大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

雜阿含經 (No. 0099_ 求那跋陀羅譯 ) in Vol. 02

[First] [Prev+100] [Prev] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

哉。是世人相傳。名爲快哉。彼王終亡。孔雀
苗裔於此永終。是故世間富樂。不足爲
貪。阿育大王。有智之人。覺世無常。身命難
保。五家財物。亦如幻化。覺了彼法。勤行精
進。作諸功徳。乃至臨終。係心三寶。念念不
絶。無所悋惜。唯願盡成阿耨多羅三藐三
菩提
雜阿含經卷第二十五雜阿含經卷第二十六
 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 
(六四二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三根。未
知當知根。知根。無知根。爾時世尊。即説
偈言
    覺知學地時 隨順直道進
    精進勤方便 善自護其心
    如自知生盡 無礙道已知
    以知解脱已 最後得無知
    不動意解脱 一切有能盡
    諸根悉具足 樂於根寂靜
    持於最後身 降伏衆魔怨
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行」
(六四三)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹
給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何
謂爲五。謂信根・精進根・念根・定根・
根。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉

(六四四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。若比
丘。於此五根。如實善觀察。如實善觀察者。
於三結斷知。謂身見戒取疑。是名須陀
洹。不墮惡趣法。決定正向於正覺。七有天
人往生。究竟苦邊。佛説此經已。諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
(六四五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此五根。如
實觀察者。不起諸漏。心得離欲解脱。是名
阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮
得己利盡諸有結。正智心善解脱。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六四六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。信根
者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四
正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當知
是四禪。慧根者。當知是四聖諦。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六四七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。何等
爲信根。若比丘。於如來所。起淨信心。根本
堅固。餘沙門婆羅門。諸天魔梵。沙門婆羅
門。及餘世間。無能沮壞其心者。是名信
根。何等爲精進根。已生惡不善法令斷。生
欲方便。攝心増進。未生惡不善法不起。生欲
方便。攝心増進。未生善法*令起。生欲方
便。攝心増進。已生善法住不忘。修習増廣。
生欲方便攝心増進。是名精進根。何等爲
念根。若比丘。内身身觀住。慇懃方便。正念
正智。調伏世間貪憂。外身内外身受心法法
觀念住。亦如是説。是名念根。何等爲定
根。若比丘。離欲惡不善法。有覺有觀。離生
喜樂。乃至第四禪具足住。是名定根。何等
爲慧根。若比丘。苦聖諦如實知。苦集聖諦。
苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。是名慧
根。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉

(六四八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。若比丘。於此五根。如實觀察已。於三結
斷知。何等爲三。謂身見・戒取・疑。是名須陀
洹。不墮惡趣。決定正向三菩提。七有天人
往生。究竟苦邊。佛説此經已。諸比丘。聞
佛所説。歡喜奉行
(六四九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。若比丘。於此五根。如實觀察已。得盡
諸漏。離欲解脱。是名阿羅漢。諸漏已盡。所
作已作。離諸重擔。逮得己利盡諸有結。正
智心得解脱。佛説此經已。諸比丘。聞佛所
説。歡喜奉行
(六五〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。諸比丘。若我於此信根。信根集。信根
滅。信根滅道跡。不如實知者。我終不得
於諸天魔梵沙門婆羅門中。爲出爲離。心
離顛倒。亦不得成阿耨多羅三藐三菩提。
如信根。精進根。念根。定根。慧根。亦如是
説。諸比丘。我於此信根。正智如實觀察故。
信根集。信根滅。信根滅道跡。正智如實觀察
故。我於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲出
爲離。心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。
如信根。精進・念・定・慧根。亦如是説。佛説
此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六五一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。諸比丘。我此信根集。信根沒。信根味。信
根患。信根離。不如實知者。我不得於諸天
魔梵沙門婆羅門衆中。爲解脱爲出爲離。
心離顛倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如是
精進根・念根・定根・慧根。亦如是説。諸比丘。
我於信根・信根集・信根沒・信根味・信根患・
信根離。如實知故。於諸天・魔・梵・沙門・婆羅
門衆中。爲解脱爲出爲離。心離顛倒。得
成阿耨多羅三藐三菩提。佛説此經已。諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六五二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。若比丘。於此五根。若利若滿足。得阿羅
漢。若軟若劣。得阿那含。若軟若劣。得斯陀
含。若軟若劣。得須陀洹。滿足者成滿足事。
不滿足者成不滿足事。於此五根。不空無果
若於此五根。一切無者。我説彼爲外道凡
夫之數。佛説此經已。諸比丘。聞佛所説
歡喜奉行
(六五三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。若比丘。於彼五根。増上明利滿足者。得
阿羅漢。倶分解脱。若軟若劣者。得身證。於
彼若軟若劣。得見到。於彼若軟若劣。得信
解脱。於彼若軟若劣。得一種。於彼若軟若
劣。得斯陀含。於彼若軟若劣。得家家。於彼
若軟若劣。得七有。於彼若軟若劣。得法行。
於彼若軟若劣。得信行。是名比丘根波羅
蜜。因縁知果波羅蜜。果波羅蜜因縁。知人
波羅蜜。如是滿足者。作滿足事。減少者
作減少事。彼諸根。則不空無果。若無此諸
根者。我説彼爲作凡夫數。佛説此經已。
諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六五四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。此
五根。一切皆爲慧根所攝受。譬如堂閣衆
材棟爲其首。皆依於棟。以攝持故。如是
五根。慧爲其首。以攝持故。佛説此經已。
諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六五五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。信根
者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四
正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當
知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。此諸功
徳。一切皆是慧爲其首。以攝持故乃至佛
説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六五六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。信根・精進根・念根・定根・慧根。若聖弟
子。成就慧根者。能修信根。依離依無欲
依滅。向於捨。是名信根成就。信根成就。
即是慧根。如信根。如是精進根・念根・定根・
慧根。亦如是説。是故就此五根。慧根爲其
首。以攝持故。譬如堂閣棟爲其首。衆材
所依。以攝持故。如是五根慧爲其首。以
攝持故。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡
喜奉行
(六五七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。信根・精進根・念根・定根・慧根。若聖弟
子。成就信根者。作如是學。聖弟子無始
生死無明所著愛所繋。衆生長夜生死往來
流馳。不知本際。有因故有生死。因永盡
者。則無生死。無明大闇聚障礙。誰般涅槃。
唯苦滅苦息清涼沒。如信根。如是精進根・
念根・定根・慧根。亦如是説。此五根。慧爲
首。慧所攝持。譬如堂閣棟爲首。棟所攝
持。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉

(六五八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。信根・
精進根・念根・定根・慧根。何等爲信根。謂聖
弟子。於如來所。起信心根本堅固。諸天・
魔・梵・沙門・婆羅門。及諸世間法。所不能
壞。是名信根。何等爲精進根。謂四正斷。
何等爲念根。謂四念處。何等爲定根。謂四
禪。何等爲慧根。謂四聖諦。此諸功徳。皆
以慧爲首。譬如堂閣。棟爲其首。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六五九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。何
等爲信根。若聖弟子。於如來。發菩提心。所
得淨信心。是名信根。何等爲精進根。於如
來。發菩提心。所起精進方便。是名精進根。
等念根。於如來。初發菩提心。所起
根。何等爲定根。於如來。初發菩提心所
起三昧。是名定根。何等爲慧根。於如來。初
發菩提心所起智慧。是名慧根。所餘堂閣
譬如上説。佛説此經已。諸比丘聞佛所
説。歡喜奉行
(六六〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等
爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。於
此五根。修習多修習。過去未來現在。一切
苦斷。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜
奉行
如苦斷。如是究竟苦邊。苦盡苦息苦沒。度
苦流。於縛得解。害諸色。過去未來現在。一
切漏盡。亦如是説
(六六一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有二種力。何等
爲二。謂數力及修力。何等爲數力。謂
弟子空閑林中樹下。作如是思惟。身惡行
現法。後世受於惡報。我若行身惡行者。我
當自悔教他亦悔。我大師亦當悔。我大
徳梵行亦當悔。我以法責我惡名流布。身
壞命終。當生惡趣泥犁中。如是現法
報。身惡行斷。修身善行。如身惡行口意惡
行。亦如是説。是名數力。何等爲修力。若比
丘。學於數力。聖弟子。數力成就已。隨得修
力。得修力已。修力滿足。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
(六六二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。聖弟子。學數力成就已。貪恚癡若節若
盡。如是聖弟子。依於數力。盡立數力。隨
得修力。得修力已。修力滿足。佛説此經
已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六六三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
何等爲修力。謂修四念處。佛説此經已。諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
如四念處。如是修四正斷・四如意足・五根・
五力・七覺分・八聖道分・四道・四法句・止觀。
亦如是説
(六六四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種力。何
等爲三。謂信力・精進力・慧力。復次三力。何
等爲三。謂信力・念力・慧力。復次三力。何等
爲三。謂信力・定力・慧力。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
(六六五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。謂信力・
精進力・慧力。如是比丘。當作是學。我當
成就信力・精進力・慧力。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
如精進力。念力・定力。亦如是説
(六六六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。信力・念
力・慧力。何等爲信力。謂聖弟子於如來所。
入於淨信。根本堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅
門。及諸同法。所不能壞。是名信力。何等
爲精進力。謂修四正斷。何等爲慧力。謂四
聖諦。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜
奉行
餘二力。如上説
(六六七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。何等爲
四。謂信力・精進力・念力・慧力。復次四力。信
力・念力・定力・慧力。復次四力。覺力・精進力・
無罪力・攝力。此諸經如上三力説。差別者。
何等爲覺力。於善不善法。如實知。有罪無
罪。習近不習近。卑法勝法。黒法白法。有分別
法無分別法。縁起法非縁起法。如實知。是
名覺力。何等爲精進力。謂四正斷。如前廣
説。何等爲無罪力。謂無罪身口意。是名無
罪力。何等爲攝力。謂四攝事。惠施・愛語・行
利・同利。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡
喜奉行
(六六八)如是我聞。一時佛*住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊。告諸比丘。如上説。差別者。
若最勝施者。謂法施。最勝愛語者。謂善男子
樂聞。應時説法。行利最勝者。諸不信者。能
令入信。建立於信。立戒者以淨戒。慳者
以施。惡智者以正智。令入建立。同利最勝
者。謂阿羅漢以阿羅漢。阿那含以阿那含。
斯陀含以斯陀含。須陀洹以須陀洹。淨戒者
淨而授於彼。佛説此經已。諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
(六六九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。若所有法。是衆之所取。一切皆是四攝
事。或有一取施者。或一取愛語者。或一
取行利者。或一取同利者。過去世時。過
去世衆。以有所取者。亦是四攝事。未來世
衆。當有所取者。亦是四攝事。或一取施者。
或一取愛語。或一取行利者。或一取同利。
爾時世尊。即説偈言
    布施及愛語 或有行利
    同利諸行生 各隨其所應
    以此攝世間 猶車因釭運
    世無四攝事 母恩子養忘
    亦無父等尊 謙下之奉事
    以有四攝事 隨順之法故
    是故有大士 徳被於世間
佛説此經已。諸比丘。聞佛所説。歡喜奉

(六七〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。何等爲
四。謂覺力・精進力・無罪力・攝力。如上説。若
比丘。成就此四力者。得離五恐怖。何
五。謂不活恐怖・惡名恐怖・衆中恐怖・死恐
怖・惡趣恐怖。是名五恐怖。佛説此經已。
諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六七一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
聖弟子。成就此四力者。當作是學。我不
畏不活。我何縁畏不活。若身行不淨行。口
不淨行。意不淨行。作諸邪貪不信・懈怠・不
精進・失念・不定・惡慧・慳不攝者。彼應畏不
活。我有四力。謂覺力・精進力・無罪力・攝力。
有此四力成就故。不應畏如不活畏。如是
惡名畏・衆中畏・死畏・惡趣畏。亦如上説。佛
説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六七二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。覺力・精
進力・無罪力・攝力。何等爲覺力。謂慧大慧
深慧難勝慧。是名覺力。何等爲精進力。若
於不善法不善數。黒黒數。有罪有罪數。不
應親近。不應親近數。離此諸法已。若諸
餘善善數。白白數。無罪無罪數。應親
應親近數。如此等修習増上精勤欲方便堪
能。正念正知而學。是名精進力・無罪力・攝
力。如上修多羅説。佛説此經已。諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
(六七三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五力。何等
爲五。信力・精進力・念力・定力・慧力。
佛説是經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六七四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
諸比丘當作是學。我當勤加精進。成就信
力・精進力・念力・定力・慧力。佛説此經已。諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六七五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
彼信力。當知是四不壞淨。精進力者。當知
是四正斷。念力者。當知四念處。定力者。當
知是四禪。慧力者。當知是四聖諦。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六七六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
是故諸比丘。當作是學。我成就信力・精進
力・念力・定力・慧力。佛説此經已。諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
(六七七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五學力。何
等爲五。謂信力是學力。精進力是學力。慚
力是學力。愧力是學力。慧力是學力。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六七八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。諸比丘。當作是學。我當成就信力是學
力。成就精進力是學力。成就慙力是學力。
成就愧力是學力。成就慧力是學力。佛説
此經已。諸比丘聞佛所説歡喜奉行
(六七九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。何等信力是學力。於如來所善入於信
根本堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。及餘同
法。所不能壞。何等爲精進力是學力。謂四
正斷。如前廣説。何等爲慚力是學力。謂羞
恥。恥於起惡不善法。諸煩惱數。受諸有熾
然苦報。於未來世。生老病死憂悲苦惱。是
名慚力是學力。何等爲愧力是學力。謂諸可
愧事而愧。愧起諸惡不善法煩惱數。受諸
有熾然苦報。於未來世。生老病死憂悲苦
惱是名愧力是學力。何等爲慧力是學力。
謂聖弟子。住於智慧。成就世間生滅智慧。
賢聖出厭離。決定正盡苦。是名慧力是學
力。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜
奉行
(六八〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上所説。差別
者。是故諸比丘。當作是學。我當成就信力
是學力。精進力・慚力・愧力・慧力是學力。佛
説此經已。諸比丘。聞佛所説。歡喜奉行
(六八一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊。告諸比丘。若比丘於善法
若變若退若不久住者。他人審以五種
法。來呵責汝。何等爲五。言汝不以信入
於善法。若依信者。能離不善法。修諸善
法。汝無精進。無慚無愧。無慧入於善法
故。若依慧者。能離諸不善法。修諸善法。若
比丘。於正法不變不退久住者。他人當以
五種*白法。來慶慰汝。何等爲五。正信入於
善法。若依信者。離不善法修諸善法。精
進・慚・愧・慧。入於善法。若依慧者。離不善
法。修諸善法。佛説此經已。諸比丘聞佛所
説。歡喜奉行
(六八二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘還戒者退
戒者。他人當以五種*白法。來呵責汝。何等
爲五。若比丘不以信入於善法。若依信者。
離不善法。修諸善法。不以精進・慙・愧・慧。
入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。
若比丘。盡其壽命。純一滿淨。梵行清白者。
他人當以五種*白法。來慶慰汝。如上説。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六八三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘若不欲
令惡不善法生者。唯有信善法。若信退
者。不信永住。諸不善法則生。乃至欲令惡
不善法不生者。唯有精進・慙・愧・慧。若精進・
慙・愧・慧力退*滅。惡慧永住者。惡不善法則
生。若比丘依於信者。則離不善法。修諸善
法。依精進・慚・愧・慧者。則離不善法。修諸
善法。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜
奉行
(六八四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於色
生厭離欲滅盡不起解脱。是名阿羅訶三
藐三佛陀。受想行識。亦如是説。若復比丘。
於色生厭離欲不起解脱者。是名阿羅漢
慧解脱。受想行識。亦如是説。諸比丘。如來
應等正覺。阿羅漢慧解脱。有何種種別異。諸
比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。唯願爲
説。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽
善思。當爲汝説。如來應等正覺者。先未聞
法。能自覺知。現法身知。得三菩提。於未來
世。能説正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正
斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。
是名如來應等正覺。所未得法能得。未制
梵行能制。能善知道善説道。爲衆將導。然
後聲聞成就隨法隨道。樂奉大師教誡教
授善於正法。是名如來應等正覺。阿羅漢
慧解脱種種別異。復次五學力。如來十力。何
等爲學力。謂信力・精進力・念力・定力・慧力。
何等爲如來十力。謂如來處非處如實知。是
名如來初力。若成就此力者。如來應等正
覺。得先佛最勝處智。轉於梵輪。於大衆中。
能師子吼而吼。復次如來。於過去未來現在
業法。受因事報如實知。是名第二如來力。
如來應等正覺成就此力。得先佛最勝處。
能轉梵輪。於大衆中。作師子吼而吼。復次
如來應等正覺。禪解脱三昧正受。染惡清淨
處淨如實知。是名如來第三力。若此力成就。
如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵
輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。知衆
生種種諸根差別。如實知。是名如來第四力。
若成就此力。如來應等正覺。得先佛最勝處
智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次
如來。悉知衆生種種意解。如實知。是名第
五如來力。若此力成就。如來應等正覺。得
先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子
吼而吼。復次如來。悉知世間衆生種種諸界。
如實知。是名第六如來力。若於此力成就。
如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵
輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。於一
切至處道。如實知。是名第七如來力。若此
力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。
能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如
來。於過去宿命種種事憶念。從一生至百
千生。從一劫至百千劫。我爾時。於彼生
如是族。如是姓。如是名。如是食如是苦樂
覺。如是長壽。如是久住。如是壽分齊。我於
彼處死此處生。彼處生此處死如是行。如
是因。如是方。宿命所。更悉如實知。是名第
八如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先
佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼
而吼。復次如來。以天眼淨過於人眼。見衆
生死時生時。妙色惡色。下色上色。向於惡
趣。向於善趣。隨業法受。悉如實知。此衆生。
身惡業成就。口意惡業成就。謗毀賢聖。受
邪見業。以是因縁。身壞命終。墮惡趣。生地
獄中。此衆生。身善行口意善行。不謗賢聖。
正見業法受。彼因彼縁。身壞命終。生善趣
天上。悉如實知。是名第九如來力。若此力成
就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉
梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。諸
漏已盡。無漏心解脱慧解脱。現法自知身作
證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不
受後有。是名第十如來力。若此力成就。如
來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。
於大衆中。師子吼而吼。如此十力。唯如來
成就。是名如來。與聲聞。種種差別佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六八五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如嬰兒。父母
生已。付其乳母。隨時摩拭。隨時沐浴。隨時
乳晡。隨時消息。若乳母不謹愼者。兒或以
草以土。諸不淨物。著其口中。乳母當即教
令除去。能時除却者善兒不能自却者。乳
母當以左手持其頭。右手探其哽。嬰兒
當時雖苦。乳母要當苦探其*哽。爲欲令
其子長夜安樂故。佛告諸比丘。若嬰兒長
大。有所識別。復持草土諸不淨物。著口中
不。比丘白佛。不也世尊。嬰兒長大。有所別
知。尚不以脚觸諸不淨物。況著口中。佛告
比丘。嬰兒小時。乳母隨時料理消息。及其長
大。智慧成就。乳母放捨。不勤消息。以其長
大不自放逸故。如是比丘。若諸聲聞。始學
智慧未足。如來以法。隨時教授。而消息之。
若久學智慧深固。如來放捨。不復隨時慇懃
教授。以其智慧成就不放逸故。是故聲聞。
五種學力。如來成就十種智力。如上廣説。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六八六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來有六種
力。若六種力成就。如來應等正覺。得先佛
最勝處智。能轉梵輪。於大衆中師子吼而
吼。謂處非處如實知。如來初力。復次過去
未來現在。心樂法受如實知。如上廣説。是
名第二如來力。復次如來禪・解脱・三昧・正
受・如實知。如上廣説。是名如來第三力。復
次如來過去種種宿命之事如實知。如上廣
説。是名如來第四力。復次如來天眼淨過於
人眼見諸衆生死此生彼。如上廣説。是名
如來第五力。復次如來結漏已盡。無漏心解
脱慧解脱。如上廣説。乃至於衆中師子吼
而吼。是名如來第六力。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
(六八七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。若有來問我如來處非處力。如如來處
非處智力。所知見覺。成等正覺。爲彼記説。
若復來問如來自以樂受智力。如如來自以
受智力。所知見覺。成等正覺。爲彼記説。
是名第二如來智力。若有來問如來禪定・
解脱・三昧・正受・智力。如如來禪定解脱三
昧正受。爲彼記説。若有來問宿命所更智
力。如如來宿命所更。所知見覺。爲彼記説。
若有來問如來天眼智力。如如來天眼所
見。爲彼記説。若有來問如來漏盡智力。如
如來漏盡智力。所知見覺。爲彼記説。佛説
此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六八八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等
爲七。信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・
慧力。爾時世尊即説偈言
    信力精進力 慚力及愧力
    正念定慧力 是説名七力
    成就七力者 得盡諸有漏
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六八九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力如上
説。差別者。是故比丘。當如是學。我當成就
信力。如是精進力慚力愧力念力定力慧
力。亦當學。佛説此經已。諸比丘聞佛所
説。歡喜奉行
(六九〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。如上
説。差別者。爾時世尊即説偈言
    信力精進力 及説慚愧力
    念力定慧力 是名爲七力
    七力成就者 疾斷諸有漏
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六九一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等爲
七。信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・慧力。
何等爲信力。於如來所起信心。深入堅固。
諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。及餘同法。所不能
壞。是名信力。何等爲精進力。謂四正斷。如
上廣説。何等爲慚力。謂恥惡不善法。如上
説。何等爲愧力。於可愧事愧。愧起惡不
善法如上説。何等爲念力。謂四念處。如上
説。何等爲定力。謂四禪。如上説。何等爲慧
力。謂四聖諦。如上説。佛説此經已。諸比丘
聞佛所説。歡喜奉行
(六九二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八力。何等
爲八。謂自在王者力。斷事大臣力。結恨女
人力。啼泣嬰兒力。毀呰愚人力。審諦黠慧
力。忍辱出家力。計數多聞力。佛説此經已。
諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六九三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。謂自在王力者。王者現自在威力。斷事大
臣力者。大臣現斷事力。結恨女人力
者。女人之法現結恨力。啼泣嬰兒力者。嬰兒
之法現啼泣力。毀呰愚人力者。愚人之法
觸事毀呰。審諦黠慧力者。智慧之人常現審
諦。忍辱出家力者。出家之人常現忍辱。計數
多聞力者。多聞之人常現思惟計數。佛説
此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六九四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時尊者舍利弗。詣世尊所。稽首禮
足退坐一面。白佛言。世尊。漏盡比丘有幾
力。佛告舍利弗。漏盡比丘有八力。何等爲
八。謂漏盡比丘心順趣於離。流注於離。
浚輸於離。順趣於出。流*注於出*浚*輸
於出。順趣涅槃流*注涅槃。*浚輸涅槃。若
見五欲。猶見火坑。如是見已。於欲念欲
受欲著。心不永住。修四念處。四正斷。四如
意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。佛説此
經已。尊者舍利弗聞佛所説。歡喜奉行
(六九五)如尊者舍利弗問經。如是異比丘問

(六九六)問諸比丘經。亦如上説
(六九七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等爲
九力。謂信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・
慧力・數力・修力。佛説此經已。諸比丘聞佛
所説。歡喜奉行
(六九八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等
爲九。謂信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・
慧力・數力・修力。何等爲信力。於如來所。起
正信心。深入堅固。如上説。何等爲精進力。
謂四正斷。如上説。何等爲慚力。如上説。何
等爲愧力。如上説何等爲念力。謂内身身
觀住。如上説。何等爲定力。謂四禪。何等爲
慧力。謂四聖諦。何等爲數力。謂聖弟子。若
於閑房樹下。作如是學。身口惡行者於現
法後世。當受惡報。如上廣説。何等爲修
力謂修四念處。如前説佛説此經已。諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
(六九九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十力。何等
爲*十。自在王者力。斷事大臣力。機關工巧
力。刀劍賊盜力。怨恨女人力啼泣嬰兒力
毀呰愚人力。審諦黠慧力。忍辱出家力。計
數多聞力。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。
歡喜奉行
(七〇〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。謂自在王力者。王者現自在威力。斷事
大臣力者。大臣現斷事之功力。機關工巧
力。造機關者。現其工巧力。刀劍盜賊力。盜
賊必現刀劍力。計數多聞力者。凡思惟計
數現多聞之力佛説此經已。諸比丘聞佛
所説。歡喜奉行
(七〇一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。有十種如來力。
若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處。
能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。何等爲
十。謂如來處非處如實知。是名初力。乃至
漏盡。如上説。佛説此經已。諸比丘聞佛所
説。歡喜奉行
(七〇二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
若有來問如來處非處智力。如如來處非處
智力。所知所見所覺。成等正覺。爲彼記説。
如是乃至漏盡智力。廣説如上。佛説此經
已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七〇三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若所有法。彼彼
意解作證。悉皆如來無畏智所生。若比丘來
爲我聲聞。不諂不僞。質直心生。我則教誡
教授爲其説法。晨朝爲彼教誡教授説法。
至日中時。得勝進處。若日暮時。爲彼教誡
教授説法。至晨朝時。得勝進處。如是教授
已。彼生正直心。實則知實。不實知不實。上
則知上。無上則知無上。當知當見當得
當覺者。皆悉了知。斯有是處。謂五學力十
種如來力。何等爲五學力。謂信力・精進力・
念力・定力・慧力。如來十種力。何等爲十。謂
是處如實知非處。如上十力廣説。若有來問
處非處智力者。如如來處非處智。等正覺
所知所見所覺。爲彼記説。乃至漏盡智力。亦
如是説。諸比丘。處非處智力者。我説是定
非不定。乃至漏盡智者。我説是定非不定。
定者正道。非定者邪道。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
(七〇四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若不正思惟者。
未起貪欲蓋則起。已起貪欲蓋重生令増廣。
未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則起。已起瞋恚睡
眠掉悔疑蓋重生令増廣。未起念覺支不起。
已起念覺支則退。未起擇法。精進猗喜定
捨覺支不起。已起擇法精進*猗喜定捨覺
支則退。若比丘。正思惟者。未起貪欲蓋不
起。已起貪欲蓋令滅。未起瞋恚睡眠掉悔疑
蓋不起。已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則斷。未起
念覺支則起。已起者重生令増廣。未起擇法
精進*猗喜定捨覺支則起。已起者重生令増
廣。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉

(七〇五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五退法。何
等爲五。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋。是則退
法若修習七覺支。多修習令増廣。是則不退
法。何等爲七。謂念覺支擇法覺支精進覺支
*猗覺支喜覺支定覺支捨覺支是名不退法。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七〇六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五法。能爲
黒闇。能爲無目。能爲無智。能羸智慧。非
明非等覺。不轉趣涅槃。何等爲五。謂貪欲
瞋恚睡眠掉悔疑。如此五法能爲黒闇。能
爲無目。能爲無智。非明非正覺。不轉趣涅
槃。若有七覺支。能作大明。能爲目。増長智
慧爲明爲正覺。轉趣涅槃。何等爲七。謂念
覺支。擇法覺支・精進覺支・猗覺支・喜覺支・
定覺支捨覺支。爲明爲目増長智慧。爲
明爲正覺。轉趣涅槃。佛説此經已。諸比丘
聞佛所説。歡喜奉行
(七〇七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五障・五
蓋・煩惱於心。能羸智慧。障閡之分。非明
非正覺。不轉趣涅槃。何等爲五。謂貪欲蓋・
瞋蓋・睡眠蓋・掉悔蓋・疑蓋。如此五蓋。爲覆
爲蓋煩惱於心。令智慧羸。爲障*閡分。
非明非等覺。不轉趣涅槃。若七覺支。非
覆非蓋不惱於心。増長智慧。爲明爲正
覺。轉趣涅槃。何等爲七。謂念覺支等如上
説。乃至捨覺支。如此七覺支。非翳非蓋。
不惱於心。増長智慧。爲明爲正覺。轉趣
涅槃。爾時世尊即説偈
    貪欲瞋恚蓋 睡眠掉悔疑
    如此五種蓋 増長諸煩惱
    此五覆世間 深著難可度
    障蔽於衆生 令不見正道
    若得七覺支 則能爲照明
    唯此眞諦言 等正覺所説
    念覺支爲首 擇法正思惟
    精進猗喜覺 三昧捨覺支
    如此七覺支 牟尼之正道
    隨順大仙人 脱生死怖畏
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七〇八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若族姓子。捨
諸世務。出家學道。剃除鬚髮著袈裟正
信非家。出家學道。如是出家。而於其中。有
愚癡士夫。依止聚落城邑。晨朝著衣持鉢。
入村乞食。不善護身。不守根門。不攝其
念。觀察女人少壯好色。而生染著。不正思
惟。心馳取相。趣色欲想。爲欲心熾盛。燒心
燒身。返俗還戒。而自退沒。厭離俗務。出
家學道。而反染著。増諸罪業。而自破壞。沈
翳沒溺。有五種大樹。其種至微。而樹生長
巨大。而能映障衆雜小樹。蔭翳萎悴。不得
生長。何等五。謂揵遮耶樹迦捭多羅樹・
阿濕波他樹・優曇鉢羅樹・尼拘留他樹。
如是五種心樹。種子至微而漸漸長大。蔭
覆諸節。能令諸節蔭覆墮臥。何等爲五。謂
貪欲蓋。漸漸増長。睡眠・掉悔・疑蓋。漸漸増
長。以増長故。令善心蔭覆墮臥。若修習
七覺支。多修習已。轉成不退。何等爲七。謂
念覺支・擇法・精進・猗・喜・定・捨覺支。如是七
覺支修習多修習已。轉成不退轉。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七〇九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。若比丘專一其心。側聽正法。能斷
五法。修習七法。令其轉進滿足。何等爲斷
五法。謂貪欲蓋・瞋恚蓋・睡眠蓋・掉悔蓋・疑
蓋。是名五法斷。何等修習七法。謂念覺支・
擇法覺支・精進覺支・*猗覺支・喜覺支・定覺
支・捨覺支。修此七法轉進滿足。佛説此經
已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七一〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。聖弟子。清淨信
心。專精聽法者。能斷五法。修習七法。令
其滿足。何等爲五。謂貪欲蓋・瞋恚・睡眠・掉
悔・疑。此蓋則斷。何等七法。謂念覺支・擇法・
精進・猗・喜・定・捨覺支。此七法修習滿足淨
信者。謂心解脱。智者謂慧解脱。貪欲染心
者。不得不樂。無明染心者。慧不清淨。是
故比丘。離貪欲者心解脱。離無明者慧解
脱。若彼比丘。離貪欲心解脱。得身作證。
離無明慧解脱。是名比丘斷愛縛結慢無
間等。究竟苦邊。佛説此經已。諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
(七一一)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛
山中。時有無畏王子。日日歩渉。仿佯遊
行。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退
坐一面。白佛言。世尊。有沙門婆羅門。作
如是見。作如是説。無因無縁衆生煩惱。無
因無縁衆生清淨。世尊復云何。佛告無畏。沙
門婆羅門。爲其説不思而説。愚癡不
不善。非知思不知量。作如是説。無因無縁
衆生煩惱。無因無縁衆生清淨。所以者何。有
因有縁衆生煩惱。有因有縁衆生清淨故。何
因何縁衆生煩惱。何因何縁衆生清淨。謂衆
生貪欲増上。於他財物他衆具而起貪言。
此物於我有者。好不離愛樂。於他衆生而
起恨心兇心。計挍欲打欲縛欲伏。加諸不
道。爲造衆難不捨瞋恚。身睡眠心懈怠心
掉動。内不寂靜。心常疑惑。過去疑未來疑
現在疑。無畏。如是因如是縁。衆生煩惱。如
是因如是縁。衆生清淨。無畏白佛。瞿曇。一
分之蓋。足煩惱心。況復一切。無畏白佛。瞿
曇。何因何縁衆生清淨。佛告無畏。若婆羅門
有一勝念。決定成就。久時所作。久時所説。
能隨憶念。當於爾時習念覺支。修念覺已。
念覺滿足。念覺滿足已。則於選擇分別思
惟。爾時擇法覺支修習。修擇法覺支已。擇
法覺支滿足。彼選擇分別思量法已。則精進
方便。精進覺支。於此修習。修精進覺支已。
精進覺支滿足。彼精進方便已。則歡喜生。
離諸食想。修喜覺支。修喜覺支已。則喜覺
支滿足。喜覺支滿足已。身心猗息。則修猗
覺支。修猗覺支已。猗覺滿足。身猗息已。則
愛樂。愛樂已心定。則修定覺支。修定覺支
已。定覺滿足。定覺滿足已。貪憂滅。則捨心
生。修捨覺支。修捨覺支已。捨覺支滿足。
如是無畏。此因此縁。衆生清淨無畏白瞿
曇。若一分滿足令衆生清淨。況復一切。無畏
白佛。瞿曇。當何名此經。云何奉持。佛告
無畏王子。當名此爲覺支經。無畏白佛。瞿
曇。此爲最勝覺分。瞿曇。我是王子。安樂亦
常求安樂。而希出入。今來上山。四體疲
極。得聞瞿曇説覺支經。悉忘疲勞。佛説
此已。王子無畏聞佛所説。歡喜隨喜。從
座起。稽首禮佛足而去
雜阿含經卷第二十六雜阿含經卷第二十七
 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 
(七一二)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛
山。如上説。差別者。有沙門婆羅門作如
是見如是説。無因無縁衆生無智無見。無
因無縁衆生智見。如是廣説。乃至無畏王子
聞佛所説。歡喜隨喜。禮佛足而去
(七一三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。
入舍衞城乞食。時衆多比丘作是念。今日
太早。乞食時未至。我等且過諸外道精舍。
衆多比丘即入外道精舍。與諸外道共相問
訊慰勞。問訊慰勞已。於一面坐已。諸外道
問比丘言。沙門瞿曇爲諸弟子説法。斷五
蓋。覆心慧力羸。爲障礙分。不轉趣涅槃。住
四念處。修七覺意。我等亦復爲諸弟子。説
斷五蓋。覆心慧力羸。善住四念處。修七覺
分。我等與彼沙門瞿曇有何等異。倶能説
法。時衆多比丘聞外道所説。心不喜悦。反
呵罵從座起去。入舍衞城乞食已。還精舍
擧衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退
坐一面。以諸外道所説。具白世尊。爾時世
尊告衆多比丘。彼外道説是語時。汝等應
反問言。諸外道五蓋者種應有十。七覺者
種應有十四。何等爲五蓋之十。七覺之十
四。如是問者。彼諸外道則自駭散。説諸外
道法。瞋恚憍慢毀呰嫌恨。不忍心生。或默然
低頭。失辯潜思。所以者何。我不見諸天・
魔・梵・沙門・婆羅門・天・人衆中。聞我所説。
歡喜隨順者。唯除如來及聲聞衆。於此聞
者。諸比丘。何等爲五蓋之十。謂有内貪欲。
有外貪欲。彼内貪欲者。即是蓋。非智非等
覺。不轉趣涅槃。彼外貪欲即是蓋。非智非
等覺。不轉趣涅槃。謂瞋恚有瞋恚相。若瞋
恚及瞋恚相。即是蓋。非智非等覺。不轉
趣涅槃。有睡有眠。彼睡彼眠。即是蓋。非智
非等覺。不轉趣涅槃。有掉有悔。彼掉彼
悔。即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。有
疑善法。有疑不善法。彼善法疑。不善法疑。
即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。是名五
蓋説十。何等爲七覺分説十四。有内法心
念住。有外法心念住。彼内法念住。即是念覺
分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼外法念住。
即是念覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有
擇善法。擇不善法。彼善法擇。即是擇法覺分。
是智是等覺。能轉趣涅槃。彼不善法擇。即是
擇法覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有精
進斷不善法。有精進長養善法。彼斷不善
法精進。即是精進覺分。是智是等覺。能轉
趣涅槃。彼長養善法精進。即是精進覺分。
是智是等覺。能轉趣涅槃。有喜有喜處。彼
喜即是喜覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼
喜處。亦即是喜覺分。是智是等覺。能轉趣涅
槃。有身猗息。有心猗息。彼身猗息。即是猗
覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼心猗息。
即是猗覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有
定有定相。彼定即是定覺分。是智是等覺。
能轉趣涅槃。彼定相即是定覺分。是智是等
覺。能轉趣涅槃。有捨善法。有捨不善法。彼
善法捨。即是捨覺分。是智是等覺。能轉趣涅
槃。彼不善法捨。即是捨覺分。是智是等覺。能
轉趣涅槃。是名七覺分説爲十四。佛説此
經已。衆多比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七一四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。時有衆多比丘。如上説。差別者。有
諸外道出家。作如是説者。當復問言。若心
微劣猶豫者。爾時應修何等覺分。何等爲
非修時。若復悼心者。悼心猶豫者。爾時復修
何等覺分。何等爲非時。如是問者。彼諸外
道心則駭散。説諸異法。心生忿恚憍慢毀呰
嫌恨不忍。或默然低頭。失辯潜思。所以者
何。我不見諸天・魔・梵・沙門・婆羅門・天・人
衆中。聞我所説歡喜隨喜者。唯除如來及
聲聞衆。於此聞者。諸比丘。若爾時其心微
劣。其心猶豫者。不應修猗覺分。定覺分。捨
覺分。所以者何。微劣心生微劣猶豫。以此
諸法。増其微劣故。譬如小火。欲令其
増以燋炭。云何比丘。非爲増炭令火滅
耶。比丘白佛。如是世尊。如是比丘。微劣猶
豫。若修猗覺分。定覺分。捨覺分者。此則非
時。増懈怠故。若掉心起。若掉心猶豫。爾時
不應修擇法覺分。精進覺分。喜覺分。所以
者何。心起。掉心猶豫。以此諸法。能令
其増。譬如熾火欲令其滅。足其乾薪。於意
云何。豈不令火増熾燃耶。比丘白佛。如是
世尊。佛告比丘。如是掉心生。掉心猶豫。修
擇法覺分。精進覺分。喜覺分。増其掉心。諸
比丘。若微劣心生。微劣猶豫。是時應修擇
法覺分。精進覺分。喜覺分。所以者何。微劣心
生。微劣猶豫。以此諸法。示教照喜。譬如
小火欲令其燃足其乾薪。云何比丘。此火
寧熾燃不。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。
如是微劣心生。微劣猶豫。當於爾時修擇
法覺分。精進覺分。喜覺分。示教照喜。若掉心
生。掉心猶豫。修猗覺分。定覺分。捨覺分。所
以者何。掉心生。掉心猶豫。此等諸法。能令
内住一心攝持。譬如燃火欲令其滅。足其
*燋炭。彼火則滅。如是比丘。掉心猶豫。修擇
法覺分。精進喜則非時修猗定捨覺分。自
此則非時。此等諸法内住一心攝持念覺分
者。一切兼助。佛説此經已。諸比丘聞佛所
説。歡喜奉行
(七一五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五蓋七覺
分。有食無食。我今當説。諦聽善思。當爲汝
説。譬如身依食而立非不食。如是五蓋依
於食而立非不食。貪欲蓋。以何爲食。謂觸
相。於彼不正思惟。未起貪欲令起已起貪欲
能令増廣。是名欲愛蓋之食。何等爲瞋恚
蓋食。謂障礙相。於彼不正思惟。未起瞋恚蓋
令起。已起瞋恚蓋能令増廣。是名瞋恚蓋
食。何等爲睡眠蓋食。有五法。何等爲五。微
弱・不樂・欠呿・多食・懈怠。於彼不正思惟。未
起睡眠蓋令起。已起睡眠蓋能令増廣。是名
睡眠蓋食。何等爲掉悔蓋食有四法。何等
爲四。謂親屬覺・人衆覺・天覺・本所經娯
覺。自憶念他人令憶念而生覺。於彼起不
正思惟。未起掉悔令起已起掉悔令其増廣。
是名掉悔蓋食。何等爲疑蓋食有三世。何
等爲三。謂過去世・未來世・現在世。於過去
世猶豫。未來世猶豫。現在世猶豫。於彼起
不正思惟。未起疑蓋令起。已起疑蓋能令増
廣。是名疑蓋食。譬如身依於食而得長養
非不食。如是七覺分依食而住。依食長養
非不食。何等爲念覺分不食。謂四念處不
思惟。未起念覺分不起已起念覺分令退。是
名念覺分不食。何等爲擇法覺分不食。
於善法撰擇於不善法撰擇。於彼不思惟。
未起擇法覺分令不起。已起擇法覺分令退
是名擇法覺分不食。何等爲精進覺分不
食。謂四正斷。於彼不思惟。未起精進覺分
令不起。已起精進覺分令退。是名精進覺
分不食。何等爲喜覺分不食有喜有喜處
法。於彼不思惟。未起喜覺分不起。已起喜
覺分令退。是名喜覺分不食。何等爲猗覺
分不食。有身*猗息及心猗息。於彼不思惟。
未生猗覺分不起已生猗覺分令退。是名猗
覺分不食。何等爲定覺分不食。有四禪。於
彼不思惟。未起定覺分不起。已起定覺分令
退。是名定覺分不食。何等爲捨覺分不食。
有三界。謂斷界・無欲界・滅界。於彼不思惟。
未起捨覺分不起。已起捨覺分令退。是名
捨覺分不食。何等爲貪欲蓋不食。謂不淨
觀。於彼思惟。未起貪欲蓋不起。已起貪欲
蓋令斷。是名貪欲蓋不食。何等爲瞋恚蓋
不食。彼慈心思惟。未生瞋恚蓋不起。已生瞋
恚蓋令滅。是名瞋恚蓋不食。何等爲睡眠
蓋不食。彼明照思惟。未生睡眠蓋不起。已
生睡眠蓋令滅。是名睡眠蓋不食。何等爲
掉悔蓋不食。彼寂止思惟。未生掉悔蓋不
起。已生掉悔蓋令滅。是名掉悔蓋不食。何
等爲疑蓋不食。彼縁起法思惟。未生疑蓋不
起。已生疑蓋令滅。是名疑蓋不食。譬如身
依食而住。依食而立。如是七覺分依食而
住。依食而立。何等爲念覺分食。謂四念處
思惟已。未生念覺分令起。已生念覺分轉生
令増廣。是名念覺分食。何等爲擇法覺分
食。有擇善法。有擇不善法。彼思惟已。未生
擇法覺分令起。已生擇法覺分重生令増廣。
是名擇法覺分食。何等爲精進覺分食。彼四
正斷思惟。未生精進覺分令起。已生精進覺
分重生令増廣。是名精進覺分食。何等爲
喜覺分食。有喜有喜處。彼思惟未生喜覺分
令起。已生喜覺分重生令増廣。是名喜覺
分食。何等爲猗覺分食。有身猗息心猗息思
惟。未生猗覺分令起。已生猗覺分重生令増
廣。是名猗覺分食。何等爲定覺分食。謂有
四禪思惟。未生定覺分令生起。已生定覺分
重生令増廣。是名定覺分食。何等爲捨覺
分食。有三界。何等三。謂斷界無欲界滅界。
彼思惟。未生捨覺分令起。已生捨覺分重生
令増廣。是名捨覺分食。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
(七一六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於内法中。我
不見一法未生惡不善法令生。已生惡不
善法重生令増廣。未生善法不生。已生則
退所謂不正思惟。諸比丘。不正思惟者。未生
貪欲蓋令生。已生者重生令増廣。未生瞋
恚・睡眠・掉悔・疑蓋令生。已生者重生令増
廣。未生念覺分不生。已生者令退。未生擇
法・精進・喜・猗・定・捨覺分令生。已生者
生令増廣。我不見一法能令未生惡不善
法不生。已生者令斷。未生善法令生。已生
者重生令増廣。正思惟。比丘正思惟者。未
生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚・
睡眠・掉悔・疑蓋令不生。已生者令斷。未生
念覺分令生。已生者重生令増廣。未生擇
法・精進・喜・猗・定・捨覺分令生。已生者重生
令増廣。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。
歡喜奉行
(七一七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我
不見一法未生惡不善法令生。已生者重生
令増廣。未生善法令不生。已生者令退。如
惡知識惡伴黨。惡知識惡伴黨者。未生貪欲
蓋令生。已生者重生令増廣。未生瞋恚・睡
眠・掉悔・疑蓋令生。已生者重生令増廣。未
生念覺分令不生。已生者令退。未生擇法精
進・喜・猗・定・捨覺分令不生。已生者令退。諸
比丘。我不見一法未生惡不善法令不生。已
生者令斷。未生善法令生。已生者重生令
増廣。所謂善知識・善伴黨・善隨從者。若善知
識・善伴黨・善隨從者。未生貪欲蓋令不生。
已生者令斷。未生瞋恚・睡眠掉悔疑蓋令
不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生
者重生令増廣。未生擇法・精進・喜・猗・定・捨
覺分令生。已生者重生令増廣。佛説此經
已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七一八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時尊者舍利弗告諸比丘。有七覺
分。何等爲七。謂念覺分・擇法覺分・精進覺
分喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。此七覺分
決定而得。不勤而得。我隨所欲。覺分正受。
若晨朝時。日中時。日暮時。若欲正受。隨其
所欲。多入正受。譬如王大臣。有種種衣服。
置箱簏中。隨其所須。日中所須。日暮所須。
隨欲自在。如是比丘。此七覺分。決定而得。
不勤而得。隨意正受。我此念覺分。清淨純白
起時知起。滅時知滅。沒時知沒。已起知已
起。已滅知已滅。如是擇法・精進・喜・猗・定・
捨覺分。亦如是説。尊者舍利弗説此經已。
諸比丘聞其所説。歡喜奉行
(七一九)如是我聞。一時佛住巴連弗邑。爾時
尊者優波摩。尊者阿提目多。住巴連弗邑
鷄林精舍。爾時尊者阿提目多晡時從禪
覺。詣尊者優波摩所。共相問訊慰勞已。退
坐一面。問尊者優波摩。尊者能知七覺分方
便。如是樂住正受。如是苦住正受。優波摩
答言。尊者阿提目多。比丘善知方便。修七
覺分。如是樂住正受。如是苦住正受。復問。
云何比丘善知方便。修七覺分。優波摩答言。
比丘方便修念覺分時知思惟。彼心不善解
脱。不害睡眠。不善調伏掉悔。不害睡眠
如我念覺處法思惟。精進方便。不得平
等。如是擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。亦如
是説。若比丘。念覺分方便時先思惟。心善解
脱。正害睡眠。調伏掉悔。如我於此念覺處
法思惟已。不勤方便。而得平等。如是阿提
目多比丘知方便修七覺分。如是樂住正
受。如是不樂住正受。時二正士共論義已。各
從座起而去
(七二〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時尊者阿那律亦住舍衞國松林
精舍。時有衆多比丘詣阿那律所。共相
問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。語尊者
阿那律尊者。知方便修七覺分時生樂住
不。尊者阿那律語諸比丘言。我知比丘方便
修七覺分時生樂住。諸比丘問尊者阿那
律。云何知比丘方便修七覺分時生樂住。
尊者阿那律語諸比丘。比丘方便修念覺分。
善知思惟。我心善解脱善害睡眠。善調伏掉
悔。如此念覺分處法思惟已精勤方便。心不
懈怠身猗息不動亂。繋心令住。不起亂
念。一心正受。如是擇法・精進・猗定・捨覺
分亦如是説。是名知比丘方便修七覺分
時生樂住。時衆多比丘聞尊者阿那律所説。
歡喜隨喜。從座起而去
(七二一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王出世
之時。有七寶現於世間。金輪寶・象寶・馬寶・
神珠寳・玉女寶・主藏臣寶・主兵臣寶如是如
來出世亦有七覺分寶現。齋戒處樓觀上。大
臣圍遶。有金輪寶。從東方出。輪有千輻。齊
轂圓輞。輪相具足。有此吉瑞。必是轉輪聖
王。我今決定爲轉輪王。即以兩手。承金輪
寶。著左手中。右手旋轉。而説是言。若是轉
輪聖王金輪寶者。當復轉輪聖王。古道而
去。於是輪寶即發王蕃前隨。而於東方乘
虚而逝。向於東方。遊古聖王正直之道。王
隨輪寶。四兵亦從。若所至方。輪寶住者。王
於彼住。四兵亦住。東方諸國處處小王見聖
王來。悉皆歸伏。如來出興於世。有七覺
分現於世間。所謂念覺分擇法覺分・精進覺
分・喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七二二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王出於世
時。有七寶現於世間。云何轉輪聖王。出於
世時。金輪寶現有時刹利灌頂聖王。月十五
日。沐浴清淨。受持齋戒。於樓閣上。大臣圍
遶。有金輪寶。從東方出。輪有千輻。齊轂圓
輞。輪相具足。天眞金寶古昔傳聞。刹利灌
頂大王月十五日布薩時。沐浴清淨。受持
善。善來大王。此是王國。此國安隱。人民
豐樂。願於中止。教化國人。我則隨從。聖王
答言。諸聚落主。汝今但當善化國人。有不
順者。當來白我。當如法化。莫作非法。亦
令國人善化非法。若如是者。則從我化。於
是聖王從東海度乘古聖王道至于南海。
至於南海度於南海。至西海。乘於古昔
聖王之道。度於西海。至於北海。南西北方。
諸小國王奉迎啓請。亦如東方廣説。於是金
輪寶。聖王隨從。度於北海。還至王宮正治
殿上。住虚空中。是爲轉輪聖王出興于世。
金輪寶現於世間。云何爲轉輪聖王出興于
世。白象寶現於世間。若刹利灌頂大王純
色之象。其色鮮好。七支拄地。聖王見已心
則欣悦。今此寶象。來應於我。告善調象師。
令速調此寶象。調已送來。象師受命。不盈
一日象即調伏。一切調伏相悉皆具足。猶如
餘象經年調者。今此象寶一日調伏。亦復如
是。調已送詣王所。上白大王。此象已調
王自知時。爾時聖王觀察此象調相已備。即
乘寶象於晨旦時。周行四海。至日中時。還
歸王宮。是名轉輪聖王出興于世。如此象
寶現於世間。何等爲轉輪聖王出興于世。
馬寶現於世間。轉輪聖王所有馬寶。純一青
色。烏頭澤尾。聖王見馬心生欣悦。今此神
馬來應我故。付調馬師令速調之。調已送
來。馬師奉教。不盈一日。其馬即調。猶如餘
馬經年調者。馬寶調伏。亦復如是。知馬調
已。還送奉王白言。大王。此馬已調。爾時聖
王觀察寶馬調相已備。於晨旦時。乘此寶
馬。周行四海。至日中時。還歸王宮。是名轉
輪聖王出興于世。馬寶現於世間。何等爲
轉輪聖王出興于世。摩尼珠寶現於世間。
若轉輪聖王所有寶珠。其形八楞光澤明照。
無諸類隙於王宮内。常爲燈明。轉輪聖王
察試寶珠陰雨之夜將四種兵。入於園林。
持珠前導。光明照耀。面一由旬。是爲轉輪
聖王出興于世。摩尼寳珠現於世間。何等
爲轉輪聖王出興于世。賢玉女寳現於世
間。轉輪聖王所有玉女不黒不白。不長不
短。不麁不細。不肥不痩。支體端正。寒時
體暖。熱時體涼。身體柔軟如迦陵伽衣。身諸
毛孔。出栴檀香。口鼻出息。作優鉢羅香。後
臥先起。瞻王意色。隨宜奉事軟言愛語。端
心正念。發王道意。心無違越。況復身口。是
爲轉輪聖王寳女。云何爲轉輪聖王主藏臣
寶現於世間。謂轉輪聖王主藏大臣本行施
故。生得天眼。能見伏藏。有主無主。若水若
陸。若遠若近。悉能見之。轉輪聖王須珍寶。
即便告勅。隨王所須。輒以奉上。於是聖王
有時試彼大臣觀其所能。乘船遊海告彼
大臣。我須寶物。臣白王言。小住岸邊。當以
奉上。王告彼臣。我今不須岸邊之寶。且
與我。於是大臣即於水中。出四金瓮。金寶
滿中以奉聖王。王所須即取用之。若取足
已。餘則還歸水中。聖王出世則有如此主
藏之臣。現於世間。云何聖王出興於世有
主兵之臣現於世間。謂有主兵臣。聰明智
辯。譬如世間善思量成就者。聖王所宜彼則
悉從。宜去宜住宜出宜入。聖王四種兵行
道里頓止。不令疲勌。悉知聖王宜所應作。
現法後世功徳之事。以白聖王。轉輪聖王出
興于世。有如是主兵之臣。如是如來應等
正覺出興*於世。有七覺分現於世間。何等
爲七。謂念覺分・擇法覺分・精進覺分・喜覺
分・猗覺分・定覺分・捨覺分。佛説此經已。諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七二三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。善哉比丘。僧人
聞法。諸年少比丘供養奉事諸尊長老。所
以者何。年少比丘供養奉事長老比丘者。
時時得聞深妙之法。聞深法已。二正事成
就。身正及心正。爾時修念覺分。修念覺分
已。念覺分滿足。念覺滿足已。於法選擇。分
別於法。思量於法。爾時方便修擇法覺分。
乃至捨覺分修習滿足。佛説此經已。諸比丘
聞佛所説。歡喜奉行
(七二四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘持戒修
徳慚愧。成眞實法。見此人者。多得果報。
若復聞者。若隨憶念者。隨出家者。多得功徳。
況復親近恭敬奉事。所以者何。親近奉事如
是人者。時時得聞深妙之法。得聞深法
已。成就二正。身正及心正。方便修習定覺
分。修習已修習滿足。乃至捨覺分修習滿足。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行」
(七二五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。説不善積聚者。
所謂五蓋。是爲正説。所以者何。純一不善聚
者。謂五蓋故。何等爲五。謂貪欲蓋・瞋恚蓋
睡眠蓋・掉悔蓋・疑蓋。説善積聚者。謂七覺
分。是爲正説。所以者何。純一滿淨者。是
七覺分故。何等爲七。謂念覺分・擇法覺分・
精進覺分・喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七二六)如是我聞。一時佛住王舍城夾谷精
舍。爾時尊者阿難亦在彼住。時尊者阿難獨
一靜處。禪思思惟。作如是念。半梵行者所
謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴
黨。惡隨從。時尊者阿難從禪覺往詣佛所
稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一
靜處。禪思思惟作是念。半梵行者所謂善知
識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨
從。佛告阿難。莫作是言。半梵行者。謂善知
識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨
從。所以者何。純一滿靜。梵行清白。所謂善
知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡
隨從。我爲善知識故。有衆生於我所。取
念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。如
是擇法覺分。精進・喜・猗・定・捨覺分。依遠
離。依無欲。依滅向於捨。以是故。當知阿
難。純一滿*靜。梵行清白。謂善知識。善伴黨。
善隨從。非惡知識。非惡伴黨。非惡隨從。佛
説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七二七)如是我聞。一時佛在力士聚落。人間
遊行。於拘夷那竭城希連河中間住。於聚
落側告尊者阿難。令四重襞疊敷世尊欝
多羅僧。我今背疾欲小臥息。尊者阿難即受
教勅。四重*襞疊敷欝多羅僧已。白佛言。世
尊。已四重襞疊敷欝多羅僧。*唯世尊知時。
爾時世尊厚*襞僧伽梨枕頭。右脇而臥。足足
相累。繋念明相。正念正智。作起覺想。告尊
者阿難。汝説七覺分。時尊者阿難即白佛
言。世尊。所謂念覺分。世尊。自覺成等正覺
説。依遠離依無欲依滅向於捨。擇法・精
進・喜・猗・定・捨覺分。世尊自覺成等正覺説。
依遠離依無欲依滅向於捨。佛告阿難。
汝説精進耶。阿難白佛。我説精進。世尊
説精進善逝。佛告阿難。唯精進修習多修
習。得阿耨多羅三藐三菩提。説是語已。正
坐端身繋念。時有異比丘即説偈言
    樂聞美妙法 忍疾告人説
    比丘即説法 轉於七覺分
    善哉尊阿難 明解巧便説
    有勝白淨法 離垢微妙説
    念・擇法・精・進・ 喜・猗・定・捨覺
    此則七覺分 微妙之善説
    聞説七覺分 深達正覺味
    身嬰大苦患 忍疾端坐聽
    觀爲正法王 常爲人演説
    猶樂聞所説 況餘未聞者
    第一大智慧 十力所禮者
    彼亦應疾疾 來聽説正法
    諸多聞通達 契經阿毘曇
    善通法律者 應聽況餘者
    聞説如實法 專心黠慧聽
    於佛所説法 得離欲歡喜
    歡喜身猗息 心自樂亦然
    心樂得正受 正觀有事行
    厭惡三趣者 離欲心解脱
    厭惡諸有趣 不集於人天
    無餘猶燈滅 究竟般涅槃
    聞法多福利 最勝之所説
    是故當專思 聽大師所説
異比丘説此偈已。從座起而去
(七二八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七覺分。何
等爲七。謂念覺分・乃至捨覺分。佛説此經
已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七二九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修七覺分。
何等爲修七覺分。謂念覺分乃至捨覺分。若
比丘修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於
捨。如是修擇法・精進・喜猗・定・捨覺分。依
遠離。依無欲。依滅向於捨。佛説此經已。
諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七三〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。諸比丘。過去已如是修七覺分。未來亦
當如是修七覺分。佛説此經已。諸比丘聞
佛所説。歡喜奉行
(七三一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘念覺分
清淨鮮白。無有支節。離諸煩惱。未起不起。
除佛調伏教授乃至捨覺分。亦如是説。諸
比丘。念覺分清淨鮮白。無有支節。離諸煩
惱。未起而起。佛所調伏教授非餘。乃至捨
覺分。亦如是説。佛説此經已。諸比丘聞佛
所説。歡喜奉行
(七三二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。未起不起。除善逝調伏教授。未起而起。
是則善逝調伏教授非餘。佛説此經已。諸
比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七三三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。時有異比丘。來詣佛所稽首禮足。退
坐一面。白佛言。世尊謂覺分。世尊。云何爲
覺分。佛告比丘。所謂覺分者。謂七道品法。
然諸比丘七覺分漸次而起。修習滿足。異比
丘白佛。世尊。云何覺分漸次而起。修習滿足
佛告比丘。若比丘内身身觀住。彼内身身觀
住時。攝心繋念不忘。彼當爾時。念覺分方
便修習。方便修習念覺分已。修習滿足。滿
足念覺分已。於法選擇。分別思量。當於爾
時。修擇法覺分方便。修方便已修習滿足。
如是乃至捨覺分修習滿足。如内身身觀念
住。如是外身。内外身。受心法法觀念住。當
於爾時。專心繋念不忘。乃至捨覺分亦如
是説。如是住者。漸次覺分起。漸次起已修
習滿足。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡
喜奉行
(七三四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告彼比丘。如上差別者。若
比丘如是修習七覺分已。當得二種果。現
法得漏盡無餘涅槃。或得阿那含果。佛説
此經已。諸比丘。聞佛所説。歡喜奉行
(七三五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。如上説。差別者。如是比丘修習七
覺分已。多修習已。得四種果。四種福利。何
等爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。
阿羅漢果。佛説此經已。異比丘聞佛所説。
歡喜奉行
(七三六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。如上説。差別者。若比丘修習七覺分。
多修習已。當得七種果七種福利。何等爲
七。是比丘得現法智證樂。若命終時。若不
得現法智證樂。及命終時。而得五下分結
盡。中般涅槃。若不得中般涅槃。而得生般
涅槃。若不得生般涅槃。而得無行般涅槃。
若不得無行般涅槃。而得有行般涅槃。若
不得有行般涅槃。而得上流般涅槃。佛説
此經已。異比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七三七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂覺分何等爲
覺分。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯
願爲説。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比
比丘尼。七覺分者謂七道品法。諸比丘。此
七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足。諸比丘
白佛。云何七覺分漸次起。漸次起已。修習滿
足。若比丘身身觀念住。彼身身觀念住已。專
心繋念不忘。當於爾時。方便修念覺分。方
便修念覺分已。修習滿足。謂修念覺分已。
於法選擇。當於爾時。修擇法覺分方便修
擇法覺分方便已。修習滿足。如是精進・喜・
猗・定・捨覺分。亦如是説。如内身。如是外
身。内外身。受心法法觀念住。專心繋念不
忘。當於爾時。方便修念覺分。方便修念覺
已。修習滿足。乃至捨覺分。亦如是説。是
名比丘七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七三八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別
者。此七覺分修習多修習。當得二果得現
法智有餘涅槃。及阿那含果。佛説此經已。
諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七三九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。如上説。差別者。
若比丘修習七覺分。多修習已。當得四果。
何等爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果
阿羅漢果。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。
歡喜奉行
(七四〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。如上説。差別者。若比丘修習此七覺
分。多修習已。當得七果。何等爲七。謂現法
智有餘涅槃。及命終時。若不爾者。五下分結
盡。得中般涅槃。若不爾者。得生般涅槃。若
不爾者。得無行般涅槃。若不爾者。得有行
般涅槃。若不爾者。得上流般涅槃。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七四一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修不淨觀。
多修習已。當得大果大福利。云何修不淨
觀。多修習已。得大果大福利。是比丘。不淨
觀倶念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於
捨。修擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。依遠離。
依無欲。依滅向於捨。佛説此經已。諸比丘
聞佛所説。歡喜奉行
(七四二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習
隨死念。多修習已。得大果大福利。云何比
丘修習隨死念。多修習已。得大果大福利。
是比丘。修隨死念倶念覺分。依遠離。依無
欲。依滅向於捨。乃至捨覺分。亦如是説。佛
説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七四三)如是我聞。一時佛住釋氏黄枕邑。時
衆多比丘晨朝著衣持鉢。入黄枕邑乞食。
時衆多比丘作是念。今日太早。乞食時未
至。我等可過外道精舍。爾時衆多比丘即
入外道精舍。與諸外道出家。共相問訊慰勞
已。於一面坐。諸外道出家言。沙門瞿曇爲諸
弟子。説如是法。不斷五蓋。惱心慧力羸爲
障礙分。不趣涅槃。盡攝其心。住四念處。
心與慈倶。無怨無嫉亦無瞋恚。廣大無量。
善修充滿。四方四維上下。一切世間。心與慈
倶。無怨無嫉。亦無瞋恚廣大無量。善修習
充滿。如是修習。悲喜捨心倶。亦如是説。我
等亦復爲諸弟子。作如是説。我等與彼沙
門瞿曇。有何等異。所謂倶能説法。時衆多
比丘聞諸外道出家所説。心不喜悦。默然不
呵。從座起去。入黄枕邑。乞食已還精舍。擧
衣鉢洗足已。詣佛所。稽首禮足。退坐一
面。以彼外道出家所説。廣白世尊。爾時世
尊告諸比丘。如彼外道出家所説。汝等應
問。修習慈心。爲何所勝。修習悲喜捨心爲
何所勝。如是問時。彼諸外道出家。心則駭
散。或説外異事。或瞋慢毀呰。違背不忍。或
默然萎熟。低頭失辯。思惟而住。所以者何我
不見諸天・魔・梵・沙門・婆羅門天人衆中。聞
我所説。隨順樂者。唯除如來及聲聞衆者
比丘心與慈倶多修習。於淨最勝悲心。修習
多修習。空入處最勝喜心修習多修習。識入
處最勝捨心。修習多修習。無所有入處最勝。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七四四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習慈
心。多修習已。得大果大福利。云何比丘。修
習慈心。得大果大福利。是比丘心與慈倶
修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。
乃至修習捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向
於捨。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜
奉行
(七四五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修空入
處。多修習已。得大果大福利。云何比丘修
空入處。多修習已。得大果大福利。是比丘心
與空入處倶修念覺分。依遠離。依無欲。依
滅向於捨。乃至修捨覺分。依遠離。依無欲。
依滅向於捨。佛説此經已。諸比丘聞佛所
説。歡喜奉行
如修空入處。如是識入處。無所有入處。非
想非非想入處三經。亦如上説
(七四六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習
安那般那念。多修習已。得大果大福利。云
何修習安那般那念。多修習已。得大果大福
利。是比丘心與安那般那念倶修念覺分。
依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至修捨覺
分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七四七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修
常想。多修習已。得大果大福利。云何比丘
修無常想。多修習已。得大果大福利。是比
丘心口與無常想倶。修念覺分。依遠離。依
無欲。依滅向於捨。乃至得捨覺分。依遠離。
依無欲。依滅向於捨。佛説此經已。諸比
丘聞佛所説。歡喜奉行
如無常想。如是無常苦想。苦無我想。觀
食想。一切世間不可樂想。盡想。斷想。
欲想。滅想。患想。不淨想。青瘀想。膿潰想。膖
脹想。壞想。食不盡想。血想。分離想。骨想。空
想。一一經如上説
雜阿含經卷第二十七


雜阿含經卷第二十八
 宋天竺三藏求那跋陀羅譯 
(七四八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如日出前相。
謂明相初光。如是比丘正盡苦邊。究竟苦
邊前相者。所謂正見。彼正見者。能起正志・
正語・正業・正命・正方便・正念・正定。起定正
受故。聖弟子心正解脱貪欲・瞋恚・愚癡。如
是心善解脱。聖弟子得正知見。我生已盡。梵
行已立。所作已作。自知不受後有。佛説此
經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七四九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若無明爲前相
故生諸惡不善法。時隨生無慚無愧。無慚無
愧生已。隨生邪見。邪見生已。能起邪志・
邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪・定。
若起明爲前相。生諸善法。時慚愧隨生。
慚愧生已。能生正見。正見生已。起正志正
語・正業・正命・正方便・正念・正定。次第而起。
正定起已。聖弟子得正解脱貪欲瞋恚愚癡。
如是聖弟子得正解脱已。得正知見。我生
已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七五〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘諸惡不善
法。比丘。一切皆以無明爲根本。無明集無
明生無明起。所以者何。無明者無知。於善不
善法。不如實知。有罪無罪。下法上法。染汚不
染汚。分別不分別。縁起非縁起。不如實知。不
如實知故。起於邪見。起於邪見已。能起邪
志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定。
諸善法生。一切皆明爲根本。明集明生明
起明。於善不善法。如實知者。罪無罪。親近
不親近。卑法勝法。穢汚白淨。有分別無分別。
縁起非縁起。悉如實知。如實知者。是則正見。
正見者能起正志正語正業正命正方便正念
正定。正定起已。聖弟子。得正解脱貪恚癡。
貪恚癡解脱已。是聖弟子。得正智見。我生
已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七五一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若在家若出家。
而起邪事者。我所不説。所以者何。若在家
出家。而起邪事者。則不樂正法。何等爲邪
事。謂邪見乃至邪定。若在家出家。而起正
事。我所讃歎。所以者何。起正事者。則樂正
法。善於正法。何等爲正事。謂正見乃至正
定。爾時世尊即説偈言
    在家及出家 而起邪事者
    彼則終不樂 無上之正法
    在家及出家 而起正事者
    彼則常心樂 無上之正法
佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行
(七五二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤
獨園。爾時迦摩比丘詣佛所。稽首佛足退
坐一面。白佛言。世尊。所謂欲者。云何爲
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]