大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0278_ 佛馱跋陀羅譯 ) in Vol. 09

[First] [Prev+100] [Prev] 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

十種無*礙解脱。何等爲十。一切諸佛。於一
微塵中。悉能普現不可説不可説諸佛出世。
一切諸佛。於一微塵中。悉能普現不可説不
可説諸佛轉淨法輪。一切諸佛。於一微塵
中。教化調伏不可説不可説衆生。一切諸
佛。於一微塵中。普現不可説不可説佛刹。
一切諸佛。於一微塵中。授不可説不可説菩
薩記。一切諸佛。於一微塵中。普現三世諸
佛出世。一切諸佛。於一微塵中。普現三世
一切佛刹。一切諸佛。於一微塵中。普現三
世諸佛自在神力。一切諸佛。於一微塵中。普
現三世一切衆生。一切諸佛。於一微塵中。
普現三世一切諸佛佛事。佛子。是爲一切諸
佛十種無*礙解脱
大方廣佛華嚴經卷第三十一大方廣佛華嚴經卷第三十二
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  如來相海品第二十九
爾時普賢菩薩摩訶薩。告諸菩薩言。佛子。
諦聽諦聽善思念之。當爲汝説如來相海。
如來頂上有大人相。名曰明淨。三十二寶
以爲莊嚴。普放無量大光明網。遍照一切
十方世界。如來頂上有大人相。名曰普照佛
方便海。圓滿雜寶以爲莊嚴。種種摩尼寶王
莊嚴。金剛光明世界所起。普照一切法界。
如來頂上有大人相。名充滿法界雲。妙寶光
明。普照一切法界一切世界。如來功徳智慧
十方世界海雲。菩薩功徳海雲。如來頂上有
大人相。名曰普照。悉現不可思議諸佛世
界。金剛摩尼妙寶光明。觀無厭足。如衆寶
華聚奮迅。普照一切法界佛寶光明。如來
頂上有大人相。名瑠璃寶。普照一切法界大
自在雲。摩尼寶王相種種莊嚴。普照一切十
方世界。歎佛功徳因縁所起。悉放如來大
寶光雲。普照菩薩於道場樹結跏趺坐。普
現菩薩自在神力覺如來力。普照一切十
方佛刹六種震動。於大法界虚空中。普現
無量自在一切智雲。如來頂上有大人相。名
曰平等。如來音聲燈雲離垢寶海。放諸光
明。普照一切法界十方世界菩薩功徳海。安
立三世佛智幢海。如來頂上有大人相。名佛
光廣雲。伊那羅寶如意王寶摩尼王寶。以爲
莊嚴。普照一切世界法界。菩薩光焔燈雲。普
照一切如來妙色音聲海。及世界海淨佛力
海。如來有大人相。名圓滿光明雲。種種寶
華莊嚴。瑠璃摩尼寶王光明。讃歎法身及諸
菩薩。一切十方世界海中。歎如來地。令一
切衆生趣向如來諸力境界。普現無量無邊
如來淨地離垢清淨。放大光明。普照一切諸
佛世界。如來有大人相。名菩薩行藏光明
雲。無量世界中如來。放無量種種色寶光明。
普照一切法界佛刹。出生無量如來妙音。皆
悉分別演説如來甚深大法。如來有大人
相。名普照雲。瑠璃伊陀羅金剛寶無量色清
淨摩尼寶莊嚴。放瑠璃色光明。皆悉遍照一
切諸海。出佛無量微妙音聲。充滿一切十方
世界。普現一切佛智慧海無量化身。如來有
大人相。名曰覺雲。佛頂右面以雜寶華焔莊
嚴。於一切世界莊嚴道場。清淨一切法界
世界。令一切虚妄皆悉解脱。覺淨法界。如
來有大人相。名光明雲。以心海王如意法
寶莊嚴。如來頂相。普照十方世界諸菩薩
雲。長養最上智身法身。行於一切如來相
海。滿足一切菩薩法界雲。如來有大人相。
名一切莊嚴雲。金剛瑠璃華普照莊嚴。一切
法界海。世界衆寶蓮華。以爲莊嚴。皆悉充
滿一切法界。四種菩薩行。自在師子吼。充滿
一切法界海。如來有大人相。名佛三昧海行
雲。莊嚴一切法界海。於念念中。普現無量
如來莊嚴。充滿一切不可思議法界世界。如
來有大人相。名化海普照雲。妙寶蓮華如
須彌山王。出生無量寶光明海。佛意所起。
盧舍那所化。出生無量一切化海。如來有
大人相名一切如來解脱雲。離垢勝寶以爲
莊嚴。普照莊嚴一切如來師子之座。於其座
内。悉現一切如來色像。放大寶光明。演説
無量佛法大海。莊嚴一切諸佛刹海。如來有
大人相。名覺佛種姓雲。於瑠璃華金寶蓮
華。放無量寶正法光明雲。嚴淨一切如來光
明。普現一切清淨法界。衆寶光明無壞解脱。
遍入甚深諸法界海。普現無量自在力海。如
來有大人相。名無量寶光明輪。示現過去
清淨善根。出生清淨智日。普照十方智慧法
海。如來有大人相。名普照自在雲。如來頂
寶妙解脱華瑠璃光明。普照一切法界海佛。
悉現一切諸佛刹海。具足圓滿如來智慧。
如來有大人相。名入一切普照光明。如來寶
相清淨莊嚴。普照一切無量無邊如來菩薩
妙智慧藏一切法界。如來有大人相。名明淨
雲。寶華瑠璃月。放無量百千光明。普照一
切法界虚空界一切佛刹。普現十方一切如
來。如來有大人相。名覺光明雲。一切寶光
普照一切法界諸佛轉淨法輪。悉放如來
妙光明雲。普照一切十方世界。如來有大人
相。名普現一切莊嚴雲。無量寶光明。於一
念中。一切法界。普現一切菩薩坐於道場
菩提樹下成等正覺。又能普現一切諸佛。如
來有大人相。名法界因雲。如意妙寶莊嚴。
見無厭足。放大寶光明網。普現一切衆生
諸業報海。如來有大人相。名曰普照淨法輪
雲。能令如來正法清淨。普照莊嚴一切佛
刹。深解一切不思議法海。普照過去未來現
在諸佛法界。出生無量如來化身。如來有大
人相。名普照諸佛海雲。十方一切世界海中。
悉離障礙普見一切。如來海雲。如來有大
人相。名淨燈雲。方便深入一切衆生一切
菩薩一切如來不可思議法界海雲。普照一
切法界覺雲。如來有大人相。名分別法界
雲。如來智慧廣照佛地一切菩薩衆無量法
海無量佛刹。令一切衆生入佛境界。具足
普賢菩薩願行佛平等智一切諸明。如來有
大人相。名一切世界海安住普照雲。一切法
界虚空界寶光明雲。見無厭足。普現道場一
切菩薩諸如來身。出生無量普功徳雲。如來
有大人相。名一切寶光焔雲。於佛眉間相
中。出生無量淨寶光明。普照一切十方世
界。淨照一切諸佛菩薩行。法王光明普照法
界。悉能長養一切光明。一切法界光明莊嚴。
普照一切諸菩薩海。如來力雲。普照一切十
方佛刹。如來有大人相。名一切法界莊嚴
雲。如來頂相隨次漸起。閻浮檀金衆寶莊嚴。
放種種金色光明。於念念中。普現一切世
界諸佛。悉能普照一切佛刹。莊嚴一切菩薩
諸功徳藏。如來頂相。悉能莊嚴三十二相。又
能莊嚴一切法界。如來有大人相。名普照法
界遍光明雲。佛眉間相。悉能普照一切妙寶
一切衆色一切日月一切佛海。出生十方無
量光明海。莊嚴一切諸如來身。演説一切如
來法海。如來有大人相。名自在雲。佛清淨
眼。衆寶莊嚴慧眼清淨。於諸法界無所障
礙。吉光明雲示現一切。如來有大人勝妙鼻
相。清淨衆寶以爲莊嚴。一切衆寶妙色爲
覆。佛寶華雲。一切菩薩無能思議。悉知一
切衆生諸佛法海。如來有大人廣長舌相。悉
能遍覆十方世界一切海雲。過去修習善根
所得。一切寶王清淨光明。普照一切法界尸
羅之心。又照一切三世諸佛。悉能莊嚴一切
法界。出生無量微妙音聲。不思議寶以爲莊
嚴。普照無量諸光明海。佛妙音聲。悉遍充
滿一切法界諸世界海。如來有大人相。名法
界地雲。舌掌安住。一切衆寶以爲莊嚴。
安住一切法。出生十方諸佛具足音聲。悉能
清淨一切佛刹。分別一切諸佛不可思議音
聲海雲。如來有大人相。名順法界雲。舌端
妙相。金色淨寶以爲莊嚴。出生無量金色光
明。普照一切諸如來海。大師子吼震妙音
聲。悉皆遍至一切世界。一切衆生無不聞
者。於不可思議劫修行所得。普現一切諸
音聲海。普照一切衆生。樂聞無有厭足。如
來有大人相。名平等法門雲。佛舌端相。令
無量佛刹皆悉清淨。如意妙寶以爲莊嚴。出
生無量種種音聲。讃歎一切諸佛法界。普現
一切菩薩法界。妙功徳雲。普覆一切諸佛菩
薩。深入一切諸佛菩薩法。悉現一切離垢衆
寶清淨佛刹。悉能普照一切佛刹。如來有大
人齗齶相。伊陀尼羅淨瑠璃寶。以爲莊嚴。諸
法界地悉在其内。諸菩薩雲皆悉充滿。出生
離垢妙寶光明。普照十方種種香雲種種燈
雲。普照菩薩内諸樓閣。分別一切諸佛刹
海。方便安住自在神力。普現不可思議諸法
界雲。如來有大人相。名佛大牙雲。如來右
面下大牙相。衆寶莊嚴。放大光明輪。普照
法界及諸佛身。普放光明網。照十方世界海
及衆生海。妙安隱輪以爲莊嚴。如來有大人
相。名寶焔須彌藏。如來右面上大牙相。如意
寶王藏勝香焔雲。照以莊嚴。放寶光明與
法界等。一一光明内。普現一切諸佛自在。
一切佛刹莊嚴道場。如來有大人相。名照一
切寶須彌山燈雲。如來左面下大牙相。分別
解説一切諸相。香華衆寶妙方便輪以爲莊
嚴。放寶光明雲。普照一切世界海。普現一
切佛蓮華藏師子之座。離垢菩薩海雲眷屬
圍遶。如來有大人相。名普照佛雲。如來左
面上大牙相。清淨衆寶。及閻浮檀寶網輪華。
以爲莊嚴。出生不可思議微妙音聲。普現
一切如來自在神力。成就一切菩薩功徳普
照一切虚空。及語言法。無盡法雲。一切法
海。諸佛音聲。及一切寶。出生分別一切諸佛
衆妙音聲。充滿法界。如來有大人相。名金
慕耆婆。如來一一齒間。出無量相海門雲。
種種色寶。放大光明海。閻浮檀金色。普照
法界一切世界一切如來。如來有大人相。名
一切寶地雲。如來右肩相。一切寶色。淨蓮華
色。明淨寶色。光焔普照一切菩薩内法藏雲。
悉照一切如來法海。如來右肩平滿大人相。
清淨閻浮檀金色普照菩薩法輪法界。及照
一切如意寶王。如來有大人左肩相。閻浮
蓮華色。如來圓滿諸功徳海。以爲莊嚴。普
放無量諸光明網。悉照一切世界法界。示
現如來無量自在諸神力雲。如來有大人相。
名周遍普照雲。如來左肩相。衆寶莊嚴。放
閻浮檀金色光明。悉能充滿一切法界。普照
一切諸如來海。種種寶香。莊嚴一切諸佛刹
海。如來有大人相。名普照莊嚴雲。如來右
肩無有動轉。出生無量佛燈光明。垂法界
雲。充滿菩薩衆普照莊嚴一切法界。如來
有大人相。名海頂雲。如來胸有勝妙相海。
以爲莊嚴。柔軟細滑。種種衆寶。焔輪莊嚴。
周遍清淨。開發甚深法海音聲。如來有大人
相。名勝妙相續普現雲。如來右脇勝妙清淨。
法界輪地以爲莊嚴。清淨寶網而彌覆之。
出生無量如來化雲。普照一切十方法界。如
來有大人相。名普現如來雲。勝妙功徳藏菩
薩功徳寶天冠。普照極高雲。離垢清淨。普
現十方無量諸佛自在神力。開示三世一切
諸佛法海淨行。坐於道場菩提樹下成等正
覺。如來有大人相。名開敷華雲。如來勝妙
功徳相續。衆妙寶華寶輪莊嚴。放香焔光明。
普現一切蓮華形色世界。如來有大人相。
名可悦樂金色雲。一切寶王藏勝妙功徳相
續。一切寶心王藏。放摩尼寶光明輪。離垢清
淨極大高顯。普照一切諸佛内方便功徳藏。
普照一切法界。如來有大人相。名勝海雲。
勝上虚空寶。放香光明。普照十方一切道
場。圓滿瑠璃寶香燈鬘。充滿十方。如來有
大人相。名電光雲。下第二勝功徳。平等地相
蓮華右旋。淨菩薩衆坐寶蓮華。放佛藏光
明。普照法界海。如來有大人相。名普現法
界雲。第三勝相海。具足成滿一切寶海刹。
普照開現無量菩薩法界。如來有大人相。
名普照最高雲。第四勝相海。放離垢衆寶光
明海。普照一切法界。一切如來。一切世界
莊嚴。一切衆生海。如來有大人相。名轉一
切法輪妙音聲雲。下分勝相離垢清淨。一切
正法道香焔光明。照一切佛内心相海一切
法界。如來有大人相。名莊嚴雲。第十勝相。
宣暢十方一切諸佛菩薩淨行。覺悟離垢清
淨光明。三世諸佛一切智海。莊嚴一切諸佛
刹海。如來有大人手掌相。具足千輻寶輪。
種種衆寶以爲莊嚴。放大光明普照法界。
轉正法輪。普照一切諸如來海。充滿一切
佛功徳海。種種妙寶莊嚴法界。如來有大人
相。名海照雲。如來寶手衆寶莊嚴。普放淨
月光明焔雲。莊嚴虚空如來菩薩諸世界海。
讃歎菩薩行海。如來有大人相。名普莊嚴
雲。如來妙手因陀尼羅。瑠璃寶華以爲莊
嚴。普照一切法界一切世界蓮華藏菩薩安
住寶藏。莊嚴十方一切道場。普照一切諸佛
海雲清淨法身。如來有大人相。名離垢燈普
照雲。淨寶光明放淨光網普照十方。皆悉
出生變化網雲。莊嚴菩薩淨寶光明。究竟
一切諸法行海。到於彼岸。如來有大人相。
名普現一切衆寶雲。寶藏海雲。莊嚴如來蓮
華。充滿一切衆寶蓮華。放寶光明雲。普照
一切法界。如來有大人相。名普照明淨雲。
放寶焔光明海。照於法界。一切衆香光焔莊
嚴。普現寶華焔光。令一切佛世界網悉淨莊
嚴。普照一切道場。如來有大人相。名瑠璃
燈雲。一切世界衆寶色地普照莊嚴。皆放諸
佛金色光明。以一切莊嚴而莊校之。於一
念中。皆悉示現一切法門。如來有大人相。
名智慧燈雲。金剛寶華以爲莊嚴。放閻浮檀
金色光明。普照一切世界。如來有大人相。
名安住蓮華光明雲。衆寶妙華以爲莊嚴。
放大光明網。覆一切世界諸須彌山。如來
有大人相。名充滿法界如來雲。離垢淨寶以
爲莊嚴。放大光明。普照一切諸佛世界。悉
見如來坐蓮華藏師子之座。又復普照一切
法界。現一切相如來妙手。普現一切自在
之相。千輻相輪清淨具足。種種衆寶以爲莊
嚴。佛手充滿一切刹雲。普照一切諸法界
雲。如來有大人相。名曰成就佛刹海雲。佛
右手指寶相。清淨法界。清淨光焔。普照如淨
水月。出衆寶華。出生一切妙寶音聲。普現
一切諸佛刹海。如來有大人相。名安住一切
寶雲。普照諸佛寶藏法界。於佛指相。出生
如意妙寶王雲。衆寶莊嚴。放大光明網。普
照一切法界雲及諸佛雲。普照莊嚴一切菩
薩諸功徳海。出生普賢菩薩淨行妙音聲海。
一切佛刹無不聞者。又開發普照諸菩薩
心。皆悉滿足無量大願。摩尼寶王以爲莊
嚴。種種日光輪。皆悉普照一切法界。如來
有大人寶馬藏相。隱密於右。衆寶莊嚴。普
照一切法界及虚空界。一切衆寶莊嚴法界
海。出生一切如來莊嚴微妙音聲。如來有大
人相。名曰一相現一切相海雲。如來安處福
田之座。一切衆寶以爲莊嚴。出生無量不可
思議妙寶光明。普照十方一切法界。普現分
別一切衆相。現一相雲。照現一切諸佛自在
神力。如來有大人相。名一切法界海雲。普
照十方諸如來座及一切法界法輪法海。悉
能示現一切相雲。如來有大人相。名普示
現雲。如來右髀衆寶莊嚴。放於妙法種種
香光。隨順安住出諸音聲。一切寶王以爲莊
嚴。於念念中。悉能示現心王海雲。如來有
大人相。名普照一切迴向海雲。如來左髀。悉
遍充滿一切寶海。隨順安住法海莊嚴。放
一切光明海。悉能普照一切衆生無量佛海。
如來有大人相。伊尼延右腨。放閻浮檀金
色光明。普照一切世界。震動無量諸佛刹土。
出佛音聲一切普聞。出生無量菩薩化身。
充滿一切諸佛世界及虚空界。放明淨光明
莊嚴普照一切。令諸佛刹皆悉清淨。菩薩變
化藏諸法界雲猶若虚空。如來有大人相。
伊尼延左*腨。如錬金色。常放一切妙寶光
明。充滿無量諸佛世界。開發一切諸佛法化。
莊嚴無量諸佛法海。如來有大人相。名毛
端内現一切佛刹。於一毛孔。悉放一切寶光
明藏。普照十方一切法界。於一毛孔。示現
一切如來自在諸法界雲。如來有大人相。
名菩薩海莊嚴雲。如來金剛足下。閻浮檀金
色。放一切寶光明網。充滿十方諸佛刹雲。
開發一切菩薩法化。出生無量菩薩變化。放
一切寶香光明。住菩薩海。能於一歩遍諸
佛刹。如來有大人相。名明淨雲。佛足趺上。
一切衆寶以爲莊嚴。放妙寶光明。示現一
切諸佛菩薩大光明藏。普照無量諸如來雲。
如來有大人相。名曰覺雲。普覆一切如來
指間。衆寶王莊嚴。放諸寶光。於念念中。示
現一切諸佛自在。普照無量諸佛法海。示現
一切道場。悉照未來無量際劫。如來有大人
相。名曰遍照法界海雲。如來足下千輻相輪。
種種莊嚴。放百千衆寶光明。普照一切法界
諸世界海。衆寶燈焔妙莊嚴藏。普照十方一
切諸佛。無量香光以爲莊嚴。普照一切淨
法界海。如來有大人相。名示現一切諸佛海
雲。清淨如空。照諸法海。充滿十方。發起一
切諸菩薩雲。出妙音聲雲。衆寶華雲以爲莊
嚴。香燈光焔。示現普照一切世界。如來有
大人相。名自在光明雲。衆寶莊嚴。示現一切
諸佛光明。淨法界海及諸道場。常放如來智
慧光明。一切衆相悉爲一相。法界無雜種種
莊嚴。如來有大人相。名法界海音聲雲。如
來足下後分。衆寶莊嚴。普照一切諸法界海。
一切諸佛自在莊嚴。普入化輪。覆一切法
界。於一一身。出生法界妙音聲雲。如來有
大人相。名深寶原底衆寶莊嚴。放閻浮檀
金色圓滿光明。普照十方世界法界顯現一
切莊嚴道場。如來有大人相。名一切寶月光
明伊那尼羅寶藏莊嚴照法界雲。於念念中。
悉能示現如來法海。如來有大人相。名普
雲藏。右虚空寶雲最高寶。光明照一切佛道
場座藏。金剛伊那尼羅寶顯現莊嚴。如來有
大人相。名平等光雲。衆寶妙華以爲莊嚴。
出生甚深法界音聲。遍一切法界及虚空界。
於一一相。普照一切諸如來海。入佛甚深
自在。菩薩法界海。説不可盡。如來有大人
相。名示現莊嚴雲。清淨閻浮檀金色衆寶莊
嚴。普放種種妙色光明。遍照一切莊嚴佛
刹。佛雲充滿無量世界。莊嚴菩薩自在法
海。普照一切諸佛功徳及諸菩薩解脱之藏。
莊嚴法界。如來有大人相。名諸佛自在普
示現雲。轉諸寶輪。衆寶莊嚴。放不思議如
來光明。妙香普聞一切世界無量佛海。演出
一切佛音聲海。於諸世界。現菩薩門佛自在
雲。佛子。於佛身中。有如是等十蓮華藏世
界海微塵數佛大人相。於諸肢節。種種妙
寶以爲莊嚴
  大方廣佛華嚴經佛小相光明功徳品
第三十
爾時佛告寶手菩薩言。如來應供等正覺。
有隨形好名曰海王。彼出光明名曰明淨。
七百萬阿僧祇光以爲眷屬。又菩薩摩訶薩。
於兜率天。放大光明名曰幢王。普照十世
界微塵數刹。遍照彼處地獄衆生滅除苦
痛。令彼衆生十種眼耳鼻舌身意諸根行業
皆悉清淨。彼諸衆生。見光明已皆大歡喜。
命終皆生兜率天上。生天上已。聞天妙音。
不可樂。此音聲語諸天子言。以不放
逸故。於諸佛所種善根故。遇善知識故。
盧舍那佛威神力故。於地獄命終生此天
上。如來足下千輻輪中有妙光明。名普照
王。於彼海王隨形好處。悉放四十廣大光
明。一名清淨功徳。普照六十億那由他佛刹
微塵數世界。隨衆生境界。隨種善根。隨衆
生意。乃至普照阿鼻地獄。其中衆生。命終皆
生兜率天上。生天上已。聞天妙音。作如
是言。善哉善哉。諸天子。盧舍那菩薩。今住
離垢三昧。應當敬念。爾時諸天子。聞天勸
化微妙之音。便作是念。奇哉奇哉。何由出
此微妙音聲。爾時音聲。語諸天子言。我此
天音。諸善功徳之所成就。諸天子。如我説
我。而不著我不著我所。一切諸佛亦復如
是。自説是佛。而不著我不著我所。諸天
子。如我音聲。不從東方南西北方四維上
下來。諸天子。業報成佛亦復如是。非十
方來。諸天子。猶如汝等昔在地獄。不從十
方來。但以顛倒愚癡纒故得地獄身。本無
來處。如普照王光明。不從十方來。我天音
聲亦復如是。非十方來。但以三昧善根力
故。出生如是微妙音聲。般若波羅蜜力故。
示現如是自在神力。諸天子。譬如須彌山
王。有三十三天淨妙宮殿種種樂具。不從
十方來。我天音聲亦復如是。諸天子。譬如
億那由他佛刹微塵數世界末爲微塵。如是
微塵數衆生。我爲説法。隨彼所應令大歡
喜。然我於彼不生厭惡心。不生疲倦心。不
生放逸心。不生憍慢心。諸天子。盧舍那
菩薩。住離垢三昧亦復如是。於右手掌隨
形好中。放一光明。出生無量自在神力。一切
衆生聲聞縁覺所不能知。汝等應當往詣
盧舍那菩薩恭敬禮拜。莫著五欲障諸善
根。諸天子。譬如劫盡燒須彌山悉令消滅。
諸天子。五欲纒心。修念佛三昧。皆悉除滅。
是故諸天子。當知報恩。一向敬念盧舍那
菩薩。諸天子。其有衆生不知報恩。捨是身
已入三惡道。諸天子。汝昔在地獄蒙光明
恩。捨地獄已來生此天。應當長養彼諸善
根。諸天子。譬如我天。非男非女。而能出生
百千萬億不思議法。諸天子。如天子天女五
欲樂具宮殿園林。皆悉如我不生不滅。色受
想行識亦復如是。若如是知是名能入無
著甚深三昧海。時諸天子。聞是音聲歡喜無
量。皆悉化作一萬華雲。一萬香雲。一萬樂
雲。一萬幢雲。一萬蓋雲。一萬讃歎雲。作是
化已。往詣盧舍那菩薩所住宮殿。恭敬供養
於一面住。而不見盧舍那菩薩。時有天子。
作如是言。此菩薩者。今已命終。生淨飯王
家。乘栴檀樓閣。處摩耶夫人胎。爾時諸天
子。以天眼觀盧舍那菩薩摩訶薩。見梵身
天欲界諸天恭敬供養。時諸天子。作如是言。
我等若不先往恭敬供養盧舍那菩薩。乃至
一念頃住兜率天起樂著心者。我則不可。
爾時一一天子。與十那由他天子眷屬。欲從
天下至閻浮提。詣菩薩所。時天妙音語天
子言。菩薩摩訶薩。亦不命終生於彼間。隨
所應化悉令彼見。諸天子。譬如我今非眼
所見能出音聲。菩薩摩訶薩。住離垢三昧
亦復如是。非眼所見。而處處示現命終受
生。捨離虚妄滅除憍慢無所染著。是故
諸天子。應當速發阿耨多羅三藐三菩提心。
令意清淨。住威儀戒。悔過一切業障煩惱
障報障邪見障。以法界虚空界衆生界等善
身口意業。以衆生界等身。衆生界等頭。衆生
界等舌。悔過四障。時諸天子聞是聲已。皆
大歡喜心意柔軟。問天聲曰。菩薩摩訶薩。
云何悔過。爾時天聲。以菩薩摩訶薩三昧力
故。天善根力故。答諸天子言。業障等罪。不
從東方南西北方四維上下來積聚於心。菩
薩摩訶薩。知此業等因顛倒起。不生疑惑。
諸天子。如我天聲。説隨業報行。隨戒隨喜。
隨定寂滅。諸佛菩薩説我衆生貪恚癡業。而
實無我無有我所亦復如是。所作諸業於
十方求悉不可得。諸天子。如我天聲。少福
衆生所不能聞。除地獄衆生應受化者。諸
天子。聲非生滅。一切諸業亦復如是。非生
非滅。但隨業行而受果報。諸天子。如
我所出音聲。於無量劫不可窮盡。諸天子。
若謂音聲有來去者。即墮邊見。一切諸佛
不説斷常。除爲衆生方便説法。諸天。子如
我天聲。十方世界隨所應化。皆悉得聞。一
切諸佛亦復如是。隨應度者皆悉得見。諸
天子。譬如明淨錠光金&T073723;鏡。與十世界
等。於彼鏡中見無量刹。一切山川一切衆
生。地獄餓鬼若好若醜。形類若干悉於中現。
諸天子。於意云何。彼諸影像來入鏡不。答
言不也。諸天子。一切業報亦復如是。無來
去處。而能出生善根果報。譬如幻師能幻
目。當知。諸業亦復如是。若如是知是
名清淨眞實悔過。説是法時。百千萬億那
由他佛刹微塵數諸世界中兜率天子。皆得
無生法忍。無量無邊不可思議阿僧祇欲界
諸天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。六欲
天中一切天女。皆捨女身悉爲男子。得不
退轉菩提之心。爾時諸天子。廣聞普賢迴
向善根。悉得十地諸力莊嚴。具足三昧。皆
悉成就衆生界等善身口意業。滅一切障皆
得清淨。見百千萬億那由他佛刹微塵數七
寶蓮華。一一華上。皆見菩薩結*跏趺坐放
大光明。彼諸菩薩。一一隨形好中。放衆生界
等光明。彼光明中。見衆生界等諸佛結*跏趺
坐。隨所應度而爲説法。猶未能見離垢
三昧之少分也。爾時諸天子。於一一毛孔。
化作衆生界等妙香華雲。供養盧舍那佛。
散香華已。一一華中見諸如來。時彼香雲
熏無量佛刹微塵數世界。衆生其蒙香
者身心快樂。譬如比丘入第四禪。若有衆
生得聞此香。諸罪業障皆悉除滅。於色聲
香味觸。内有五百煩惱。其外亦有五百煩
惱。二萬一千欲行煩惱。二萬一千恚行煩惱。
二萬一千癡行煩惱。二萬一千等行煩惱。此
諸煩惱皆悉除滅。彼諸衆生。具足種種淨香
自在光明善根。若有衆生。見此蓋雲者。彼
諸衆生。種一恒沙轉輪聖王所植善根。所
謂白淨寶網轉輪王等。菩薩摩訶薩。安住如
是轉輪王處。於百千億那由他佛刹微塵數
諸世界中。教化衆生。譬如明鏡世界月王如
來。十方無量刹中。比丘比丘尼優婆塞優婆
夷。無有乃至一念不作化身來詣佛所而
聽法者。彼佛常爲廣説經法。乃至廣爲説
本生經。聞彼佛名。命終之後皆生其國。菩
薩摩訶薩。安住白淨寶網轉輪王處。亦復如
是。放曼陀羅自在光明。若有衆生。遇斯光
者。皆得菩薩十地。當知此等衆生。悉是先
世修善根力。如得初禪。雖未命終見梵
天處。得梵天樂。如是次第。得諸禪者。雖
未命終而得彼樂。如是菩薩摩訶薩。安住
白淨寶網轉輪王處。放大光明。名周羅摩
尼。若有衆生。遇斯光者。皆得菩薩十地。
悉得無量智慧光明。得十種眼清淨行業。乃
至十種意清淨業。具足成就淨力三昧。如
是成就清淨肉眼。譬如菩薩摩訶薩。以左
手持億那由他佛刹微塵。東行過億那由他
佛刹微塵數世界。乃下一塵。如是東行盡
此微塵。如是菩薩摩訶薩。悉能了知彼微塵
數。亦識諸塵本刹來處及下塵之刹。乃至十
方亦復如是。菩薩摩訶薩。復能還集此諸微
塵。作一佛刹。於此佛刹亦分別知。佛告寶
手菩薩言。於意云何。如是佛刹廣大可思
議不。寶手菩薩。白佛言。世尊。如是佛刹無
量無邊不可思議。世尊。奇哉奇哉。若聞是
諭此人難得。聞而信者亦復難得。佛告寶
手菩薩言。如是如是。若有善男子善女人。
聞而信者我授彼記。速成阿耨多羅三藐三
菩提。得一切種智。佛告寶手菩薩言。譬如
千億佛刹微塵數世界。如上*諭説。此一切
刹末爲微塵。彼諸世界一一微塵。悉與一切
佛刹微塵數等。菩薩摩訶薩。取此微塵。展轉
更種。乃至八十。彼一一微塵生果。悉與一
切世界微塵數等。菩薩摩訶薩。業報清淨肉
眼悉分別見。亦於念念中。見百千萬億那由
他佛刹微塵等如來。佛告寶手菩薩言。譬
如錠光*玻&T073723;珠照十佛刹微塵等世界。此
珠白淨寶網轉輪聖王善根所成
大方廣佛華嚴經卷第*三十二
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]