大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

大方廣佛華嚴經 (No. 0278_ 佛馱跋陀羅譯 ) in Vol. 09

[First] [Prev+100] [Prev] 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]大方廣佛華嚴經卷第二
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  世間淨眼品第一之二
復有釋提桓因。於三世佛出興住滅決定
大智念喜法門。而得自在。普稱滿天。於衆
生色如來色身諸功徳力清淨法門。而得自
在。慈眼天。於平等慈雲蔭覆法門。而得自
在。寶光稱天。於衆光色具足念佛普勢法門。
而得自在。樂喜髻天。於觀衆生業報法門。
而得自在。樂念淨天。於諸佛國具淨法
門。而得自在。須彌勝音天。於觀世間生滅
法門。而得自在。念智慧天。於起當來菩薩
諸行化衆生因超念法門。而得自在。淨華
光天。於一切天娯樂法門。而得自在。慧日
眼天。於諸天處教化流通善根法門。而得
自在。爾時釋提桓因。承佛神力。遍觀三十
三天衆。以偈頌曰
    若念一切三世佛 廣能觀察佛境界
    諸佛國土成敗事 以佛神力皆悉見
    佛身清淨滿十方 妙色無比應一切
    光明照耀最殊特 具足廣稱如是見
    本修方便大慈海 充滿一切諸衆生
    悉能調伏一切衆 開清淨眼見無極
    念佛功徳無量故 得生廣大歡喜心
    世間無與如來等 離垢稱王住法門
    清淨業海滿衆生 一切悉見無有餘
    種種因起深廣福 如是善見猶滿月
    諸佛充滿遍十方 一切衆生無不見
    既得見已悉調伏 皆得無上方便念
    如來智身明淨眼 周遍一切十方刹
    悉令衆生皆覩見 妙音宣化無不解
    佛一毛孔現衆行 佛子見已具修習
    具足成就無量徳 如是善慧猶滿月
    一切衆生得悦樂 皆因如來神力生
    如來無量功徳故 是名無垢雜華門
    若能須臾念如來 乃至一念功徳力
    永得遠離衆惡趣 智慧日光滅癡闇
復有日光天子。於照十方諸衆生身盡未
來際正住莊嚴法門。而得自在。眼焔光天。於
照諸色無上智海法門。而得自在。須彌光天。
於起衆生轉勝清淨功徳法門。而得自在。淨
寶月天。於樂度一切苦行法門。而得自在。
勇猛不退天。於無障礙普照法門。而得自
在。妙華光天。於淨日光照衆生身法門。而
得自在。勝光天。於光照世間積集功徳法
門。而得自在。寶髻天。於衆寶海現種種色
境界法門。而得自在。明眼天。於一切趣開
清淨眼觀法界藏法門。而得自在。勝地天。
於諸衆生淨乘法門。而得自在。爾時日光天
子。承佛神力。遍觀日天子衆。以偈頌曰
    佛慧光明無邊際 普照十方無量土
    令一切衆面覩佛 種種方便化衆生
    衆生大海廣無量 悉能具足知其心
    開發衆生智慧海 善勝光明如是見
    如來普爲出興世 遍照十方悉無餘
    如來法身無等等 以無上智演説法
    無數劫海諸有中 難行苦行爲衆生
    是故淨光如虚空 妙身顯現猶滿月
    佛演妙音無障礙 周遍十方悉無餘
    分別廣演一切法 因縁方便具足説
    放大光明不思議 十方世界悉明淨
    令人歡喜發道意 是名莊嚴勝法門
    一切世間諸光明 不及佛身一毛光
    佛光微妙難思議 最勝能現此神變
    一切諸佛法如是 各坐十方道樹下
    爲衆分別道非道 清淨妙眼如是見
    癡冥衆生盲無目 爲斯苦類開淨眼
    爲彼示現智慧燈 得見如來清淨身
    方便自在無倒惑 悉應堪受一切供
    漸教開示解脱道 是名淨眼方便地
    於一法門説無邊 無數劫中廣敷演
    分別深遠清淨義 是名周遍妙法門
復有月天子。於調伏衆生普照法界法門。
而得自在。耀華天。於普觀攝一切諸法境界
法門。而得自在。勝光莊嚴天。於諸衆生心
海境界皆悉令轉法門。而得自在。雜樂世間
天。於能生一切不可思議愛樂法門。而得自
在。眼光天。於令衆生實見法門。而得自在。
現淨光天。於大慈悲救護一切苦惱衆生法
門。而得自在。普遊靜光天。於無癡淨月法
門。而得自在。妙莊嚴天。於觀諸法如幻如化
空無法門。而得自在。淨菩提天。於善解一
切業行所起法門。而得自在。大光焔天。於
滅諸天疑照度法門。而得自在。爾時月天子。
承佛神力。遍觀月天子衆。以偈頌曰
    普於衆生放大光 十方國土見如來
    照除一切愚癡闇 明了不可思議法
    佛界無邊不可盡 無量劫中集功徳
    種種方便妙法門 調伏一切衆生類
    如來智慧甚深遠 知他無量諸心海
    隨順爲轉淨法輪 令生無量歡喜心
    衆生遠離賢聖樂 沒在世間無量苦
    佛與斯等清淨法 心得悦樂安隱住
    如來普放大光明 分別世間諸法相
    罪福報應不敗亡 清淨光天如是見
    佛是一切衆生地 能持無量善果報
    悉令衆生離邪道 善能安立方便地
    大慈悲雲靡不覆 佛身難思等衆生
    普雨法雨潤一切 是佛第一上方便
    一切有無性如空 佛是衆生大光明
    常勤方便利一切 最勝清淨如是見
復有持國乾闥婆王。於攝一切衆生娯樂方
便法門。而得自在。樂樹光乾闥婆。於佛功
徳莊嚴法門。而得自在。起淨眼乾闥婆。於
衆生離憂喜法門。而得自在。華樹乾闥婆。
於滅結使法門。而得自在。樂遊行乾闥婆。
於調伏希望法門。而得自在。妙眼乾闥婆。
於一切樂喜光藏正住法門。而得自在。師子
幢乾闥婆。於一切方雨寶法門。而得自在。
寶光解脱乾闥婆。於現一切妙身廣智法門。
而得自在。金剛樹乾闥婆。於長養諸樹喜光
法門。而得自在。現諸莊嚴乾闥婆。於一切
佛諸境界行悉令衆生受樂法門。而得自
在。爾時持國乾闥婆王。承佛神力。遍觀乾
闥婆衆。以偈頌曰
    如來境界無量門 一切衆生莫能思
    世尊清淨如虚空 開示衆生見正道
    如來無量功徳海 一一毛孔悉得見
    能令一切隨意樂 清淨悦樂如是見
    衆生無量憂苦海 佛能除滅悉無餘
    佛以大慈多方便 能開衆生清淨眼
    諸佛刹海滿十方 如來光明悉遍照
    能除衆生煩惱垢 演説甚深清淨法
    佛於無量諸劫海 方便廣修淨國土
    以一切智無上音 安慰無邊衆生類
    樂見如來普清淨 衆生悉得無盡樂
    隨順能起解脱因 得解脱冠心歡喜
    愚癡障蓋甚堅固 衆生輪轉生死海
    如來示現廣大法 演説清淨建法幢
    一切衆生無量門 如來爲現種種形
    多方便門照衆生 愛音如來如是現
    如來方便無邊際 善逝具足廣開現
    入最勝道方便行 金剛樹下成正覺
    以無量劫爲一念 佛力能現亦不
    能與衆生一切樂 是名樂見方便門
復有毘樓勒鳩槃荼王。於能滅一切鬪諍
法門。而得自在。長燈照光鳩槃荼。於一切
行現前法門。而得自在。善修幢鳩槃荼。於
專正諸趣法門。而得自在。饒益諸行鳩槃荼。
於善惡平等清淨法門。而得自在。除恐怖
鳩槃荼。於一切衆生無畏安隱莊嚴法門。而
得自在。淨娑羅林。鳩槃荼於除滅。無量衆
生愛海熾然法門。而得自在。起須彌鳩槃荼。
於一切趣照明雲法門。而得自在。常勤鳩槃
荼。於普照法門。而得自在。無量淨眼鳩槃
荼。於起不退轉大慈藏法門。而得自在。無
門鳩槃荼。於起一切趣所作法門。而得
自在。爾時毘樓勒鳩槃荼王。承佛神力。遍
觀鳩槃荼衆。以偈頌曰
    如來忍力成滿足 無量劫行爲衆生
    離放逸慢諸煩惱 故佛身淨照十方
    昔行菩薩諸行海 調伏十方無量衆
    種種方便起慈門 令衆生得一切智
    如來智慧濟群生 悉分別知衆生心
    無量自在調衆生 一切見者皆歡喜
    佛神力境難思議 於當來世一切劫
    轉實法輪猶虚空 無量衆生得淨眼
    衆生癡垢翳心目 如來照除見正道
    救濟永離無量苦 令無恐怖得淨智
    衆生沒在愛苦海 如來智照滅無餘
    離欲無垢見佛身 猶如寶樹悉清淨
    佛身普應無不見 種種方便化衆生
    音如雷震雨法雨 是名山王慧法門
    佛光無垢最清淨 照除衆生癡冥山
    顯現如來無量徳 無癡方便見佛身
    無量劫修大悲門 悉與衆生自在樂
    種種方便滅衆苦 離垢清淨如華敷
    最勝現身悉周遍 於十方界無去來
    自覺大聖一切現 是無量門佛能見
復有毘樓波叉龍王。於一切龍趣中除滅熾
然恐怖救濟法門。而得自在。海龍王。於一
念中能轉一切不可思議龍身法門。而得自
在。雲樂妙幢龍。於一切有趣轉清淨輪聞聲
法門。而得自在。須彌普幢龍。於一切衆生示
大功徳海法門。而得自在。徳叉伽龍。於離
恐怖清淨法門。而得自在。無量歩龍。於示
現一切衆生無量雲超度無量劫住壽法門。
而得自在。焔眼善住龍。於安立一切世界
分別無量佛法示現方便法門。而得自在。離
垢勢色龍。於一切衆生離垢歡喜知足入方
便法門。而得自在。普行廣聖龍。於一切善
惡音聲具滿平等觀法門。而得自在。阿那婆
達多龍王。於大悲雲蔭覆一切衆生離苦法
門。而得自在。爾時毘樓波叉龍王。承佛神
力。遍觀龍衆。以偈頌曰
    觀見一切最勝法 救濟十方群生類
    惡趣衆生常輪轉 以大悲力能濟拔
    隨諸衆生所樂色 佛一毛孔皆悉現
    神足境界無有量 佛功徳海清淨現
    最勝妙法無限量 譬如大海深無底
    隨其所樂令得聞 妙聲柔軟發雷音
    一切衆生瞋恚心 蔭蓋障覆愚癡海
    如來無上大慈悲 以神足力度脱之
    於如來身一毛孔 衆生功徳皆悉現
    入深無量功徳海 須彌山幢功徳現
    衆生種種恐怖苦 法王智光悉救濟
    最勝毛孔演妙音 無量衆生開淨眼
    十方三世諸如來 於佛身中現色像
    無量劫中淨佛土 是名無上大龍地
    佛一毛中皆悉現 無量神變莊嚴土
    佛與眷屬圍遶坐 爲衆生説微妙法
    佛爲菩薩求道時 恭敬供養諸佛海
    種種無量方便門 度脱一切衆生海
    如來演説正法時 充滿一切衆生樂
    佛音能起歡悦心 普令衆生得法喜
復有毘沙門夜叉王。於平等觀方便離一切
惡饒益衆生法門。而得自在。音主夜叉。於
一切普勝法門。而得自在。持地夜叉。於能
除奪衆生精氣長養一切生氣法門。而得自
在。一切主夜叉。於觀一切聖功徳法門。而
得自在。勝眼神足夜叉。於觀一切衆生智慧
法門。而得自在。堅固金剛眼夜叉。於與一
切衆生安樂法門。而得自在。護命夜叉。於
持力救濟法門。而得自在。能破須彌山夜叉。
於起隨順佛力法門。而得自在。爾時毘沙
門夜叉王。承佛神力。遍觀夜叉衆。以偈頌

    衆生罪垢甚深重 於百千劫不見佛
    輪轉生死受衆苦 爲度是等佛興世
    佛爲救濟一切故 悉現十方衆生前。
    拔濟諸趣衆苦輪 因縁音主最方便
    衆生重罪惡業障 佛以方便悉除滅
    安立衆生正法中 是名離癡方便見
    佛昔無量劫行時 讃歎十方一切佛
    故有高遠大名稱 皆悉普聞十方國
    佛慧無邊等虚空 如來法身不思議
    故能顯現照十方 明淨眼王妙法門
    一切衆生入邪徑 佛示正道難思議
    見諸衆生堪受化 種種方便令調伏
    一切衆生諸功徳 不及如來一光福
    佛智慧海不可議 是名寶王如是見
    無量劫數難思議 佛於是中修十力
    是故世尊力具足 一切世間無能壞
復有金剛眼照力士。於示現如來無量色像
法門。而得自在。離垢日踊力士。於諸佛無
量色法門。而得自在。須彌華光力士。於離
垢自在種種現法門。而得自在。淨雲音力士。
於如來無邊淨音不可量法門。而得自在。阿
修羅主力士。於一切示現種種法門。而得自
在。金剛光樂力士。於入一切佛法無餘法門。
而得自在。雷音力士。於能擧一切諸天法
門。而得自在。師子端嚴王力士。於如來功
徳廣照法門。而得自在。勝光明力士。於除
滅衆生惡心安立佛境法門。而得自在。珠髻
華光力士。於菩薩示現一切世間雨寶法門。
而得自在。爾時金剛眼照力士。承佛神力。
遍觀力士衆。以偈頌曰
    普爲三界一切衆 於諸法中爲法王
    具足無量衆妙色 悉照十方無不明
    佛身一切諸毛孔 普放光明不可議
    映蔽一切日光明 遍照十方靡不周
    如來大聖自在力 充滿一切諸法界
    法身示現無涯際 悉現一切衆生前
    佛音清淨甚深妙 普震十方諸世界
    柔軟微妙和雅音 滅衆生垢願滿足
    十方三界諸宮殿 最勝悉現於彼
    一一佛所無量衆 導師處中爲説法
    法海無量無有邊 衆方便門悉入中
    分別一切諸法界 最勝示現無窮盡
    衆生大海無邊際 最勝淨眼能度脱
    如來光明照衆生 一切普見大導師
    悉皆恭敬興供養 無量塵海國土佛
    功徳無量如虚空 一切悉見大導師
    如來神力不可壞 一切佛土皆悉現
    如來安坐淨道場 一切衆生現前見
    光明普照如雲興 衆妙莊嚴光圓滿
    普照一切諸法界 示現諸佛深妙法
是時普賢菩薩。成就不可思議方便法門海。
能入如來無量功徳海。所謂出生究竟淨諸
佛土調伏衆生法門。詣諸佛所能起一切具
足功徳法門。菩薩諸地願行法門。普門示現
法界塵數身雲法門。持諸佛土不可思議方
便輪法門。一切衆中自在顯現無量無邊菩
薩境界法門。於一念中知三世劫生滅法門。
分別顯現一切菩薩諸根境界海法門。其身
自在充滿無量無邊法界法門。一切菩薩種
種方便廣分別法入一切智方便法門。爾時
普賢菩薩。遍觀一切大衆。以偈頌曰
    最勝嚴淨 無數佛土 無量淨色
    甚深功徳 眞淨離垢 佛子充滿
    常聞妙法 不思議音 見佛處此
    師子座上 一切塵中 亦復如是
    而如來身 亦不往彼 普現佛土
    功徳境界 悉入無量 諸地方便
    佛示一切 諸菩薩行 説諸方便
    不可思議 令諸佛子 入淨法界
    離垢淨眼 住深法性 十方無量
    無有邊際 微塵數等 諸化佛身
    教導無量 衆生等類 一切十方
    如來刹土 世尊皆悉 爲平等護
    佛於方便 悉已清淨 調伏衆生
    令除垢穢 一切塵數 諸佛國土
    如來示現 無量自在 梵音和雅
    遍諸道場 演暢最勝 菩薩本行
    一切三世 所有劫數 於念念中
    悉見無餘 觀彼生滅 如實法相
    不可思議 世護能見 無量大衆
    數不可盡 如來眞子 欲觀佛地
    一切法門 無量無邊 非諸佛子
    所有境界 離垢如來 猶如虚空
    清淨無著 等眞法性 現化無量
    不可窮盡 悉坐道樹 成等正覺
    佛以一言 説一切地 一切法相
    皆悉窮盡 無量方便 一一門中
    演暢諸法 亦悉無餘
爾時於佛師子之座。一切妙華摩尼寶輪高臺
樓觀莊嚴具中。一一各出一佛世界微塵數
等大菩薩衆。其名曰海慧超越菩薩。無量師
子吼菩薩。衆寶光幢菩薩。智日超慧菩薩。不
思議功徳智稱菩薩。方便寂靜妙華髻菩薩。
金光焔菩薩。法界普音菩薩。淨雲月幢菩薩。
善超淨光菩薩。如是等一一佛世界微塵數等
大菩薩衆。設諸供養散衆妙華充滿虚空。
燒諸雜香氣過騰雲。普現一切衆寶圓光。又
放無量淨日光明。作衆妓樂諸微妙音。雜
種寶樹枝葉華實一切光明猶若雲起雨無
量寶。如是一一菩薩所供養具。各與一佛
世界微塵數等。一一供具復與一佛世界微
塵數等。皆大歡喜。供養世尊遶百千匝已。
隨其所應供養大衆。猶如雲雨而無斷絶。
隨所出方。化作寶蓮華藏師子之座。恭敬
向佛結跏趺坐。彼菩薩等。悉得無量清淨法
海普明法門。於佛境界無所障礙。悉入一
切辯才法海。又得不可思議照明法門。正住
如來普門境界。三世智地皆已得入。具足
成就大力法愛。無量功徳清淨圓滿。常行法
界畢竟空性。悉已具足供養諸佛。爾時一切
海慧自在智明王菩薩。以偈頌曰
    佛覺諸法 平等眞實 無有障礙
    淨如虚空 普悉照明 十方世界
    處一切衆 最勝殊特 自然正覺
    無量無邊 充滿十方 衆生境界
    一切悉坐 菩提樹王 諸衆生主
    皆悉圍遶 佛有如是 自在神力
    於一念頃 現無量身 普令衆生
    滅除垢穢 如來境界 無有邊際
    無量劫海 具足修行 如來處在
    一切有海 種種方便 調伏衆生
    皆悉受行 最勝正法 衆會離垢
    普得清淨 一切觀佛 深樂無厭
    最勝妙相 莊嚴具足 處蓮華藏
    寶師子座 一切衆寶 諸莊嚴具
    皆出無量 微妙香熏 雜色華鬘
    懸布虚空 佛處如是 寶師子座
    無量衆寶 流出妙光 暉焔清淨
    十方明耀 如來安住 莊嚴樓觀
    演出清淨 微密梵音 宣暢最勝
    無上正法 聞者歡喜 得淨妙道
    金剛承座 安峙堅固 如意藏寶
    以爲莊嚴 寶髻菩薩 常守護之
    世尊於此 普現照明 天尊處在
    寶師子座 遍照三世 一切導師
    無量化佛 遍滿十方 闡揚如來
    無盡法藏
爾時佛神力故。蓮華藏莊嚴世界海。六種十
八相震動。所謂。動。遍動。等遍動起。遍起。
等遍起覺。遍覺。等遍覺。震。遍震。等遍震。吼。
遍吼。等遍吼。涌。遍涌。等遍涌。又令一切世
界諸王。各雨不可思議諸供養具。供養如來
大衆海會。所謂雨一切香華雲。衆妙寶雲。雜
寶蓮華雲。無量色寶曼陀羅雲。解脱寶雲。碎
末栴檀香雲。清淨柔軟聲雲。寶網日雲。各隨
其力雨衆供養。如是等一一世界諸王。設
不可思議諸供養雲。普供一切如來大衆。如
此世界設衆供養。一切十方諸佛國土亦復
如是。此世界中佛坐道場。世界諸王各隨
所樂境界三昧諸方便門。歡喜厭離通達諸
方勇猛之法。如來境界神力所入。諸佛無量
法海之門。皆已得度。如此世界。十方一切
世界亦復如是
大方廣佛華嚴經盧舍那佛品第二之一
爾時諸菩薩衆。及一切世界諸王。咸作是念。
何等是一切諸佛地。佛境界。佛持。佛行。佛
力。佛無畏。佛三昧。佛自在。佛勝法。示現菩
提。佛眼耳鼻舌身意諸根。佛光明音聲。佛智
海。世界海。衆生海。法界方便海。佛海。波羅
蜜海。法門海。化身海。佛名號海。佛壽量海。
一切菩薩所修行海。發大乘心。出生諸波羅
蜜願智慧藏。唯願如來慈悲方便。發起我心
令得開解。時諸菩薩神力故。一切供養具
中。出自然音而説偈言
    如來無量曠劫行 自然正覺出世間
    於當來世無量劫 身應一切如大雲
    斷衆生疑永無餘 出生勝力得解脱
    滅除世間無量苦 令一切得正覺樂
    無量刹塵諸菩薩 一心合掌觀最勝
    隨彼所願諸境界 斷除疑惑開法門
    何等一切諸佛地 大聖境界佛諸持
    佛無上智力無畏 願爲佛子平等現
    無量如實諸三昧 諸清淨行深妙法
    大聖神力無有邊 興大雷雲雨衆生
    悉入法王如實趣 於最勝境不退轉
    及無量佛諸功徳 願起慈悲悉令見
    如來眼根無限量 耳鼻舌身亦如是
    佛意如實難思議 願令衆生悉知見
    佛國土海衆生海 諸法界海調伏海
    佛海無量無邊際 願令佛子平等見
    波羅蜜海不思議 無上方便法門海
    無量無邊法門海 願在道場具足説
爾時世尊。知諸菩薩心之所念。即於面門及
一一齒間。各放佛世界塵數光明。所謂寶幢
照光明。法界妙音莊嚴光明。生樂垂雲光明。
佛十種力嚴淨道場光明。一切寶焔雲光明。
清淨無礙充滿法界光明。能成一切世界光
明。淨寶金剛日幢光明。往詣菩薩大衆光明。
演出諸佛語輪光明。如是等一一光明。各有
佛世界塵數光明。以爲眷屬。一一光明。照
十佛土微塵等刹。彼諸菩薩見此光已。得
覩蓮華藏莊嚴世界海。佛神力故。於光明
中而説偈言
    無量劫海修功徳 供養十方一切佛
    教化無邊衆生海 盧舍那佛成正覺
    放大光明照十方 諸毛孔出化身雲
    隨衆生器而開化 令得方便清淨道
    佛於往古生死中 調伏一切諸群生
    於一念中悉解脱 世雄無量得自在
    深心淨信普莊嚴 往修滿足波羅蜜
    與諸刹海塵數等 堅固安住一切力
    出微妙音遍十方 具足實智滿衆心
    無量方便化衆生 是師子吼寂靜法
    人尊如是徳無量 應詣供養聽受法
    如佛刹等微塵數 最勝諸子詣如來
    各雨一切供養具 一心恭敬觀導師
    如來所説一語中 演出無邊契經海
    於一切衆雨甘露 恭敬往詣兩足尊
    三世諸佛無上願 大聖道場分別説
    亦非集在一念中 宜速時詣覲最勝
    盧舍那佛大智海 光明普照無有量
    如實觀察眞諦法 普照一切諸法門
爾時蓮華藏莊嚴世界海東。次有世界海。名
淨蓮華勝光莊嚴。中有佛刹。名衆寶金剛
藏。佛號法水覺虚空法王。於彼如來大衆海
中。有菩薩名觀勝法妙清淨王。爲佛光明
所開發已。與世界海塵數菩薩眷屬圍遶
來向佛所。充滿十方一切虚空。興十種寶
色光明華雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種妙寶
須彌山雲。十種日輪雲。十種寶華雲。十種妙
寶樓閣藏雲。十種華樹雲。十種妙香現衆色
雲。十種一切妙音聲雲。如是一切悉皆彌覆
充滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在
於東方雜華光藏師子座上。結跏趺坐。此世
界海南。次有世界海。名衆寶月光莊嚴藏。
中有佛刹。名無量光嚴。佛號普智光勝須
彌山王。於彼如來大衆海中。有菩薩名清
淨海慧。爲佛光明所開發已。與世界海塵
數菩薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切妙
莊嚴藏衆寶王雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種
普莊嚴寶王雲。十種妙寶藏熾然照明歎佛
功徳寶王雲。十種妙音充滿讃歎寶王雲。十
種菩提樹莊嚴道場寶王雲。十種普門光明
佛變化寶王雲。十種不壞衆光明示現寶王
雲。十種香燈照一切刹充滿寶王雲。十種不
可思議佛刹如來宮殿普現寶王雲。十種雜
寶三世諸佛法身光明寶王雲。悉皆彌覆充
滿虚空。來詣佛所恭敬供養禮拜已。在於
南方青色蓮華師子座上。結跏趺坐。此世界
海西。次有世界海。名寶光樂。中有佛刹。名
一切勝觀。佛號香光王功徳寶莊嚴。於彼如
來大衆海中。有菩薩名香焔平等莊嚴月
光。爲佛光明所開發已。與世界海塵數菩
薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切雜寶香
華樓閣雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種一切色
寶王莊嚴樓閣雲。十種一切寶幢香焔樓閣
雲。十種一切解脱莊嚴樓閣雲。十種一切寶
華鬘雲。十種一切寶鬘莊嚴寶樓閣雲。十種
一切普光明藏照一切莊嚴樓閣雲。十種一
切寶莊嚴無量莊嚴悉現樓閣雲。十種普滿
莊嚴樓閣雲。十種無量華樂雲。悉皆彌覆充
滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在於
西方金色雜寶莊嚴蓮華藏化師子座上。結
跏趺坐。此世界海北。次有世界海。名瑠璃
寶光充滿藏。中有佛刹。名化青蓮華莊嚴。
佛號無量智慧音王。於彼如來大衆海中。有
菩薩名師子光莊嚴。爲佛光明所開發已。
與世界海塵數菩薩眷屬圍遶來向佛所。
興十種一切香雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種
一切青色華雲。十種一切妙寶樹雲。十種一
切諸雜華雲。十種一切寶莊嚴雲。十種一切
寶雷音雲。十種一切妙音聲雲。如是一切悉
皆彌覆充滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜
已。在於北方大燈變化師子座上。結跏趺坐。
此世界海東南方。次有世界海。名閻浮檀玻
瓈色幢。中有佛刹。名寶莊嚴藏。佛號一切
法燈無所怖畏。於彼如來大衆海中。有菩
薩名無盡勝燈功徳法藏。爲佛光明所開
發已。與世界海塵數菩薩眷屬圍遶。來向
佛所。興十種無量色蓮華藏師子座雲。悉皆
彌覆充滿虚空。十種師子座雲。十種一切莊
嚴具莊嚴師子座雲。十種燈明師子座雲。十
種能出十方一切衆寶師子座雲。十種一切香
鬘師子座雲。十種一切諸佛莊嚴示現師子
座雲。十種一切寶臺欄楯莊嚴師子座雲。十
種一切寶樹莊嚴師子座雲。十種日莊嚴師
子座雲。皆悉彌覆充滿虚空。來詣佛所供
養恭敬禮拜已。在東南方夜光幢寶藏師子
座上。結跏趺坐。此世界海西南方。次有世界
海。名普照莊嚴。中有佛刹。名香勝離垢光
明。佛號一切衆生普歡喜王。於彼如來大衆
海中。有菩薩名普智光明慧燈。爲佛光明
所開發已。與世界海塵數菩薩眷屬圍遶
來向佛所。興十種如意寶王雲。悉皆彌覆
充滿虚空。十種青色寶雲。十種一切香雲。十
種一切幡雲。十種一切妙色莊嚴雲。悉皆彌
覆充滿虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。
在西南方衆寶師子座上。結跏趺坐。此世界
海西北方。次有世界海。名善光照。中有佛
刹名意入。佛號普門智慧意入明淨音。於
彼如來大衆海中。有菩薩名無量華照垂
髻。爲佛光明所開發已。與世界海塵數菩
薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切雜寶
輪蓋雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種華蓋雲。十
種解脱蓋雲。十種寶王蓋雲。十種雜寶蓋雲。
十種普寶蓋雲。十種瑠璃寶王蓋雲。十種一
切香蓋雲。悉皆彌覆充滿虚空。來詣佛所
供養恭敬禮拜已。在西北方衆善光明幢師
子座上。結跏趺坐。此世界海東北方。次有世
界海。名寶照光明藏。中有佛刹。名香莊嚴
樂勝藏。佛號無量功徳海。於彼如來大衆海
中。有菩薩名無盡清淨光明王。爲佛光明
所開發已與世界海塵數菩薩眷屬圍遶
來向佛所。興十種一切寶光輪雲。悉皆彌覆
充滿虚空。十種光輪雲。十種華雲。十種如來
變化輪雲。十種一切佛境界輪雲。十種一切
功徳寶雲。十種一切衆生樂不可盡示現雲。
十種一切諸佛所願示現雲。悉皆彌覆充滿
虚空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在東北
方清淨光明不可盡師子座上。結跏趺坐
大方廣佛華嚴經卷第二大方廣佛華嚴經卷第三
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  盧舍那佛品第二之二
此世界海下方。次有世界海。名蓮華妙香
勝藏。中有佛刹。名寶師子光。佛號明照法
界。於彼如來大衆海中。有菩薩名光照分
別法界。爲佛光明所開發已。與世界海塵
數菩薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切寶
光明雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種一切香光
明雲。十種諸佛師子吼雲。十種一切佛刹功
徳莊嚴雲。十種一切華樓閣雲。十種一切座莊
嚴雲。悉皆彌覆充滿虚空。來詣佛所。在於
下方寶藏師子座上。結跏趺坐。此世界海上
方。次有世界海。名雜寶光海莊嚴。中有佛
刹名樂行清淨。佛號無礙功徳稱離闇光王。
於彼如來大衆海中。有菩薩名無障礙力
精進慧。爲佛光明所開發已。與世界海塵
數菩薩眷屬圍遶來向佛所。興十種一切無
量妙色寶照雲。悉皆彌覆充滿虚空。十種無
量光普照雲。十種一切莊嚴照明雲。十種香
焔雲。十種一切莊嚴雲。十種佛光焔雲。十種
寶樹華焔雲。十種一切寶樹堅固光明雲。十
種一切勝光明雲。十種一切菩薩所行示現
雲。十種一切解脱光明雲。悉皆彌覆充滿虚
空。來詣佛所供養恭敬禮拜已。在於上方
妙音勝蓮華藏師子座上。結跏趺坐。如是等
十億佛刹塵數世界海中。有十億佛刹微塵
數等大菩薩來。一一菩薩各將一佛世界塵
數菩薩。以爲眷屬。一一菩薩各興一佛世界
微塵數等妙莊嚴雲。悉皆彌覆充滿虚空。隨
所來方結跏趺坐
彼諸菩薩次第坐已。一切毛孔各出十佛世
界微塵數等一切妙寶淨光明雲。一一光中
各出十佛世界微塵數菩薩。一一菩薩一切
法界方便海充滿一切微塵道。一一塵
中有十佛世界塵數佛刹。一一佛刹中三世
諸佛皆悉顯現。念念中於一一世界。各化一
佛刹塵數衆生。以夢自在示現法門教化。一
切諸天化生法門教化。一切菩薩行處音聲法
門教化。震動一切佛刹建立諸佛法門教化。
一切願海法門教化。一切衆生言辭入佛音
聲法門教化。一切佛法雲雨法門教化。法界
自在光明法門教化。建立一切大衆海於普
賢菩薩法門教化。以如是等一切法門。隨
其所樂而教化之。於一念頃。能滅一切世
界中各如須彌山塵數衆生諸惡道苦。各如
須彌山塵數衆生令離邪定立正定聚。各
如須彌山塵數衆生令立聲聞縁覺之地。
各如須彌山塵數衆生立無上道。各如須彌
山塵數衆生立一切不可盡功徳智慧地。各
如須彌山塵數衆生令立盧舍那佛願性海
中。爾時諸菩薩光明中。以偈頌言
    一切光明出妙音 説諸菩薩具足行
    佛子功徳悉成滿 普遍一切十方界
    無量劫海修行道 欲令衆生離苦故
    不自計己生死苦 佛子善入大方便
    無量無邊無有餘 窮盡一切大海劫
    遍行一切諸法門 善説微妙寂靜法
    一切三世佛所願 皆得清淨具足滿
    佛子饒益諸衆生 能自具行清淨道
    皆能往詣諸佛所 清淨法身照十方
    佛子智海無邊底 普觀諸法寂滅相
    一光明中有無量 無上大慈難思議
    清淨慧眼照諸法 此是佛子妙境界
    一毛悉受諸佛刹 又能*震動諸國土
    能令衆生無怖想 是名清淨方便地
    一一塵中無量身 復現無量莊嚴刹
    於一念中皆悉見 是無障礙淨法門
    三世所有一切劫 於一念中能悉現
    猶如幻化無所有 是名諸佛無礙法
    普賢諸行皆具足 能令衆生悉清淨
    諸佛子具自在法 一一毛孔師子吼
爾時世尊。欲令一切菩薩大衆。知佛無量
無邊境界自在法門故。放眉間白毫相一切
寶色燈明雲光。名一切菩薩慧光觀察照十
方藏。此光遍照一切佛刹。於一念中。皆悉
普照一切法界。於一切世界。雨一切佛諸
大願雲。顯現普賢菩薩。示大衆已。還從足
下相輪中入。於彼復有大蓮華生。以衆寶
爲莖。一切寶王爲莊嚴藏。其葉遍覆一切
法界。一切寶香莊嚴其鬚。閻浮檀金以爲其
臺。此華生已。如來眉間有一大菩薩出。名
曰一切諸法勝音。與世界。海塵數菩薩衆
倶。敬遶世尊無量匝已。退坐蓮華臺上。眷
屬菩薩坐蓮華鬚。一切諸法勝音菩薩成就
無量法界歡喜。隨順諸佛境界深智。度不
可思議佛海光明。悉能往詣一切佛所。爾時
一切諸法勝音菩薩。以偈頌曰
    佛身充滿諸法界 普現一切衆生前
    應受化器悉充滿 佛故處此菩提樹
    一切佛刹微塵等 爾所佛坐一毛孔
    皆有無量菩薩衆 各爲具説普賢行
    無量刹海處一毛 悉坐菩提蓮華座
    遍滿一切諸法界 一切毛孔自在現
爾時師子焔光奮迅音菩薩。以偈頌曰
    盧舍那如來 轉清淨法輪
    一切法方便 如來雲普覆
    十方國土中 一切世界海
    佛願力自在 普現轉法輪
    一切佛土中 無量大衆海
    言號各不同 而轉淨法輪
    盧舍那佛神力故 一切刹中轉法輪
    普賢菩薩願音聲 遍滿一切世界海
    法身充滿一切刹 普雨一切諸法雨
    法相不生亦不滅 悉照一切諸世間
    無量無數億劫中 一切佛刹微塵道
    盧舍那佛妙音聲 具足演説本所行
    一切佛刹微塵數 大光明網照十方
    一一光中有諸佛 以無上道化衆生
    法身堅固不可壞 充滿一切諸法界
    普能示現諸色身 隨應化導諸群生
    三世無量諸佛刹 其中一切諸導師
    一切音聲及名字 普見諸佛力自在
    過去未來及現在 如是一切諸導師
    彼聖能令一切聞 不可思議正法輪
如此四天下道場上見佛神力一切菩薩大
衆雲集。一切世界海中亦復如是
爾時普賢菩薩。於如來前。坐蓮華藏師子之
座。即入一切如來淨藏三昧正受。普照一切
法界諸如來身無所障礙。離垢滿足猶如
虚空。普賢菩薩。於此世界三昧正受。盡法
界虚空界等一切佛刹亦復如是。普賢菩薩。
入是三昧已。十方世界海諸佛悉現。彼諸如
來各各讃言。善哉善哉。善男子。汝乃能入此
三昧正受。是皆盧舍那佛本願力故。又汝
於諸佛所清淨行願力故。所謂轉一切諸佛
法輪故。開一切如來智慧海故。盡度一切
諸法方便及十方海悉無餘故。除一切衆生
煩惱得清淨故。能到一切諸佛國土無障
礙故。入一切諸佛境界無礙故。一切諸佛
普門功徳滿足故。入一切法方便深樂一切
智故。方便觀察一切世間法故。知一切衆
生諸根海故
爾時一切諸佛。與普賢菩薩入一切智力。與
入無量無邊法界智。與能詣三世諸佛所智。
與一切世界海成壞智。與入無量衆生界智。
與佛甚深法門智。與一切不壞三昧住智。
與入一切菩薩諸根海智。與一切衆生語言
海轉法輪辭辯智。與一身遍滿一切世界智。
與一切諸佛音聲智。何以故。以得此三昧
法故
爾時十方諸佛各申右手。摩普賢菩薩頂。
爾時一切菩薩。見十方諸佛各*申右手
摩普賢菩薩頂已。彼諸菩薩。一心恭敬觀
察普賢菩薩。即時同聲以偈頌曰
    於諸佛所修善法 滿足一切大願力
    出生清淨妙法身 如實平等同虚空
    一切諸佛國土中 普賢菩薩常依住
    十方世界無不見 無量功徳智慧海
    悉見十方一切佛 清淨身行功徳海
    能於一一微塵道 普皆示現一切刹
    一切十方佛世界 無量微塵諸劫數
    常見普賢眞佛子 無量三昧方便行
    法身充滿諸法界 一切十方佛國土
    遍遊一切衆生海 安住深妙清淨法
    永度無量諸法界 離衆煩惱不可壞
    其身周遍滿虚空 廣説無量諸佛法
    一切功徳海中生 普放光明如大雲
    堅固衆生清淨行 微妙音説佛境界
    無量無數大劫中 修習普賢甚深行
    無量無邊諸法雲 雷震演説勝法界
    一切佛土如實性 十力修集淨莊嚴
    普入一切衆生海 如應爲説清淨法
    無量無邊大衆海 一心恭敬觀普賢
    無量深廣智慧海 願轉清淨妙法輪
爾時普賢菩薩。承佛神力。觀察一切諸世
界海。一切衆生海。法界業海。一切衆生欲樂
諸根海。一切三世諸佛海已。普告菩薩大衆
海言。佛子。諸佛一切世界海成敗清淨智。不
可思議一切衆生界起智。觀察法界智。一切
如來自在智。清淨願轉法輪智。力無所畏不
共法智。光明讃歎音聲智。三種教化衆生智。
無量三昧法門不壞智。如來種種自在智。如
是等一切皆不可思議。我當承佛神力具
足演説。欲令一切衆生入佛智海
爾時普賢菩薩。從彼三昧起。從世界微塵
等三昧起。念念中不壞方便智一切三世三
昧起。時彼一切諸菩薩衆。一一皆得世界塵
數諸三昧。世界塵數方便法海。方便辯海。諸
行願海。如此會菩薩所得功徳。一切世界海。
一切如來衆海。諸菩薩衆所得功徳亦復如
是。是時一切世界六種震動。一切衆生安隱
悦樂。一切衆寶種種莊嚴。一切如來大衆海
中。雨十種寶王雲。所謂勝金色幢寶王雲。佛
光明照寶王雲。金蓮華寶王雲。菩薩辯才光
明寶王雲。一切妙音衆寶王雲。莊嚴佛土道
場寶王雲。一切菩薩無量功徳光明輪妙音
寶王雲。一切如來毛孔及諸光明。以偈頌

    普賢悉在 一切佛刹 坐寶蓮華
    師子座上 如是示現 遍一切界
    普入無量 無邊諸行 悉能示現
    無量種身 變化充滿 十方世界
    妙音和雅 説法無礙 一切三昧
    方便自在 一切佛土 諸如來所
    一切三昧 皆得自在 悉能了知
    最勝境界 示現普賢 無量自在
    如一切土 諸如來前 一切刹塵
    諸世界中 普賢自在 亦復如是
    盡盧舍那 本願底故 普賢身相
    猶如虚空 依於如如 不依佛國
    現身無量 普應衆生 隨群萌類
    爲現化故 一切世界 無量佛土
    悉能示現 入諸法門 普賢菩薩
    具足淨願 如是等比 無量自在
    一切衆海 無量無邊 各於佛土
    示現清淨 如是一切 身中悉現
    隨其起滅 一念悉知
爾時普賢菩薩。欲令大衆重歡喜故。以偈
頌曰
    諸佛深智功徳海 充滿無量無邊刹
    方便隨衆所應見 盧舍那佛轉法輪
    不可思議佛刹海 於無量劫令清淨
    最勝導師照一切 悉能調伏衆生海
    衆生大海難可測 諸佛境界不思議
    衆生樂惡著諸有 不能了知無上道
    功徳法海長養心 常能親近善知識
    恒爲諸佛所護念 是等能度得上智
    離諸諂曲心清淨 廣大慈悲無邊際
    深心淨信無厭足 彼聞是法喜無量
    普賢菩薩諸地願 安諦善住能順行
    遊心法界如虚空 是人乃知佛境界
    一切菩薩得善利 能見自在最勝尊
    非餘境界之所知 普賢方便皆得入
    無量無邊諸衆生 一切如來所護念
    於一切處轉法輪 盧舍那佛境界力
    一切刹土及諸佛 在我身内無所礙
    我於一切毛孔中 現佛境界諦觀察
    普賢菩薩所願行 無量無邊悉具足
    普眼境界清淨身 我今演説仁諦聽
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子。世界海
有十種事。去來今佛之所演説。所謂説世
界海。起具因縁世界海。住世界海。形世界
海。體世界海。莊嚴世界海。清淨世界海。如來
出世世界海。劫世界海。壞方便世界海。諸
佛子世界海。有如是等十種事爲首。乃至
有世界海塵數種事。諸佛子當知。一切世
界海。有世界海塵數因縁具故成。已成今成
當成。所謂如來神力故。法應如是故。衆生
行業故。一切菩薩應得無上道故。普賢菩
薩善根故。菩薩嚴淨佛土願行解脱自在故。
如來無上善根依果故。普賢菩薩自在願力
故。如是等世界海塵數因縁具故。一切世界
海成。爾時普賢菩薩。以偈頌曰
    佛智境界 不可思議 自在善住
    悉皆如是 無量無邊 諸世界海
    盧舍那佛 悉能嚴淨 如應化度
    一切菩薩 無量願海 皆悉清淨
    十方佛土 一切衆生 以不思議
    而覺悟之 一切菩薩 無量自在
    度一切智 方便法門 出生一切
    無量願海 起諸世界 猶如虚空
    普行一切 菩薩善行 入佛境界
    無量無邊 悉能嚴淨 十方佛刹
    一一佛土 無量劫行 衆生心境
    不可思議 業能悉起 一切刹海
    衆生垢穢 國不清淨 行業無量
    世界不同 諸佛刹海 淨莊嚴藏
    離垢雜寶 以爲校飾 長養無垢
    弘誓願海 佛子能淨 無數國土
    若有菩薩 修普賢行 常能履行
    清淨法界 當知是等 功徳如佛
    能出無量 如來刹海 於一念中
    悉遍十方 能現一切 菩薩所行
    甚深清淨 猶如虚空 等空界者
    自在如是 一切道場 諸如來前
    坐寶蓮華 現衆妙色 於其身内
    容一切刹 又一念中 示現三世
    入巧方便 起諸刹海 於三世國
    示現成佛 盧舍那佛 此土清淨
    衆寶成就 無有邊際
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子。一一世
界海所依住。如世界微塵數。所謂依一切
莊嚴住。或依虚空住。或依一切寶住。或
依佛光明住。或依幻業住。或依摩訶那伽
金剛力士掌中住。或依普賢菩薩願力住。
是時普賢菩薩。以偈頌曰
    無量無邊佛刹海 離垢妙寶以莊嚴
    摩尼寶王清淨照 最勝威神靡不見
    清淨刹海住虚空 寶王妙藏光普照
    暢發無量微妙音 宣揚佛道靡不欣
    種種華光善喜樂 如意寶珠爲莊嚴
    無量光網彌覆上 種種香雲遍充滿
    無量無邊妙蓮華 青瑠璃寶以爲臺
    清淨國土甚奇妙 一切諸佛莊嚴故
    或有諸佛清淨土 以佛威神得安住
    見離垢淨衆妙寶 無量菩薩悉充滿
    或有諸佛清淨土 金剛力士掌中住
    十力世雄盧舍那 常爲一切轉法輪
    或依寶樹平正住 依香焔雲亦如是
    有依水輪住堅固 或依金剛海座住
    有住金剛勝妙幢 種種寶華彌覆上
    無量自在一切處 盧舍那佛令衆見
    衆雜異色長光明 普流一切佛世界
    悉見種種莊嚴藏 離垢微妙甚清淨
    彼以一切願海力 無量種種所依住
    諸如來雲悉充滿 常依清淨虚空住
    或有佛刹處上方 依淨菩薩天冠住
    彼現無量佛自在 佛子妙音淨業化
    諸法界等佛國土 譬如電光亦如幻
    紺瑠璃寶廣清淨 悉從離垢淨業起
    普現種種莊嚴藏 依止虚空靜安住
    行業境界不可議 佛令衆生普得見
    一切塵等諸佛刹 普賢菩薩一念起
    無量劫行化衆生 充滿法界現自在
    一一微塵中 佛國海安住
    佛雲遍護念 彌綸覆一切
    於一微塵中 佛現自在力
    一切微塵中 神變亦如是
    諸佛及神力 盧舍那示現
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子。諸世界
海有種種形。或方或圓。或非方圓。或如水
澓。或復如華形。或種種衆生形者。爾時
普賢菩薩。以偈頌曰
    刹海無有量 殊形異莊嚴
    十方世界海 見諸雜種相
    或圓或四方 或復非方圓
    三維及八隅 状若摩尼寶
    一切諸業海 種種別異故
    有如金剛掌 莊嚴坦平正
    錬眞金色 清淨妙形 入於無量
    正法之門 諸佛刹海 種種之藏
    猶如大雲 懸處虚空 彼寶輪地
    妙淨分明 盧舍那佛 光明悉照
    諸佛國土 起由心業 無量種形
    而以莊嚴 彼國一切 各各自在
    如來刹海 現無量相 或有淨穢
    苦樂不同
    法常流轉 變現如是 一切業海
    不可思議 一毛孔中 無量佛刹
    莊嚴清淨 曠然安住 彼一切處
    盧舍那佛 於衆海中 演説正法
    於一塵内 微細國土 一切塵等
    悉於中住 一切世界 有種種形
    悉於其中 轉尊法輪 是弘誓願
    自在之力 一一塵中 現一切刹
    譬如幻化 亦如虚空 諸心業力
    之所莊嚴 一一塵中 衆生數等
    諸化佛雲 神力自在 於微塵中
    善住佛刹 盧舍那佛 現法如是
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子。諸世界
海有種種體。悉應當知。所謂一切寶莊嚴
體。或一寶體。或金剛堅固地體。或衆香體。或
日珠輪體。爾時普賢菩薩。以偈頌曰
    或有世界海 衆寶所合成
    堅固不可壞 安住寶蓮華
    或勝光明起 清淨暉焔照
    衆妙莊嚴刹 依止處空住
    或有光明刹 依止光明住
    光明雲莊嚴 諸菩薩宮殿
    或有佛刹海 猶如電光住
    言取不可得 斯由願力起
    或有摩尼寶 日光明藏照
    貫眞珠輪地 菩薩悉充滿
    或有寶焔刹 光明雲蔭覆
    一切寶莊嚴 悉皆有變化
    或有衆相體 微妙相莊嚴
    間錯雜寶冠 一切佛所化
    心海業所起 國土隨樂
    諭如幻無方 皆從妄想生
    如來身光明 摩尼刹安住
    正覺雲彌覆 一切佛自在
    或普賢菩薩 化現佛刹海
    一切寶校飾 願力所莊嚴
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子。諸世界
海。有世界海微塵等莊嚴。悉應當知。所謂
一切境界種種雲莊嚴。一切世界衆生行業
莊嚴。三世諸佛及普賢菩薩願力莊嚴。有如
是等世界海微塵數莊嚴。爾時普賢菩薩。以
偈頌曰
    如世界海微塵等 不可思議業果報
    一切十方世界海 種種嚴淨廣無邊
    無量淨色普莊嚴 上妙功徳常充滿
    雜光明雲出梵音 聞于一切諸佛刹
    菩薩無量功徳海 妙聲遍滿一切刹
    諸誓願雲具莊嚴 聲震十方世界海
    衆生業海廣無際 淨莊嚴雲出妙音
    業報如寶隨應變 諸佛力故悉周滿
    一切三世諸如來 自在普現無量刹
    一一境界一切佛 莊嚴刹海皆悉見
    過去未來現在劫 一切十方諸世界
    於無量劫淨莊嚴 一一佛刹皆悉見
    一切境界諸佛雲 數等衆生滿十方
    佛自在行令衆知 是謂如來莊嚴刹
    衆香焔流及華流 一切衆寶摩尼流
    種種衆妙莊嚴雲 皆悉校飾諸佛刹
    十方世界諸道場 一切衆具妙莊嚴
    靡不覩見此刹海 猶如空中電光現
    普賢菩薩佛子等 悉能莊嚴諸佛刹
    衆生等劫淨行海 於此世界悉顯現
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子當知。諸
世界海。有世界塵數清淨。所謂菩薩親近
善知識。成就諸善根。等利一切衆生。淨滿
一切諸波羅蜜。安住一切行地。有如是等
世界塵數清淨。爾時普賢菩薩。以偈頌曰
    一切佛刹諸莊嚴 無數願海方便生
    一切佛刹清淨色 無量行海所修集
    久遠親近善知識 一切淨妙諸業行
    慈悲普流潤衆生 是故清淨佛刹海
    一切法門三昧地 一切佛所淨徳海
    禪門方便清淨地 是故嚴淨佛刹海
    能起無量清淨心 信佛堅固不可壞
    以忍方便淨無垢 莊嚴刹海微妙色
    興功徳雲滿虚空 利益一切修淨行
    衆生普獲無量徳 是故嚴淨佛刹海
    刹海方便等無量 悉淨諸度無有餘
    修無盡願波羅蜜 是故嚴淨佛刹海
    幻化行起無有量 一切諸法廣清淨
    種種方便淨衆生 起是可樂佛刹海
    方便嚴淨一切地 具足諸佛功徳海
    令諸衆生竭苦源 是故嚴淨佛刹海
    修淨力海無與等 能淨一切衆生根
    恭敬供養無量佛 是故嚴淨佛刹海
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子當知。一
一世界海。有世界海塵數諸佛。出興于世。
所謂有佛興世。色身示現遍滿法界。或有
短壽。或無量劫。如是一一世界海。有世界
海塵數佛出興于世。爾時普賢菩薩。以偈
頌曰
    佛以無量方便門 能起一切佛刹海
    隨順衆生所欲樂 諸佛法王出興世
    如來法身不思議 無色無相無倫匹
    示現色身爲衆生 十方受化靡不見
    或爲衆生現短命 或現長壽無量劫
    法身多門現十方 常爲世間良福田
    或有能令不思議 十方刹海悉清淨
    或有能淨一刹土 是彼方便願所
    或説不可思議乘 佛普示現隨所樂
    或有如來説一乘 是佛方便無有量
    自然無師得正覺 或有濟度少衆生
    或有能於一念中 化度無量衆生海
    或有於一毛孔中 化佛雲出不思議
    充滿一切十方界 無量方便化衆生
    或佛音聲*震十方 隨諸衆生所欲樂
    無量億劫不斷絶 度衆生海無有邊
    或有無量莊嚴刹 清淨大衆圍遶坐
    充滿一切世界海 佛遍處衆如空雲
    是佛方便不思議 慈海充滿遍一切
    入諸莊嚴方便門 悉現一切衆生前
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子當知。世
界海。有世界海微塵等劫住。所謂佛刹海。或
住不可數劫。或住可數劫。有如是等世界
海微塵數劫住
爾時普賢菩薩。欲分別開示故。告一切
衆言。諸佛子。當知此蓮華藏世界海。是盧
舍那佛。本修菩薩行時。於阿僧祇世界微
塵數劫之所嚴淨。於一一劫。恭敬供養世
界微塵等如來。一一佛所。淨修世界海微塵
數願行。佛子當知。有須彌山微塵等風輪。
持此蓮華藏莊嚴世界海。最下風輪名曰平
等。彼持一切寶光明地。次上風輪名種種寶
嚴。持清淨光寶地。次上風輪名功徳勢。
持密寶地。次上風輪名曰寶焔。持日不壞
寶地。次上風輪名普莊嚴。持具足寶光明
地。次上風輪名離垢清淨平等。持寶華焔
地。次上風輪名曰方行。持一切眞珠地。次
上風輪名曰一切年。持一切時一日半月
一月一年。次上風輪名普持勢。持一切須彌
山地。次上風輪名莊嚴光明。能持一切有。
如是次上。有須彌山微塵等風輪。最上風輪
名勝藏。持一切香水海。彼香水海中有大
蓮華。名香幢光明莊嚴。持此蓮華藏莊嚴世
界海。此世界海邊有金剛山周匝圍遶。爾
時普賢菩薩。以偈頌曰
    於此蓮華藏 莊嚴世界海
    一切妙寶藏 種種淨光明
    一切微塵等 過去佛所住
    昔於諸有海 離垢悉清淨
    無量大悲雲 充滿諸衆生
    捨離自己身 如佛刹塵數
    於無量行海 常修令清淨
    是故蓮華藏 世界海莊嚴
    一切虚空界 光明遍充滿
    安住不可動 勝風輪常持
    一切寶莊嚴 妙風常流行
    盧舍那曠願 令國土嚴淨
    如意寶遍布 種種妙華敷
    以本願力故 處在於虚空
    堅固善安住 一切寶莊嚴
    十方一切界 放清淨光雲
    諸摩尼寶中 無量菩薩雲
    遍遊十方國 光明極熾盛
    寶華盛妙色 莊嚴光明輪
    充滿諸法界 十方靡不遍
    一切衆淨寶 悉放光明雲
    十方諸世界 一切皆充滿
    滅除一切苦 安立無上道
    妙色悉普照 一切世界海
    於此蓮華藏 世界海之内
    一一微塵中 見一切法界
    一切諸佛雲 放寶光明照
    是盧舍那刹 有無量自在
    一切衆生等 蓮華中諸佛
    興種種無量 自在變化雲
    釋梵諸天衆 及轉輪聖王
    一切衆生類 皆悉得安住
    變化放光明 悉與法界等
    一切光明中 出諸佛妙音
    知諸衆生心 所念無有餘
    無數方便門 調伏群生類
    離一切顛倒 常住於寂靜
    無量光明雲 悉與法界等
    普賢所行智 無上勝妙地
    於光莊嚴中 皆悉具足聞
佛子當知。此蓮華藏世界海金剛圍山。依蓮
華日寶王地住。彼有一切香水海。一切衆寶
遍布其地。金剛厚地不可破壞。出生一切
衆寶。又能明照一切世界。爾時普賢菩薩。以
偈頌曰
    一切世界海 有無量莊嚴
    寶輪無邊色 如來神力起
    莊嚴斫迦羅 寶輪及香輪
    依住眞珠輪 及依種種寶
    堅固寶莊嚴 閻浮檀淨藏
    香光滿十方 照現斫迦羅
    持以堅固金剛寶 金剛莊嚴不可壞
    種種衆寶相莊嚴 一切莊嚴清淨法
    香水普流無量色 散華摩尼栴檀香
    天衣遍覆華莊嚴 衆寶香華熏無量
    清淨寶樹雲莊嚴 普能照明一切身
    光明妙雲悉具足 樹下安坐靡不照
    種種華香及幡蓋 一切菩薩充法界
    能説一切語言海 是盧舍那轉法輪
    彼處悉有珍寶幢 一切寶樹出光明
    盧舍那佛身清淨 彼莊嚴内一切見
    諸莊嚴中無數身 如來變化色無量
    充滿一切十方界 調伏衆生無限量
    一切莊嚴出妙聲 盧舍那佛所願輪
    隨其清淨佛刹海 佛自在力皆悉聞
彼大斫迦羅山内世界海中。有不可破壞摩
尼寶王。映現一切衆生之身。衆寶蓮華以爲
莊嚴大地。一切莊嚴妙雲皆悉充滿。一切
妙香而以熏之。以三世佛刹莊嚴而莊嚴
之。爾時普賢菩薩。以偈頌曰
    其地平正淨圓滿 斫迦羅内不可壞
    平等安住甚清淨 種種雜寶而莊嚴
    金剛寶地可悦樂 寶輪羅網彌覆上
    種種寶華爲莊嚴 雜種寶衣珍妙輪
    隨次遍布一切地 菩薩天冠寶瓔珞
    離垢莊嚴光明照 妙香碎寶悉充滿
    光明衆寶華莊嚴 普放一切滿十方
    寶華遍覆一切地 悉能長養佛功徳
    興一切雲滿虚空 光明普照不可盡
    光明悉滿一切刹 具説佛法甘露味
    悉入一切佛所願 常能廣見三世法
    隨順菩薩大士行 於此大地皆悉見
    此清淨地寶莊嚴 一切佛刹悉來入
    其地一一微塵中 一切佛刹亦悉入
    衆寶妙華莊嚴藏 十方菩薩常往來
    常聞菩薩一切願 及諸菩薩自在徳
    有寶光明相莊嚴 離垢嚴淨出光明
    示現一切諸佛法 充滿法界如虚空
    有得普賢所願者 諸佛境界無量智
    彼得無量勝自在 能入無邊佛刹海
彼大地處。有不可説佛刹微塵等香水海。衆
寶莊嚴。一切香摩尼寶王。以爲其岸。寶王
羅網彌覆其上。衆寶色水盈滿其中。一切衆
華皆悉開敷。細末栴檀以香其水。常出如來
妙音不絶。衆香次第普熏十方。雜寶階道
眞珠欄楯。衆寶潮浪出妙音聲。恒沙佛刹微
塵數等寶華樓閣。周匝圍遶。無量佛刹微塵
等衆寶華城。以周其外。十大千世界微塵數
華。一一蓮華各十由旬。開敷鮮茂遍布水上。
其香普熏一切世界。十佛國土塵數香樹。
以爲莊嚴。爾時普賢菩薩。以偈頌曰
    於彼嚴淨大地處 香水寶海而莊嚴
    清淨寶地常安住 金剛堅固不可壞
    衆香寶王以爲岸 寶雲光明如日照
    眞珠寶華妙瓔珞 離垢清淨普莊嚴
    清淨香水湛然滿 衆寶華光爲旋流
    妙聲悦樂常不斷 自在普聞佛世界
    衆珍校飾淨階道 寶莊嚴地安不動
    眞珠妙寶爲欄楯 光明寶華可悦樂
    寶樹羅生縁道側 摩尼寶樂煥明耀
    演出無量和雅聲 莊嚴淨音歎三寶
    香水柔軟湛然滿 分陀利華遍圍遶
    一切香華出光明 清淨具足而莊嚴
    於寶幢中有光明 垂寶旗幡而莊嚴
    摩尼寶網出妙聲 聞者能入一切智
    衆寶華城甚微妙 無量寶色淨光明
    十方世界靡不照 一切具足光嚴飾
    垣牆周匝而圍遶 種種雜寶爲莊嚴
    清淨寶焔相任持 具足莊嚴寶香海
    盧舍那佛過去行 令佛刹海甚清淨
    無數無量無邊際 彼處一切自在轉
一一香水海。有四天下微塵數香水河圍遶。
種種寶華彌覆其上。彼諸香水河。從佛眉間
毫相出。摩尼寶王汎上隨流。爾時普賢
菩薩。以偈頌曰
    離垢清淨香水流 金剛寶華悉彌覆
    衆寶輪地布金沙 無量珍琦普莊嚴
    淨妙階道七寶成 諸欄楯上植蓮華
    眞珠寶華常敷榮 懸雜華鬘爲莊嚴
    一切寶光微妙色 清淨香水雜寶流
    種種寶華爲波浪 衆音諧雅演佛聲
    栴檀寶未和清流 無量雜寶爲迴復
    普出種種香光焔 常流一切十方界
    一切香河出無量 雜種妙勝諸珍寶
    衆寶積集爲華蓋 光明普照香水河
    十方無量世界中 佛光明照見寶王
    如來道場寶輪地 衆寶香河盈流滿
    諸寶羅網相扣摩 演佛音聲常不絶
    一切菩薩諸佛法 普賢大士所修行
    諸佛世尊願音聲 於彼寶岸常得聞
    一切如來過去行 皆悉遍聞十方國
    一切香河諸旋流 一切菩薩功徳雲
    漸漸盈滿諸法界 見一切刹無不至
    彼諸一切香水河 淨寶王雲彌覆上
    佛白毫相出寶王 其光明*耀等如來
大方廣佛華嚴經卷第三大方廣佛華嚴經卷第四
 東晋天竺三藏佛馱跋陀羅譯 
  盧舍那佛品第二之三
彼香河中間一切平正。諸妙寶樹以爲莊
嚴。雜種寶幔彌覆其上。一切菩薩願力所
起。佛所護念。三世莊嚴而莊嚴之。爾時普
賢菩薩。以偈頌曰
    盧舍那佛遍十方 出一切化莊嚴身
    彼亦不來亦不去 佛願力故皆悉見
    一切佛刹微塵中 無量佛子修諸行
    悉受清淨國土記 見嚴淨刹稱本行
佛子當知。此蓮華藏世界海中。一一境界。
有世界海微塵數清淨莊嚴。諸佛子。此香水
海上。有不可説佛刹微塵數世界性住。或
有世界性蓮華上住。或在無量色蓮華上
住。或依眞珠寶住。或依諸寶網住。或依種
種衆生身住。或依佛摩尼寶王住。或須彌
山形。或河形。或轉形。或旋流形。或輪形。或
樹形。或樓觀形。或雲形。或網形。爾時普賢菩
薩。以偈頌曰
    堅固清淨諸佛刹 離垢解脱光明藏
    依止摩尼寶海住 或有依止香海住
    或依種種方便住 或依莊嚴衆色住
    或復須彌樹圓形 種種方門佛刹住
    或光明身諸華藏 寶雲普放淨光明
    光明充滿勝世界 寶地海藏不可壞
    或淨佛刹無量色 光明焔雲衆色等
    或有妙音諸世界 自然常音不思議
    無數願樂種種身 自在行雲音聲身
    衆生無量徳音身 最勝一切徳音身
    種種門入諸佛刹 漸至無盡不思議
    無數一切滿十方 無盡無量普自在
    一切諸方如來刹 廣大方便入佛界
    見十方刹漸次至 國土不増亦不減
    以一國土滿十方 十方入一亦無餘
    世界本相亦不壞 無比功徳故能爾
    一切佛刹微塵中 見盧舍那自在力
    弘誓願海震音聲 調伏一切衆生類
    佛身充滿一切刹 無數菩薩亦如是
    教化衆生無有量 佛現自在無倫匹
爾時普賢菩薩。告諸菩薩言。佛子。彼衆香
水海中。有一香水海。名樂光明。有一切香
摩尼寶王莊嚴蓮華。上有世界。名清淨寶網
光明。佛號離垢淨眼廣入。彼世界上。過佛
刹塵數世界。有佛國名雜香蓮華勝妙莊
嚴。依寶網住。形如師子座。佛號師子座光
明勝照。彼世界上。過佛刹塵數世界。有佛
國名寶莊嚴普光明。依諸華住。形如日輪
雲。佛號廣大光明智勝。彼世界上。過佛刹
塵數世界。有佛國名雜光蓮華。佛號金剛
光明普精進善起。彼世界上。過佛刹塵數世
界。有佛國名無畏嚴淨。佛號平等莊嚴妙
音幢王。彼世界上。過佛刹塵數世界。有佛
國名華開淨焔。佛號愛海功徳稱王。彼世
界上。過佛刹塵數世界。有佛國名總持。佛
號淨智慧海。彼世界上。過佛刹塵數世界。
有佛國名解脱聲。佛號善相幢。彼世界上。
過佛刹塵數世界。有佛國名勝起。佛號蓮
華藏光。彼世界上。過佛刹塵數世界。有佛
國名善住金剛不可破壞。佛號那羅延不可
破壞。彼世界上。過佛刹塵數世界。有佛國
名華林赤蓮華。佛號雜寶華鬘智王。彼世
界上。過佛刹塵數世界。有佛國名淨光勝
電如來藏。佛號能起一切所願功徳。彼世界
上。有香水海。名淨光焔起。中有世界性。名
善住。次上復有香水海。名金剛眼光明。中
有世界性。名法界等起。次上復有香水海。
名蓮華平正。中有世界性。名出十方化身。
次上復有香水海。名寶地莊嚴光明。中有
世界性。名寶枝莊嚴。次上復有香水海。名
化香焔。中有世界性。名清淨化。次上復有
香水海。名寶幢。中有世界性。名佛護念。次
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]