大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 (No. 0244_ 法賢譯 ) in Vol. 08

[First] [Prev] 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

嚩日囉
戍邏屹儞
頻捺摩吒半音
    金剛藏明曰
嚩日囉
親捺摩吒半音
一句
    蓮花大明曰
嚩日囉
阿摩羅鉢訥彌二合
摩吒半音
一句
    復説密印明 而有大威力
    善印諸衆生 所作成就法
    決定皆成就 而説大明曰
嚩日囉
玉呬也
悉馱鉢囉摩瑜
説哩訥彌二合
一句
嚩日囉
賛尼説哩朅樁誐阿悉摩賀
嚩日囉
葛播羅摩末酤致
盧嚕梨恨泥二合
一句
嚩日囉
野拏&MT01280;
嚩日囉
鉢多&MT01280;
    此四拏吉儞 最勝心印明
    各以此本明 安置曼拏羅
    説諸大明已 然以三昧誓
    誡示於弟子 使之令諦聽
    廣利益衆生 増長於佛法
    調伏令得度 作金剛成就
    説三昧誓已 當令其弟子
    誦吽字大明 加持於頭指
    使彼諸有情 及彼惡魔者
    由是大明力 皆悉令調伏
    然後當依法 授弟子灌頂
    明王四種法 次第而傳授
    印及印所用 壞滅并還命
    當以此印明 而爲作擁護
    如是調伏已 諸惡不復生
    既從是已後 諸善法増長
    見成就諸法 復説成就法
    行人於像前 戯擲金剛杵
    誦明洛叉數 持誦其數滿
    徳如金剛手 忿怒大明王
    離老病死苦 善調一切惡
    於一切世間 無復諸怖畏」
    欲成就大明 於四威儀中
    誦一洛叉數 所作成就法
    現世得圓滿 諸成就自在
    遠離諸苦惱 堪受妙供養
    難調者能調 行住無所畏」
    若欲印成就 當結最上印
    隨意誦大明 行人見世中
    成大忿怒王 所作皆成就
    若欲成三昧 行人當面東
    結彼三昧印 持誦三昧明
    隨意作諸法 皆速得圓滿
    若欲求成就 最上羯磨法
    誦明利樂故 速成諸事業
復次宣説最上成就法。所謂發遣諸魔禁伏
邪法。印諸有情調伏衆惡。解脱枷鏁差諸
病。解諸毒藥散諸宿曜。欲作此等諸法
者。皆依降三界尊儀法
又復若欲作一切入寤。及動搖嬉戯歌舞書
寫旋轉。乃至鉤召三界等。皆依金剛忿怒明
王印
若欲鉤召一切入於曼拏羅。及破他軍見幻
化事。改易時節開敷花果。或令穀稼滋茂。及
解諸惡病毒藥宿曜拏吉儞。令戰陣得勝。結
界擁護解脱繋縛。乃至敬愛等法。皆依金剛
忿怒明王毘首羯磨印
若欲成就諸天降伏龍衆。遣諸藥刹而爲僕
使。令一切囉刹生大驚怖。調伏拏吉儞衆及
摩怛哩哥。宿曜執持魔魅軍衆。邪壇呪術悉
令破滅。使諸勇猛皆令怖畏。及能成就四大
天王帝釋大梵那羅延天大自在天等。及成
就菩薩諸佛敬愛等事。鉤召有情令住三昧。
如是等種種之法。皆依金剛忿怒明王最上
成就法。即説頌曰
    如是最上法 若欲成就者
    當持誦心明 而見忿怒相
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
卷第四佛説最上根本大樂金剛不空三
昧大教王經卷第五
 西天譯經三藏朝*奉大夫試光
祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 
除諸業障一切智金剛儀軌分第十八
    爾時觀自在 復説三摩地
    最上清淨法 是即金剛手
    調伏於諸惡 而現蓮花部
    諸佛方便力 利益衆生故
    忿怒大明王 清淨諸三有
    以衆生性欲 未遠離諸染
    諸佛無礙力 起大悲愍心
    尚未能救度 是故觀自在
    説此三摩地 是三世諸佛
    大三摩地王 諸法之自性
    名金剛智明 由是三摩地
    諸佛所觀照 令一切有情
    皆得大自在 菩薩摩訶薩
    以大智悲愍 自在度衆生
    現作自在相 左手持妙蓮
    右手開蓮葉 觀照於自性
    住此三摩地 猶衆妙色蓮
    自性無諸染 無染清淨故
    不著諸煩惱 三界貪欲生
    貪欲亦清淨 一切衆生類
    當隨其所應 此三摩地門
    得諸佛自在 金剛手菩薩
    及與諸菩薩 皆依勝定力
    起大總持教 即説觀想明
紇哩二合
    當想此心明 即自性清淨
    所有金剛手 至於觀自在
    觀想此心明 清淨如寶山
    次觀衆色蓮 出生諸賢聖
    遍清淨法界 成調伏大輪
    衆業調伏已 三界皆清淨
    爲利諸有情 説曼拏羅法
    爲大法儀軌 安置佛聖賢
    得如上清淨 成就無量法
    時諸佛菩薩 勸請觀自在
    説本蓮花部 金剛大法王
    最勝自在者 即説曼拏羅
    於外曼拏羅 内畫八葉蓮
    於此蓮華中 安其觀自在
    左持金蓮華 作大自在相
    以衆寶嚴身 頂戴五佛冠
    於菩薩周迴 畫八佛世尊
    妙定及大蓮 定與觀照等
    復於八佛外 當畫八賢聖
    大力自在天 大梵與欲天
    大蓮與馬頭 鈎兼妙法語
    即説蓮華部 諸賢聖心明
薩哩嚩
怛他誐多鉢訥摩
&MT01386;引一
嚩日囉
鉢訥摩
引一
嚩日囉
鉢訥摩
引一
鉢訥摩
摩尼囉
鉢訥摩
賛尼説囉吽發吒半音
一句
摩賀鉢訥摩
尾説布蘭拏
&MT02060;
發吒半音
一句
紇哩二合
鉢訥摩
鉢諦摩
引一
鉢訥摩
室作
訖囉
訖囉
&MT01386;
    復於其四門 用鈎索鏁鈴
    四心明如次 依大曼拏羅
    議法而安置 入曼拏羅已
    觀彼開敷蓮 想心而頂禮
    當以此大明 安置於本尊
    即説大明曰
尾輸達野戍提引一
薩埵馱
哩嚩
囉引誐引禰散左曳
喞旦彌薩哩

達哩彌二合
數嚩日哩

    聞此大明已 觀自在歡喜
    所求諸成就 皆悉得如意
    然後結鈎印 誦此最上明
薩哩嚩
怛他誐多囉路吉帝

鉢捺摩
賀娑多二合
醯尸伽囉

彌昧嚩日囉
母捺囉二合
鉢乃

沙也
鉢囉
設也二合
三摩曳哩

嚩尸葛嚕彌&MT01386;吽鑁呼輸馱野
薩哩嚩
薩達野鉢捺𤚥
摩賀嚩日

達囉薩怛鑁三合
    如是召請已 即時觀自在
    降赴曼拏羅 所作皆成就
    然後依儀法 引弟子入壇
    傳授祕密教 善施諸成就
    此三味印明 根本圓滿故
    速成觀自在 行人求此法
    於隨所住處 乃至四威儀
    想大蓮華尊 隨時以自力
    而作成就法 任意之所欲
    見世皆圓滿 及大勝欲樂
    遠離老病苦 當證佛菩薩
    與金剛手等 皆依觀自在
    即得悉圓滿 若求印成就
    當結印入定 成就三昧者
    當結三昧印 求諸羯磨法
    當結羯磨印 若諸成就法
    有所難成者 皆依三摩地
    依法得成就
若有一切業障惡夢不祥。及諸災害憂悲苦
惱。散失財寶貧窮所逼。鬪諍觸嬈疾病纒綿
&T003982;之難。如是等事欲遠離者。皆依大蓮
華眞實三摩地法
又復欲除風黄痰癊及諸瘧病。疥癩癕疽水
腫乾痟。乃至宿曜拏吉儞等。令滅除銷散
者。當依大蓮華印明法
若欲堅固一切者。當依被甲佛頂印
若欲擁護己身結界曼拏羅作金剛圍等。及
置飮食衣服莊嚴等具者。皆依大蓮華印法
若欲擁護一切増長色力壽命。勇猛精進吉
祥無病。求財寶豐盈有大名稱一切愛敬。通
達三摩地有大智慧等者。當依大蓮華最上
成就法
圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九
    爾時金剛手 現大文字相
    遍滿於虚空 施灌頂勝義
    變化於寶部 安住三摩地
    觀照清淨故 覺寤於諸法
    根本諸勝義 盡空界有情
    如水見星象 入寶三摩地
    觀彼虚空界 如淨琉璃色
    金剛寶菩薩 從虚空藏生
    是時以堅固 依本相而住
    觀想三摩地 成就有情故
    依諸佛軌儀 及與金剛手
    欲以寶金剛 而作灌頂法
    授賢聖灌頂 令滿一切願
    諸賢聖灌頂 誦此灌頂明
    即説大明曰
薩哩嚩
嚩日囉二合
地鉢底埵引一
毘詵左彌部哩部
嚩莎
    説此大明時 本部最上法
    從寳金剛尊 出生諸賢聖
    依寳金剛法 灌頂諸世間
    授諸灌頂已 安住曼拏羅
    佛菩薩隨喜 寳金剛部主
    説最上儀軌 於外曼拏羅
    内畫大月輪 其色如虚空
    依法畫宿曜 於其月輪中
    畫虚空藏尊 淨如琉璃色
    以衆光普照 左手持寳珠
    安心如鈎召 右手作施願
    於此尊四面 畫四親近尊
    而復於四隅 當畫四菩薩
    灌頂及寶藏 供養與吉祥
    各持本幖幟 四親近明曰
嚩日囉
薩埵&MT01386;
嚩日囉
囉怛那
引一
嚩日囉
達哩摩

嚩日囉
羯哩摩
引一
四菩薩明曰
嚩日囉
阿毘試&MT01386;
摩賀嚩日囉
儞馱引一
嚩日囉
摩尼囉怛那二合
一句
特嚩
惹阿屹囉
哩鑁
摩賀嚩日囉
摩係引一
如是諸所作法。皆依大曼拏羅儀已。然後阿
闍梨持衆寳花入於曼拏羅。依法獻供養敬
禮本尊。而誦三昧明曰
&MT02060;引一
&MT02060;部嚩&MT02060;&MT02060;
摩賀嚩日囉
囉怛那二合
嚩左吒吒怛&MT01169;
二合
引五
誦此大明時。虚空藏菩薩施一切成就。然後
阿闍梨依法結摩尼拳鉤曰。而作請召虚空
藏菩薩請召明曰
&MT01386;
 部嚩鉢囉
舍吽
 莎屹哩
恨拏
 嚩嚩誐誐悉
&MT02060; 怛&MT01169;二合
引四
誦此大明時。虚空藏菩薩速降曼事羅。阿
闍梨所求法皆悉得成就。然後令弟子持衆
妙花結如前印。引入曼拏羅傳諸眞實法。弟
子從是已後。得諸富樂所作皆成。乃至出世
間法如佛菩薩皆速成就
    復説成就法 是金剛寶印
    行人作成就 欲利益世間
    由此大印故 一切皆如意
    寶自在印力 遠離老病苦
    如世大寶聚 能隨意欲成
    三昧印亦然 能成種種事
    當結三昧拳 獻衆妙供養
    依法作成就 所作悉圓滿
    復説成就法 諸儀軌中最
    難成者能成 如是令當説
若欲鈎召諸部多令入三昧。安住堅固敬愛
隨所願求。淨諸惡趣成就最上法等。皆依金
剛寶灌頂印明
若欲鈎召作諸吉祥。安住堅固敬愛等法。皆
依金剛寶吉祥印明
若欲鈎召求諸富樂。安住堅固等諸成就法。
皆依金剛寶富樂印明
若欲鈎召作諸供養。安住堅固乃至敬愛等
法。皆依金剛寶供養印明。即説頌曰
    金剛手哀愍 利益諸有情
    説此成就法 行人當受持
一切儀軌中最上成就儀軌分第二十
    爾時金剛手 三界最上尊
    欲淨貪等法 爲説此成就
    滅此三毒已 世間成甘露
    復爲攝諸龍 而説曼拏羅
    説此心明曰

    當作曼拏羅 四方與四門
    畫八大龍形 門各畫其二
    龍首皆向門 引尾至壇隅
    曼拏羅中畫 阿難陀龍王
    其龍王八首 於外曼拏羅
    畫八族龍王 如是安布已
    即時阿闍梨 作大忿怒相
    當想於己身 即爲大龍王
    速入曼拏羅 誦鈎召大明
    鈎召諸龍王 而彼大明曰
紇哩二合
阿儞羅惹嚩吠
必哩
體尾埵囉試呬普
薩哩嚩
誐酤邏&MT00803;那野普
三摩曳鉢囉
舍夜誐野普
薩哩鑁
達野普
薩哩嚩
誐補怛囉

    誦召請明已 諸龍皆雲集
    入於曼拏羅 阿闍梨所有
    三毒諸煩惱 即時皆銷滅
    當爲彼諸龍 説三昧誓曰
    世間貪瞋癡 爲汝等三毒
    安住於三昧 三毒即銷滅
    爾後阿闍梨 諸惡不能害
    設服諸毒藥 而亦成甘露
    具大力勇猛 如和修吉龍
    一切諸毒法 亦皆能銷滅
    復次金剛手 爲利有情故
    説降諸宿曜 諸惡宿曜等
    以三毒所惱 不能利衆生
    爲執持等害 諸罪業皆生
    降伏惡曜故 即説心明曰
    當畫曼拏羅 四方安四門
    於曼拏羅中 依法畫宿曜
    如是安布已 然後阿闍梨
    入其曼拏羅 作法而鈎召
    召已設供養 而作忿怒相
    金剛手立勢 持誦此心明
    所有諸惡曜 即時皆調伏
    爾後阿闍梨 得盡一切苦
    衆惡不能侵 諸善皆増長
    金剛手菩薩 於法大自在
    爲利益有情 復説曼拏羅
    先説此明曰
紇哩
 引怛覽二合引
一句
    説此大明時 最上大自在
    一切最勝者 以五祕密法
    爲作調伏故 調伏世最上
    我今當宣説 是大毘首法
    最上曼拏羅 諸法中自在
    依法畫壇場 内畫金剛手
    及金剛部衆 四邊四菩薩
    各持本幖幟 前謂那羅延
    手持金剛輪 右賛尼説囉
    手執於三叉 左金剛蓮華
    手持金色蓮 後安虚空藏
    手持金剛杵 復於其四隅
    當畫四賢聖 謂金剛吉祥
    與金剛偶梨 及金剛多羅
    虚空金剛等 各有本心明
    諸賢聖明曰
嚩日囉
野拏親捺親捺
鉢囉
底賀多嚩日囉
嚩訖哩
拏呼
婆誐鑁嚩日囉
怛他誐多&MT01386;鑁呼
嚩日囉
怛他誐多吽引一
嚩日囉
骨嚕

馱摩賀誐尼説囉
嚩日囉
戌邏阿屹囉

婆誐鑁嚩日囉
賛尼説囉賀賀賀賀

嚩日囉
達囉紇哩二合引
一句
嚩日囉
鉢訥摩
二合
訥婆
嚩呼
婆誐嚩鑁日囉
阿嚩
吉帝説囉摩賀沒囉
吽摩二合
&MT02060;部哩部
嚩莎莎悉帝
那莫莎賀

嚩日囉
酤穌摩欲馱
薩哩嚩
達野呼婆誐鑁嚩日囉
舍誐哩婆二合
嚩吒嚩嚩吒怛&MT01169;二合
引四
那謨曳那薩帝也
那婆誐嚩帝鉢囉
二合
囉彌多引一
薩怖
親捺嚩
日哩
尼作訖哩
帝那薩帝也
那播
鉢剛
地室哩
輸嚕
底薩蜜哩
尾惹曳
嚩日囉
偶哩摩賀尾儞踰二合
一句
怛哩

路哥尾惹曳説哩嚩日囉
骨嚕
儗儞
三摩曳囉日嚩
哩那謨窣覩


&MT00803;
醯隸彌隸隸羅隸囉
嚩日囉
哩母
哥曳莎

那謨曳那薩帝也二合
那婆誐嚩帝引一
沒馱
冐地囉耨多囉
嚩日囉
達哩摩
鉢囉
踰儗拏 帝那薩帝也
那悉&MT02060;𤚥
哩覩多覩哩
摩嚩日哩
尼悉馱
尾戍馱
誐誐怒訥婆
嚩踰儗那悉&MT02060;𤚥
囉摩叉哩
&MT00803;
誐誐怒訥婆

誐誐那尾輸提薩哩嚩二合
鼻鉢囉二合
鉢哩布囉尼
    於外曼拏羅 依位安幖幟
    天及摩怛哩 并護世天等
    各依位安住 四隅及四門
    安其十會主 各持歌樂具
    皆以本心明 各安於本位
    如是曼拏羅 安諸賢聖已
    然後阿闍梨 依法入壇場
    請召諸賢聖 當結鈎召印
    誦召請明曰
摩賀蘇珂嚩日囉
薩埵悉&MT02060;
哩嚩
怛他誐旦薩摩哥哩沙
&MT01386;
薩哩嚩
嚩日囉
倶攞地半捺摩曳埵
鉢囉
設野吽薩哩嚩
路計説&MT01169;

尾設也二合
三摩拽哩嚩
那野鑁
薩哩嚩
囉怛那二合
地半摩尼囉
嚩尸倶嚕呼
吽惡醯紇哩
咄籠二合
    誦召請明時 五大祕密主
    最上金剛手 并餘諸賢聖
    即降曼拏羅 令堅固安住
    於是諸賢聖 施最上成就
    然後阿闍梨 當依前儀法
    作成曼拏羅 及作諸成就
    圓滿一切事 盡無量無邊
    調伏無與等 以如上章句
    一切義清淨 諸佛善宣説
    甚深如來部 善獲諸妙樂
    是最上寂靜 諸佛之隨喜
一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十

    金剛手菩薩 復説甚深法
    微妙不思議 廣大最上明
    清淨本無相 無作而無盡
    是眞實究竟 最勝無有上
    大適悦妙樂 以眞淨法界
    而利益衆生 最上義妙字
    施一切成就 善施安樂法
    以金剛入寤 而覺寤衆生
    是祕密勝義 決定金剛具
    爲第一儀軌 最上無能勝
    諸佛大三昧 而此大樂界
    不思議所成 衆寳王莊嚴
    依妙寂靜地 大牟尼所居
    大適悦妙樂 自然天樂音
    是最上愛樂 具種種供養
    是最上適悦 無比寶宮殿
    是最上安住 度無量衆生
    是最上成就 演説微妙字
    即金剛薩埵 修習普賢行
    而引道衆生 證諸佛菩薩
    最上諸成就 金剛手大
    所有妙欲樂 悉圓滿自在
金剛手菩薩即説最上心明曰
    説是大明時 金剛手菩薩
    五祕密出生 眞實印賢聖
    常施諸欲樂 最上大自在
    四大賢聖衆 皆化利衆生
    此法於世間 最勝諸成就
    勝義増長故 富有大聖財
    能作大成就 施廣大利樂
    無數諸賢聖 即金剛薩埵
    令説諸賢聖 最上祕密明
&MT00803;摩賀囉多室哩
嚩日囉二合
伽囉底
三摩野莫嚩日哩

囉多室哩
嚩日囉二合
謨伽囉底
三摩野嚩日羅
吉攞摩賀囉多
室哩二合
嚩日囉
謨伽囉底三摩野尾惹
野嚩日囉二合
摩賀多囉室哩二合
嚩日
二合
謨伽囉底三摩野嚩日囉
彌説囉彌底
    如是祕密明 若有人受持
    是人獲諸印 及成一切法
    復説此究竟 是上成就法
    由如是法故 所作得究竟
    若有諸行人 悞犯諸罪業
    亦未曾成就 於諸祕密法
    若依此法行 即得皆圓滿
    欲作成就者 一日或一月
    乃至於一年 但隨分隨力
    先當依法儀 畫金剛手像
    其身如月色 於大蓮花上
    而結跏趺坐 作大高擧勢
    種種莊嚴身 衆色光熾盛
    如佛灌頂儀 左手持寶鈴
    右執金剛杵 於前蓮華上
    復畫四賢聖 左右各安二
    皆作高擧勢 此名四親近
    一作白蓮色 餘三如青蓮
    金剛手後面 枳哩枳羅尊
    而復於右邊 畫大金剛尊
    右手撚箭勢 左手持寶幢
    而復於左邊 畫波哩賀娑
    如是諸賢聖 如寶灌頂相
    畫此&MT02071;像已 或復作觀想
    或復作供養 或能隨喜者
    得究竟解脱 所作皆如意
    如是金剛手 &MT02071;像祕密法
    是最上大樂 若有愛樂者
    當得最上樂 成就清淨法
    以此清淨法 是眞祕密義」
    復説曼拏羅 當擇清淨處
    或上好園林 或伽藍精舍
    擇如是處已 以衆寶莊嚴
    懸鈴及瓔珞 幢幡并傘蓋
    香花衆伎樂 依法而嚴飾
    然後作成就 祕密曼拏羅
    作成就法已 諸賢聖皆成
    入此曼拏羅 大祕密中者
    成金剛闍梨 諸所欲願樂
    皆速得圓滿 阿闍梨先當
    沐浴而潔淨 以妙香塗身
    著新淨上衣 以寶鬘嚴身
    手持衆妙花 誦金剛歌明
    入於曼拏羅 即説歌明曰
鉢囉
尾舍婆誐鑁
摩賀穌珂謨叉補
&MT01169;薩哩嚩
悉提穌亢囉咩鉢囉摩穌枯
怛摩悉&MT02060;
&MT01386;鉢囉
&MT02060;
    入曼拏羅已 手持衆妙花
    而結佛眼印 即誦此心明
    擲花而禮拜 其禮拜明曰
波囉摩穌珂舍野
薩囉哩多尾邏
娑那彌帶
那摩彌婆誐嚩當&MT01386;

呬呬呬呬鉢囉
蹉酤穌𤚥
惹里那
    擲華作禮已 依金剛薩埵
    如作灌頂勢 持金剛鈴杵
    誦灌頂三昧 其灌頂明曰
薩哩嚩
沒馱嚩囉囉怛那
散左野
鉢囉
怛踰
鉢多
禰咩摩酤吒野那摩
阿毘詵左𤚥
鉢囉
嚩囉囉日囉
&MT01169;
室哩二合
嚩日囉
薩埵三摩野薩怛鑁
&T020601;呼郎
切五
    杵表眞實理 振鈴爲法音
    三昧是大印 安住誦心明
    持此鈴杵者 即成金剛手
    是大阿闍梨 金剛手無異
    此最上祕密 三種三昧法
    成就曼拏羅 最勝無倫比
    復説成就法 最甚深究竟
    由究竟法故 得決定成就
    若復有行人 三業不清淨
    未得成就者 皆悉得圓滿
    行人當依法 先作菩薩像
    塑畫或雕鏤 於菩薩像前
    獻種種供養 執金剛鈴杵
    以三種三昧 諸鉤召大明
    依儀軌作法 所有三三昧
    諸鉤召大明 皆以鉤召印
    亦用最上明 而彼大明曰
薩哩嚩
怛他誐多烏多摩悉&MT02060;哥哩沙


鉢囉摩囉喝寫三摩野嚩日囉
覩鉢賀&MT01386;鉢羅摩&MT00803;嚩日囉
達囉
嚩日囉
薩埵薩穌亢鉢羅
&MT02060;穌囉多
薩怛&MT02060;
&T020601;鉢囉
底沒&MT02060;沒馱呬吽
嚩囉嚩日囉
哩摩
鉢囉摩叉囉
叉焬婆嚩鉢囉
悉地穌珂騷摩那寫
摩野&MT00803;&MT02060;𤚥
鉢囉摩薩母哩底

達囉
薩哩嚩
踰誐尾惹踰蹉囉

鉢囉
嚩囉戍地穌契婆嚩
鉢捺摩
惹呬呼引十
鉢囉
嚩囉鉢&MT01169;鉢囉摩
薩哩

悉地鉢囉彌説囉
鉢囉
婆嚩呬珂誐
二合
十八
薩多旦薩蜜哩
&MT02060;
&MT01386;吽鑁呼
引二
虎盧虎盧二十
&MT02060;薩摩哥哩尸
二十
摩賀三摩拽二十
薩哩嚩
怛他
多三摩野二十
蘇囉多薩怛鑁
&T020601;二十
    根本大祕密 三種三昧法
    然當依本尊 成就諸供養
    以供養大明 而作歌舞等
    即説諸如來 聖最上成就
    大供養儀軌 大祕密三昧
    金剛歌舞等 最上大明曰
薩哩嚩二合
耨囉誐蘇珂三摩那三引一

嚩日囉
薩埵蘇囉多三摩焬婆嚩彌
摩賀蘇珂担哩
除蹉囉
野捺鉢囉

底鉢&MT02060;&MT02060;羅虞鉢囉
拏多
    最上大祕密 三種三昧法
    安住諸成就 此大法儀軌
    如彼本尊法 用印亦皆然
    持誦於心明 即説諸如來
    安住成就法 最上眞實義
    大祕密三昧 金剛歌舞等
    諸大勝法明 而説彼明曰
輸怛波
捺喞賀那
引一
捺那禰儞馱那鉢&MT01169;摩賀嚩日囉
摩野薩怛侮二合
引三
嚩日囉
薩埵鉢囉
&MT02060;
薩哩侮
怛摩摩賀悉地摩咍説哩
二合
地乃嚩多薩哩嚩
嚩日囉
馱嚕

&MT02060;彌鉢囉摩叉囉儞哩禰
設設説多室左
薩哩嚩
耨囉誐拏怛怛尾二合
那悉&MT02060;婆誐鑁
摩賀誐摩賀囉多
阿爹焬
怛戍
戍馱哩嚩二合
十三
誐囉阿禰目訖多
薩怛
誐多
三滿多婆捺囉
薩哩嚩二合
怛摩
引十
冐地薩埵鉢囉
&MT02060;引十
薩哩侮
怛摩摩賀悉地
哩摩
説哩也二合

母捺囉
引十
&MT02060;嚩日囉
摩呼
怛哥
哩沙二合
十九
嚩日囉
誐哩嚩
阿鉢底
摩摩
    此根本大明 眞實之理法
    若人依法誦 是人成諸聖
    得聖財自在 能成諸難事
    此金剛薩埵 成最上祕密
    攝諸大成就 依勝法儀軌
    速召金剛手 所成就諸法
    而集大富樂 此勝法當就
    即見衆色光 或出餘祥瑞
    阿闍梨見已 即獲大富樂
    諸儀軌成就 皆隨心所作
    此名爲根本 三種三昧法
    作此成就事 諸賢聖降臨
    依此本尊法 諸賢聖亦然
    歌舞等諸儀 亦同前本尊
    本尊生警寤 當以根本明
    振鈴及歌舞 而以羯磨印
    或用三昧印 如是諸儀軌
    以金剛入寤 皆當令警覺
    成一切三昧 出過本尊法
    此最上祕密 三種眞實法
    金剛歌舞等 是爲最成就
    行人作法者 當隨意隨力
    選擇殊勝地 宮殿及園林
    或寶或衆花 嚴飾其勝地
    行人當沐浴 著新淨妙衣
    然後安尊像 彩畫或塑像
    敷設布壇場 依法嚴佛事
    行人於像前 以本尊儀法
    持金剛鈴杵 而作於警覺
    鈎召各安置 供養作成就
    既作成就已 於四威儀中
    語言及戲笑 處處皆隨意
    最上祕密輪 隨所欲皆成
    諸成就自在 脱老病死苦
    即如金剛手 是金剛部王
    一切印自在 其相不可見
    解脱諸禁縛 攝一切有情
    能作大主宰 善爲諸成壞
    作一切愛敬 諸成就最勝
    世間大自在 最上第一樂
    如清淨蓮海 若能修習者
    是即建法幢 高顯出三界
    皆得善勝利 如是金剛手
    説根本最上 三種三昧法
    供養成就儀 及諸鈎召等
    祕密大安樂 諸佛皆隨喜
    金剛手心印 攝諸衆生心
    是金剛薩埵 廣修普賢行
    自在若虚空 從自性眞理
    一法生無邊 如清淨蓮海
    此最上妙樂 甚深大祕密
    能作諸成就 是建妙法幢
    獲如是成就 最上妙法樂
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經
卷第五佛説最上根本大樂金剛不空
三昧大教王經卷第六
 西天譯經三藏朝*奉大夫試光祿卿
明教大師臣法賢奉     詔譯 
一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二
爾時金剛手菩薩摩訶薩。復説諸佛大三昧
法弟子灌頂儀軌。凡當欲受諸佛大三昧祕
密灌頂法者。先須發起諸佛最上祕密阿耨
多羅三藐三菩提心等。同諸佛自性清淨
阿闍梨先授弟子此最上祕密心明曰
薩哩嚩
詣哥野嚩訖喞
母怛波二合
&MT01332;
授此菩提心明已。即得諸佛不退轉地。降伏
一切邪魔外道。即成諸佛菩薩次授此明曰
鳥怛波
&MT01332;曳埵波囉𤚥冐地喞多摩耨多囉

嚩日囉
&MT02060;寫鉢囉
底瑟吒二合
二合
紇哩
&MT01332;紇哩
&MT01332;那覩
穌囉帝三摩野薩怛嚩

嚩日囉
&MT02060;野他穌亢
授此大明已。欲求最上成就法者。金剛手菩
薩皆悉施之。*阿闍梨當依法傳授弟子。令其
弟子以淨帛覆面。手持種種妙花。然後引入
曼拏羅内。弟子當一心懇切發大誓願。將所
持花任意散擲。隨花墮處即是本尊。得本尊
已乃去其面帛。時*阿闍梨即依佛部灌頂法。
以金剛淨水灌弟子頂。次授三種三昧法。然
後授其三昧誓曰
    汝受灌頂已 常住於三昧
    即成一切法 此金剛鈴杵
    當執持信受 住堅固三昧
    發起眞實行 今此所傳授
    祕密灌頂法 諸佛之密印
    若生輕慢心 即墮於地獄
説此誓已。即以金剛杵授其弟子。爲説持金
剛杵明曰
薩哩嚩
怛他誐多
摩賀三摩野
怛埵地鉢底埵摩鼻詵左摩賀
嚩日囉
達囉伊捺旦薩哩嚩
沒馱怛
二合
嚩日朗
嚩日囉
達囉寫咄埵野
畢醯薩捺馱哩煬二合
摩賀嚩日囉
&MT01169;沒囉
多彌底多禰難多薩哩嚩
誐多鉢囉摩摩賀冒地喞多摩寫
鉢哩爹引十
捺寫薩㮈囉拏彌
底囉喝薩煬二合
十二
嚩日囉
誐哩嚩二合
地鉢底
室哩二合
呬嚩日囉
莫悉&MT02060;
三摩野薩怛鑁三合
十四
普哩普
嚩莎
傳此明已。當隨弟子本尊灌頂而爲立名。立
其名已。至于菩提道場。不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提故。所以者何。但由受此三種三
昧法故。此三昧法者。實無所有不可得知。大
樂金剛薩埵普賢之行。根本最上所出生故。
爲説此最上眞實五種祕密法已。復誡其弟
子曰。此法最上是三有主。一切自在首無上
眞實道。諸佛如來清淨自性。了一切衆生自
性清淨故。三有自性亦清淨顯眞實理。此最
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]