智智。積集莊嚴種種佛土。甚深觀察一
T0293_.10.0807c01: 切諸法一切體性。常樂勤求一切如來力無所
T0293_.10.0807c02: 畏。不共佛法相。及隨好圓滿音聲。乃至一切
T0293_.10.0807c03: 増上功徳。無不現證。於諸如來甚深解脱。能
T0293_.10.0807c04: 隨順解方便善巧。皆能悟入。知諸衆生。我人
T0293_.10.0807c05: 壽命。士夫養育。補特伽羅。蘊處界等。性皆空
T0293_.10.0807c06: 寂。無所執著。常能利樂一切世間。令其安隱。
T0293_.10.0807c07: 無諸煩惱。常勤愛樂一切智智常勤救護一
T0293_.10.0807c08: 切衆生。常勤尊重一切正法。聞法愛樂。隨順
T0293_.10.0807c09: 修行。能以正説饒益衆生。咸令安樂。不入世
T0293_.10.0807c10: 趣。住勝精進。相續不斷。住不退轉。無雜染
T0293_.10.0807c11: 行。具足廣大平等智道。誓度衆生。無能制伏。
T0293_.10.0807c12: 如是菩薩功徳智行。而我云何能知能説。善
T0293_.10.0807c13: 男子。於此城南。有一聚落。名爲達磨。有婆羅
T0293_.10.0807c14: 門。名最寂靜。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。
T0293_.10.0807c15: 修菩薩道。時善財童子。禮無勝軍足。遶無數
T0293_.10.0807c16: 匝。慇懃瞻仰。戀慕而去
T0293_.10.0807c17: 爾時善財童子。思惟憶念無盡相解脱門。漸
T0293_.10.0807c18: 次前行。詣彼聚落。向最寂靜婆羅門所。見已
T0293_.10.0807c19: 禮足。圍遶恭敬。合掌而立。白言聖者。我已先
T0293_.10.0807c20: 發阿耨多羅三藐三菩提心。*而未知菩薩云
T0293_.10.0807c21: 何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能
T0293_.10.0807c22: 誘誨。願爲我説。時婆羅門。告善財言。善男子。
T0293_.10.0807c23: 我得菩薩解脱。名誠願語。一切菩薩。由此誠
T0293_.10.0807c24: 願眞實語故。皆於阿耨多羅三藐三菩提。無退
T0293_.10.0807c25: 轉者。無已退。無現退。無當退。善男子。我以住
T0293_.10.0807c26: 此眞實威徳誠願語故。於諸世間出世間法。
T0293_.10.0807c27: 一切所作。無不成就。隨所願求。皆令滿足。善
T0293_.10.0807c28: 財白言。聖者。今此解脱眞實威徳。名誠願語。
T0293_.10.0807c29: 是何義耶。婆羅門言。善男子。誠願語者。是如
T0293_.10.0808a01: 如義。不變異義。無二體義。勝義諦義。三世如
T0293_.10.0808a02: 來法身體義。善財復言。一切菩薩。云何修習
T0293_.10.0808a03: 得此法身。答言。善男子。菩薩若能修十種法。
T0293_.10.0808a04: 具足圓滿。得此法身。何等爲十。所謂平等身。
T0293_.10.0808a05: 清淨身。無盡身。修集身。法性身。離尋伺身。
T0293_.10.0808a06: 不思議身。寂靜身。虚空身。妙智身。若諸菩薩
T0293_.10.0808a07: 具此十身。則得如來清淨法身。善財復言。聖
T0293_.10.0808a08: 者諸菩薩等。住此解脱。於何等位。得此十身。
T0293_.10.0808a09: 婆羅門言。善男子。菩薩初地。住此解脱。得平
T0293_.10.0808a10: 等身。何以故。通達法性。離諸邪曲。見法平等
T0293_.10.0808a11: 故。菩薩二地。住此解脱。得清淨身。何以故。
T0293_.10.0808a12: 離犯戒垢。於一切戒性。常清淨故。菩薩三地。
T0293_.10.0808a13: 住此解脱。得無盡身。何以故。離欲瞋恚慳嫉
T0293_.10.0808a14: 惡法。住諸勝定故。菩薩四地。住此解脱。得修
T0293_.10.0808a15: *集身。何以故。常勤修*集一切諸佛菩提分
T0293_.10.0808a16: 法故。菩薩五地。住此解脱。得法性身。何以
T0293_.10.0808a17: 故。觀察覺悟一切諦理。證法體性故。菩薩六
T0293_.10.0808a18: 地。住此解脱。得無尋伺身。何以故。觀縁起
T0293_.10.0808a19: 理。難解難知。非尋伺境界故。菩薩七地。住此
T0293_.10.0808a20: 解脱。得不思議身。何以故。集諸佛法方便善
T0293_.10.0808a21: 巧。智行滿足故。菩薩八地。住此解脱。得寂
T0293_.10.0808a22: 靜身。何以故。一切煩惱不復現行。離諸世間
T0293_.10.0808a23: 戲論等事故。菩薩九地。住此解脱。得虚空身。
T0293_.10.0808a24: 何以故。身相無邊。遍滿一切故。菩薩十地。住
T0293_.10.0808a25: 此解脱。得妙智身。何以故。一切種智微妙境
T0293_.10.0808a26: 界。普集圓滿故。善財復言。如來法身。與彼菩
T0293_.10.0808a27: 薩十種法身。有何差別。答言。善男子。當知法
T0293_.10.0808a28: 身體性無異。功徳威力有差別耳。善財復言。
T0293_.10.0808a29: 是義云何。答言。善男子。謂佛菩薩所有法身。
T0293_.10.0808b01: 等無差別。所以者何。以一切法性相平等同一
T0293_.10.0808b02: 體故。如是乃至凡聖迷悟。染淨因果。去來進
T0293_.10.0808b03: 退。皆同一相。所言功徳威力異者。即如來身。
T0293_.10.0808b04: 功徳圓滿。具勝威力。菩薩不爾。由此事故。我
T0293_.10.0808b05: 當爲汝宣説譬*諭開示其義。善男子。譬如摩
T0293_.10.0808b06: 尼妙寶眞珠。未經巧匠彫飾磨瑩。無有光彩。
T0293_.10.0808b07: 凡所見者。不生愛重。若經磨瑩。光彩熾盛。人
T0293_.10.0808b08: 天寶重。珠體無異。相差別故。雖諸菩薩與如
T0293_.10.0808b09: 來身同一體性倶名法身。不可説言難思清
T0293_.10.0808b10: 淨功徳智寶神通威力。同於如來。所以者何。
T0293_.10.0808b11: 以諸如來。於無數劫。淨修一切微妙功徳。究
T0293_.10.0808b12: 竟圓滿。無邊無量。如太虚空。滿十方界。妙善
T0293_.10.0808b13: 清淨。離諸惑垢。廣大光明。無所不照。殊勝威
T0293_.10.0808b14: 力。普濟衆生。其諸菩薩。雖具法身。功徳未
T0293_.10.0808b15: 圓。有餘垢故。譬如白月。從初一日。至十五
T0293_.10.0808b16: 日。名體雖同。光相有異。何以故。滿不滿相
T0293_.10.0808b17: 有差別故。善男子。菩薩法身。與佛法身。亦復
T0293_.10.0808b18: 如是。滿不滿相。有差別故。以菩薩身。如從月
T0293_.10.0808b19: 初。至十四日。所有光明。不能圓照。如來法
T0293_.10.0808b20: 身。如十五日。白月圓滿。光明普照。無有限
T0293_.10.0808b21: 礙。而彼菩薩十種法身。與如來身。同一體性。
T0293_.10.0808b22: 無有二相。但由所修功徳有異。不可言一。是
T0293_.10.0808b23: 故善男子。若諸菩薩。住此解脱。具足十身。則
T0293_.10.0808b24: 能證得諸佛功徳。圓滿法身。復次菩薩由十
T0293_.10.0808b25: 種義。得於金剛不可壞身。何等爲十。一者一
T0293_.10.0808b26: 切煩惱貪瞋癡毒不能壞故。二者我慢慳嫉
T0293_.10.0808b27: 邪見顛倒不能壞故。三者一切惡趣苦惱逼
T0293_.10.0808b28: 迫不能壞故。四者利衰毀譽稱譏苦樂不能
T0293_.10.0808b29: 壞故。五者生老病死愁歎憂惱不能壞故。六
T0293_.10.0808c01: 者一切異見外道邪論不能壞故。七者諸煩
T0293_.10.0808c02: 惱魔蘊魔死魔不能壞故。八者一切天魔及
T0293_.10.0808c03: 魔眷屬不能壞故。九者一切聲聞及諸獨覺
T0293_.10.0808c04: 不能壞故。十者一切世間可愛欲境不能壞
T0293_.10.0808c05: 故。菩薩若能具此十義。則得諸佛猶如金剛
T0293_.10.0808c06: 不可壞身。善男子。復有十種善巧正道。能正
T0293_.10.0808c07: 了知無邪謬説。何等爲十。一若諸衆生。應以
T0293_.10.0808c08: 大乘而調伏者。爲説種種菩薩乘道。不爲演
T0293_.10.0808c09: 説聲聞乘道。二若諸衆生。應聲聞乘而調伏
T0293_.10.0808c10: 者。爲説種種聲聞乘道。不爲演説菩薩乘道。
T0293_.10.0808c11: 三若諸衆生。應以佛乘而調伏者。爲説如來
T0293_.10.0808c12: 一切智道。不爲演説獨覺乘道。四若諸衆生。
T0293_.10.0808c13: *應獨覺乘而調伏者。爲説種種獨覺乘道。不
T0293_.10.0808c14: 爲演説一切智道。五若諸衆生。執著我法。爲
T0293_.10.0808c15: 説無我及諸法空。不説我人衆生壽命。士夫
T0293_.10.0808c16: 養育。補特伽羅。假我法道。六若諸衆生。執著
T0293_.10.0808c17: 有無。爲説處中離邊際法。不説有無墮邊際
T0293_.10.0808c18: 法。七若諸衆生。其心散亂。爲説寂靜諸奢摩
T0293_.10.0808c19: 他毘鉢舍那。不説種種散亂道法。八若諸衆
T0293_.10.0808c20: 生。愛樂世法。爲説出世如如智道。不説愚癡
T0293_.10.0808c21: 嬰兒之道。九若諸衆生。樂處生死。爲説涅槃
T0293_.10.0808c22: 出生死道。不説住世化衆生道。十若諸衆生。
T0293_.10.0808c23: 執法空等。不行正道。爲説正直無棘刺法。
T0293_.10.0808c24: 不説棘刺諸邪險道。善男子。若諸菩薩。具此
T0293_.10.0808c25: 十法。得入正道善能了知。無邪謬説。所言
T0293_.10.0808c26: 誠實。善男子。我唯知此住誠願語無盡威徳
T0293_.10.0808c27: 菩薩解脱。如諸菩薩摩訶薩。與誠願語。行
T0293_.10.0808c28: 止 違。心常隨順。無有退轉。被本願力堅固
T0293_.10.0808c29: 甲冑。大慈悲心。不捨衆生。増長福智。心無厭
T0293_.10.0809a01: 足。善巧方便。相續現前。勤修増上光明地智。
T0293_.10.0809a02: 隨順覺悟諸蘊界處。深入衆生善知正道。菩
T0293_.10.0809a03: 薩地智。安住過去佛法平等清淨心。安住未
T0293_.10.0809a04: 來佛法平等清淨心。安住現在佛法平等清
T0293_.10.0809a05: 淨心。安住戒性平等清淨心。安住心性平等
T0293_.10.0809a06: 清淨心。安住見性平等清淨心。安住能斷自
T0293_.10.0809a07: 他疑性平等清淨心。安住一切正道非道智
T0293_.10.0809a08: 性平等清淨心。安住修道滅惑智行性平等
T0293_.10.0809a09: 清淨心。安住一切菩提分法増上修習平等
T0293_.10.0809a10: 清淨心。安住調伏一切衆生廣大悲化平等
T0293_.10.0809a11: 清淨心。言必以誠。未曾虚妄。出生無量功徳
T0293_.10.0809a12: 智門。而我云何能知能説。善男子。於此南方
T0293_.10.0809a13: 有城。名妙意華門。彼有童子。名爲徳生。復
T0293_.10.0809a14: 有童女。名爲有徳。汝詣彼問。菩薩云何學
T0293_.10.0809a15: 菩薩行。修菩薩道。時善財童子。於此大法。起
T0293_.10.0809a16: 尊重心。禮婆羅門足。遶無數匝。慇懃瞻仰。一
T0293_.10.0809a17: 心戀慕。辭退而去
T0293_.10.0809a18: 爾時善財童子。於最寂靜婆羅門所。得此大
T0293_.10.0809a19: 法。熏習其心。漸次南行。詣妙意華門城。見徳
T0293_.10.0809a20: 生童子。有徳童女頂禮其足。遶無數匝。於前
T0293_.10.0809a21: 合掌。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三
T0293_.10.0809a22: 菩提心。*而未知菩薩云何學菩薩行。云何修
T0293_.10.0809a23: 菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。唯願慈哀。爲我
T0293_.10.0809a24: 宣説。時童子童女。告善財言。善男子。我等證
T0293_.10.0809a25: 得菩薩解脱。名爲幻住。得此解脱。具足圓滿。
T0293_.10.0809a26: 以斯淨智。遍觀諸法。無非幻住幻所成就。所
T0293_.10.0809a27: 謂見一切世界皆幻住。因縁所生故。見一切
T0293_.10.0809a28: 衆生皆幻住。業煩惱所起故。見一切世間皆
T0293_.10.0809a29: 幻住。無明有愛等展轉縁生故。見一切諸法
T0293_.10.0809b01: 皆幻住。我見等種種幻縁所生故。見一切三
T0293_.10.0809b02: 世皆幻住。我見等顛倒智所生故。見一切衆
T0293_.10.0809b03: 生生老病死憂悲苦惱皆幻住。本無今有。虚
T0293_.10.0809b04: 假不實。妄想分別所生故。見一切刹土皆幻
T0293_.10.0809b05: 住。想心見倒無明所生故。見一切聲聞辟支
T0293_.10.0809b06: 佛皆幻住。智斷分別所成故。見一切菩薩皆
T0293_.10.0809b07: 幻住。能自調伏成熟衆生諸行願法相續現
T0293_.10.0809b08: 前之所成故。見一切諸佛及諸菩薩衆會變
T0293_.10.0809b09: 化神通威力諸所施爲皆幻住。種種解行廣
T0293_.10.0809b10: 大願智熏習所成故。善男子。幻境自性不可
T0293_.10.0809b11: 思議。我等二人。但能知此幻住解脱。如諸菩
T0293_.10.0809b12: 薩摩訶薩。善入無邊諸幻事網。隨順了知幻
T0293_.10.0809b13: 所成智。彼功徳行。而我云何能知能説。時徳
T0293_.10.0809b14: 生童子有徳童女。説自解脱已。以不思議諸
T0293_.10.0809b15: 善根力。令善財身。速疾増長柔軟光澤。告善
T0293_.10.0809b16: 財言。善男子。於此南方近海門處。有一國土。
T0293_.10.0809b17: 名爲沃田。彼國有園。名大莊嚴。其中有一
T0293_.10.0809b18: 廣大樓閣。名毘盧遮那莊嚴藏。從菩薩種
T0293_.10.0809b19: 種善根果報生。從菩薩種種念力願力自在
T0293_.10.0809b20: 力神通力生。從菩薩種種善巧方便生。從菩
T0293_.10.0809b21: 薩種種福徳智慧生。善男子。住不思議解脱
T0293_.10.0809b22: 菩薩。以大悲心。爲諸衆生。普遍顯現如是境
T0293_.10.0809b23: 界。廣大集起如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩。安
T0293_.10.0809b24: 止其中。爲欲攝受本所生處。父母親屬。及諸
T0293_.10.0809b25: 人衆。令成熟故。又欲令彼同受生。同修行。同
T0293_.10.0809b26: 類衆生。於大乘中得堅固故。又欲令彼一切
T0293_.10.0809b27: 衆生。隨所住地。隨本善根。皆成熟故。又欲
T0293_.10.0809b28: 爲汝顯示菩薩解脱門故。顯示菩薩遍一切
T0293_.10.0809b29: 處。隨本願力。受生自在故。顯示菩薩以種種
T0293_.10.0809c01: 身。普現一切衆生之前。開示覺悟常教化故。
T0293_.10.0809c02: 顯示菩薩以大悲力。普攝一切世間資財惠
T0293_.10.0809c03: 施衆生而不厭故。顯示菩薩具修諸行。知一
T0293_.10.0809c04: 切行。離諸相故。顯示菩薩處處受生。了一切
T0293_.10.0809c05: 生皆無相故。汝詣彼問。菩薩云何行菩薩行。
T0293_.10.0809c06: 云何修菩薩道。云何學菩薩戒。云何淨菩薩
T0293_.10.0809c07: 心。云何發菩薩願。云何集菩薩助道具。云何
T0293_.10.0809c08: 入菩薩自在地。云何滿菩薩波羅蜜。云何獲
T0293_.10.0809c09: 菩薩無生忍。云何具菩薩功徳法。云何事菩
T0293_.10.0809c10: 薩善知識。何以故。善男子。彼菩薩摩訶薩。
T0293_.10.0809c11: 深入一切菩薩行願。隨順一切衆生心性。
T0293_.10.0809c12: 遍一切處。常現其前。教化調伏。彼菩薩。已滿
T0293_.10.0809c13: 一切波羅蜜。已住一切菩薩地。已證一切菩
T0293_.10.0809c14: 薩忍。已入一切菩薩位。已蒙授與具足記。已
T0293_.10.0809c15: 遊一切菩薩境。已入菩薩解脱門。已得一切
T0293_.10.0809c16: 佛神力。已蒙十方一切如來以一切智甘露
T0293_.10.0809c17: 法水而灌其頂。善男子。彼善知識。能潤澤汝
T0293_.10.0809c18: 諸善根。能増長汝菩提心。能堅固汝廣大志。
T0293_.10.0809c19: 能發起汝一切善。能増長汝菩薩根。能示教
T0293_.10.0809c20: 汝無礙法。能令汝入普賢地。能令汝住菩薩
T0293_.10.0809c21: 願。能令汝行普賢行。能爲汝説一切菩薩無
T0293_.10.0809c22: 量行願所成功徳。令汝顯示普賢菩薩自在
T0293_.10.0809c23: 法門。善男子。汝今不應修一善根。照一法門。
T0293_.10.0809c24: 發一大願。受一記別。住於一忍。生究竟想。不
T0293_.10.0809c25: 應以限量心行於最勝諸波羅蜜。不應以限
T0293_.10.0809c26: 量心住於菩薩圓滿十地。不應以限量心嚴
T0293_.10.0809c27: 淨一切諸佛國土。不應以限量心承事供養
T0293_.10.0809c28: 諸善知識。何以故。善男子。菩薩摩訶薩。應種
T0293_.10.0809c29: 無量諸善根。應集無量助道具。應修無量菩
T0293_.10.0810a01: 堤因。應學無量巧迴向。應化無量衆生界。應
T0293_.10.0810a02: 照無量衆生心。應知無量衆生根。應識無量
T0293_.10.0810a03: 衆生解。應覺悟無量衆生。應調伏無量衆生。
T0293_.10.0810a04: 應斷無量煩惱。應淨無量業習。應滅無量邪
T0293_.10.0810a05: 見。應除無量雜染心。應發無量清淨心。應拔
T0293_.10.0810a06: 無量苦毒箭。應涸無量愛欲海。應破無量無
T0293_.10.0810a07: 明闇。應摧無量我慢山。應解無量生死縛。應
T0293_.10.0810a08: 度無量諸有流。應竭無量受生海。應令無量
T0293_.10.0810a09: 衆生出五欲淤泥。應使無量衆生離三界牢
T0293_.10.0810a10: 獄。應置無量衆生於聖道中。應銷無量貪欲
T0293_.10.0810a11: 行。應滅無量瞋恚行。應摧無量愚癡行。應破
T0293_.10.0810a12: 無量魔羂網。應捨無量魔事業。應淨菩薩無
T0293_.10.0810a13: 量心。樂欲。應長菩薩無量巧()方便。應生菩薩
T0293_.10.0810a14: 無量増上根。應起菩薩無量決定解。應悟菩
T0293_.10.0810a15: 薩無量平等體。應淨菩薩無量勝功徳。應治
T0293_.10.0810a16: 菩薩無量諸行海。應滿菩薩無量清淨行。應
T0293_.10.0810a17: 現菩薩無量世間行。應順菩薩無量方便行。
T0293_.10.0810a18: 應生無量淨信力。應住無量精進力。應淨無
T0293_.10.0810a19: 量正念力。應滿無量三昧力。應起無量淨慧
T0293_.10.0810a20: 力。應堅無量勝解力。應集無量福徳力。應増
T0293_.10.0810a21: 無量智慧力。應發無量菩薩力。應滿無量如
T0293_.10.0810a22: 來力。應分別無量法門。應深入無量法門。應
T0293_.10.0810a23: 清淨無量法門。應生無量法光明。應作無量
T0293_.10.0810a24: 法照耀。應照無量品類根。應知無量煩惱病。
T0293_.10.0810a25: 應集無量妙法藥。應療無量衆生疾。應辨無
T0293_.10.0810a26: 量甘露供。應往無量佛國土。應供無量諸如
T0293_.10.0810a27: 來。應入無量菩薩會。應受無量如來教。應忍
T0293_.10.0810a28: 無量衆生惱。應令無量衆生離惡趣。應與無
T0293_.10.0810a29: 量衆生勝安樂。應以四攝攝無量衆生。應入
T0293_.10.0810b01: 無量總持門。應生無量大願門。應修無量慈
T0293_.10.0810b02: 悲力。應求無量諸佛法。應起無量思惟力。應
T0293_.10.0810b03: 起無量神通事。應淨無量智光明。應往無量
T0293_.10.0810b04: 衆生趣。應受無量諸有生。應現無量差別身。
T0293_.10.0810b05: 應受無量諸苦惱。應順無量凡夫法。應知無
T0293_.10.0810b06: 量衆生苦。應説無量諸佛法。應捨無量内外
T0293_.10.0810b07: 財。應施無量福田境。應護無量諸善根。應
T0293_.10.0810b08: 近無量善知識。應調無量自種族。應修無量
T0293_.10.0810b09: 佛法。應説無量佛法。應讃無量持戒。應覺無
T0293_.10.0810b10: 量破戒。應迴向無量善巧法。應了知無量夢
T0293_.10.0810b11: 幻法。應令無量衆生住清淨戒。應與無量衆
T0293_.10.0810b12: 生金剛定。應令無量衆生捨有見。應令無量
T0293_.10.0810b13: 衆生速離三界。應令無量衆生觀無我。應令
T0293_.10.0810b14: 無量衆生悟三乘。應入無量差別心。應思菩
T0293_.10.0810b15: 薩大境界。應住菩薩大宮殿。應觀菩薩甚深
T0293_.10.0810b16: 法。應知菩薩難知境。應行菩薩難行行。應嚴
T0293_.10.0810b17: 菩薩尊重徳。應踐菩薩難入位。應知菩薩種
T0293_.10.0810b18: 種行。應現菩薩普遍神力。應受菩薩平等法
T0293_.10.0810b19: 雲。應廣菩薩無邊行網。應滿菩薩無邊諸度。
T0293_.10.0810b20: 授菩薩無量記別。應入菩薩無量忍門。應
T0293_.10.0810b21: 具菩薩無量智通。應入菩薩無量諸因縁。應
T0293_.10.0810b22: 示菩薩無量難解法。應顯菩薩無量所作業。
T0293_.10.0810b23: 應斷菩薩無量三毒苦。應盡菩薩無量惑根
T0293_.10.0810b24: 本。應淨無量菩薩地。應説無量諸法門。應淨
T0293_.10.0810b25: 無量諸佛刹。應擐無量菩薩甲冑。應承事無
T0293_.10.0810b26: 量如來。應發不思議菩薩願。應修不思議菩
T0293_.10.0810b27: 薩行。應受不思議菩薩教。應知不思議菩薩
T0293_.10.0810b28: 順煩惱行。應知不思議菩薩離煩惱行。應淨
T0293_.10.0810b29: 不思議菩薩有爲過。應知不思議菩薩稱讃
T0293_.10.0810c01: 涅槃甚深利益。應知不思議如來功徳。如是
T0293_.10.0810c02: 不思議如來讃歎。不思議如來名稱。不思議
T0293_.10.0810c03: 涅槃名稱。不思議種種世法。不思議除滅世
T0293_.10.0810c04: 法。不思議妙行。不思議語言。不思議雜煩惱
T0293_.10.0810c05: 行。不思議滅煩惱行。不思議妙行金剛句。不
T0293_.10.0810c06: 思議語言金剛句。不思議雜煩惱金剛句。不
T0293_.10.0810c07: 思議滅煩惱金剛句。不思議妙行祕密句。不
T0293_.10.0810c08: 思議語言祕密句。不思議雜煩惱祕密句。不
T0293_.10.0810c09: 思議滅煩惱祕密句。如是一切悉應修學。善
T0293_.10.0810c10: 男子。擧要言之。應普修一切菩薩行。了法平
T0293_.10.0810c11: 等故。應普化一切衆生界。善巧調伏故。應普
T0293_.10.0810c12: 入一切無邊劫。願力廣大故。應普生一切諸
T0293_.10.0810c13: 有趣。示現受生故。應普知一切三世智。隨順
T0293_.10.0810c14: 覺悟故應普行一切諸佛法究竟體同故應普
T0293_.10.0810c15: 淨一切諸佛刹平等莊嚴故。應普滿一切菩
T0293_.10.0810c16: 薩願。圓滿一體故。應普供一切諸如來。勝願
T0293_.10.0810c17: 現前故。應普同一切菩薩願。一性平等故。應
T0293_.10.0810c18: 普事一切善知識。志求種種諸菩薩行。爲令
T0293_.10.0810c19: 彼心生歡喜故
T0293_.10.0810c20: 大方廣佛華嚴經卷第三十二
T0293_.10.0810c21:
T0293_.10.0810c22:
T0293_.10.0810c23:
T0293_.10.0810c24: 大方廣佛華嚴經卷第三十三
T0293_.10.0810c25:   罽賓國三藏般若奉 詔譯
T0293_.10.0810c26:   入不思議解脱境界普賢行願
T0293_.10.0810c27: 復次善男子。汝因此故。求善知識。勿於身心
T0293_.10.0810c28: 而生疲倦。見善知識。勿生厭足。請問善知識。
T0293_.10.0810c29: 勿憚勞苦。親近善知識。勿懷退轉。供養善知
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]