大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 (No. 0244_ 法賢譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev] 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

嚩日囉
戍邏屹儞
頻捺摩吒半音
    金剛藏明曰
嚩日囉
親捺摩吒半音
一句
    蓮花大明曰
嚩日囉
阿摩羅鉢訥彌二合
摩吒半音
一句
    復説密印明 而有大威力
    善印諸衆生 所作成就法
    決定皆成就 而説大明曰
嚩日囉
玉呬也
悉馱鉢囉摩瑜
説哩訥彌二合
一句
嚩日囉
賛尼説哩朅樁誐阿悉摩賀
嚩日囉
葛播羅摩末酤致
盧嚕梨恨泥二合
一句
嚩日囉
野拏&MT01280;
嚩日囉
鉢多&MT01280;
    此四拏吉儞 最勝心印明
    各以此本明 安置曼拏羅
    説諸大明已 然以三昧誓
    誡示於弟子 使之令諦聽
    廣利益衆生 増長於佛法
    調伏令得度 作金剛成就
    説三昧誓已 當令其弟子
    誦吽字大明 加持於頭指
    使彼諸有情 及彼惡魔者
    由是大明力 皆悉令調伏
    然後當依法 授弟子灌頂
    明王四種法 次第而傳授
    印及印所用 壞滅并還命
    當以此印明 而爲作擁護
    如是調伏已 諸惡不復生
    既從是已後 諸善法増長
    見成就諸法 復説成就法
    行人於像前 戯擲金剛杵
    誦明洛叉數 持誦其數滿
    徳如金剛手 忿怒大明王
    離老病死苦 善調一切惡
    於一切世間 無復諸怖畏」
    欲成就大明 於四威儀中
    誦一洛叉數 所作成就法
    現世得圓滿 諸成就自在
    遠離諸苦惱 堪受妙供養
    難調者能調 行住無所畏」
    若欲印成就 當結最上印
    隨意誦大明 行人見世中
    成大忿怒王 所作皆成就
    若欲成三昧 行人當面東
    結彼三昧印 持誦三昧明
    隨意作諸法 皆速得圓滿
    若欲求成就 最上羯磨法
    誦明利樂故 速成諸事業
復次宣説最上成就法。所謂發遣諸魔禁伏
邪法。印諸有情調伏衆惡。解脱枷鏁差諸
病。解諸毒藥散諸宿曜。欲作此等諸法
者。皆依降三界尊儀法
又復若欲作一切入寤。及動搖嬉戯歌舞書
寫旋轉。乃至鉤召三界等。皆依金剛忿怒明
王印
若欲鉤召一切入於曼拏羅。及破他軍見幻
化事。改易時節開敷花果。或令穀稼滋茂。及
解諸惡病毒藥宿曜拏吉儞。令戰陣得勝。結
界擁護解脱繋縛。乃至敬愛等法。皆依金剛
忿怒明王毘首羯磨印
若欲成就諸天降伏龍衆。遣諸藥刹而爲僕
使。令一切囉刹生大驚怖。調伏拏吉儞衆及
摩怛哩哥。宿曜執持魔魅軍衆。邪壇呪術悉
令破滅。使諸勇猛皆令怖畏。及能成就四大
天王帝釋大梵那羅延天大自在天等。及成
就菩薩諸佛敬愛等事。鉤召有情令住三昧。
如是等種種之法。皆依金剛忿怒明王最上
成就法。即説頌曰
    如是最上法 若欲成就者
    當持誦心明 而見忿怒相
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
卷第四佛説最上根本大樂金剛不空三
昧大教王經卷第五
 西天譯經三藏朝*奉大夫試光
祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 
除諸業障一切智金剛儀軌分第十八
    爾時觀自在 復説三摩地
    最上清淨法 是即金剛手
    調伏於諸惡 而現蓮花部
    諸佛方便力 利益衆生故
    忿怒大明王 清淨諸三有
    以衆生性欲 未遠離諸染
    諸佛無礙力 起大悲愍心
    尚未能救度 是故觀自在
    説此三摩地 是三世諸佛
    大三摩地王 諸法之自性
    名金剛智明 由是三摩地
    諸佛所觀照 令一切有情
    皆得大自在 菩薩摩訶薩
    以大智悲愍 自在度衆生
    現作自在相 左手持妙蓮
    右手開蓮葉 觀照於自性
    住此三摩地 猶衆妙色蓮
    自性無諸染 無染清淨故
    不著諸煩惱 三界貪欲生
    貪欲亦清淨 一切衆生類
    當隨其所應 此三摩地門
    得諸佛自在 金剛手菩薩
    及與諸菩薩 皆依勝定力
    起大總持教 即説觀想明
紇哩二合
    當想此心明 即自性清淨
    所有金剛手 至於觀自在
    觀想此心明 清淨如寶山
    次觀衆色蓮 出生諸賢聖
    遍清淨法界 成調伏大輪
    衆業調伏已 三界皆清淨
    爲利諸有情 説曼拏羅法
    爲大法儀軌 安置佛聖賢
    得如上清淨 成就無量法
    時諸佛菩薩 勸請觀自在
    説本蓮花部 金剛大法王
    最勝自在者 即説曼拏羅
    於外曼拏羅 内畫八葉蓮
    於此蓮華中 安其觀自在
    左持金蓮華 作大自在相
    以衆寶嚴身 頂戴五佛冠
    於菩薩周迴 畫八佛世尊
    妙定及大蓮 定與觀照等
    復於八佛外 當畫八賢聖
    大力自在天 大梵與欲天
    大蓮與馬頭 鈎兼妙法語
    即説蓮華部 諸賢聖心明
薩哩嚩
怛他誐多鉢訥摩
&MT01386;引一
嚩日囉
鉢訥摩
引一
嚩日囉
鉢訥摩
引一
鉢訥摩
摩尼囉
鉢訥摩
賛尼説囉吽發吒半音
一句
摩賀鉢訥摩
尾説布蘭拏
&MT02060;
發吒半音
一句
紇哩二合
鉢訥摩
鉢諦摩
引一
鉢訥摩
室作
訖囉
訖囉
&MT01386;
    復於其四門 用鈎索鏁鈴
    四心明如次 依大曼拏羅
    議法而安置 入曼拏羅已
    觀彼開敷蓮 想心而頂禮
    當以此大明 安置於本尊
    即説大明曰
尾輸達野戍提引一
薩埵馱
哩嚩
囉引誐引禰散左曳
喞旦彌薩哩

達哩彌二合
數嚩日哩

    聞此大明已 觀自在歡喜
    所求諸成就 皆悉得如意
    然後結鈎印 誦此最上明
薩哩嚩
怛他誐多囉路吉帝

鉢捺摩
賀娑多二合
醯尸伽囉

彌昧嚩日囉
母捺囉二合
鉢乃

沙也
鉢囉
設也二合
三摩曳哩

嚩尸葛嚕彌&MT01386;吽鑁呼輸馱野
薩哩嚩
薩達野鉢捺𤚥
摩賀嚩日

達囉薩怛鑁三合
    如是召請已 即時觀自在
    降赴曼拏羅 所作皆成就
    然後依儀法 引弟子入壇
    傳授祕密教 善施諸成就
    此三味印明 根本圓滿故
    速成觀自在 行人求此法
    於隨所住處 乃至四威儀
    想大蓮華尊 隨時以自力
    而作成就法 任意之所欲
    見世皆圓滿 及大勝欲樂
    遠離老病苦 當證佛菩薩
    與金剛手等 皆依觀自在
    即得悉圓滿 若求印成就
    當結印入定 成就三昧者
    當結三昧印 求諸羯磨法
    當結羯磨印 若諸成就法
    有所難成者 皆依三摩地
    依法得成就
若有一切業障惡夢不祥。及諸災害憂悲苦
惱。散失財寶貧窮所逼。鬪諍觸嬈疾病纒綿
&T003982;之難。如是等事欲遠離者。皆依大蓮
華眞實三摩地法
又復欲除風黄痰癊及諸瘧病。疥癩癕疽水
腫乾痟。乃至宿曜拏吉儞等。令滅除銷散
者。當依大蓮華印明法
若欲堅固一切者。當依被甲佛頂印
若欲擁護己身結界曼拏羅作金剛圍等。及
置飮食衣服莊嚴等具者。皆依大蓮華印法
若欲擁護一切増長色力壽命。勇猛精進吉
祥無病。求財寶豐盈有大名稱一切愛敬。通
達三摩地有大智慧等者。當依大蓮華最上
成就法
圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九
    爾時金剛手 現大文字相
    遍滿於虚空 施灌頂勝義
    變化於寶部 安住三摩地
    觀照清淨故 覺寤於諸法
    根本諸勝義 盡空界有情
    如水見星象 入寶三摩地
    觀彼虚空界 如淨琉璃色
    金剛寶菩薩 從虚空藏生
    是時以堅固 依本相而住
    觀想三摩地 成就有情故
    依諸佛軌儀 及與金剛手
    欲以寶金剛 而作灌頂法
    授賢聖灌頂 令滿一切願
    諸賢聖灌頂 誦此灌頂明
    即説大明曰
薩哩嚩
嚩日囉二合
地鉢底埵引一
毘詵左彌部哩部
嚩莎
    説此大明時 本部最上法
    從寳金剛尊 出生諸賢聖
    依寳金剛法 灌頂諸世間
    授諸灌頂已 安住曼拏羅
    佛菩薩隨喜 寳金剛部主
    説最上儀軌 於外曼拏羅
    内畫大月輪 其色如虚空
    依法畫宿曜 於其月輪中
    畫虚空藏尊 淨如琉璃色
    以衆光普照 左手持寳珠
    安心如鈎召 右手作施願
    於此尊四面 畫四親近尊
    而復於四隅 當畫四菩薩
    灌頂及寶藏 供養與吉祥
    各持本幖幟 四親近明曰
嚩日囉
薩埵&MT01386;
嚩日囉
囉怛那
引一
嚩日囉
達哩摩

嚩日囉
羯哩摩
引一
四菩薩明曰
嚩日囉
阿毘試&MT01386;
摩賀嚩日囉
儞馱引一
嚩日囉
摩尼囉怛那二合
一句
特嚩
惹阿屹囉
哩鑁
摩賀嚩日囉
摩係引一
如是諸所作法。皆依大曼拏羅儀已。然後阿
闍梨持衆寳花入於曼拏羅。依法獻供養敬
禮本尊。而誦三昧明曰
&MT02060;引一
&MT02060;部嚩&MT02060;&MT02060;
摩賀嚩日囉
囉怛那二合
嚩左吒吒怛&MT01169;
二合
引五
誦此大明時。虚空藏菩薩施一切成就。然後
阿闍梨依法結摩尼拳鉤曰。而作請召虚空
藏菩薩請召明曰
&MT01386;
 部嚩鉢囉
舍吽
 莎屹哩
恨拏
 嚩嚩誐誐悉
&MT02060; 怛&MT01169;二合
引四
誦此大明時。虚空藏菩薩速降曼事羅。阿
闍梨所求法皆悉得成就。然後令弟子持衆
妙花結如前印。引入曼拏羅傳諸眞實法。弟
子從是已後。得諸富樂所作皆成。乃至出世
間法如佛菩薩皆速成就
    復説成就法 是金剛寶印
    行人作成就 欲利益世間
    由此大印故 一切皆如意
    寶自在印力 遠離老病苦
    如世大寶聚 能隨意欲成
    三昧印亦然 能成種種事
    當結三昧拳 獻衆妙供養
    依法作成就 所作悉圓滿
    復説成就法 諸儀軌中最
    難成者能成 如是令當説
若欲鈎召諸部多令入三昧。安住堅固敬愛
隨所願求。淨諸惡趣成就最上法等。皆依金
剛寶灌頂印明
若欲鈎召作諸吉祥。安住堅固敬愛等法。皆
依金剛寶吉祥印明
若欲鈎召求諸富樂。安住堅固等諸成就法。
皆依金剛寶富樂印明
若欲鈎召作諸供養。安住堅固乃至敬愛等
法。皆依金剛寶供養印明。即説頌曰
    金剛手哀愍 利益諸有情
    説此成就法 行人當受持
一切儀軌中最上成就儀軌分第二十
    爾時金剛手 三界最上尊
    欲淨貪等法 爲説此成就
    滅此三毒已 世間成甘露
    復爲攝諸龍 而説曼拏羅
    説此心明曰

    當作曼拏羅 四方與四門
    畫八大龍形 門各畫其二
    龍首皆向門 引尾至壇隅
    曼拏羅中畫 阿難陀龍王
    其龍王八首 於外曼拏羅
    畫八族龍王 如是安布已
    即時阿闍梨 作大忿怒相
    當想於己身 即爲大龍王
    速入曼拏羅 誦鈎召大明
    鈎召諸龍王 而彼大明曰
紇哩二合
阿儞羅惹嚩吠
必哩
體尾埵囉試呬普
薩哩嚩
誐酤邏&MT00803;那野普
三摩曳鉢囉
舍夜誐野普
薩哩鑁
達野普
薩哩嚩
誐補怛囉

    誦召請明已 諸龍皆雲集
    入於曼拏羅 阿闍梨所有
    三毒諸煩惱 即時皆銷滅
    當爲彼諸龍 説三昧誓曰
    世間貪瞋癡 爲汝等三毒
    安住於三昧 三毒即銷滅
    爾後阿闍梨 諸惡不能害
    設服諸毒藥 而亦成甘露
    具大力勇猛 如和修吉龍
    一切諸毒法 亦皆能銷滅
    復次金剛手 爲利有情故
    説降諸宿曜 諸惡宿曜等
    以三毒所惱 不能利衆生
    爲執持等害 諸罪業皆生
    降伏惡曜故 即説心明曰
    當畫曼拏羅 四方安四門
    於曼拏羅中 依法畫宿曜
    如是安布已 然後阿闍梨
    入其曼拏羅 作法而鈎召
    召已設供養 而作忿怒相
    金剛手立勢 持誦此心明
    所有諸惡曜 即時皆調伏
    爾後阿闍梨 得盡一切苦
    衆惡不能侵 諸善皆増長
    金剛手菩薩 於法大自在
    爲利益有情 復説曼拏羅
    先説此明曰
紇哩
 引怛覽二合引
一句
    説此大明時 最上大自在
    一切最勝者 以五祕密法
    爲作調伏故 調伏世最上
    我今當宣説 是大毘首法
    最上曼拏羅 諸法中自在
    依法畫壇場 内畫金剛手
    及金剛部衆 四邊四菩薩
    各持本幖幟 前謂那羅延
    手持金剛輪 右賛尼説囉
    手執於三叉 左金剛蓮華
    手持金色蓮 後安虚空藏
    手持金剛杵 復於其四隅
    當畫四賢聖 謂金剛吉祥
    與金剛偶梨 及金剛多羅
    虚空金剛等 各有本心明
    諸賢聖明曰
嚩日囉
野拏親捺親捺
鉢囉
底賀多嚩日囉
嚩訖哩
拏呼
婆誐鑁嚩日囉
怛他誐多&MT01386;鑁呼
嚩日囉
怛他誐多吽引一
嚩日囉
骨嚕

馱摩賀誐尼説囉
嚩日囉
戌邏阿屹囉

婆誐鑁嚩日囉
賛尼説囉賀賀賀賀

嚩日囉
達囉紇哩二合引
一句
嚩日囉
鉢訥摩
二合
訥婆
嚩呼
婆誐嚩鑁日囉
阿嚩
吉帝説囉摩賀沒囉
吽摩二合
&MT02060;部哩部
嚩莎莎悉帝
那莫莎賀

嚩日囉
酤穌摩欲馱
薩哩嚩
達野呼婆誐鑁嚩日囉
舍誐哩婆二合
嚩吒嚩嚩吒怛&MT01169;二合
引四
那謨曳那薩帝也
那婆誐嚩帝鉢囉
二合
囉彌多引一
薩怖
親捺嚩
日哩
尼作訖哩
帝那薩帝也
那播
鉢剛
地室哩
輸嚕
底薩蜜哩
尾惹曳
嚩日囉
偶哩摩賀尾儞踰二合
一句
怛哩

路哥尾惹曳説哩嚩日囉
骨嚕
儗儞
三摩曳囉日嚩
哩那謨窣覩


&MT00803;
醯隸彌隸隸羅隸囉
嚩日囉
哩母
哥曳莎

那謨曳那薩帝也二合
那婆誐嚩帝引一
沒馱
冐地囉耨多囉
嚩日囉
達哩摩
鉢囉
踰儗拏 帝那薩帝也
那悉&MT02060;𤚥
哩覩多覩哩
摩嚩日哩
尼悉馱
尾戍馱
誐誐怒訥婆
嚩踰儗那悉&MT02060;𤚥
囉摩叉哩
&MT00803;
誐誐怒訥婆

誐誐那尾輸提薩哩嚩二合
鼻鉢囉二合
鉢哩布囉尼
    於外曼拏羅 依位安幖幟
    天及摩怛哩 并護世天等
    各依位安住 四隅及四門
    安其十會主 各持歌樂具
    皆以本心明 各安於本位
    如是曼拏羅 安諸賢聖已
    然後阿闍梨 依法入壇場
    請召諸賢聖 當結鈎召印
    誦召請明曰
摩賀蘇珂嚩日囉
薩埵悉&MT02060;
哩嚩
怛他誐旦薩摩哥哩沙
&MT01386;
薩哩嚩
嚩日囉
倶攞地半捺摩曳埵
鉢囉
設野吽薩哩嚩
路計説&MT01169;

尾設也二合
三摩拽哩嚩
那野鑁
薩哩嚩
囉怛那二合
地半摩尼囉
嚩尸倶嚕呼
吽惡醯紇哩
咄籠二合
    誦召請明時 五大祕密主
    最上金剛手 并餘諸賢聖
    即降曼拏羅 令堅固安住
    於是諸賢聖 施最上成就
    然後阿闍梨 當依前儀法
    作成曼拏羅 及作諸成就
    圓滿一切事 盡無量無邊
    調伏無與等 以如上章句
    一切義清淨 諸佛善宣説
    甚深如來部 善獲諸妙樂
    是最上寂靜 諸佛之隨喜
一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十

    金剛手菩薩 復説甚深法
    微妙不思議 廣大最上明
    清淨本無相 無作而無盡
    是眞實究竟 最勝無有上
    大適悦妙樂 以眞淨法界
    而利益衆生 最上義妙字
    施一切成就 善施安樂法
    以金剛入寤 而覺寤衆生
    是祕密勝義 決定金剛具
    爲第一儀軌 最上無能勝
    諸佛大三昧 而此大樂界
    不思議所成 衆寳王莊嚴
    依妙寂靜地 大牟尼所居
    大適悦妙樂 自然天樂音
    是最上愛樂 具種種供養
    是最上適悦 無比寶宮殿
    是最上安住 度無量衆生
    是最上成就 演説微妙字
    即金剛薩埵 修習普賢行
    而引道衆生 證諸佛菩薩
    最上諸成就 金剛手大
    所有妙欲樂 悉圓滿自在
金剛手菩薩即説最上心明曰
    説是大明時 金剛手菩薩
    五祕密出生 眞實印賢聖
    常施諸欲樂 最上大自在
    四大賢聖衆 皆化利衆生
    此法於世間 最勝諸成就
    勝義増長故 富有大聖財
    能作大成就 施廣大利樂
    無數諸賢聖 即金剛薩埵
    令説諸賢聖 最上祕密明
&MT00803;摩賀囉多室哩
嚩日囉二合
伽囉底
三摩野莫嚩日哩

囉多室哩
嚩日囉二合
謨伽囉底
三摩野嚩日羅
吉攞摩賀囉多
室哩二合
嚩日囉
謨伽囉底三摩野尾惹
野嚩日囉二合
摩賀多囉室哩二合
嚩日
二合
謨伽囉底三摩野嚩日囉
彌説囉彌底
    如是祕密明 若有人受持
    是人獲諸印 及成一切法
    復説此究竟 是上成就法
    由如是法故 所作得究竟
    若有諸行人 悞犯諸罪業
    亦未曾成就 於諸祕密法
    若依此法行 即得皆圓滿
    欲作成就者 一日或一月
    乃至於一年 但隨分隨力
    先當依法儀 畫金剛手像
    其身如月色 於大蓮花上
    而結跏趺坐 作大高擧勢
    種種莊嚴身 衆色光熾盛
    如佛灌頂儀 左手持寶鈴
    右執金剛杵 於前蓮華上
    復畫四賢聖 左右各安二
    皆作高擧勢 此名四親近
    一作白蓮色 餘三如青蓮
    金剛手後面 枳哩枳羅尊
    而復於右邊 畫大金剛尊
    右手撚箭勢 左手持寶幢
    而復於左邊 畫波哩賀娑
    如是諸賢聖 如寶灌頂相
    畫此&MT02071;像已 或復作觀想
    或復作供養 或能隨喜者
    得究竟解脱 所作皆如意
    如是金剛手 &MT02071;像祕密法
    是最上大樂 若有愛樂者
    當得最上樂 成就清淨法
    以此清淨法 是眞祕密義」
    復説曼拏羅 當擇清淨處
    或上好園林 或伽藍精舍
    擇如是處已 以衆寶莊嚴
    懸鈴及瓔珞 幢幡并傘蓋
    香花衆伎樂 依法而嚴飾
    然後作成就 祕密曼拏羅
    作成就法已 諸賢聖皆成
    入此曼拏羅 大祕密中者
    成金剛闍梨 諸所欲願樂
    皆速得圓滿 阿闍梨先當
    沐浴而潔淨 以妙香塗身
    著新淨上衣 以寶鬘嚴身
    手持衆妙花 誦金剛歌明
    入於曼拏羅 即説歌明曰
鉢囉
尾舍婆誐鑁
摩賀穌珂謨叉補
&MT01169;薩哩嚩
悉提穌亢囉咩鉢囉摩穌枯
怛摩悉&MT02060;
&MT01386;鉢囉
&MT02060;
    入曼拏羅已 手持衆妙花
    而結佛眼印 即誦此心明
    擲花而禮拜 其禮拜明曰
波囉摩穌珂舍野
薩囉哩多尾邏
娑那彌帶
那摩彌婆誐嚩當&MT01386;

呬呬呬呬鉢囉
蹉酤穌𤚥
惹里那
    擲華作禮已 依金剛薩埵
    如作灌頂勢 持金剛鈴杵
    誦灌頂三昧 其灌頂明曰
薩哩嚩
沒馱嚩囉囉怛那
散左野
鉢囉
怛踰
鉢多
禰咩摩酤吒野那摩
阿毘詵左𤚥
鉢囉
嚩囉囉日囉
&MT01169;
室哩二合
嚩日囉
薩埵三摩野薩怛鑁
&T020601;呼郎
切五
    杵表眞實理 振鈴爲法音
    三昧是大印 安住誦心明
    持此鈴杵者 即成金剛手
    是大阿闍梨 金剛手無異
    此最上祕密 三種三昧法
    成就曼拏羅 最勝無倫比
    復説成就法 最甚深究竟
    由究竟法故 得決定成就
    若復有行人 三業不清淨
    未得成就者 皆悉得圓滿
    行人當依法 先作菩薩像
    塑畫或雕鏤 於菩薩像前
    獻種種供養 執金剛鈴杵
    以三種三昧 諸鉤召大明
    依儀軌作法 所有三三昧
    諸鉤召大明 皆以鉤召印
    亦用最上明 而彼大明曰
薩哩嚩
怛他誐多烏多摩悉&MT02060;哥哩沙


鉢囉摩囉喝寫三摩野嚩日囉
覩鉢賀&MT01386;鉢羅摩&MT00803;嚩日囉
達囉
嚩日囉
薩埵薩穌亢鉢羅
&MT02060;穌囉多
薩怛&MT02060;
&T020601;鉢囉
底沒&MT02060;沒馱呬吽
嚩囉嚩日囉
哩摩
鉢囉摩叉囉
叉焬婆嚩鉢囉
悉地穌珂騷摩那寫
摩野&MT00803;&MT02060;𤚥
鉢囉摩薩母哩底

達囉
薩哩嚩
踰誐尾惹踰蹉囉

鉢囉
嚩囉戍地穌契婆嚩
鉢捺摩
惹呬呼引十
鉢囉
嚩囉鉢&MT01169;鉢囉摩
薩哩

悉地鉢囉彌説囉
鉢囉
婆嚩呬珂誐
二合
十八
薩多旦薩蜜哩
&MT02060;
&MT01386;吽鑁呼
引二
虎盧虎盧二十
&MT02060;薩摩哥哩尸
二十
摩賀三摩拽二十
薩哩嚩
怛他
多三摩野二十
蘇囉多薩怛鑁
&T020601;二十
    根本大祕密 三種三昧法
    然當依本尊 成就諸供養
    以供養大明 而作歌舞等
    即説諸如來 聖最上成就
    大供養儀軌 大祕密三昧
    金剛歌舞等 最上大明曰
薩哩嚩二合
耨囉誐蘇珂三摩那三引一

嚩日囉
薩埵蘇囉多三摩焬婆嚩彌
摩賀蘇珂担哩
除蹉囉
野捺鉢囉

底鉢&MT02060;&MT02060;羅虞鉢囉
拏多
    最上大祕密 三種三昧法
    安住諸成就 此大法儀軌
    如彼本尊法 用印亦皆然
    持誦於心明 即説諸如來
    安住成就法 最上眞實義
    大祕密三昧 金剛歌舞等
    諸大勝法明 而説彼明曰
輸怛波
捺喞賀那
引一
捺那禰儞馱那鉢&MT01169;摩賀嚩日囉
摩野薩怛侮二合
引三
嚩日囉
薩埵鉢囉
&MT02060;
薩哩侮
怛摩摩賀悉地摩咍説哩
二合
地乃嚩多薩哩嚩
嚩日囉
馱嚕

&MT02060;彌鉢囉摩叉囉儞哩禰
設設説多室左
薩哩嚩
耨囉誐拏怛怛尾二合
那悉&MT02060;婆誐鑁
摩賀誐摩賀囉多
阿爹焬
怛戍
戍馱哩嚩二合
十三
誐囉阿禰目訖多
薩怛
誐多
三滿多婆捺囉
薩哩嚩二合
怛摩
引十
冐地薩埵鉢囉
&MT02060;引十
薩哩侮
怛摩摩賀悉地
哩摩
説哩也二合

母捺囉
引十
&MT02060;嚩日囉
摩呼
怛哥
哩沙二合
十九
嚩日囉
誐哩嚩
阿鉢底
摩摩
    此根本大明 眞實之理法
    若人依法誦 是人成諸聖
    得聖財自在 能成諸難事
    此金剛薩埵 成最上祕密
    攝諸大成就 依勝法儀軌
    速召金剛手 所成就諸法
    而集大富樂 此勝法當就
    即見衆色光 或出餘祥瑞
    阿闍梨見已 即獲大富樂
    諸儀軌成就 皆隨心所作
    此名爲根本 三種三昧法
    作此成就事 諸賢聖降臨
    依此本尊法 諸賢聖亦然
    歌舞等諸儀 亦同前本尊
    本尊生警寤 當以根本明
    振鈴及歌舞 而以羯磨印
    或用三昧印 如是諸儀軌
    以金剛入寤 皆當令警覺
    成一切三昧 出過本尊法
    此最上祕密 三種眞實法
    金剛歌舞等 是爲最成就
    行人作法者 當隨意隨力
    選擇殊勝地 宮殿及園林
    或寶或衆花 嚴飾其勝地
    行人當沐浴 著新淨妙衣
    然後安尊像 彩畫或塑像
    敷設布壇場 依法嚴佛事
    行人於像前 以本尊儀法
    持金剛鈴杵 而作於警覺
    鈎召各安置 供養作成就
    既作成就已 於四威儀中
    語言及戲笑 處處皆隨意
    最上祕密輪 隨所欲皆成
    諸成就自在 脱老病死苦
    即如金剛手 是金剛部王
    一切印自在 其相不可見
    解脱諸禁縛 攝一切有情
    能作大主宰 善爲諸成壞
    作一切愛敬 諸成就最勝
    世間大自在 最上第一樂
    如清淨蓮海 若能修習者
    是即建法幢 高顯出三界
    皆得善勝利 如是金剛手
    説根本最上 三種三昧法
    供養成就儀 及諸鈎召等
    祕密大安樂 諸佛皆隨喜
    金剛手心印 攝諸衆生心
    是金剛薩埵 廣修普賢行
    自在若虚空 從自性眞理
    一法生無邊 如清淨蓮海
    此最上妙樂 甚深大祕密
    能作諸成就 是建妙法幢
    獲如是成就 最上妙法樂
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
卷第五佛説最上根本大樂金剛不空
三昧大教王經卷第六
 西天譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉     詔譯 
一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復説諸佛大三昧
法弟子灌頂儀軌。凡當欲受諸佛大三昧祕
密灌頂法者。先須發起諸佛最上祕密阿耨
多羅三藐三菩提心等。同諸佛自性清淨
阿闍梨先授弟子此最上祕密心明曰
薩哩嚩
詣哥野嚩訖喞
母怛波二合
&MT01332;
授此菩提心明已。即得諸佛不退轉地。降伏
一切邪魔外道。即成諸佛菩薩次授此明曰
鳥怛波
&MT01332;曳埵波囉𤚥冐地喞多摩耨多囉

嚩日囉
&MT02060;寫鉢囉
底瑟吒二合
二合
紇哩
&MT01332;紇哩
&MT01332;那覩
穌囉帝三摩野薩怛嚩

嚩日囉
&MT02060;野他穌亢
授此大明已。欲求最上成就法者。金剛手菩
薩皆悉施之。*阿闍梨當依法傳授弟子。令其
弟子以淨帛覆面。手持種種妙花。然後引入
曼拏羅内。弟子當一心懇切發大誓願。將所
持花任意散擲。隨花墮處即是本尊。得本尊
已乃去其面帛。時*阿闍梨即依佛部灌頂法。
以金剛淨水灌弟子頂。次授三種三昧法。然
後授其三昧誓曰
    汝受灌頂已 常住於三昧
    即成一切法 此金剛鈴杵
    當執持信受 住堅固三昧
    發起眞實行 今此所傳授
    祕密灌頂法 諸佛之密印
    若生輕慢心 即墮於地獄
説此誓已。即以金剛杵授其弟子。爲説持金
剛杵明曰
薩哩嚩
怛他誐多
摩賀三摩野
怛埵地鉢底埵摩鼻詵左摩賀
嚩日囉
達囉伊捺旦薩哩嚩
沒馱怛
二合
嚩日朗
嚩日囉
達囉寫咄埵野
畢醯薩捺馱哩煬二合
摩賀嚩日囉
&MT01169;沒囉
多彌底多禰難多薩哩嚩
誐多鉢囉摩摩賀冒地喞多摩寫
鉢哩爹引十
捺寫薩㮈囉拏彌
底囉喝薩煬二合
十二
嚩日囉
誐哩嚩二合
地鉢底
室哩二合
呬嚩日囉
莫悉&MT02060;
三摩野薩怛鑁三合
十四
普哩普
嚩莎
傳此明已。當隨弟子本尊灌頂而爲立名。立
其名已。至于菩提道場。不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提故。所以者何。但由受此三種三
昧法故。此三昧法者。實無所有不可得知。大
樂金剛薩埵普賢之行。根本最上所出生故。
爲説此最上眞實五種祕密法已。復誡其弟
子曰。此法最上是三有主。一切自在首無上
眞實道。諸佛如來清淨自性。了一切衆生自
性清淨故。三有自性亦清淨顯眞實理。此最
上祕密法即是金剛鈴。而能覺悟諸佛如來
及諸賢聖。是法供養復能覺悟一切法。復以
此法覺悟諸有情。銷除一切諸業障。此名金
剛覺悟法。能作成就敬愛等事。清淨三有最
妙方便。汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中
深生信受。此法於三有中。能盡諸苦際令獲
諸妙樂。是大方便教而利益世間。信受行之
決定眞實。行人修習此勝法者設在五欲受
諸樂境。但能依法修行而無障礙。何以故一
切如來無比祕密最上大乘妙三昧法。是故
應當勤修行之。若不違此諸佛如來密印三
昧者。是人必住堅固地生不退心。是名金剛
薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提。即説頌曰
    菩薩住世間 無量無數劫
    爲諸有情故 作廣大利益
    住方便三昧 成就大福業
    持明大自在 欲利益衆生
    以此三昧法 隨意皆得成
    設有罪業者 亦無諸障礙
    當得成所欲 是金剛部王
    最上自在者 盡成諸密法
    若依此法行 能利益自他
    善印於諸法 及作諸成就
    決定皆圓滿 作諸相應法
    得盡苦邊際 而獲無量樂
    如是金剛手 祕密金剛杵
    若能手持者 獲諸成就事
復次阿闍梨。當爲弟子授記。依諸佛金剛灌
頂授記儀。及用諸佛大印法。弟子得記已。即
離諸有趣入諸佛境界。即説授記明曰
伊數&T020601;哥嚕彌怛鑁二合引
一句
嚩日

薩埵薩怛
誐多婆誐鑁訥哩

多踰特哩
遏典多婆嚩悉馱曳

嚩日囉
摩怛他誐多&MT02060;
三摩野薩怛鑁三合
普哩普
嚩莎
若人得此諸佛授記大明印。尊重信受。是人
即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等。皆悉降
於曼拏羅。授與阿耨多羅三藐三菩提記。是
人得受記已。諸佛如來大菩薩衆。皆悉敬愛
施諸成就法。諸佛如來安住法界。猶如虚空
廣大無邊。是時諸佛同時安慰。咸皆稱讃作
如是言。此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來。若
人得此最上祕密安慰稱讃者。所有一切罪
業應時銷散。滅盡無餘永離苦惱。諸天不能
見所行無畏。盡三有苦成最上法。而此最勝
調伏之法。常當護持安于三昧。是即諸佛平
等宣説。不應捨離菩提之心。金剛密印定成
菩提。此諸佛法勿暫棄捨。設有迷惑縱捨己
身。不得暫捨諸佛最上之法。金剛鈴杵及諸
密印。亦勿捨離而生輕慢。敬阿闍梨等同諸
佛。若輕阿闍梨者是輕諸佛。當受衆苦無有
威徳。被諸瘧病惡毒拏吉儞魅。宿曜執持及
諸魔衆。如是災害常所嬈亂。命終之後當墮
地獄。是故當知阿闍梨者是爲大師。常當尊
重愛敬供養。如前所説衆苦惱等皆不能侵。
應當恭敬供養阿闍梨。何以故此阿闍梨。經
阿僧祇倶胝劫數實難値遇。由此阿闍梨開
發菩提道得成佛果。是故弟子依本法儀而
常供養。是即供養諸佛如來故。成最上法見
獲善果。與諸賢聖等無有異。見受灌頂證法
王位。作三界主降伏魔軍。住寂靜地佛果菩
提定無疑惑。金剛手菩薩。如是説此一切如
來及諸菩薩灌頂曼拏羅已。復作是言如先
所説一切如來最上祕密。安慰住一切如來
三昧。阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不
退地。應當觀想如佛最上究竟。所以者何。謂
阿闍梨及弟子。能發諸佛最上大菩提心。由
此發大心故。即住不退地。無復退轉。由不退
故決定證於阿耨多羅三藐三菩提。由是見
在證菩提故。未來決定平等證彼阿耨多羅
三藐三菩提
又復阿闍梨及弟子。所有金剛薩埵相應之
法皆悉具足。所以諸佛如來。以最上祕密而
作安慰
又復如先所説。住諸佛如來三昧者。即證
阿耨多羅三藐三菩提。所謂諸佛如來根本
三昧。是最上成就法。若住此三昧者。即證諸
佛如來。是故若欲盡諸苦惱。應於阿闍梨生
貴重心。常作護持信奉稱讃愛敬供養。盡其
形壽無暫懈退。復令他人轉生信重承事供
養。當知此阿闍梨。已具金剛三業。常住諸佛
三昧最上究竟。此大祕密法。唯除邪魔外道
及聲聞縁覺等勿令傳授。金剛手菩薩。説此
諸佛及諸菩薩眞實法已。復説頌曰
    當於阿闍梨 起大信重心
    其阿闍梨者 是無盡三昧
    最上大樂本 諸佛等無異
    由阿闍梨故 獲最上究竟
復次阿闍梨。但當受諸富樂。及種種飮食上
味。乃至歌舞戲笑等事。而依法持誦用根本
印。作祕密供養。得所求成就即説金剛薩埵
祕密歌舞等供養明曰
諸佛如來祕密供養明曰

降三界尊祕密供養明曰
蓮花藏尊祕密供養明曰
怛覽二合
虚空藏尊祕密供養明曰

如是等供養。以此五心明得成祕密供養法」
復説最上祕密毘首印供養。及金剛薩埵等
諸賢聖儀軌幖幟印法。所有幖幟。皆以金銀
及吉祥木等。各依本法而作安於曼拏羅。是
時弟子依毘首印法當作供養。由此毘首儀
故。弟子所有苦惱瘧等。諸疾惡毒拏吉儞
魅。惡曜執持諸魔災害。惡趣等業皆悉銷滅。
増長善業得究竟相應諸佛無上菩提。依此
金剛薩埵最上祕密毘首印供養儀。所有諸
賢聖各以入三昧歌而作供養。是名一切毘
首三昧最上成就供養即説根本金剛薩埵羯
磨部入三昧金剛歌曰
薩哩嚩二合
耨囉誐穌珂素摩那散怛鑁
二合
一句
嚩日囉
薩埵穌囉多三摩野婆嚩彌
摩賀穌珂涅哩
卒野捺鉢囉
&MT02060;&MT02060;左羅具鉢囉
拏多
復説一切如來部最上祕密入三昧金剛歌曰
嚩日囉
薩埵僧屹囉賀
嚩日囉
囉怛那
摩努多囉
嚩日囉
達哩摩
野乃
嚩日囉
羯哩摩
羯嚕婆嚩
復説一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌曰
嚩日囉
哩母
哥設囉野那摩

室哩二合
嚩日囉
誐三摩夜野那摩
朅樁誐嚩日囉
補羅夜野那摩
室哩二合
嚩日囉
健吒葛羅婆野那摩
復説一切蓮華部最上祕密入三昧金剛歌曰
聒喞捺鼻嚕捺囉
嘮捺囉
多耨
母誐囉

惹那穌喝哩
鉢囉
&MT00803;西聒喞鼻帝
叉拏
作訖囉
達囉母哩底二合
惹誐地囉
野散多多聒喞捺鼻騷摩也
多嚩布
囉叉囉難哥摩攞摩那寫吠聒喞捺鼻禰
鉢多
摩三摩野鉢囉
&MT02060;
摩鉢捺摩
惹呬
復説一切寶部最上祕密入三昧金剛歌曰
薩哩嚩二合
鼻尸哥鉢囉彌説囉多
僧悉&MT02060;
叉野儞地鉢囉摩薩哩嚩二合
誐囉
計覩尾惹踰蹉囉
野多室哩二合
嚩日

囉怛那
婆嚩彌蘇珂捺
復説摩度迦囉三尊歌曰
普哩普
嚩莎
復説四賢聖歌曰
紇哩
吽室哩
毘踰二合
一句
復説諸龍王歌曰
普普
復説金剛手大藥刹主諸閼伽供養金剛歌曰
薩哩嚩二合
哩伽
曼拏羅禰難
嚩日囉
達囉訖囉
尾摩哩捺
尾吉囉尾吉
伴儒仁祚
捺野那設野喝那捺
喝鉢左婆悉彌二合
倶嚕骨嚕
吽哥
囉摩怛哩
拏盎
復説最上自在大曼拏羅最上祕密入三昧金
剛歌曰
聒喞捺摩朗耨曼拏羅薩喝薩囉
嚕左
布沙尾囉惹西引一
鉢囉
羅野那羅
哩哥
酤致哥囉奔惹摩賀婆野禰必底
聒喞聒喞捺尾哥底禰必底
穌珂
多摩那禰惹那嚕鉢馱哩拏
薩哩

惹誐蹉摩哩閉
多穌嚕鉢勃哩
達囉播尼那聒喞誐誐那彌嚩薩哩

僧悉體覩惹誐旦尾那踰&MT00803;覩尾戍達那
怛鑁
嚩日囉
薩埵悉&MT02060;摩拽尸沙
尾那野尾捺誐馱
薩穌契毘藥二合
復説最上祕密儀中最上祕密三種三昧金剛
歌曰
鉢囉
尾設婆誐鑁
摩賀穌珂謨
叉布&MT01169;薩哩嚩
悉提穌珂波囉摩&MT01169;摩煬
二合
波囉摩穌枯怛摩悉&T007356;
&MT01386;
鉢囉
&MT02060;
以如是等最上甚深祕密三種三昧眞實理金
剛歌而作供養。所求成就皆得圓滿。此一切
如來最上祕密諸儀軌中大毘首三昧供養。
以此供養者。金剛薩埵即時降赴。得毘首相
應自在成就。即説頌曰
    此根本儀軌 善作諸事業
    大祕密神通 能建大法幢
    得無盡義味 果決成就事
    獲具足聖財 圓滿究竟法
    毘首大祕密 難成者能成
    所有三摩地 靜住自在樂
    得心之所欲 一切無罣礙
    設或世間人 不修諸福業
    無其勝善力 以罪業障故
    入此曼拏羅 求所作成就
    依根本儀軌 隨意所願樂
    皆悉得圓滿 此法殊勝力
    諸法無能勝 設復越三昧
    及造諸罪業 或宿曜加臨
    若諸魔嬈事 入此曼拏羅
    所作皆成就 依法得大利
    若或未曾入 成就曼拏羅
    若作此壇法 而實勝數倍
一切相應儀軌分第二十三
爾時金剛手菩薩。復説一切如來三種大三
昧最上祕密成就法。三種大三昧者。所謂佛
寶法寶僧寶。是大妙樂是大究竟。最上寂靜
平等安住諸法出生。若有行人依法造&MT02071;像。
内畫三寶。如菩薩相被金剛甲。執金剛器仗
持衆妙寶。以此畫像即成最上曼拏羅。然後
選擇勝處宮殿精舍。嚴飾其地香花羅列行
人依法而作成就即得圓滿
即説一切如來三種大三昧最上心明曰

説此明已復説此大明曰
怛堆那婆誐嚩覩醯
冐地薩埵薩怛
他誐
耨捺哩
瑟致
難醯多哩他二合
儞哩蜜哩
釘捺哩設
煬爹彌阿尸沙尾
那踰女誐禰哩
茶儞室左
野嚩哩彌

阿顛多婆嚩嚩囉誐二合
儞嚩馱
哥嚩左捺野怛哩
囉怛那
目鉢
誐多
沒馱達哩摩
誐拏伊底阿顛多
婆嚩僧悉馱
尾戍馱室哩
哥囉鉢囉
伊底薩哩嚩
怛他誐多鉢囉摩虞呬也

嚩日朗二合
十三
阿他鉢囉摩虞呬也
達哩摩

引十
健吒舍洛叉&T049543;
薩哩

商左必也
洛叉&T049543;
舍三摩多引十
薩哩嚩二合

三摩多塞普

鉢囉
倪也

囉蜜多引十
阿他摩賀三摩野嚩囉
彌底
薩哩嚩
鉢部礙薩覩
咩摩乃莎摩咄摩
二十
底哩
怛那
&MT01169;葛嚕彌嚩捺
摩賀彌底二十
如是諸佛心明能作成就法。以此方便設諸
儀軌。依法而作隨意成就。若人設受五欲樂。
建此曼拏羅隨其所願皆得成就
又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相
等法。當傳諸弟子亦令隨意而求成就。若時
弟子依此祕密儀。當設種種微妙供養於佛
法僧及阿闍梨。以殷重心求諸成就。若自作
若爲他作。皆令得成
復説金剛手忿怒明王最上祕密儀。行人依
本法畫忿怒明王。色如金剛火大日輪。坐衆
色蓮華。於蓮華上明王左右。畫四親近菩薩。
其左一作緑色。第二作金色。其右一作紅白
色。第二青白色。復於左右畫四菩薩各持本
幖幟。謂金剛杖輪鈴幡等。各作喜怒相安
住本法。即説彼心明曰
引一
烏波紇哩
捺野呬
行人當手持金剛鈴杵誦此心明。安置賢聖
時。即得*&MT02071;像法圓就。如是安置已。即成最
上祕密曼拏羅。然後依儀法當誦三昧明曰
&MT00803;爹囉瞿捺婆
嚩骨嚕

嚩日囉
儗儞
塞健
馱母哩多
鉢囉
鉢多
嚩日囉
摩賀喩誐吉儞
二合
薩哩嚩
覩入嚩
攞伊底嚩日朗
阿他達哩摩
舍洛叉&T049543;
哩嚩
商左鱉洛叉拏
舍三滿多踰儗薩哩嚩
彌嚩怛囉
達曳薩哩嚩二合
誐囉
儗那薩哩嚩二合
舍彌底沒嚕
&MT01332;
旦嚩日囉
&MT01332;二合

怛哩

路哥摩畢婆叉曳禰底
此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已。然後依
如來部儀軌而用本印。獻金剛歌舞等供養。
行人依法作此成就者。悉得如意
復説觀自在菩薩最上祕密調伏儀。行人當
&MT02071;像内畫觀自在菩薩。如閃電光輪作金
剛舞勢。具足百臂圓如輪相。手持蓮華等諸
幖幟。於菩薩周匝畫顰眉等賢聖。皆作忿怒
相。亦持蓮華并諸幖幟。如是依法畫已。即成
曼拏羅。然後於像前誦此一切法金剛三昧
明曰
怛堆那婆誐鑁沒馱
阿嚩路吉帝説囉
哥嚕底尾那踰播戍地訖哩

那哩底
彌底鉢囉忙嚩日朗二合
拽他囉葛旦
醯哥摩朗誐奴曬哩

隸鰲帝哩嚩二合
薩奴曬哩嚩
虎尾
薩怛
戍唐怛哩
彌底鉢囉摩虞呬也
達哩摩
健吒
曳那曳乃嚩尾地那
惹誐地那野摩嚩呬
鉢捺摩
&MT02060;誐囉
踰誐怛摩二合引
十二
那帝乃嚩輸達曳禰底
如是一切法金剛三昧大明誦已。依蓮華部
法作種種供養。所作皆成就
復説虚空藏菩薩成就一切儀軌&MT02071;像法。當
&MT02071;内依法畫大日輪。於輪中畫虚空藏菩
薩。身如琉璃色。而坐衆色蓮華。於其華上菩
薩左右。畫四親近菩薩。謂灌頂菩薩。寶藏菩
薩。寶幢菩薩。大供養菩薩。如是畫已。即成
最上曼拏羅。此微妙金剛大日輪普照如來
虚空藏菩薩。善滿一切願法寶祕密鈴。善施
一切欲。所有勝義意願最上成就等。皆由此
法。獲諸解脱妙樂遂諸意欲。若自作或爲他
作。悉皆圓滿此最上三昧。以此法故速能成
就金剛薩埵。此法於諸儀軌中成就最勝故」
復説一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀
軌。若有下根衆生。造諸罪業作不饒益行者。
見此法已罪業銷滅。得成大菩薩而能饒益
衆生起大方便。如金剛薩埵住堅固眞實三
業。不越於三昧安住金剛界。然後當傳大印。
受大印已獲得一切成就。此大印法。至如諸
佛亦不敢越於三昧。諸求金剛薩埵乃至求
成佛者。縱經倶胝劫而不能得。若以此最上
大印力故。速能得成就諸佛菩薩。而能隨其
所化衆生所有意願。當爲説諸成就法。此大
印者是大方便。善能圓滿諸法故。所以者何。
結此大印時。諸佛菩薩皆悉雲集。於刹那間
施諸所欲。如是施已復讃歎言。金剛薩埵是
最上善巧微妙甚深。廣大清淨無所有性。無
盡無竭最上至極。出生盡虚空界大樂適悦。
決定不空盡諸衆生。最勝成就是大自在。以
微妙字出生一切義。以金剛覺悟法令諸衆
生悟最上大樂。以金剛祕密具令諸衆生安
住第一法。即説一切如來三昧成就最上祕
密儀。行人常於清旦時。依法結大印持誦心
明。即得成就一切印
又復最上祕密成就法。行人依法執金剛鈴
杵。當誦三種三昧明。所求成就皆得圓滿
又復依法執持金剛鈴杵。當結毘首印持誦
明者。即得諸印相成就。其身得如金剛薩埵。
所有大自在成就法。皆悉施之。其諸印相速
得圓滿。乃至諸成就法皆亦得成。隨其意願
無不成者
復説最上祕密一切相應儀軌法門。所言相
應者謂諸法之用。謂從相應法出生諸界故。
云何出生。謂從本尊正念出生故。又復云何
名爲相應。謂即語也。語體即聲。聲者即大相
應理也。相應理者即是本尊正念。由是相應
是即本尊出生。本尊出生故是名相應成就。
又此相應者。所謂聚集相應一切印法相應
等。言聚集相應者。謂諸法和合是名聚集
相應。譬如世間多財聚集。諸法和合亦復如
是。聚集一切印法三昧等。是名聚集相應
又復一切印法相應者。謂十方諸佛如體如
相名一切印法。此用者即最上成就故。謂
諸賢聖所有本印。由此本印當各用故。從是
出生大相應法最上祕密成就。行人當觀如
本尊印法相應。次想己身亦復如是。即得圓
證諸佛菩薩位故。諸最上祕密成就儀。是甚
深最上成就法。當如本尊相應攝大毘首印。
行人當觀己身亦復如是。得成微妙字。此
諸法中最勝。是大毘首三昧最上相應攝諸
悦樂法。又此最上祕密成就儀法中最上成
就法。當如金剛薩埵根本相應如體如相。
行人當想己身亦如是。得成微妙字義。由是
獲諸佛清淨三昧。即成一切相應主。諸成就
中最如是相應法。諸有所作無不成者。設
受五欲樂但想如本尊相應。此即一切如來
最上祕密無上大乘清淨大三昧。所有諸如
來大樂根本相應。即是金剛決定三昧。此相
應法是大良藥。有最勝功能故。是成就中一
切得自在。行人當知若修此相應者。即得如
金剛薩埵精進悦樂而能増長。色力壽命。所
有一切成就儀法。於刹那間皆悉圓滿。何以
故修如是相應大印。住如是相應。即依本尊
相應成就儀。而作相應三昧成就事故。又復
行人當知。心如幻化而無定止。身如器具造
作所成。身非覺知與心相離故亦非相離故。
此印法相應亦復如是。譬如色心之法本非
一故。身心合和作諸事業。印法相應和合
亦爾。如是三昧及此相應互作成就。若諸
行人以無我法。修諸相應成就事者。此諸行
人即是如來
又復一切印相應者。謂印體具大樂堅固。由
是大樂堅固。成就諸樂相應事。若諸行人勤
求此最上祕密成就法者。但當精進發菩提
心至意專勤。勿以苦節加行。而令疲極則生
退轉。但以悦樂心與大樂相應當作成就。是
名一切印相應法
又復樂相應者。能作成就事。謂諸樂法隨宜
而受。如本尊相應大樂法故。一切如來最上
祕密無上大乘大教王。是金剛薩埵最上大
樂相應法故
又復一切適悦相應者。謂一切三昧相應成
就故。行人修此法者。當與適悦心相應。何以
故若勤苦加行。即於自體而生困苦。由是於
法而生散亂。不能專注作諸成就。是故修相
應行者。隨意隨力而於飮食受用。乃至四
威儀中戲笑語言。於一切處無復罣礙。設
有未入曼拏羅及有諸障惱。但當依本尊相
應行修成就法者。於刹那間。皆悉圓滿此大
欲樂三昧自在主諸金剛部王。若求證諸佛
及諸大菩薩。由此相應法尚得成就。何況求
諸成就事。此決定成就法。一切皆得成。能成
諸密印能盡苦邊際。以此相應微妙。是名金
剛薩埵最上適悦法
又復一切堅固相應者。謂一切法自性堅固。
原始至終唯一眞智。自性堅固自體無別故」
又復一切堅固授記相應者。謂依本尊相應
大智方便。當作一切法求諸成就事決定圓
滿。是爲堅固授記相應。又最上祕密堅固授
記相應者。即金剛薩埵大相應法。作諸供養
求種種事皆得圓滿。是名授記相應。即説頌

    此眞理最上 微妙相應法
    甚深祕密中 最尊勝無比
    若大阿闍梨 及上智弟子
    有大菩提心 授此相應法
    若遇無智人 雖愛樂成就
    於法無信解 勿得傳授之
    此法非難成 非勤苦加行
    但依法軌儀 而善作成就
    起精進所修 是人獲大利
    解脱諸魔事 諸天不能見
    是金剛薩埵 成佛菩薩道
    此最上相應 皆悉得圓滿
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
卷第六
佛説最上根本大樂金剛不空三
昧大教王經卷第七
  西天譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉     詔譯
最上成就印相分第二十四
爾時金剛手菩薩。宣説此決定不空最上善
巧微妙廣大不可思議甚深之法。所有盡無
盡成就法。皆悉能成。行人當隨意隨處。結跏
趺坐心意調柔。然後以左手結堅固一切智
印。安於左胯之側。右手戲擲金剛杵。以金剛
三業成就故。是即金剛薩埵。依如是法儀。速
成堅固不退。乃至諸大菩薩及如來地。於諸
成就得大自在。如是金剛薩埵一切處堅固。
行人設復未入曼拏羅。修此大印者。得諸佛
恭敬供養。獲一切聖財大樂自在。此大祕密
印三界中最上。成就此大印。與金剛薩埵等
無有異。所有諸成就及種種事業大妙樂等。
以此大印故皆悉圓滿。所求之法無不成就」
復説金剛薩埵根本大印。以此印故。於一切
曼拏羅。所有三昧鉤召入寤敬愛等。種種成
就法皆得圓滿。亦名金剛祕密三昧印。其印
當十指相合。名爲金剛合掌。又復十指相交
如拳。名爲金剛縛。以此金剛縛。展二頭指及
二拇指。復屈二中指入於掌内。與二拇指相
捻。二頭指平正如金剛杵。是名金剛薩埵根
本大印。即此根本大印。復二中指如鈎。安於
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]