大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0278_ 佛馱跋陀羅譯 ) in Vol. 09

[First] [Prev+100] [Prev] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]大方廣佛華嚴經卷第二
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  世間淨眼品第一之二
復有釋提桓因。於三世佛出興住滅決定
大智念喜法門。而得自在。普稱滿天。於衆
生色如來色身諸功徳力清淨法門。而得自
在。慈眼天。於平等慈雲蔭覆法門。而得自
在。寶光稱天。於衆光色具足念佛普勢法門。
而得自在。樂喜髻天。於觀衆生業報法門。
而得自在。樂念淨天。於諸佛國具淨法
門。而得自在。須彌勝音天。於觀世間生滅
法門。而得自在。念智慧天。於起當來菩薩
諸行化衆生因超念法門。而得自在。淨華
光天。於一切天娯樂法門。而得自在。慧日
眼天。於諸天處教化流通善根法門。而得
自在。爾時釋提桓因。承佛神力。遍觀三十
三天衆。以偈頌曰
    若念一切三世佛 廣能觀察佛境界
    諸佛國土成敗事 以佛神力皆悉見
    佛身清淨滿十方 妙色無比應一切
    光明照耀最殊特 具足廣稱如是見
    本修方便大慈海 充滿一切諸衆生
    悉能調伏一切衆 開清淨眼見無極
    念佛功徳無量故 得生廣大歡喜心
    世間無與如來等 離垢稱王住法門
    清淨業海滿衆生 一切悉見無有餘
    種種因起深廣福 如是善見猶滿月
    諸佛充滿遍十方 一切衆生無不見
    既得見已悉調伏 皆得無上方便念
    如來智身明淨眼 周遍一切十方刹
    悉令衆生皆覩見 妙音宣化無不解
    佛一毛孔現衆行 佛子見已具修習
    具足成就無量徳 如是善慧猶滿月
    一切衆生得悦樂 皆因如來神力生
    如來無量功徳故 是名無垢雜華門
    若能須臾念如來 乃至一念功徳力
    永得遠離衆惡趣 智慧日光滅癡闇
復有日光天子。於照十方諸衆生身盡未
來際正住莊嚴法門。而得自在。眼焔光天。於
照諸色無上智海法門。而得自在。須彌光天。
於起衆生轉勝清淨功徳法門。而得自在。淨
寶月天。於樂度一切苦行法門。而得自在。
勇猛不退天。於無障礙普照法門。而得自
在。妙華光天。於淨日光照衆生身法門。而
得自在。勝光天。於光照世間積集功徳法
門。而得自在。寶髻天。於衆寶海現種種色
境界法門。而得自在。明眼天。於一切趣開
清淨眼觀法界藏法門。而得自在。勝地天。
於諸衆生淨乘法門。而得自在。爾時日光天
子。承佛神力。遍觀日天子衆。以偈頌曰
    佛慧光明無邊際 普照十方無量土
    令一切衆面覩佛 種種方便化衆生
    衆生大海廣無量 悉能具足知其心
    開發衆生智慧海 善勝光明如是見
    如來普爲出興世 遍照十方悉無餘
    如來法身無等等 以無上智演説法
    無數劫海諸有中 難行苦行爲衆生
    是故淨光如虚空 妙身顯現猶滿月
    佛演妙音無障礙 周遍十方悉無餘
    分別廣演一切法 因縁方便具足説
    放大光明不思議 十方世界悉明淨
    令人歡喜發道意 是名莊嚴勝法門
    一切世間諸光明 不及佛身一毛光
    佛光微妙難思議 最勝能現此神變
    一切諸佛法如是 各坐十方道樹下
    爲衆分別道非道 清淨妙眼如是見
    癡冥衆生盲無目 爲斯苦類開淨眼
    爲彼示現智慧燈 得見如來清淨身
    方便自在無倒惑 悉應堪受一切供
    漸教開示解脱道 是名淨眼方便地
    於一法門説無邊 無數劫中廣敷演
    分別深遠清淨義 是名周遍妙法門
復有月天子。於調伏衆生普照法界法門。
而得自在。耀華天。於普觀攝一切諸法境界
法門。而得自在。勝光莊嚴天。於諸衆生心
海境界皆悉令轉法門。而得自在。雜樂世間
天。於能生一切不可思議愛樂法門。而得自
在。眼光天。於令衆生實見法門。而得自在。
現淨光天。於大慈悲救護一切苦惱衆生法
門。而得自在。普遊靜光天。於無癡淨月法
門。而得自在。妙莊嚴天。於觀諸法如幻如化
空無法門。而得自在。淨菩提天。於善解一
切業行所起法門。而得自在。大光焔天。於
滅諸天疑照度法門。而得自在。爾時月天子。
承佛神力。遍觀月天子衆。以偈頌曰
    普於衆生放大光 十方國土見如來
    照除一切愚癡闇 明了不可思議法
    佛界無邊不可盡 無量劫中集功徳
    種種方便妙法門 調伏一切衆生類
    如來智慧甚深遠 知他無量諸心海
    隨順爲轉淨法輪 令生無量歡喜心
    衆生遠離賢聖樂 沒在世間無量苦
    佛與斯等清淨法 心得悦樂安隱住
    如來普放大光明 分別世間諸法相
    罪福報應不敗亡 清淨光天如是見
    佛是一切衆生地 能持無量善果報
    悉令衆生離邪道 善能安立方便地
    大慈悲雲靡不覆 佛身難思等衆生
    普雨法雨潤一切 是佛第一上方便
    一切有無性如空 佛是衆生大光明
    常勤方便利一切 最勝清淨如是見
復有持國乾闥婆王。於攝一切衆生娯樂方
便法門。而得自在。樂樹光乾闥婆。於佛功
徳莊嚴法門。而得自在。起淨眼乾闥婆。於
衆生離憂喜法門。而得自在。華樹乾闥婆。
於滅結使法門。而得自在。樂遊行乾闥婆。
於調伏希望法門。而得自在。妙眼乾闥婆。
於一切樂喜光藏正住法門。而得自在。師子
幢乾闥婆。於一切方雨寶法門。而得自在。
寶光解脱乾闥婆。於現一切妙身廣智法門。
而得自在。金剛樹乾闥婆。於長養諸樹喜光
法門。而得自在。現諸莊嚴乾闥婆。於一切
佛諸境界行悉令衆生受樂法門。而得自
在。爾時持國乾闥婆王。承佛神力。遍觀乾
闥婆衆。以偈頌曰
    如來境界無量門 一切衆生莫能思
    世尊清淨如虚空 開示衆生見正道
    如來無量功徳海 一一毛孔悉得見
    能令一切隨意樂 清淨悦樂如是見
    衆生無量憂苦海 佛能除滅悉無餘
    佛以大慈多方便 能開衆生清淨眼
    諸佛刹海滿十方 如來光明悉遍照
    能除衆生煩惱垢 演説甚深清淨法
    佛於無量諸劫海 方便廣修淨國土
    以一切智無上音 安慰無邊衆生類
    樂見如來普清淨 衆生悉得無盡樂
    隨順能起解脱因 得解脱冠心歡喜
    愚癡障蓋甚堅固 衆生輪轉生死海
    如來示現廣大法 演説清淨建法幢
    一切衆生無量門 如來爲現種種形
    多方便門照衆生 愛音如來如是現
    如來方便無邊際 善逝具足廣開現
    入最勝道方便行 金剛樹下成正覺
    以無量劫爲一念 佛力能現亦不
    能與衆生一切樂 是名樂見方便門
復有毘樓勒鳩槃荼王。於能滅一切鬪諍
法門。而得自在。長燈照光鳩槃荼。於一切
行現前法門。而得自在。善修幢鳩槃荼。於
專正諸趣法門。而得自在。饒益諸行鳩槃荼。
於善惡平等清淨法門。而得自在。除恐怖
鳩槃荼。於一切衆生無畏安隱莊嚴法門。而
得自在。淨娑羅林。鳩槃荼於除滅。無量衆
生愛海熾然法門。而得自在。起須彌鳩槃荼。
於一切趣照明雲法門。而得自在。常勤鳩槃
荼。於普照法門。而得自在。無量淨眼鳩槃
荼。於起不退轉大慈藏法門。而得自在。無
門鳩槃荼。於起一切趣所作法門。而得
自在。爾時毘樓勒鳩槃荼王。承佛神力。遍
觀鳩槃荼衆。以偈頌曰
    如來忍力成滿足 無量劫行爲衆生
    離放逸慢諸煩惱 故佛身淨照十方
    昔行菩薩諸行海 調伏十方無量衆
    種種方便起慈門 令衆生得一切智
    如來智慧濟群生 悉分別知衆生心
    無量自在調衆生 一切見者皆歡喜
    佛神力境難思議 於當來世一切劫
    轉實法輪猶虚空 無量衆生得淨眼
    衆生癡垢翳心目 如來照除見正道
    救濟永離無量苦 令無恐怖得淨智
    衆生沒在愛苦海 如來智照滅無餘
    離欲無垢見佛身 猶如寶樹悉清淨
    佛身普應無不見 種種方便化衆生
    音如雷震雨法雨 是名山王慧法門
    佛光無垢最清淨 照除衆生癡冥山
    顯現如來無量徳 無癡方便見佛身
    無量劫修大悲門 悉與衆生自在樂
    種種方便滅衆苦 離垢清淨如華敷
    最勝現身悉周遍 於十方界無去來
    自覺大聖一切現 是無量門佛能見
復有毘樓波叉龍王。於一切龍趣中除滅熾
然恐怖救濟法門。而得自在。海龍王。於一
念中能轉一切不可思議龍身法門。而得自
在。雲樂妙幢龍。於一切有趣轉清淨輪聞聲
法門。而得自在。須彌普幢龍。於一切衆生示
大功徳海法門。而得自在。徳叉伽龍。於離
恐怖清淨法門。而得自在。無量歩龍。於示
現一切衆生無量雲超度無量劫住壽法門。
而得自在。焔眼善住龍。於安立一切世界
分別無量佛法示現方便法門。而得自在。離
垢勢色龍。於一切衆生離垢歡喜知足入方
便法門。而得自在。普行廣聖龍。於一切善
惡音聲具滿平等觀法門。而得自在。阿那婆
達多龍王。於大悲雲蔭覆一切衆生離苦法
門。而得自在。爾時毘樓波叉龍王。承佛神
力。遍觀龍衆。以偈頌曰
    觀見一切最勝法 救濟十方群生類
    惡趣衆生常輪轉 以大悲力能濟拔
    隨諸衆生所樂色 佛一毛孔皆悉現
    神足境界無有量 佛功徳海清淨現
    最勝妙法無限量 譬如大海深無底
    隨其所樂令得聞 妙聲柔軟發雷音
    一切衆生瞋恚心 蔭蓋障覆愚癡海
    如來無上大慈悲 以神足力度脱之
    於如來身一毛孔 衆生功徳皆悉現
    入深無量功徳海 須彌山幢功徳現
    衆生種種恐怖苦 法王智光悉救濟
    最勝毛孔演妙音 無量衆生開淨眼
    十方三世諸如來 於佛身中現色像
    無量劫中淨佛土 是名無上大龍地
    佛一毛中皆悉現 無量神變莊嚴土
    佛與眷屬圍遶坐 爲衆生説微妙法
    佛爲菩薩求道時 恭敬供養諸佛海
    種種無量方便門 度脱一切衆生海
    如來演説正法時 充滿一切衆生樂
    佛音能起歡悦心 普令衆生得法喜
復有毘沙門夜叉王。於平等觀方便離一切
惡饒益衆生法門。而得自在。音主夜叉。於
一切普勝法門。而得自在。持地夜叉。於能
除奪衆生精氣長養一切生氣法門。而得自
在。一切主夜叉。於觀一切聖功徳法門。而
得自在。勝眼神足夜叉。於觀一切衆生智慧
法門。而得自在。堅固金剛眼夜叉。於與一
切衆生安樂法門。而得自在。護命夜叉。於
持力救濟法門。而得自在。能破須彌山夜叉。
於起隨順佛力法門。而得自在。爾時毘沙
門夜叉王。承佛神力。遍觀夜叉衆。以偈頌

    衆生罪垢甚深重 於百千劫不見佛
    輪轉生死受衆苦 爲度是等佛興世
    佛爲救濟一切故 悉現十方衆生前。
    拔濟諸趣衆苦輪 因縁音主最方便
    衆生重罪惡業障 佛以方便悉除滅
    安立衆生正法中 是名離癡方便見
    佛昔無量劫行時 讃歎十方一切佛
    故有高遠大名稱 皆悉普聞十方國
    佛慧無邊等虚空 如來法身不思議
    故能顯現照十方 明淨眼王妙法門
    一切衆生入邪徑 佛示正道難思議
    見諸衆生堪受化 種種方便令調伏
    一切衆生諸功徳 不及如來一光福
    佛智慧海不可議 是名寶王如是見
    無量劫數難思議 佛於是中修十力
    是故世尊力具足 一切世間無能壞
復有金剛眼照力士。於示現如來無量色像
法門。而得自在。離垢日踊力士。於諸佛無
量色法門。而得自在。須彌華光力士。於離
垢自在種種現法門。而得自在。淨雲音力士。
於如來無邊淨音不可量法門。而得自在。阿
修羅主力士。於一切示現種種法門。而得自
在。金剛光樂力士。於入一切佛法無餘法門。
而得自在。雷音力士。於能擧一切諸天法
門。而得自在。師子端嚴王力士。於如來功
徳廣照法門。而得自在。勝光明力士。於除
滅衆生惡心安立佛境法門。而得自在。珠髻
華光力士。於菩薩示現一切世間雨寶法門。
而得自在。爾時金剛眼照力士。承佛神力。
遍觀力士衆。以偈頌曰
    普爲三界一切衆 於諸法中爲法王
    具足無量衆妙色 悉照十方無不明
    佛身一切諸毛孔 普放光明不可議
    映蔽一切日光明 遍照十方靡不周
    如來大聖自在力 充滿一切諸法界
    法身示現無涯際 悉現一切衆生前
    佛音清淨甚深妙 普震十方諸世界
    柔軟微妙和雅音 滅衆生垢願滿足
    十方三界諸宮殿 最勝悉現於彼
    一一佛所無量衆 導師處中爲説法
    法海無量無有邊 衆方便門悉入中
    分別一切諸法界 最勝示現無窮盡
    衆生大海無邊際 最勝淨眼能度脱
    如來光明照衆生 一切普見大導師
    悉皆恭敬興供養 無量塵海國土佛
    功徳無量如虚空 一切悉見大導師
    如來神力不可壞 一切佛土皆悉現
    如來安坐淨道場 一切衆生現前見
    光明普照如雲興 衆妙莊嚴光圓滿
    普照一切諸法界 示現諸佛深妙法
是時普賢菩薩。成就不可思議方便法門海。
能入如來無量功徳海。所謂出生究竟淨諸
佛土調伏衆生法門。詣諸佛所能起一切具
足功徳法門。菩薩諸地願行法門。普門示現
法界塵數身雲法門。持諸佛土不可思議方
便輪法門。一切衆中自在顯現無量無邊菩
薩境界法門。於一念中知三世劫生滅法門。
分別顯現一切菩薩諸根境界海法門。其身
自在充滿無量無邊法界法門。一切菩薩種
種方便廣分別法入一切智方便法門。爾時
普賢菩薩。遍觀一切大衆。以偈頌曰
    最勝嚴淨 無數佛土 無量淨色
    甚深功徳 眞淨離垢 佛子充滿
    常聞妙法 不思議音 見佛處此
    師子座上 一切塵中 亦復如是
    而如來身 亦不往彼 普現佛土
    功徳境界 悉入無量 諸地方便
    佛示一切 諸菩薩行 説諸方便
    不可思議 令諸佛子 入淨法界
    離垢淨眼 住深法性 十方無量
    無有邊際 微塵數等 諸化佛身
    教導無量 衆生等類 一切十方
    如來刹土 世尊皆悉 爲平等護
    佛於方便 悉已清淨 調伏衆生
    令除垢穢 一切塵數 諸佛國土
    如來示現 無量自在 梵音和雅
    遍諸道場 演暢最勝 菩薩本行
    一切三世 所有劫數 於念念中
    悉見無餘 觀彼生滅 如實法相
    不可思議 世護能見 無量大衆
    數不可盡 如來眞子 欲觀佛地
    一切法門 無量無邊 非諸佛子
    所有境界 離垢如來 猶如虚空
    清淨無著 等眞法性 現化無量
    不可窮盡 悉坐道樹 成等正覺
    佛以一言 説一切地 一切法相
    皆悉窮盡 無量方便 一一門中
    演暢諸法 亦悉無餘
爾時於佛師子之座。一切妙華摩尼寶輪高臺
樓觀莊嚴具中。一一各出一佛世界微塵數
等大菩薩衆。其名曰海慧超越菩薩。無量師
子吼菩薩。衆寶光幢菩薩。智日超慧菩薩。不
思議功徳智稱菩薩。方便寂靜妙華髻菩薩。
金光焔菩薩。法界普音菩薩。淨雲月幢菩薩。
善超淨光菩薩。如是等一一佛世界微塵數等
大菩薩衆。設諸供養散衆妙華充滿虚空。
燒諸雜香氣過騰雲。普現一切衆寶圓光。又
放無量淨日光明。作衆妓樂諸微妙音。雜
種寶樹枝葉華實一切光明猶若雲起雨無
量寶。如是一一菩薩所供養具。各與一佛
世界微塵數等。一一供具復與一佛世界微
塵數等。皆大歡喜。供養世尊遶百千匝已。
隨其所應供養大衆。猶如雲雨而無斷絶。
隨所出方。化作寶蓮華藏師子之座。恭敬
向佛結跏趺坐。彼菩薩等。悉得無量清淨法
海普明法門。於佛境界無所障礙。悉入一
切辯才法海。又得不可思議照明法門。正住
如來普門境界。三世智地皆已得入。具足
成就大力法愛。無量功徳清淨圓滿。常行法
界畢竟空性。悉已具足供養諸佛。爾時一切
海慧自在智明王菩薩。以偈頌曰
    佛覺諸法 平等眞實 無有障礙
    淨如虚空 普悉照明 十方世界
    處一切衆 最勝殊特 自然正覺
    無量無邊 充滿十方 衆生境界
    一切悉坐 菩提樹王 諸衆生主
    皆悉圍遶 佛有如是 自在神力
    於一念頃 現無量身 普令衆生
    滅除垢穢 如來境界 無有邊際
    無量劫海 具足修行 如來處在
    一切有海 種種方便 調伏衆生
    皆悉受行 最勝正法 衆會離垢
    普得清淨 一切觀佛 深樂無厭
    最勝妙相 莊嚴具足 處蓮華藏
    寶師子座 一切衆寶 諸莊嚴具
    皆出無量 微妙香熏 雜色華鬘
    懸布虚空 佛處如是 寶師子座
    無量衆寶 流出妙光 暉焔清淨
    十方明耀 如來安住 莊嚴樓觀
    演出清淨 微密梵音 宣暢最勝
    無上正法 聞者歡喜 得淨妙道
    金剛承座 安峙堅固 如意藏寶
    以爲莊嚴 寶髻菩薩 常守護之
    世尊於此 普現照明 天尊處在
    寶師子座 遍照三世 一切導師
    無量化佛 遍滿十方 闡揚如來
    無盡法藏
爾時佛神力故。蓮華藏莊嚴世界海。六種十
八相震動。所謂。動。遍動。等遍動起。遍起。
等遍起覺。遍覺。等遍覺。震。遍震。等遍震。吼。
遍吼。等遍吼。涌。遍涌。等遍涌。又令一切世
界諸王。各雨不可思議諸供養具。供養如來
大衆海會。所謂雨一切香華雲。衆妙寶雲。雜
寶蓮華雲。無量色寶曼陀羅雲。解脱寶雲。碎
末栴檀香雲。清淨柔軟聲雲。寶網日雲。各隨
其力雨衆供養。如是等一一世界諸王。設
不可思議諸供養雲。普供一切如來大衆。如
此世界設衆供養。一切十方諸佛國土亦復
如是。此世界中佛坐道場。世界諸王各隨
所樂境界三昧諸方便門。歡喜厭離通達諸
方勇猛之法。如來境界神力所入。諸佛無量
法海之門。皆已得度。如此世界。十方一切
世界亦復如是
大方廣佛華嚴經盧舍那佛品第二之一
爾時諸菩薩衆。及一切世界諸王。咸作是念。
何等是一切諸佛地。佛境界。佛持。佛行。佛
力。佛無畏。佛三昧。佛自在。佛勝法。示現菩
提。佛眼耳鼻舌身意諸根。佛光明音聲。佛智
海。世界海。衆生海。法界方便海。佛海。波羅
蜜海。法門海。化身海。佛名號海。佛壽量海。
一切菩薩所修行海。發大乘心。出生諸波羅
蜜願智慧藏。唯願如來慈悲方便。發起我心
令得開解。時諸菩薩神力故。一切供養具
中。出自然音而説偈言
    如來無量曠劫行 自然正覺出世間
    於當來世無量劫 身應一切如大雲
    斷衆生疑永無餘 出生勝力得解脱
    滅除世間無量苦 令一切得正覺樂
    無量刹塵諸菩薩 一心合掌觀最勝
    隨彼所願諸境界 斷除疑惑開法門
    何等一切諸佛地 大聖境界佛諸持
    佛無上智力無畏 願爲佛子平等現
    無量如實諸三昧 諸清淨行深妙法
    大聖神力無有邊 興大雷雲雨衆生
    悉入法王如實趣 於最勝境不退轉
    及無量佛諸功徳 願起慈悲悉令見
    如來眼根無限量 耳鼻舌身亦如是
    佛意如實難思議 願令衆生悉知見
    佛國土海衆生海 諸法界海調伏海
    佛海無量無邊際 願令佛子平等見
    波羅蜜海不思議 無上方便法門海
    無量無邊法門海 願在道場具足説
爾時世尊。知諸菩薩心之所念。即於面門及
一一齒間。各放佛世界塵數光明。所謂寶幢
照光明。法界妙音莊嚴光明。生樂垂雲光明。
佛十種力嚴淨道場光明。一切寶焔雲光明。
清淨無礙充滿法界光明。能成一切世界光
明。淨寶金剛日幢光明。往詣菩薩大衆光明。
演出諸佛語輪光明。如是等一一光明。各有
佛世界塵數光明。以爲眷屬。一一光明。照
十佛土微塵等刹。彼諸菩薩見此光已。得
覩蓮華藏莊嚴世界海。佛神力故。於光明
中而説偈言
    無量劫海修功徳 供養十方一切佛
    教化無邊衆生海 盧舍那佛成正覺
    放大光明照十方 諸毛孔出化身雲
    隨衆生器而開化 令得方便清淨道
    佛於往古生死中 調伏一切諸群生
    於一念中悉解脱 世雄無量得自在
    深心淨信普莊嚴 往修滿足波羅蜜
    與諸刹海塵數等 堅固安住一切力
    出微妙音遍十方 具足實智滿衆心
    無量方便化衆生 是師子吼寂靜法
    人尊如是徳無量 應詣供養聽受法
    如佛刹等微塵數 最勝諸子詣如來
    各雨一切供養具 一心恭敬觀導師
    如來所説一語中 演出無邊契經海
    於一切衆雨甘露 恭敬往詣兩足尊
    三世諸佛無上願 大聖道場分別説
    亦非集在一念中 宜速時詣覲最勝
    盧舍那佛大智海 光明普照無有量
    如實觀察眞諦法 普照一切諸法門
爾時蓮華藏莊嚴世界海東。次有世界海。名
淨蓮華勝光莊嚴。中有佛刹。名衆寶金剛
藏。佛號法水覺虚空法王。於彼如來大衆海
中。有菩薩名觀勝法妙清淨王。爲佛光明
所開發已。與世界海塵數菩薩眷屬圍遶
來向佛所。充滿十方一切虚空。興十種寶
色光明華雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種妙寶
須彌山雲。十種日輪雲。十種寶華雲。十種妙
寶樓閣藏雲。十種華樹雲。十種妙香現衆色
雲。十種一切妙音聲雲。如是一切悉皆彌覆
充滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在
於東方雜華光藏師子座上。結跏趺坐。此世
界海南。次有世界海。名衆寶月光莊嚴藏。
中有佛刹。名無量光嚴。佛號普智光勝須
彌山王。於彼如來大衆海中。有菩薩名清
淨海慧。爲佛光明所開發已。與世界海塵
數菩薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切妙
莊嚴藏衆寶王雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種
普莊嚴寶王雲。十種妙寶藏熾然照明歎佛
功徳寶王雲。十種妙音充滿讃歎寶王雲。十
種菩提樹莊嚴道場寶王雲。十種普門光明
佛變化寶王雲。十種不壞衆光明示現寶王
雲。十種香燈照一切刹充滿寶王雲。十種不
可思議佛刹如來宮殿普現寶王雲。十種雜
寶三世諸佛法身光明寶王雲。悉皆彌覆充
滿虚空。來詣佛所恭敬供養禮拜已。在於
南方青色蓮華師子座上。結跏趺坐。此世界
海西。次有世界海。名寶光樂。中有佛刹。名
一切勝觀。佛號香光王功徳寶莊嚴。於彼如
來大衆海中。有菩薩名香焔平等莊嚴月
光。爲佛光明所開發已。與世界海塵數菩
薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切雜寶香
華樓閣雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種一切色
寶王莊嚴樓閣雲。十種一切寶幢香焔樓閣
雲。十種一切解脱莊嚴樓閣雲。十種一切寶
華鬘雲。十種一切寶鬘莊嚴寶樓閣雲。十種
一切普光明藏照一切莊嚴樓閣雲。十種一
切寶莊嚴無量莊嚴悉現樓閣雲。十種普滿
莊嚴樓閣雲。十種無量華樂雲。悉皆彌覆充
滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在於
西方金色雜寶莊嚴蓮華藏化師子座上。結
跏趺坐。此世界海北。次有世界海。名瑠璃
寶光充滿藏。中有佛刹。名化青蓮華莊嚴。
佛號無量智慧音王。於彼如來大衆海中。有
菩薩名師子光莊嚴。爲佛光明所開發已。
與世界海塵數菩薩眷屬圍遶來向佛所。
興十種一切香雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種
一切青色華雲。十種一切妙寶樹雲。十種一
切諸雜華雲。十種一切寶莊嚴雲。十種一切
寶雷音雲。十種一切妙音聲雲。如是一切悉
皆彌覆充滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜
已。在於北方大燈變化師子座上。結跏趺坐。
此世界海東南方。次有世界海。名閻浮檀玻
瓈色幢。中有佛刹。名寶莊嚴藏。佛號一切
法燈無所怖畏。於彼如來大衆海中。有菩
薩名無盡勝燈功徳法藏。爲佛光明所開
發已。與世界海塵數菩薩眷屬圍遶。來向
佛所。興十種無量色蓮華藏師子座雲。悉皆
彌覆充滿虚空。十種師子座雲。十種一切莊
嚴具莊嚴師子座雲。十種燈明師子座雲。十
種能出十方一切衆寶師子座雲。十種一切香
鬘師子座雲。十種一切諸佛莊嚴示現師子
座雲。十種一切寶臺欄楯莊嚴師子座雲。十
種一切寶樹莊嚴師子座雲。十種日莊嚴師
子座雲。皆悉彌覆充滿虚空。來詣佛所供
養恭敬禮拜已。在東南方夜光幢寶藏師子
座上。結跏趺坐。此世界海西南方。次有世界
海。名普照莊嚴。中有佛刹。名香勝離垢光
明。佛號一切衆生普歡喜王。於彼如來大衆
海中。有菩薩名普智光明慧燈。爲佛光明
所開發已。與世界海塵數菩薩眷屬圍遶
來向佛所。興十種如意寶王雲。悉皆彌覆
充滿虚空。十種青色寶雲。十種一切香雲。十
種一切幡雲。十種一切妙色莊嚴雲。悉皆彌
覆充滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。
在西南方衆寶師子座上。結跏趺坐。此世界
海西北方。次有世界海。名善光照。中有佛
刹名意入。佛號普門智慧意入明淨音。於
彼如來大衆海中。有菩薩名無量華照垂
髻。爲佛光明所開發已。與世界海塵數菩
薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切雜寶
輪蓋雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種華蓋雲。十
種解脱蓋雲。十種寶王蓋雲。十種雜寶蓋雲。
十種普寶蓋雲。十種瑠璃寶王蓋雲。十種一
切香蓋雲。悉皆彌覆充滿虚空。來詣佛所
供養恭敬禮拜已。在西北方衆善光明幢師
子座上。結跏趺坐。此世界海東北方。次有世
界海。名寶照光明藏。中有佛刹。名香莊嚴
樂勝藏。佛號無量功徳海。於彼如來大衆海
中。有菩薩名無盡清淨光明王。爲佛光明
所開發已與世界海塵數菩薩眷屬圍遶
來向佛所。興十種一切寶光輪雲。悉皆彌覆
充滿虚空。十種光輪雲。十種華雲。十種如來
變化輪雲。十種一切佛境界輪雲。十種一切
功徳寶雲。十種一切衆生樂不可盡示現雲。
十種一切諸佛所願示現雲。悉皆彌覆充滿
虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在東北
方清淨光明不可盡師子座上。結跏趺坐
大方廣佛華嚴經卷第二大方廣佛華嚴經卷第三
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  盧舍那佛品第二之二
此世界海下方。次有世界海。名蓮華妙香
勝藏。中有佛刹。名寶師子光。佛號明照法
界。於彼如來大衆海中。有菩薩名光照分
別法界。爲佛光明所開發已。與世界海塵
數菩薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切寶
光明雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種一切香光
明雲。十種諸佛師子吼雲。十種一切佛刹功
徳莊嚴雲。十種一切華樓閣雲。十種一切座莊
嚴雲。悉皆彌覆充滿虚空。來詣佛所。在於
下方寶藏師子座上。結跏趺坐。此世界海上
方。次有世界海。名雜寶光海莊嚴。中有佛
刹名樂行清淨。佛號無礙功徳稱離闇光王。
於彼如來大衆海中。有菩薩名無障礙力
精進慧。爲佛光明所開發已。與世界海塵
數菩薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切無
量妙色寶照雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種無
量光普照雲。十種一切莊嚴照明雲。十種香
焔雲。十種一切莊嚴雲。十種佛光焔雲。十種
寶樹華焔雲。十種一切寶樹堅固光明雲。十
種一切勝光明雲。十種一切菩薩所行示現
雲。十種一切解脱光明雲。悉皆彌覆充滿虚
空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在於上方
妙音勝蓮華藏師子座上。結跏趺坐。如是等
十億佛刹塵數世界海中。有十億佛刹微塵
數等大菩薩來。一一菩薩各將一佛世界塵
數菩薩。以爲眷屬。一一菩薩各興一佛世界
微塵數等妙莊嚴雲。悉皆彌覆充滿虚空。隨
所來方結跏趺坐
彼諸菩薩次第坐已。一切毛孔各出十佛世
界微塵數等一切妙寶淨光明雲。一一光中
各出十佛世界微塵數菩薩。一一菩薩一切
法界方便海充滿一切微塵道。一一塵
中有十佛世界塵數佛刹。一一佛刹中三世
諸佛皆悉顯現。念念中於一一世界。各化一
佛刹塵數衆生。以夢自在示現法門教化。一
切諸天化生法門教化。一切菩薩行處音聲法
門教化。震動一切佛刹建立諸佛法門教化。
一切願海法門教化。一切衆生言辭入佛音
聲法門教化。一切佛法雲雨法門教化。法界
自在光明法門教化。建立一切大衆海於普
賢菩薩法門教化。以如是等一切法門。隨
其所樂而教化之。於一念頃。能滅一切世
界中各如須彌山塵數衆生諸惡道苦。各如
須彌山塵數衆生令離邪定立正定聚。各
如須彌山塵數衆生令立聲聞縁覺之地。
各如須彌山塵數衆生立無上道。各如須彌
山塵數衆生立一切不可盡功徳智慧地。各
如須彌山塵數衆生令立盧舍那佛願性海
中。爾時諸菩薩光明中。以偈頌言
    一切光明出妙音 説諸菩薩具足行
    佛子功徳悉成滿 普遍一切十方界
    無量劫海修行道 欲令衆生離苦故
    不自計己生死苦 佛子善入大方便
    無量無邊無有餘 窮盡一切大海劫
    遍行一切諸法門 善説微妙寂靜法
    一切三世佛所願 皆得清淨具足滿
    佛子饒益諸衆生 能自具行清淨道
    皆能往詣諸佛所 清淨法身照十方
    佛子智海無邊底 普觀諸法寂滅相
    一光明中有無量 無上大慈難思議
    清淨慧眼照諸法 此是佛子妙境界
    一毛悉受諸佛刹 又能*震動諸國土
    能令衆生無怖想 是名清淨方便地
    一一塵中無量身 復現無量莊嚴刹
    於一念中皆悉見 是無障礙淨法門
    三世所有一切劫 於一念中能悉現
    猶如幻化無所有 是名諸佛無礙法
    普賢諸行皆具足 能令衆生悉清淨
    諸佛子具自在法 一一毛孔師子吼
爾時世尊。欲令一切菩薩大衆。知佛無量
無邊境界自在法門故。放眉間白毫相一切
寶色燈明雲光。名一切菩薩慧光觀察照十
方藏。此光遍照一切佛刹。於一念中。皆悉
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]