大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0279_ 實叉難陀譯 ) in Vol. 10

[First] [Prev+100] [Prev] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

    一切衆生海 佛身如影現
    隨其解差別 如是見導師
    一切毛孔中 各各現神通
    修行普賢願 清淨者能見
    佛以一一身 處處轉法輪
    法界悉周遍 思議莫能及
爾時衆中復有菩薩摩訶薩。名威徳慧無盡
光。承佛威神。觀察十方。而説頌曰
    一一佛刹中 處處坐道場
    衆會共圍遶 魔軍悉摧伏
    佛身放光明 遍滿於十方
    隨應而示現 色相非一種
    一一微塵内 光明悉充滿
    普見十方土 種種各差別
    十方諸刹海 種種無量刹
    悉平坦清淨 帝青寶所成
    或覆或傍住 或似蓮華合
    或圓或四方 種種衆形相
    法界諸刹土 周行無所礙
    一切衆會中 常轉妙法輪
    佛身不思議 國土悉在中
    於其一切處 導世演眞法
    所轉妙法輪 法性無差別
    依於一實理 演説諸法相
    佛以圓滿音 闡明眞實理
    隨其解差別 現無盡法門
    一切刹土中 見佛坐道場
    佛身如影現 生滅不可得
爾時衆中復有菩薩摩訶薩。名法界普明慧。
承佛*威力。觀察十方。而説頌
    如來微妙身 色相不思議
    見者生歡喜 恭敬信樂法
    佛身一切相 悉現無量佛
    普入十方界 一一微塵中
    十方國土海 無量無邊佛
    咸於念念中 各各現神通
    大智諸菩薩 深入於法海
    佛力所加持 能知此方便
    若有已安住 普賢諸行願
    見彼衆國土 一切佛神力
    若人有信解 及以諸大願
    具足深智慧 通達一切法
    能於諸佛身 一一而觀察
    色聲無所礙 了達於諸境
    能於諸佛身 安住智所行
    速入如來地 普攝於法界
    佛刹微塵數 如是諸國土
    能令一念中 一一塵中現
    一切諸國土 及以神通事
    悉現一刹中 菩薩力如是
爾時衆中復有菩薩摩訶薩。名精進力無礙
慧。承佛威神。觀察十方。而説頌*曰
    佛演一妙音 周聞十方刹
    衆音悉具足 法雨皆充遍
    一切言*辭海 一切隨類音
    一切佛刹中 轉於淨法輪
    一切諸國土 悉見佛神變
    聽佛説法音 聞已趣菩提
    法界諸國土 一一微塵中
    如來解脱力 於彼普現身
    法身同虚空 無礙無差別
    色形如影像 種種衆相現
    影像無方所 如空無體性
    智慧廣大人 了達其平等
    佛身不可取 無生無起作
    應物普現前 平等如虚空
    十方所有佛 盡入一毛孔
    各各現神通 智眼能觀見
    毘盧遮那佛 願力周法界
    一切國土中 恒轉無上輪
    一毛現神變 一切佛同説
    經於無量劫 不得其邊際
如此四天下道場中。以佛神力。十方各有一
億世界海微塵數諸菩薩衆。而來集會。應知
一切世界海。一一四天下。諸道場中。悉亦如

大方廣佛華嚴經卷第六大方廣佛華嚴經卷第七
 *于闐國三*藏實叉難陀*奉 制譯 
  普賢三昧品第三
爾時普賢菩薩摩訶薩。於如來前。坐蓮華藏。
師子之座。承佛神力。入于三昧。此三昧名一
切諸佛。毘盧遮那如來藏身。普入一切佛平
等性。能於法界。示衆影像。廣大無礙。同於
虚空。法界海漩。靡不隨入。出生一切諸三
昧法。普能包納十方法界。三世諸佛。智光明
海。皆從此生。十方所有。諸安立海。悉能示
現。含藏一切佛力解脱。諸菩薩智。能令一切
國土微塵。普能容受無邊法界。成就一切佛
功徳海。顯示如來諸大願海。一切諸佛。所
有法輪。流通護持。使無斷絶。如此世界中。普
賢菩薩。於世尊前。入此三昧。如是盡法界虚
空界。十方三世。微細無礙。廣大光明。佛眼所
見。佛力能到。佛身所現。一切國土。及此
國土。所有微塵。一一塵中。有世界海。微塵數
佛刹。一一刹中。有世界海。微塵數諸佛。一一
佛前。有世界海。微塵數普賢菩薩。皆亦入此
一切諸佛。毘盧遮那。如來藏身三昧
爾時一一普賢菩薩。皆有十方一切諸佛。而
現其前。彼諸如來。同聲讃言。善哉善哉。善男
子。汝能入此一切諸佛。毘盧遮那如來藏身。
菩薩三昧。佛子。此是十方一切諸佛。共加於
汝。以毘盧遮那如來。本願力故。亦以汝修
一切諸佛。行願力故。所謂。能轉一切佛法輪
故。開顯一切如來。智慧海故。普照十方諸
安立海。悉無餘故。令一切衆生。淨治雜染。得
清淨故。普攝一切諸大國土。無所著故。深入
一切諸佛境界。無障礙故。普示一切佛功徳
故。能入一切諸法實相。増智慧故。觀察一
切諸法門故。了知一切衆生根故。能持一切
諸佛如來教文海故
爾時十方一切諸佛。即與普賢菩薩摩訶薩。
能入一切智性力智。與入法界無邊量智。與
成就一切佛境界智。與知一切世界海成壞
智。與知一切衆生界廣大智。與住諸佛甚深
解脱。無差別諸三昧智。與入一切菩薩。諸
根海智。與知一切衆生語言海。轉法輪辭辯
智。與普入法界。一切世界海身智。與得一切
佛音聲智。如此世界中。如來前。普賢菩薩。蒙
諸佛與如是智。如是一切世界海。及彼世界
海。一一塵中。所有普賢。悉亦如是。何以故。
證彼三昧法。如是故。是時十方諸佛。各舒右
手。摩普賢菩薩頂。其手皆以相好莊嚴。妙
網光舒香流焔發。復出諸佛。種種妙音。及以
自在神通之事。過現未來。一切菩薩。普賢願
海。一切如來。清淨法輪。及三世佛。所有影
像。皆於中現。如此世界中。普賢菩薩。爲十
方佛。所共摩頂。如是一切世界海。及彼世界
海。一一塵中。所有普賢。悉亦如是。爲十方佛
之所摩頂
爾時。普賢菩薩。即從是三昧而起。從此三昧
而起時。即從一切世界海微塵數。三昧海
門起。所謂。從知三世。念念無差別。善巧智三
昧門起。從知三世一切法界。所有微塵三昧
門起。從現三世一切佛刹。三昧門起。從現
一切衆生舍宅。三昧門起。從知一切衆生心
海。三昧門起。從知一切衆生。各別名字。三
昧門起。從知十方法界。處所各差別三昧門
起。從知一切微塵中。各有無邊廣大佛身雲。
三昧門起。從演説一切法理趣海。三昧門起。
普賢菩薩。從如是等三昧門起時。其諸菩薩。
一一各得世界海微塵數。三昧海雲。世界海
微塵數。陀羅尼海雲。世界海微塵數。諸法
方便海雲世界海微塵數。辯才門海雲世界
海微塵數。修行海雲。世界海微塵數。普照法
界。一切如來。功徳藏智。光明海雲。世界海微
塵數。一切如來。諸力智慧。無差別方便海雲。
世界海微塵數。一切如來。一一毛孔中。各現
衆刹海雲。世界海微塵數。一一菩薩。示現從
兜率天宮沒。下生成佛。轉正法輪。般涅槃等
海雲如此世界中。普賢菩薩。從三昧起諸菩
薩衆。獲如是益。如是一切世界海。及彼世
界海。所有微塵。一一塵中。悉亦如是
爾時。十方一切世界海。以諸佛威神力。及普
賢菩薩。三昧力故。悉皆微動。一一世界。衆寶
莊嚴。及出妙音。演説諸法。復於一切如來。衆
會道場海中。普雨十種。大摩尼王雲。何等爲
十。所謂。妙金星幢。摩尼王雲光明照耀。摩
尼王雲。寶輪垂下。摩尼王雲。衆寶藏現菩薩
像。摩尼王雲。稱揚佛名。摩尼王雲。光明熾
盛。普照一切佛刹道場。摩尼王雲。光照十
方。種種變化。摩尼王雲稱讃一切菩薩功徳。
摩尼王雲。如日光熾盛。摩尼王雲。悦意樂音。
周聞十方。摩尼王雲普雨如是十種大摩尼
王雲已。一切如來。諸毛孔中。咸放光明。於光
明中。而説頌言
    普賢遍住於諸刹 坐寶蓮華衆所觀
    一切神通靡不現 無量三昧皆能入
    普賢恒以種種身 法界周流悉充滿
    三昧神通方便力 圓音廣説皆無礙
    一切刹中諸佛所 種種三昧現神通
    一一神通悉周遍 十方國土無遺者
    如一切刹如來所 彼刹塵中悉亦然
    所現三昧神通事 毘盧遮那之願力
    普賢身相如虚空 依眞而住非國土
    隨諸衆生心所欲 示現普身等一切
    普賢安住諸大願 獲此無量神通力
    一切佛身所有刹 悉現其形而詣彼
    一切衆海無有邊 分身住彼亦無量
    所現國土皆嚴淨 一刹那中見多劫
    普賢安住一切刹 所現神通勝無比
    震動十方靡不周 令其觀者悉得見
    一切佛智功徳力 種種大法皆成滿
    以諸三昧方便門 示已往昔菩提行
    如是自在不思議 十方國土皆示現
    爲顯普入諸三昧 佛光雲中讃功徳
爾時。一切菩薩衆。皆向普賢。合掌瞻仰。承佛
神力。同聲讃言
    從諸佛法而出生 亦因如來願力起
    眞如平等虚空藏 汝已嚴淨此法身
    一切佛刹衆會中 普賢遍住於其所
    功徳智海光明者 等照十方無不見
    普賢廣大功徳海 遍往十方親近佛
    一切塵中所有刹 悉能詣彼而明現
    佛子我曹常見汝 諸如來所悉親近
    住於三昧實境中 一切國土微塵劫
    佛子能以普遍身 悉詣十方諸國土
    衆生大海咸濟度 法界微塵無不入
    入於法界一切塵 其身無盡無差別
    譬如虚空悉周遍 演説如來廣大法
    一切功徳光明者 如雲廣大力殊勝
    衆生海中皆往詣 説佛所行無等法
    爲度衆生於劫海 普賢勝行皆修習
    演一切法如大雲 其音廣大靡不聞
    國土云何得成立 諸佛云何而出現
    及以一切衆生海 願隨其義如實説
    此中無量大衆海 悉在尊前恭敬住
    爲轉清淨妙法輪 一切諸佛皆隨喜
  大方廣佛華嚴經世界成就品第四
爾時。普賢菩薩摩訶薩。以佛神力。遍觀察一
切世界海。一切衆生海。一切諸佛海。一切法
界海。一切衆生業海。一切衆生根欲海。一
切諸佛法輪海。一切三世海。一切如來願力
海。一切如來神變海。如是觀察已。普告一切
道場衆海。諸菩薩言。佛子。諸佛世尊。知一切
世界海。成壞清淨智。不可思議。知一切衆生
業海智。不可思議。知一切法界。安立海智。不
可思議。説一切無邊佛海智。不可思議。入一
切欲解根海智。不可思議。一念普知一切三
世智。不可思議。顯示一切如來。無量願海智。
不可思議。示現一切佛神變海智。不可思議。
轉法輪智。不可思議。建立演説海。不可思議。
清淨佛身。不可思議。無邊色相海普照明。
不可思議。相及隨好。皆清淨。不可思議。無邊
色相。光明輪海。具足清淨。不可思議。種種色
相。光明雲海。不可思議。殊勝寶焔海。不可思
議。成就言音海。不可思議。示現三種自在
海。調伏成熟一切衆生。不可思議。勇猛調
伏諸衆生海。無空過者。不可思議。安住佛
地。不可思議。入如來境界。不可思議。威力護
持。不可思議。觀察一切佛智所行。不可思議。
諸力圓滿。無能摧伏。不可思議。無畏功徳無
能過者。不可思議。住無差別三昧。不可思議。
神通變化。不可思議。清淨自在智。不可思議。
一切佛法。無能毀壞。不可思議。如是等一切
法。我當承佛神力。及一切如來。威神力故。具
足宣説。爲令衆生。入佛智慧海故。爲令一切
菩薩。於佛功徳海中。得安住故。爲令一切
世界海。一切佛自在。所莊嚴故。爲令一切劫
海中。如來種性。恒不斷故。爲令於一切世界
海中。顯示諸法眞實性故。爲令隨一切衆生。
無量解海。而演説故。爲令隨一切衆生。諸根
海方便。令生諸佛法故。爲令隨一切衆生樂
欲海。摧破一切障礙山故。爲令隨一切衆生
心行海。令淨修治出要道故。爲令一切菩薩。
安住普賢願海中故。是時普賢菩薩。復欲令
無量道場衆海。生歡喜故。令於一切法。増長
愛樂故。令生廣大眞實。信解海故。令淨治普
門法界藏身故。令安立普賢願海故。令淨治
入三世平等智眼故。令増長普照一切世間
藏。大慧海故。令生陀羅尼力。持一切法輪故。
令於一切道場中。盡佛境界。悉開示故。令開
闡一切如來法門故。令増長法界。廣大甚深。
一切智性故。即説頌言
    智慧甚深功徳海 普現十方無量國
    隨諸衆生所應見 光明遍照轉法輪
    十方刹海叵思議 佛無量劫皆嚴淨
    爲化衆生使成熟 出興一切諸國土
    佛境甚深難可思 普示衆生令得入
    其心樂小著諸有 不能通達佛所悟
    若有淨信堅固心 常得親近善知識
    一切諸佛與其力 此乃能入如來智
    離諸諂誑心清淨 常樂慈悲性歡喜
    志欲廣大深信人 彼聞此法生欣悦
    安住普賢諸願地 修行菩薩清淨道
    觀察法界如虚空 此乃能知佛行處
    此諸菩薩獲善利 見佛一切神通力
    修餘道者莫能知 普賢行人方得悟
    衆生廣大無有邊 如來一切皆護念
    轉正法輪靡不至 毘盧遮那境界力
    一切刹土入我身 所住諸佛亦復然
    汝應觀我諸毛孔 我今示汝佛境界
    普賢行願無邊際 我已修行得具足
    普眼境界廣大身 是佛所行應諦聽
爾時普賢菩薩摩訶薩。告諸大衆言。諸佛子。
世界海。有十種事。過去現在未來諸佛。已説。
現説。當説。何者爲十。所謂世界海起具因縁。
世界海所依住。世界海形状。世界海體性。世
界海莊嚴。世界海清淨。世界海佛出興。世界
海劫住。世界海劫轉變差別世界海無差別
門。諸佛子。略説世界海。有此十事。若廣説
者。與世界海微塵數等。過去現在未來諸
佛。已説。現説。當説。諸佛子。略説以十種因
縁故。一切世界海。已成現成當成。何者爲十。
所謂如來神力故。法應如是故。一切衆生行
業故。一切菩薩。成一切智所得故。一切衆生。
及諸菩薩。同集善根故。一切菩薩。嚴淨國土
願力故。一切菩薩。成就不退行願故。一切菩
薩。清淨勝解自在故。一切如來。善根所流。及
一切諸佛成道時。自在勢力故。普賢菩薩自
在願力故。諸佛子。是爲略説十種因縁。若廣
説者。有世界海微塵數。爾時普賢菩薩。欲重
宣其義。承佛威力。觀察十方。而説頌言
    所説無邊衆刹海 毘盧遮那悉嚴淨
    世尊境界不思議 智慧神通力如是
    菩薩修行諸願海 普隨衆生心所欲
    衆生心行廣無邊 菩薩國土遍十方
    菩薩趣於一切智 勤修種種自在力
    無量願海普出生 廣大刹土皆成就
    修諸行海無有邊 入佛境界亦無量
    爲淨十方諸國土 一一土經無量劫
    衆生煩惱所擾濁 分別欲樂非一相
    隨心造業不思議 一切刹海斯成立
    佛子刹海莊嚴藏 離垢光明寶所成
    斯由廣大信解心 十方所住咸如是
    菩薩能修普賢行 遊行法界微塵道
    塵中悉現無量刹 清淨廣大如虚空
    等虚空界現神通 悉詣道場諸佛所
    蓮華座上示衆相 一一身包一切刹
    一念普現於三世 一切刹海皆成立
    佛以方便悉入中 此是毘盧所嚴淨
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。一一世
界海。有世界海微塵數所依住。所謂。或依一
切莊嚴住。或依虚空住。或依一切寶光明住。
或依一切佛光明住。或依一切寶色光明住。
或依一切佛音聲住。或依如幻業生。大力阿
脩羅形。金剛手住。或依一切世主身住。或依
一切菩薩身住。或依普賢菩薩願所生。一切
差別莊嚴海住。諸佛子。世界海。有如是等。世
界海微塵數所依住。爾時普賢菩薩。欲重宣
其義。承佛威力。觀察十方。而説頌言
    遍滿十方虚空界 所有一切諸國土
    如來神力之所加 處處現前皆可見
    或有種種諸國土 無非離垢寶所成
    清淨摩尼最殊妙 熾然普現光明海
    或有清淨光明刹 依止虚空界而住
    或在摩尼寶海中 復有安住光明藏
    如來處此衆會海 演説法輪皆巧妙
    諸佛境界廣無邊 衆生見者心歡喜
    有以摩尼作嚴飾 状如華燈廣分布
    香焔光雲色熾然 覆以妙寶光明網
    或有刹土無邊際 安住蓮華深大海
    廣博清淨與世殊 諸佛妙善莊嚴故
    或有刹海隨輪轉 以佛威神得安住
    諸菩薩衆遍在中 常見無央廣大寶
    或有住於金剛手 或復有住天主身
    毘盧遮那無上尊 常於此處轉法輪
    或依寶樹平均住 香焔雲中亦復然
    或有依諸大水中 有住堅固金剛海
    或有依止金剛幢 或有住於華海中
    廣大神通無不周 毘盧遮那此能現
    或脩或短無量種 其相旋環亦非一
    妙莊嚴藏與世殊 清淨修治乃能見
    如是種種各差別 一切皆依願海住
    或有國土常在空 諸佛如雲悉充遍
    或有在空懸覆住 或時而有或無有
    或有國土極清淨 住於菩薩寶冠中
    十方諸佛大神通 一切皆於此中見
    諸佛音聲咸遍滿 斯由業力之所化
    或有國土周法界 清淨離垢從心起
    如影如幻廣無邊 如因陀網各差別
    或現種種莊嚴藏 依止虚空而建立
    諸業境界不思議 佛力顯示皆令見
    一一國土微塵内 念念示現諸佛刹
    數皆無量等衆生 普賢所作恒如是
    爲欲成熟衆生故 是中修行經劫海
    廣大神變靡不興 法界之中悉周遍
    法界國土一一塵 諸大刹海住其中
    佛雲平等悉彌覆 於一切處咸充滿
    如一塵中自在用 一切塵内亦復然
    諸佛菩薩大神通 毘盧遮那悉能現
    一切廣大諸刹土 如影如幻亦如焔
    十方不見所從生 亦復無來無去處
    滅壞生成互循復 於虚空中無暫已
    莫不皆由清淨願 廣大業力之所持
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。世界海。
有種種差別形相。所謂。或圓或方。或非圓方。
無量差別。或如水漩形。或如山焔形。或如
樹形。或如華形。或如宮殿形。或如衆生形。或
如佛形。如是等。有世界海微塵數。爾時普賢
菩薩。欲重宣其義。承佛威力。觀察十方。而説
頌言
    諸國土海種種別 種種莊嚴種種住
    殊形共美遍十方 汝等咸應共觀察
    其状或圓或有方 或復三維及八隅
    摩尼輪状蓮華等 一切皆由業令異
    或有清淨焔莊嚴 眞金間錯多殊好
    門闥競開無壅滯 斯由業廣意無雜
    刹海無邊差別藏 譬如雲布在虚空
    寶輪布地妙莊嚴 諸佛光明照耀中
    一切國土心分別 種種光明而照現
    佛於如是刹海中 各各示現神通力
    或有雜染或清淨 受苦受樂各差別
    斯由業海不思議 諸流轉法恒如是
    一毛孔内難思刹 等微塵數種種
    一一皆有遍照尊 在衆會中宣妙法
    於一塵中大小刹 種種差別如塵數
    平坦高下各不同 佛悉往詣轉法輪
    一切塵中所現刹 皆是本願神通力
    隨其心樂種種殊 於虚空中悉能作
    一切國土所有塵 一一塵中佛皆入
    普爲衆生起神變 毘盧遮那法如是
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知世
界海。有種種體。所謂。或以一切寶莊嚴爲體。
或以一寶種種莊嚴爲體。或以一切寶光明
爲體。或以種種色光明爲體。或以一切莊嚴
光明爲體。或以不可壞金剛爲體。或以佛力
持爲體。或以妙寶相爲體。或以佛變化爲體。
或以日摩尼輪爲體。或以極微細寶爲體。或
以一切寶焔爲體。或以種種香爲體。或以一
切寶華冠爲體。或以一切寶影像爲體。或以
一切莊嚴所示現爲體。或以一念心。普示現
境界爲體。或以菩薩形寶爲體。或以寶華蕊
爲體。或以佛言音爲體。爾時普賢菩薩。欲重
宣其義。承佛威力。觀察十方。而説頌言
    或有諸刹海 妙寶所合成
    堅固不可壞 安住寶蓮華
    或是淨光明 出生不可知
    一切光莊嚴 依止虚空住
    或淨光爲體 復依光明住
    光雲作嚴飾 菩薩共遊處
    或有諸刹海 從於願力生
    猶如影像住 取説不可得
    或以摩尼成 普放日藏光
    珠輪以嚴地 菩薩悉充滿
    有刹寶焔成 焔雲覆其上
    衆寶光殊妙 皆由業所得
    或從妙相生 衆相莊嚴地
    如冠共持戴 斯由佛化起
    或從心海生 隨心所解住
    如幻無處所 一切是分別
    或以佛光明 摩尼光爲體
    諸佛於中現 各起神通力
    或普賢菩薩 化現諸刹海
    願力所莊嚴 一切皆殊妙
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知世
界海。有種種莊嚴。所謂。或以一切莊嚴具中。
出上妙雲莊嚴。或以説一切菩薩。功徳莊嚴。
或以説一切衆生。業報莊嚴。或以示現一切
菩薩。願海莊嚴。或以表示一切三世佛。影像
莊嚴。或以一念頃。示現無邊劫。神通境界莊
嚴。或以出現一切佛身莊嚴。或以出現一切
寶香雲莊嚴。或以示現一切道場中。諸珍妙
物。光明照耀莊嚴。或以示現一切普賢行願
莊嚴。如是等。有世界海微塵數。爾時普賢菩
薩。欲重宣其義。承佛威力。觀察十方。而説
頌言
    廣大刹海無有邊 皆由清淨業所成
    種種莊嚴種種住 一切十方皆遍滿
    無邊色相寶焔雲 廣大莊嚴非一種
    十方刹海常出現 普演妙音而説法
    菩薩無邊功徳海 種種大願所莊嚴
    此土倶時出妙音 普震十方諸刹網
    衆生業海廣無量 隨其感報各不同
    於一切處莊嚴中 皆由諸佛能演説
    三世所有諸如來 神通普現諸刹海
    一一事中一切佛 如是嚴淨汝應觀
    過去未來現在劫 十方一切諸國土
    於彼所有大莊嚴 一一皆於刹中見
    一切事中無量佛 數等衆生遍世間
    爲令調伏起神通 以此莊嚴國土海
    一切莊嚴吐妙雲 種種華雲香焔雲
    摩尼寶雲常出現 刹海以此爲嚴飾
    十方所有成道處 種種莊嚴皆具足
    流光布逈若彩雲 於此刹海咸令見
    普賢願行諸佛子 等衆生劫勤修習
    無邊國土悉莊嚴 一切處中皆顯現
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知世
界海。有世界海微塵數。清淨方便海。所謂。
諸菩薩親近一切善知識。同善根故。増長廣
大功徳雲。遍法界故。淨修廣大諸勝解故。觀
察一切菩薩境界。而安住故。修治一切諸波
羅蜜。悉圓滿故。觀察一切菩薩諸地。而入住
故。出生一切淨願海故。修習一切出要行故。
入於一切莊嚴海故。成就清淨方便力故。如
是等。有世界海微塵數。爾時普賢菩薩。欲重
宣其義。承佛威力。觀察十方。而説頌言
    一切刹海諸莊嚴 無數方便願力生
    一切刹海常光耀 無量清淨業力起
    久遠親近善知識 同修善業皆清淨
    慈悲廣大遍衆生 以此莊嚴諸刹海
    一切法門三昧等 禪定解脱方便地
    於諸佛所悉淨治 以此出生諸刹海
    發生無量決定解 能解如來等無異
    忍海方便已修治 故能嚴淨無邊刹
    爲利衆生修勝行 福徳廣大常増長
    譬如雲布等虚空 一切刹海皆成就
    諸度無量等刹塵 悉已修行令具足
    願波羅蜜無有盡 清淨刹海從此生
    淨修無等一切法 生起無邊出要行
    種種方便化群生 如是莊嚴國土海
    修習莊嚴方便地 入佛功徳法門海
    普使衆生竭苦源 廣大淨刹皆成就
    力海廣大無與等 普使衆生種善根
    供養一切諸如來 國土無邊悉清淨
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知一
一世界海。有世界海微塵數佛。出現差別。所
謂。或現小身。或現大身。或現短壽。或現長
壽。或唯嚴淨一佛國土。或有嚴淨無量佛土。
或唯顯示一乘法輪。或有顯示不可思議。諸
乘法輪。或現調伏少分衆生。或示調伏無邊
衆生。如是等。有世界海微塵數。爾時普賢菩
薩。欲重宣其義。承佛威力。觀察十方。而説
頌言
    諸佛種種方便門 出興一切諸刹海
    皆隨衆生心所樂 此是如來善權力
    諸佛法身不思議 無色無形無影像
    能爲衆生現衆相 隨其心樂悉令見
    或爲衆生現短壽 或現住壽無量劫
    法身十方普現前 隨冝出現於世間
    或有嚴淨不思議 十方所有諸刹海
    或唯嚴淨一國土 於一示現悉無餘
    或隨衆生心所樂 示現難思種種乘
    或有唯宣一乘法 一中方便現無量
    或有自然成正覺 令少衆生住於道
    或有能於一念中 開悟群迷無有數
    或於毛孔出化雲 示現無量無邊佛
    一切世間皆現覩 種種方便度群生
    或有言音普周遍 隨其心樂而説法
    不可思議大劫中 調伏無量衆生海
    或有無量莊嚴國 衆會清淨儼然坐
    佛如雲布在其中 十方刹海靡不充
    諸佛方便不思議 隨衆生心悉現前
    普住種種莊嚴刹 一切國土皆周遍
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知世
界海。有世界海微塵數劫住。所謂。或有阿僧
祇劫住。或有無量劫住。或有無邊劫住。或有
無等劫住。或有不可數劫住。或有不可稱劫
住。或有不可思劫住。或有不可量劫住。或有
不可説劫住。如是等。有世界海微塵數。爾
時普賢菩薩。欲重宣其義。承佛威力。觀察十
方。而説頌言
    世界海中種種劫 廣大方便所莊嚴
    十方國土咸觀見 數量差別悉明了
    我見十方世界海 劫數無量等衆生
    或長或短或無邊 以佛音聲今演説
    我見十方諸刹海 或住國土微塵劫
    或有一劫或無數 以願種種各不同
    或有純淨或純染 或復染淨二倶雜
    願海安立種種殊 住於衆生心想中
    往昔修行刹塵劫 獲大清淨世界海
    諸佛境界具莊嚴 永住無邊廣大劫
    有名種種寶光明 或名等音焔眼藏
    離塵光明及賢劫 此清淨劫攝一切
    有清淨劫一佛興 或一劫中無量現
    無盡方便大願力 入於一切種種劫
    或無量劫入一劫 或復一劫入多劫
    一切劫海種種門 十方國土皆明現
    或一切劫莊嚴事 於一劫中皆現覩
    或一劫内所莊嚴 普入一切無邊劫
    始從一念終成劫 悉依衆生心想生
    一切刹海劫無邊 以一方便皆清淨
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知世
界海。有世界海微塵數劫轉變差別。所謂。法
如是故。世界海。無量成壞劫轉變。染汚衆生
住故。世界海。成染汚劫轉變。修廣大福衆生
住故。世界海。成染淨劫轉變。信解菩薩住故。
世界海。成染淨劫轉變。無量衆生。發菩提心
故。世界海。純清淨劫轉變。諸菩薩各各遊諸
世界故。世界海。無邊莊嚴劫轉變。十方一切
世界海。諸菩薩雲集故。世界海。無量大莊嚴
劫轉變。諸佛世尊。入涅槃故。世界海。莊嚴滅
劫轉變。諸佛出現於世故。一切世界海。廣博
嚴淨劫轉變。如來神通變化故。世界海。普清
淨劫轉變。如是等。有世界海微塵數。爾時普
賢菩薩。欲重宣其義。承佛威力。觀察十方。而
説頌言
    一切諸國土 皆隨業力生
    汝等應觀察 轉變相如是
    染汚諸衆生 業惑纒可怖
    彼心令刹海 一切成染汚
    若有清淨心 修諸福徳行
    彼心令刹海 雜染及清淨
    信解諸菩薩 於彼劫中生
    隨其心所有 雜染清淨
    無量諸衆生 悉發菩提心
    彼心令刹海 住劫恒清淨
    無量億菩薩 往詣於十方
    莊嚴無有殊 劫中差別見
    一一微塵内 佛刹如塵數
    菩薩共雲集 國土皆清淨
    世尊入涅槃 彼土莊嚴滅
    衆生無法器 世界成雜染
    若有佛興世 一切悉珍好
    隨其心清淨 莊嚴皆具足
    諸佛神通力 示現不思議
    是時諸刹海 一切普清淨
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。應知世
界海。有世界海微塵數無差別。所謂。一一世
界海中。有世界海微塵數。世界無差別。一一
世界海中。諸佛出現。所有威力無差別。一一
世界海中。一切道場遍十方法界無差別。一
一世界海中。一切如來。道場衆會無差別。一
一世界海中。一切佛光明。遍法界無差別。一
一世界海中。一切佛變化。名號無差別。一一
世界海中。一切佛音聲。普遍世界海。無邊劫
住無差別。一一世界海中。法輪方便無差別。
一一世界海中。一切世界海。普入一塵無差
別。一一世界海中。一一微塵。一切三世。諸
佛世尊。廣大境界。皆於中現無差別。諸佛
子。世界海無差別。略説如是。若廣説者。有
世界海微塵數。爾時普賢菩薩。欲重宣其
義。承佛威力。觀察十方。而説頌言
    一微塵中多刹海 處所各別悉嚴淨
    如是無量入一中 一一區分無雜越
    一一塵内難思佛 隨衆生心普現前
    一切刹海靡不周 如是方便無差別
    一一塵中諸樹王 種種莊嚴悉垂布
    十方國土皆同現 如是一切無差別
    一一塵内微塵衆 悉共圍遶人中主
    出過一切遍世間 亦不迫隘相雜亂
    一一塵中無量光 普遍十方諸國土
    悉現諸佛菩提行 一切刹海無差別
    一一塵中無量身 變化如雲普周遍
    以佛神通導群品 十方國土亦無別
    一一塵中説衆法 其法清淨如輪轉
    種種方便自在門 一切皆演無差別
    一塵普演諸佛音 充滿法器諸衆生
    遍住刹海無央劫 如是音聲亦無異
    刹海無量妙莊嚴 於一塵中無不入
    如是諸佛神通力 一切皆由業性起
    一一塵中三世佛 隨其所樂悉令見
    體性無來亦無去 以願力故遍世間
大方廣佛華嚴經卷第七
大方廣佛華嚴經卷第八
 *于闐國三*藏實叉難陀*奉 制譯 
  華藏世界品第五之一
爾時普賢菩薩。復告大衆言諸佛子此華藏
莊嚴世界海。是毘盧遮那如來。往昔於世界
海微塵數劫修菩薩行時。一一劫中。親近世
界海微塵數佛。一一佛所。淨修世界海微塵
數。大願之所嚴淨。諸佛子。此華藏莊嚴世界
海。有須彌山。微塵數風輪所持其最下風輪。
名平等住。能持其上。一切寶焔。熾然莊嚴。次
上風輪。名出生種種寶莊嚴。能持其上。淨
光照耀。摩尼王幢。次上風輪。名寶威徳。能
持其上。一切寶鈴。次上風輪。名平等焔。能
持其上。日光明相。摩尼王輪。次上風輪。名
種種普莊嚴。能持其上。光明輪華。次上風輪。
名普清淨。能持其上。一切華焔師子座。次上
風輪。名聲遍十方。能持其上。一切珠王幢。次
上風輪。名一切寶光明。能持其上。一切摩
尼王樹華。次上風輪。名速疾普持。能持其上。
一切香摩尼須彌雲。次上風輪。名種種宮殿
遊行。能持其上。一切寶色香臺雲。諸佛子。
彼須彌山微塵數風輪。最在上者。名殊勝威
光藏。能持普光摩尼。莊嚴香水海。此香水
海。有大蓮華。名種種光明蕊香幢。華藏莊嚴
世界海。住在其中。四方均平。清淨堅固。金
剛輪山。周匝圍遶。地海衆樹。各有區別。是
時普賢菩薩。欲重宣其義。承佛神力。觀察十
方。而説頌言
    世尊往昔於諸有 微塵佛所修淨業
    故獲種種寶光明 華藏莊嚴世界海
    廣大悲雲遍一切 捨身無量等刹塵
    以昔劫海修行力 今此世界無諸垢
    放大光明遍住空 風力所持無動搖
    佛藏摩尼普嚴飾 如來願力令清淨
    普散摩尼妙藏華 以昔願力空中住
    種種堅固莊嚴海 光雲垂布滿十方
    諸摩尼中菩薩雲 普詣十方光熾然
    光焔成輪妙華飾 法界周流靡不遍
    一切寶中放淨光 其光普照衆生海
    十方國土皆周遍 咸令出苦向菩提
    寶中佛數等衆生 從其毛孔出化形
    梵主帝釋輪王等 一切衆生及諸佛
    化現光明等法界 光中演説諸佛名
    種種方便示調伏 普應群心無不盡
    華藏世界所有塵 一一塵中見法界
    寶光現佛如雲集 此是如來刹自在
    廣大願雲周法界 於一切劫化群生
    普賢智地行悉成 所有莊嚴從此出
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此華藏
莊嚴世界海。大輪圍山。住日珠王蓮華之上。
栴檀摩尼。以爲其身。威徳寶王。以爲其峯。妙
香摩尼。而作其輪。焔藏金剛。所共成立。一切
香水。流注其間。衆寶爲林。妙華開敷。香草布
地。明珠間飾。種種香華。處處盈滿。摩尼爲
網。周匝垂覆。如是等。有世界海微塵數。衆妙
莊嚴。爾時普賢菩薩。欲重宣其義。承佛神力。
觀察十方。而説頌言
    世界大海無有邊 寶輪清淨種種色
    所有莊嚴盡奇妙 此由如來神力起
    摩尼寶輪妙香輪 及以眞珠燈焔輪
    種種妙寶爲嚴飾 清淨輪圍所安住
    堅固摩尼以爲藏 閻浮檀金作嚴飾
    舒光發焔遍十方 内外映徹皆清淨
    金剛摩尼所集成 復雨摩尼諸妙寶
    其寶精奇非一種 放淨光明普嚴麗
    香水分流無量色 散諸華寶及栴檀
    衆蓮競發如衣布 珍草羅生悉芬馥
    無量寶樹普莊嚴 開華發蕊色熾然
    種種名衣在其内 光雲四照常圓滿
    無量無邊大菩薩 執蓋焚香充法界
    悉發一切妙音聲 普轉如來正法輪
    諸摩尼樹寶末成 一一寶末現光明
    毘盧遮那清淨身 悉入其中普令見
    諸莊嚴中現佛身 無邊色相無央數
    悉往十方無不遍 所化衆生亦無限
    一切莊嚴出妙音 演説如來本願輪
    十方所有淨刹海 佛自在力咸令遍
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此世界
海。大輪圍山内。所有大地。一切皆以金剛所
成。堅固莊嚴。不可沮壞。清淨平坦。無有高
下。摩尼爲輪。衆寶爲藏。一切衆生。種種形
状。諸摩尼寶。以爲間錯。散衆寶末。布以蓮
華。香藏摩尼。分置其間。諸莊嚴具。充遍如
雲。三世一切。諸佛國土。所有莊嚴。而爲校
飾。摩尼妙寶。以爲其網。普現如來。所有境
界。如天帝網。於中布列。諸佛子。此世界海
地。有如是等。世界海微塵數莊嚴。爾時普賢
菩薩。欲重宣其義。承佛神力。觀察十方。而
説頌言
    其地平坦極清淨 安住堅固無能壞
    摩尼處處以爲嚴 衆寶於中相間錯
    金剛爲地甚可悦 寶輪寶網具莊嚴
    蓮華布上皆圓滿 妙衣彌覆悉周遍
    菩薩天冠寶瓔珞 悉布其地爲嚴好
    栴檀摩尼普散中 咸舒離垢妙光明
    寶華發焔出妙光 光焔如雲照一切
    散此妙華及衆寶 普覆於地爲嚴飾
    密雲興布滿十方 廣大光明無有盡
    普至十方一切土 演説如來甘露法
    一切佛願摩尼内 普現無邊廣大劫
    最勝智者昔所行 於此寶中無不見
    其地所有摩尼寶 一切佛刹咸來入
    彼諸佛刹一一塵 一切國土亦入中
    妙寶莊嚴華藏界 菩薩遊行遍十方
    演説大士諸弘願 此是道場自在力
    摩尼妙寶莊嚴地 放淨光明備衆飾
    充滿法界等虚空 佛力自然如是現
    諸有修治普賢願 入佛境界大智人
    能知於此刹海中 如是一切諸神變
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此世界
海大地中。有不可説。佛刹微塵數香水海。
一切妙寶。莊嚴其底。妙香摩尼。莊嚴其岸。毘
盧遮那。摩尼寶王。以爲其網。香水映徹。具衆
寶色。充滿其中。種種寶華。旋布其上。栴檀細
末。澄垽其下。演佛言音。放寶光明。無邊菩
薩。持種種蓋。現神通力。一切世界。所有莊
嚴。悉於中現。十寶階陛。行列分布。十寶欄
楯。周匝圍遶。四天下微塵數。一切寶莊嚴。芬
陀利華。敷榮水中。不可説百千億。那由他數。
十寶尸羅幢。恒河沙數。一切寶衣鈴網幢。恒
河沙數。無邊色相。寶華樓閣。百千億那由他
數。十寶蓮華城。四天下微塵數。衆寶樹林。寶
焔摩尼。以爲其網。恒河沙數栴檀香。諸佛言
音。光焔摩尼。不可説百千億。那由他數。衆寶
垣牆。悉共圍遶。周遍嚴飾。爾時普賢菩薩。欲
重宣其義。承佛神力。觀察十方。而説頌言
    此世界中大地上 有香水海摩尼嚴
    清淨妙寶布其底 安住金剛不可壞
    香藏摩尼積成岸 日焔珠輪布若雲
    蓮華妙寶爲瓔珞 處處莊嚴淨無垢
    香水澄渟具衆色 寶華旋布放光明
    普震音聲聞遠近 以佛威神演妙法
    階陛莊嚴具衆寶 復以摩尼爲間飾
    周迴欄楯悉寶成 蓮華珠網如雲布
    摩尼寶樹列成行 華蕊敷榮光赫奕
    種種樂音恒競奏 佛神通力令如是
    種種妙寶芬陀利 敷布莊嚴香水海
    香焔光明無暫停 廣大圓滿皆充遍
    明珠寶幢恒熾盛 妙衣垂布爲嚴飾
    摩尼鈴網演法音 令其聞者趣佛智
    妙寶蓮華作城廓 衆彩摩尼所嚴瑩
    眞珠雲影布四隅 如是莊嚴香水海
    垣牆繚繞皆周匝 樓閣相望布其上
    無量光明恒熾然 種種莊嚴清淨海
    毘盧遮那於往昔 種種刹海皆嚴淨
    如是廣大無有邊 悉是如來自在力
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。一一香
水海。各有四天下。微塵數香水河。右旋圍遶。
一切皆以金剛爲岸。淨光摩尼。以爲嚴飾。常
現諸佛。寶色光雲。及諸衆生。所有言音。其河
所有。漩澓之處。一切諸佛。所修因行。種種
形相。皆從中出。摩尼爲網。衆寶鈴鐸。諸世界
海。所有莊嚴。悉於中現。摩尼寶雲。以覆其
上。其雲普現華藏世界。毘盧遮那。十方化佛。
及一切佛。神通之事。復出妙音。稱揚三世。佛
菩薩名。其香水中。常出一切寶焔光雲。相續
不絶若廣説者。一一河各有世界海。微塵數
莊嚴。爾時普賢菩薩。欲重宣其義。承佛
力。觀察十方。而説頌言
    清淨香流滿大河 金剛妙寶爲其岸
    寶末爲輪布其地 種種嚴飾皆珍好
    寶階行列妙莊嚴 欄楯周迴悉殊麗
    眞珠爲藏衆華飾 種種纓鬘共垂下
    香水寶光清淨色 恒吐摩尼競疾流
    衆華隨浪皆搖動 悉奏樂音宣妙法
    細末栴檀作泥垽 一切妙寶同洄澓
    香藏氛氳布在中 發焔流芬普周遍
    河中出生諸妙寶 悉放光明色熾然
    其光布影成臺座 華蓋珠瓔皆具足
    摩尼王中現佛身 光明普照十方刹
    以此爲輪嚴飾地 香水映徹常盈滿
    摩尼爲網金爲鐸 遍覆香河演佛音
    克宣一切菩提道 及以普賢之妙行
    寶岸摩尼極清淨 恒出如來本願音
    一切諸佛曩所行 其音普演皆令見
    其河所有*漩流處 菩薩如雲常踊出
    悉往廣大刹土中 乃至法界咸充滿
    清淨珠王布若雲 一切香河悉彌覆
    其珠等佛眉間相 炳然顯現諸佛影
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此諸香
水河。兩間之地。悉以妙寶。種種莊嚴。一一各
有四天下。微塵數衆寶莊嚴。芬陀利華。周匝
遍滿。各有四天下微塵數。衆寶樹林。次第行
列。一一樹中。恒出一切諸莊嚴雲。摩尼寶王。
照耀其間。種種華香。處處盈滿。其樹復出微
妙音聲。説諸如來。一切劫中。所修大願。復散
種種摩尼寶王。充遍其地。所謂。蓮華輪摩尼
寶王。香焔光雲。摩尼寶王種種嚴飾。摩尼寶
王。現不可思議。莊嚴色摩尼寶王。日光明衣
藏。摩尼寶王。周遍十方。普垂布光網雲。摩尼
寶王現一切諸佛神變。摩尼寶王。現一切衆
生業報海。摩尼寶王。如是等。有世界海微塵
數。其香水河。兩間之地。一切悉具如是莊
嚴。爾時普賢菩薩。欲重宣其義。承佛神力。觀
察十方。而説頌言
    其地平坦極清淨 眞金摩尼共嚴飾
    諸樹行列蔭其中 聳幹垂條華若雲
    枝條妙寶所莊嚴 華焔成輪光四照
    摩尼爲果如雲布 普使十方常現覩
    摩尼布地皆充滿 衆華寶末共莊嚴
    復以摩尼作宮殿 悉現衆生諸影像
    諸佛影像摩尼王 普散其地靡不周
    如是赫奕遍十方 一一塵中咸見佛
    妙寶莊嚴善分布 眞珠燈網相間錯
    處處悉有摩尼輪 一一皆現佛神通
    衆寶莊嚴放大光 光中普現諸化佛
    一一周行靡不遍 悉以十力廣開演
    摩尼妙寶芬陀利 一切水中咸遍滿
    其華種種各不同 悉現光明無盡歇
    三世所有諸莊嚴 摩尼果中皆顯現
    體性無生不可取 此是如來自在力
    此地一切莊嚴中 悉現如來廣大身
    彼亦不來亦不去 佛昔願力皆令見
    此地一一微塵中 一切佛子修行道
    各見所記當來刹 隨其意樂悉清淨
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。諸佛世
尊世界海。莊嚴不可思議。何以故。諸佛子。此
華藏莊嚴世界海。一切境界。一一皆以世界
海微塵數。清淨功徳之所莊嚴。爾時普賢菩
薩。欲重宣其義。承佛神力。觀察十方。而説頌

    此刹海中一切處 悉以衆寶爲嚴飾
    發焔騰空布若雲 光明洞徹常彌覆
    摩尼吐雲無有盡 十方佛影於中現
    神通變化靡暫停 一切菩薩咸來集
    一切摩尼演佛音 其音美妙不思議
    毘盧遮那昔所行 於此寶内恒聞見
    清淨光明遍照尊 莊嚴具中皆現影
    變化分身衆圍遶 一切刹海咸周遍
    所有化佛皆如幻 求其來處不可得
    以佛境界威神力 一切刹中如是現
    如來自在神通事 悉遍十方諸國土
    以此刹海淨莊嚴 一切皆於寶中見
    十方所有諸變化 一切皆如鏡中像
    但由如來昔所行 神通願力而出生
    若有能修普賢行 入於菩薩勝智海
    能於一切微塵中 普現其身淨衆刹
    不可思議億大劫 親近一切諸如來
    如其一切之所行 一刹那中悉能現
    諸佛國土如虚空 無等無生無有相
    爲利衆生普嚴淨 本願力故住其中
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此中有
何等世界住。我今當説。諸佛子。此不可説。
佛刹微塵數。香水海中。有不可説。佛刹微
塵數。世界種安住。一一世界種。復有不可説。
佛刹微塵數世界。諸佛子。彼諸世界種。於
世界海中。各各依住。各各形状。各各體性。
各各方所。各各趣入。各各莊嚴。各各分齊。各
各行列。各各無差別。各各力加持。諸佛子。此
世界種。或有依大蓮華海住。或有依無邊色。
寶華海住。或有依一切眞珠藏寶。瓔珞海住。
或有依香水海住。或有依一切華海住。或有
依摩尼寶網海住。或有依漩流光海住。或有
依菩薩。寶莊嚴冠海住。或有依種種衆生
身海住。或有依一切佛音聲。摩尼王海住。
如是等。若廣説者。有世界海微塵數。諸佛子。
彼一切世界種。或有作須彌山形。或作江
河形。或作迴轉形。或作*漩流形。或作輪輞
形。或作壇墠形。或作樹林形。或作樓閣形。或
作山幢形。或作普方形。或作胎藏形。或作
蓮華形。或作佉勒迦形。或作衆生身形。或作
雲形。或作諸佛相好形。或作圓滿光明形。或
作種種珠網形。或作一切門闥形。或作諸莊
嚴具形。如是等。若廣説者。有世界海微塵數。
諸佛子。彼一切世界種。或有以十方摩尼雲
爲體。或有以衆色焔爲體。或有以諸光明爲
體。或有以寶香焔爲體。或有以一切寶莊嚴。
多羅華爲體。或有以菩薩影像爲體。或有以
諸佛光明爲體。或有以佛色相爲體。或有以
一寶光爲體。或有以衆寶光爲體。或有以一
切衆生。福徳海音聲爲體。或有以一切衆生。
諸業海音聲爲體。或有以一切佛境界。清淨
音聲爲體。或有以一切菩薩。大願海音聲爲
體。或有以一切佛。方便音聲爲體。或有以一
切刹莊嚴具。成壞音聲爲體。或有以無邊佛
音聲爲體。或有以一切佛。變化音聲爲體。或
有以一切衆生。善音聲爲體。或有以一切佛
功徳海。清淨音聲爲體。如是等。若廣説者。有
世界海微塵數。爾時普賢菩薩。欲重宣其義。
承佛神力。觀察十方。而説頌言
    刹種堅固妙莊嚴 廣大清淨光明藏
    依止蓮華寶海住 或有住於香海等
    須彌城樹壇墠形 一切刹種遍十方
    種種莊嚴形相別 各各布列而安住
    或有體是淨光明 或是華藏及寶雲
    或有刹種焔所成 安住摩尼不壞藏
    燈雲焔彩光明等 種種無邊清淨色
    或有言音以爲體 是佛所演不思議
    或是願力所出音 神變音聲爲體性
    一切衆生大福業 佛功徳音亦如是
    刹種一一差別門 不可思議無有盡
    如是十方皆遍滿 廣大莊嚴現神力
    十方所有廣大刹 悉來入此世界種
    雖見十方普入中 而實無來無所入
    以一刹種入一切 一切入一亦無餘
    體相如本無差別 無等無量悉周遍
    一切國土微塵中 普見如來在其所
    願海言音若雷震 一切衆生悉調伏
    佛身周遍一切刹 無數菩薩亦充滿
    如來自在無等倫 普化一切諸含識
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此不
可説。佛刹微塵數香水海。在華藏莊嚴。世界
海中。如天帝網。分布而住。諸佛子。此最中央
香水海。名無邊妙華光。以現一切菩薩形。摩
尼王幢爲底。出大蓮華。名一切香。摩尼王莊
嚴。有世界種。而住其上。名普照十方。熾然寶
光明。以一切莊嚴具爲體。有不可説佛刹。微
塵數世界。於中布列。其最下方有世界。名最
勝光遍照。以一切金剛莊嚴。光耀輪爲際。依
衆寶摩尼華而住。其状猶如摩尼寶形。一切
寶華莊嚴雲。彌覆其上。佛刹微塵數世界。周
匝圍遶。種種安住。種種莊嚴。佛號淨眼離垢
燈。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名種種
香。蓮華妙莊嚴。以一切莊嚴具爲際。依寶蓮
華網而住。其状猶如師子之座。一切寶色珠
帳雲。彌覆其上。二佛刹微塵數世界。周匝
圍遶。佛號師子光勝照。此上過佛刹。微塵數
世界。有世界。名一切寶莊嚴普照光。以香風
輪爲際。依種種寶華瓔珞住。其形八隅。妙光
摩尼日輪雲。而覆其上。三佛刹微塵數世界。
周匝圍遶。佛號淨光智勝幢。此上過佛刹。微
塵數世界。有世界。名種種光明華莊嚴。以一
切寶王爲際。依衆色金剛。尸羅幢海住。其状
猶如摩尼蓮華。以金剛摩尼寶光雲。而覆其
上。四佛刹微塵數世界。周匝圍遶純一清淨。
佛號金剛光明無量精進力善出現。此上過
佛刹。微塵數世界。有世界。名普放妙華光。以
一切寶鈴。莊嚴網爲際。依一切樹林莊嚴。寶
輪網海住。其形普方。而多有隅角。梵音摩尼
王雲。以覆其上。五佛刹微塵數世海。周匝圍
遶。佛號香光喜力海。此上過佛刹。微塵數世
界。有世界。名淨妙光明。以寶王莊嚴幢爲際。
依金剛宮殿海住。其形四方。摩尼輪髻帳雲。
而覆其上。六佛刹微塵數世界。周匝圍遶。佛
號普光自在幢。此上過佛刹。微塵數世界。有
世界。名衆華焔莊嚴。以種種華莊嚴爲際。依
一切寶色焔海住。其状猶如樓閣之形。一切
寶色衣。眞珠欄楯雲而覆其上。七佛刹微塵
數世界。周匝圍遶。純一清淨。佛號歡喜海功
徳名稱自在光。此上過佛刹。微塵數世界。有
世界。名出生威力地。以出一切聲。摩尼王莊
嚴爲際。依種種寶色。蓮華座虚空海住。其状
猶如因陀羅網。以無邊色華網雲。而覆其上。
八佛刹微塵數世界。周匝圍遶。佛號廣大名
稱智海幢。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。
名出妙音聲。以心王摩尼。莊嚴輪爲際。依恒
出一切。妙音聲莊嚴雲。摩尼王海住。其状
猶如梵天身形。無量寶莊嚴。師子座雲。而覆
其上。九佛刹微塵數世界。周匝圍遶。佛號清
淨月光明相無能摧伏。此上過佛刹。微塵數
世界。有世界。名金剛幢。以無邊莊嚴。眞珠藏
寶。瓔珞爲際。依一切莊嚴。寶師子座。摩尼
海住。其状周圓。十須彌山。微塵數。一切香摩
尼華。須彌雲。彌覆其上。十佛刹微塵數世界。
周匝圍遶。純一清淨。佛號一切法海最勝王。
此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名恒出
現帝青寳光明。以極堅牢。不可壞金剛。莊嚴
爲際。依種種殊異華海住。其状猶如半月之
形。諸天寶帳雲。而覆其上。十一佛刹微塵數
世界。周匝圍遶。佛號無量功徳法。此上過佛
刹。微塵數世界。有世界。名光明照耀。以普
光莊嚴爲際。依華旋香水海住。状如華旋。
種種衣雲。而覆其上。十二佛刹微塵數世界。
周匝圍遶。佛號超釋梵。此上過佛刹。微塵
數世界。至此世界。名娑婆。以金剛莊嚴爲
際。依種種色。風輪所持。蓮華網住。状如虚
空。以普圓滿天宮殿。莊嚴虚空而覆其上。
十三佛刹微塵數世界。周匝圍遶。其佛即是
毘盧遮那如來世尊。此上過佛刹。微塵數世
界。有世界。名寂靜離塵光。以一切寶莊嚴爲
際。依種種寶衣海住。其状猶如執金剛形。無
邊色金剛雲。而覆其上。十四佛刹微塵數世
界。周匝圍遶。佛號遍法界勝音。此上過佛刹。
微塵數世界。有世界。名衆妙光明燈。以一
切莊嚴帳爲際。依淨華網海住。其状猶如
字之形。摩尼樹香水海雲。而覆其上。十五
佛刹微塵數世界。周匝圍遶。純一清淨。佛
號不可摧伏力普照幢。此上過佛刹。微塵數
世界。有世界。名清淨光遍照。以無盡寶雲。摩
尼王爲際。依種種香焔蓮華海住。其状猶如
龜甲之形。圓光摩尼輪栴檀雲。而覆其上。十
六佛刹微塵數世界。周匝圍遶。佛號清淨日
功徳眼。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。
名寶莊嚴藏。以一切衆生形。摩尼王爲際。依
光明藏。摩尼王海住。其形八隅。以一切輪圍
山。寶莊嚴華樹網。彌覆其上。十七佛刹微塵
數世界。周匝圍遶。佛號無礙智光明遍照十
方。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名離
塵。以一切殊妙相。莊嚴爲際。依衆妙華。師子
座海住。状如珠瓔。以一切寶香。摩尼王圓
光雲。而覆其上。十八佛刹微塵數世界。周
匝圍遶。純一清淨。佛號無量方便最勝幢。此
上過佛刹。微塵數世界。有世界。名清淨光普
照。以出無盡寶雲。摩尼王爲際。依無量色香
焔。須彌山海住。其状猶如寶華旋布。以無
邊色光明。摩尼王帝青雲。而覆其上。十九
佛刹微塵數世界。周匝圍遶。佛號普照法界
虚空光。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。
名妙寶焔。以普光明。日月寶爲際。依一切諸
天形。摩尼王海住。其状猶如寶莊嚴具。以一
切寶衣幢雲。及摩尼燈藏網。而覆其上。二
十佛刹微塵數世界。周匝圍遶。純一清淨。
佛號福徳相光明。諸佛子。此遍照十方熾然
寶光明世界種。有如是等。不可説。佛刹微
塵數。廣大世界。各各所依住。各各形状。各各
體性。各各方面。各各趣入。各各莊嚴。各各分
齊。各各行列。各各無差別。各各力加持。周匝
圍遶所謂。十佛刹微塵數。迴轉形世界。十佛
刹微塵數。江河形世界。十佛刹微塵數。*漩
流形世界。十佛刹微塵數。輪輞形世界。十佛
刹微塵數。壇墠形世界。十佛刹微塵數。樹林
形世界。十佛刹微塵數。樓觀形世界。十佛刹
微塵數。尸羅幢形世界。十佛刹微塵數。普方
形世界。十佛刹微塵數。胎藏形世界。十佛刹
微塵數。蓮華形世界。十佛刹微塵數。佉勒迦
形世界。十佛刹微塵數。種種衆生形世界。十
佛刹微塵數。佛相形世界。十佛刹微塵數。圓
光形世界。十佛刹微塵數。雲形世界。十佛
刹微塵數。網形世界。十佛刹微塵數。門闥形
世界。如是等有不可説。佛刹微塵數。此一一
世界。各有十佛刹微塵數。廣大世界。周匝圍
遶。此諸世界。一一復有如上所説。微塵數世
界。而爲眷屬。如是所説。一切世界。皆在此無
邊妙華光。香水海。及圍遶此海。香水河中
大方廣佛華嚴經卷第八大方廣佛華嚴經卷第九
 *于闐國三*藏實叉難陀*奉 制譯 
  華藏世界品第五之二
爾時普賢菩薩。復告大衆言。諸佛子。此無邊
妙華光。香水海東。次有香水海。名離垢焔藏。
出大蓮華。名一切香。摩尼王妙莊嚴。有世界
種而住其上。名遍照刹旋。以菩薩行吼音爲
體。此中最下方。有世界。名宮殿莊嚴幢。其形
四方。依一切寶。莊嚴海住。蓮華光網雲。彌覆
其上。佛刹微塵數。世界圍遶。純一清淨。佛號
眉間光遍照。此上過佛刹。微塵數世界。有世
界。名徳華藏。其形周圓。依一切寶。華蕊海
住。眞珠幢。師子座雲。彌覆其上。二佛刹微塵
數。世界圍遶。佛號一切無邊法海慧。此上過
佛刹。微塵數世界。有世界。名善變化妙香輪。
形如金剛依一切寶。莊嚴鈴網海住。種種莊
嚴圓光雲。彌覆其上。三佛刹微塵數。世界圍
遶。佛號功徳相光明普照。此上過佛刹。微塵
數世界。有世界。名妙色光明。其状猶如摩尼
寶輪。依無邊色寶。香水海住。普光明眞珠。樓
閣雲彌覆其上。四佛刹微塵數。世界圍遶純
一清淨。佛號善眷屬出興遍照。此上過佛刹。
微塵數世界。有世界。名善蓋覆。状如蓮華。
依金剛香水海住。離塵光明香水雲。彌覆其
上。五佛刹微塵數。世界圍遶。佛號法喜無
盡慧。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名
尸利華光輪。其形三角。依一切堅固。寶莊嚴
海住。菩薩摩尼冠光明。彌覆其上。六佛刹微
塵數。世界圍遶。佛號清淨普光明雲。此上過
佛刹。微塵數世界。有世界。名寶蓮華莊嚴。形
如半月。依一切蓮華。莊嚴海住。一切寶華雲。
彌覆其上。七佛刹微塵數。世界圍遶。純一清
淨。佛號功徳華清淨眼。此上過佛刹。微塵數
世界。有世界。名無垢焔莊嚴。其状猶如寶燈
行列。依寶焔藏海住。常雨香水。種種身雲。彌
覆其上。八佛刹微塵數。世界圍遶。佛號慧力
無能勝。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名
妙梵音。形如卐字。依寶衣幢海住。一切華
莊嚴帳雲。彌覆其上。九佛刹微塵數。世界圍
遶。佛號廣大目如空中淨月。此上過佛刹。微
塵數世界。有世界。名微塵數音聲。其状猶如
因陀羅網。依一切寶水海住。一切樂音寶蓋
雲。彌覆其上。十佛刹微塵數。世界圍遶。純一
清淨。佛號金色須彌燈。此上過佛刹。微塵數
世界。有世界。名寶色莊嚴。形如*卐字。依帝
釋形。寶王海住。日光明華雲。彌覆其上。十一
佛刹微塵數。世界圍遶。佛號迴照法界光明
智。此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名金色
妙光。其状猶如廣大城廓。依一切寶。莊嚴海
住。道場寶華雲。彌覆其上。十二佛刹微塵數。
世界圍遶。佛號寶燈普照幢。此上過佛刹。
微塵數世界。有世界。名遍照光明輪。状如華
旋。依寶衣旋海住。佛音聲寶王樓閣雲。彌覆
其上。十三佛刹微塵數。世界圍遶。純一清淨。
佛號蓮華焔遍照。此上過佛刹。微塵數世界。
有世界。名寶藏莊嚴。状如四洲。依寶瓔珞須
彌住。寶焔摩尼雲彌覆其上。十四佛刹微塵
數。世界圍遶。佛號無盡福開敷華。此上過佛
刹。微塵數世界。有世界。名如鏡像普現。其状
猶如阿脩羅身。依金剛蓮華海住。寶冠光影
雲。彌覆其上。十五佛刹微塵數。世界圍遶。
佛號甘露音。此上過佛刹。微塵數世界。有世
界。名栴檀月。其形八隅。依金剛栴檀寶海住。
眞珠華摩尼雲。彌覆其上。十六佛刹微塵數。
世界圍遶。純一清淨。佛號最勝法無等智。
此上過佛刹。微塵數世界。有世界。名離垢光
明。其状猶如香水漩流。依無邊色寶光海
住。妙香光明雲。彌覆其上。十七佛刹微塵數。
世界圍遶。佛號遍照虚空光明音。此上過佛
刹。微塵數世界。有世界。名妙華莊嚴。其状猶
如旋遶之形。依一切華海住。一切樂音摩尼
雲。彌覆其上。十八佛刹微塵數。世界圍遶。
佛號普現勝光明。此上過佛刹。微塵數世界。
有世界。名勝音莊嚴。其状猶如師子之座。依
金師子座海住。衆色蓮華藏。師子座雲。彌
覆其上。十九佛刹微塵數。世界圍遶。佛號無
邊功徳稱普光明。此上過佛刹。微塵數世界。
有世界。名高勝燈。状如佛掌。依寶衣服香幢
海住。日輪普照。寶王樓閣雲。彌覆其上。二十
佛刹微塵數。世界圍遶。純一清淨。佛號普照
虚空燈
諸佛子。此離垢焔藏香水海南。次有香水海。
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]