大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

菩薩瓔珞經 (No. 0656_ 竺佛念譯 ) in Vol. 16

[First] [Prev+100] [Prev] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

界故。號爲本無如來。佛復問。族姓子。不壞
不住。族姓子。以果耶。對曰。非也世尊。佛
言。云何知不住爲本無如來。法造白佛言。過
去無形現在不住當來未至。佛言。汝今已得
此法性乎。對曰。非也世尊。佛言。未知三世
住不住法。云何知有形無形耶。法造白佛
言。世尊。今問如來至眞等正覺。爲在有餘
泥洹。爲在無餘泥洹。佛言。我今亦在有餘
泥洹。亦在無餘泥洹。法造菩薩白佛言。世
尊。云何亦在有餘泥洹。亦在無餘泥洹。佛
言。如我三十二相成此色身。則有餘泥洹。
觀過去諸佛如恒沙數無形不可見。則是無
餘泥洹。法造復問。云何世尊。泥洹法界有
可記不可記耶。佛言。族姓子。泥洹法界不
可記也。法造白佛。泥洹無記。云何説過去
恒沙不可數。名曰無餘泥洹。佛言。止止族姓
子。如汝所言。此法權詐無名號性。所謂泥
洹非有非無。非有形非無形。但爲衆生著空
染空著法界染法界。不知有形至無形。不知
無形至有形。故使如來説此義耳。法造菩薩
白佛言世尊。若使空如空亦是有形亦是無
形。如來今日爲體有形爲體無形。假使體無
形者。今日如來未入無餘泥洹界。云何知無
餘泥洹界爲無形乎。若使如來知無餘泥洹
界爲無形者。過去諸佛亦當如是。何以故。世
尊。言法性常住而不變易。過去諸佛如恒沙
數。不起不滅故號爲本無如來。佛告法造菩
薩。善哉族姓子。如汝所言。過去諸佛現在當
來各無有想。過去非當來。當來非過去。過去
非現在。現在非過去。我所説者其義如是。法
造菩薩復白佛言。過去想無想。現在想無想。
當來想無想。爲有異不異乎。佛告法造菩薩。
過去非今今非現在各無異。法造菩薩白佛
言。云何爲有行。云何爲無行。佛告法造。清
淨法身是謂有行。離清淨法身是謂無行。戒
身定身慧身解脱身度知見身是謂有行。離
則無行。三十七品從須陀洹乃至於佛是謂
有行。離則無行。法造。如來至眞等正覺今
説有行無行。云何爲有行。云何爲無行。佛
言。族姓子。地大水大火大風大色痛想行識
是謂爲有行。空性法性無形像性是謂無行。
佛告族姓子。如來至眞等正覺。亦在有行亦
在無行。云何在有行。云何在無行。有佛境
界是則有行。無佛境界是則無行。故謂有行
無行。法造菩薩復白佛言。云何有佛境界則
有行。無佛境界則無行。佛告法造菩薩曰。行
有三事。一者恒在空澤。二者在虚空界。三
者在人衆中大寂泥洹。爾時法造菩薩復白
佛言。云何爲有痛。云何爲無痛。佛言。初欲
行檀是謂爲痛。施而無悔是謂無痛。習戒不
犯是謂爲痛。戒心牢固是謂無痛。報心如地
不捨忍辱是謂爲痛。忍能和衆不離彼此是
謂無痛。奉法慇懃初無變悔是謂爲痛。進法
如舊不捨道本是謂無痛。雖得久定心在無
相是謂有痛。不壞道本一意不亂是謂無痛。
化導衆生攝以一道是謂爲痛。不見吾我去
*相著心是謂無痛
菩薩瓔珞經卷第七


菩薩瓔珞經卷第八一名現在報
  姚秦涼州沙門竺佛念譯
  ◎無識品第二十二
爾時有菩薩名曰淨觀。即從座起偏露右臂。
右膝著地長跪叉手。前白佛言。若有善男子
善女人。受持諷誦此經典者。我代其歡喜。何
以故。皆過去諸如來無所著等正覺之所修
行。當來諸如來亦當習此法而得成就。如我
今日如來至眞等正覺頒宣此法。善權方便
導衆生。爾時淨觀菩薩復白佛言。若有
菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人功徳有二十
行。云何爲二十。總持瓔珞。不壞法界。種姓
瓔珞居家成就。善權瓔珞。不減耗諸法。化
生瓔珞。不受胞胎。淨教瓔珞。無欺諍法。法
身瓔珞。解性清淨。受入瓔珞。空行成就。衆
生瓔珞。化一切故。滅度瓔珞。無塵垢故。生
盡瓔珞本無心識。無量瓔珞。垢自淨故。劫
數瓔珞。無遠近故。知生瓔珞。歎本無故。道
徳瓔珞。行自滅故。大乘瓔珞。諸根具足故。
解脱瓔珞。不見衆生故。法王瓔珞。説法無
窮故。無厭瓔珞。受法不疲故。文字瓔珞。強
記不忘故。法界瓔珞。行具足故。法本瓔珞。
本無泥洹故。法性瓔珞。無生滅故。弘誓瓔
珞。道性自性故。眞如瓔珞。善本具足故。清
淨瓔珞。離生本無故。無礙瓔珞。通達往來
故。法起瓔珞。不著三處故。若有比丘比丘
尼優婆塞優婆夷。受持諷誦法瓔珞者。便當
具足二十功徳總持法門。爾時淨觀復白佛
言。若有善男子善女人。遍滿三千大千世界。
一一衆生起七寶塔。不如善男子善女人諷
誦此法。法瓔珞者。其功徳福不可稱量。何
以故。諸佛世尊皆由而得成就。若有善男子
善女人。起七寶塔遍三千大千世界。不如善
男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳福
不可稱量。爾時世尊告淨觀菩薩。善哉善哉。
族姓子。乃能於如來前作師子吼。云何族姓
子。若有善男子善女人。受持諷誦此法瓔珞。
復有恒沙衆生成就五戒其福寧多不乎。淨
觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不
如善男子善女人得法瓔珞無盡之藏。其功
徳福不可稱量。百倍千倍萬倍巨億萬倍。不
可以譬喩爲比。何以故。一恒沙衆生成就五
戒。皆由法瓔珞而得具足諸道果報。佛復
告淨觀菩薩。云何族姓子。若有一恒沙衆
生。盡得五通皆悉成就。加修五戒十善。其
功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚
多世尊。佛言。故不如善男子善女人受持諷
誦法瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以故。一
恒沙衆生悉得五通各各成就。皆由法瓔珞
而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何
族姓子。若有一恒沙衆生。行四等心慈悲喜
護。行第一禪第二第三第四禪。念持喜安
自守。復行四空定。一一具足。其功徳福寧
爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛
言。故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞
業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生
行四等心慈悲喜護。行第一禪第二第三第
四禪。念*持喜安自守行四空定。皆由法瓔
珞而得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云
何族姓子。若有一恒沙衆生。盡得須陀洹果
斷諸妄想。皆悉成就了了通達。其功徳福寧
爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛
言。故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞
業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆
生悉得須陀洹道一一成就。皆由法瓔珞而
得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族
姓子。若有一恒沙衆生。盡得斯陀含果。無
復狐疑悉皆成就。其功徳福寧爲多不。淨觀
菩薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不
如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功
福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得
斯陀含。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而
得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族
姓子。若有一恒沙衆生盡得阿那含果。無復
狐疑悉皆成就。其功徳福寧爲多不。淨觀菩
薩復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如
善男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳
*福不可種量。何以故。一恒沙衆生悉得阿
那含。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得
具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓
子。若有一恒沙衆生盡得阿羅漢果。無復狐
疑悉皆成就。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩
復白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善
男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳*福
不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得阿羅漢。
一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足
諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若
有一恒沙衆生悉得辟支佛。一一成就而無
狐疑。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛
言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善
女人受持諷誦法瓔珞業。其功徳福不可稱
量。何以故。一恒沙衆生悉得辟支佛。一一
成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道
果報。佛復告淨觀菩薩。云何族姓子。若有
一恒沙衆生。成一住行發意趣道。修十八
法三十七品空無相願。其功徳福寧爲多不。
淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故
不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業。其
功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生悉得
成一*住行發意趣道。修十八法三十七品空
無相願。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而
得具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩。云何族
姓子。若有一恒沙衆生超一地住第二地。修
行八法并修十八法三十七品空無相願。其
功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多
甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法瓔
珞業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒沙
衆生超一地住第二地。修行八法并十八法
三十七品空無相願。一一成就而無狐疑。皆
由法瓔珞而得具足諸道果報。佛復告淨觀
菩薩曰。云何族姓子。若有一恒沙衆生超一
地二地在三地中。修五淨法行五觀法。修行
八法并十八法三十七品空無相願。其功徳
福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多世
尊。佛言。故不如善男子善女人法瓔珞業。其
功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生超一
地二地在三地中。修五淨法行五觀法。并修
八法及十八法三十七品空無相願。一一成
就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果
報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。若有
一恒沙衆生從一地二地三地住四地中。修
四法及七觀行并五淨法。行五觀法。修行八
法并十八法三十七品空無相願。其功徳福
寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚多。佛
言。故不如善男子善女人法瓔珞業。其功徳
福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在第四地。
修行四法及七觀行。修五淨法行五觀法。修
行八法及十八法三十七品空無相願。一一
成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道
果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。若
有一恒沙衆生。在五住地修十二法心意不
惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨法
行五觀法。修行八法及十八法三十七品空
無相願。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛
言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善男子善
女人法瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以故。
一恒沙衆生在五地中。修十二行心意不惑。
堪任教化及修四行修五淨法。行五觀行行
七觀行。修行八法及十八法三十七品空無
相願。一一成就而無狐疑。皆由法瓔珞而得
具足諸道果報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族
姓子。一恒沙衆生皆在六地。行六度無極布
施持戒精進忍辱一心智慧。修十二法心意
不惑。堪任教化及修四法行七觀行。修五淨
法行五觀法。及修八法及十八法三十七品
空無相願。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩
白佛言。甚多甚多世尊。佛言故不如善男子
善女人法瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以
故。一恒沙衆生在六地中。行六度無極布施
持戒忍辱精進一心智慧。修十二法堪任教
化。及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。
及修八法及十八法三十七品空無相願。法
瓔珞業其功徳福不可稱量。一一成就而無
狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果報。佛
復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生
在七地中。逮不退轉行十三法。畢志堅固當
成無上等正覺。得四無畏獲四辯才。行六度
無極布施持戒忍辱精進一心智慧。修十二
法心意不惑。堪任教化及修四法行七觀行。
修五淨法行五觀行。及修八法及十八法三
十七品空無相願。其功徳福寧爲多不。淨觀
菩薩白佛言。甚多甚多世尊。佛言。故不如善
男子善女人法瓔珞業。其功徳福不可稱量。
何以故。一恒沙衆生在七地中逮不退轉行
十三法。畢志堅固當成無上等正覺。得四無
畏獲四辯才。行六度無極布施持戒忍辱精
進一心智慧。修十二法心意不惑。堪任教化
及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。及
修八法及十八法三十七品空無相願。法瓔
珞業其功徳福不可稱量。一一成就而無狐
疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果報。佛復告
淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒沙衆生在八
地中立童眞行。成就十二妙法及五慧業行
十三法。畢志堅固當成無上等正覺。得四無
畏獲四辯才。行六度無極布施持戒忍辱精
進一心智慧。修十二法心意不惑。堪任教
化及修四法行七觀行。修五淨法行五觀行。
及修八法及十八法三十七品空無相願。其
功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚多甚
多佛言。故不如善男子善女人法瓔珞業。其
功徳福不可稱量。何以故。一恒沙衆生在八
地中立童眞行。成就十二妙法心意不惑。堪
任教化及修四法行七觀行。修五淨法行五
觀行。及修八法及十八法三十七品空無相
願。法瓔珞業其功徳福不可稱量。一一成
就而無狐疑。皆由法瓔珞而得具足諸道果
報。佛復告淨觀菩薩曰。云何族姓子。一恒
沙衆生在九地中。必當堅住得佛無量神徳
之業。盡捨諸法不復修習。進當成佛無復退
轉。其功徳福寧爲多不。淨觀菩薩白佛言。甚
多甚多世尊。佛言。故不如善男子善女人法
瓔珞業。其功徳福不可稱量。何以故。一恒
沙衆生在九地中立童眞行。成就十二妙法。
心意不惑堪任教化。如此之比滿十方恒沙
及前一地二地乃至九地。故不如法瓔珞業。
其功徳福不可稱量。一一成就而無狐疑。皆
由法瓔珞而得具足諸道果報。爾時世尊告
淨觀菩薩。如我今日如來至眞等正覺三界
獨尊。盡統三千大千世界。故號天中之天。斯
由法瓔珞業而得成就。其功徳福不可稱量。
具足深要諸道果報。爾時有菩薩名曰辯通。
即從座起長跪叉手。前白佛言。若有善男子
善女人心意好樂。欲得修習法瓔珞者。云何
用心。當行何法而得成就法瓔珞慧。佛言。善
哉善哉。族姓子。若有善男子善女人。欲得修
習法瓔珞者。當去妄想不生識著。諸念具足
得入衆定。遊至十方無量世界。從一佛國至
一佛國。承事供養諸佛世尊。何以故。皆由無
識著想。而得具足諸道果報
  菩薩瓔珞經◎受迦葉勸行品第二十
爾時佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及諸
大衆普來會者。及菩薩摩訶薩。誰能堪任於
如來前説有行無行不可思議衆智之門。爾
時一切大衆。聞如來説有行無行不可思議
衆智之門。默然不對。爾時世尊放舌相光明。
普照無數無量國土。使無量衆生皆見光明。
其見光者皆發無上正眞道意。時東方去此
十億江河沙數。過是數已有佛土名蓮華淨。
佛名淨教如來至眞等正覺。見釋迦文放大
光明普照三千大千佛土。即遣菩薩萬二千
人來至忍土。至世尊所頭面禮足在一面坐。
南方去此十億江河沙數諸佛國土。有佛名
一道。復見光明尋遣菩薩八千大士來至忍
界。至如來所遶佛三匝在一面坐。西方去此
七江河沙等諸佛世界。有佛名曰無礙如來
至眞等正覺。見此光明普有所照。即遣
二百大士。盡得神通行過魔界來至忍土。至
如來所頭面禮足在一面坐。北方去此十三
億江河沙數。有佛土名曰郷本
像。佛名
正意如來至眞等正覺。復見光明普照三千
大千世界。尋遣五萬菩薩。悉皆神足六通
徹來至忍界。世尊所頭面禮足在一面坐。東
北角方去此八江河沙數。有佛土名曰除垢。
佛名等行如來至眞等正覺。見此光明復遣
菩薩七千大士來至忍土。至如來所頭面禮
足在一面坐。東南角去此三億佛土。有佛國
名曰積寶。佛名善積如來至眞等正覺。復見
光明尋遣七百正士。皆得神通獲無礙慧來
至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。西南
角去此十江河沙數諸佛國土。有佛土名曰
一相。佛名等慧如來至眞等正覺。見此光明
尋遣千五百大士來至忍界。至世尊所頭面
禮足在一面坐。西北角去此十四億江河沙
數諸佛國土。有國土名曰清淨。佛名衆徳如
來至眞等正覺。見此光已尋遣五千菩薩來
至忍界。至世尊所頭面禮足在一面坐。上方
去此過衆生界。復過二恒沙世界。有佛土
名曰普慈。佛名弘等如來至眞等正覺。見此
光明尋遣五千菩薩來至忍界。至世尊所頭
面禮足在一面坐。下方去此三十二億江河
沙數。有佛土名曰堅固。佛名不捨弘誓如來
至眞等正覺。見釋迦文佛放大光明。復遣十
千大士從下方來至世尊所。頭面禮足在一
面坐。是時世尊見衆坐已定。便告諸來會者。
吾今當説有行無行。諦聽諦聽善思念之。若
有善男子善女人。從須陀洹乃至阿羅漢。未
得如來道慧藏者。斯等之類不在聖例。爾時
座上有九萬二千無著阿羅漢。從異方世界
來詣忍土。欲從如來聽法瓔珞有行無行。今
聞世尊吐如此教。若善男子善女人。從須陀
洹乃至阿羅漢。未踐如來道慧藏者。斯等之
類不在聖例。是時九萬二千得道阿羅漢。諸
漏已盡縛結以解。更不受生如實知之。
摩訶迦葉。阿若拘隣。舍利弗。摩訶目犍連。
賓頭盧。摩訶迦旃延。離越。須菩提。滿願子。
九萬二千人等。即從座起頭面禮如來足。遶
佛三匝各自長跪。前白佛言。世尊。我等雖
得四果六通清徹。猶尚不如凡夫行人。所以
然者。今聞如來説道慧深藏。非我等所入境
界。唯願世尊。得聞斯法使久寐衆生永無猶
豫。爾時世尊默然不對。時大迦葉重白佛言。
我等羅漢雖獲稱爲佛子。皆是如來之咎非
我等過。何以故。若使如來誓無三乘者。我等
豈非成等正覺乎。何爲如來不見聽在聖例
乎。時大迦葉及九萬二千眞人。盡脱袈裟哀
號悲泣五體投地。當爾之時三千大千刹土
六變震動。諸天龍鬼神阿須倫迦留羅眞陀
羅摩休勒乾塔和人及非人怪未曾有。爾時
世尊欲解諸人心中狐疑。便舒右手扶迦葉
起各使復坐。爾時世尊即説斯偈
    本無如來業 道慧藏第一
    諸度無量智 漸入如來境
    大道無三乘 況有四道果
    觀淨如虚空 耆年迦葉是
    我今觀斯心 非有亦不無
    多現無量變 不捨佛弘誓
    從久遠以來 修神足瓔珞
    六度曠大法 何有聲聞名
    佛界無疆畔 所化亦不同
    故使衆生惑 謂爲道若干
爾時座上有無央數衆生聞如來説此偈已。
悉皆發意。信樂欲聞道慧深藏甚深之法。皆
發無上正眞道意。復有無央數衆生。正心解
脱得盡信之行
  菩薩瓔珞經有行無行品第二十
爾時無頂相菩薩。即從座起偏露右臂長跪
叉手。前白佛言。我能堪任於如來前説有行
無行。佛言。善哉善哉。族姓子。若能説者今
正是時。無頂相菩薩白佛言。世尊。若有菩
薩摩訶薩。解了本無是謂有行。本無自然空
寂無形是謂無行。廣進菩薩曰。現彼佛土神
足教化是謂有行。不見國土化衆生者是謂
無行。知生菩薩曰。泥洹寂靜無起滅者是謂
有行。不見泥洹及泥洹相是謂無行。法寶菩
薩曰。説道非道是謂有行。亦非有道亦非無
道是謂無行。淨妙菩薩曰。清淨法觀是謂有
行。亦不見清淨法觀是謂無行。趣道菩薩曰。
見佛神力是謂有行。亦不見佛亦無神力是
謂無行。普施菩薩曰。現有入定是謂有行。亦
不見修行亦不見入定是謂無行。月光照菩
薩曰。見佛身相遍滿三千大千世界是謂有
行。亦不見佛及相好者是謂無行。哀世菩薩
曰。有吾我壽命是謂有行。亦不見壽命亦不
見吾我是謂無行。無畏菩薩曰。説法無法想
是謂有行。亦不見法非無有法是謂無行。如
是菩薩摩訶薩。於有行無行。便得具足菩薩
瓔珞。無量菩薩曰。以過佛量而不可限是謂
有行。亦不見量亦不見非量是謂無行。心念
菩薩曰。以六神通遊諸佛國不自稱譽歎神
通道是謂有行。不見國土有所接度是謂無
行。賢護菩薩曰。能化一切盡爲佛形是謂有
行。亦不見化復不見佛是謂無行。無邊際菩
薩曰。佛界無量總持不忘是謂有行。本無總
持亦無三寶是謂無行。常悲菩薩曰。諸有衆
生發大乘心是謂有行。亦無大乘復無有道
是謂無行。不思議菩薩曰。佛不思議正法亦
然法不思議受報亦然是謂有行。亦不見思
議亦不見不思議是謂無行
周旋菩薩曰。空慧是一非不有慧是謂有行。
慧亦虚寂亦不有慧亦不無慧是謂無行。法造
菩薩曰。如來爲一眞際亦爾是謂有行。亦不
見如來亦不見眞際無一無不一是謂無行。
善權菩薩曰。慧觀分別一切諸法是謂有行。
亦無慧觀復無諸法是謂無行。無與等菩薩
曰。一相無相是謂有行。亦不見相亦不見無
相是謂無行。如是菩薩摩訶薩。於有行無行。
便能具足菩薩瓔珞。功勳菩薩曰。亦不見生
亦不見不生是謂有行。生亦無生復無生生
是謂無行。覺悟菩薩曰。有常無常是謂有行。
亦不見常亦不見非常是謂無行。成就菩薩
曰。不造身行亦無所著是謂有行。亦不見造
亦不見不造是謂無行。願樂菩薩曰。不造口
行亦無所著是謂有行。亦不見造亦不見不
造是謂無行。無處所菩薩曰。不造意行亦無
所著是謂有行。亦不見造亦不見不造是謂
無行。無礙智菩薩曰。覺無所覺是謂有行。亦
不見覺亦復不起有衆生想是謂無行。香積
菩薩曰。解道本無法性不異是謂有行。亦不
見道復無法性是謂無行。轉法輪菩薩曰。在
樹王下頒宣演暢四道果證是謂有行。説法
無法想亦不見四道是謂無行。自觀菩薩曰。
説色痛想行識空是謂有行。亦不見五陰成
敗是謂無行。衆智菩薩曰。其有觀四意止
知内外空是謂有行。分別意止本無所從來
去亦無所至是謂無行。多聞菩薩曰。然熾諸
法乃至三十七品是謂有行。亦不見*然熾
及一切諸法是謂無行。法身菩薩曰。見一
切諸法有動轉者不動轉者是謂有行。亦
動轉非不動轉是謂無行。無怒菩薩曰。一
切法自然法觀亦爾法觀自然一切法亦爾是
謂有行。本無諸法亦無法觀是謂無行。上
首菩薩曰。分別佛慧知之虚寂是謂有行。觀
佛深慧本性自爾亦無名號是謂無行。道議
菩薩曰。了五分法身而無遠離是謂有行。一
一觀察性自無形亦無起滅是謂無行。本祚
菩薩曰。一切諸法亦無所倚不倚内空亦
不倚外空是謂有行。了内外空及一切諸法
亦不見生亦不見滅悉無所著是謂無行。權
現菩薩曰。周旋往來禮事諸佛亦不見佛土
淨及以不淨衆生好惡是謂有行。不見己身
及諸佛國好惡清濁是謂無行。無想著菩薩
曰。諸法不亂澹然不移不計苦樂是常非
常若好若醜是謂有行。無量智慧悉歸於空
不見亂定苦樂好醜是謂無行。大慈菩薩
曰。不見諸法有趣無趣是謂有行。永無有
趣亦不見趣是謂無行。忍行菩薩曰。解空無
相願及虚空識界眞如一性是謂有行。空無
相願亦是空空亦是空無相願復無報應是謂
無行。寶掌菩薩曰。入一定意悉知諸佛威
儀所行法則之道是謂有行。雖入禪定永無
相是謂無行。喜慶菩薩曰。三毒根本自
然起滅生不知所以生滅不知所以滅是謂有
行。觀三毒根本自無形兆永無起滅是謂無
行。觀進菩薩曰。奉律無所犯亦不見有犯是
謂有行。本無有律亦無有犯。本性自爾是謂
無行。常喜菩薩曰。分別解脱十二法門是謂
有行。亦不見解脱及諸法寶有起有滅是謂
無行。宣暢菩薩曰。法生苦生本無處所是謂
有行。知苦本際而不可覩是謂無行。修道菩
薩曰。大道一相泥洹無形不見志求無上之
道是謂有行。所演道教而無精微法界自然
無能迴轉是謂無行。講法菩薩曰。所建立道
不可思議雖處穢濁如無所處是謂有行。了
知五淨及五濁性虚而非眞亦無所有是謂無
行。爾時十方無央數江河沙數諸菩薩等。各
各自説有行無行已各還復坐。時大迦葉便
從座起。整衣服長跪叉手。前白佛言。世尊。
我亦堪任説有行無行。若見聽者敢宣所懷。
佛告迦葉。今大衆集渇仰來久。若堪説者今
正是時。爾時大迦葉白佛言。世尊。若有善
男子善女人。奉持正律十二頭陀難得之法
無所漏失如毫釐許亦不起想生是非心。斯
乃名曰第一有行。時大迦葉復白佛言。若善
男子善女人。一意所念專精不忘。能演道教
各充志趣。乃至成佛不改大誓。斯亦名曰第
一有行。時大迦葉復白佛言。若復善男子善
女人。進學修習禪觀法門。於諸通慧無所染
著。志求道者各令歡喜。復能誘導將示道逕。
隨前人心果其所願。求大乘者畢志成就。不
使墮落中間罣礙。若復欲得辟支佛者。亦復
將護令得無爲。斯亦名曰第一有行。時大迦
葉復白佛言。若有善男子善女人。欲得修習
無行法者。一切衆生罪根深固難可拔濟。然
此罪人與我無縁無由得度。然我世尊微設
權巧漸伺子便。知彼去就爲造因縁得蒙覆
蓋。是謂無行。時大迦葉復白佛言。世尊。
善男子善女人。本無道心在凡夫地。即能指
授使發道意。至竟成就終不中墮在二地中。
是謂無行。復次世尊。若有善男子善女人。從
無數劫積功累徳發大弘誓。若我成道在某
國生。遭遇某聖弟子翼從亦各如是。然彼善
男子善女人。違本所願中遭賢聖有佛出世。
即從彼佛而取滅度。是謂無行。爾時世尊告
迦葉言。止止耆年。汝今滓濁偏狹之心所
能測度。何以故。立根得力菩薩摩訶薩。猶
尚未悉有行無行。況汝小節欲得悉乎。此則
不然。還復汝座如常威儀。時大迦葉容顏變
常極大慚愧。禮佛足下還復本座。爾時長老
阿若拘隣復從座起。前白佛言。世尊。我今
堪任於如來前。頒宣道教有行無行。佛言善
哉族姓子。今正是時恣汝所陳。時阿若拘
隣白佛言。世尊。若有善男子善女人。修八
正道於八法中不起狐疑是謂有行。若復善
男子善女人。得無量法慧分別八法悉無所
有。本無一法況有八正。無名號之法亦無窠
窟。斯乃曰第一最勝無行之法。復次世尊。
若善男子善女人。於四禪行一一思惟意不
分散。繋意在明不失法宜。必有所果無有
狐疑。是謂世尊第一有行。若復善男子善女
人。從初至竟端坐思惟諸無形法。不見出生
本無端緒。名號虚詐非眞非有。斯乃名曰無
行之法。時長老阿若拘隣復白佛言。若善男
子善女人。分別空慧心不染空。於空求空生
顛倒想。是謂有行。若於空慧不生染汚。不興
妄見起若干意。本自無本況當有今。是謂無
行。復次世尊。若復善男子善女人。内思明
慧空寂定意。持心牢固無増無減。是謂有行。
分別内外六情無主。本無六情況今有識。識
非三世不著三有。是謂無行。是時長老阿若
拘隣。説菩薩摩訶薩有行無行已即禮佛足。
佛言。善哉善哉。族姓子。宣暢如來深妙之
法。甚奇甚特實未曾有。還復汝座如常威儀。
是時尊者舍利弗。即從座起齊整法服。長跪
叉手白佛言。世尊。抱疑日久欲有所問。唯
願世尊一一發遣。佛告舍利弗言。善哉族姓
子。欲有所問今正是時。如來一一當詶汝問。
時舍利弗白佛言。世尊。云何爲有行云何爲
無行。如世尊言。現造則有行。本無則無行。
今問如來。爲有行至無行乃名無行耶。爲有
行常有無行常無乃名無行乎。若言有行。則
尊者大迦葉所宣有行無有錯謬。假使無行
則無言教。云何以無言教之法。令有言教耶。
唯願世尊一一分別。佛告舍利弗言。云何舍
利弗。有行體性爲空不乎舍利弗白佛言。世
尊。有行體性空如空。佛復問舍利弗。云何
族姓子。無行空性如何。舍利弗白佛言。世
尊。無行空性即有行空性是也。佛告舍利弗。
若無行空性即有行空性者。今大迦葉。何以
故。但説有行不説有行空。亦不説無行。亦
不説無行空性耶。舍利弗白佛言。世尊。云
何有行空性。云何無行空性。佛告舍利弗言。
諦聽諦聽善思念之。吾當與汝敷演其義。對
曰如是世尊。佛告舍利弗。云何族姓子。成
五陰身四大成就捨本所生。如此衆生若外
見色。於眼識中自起塵勞。分別此識不從外
來亦不從内出。由識分別乃生此患。云何
族姓子。五陰法界爲爾不乎。舍利弗言。如
是如是。世尊。皆由眼識起此塵勞耳。佛復
告舍利弗。云何族姓子。若有目之士。思惟
眼識分別塵勞。本從何來爲從何滅。欲求塵
勞窠窟爲可得不乎。舍利弗白佛言。不也世
尊。眼識無形而不可見。佛言。如是如是。舍
利弗。是乃名曰有行空性。復次舍利弗。若
善男子善女人。於空離空不染空識。息心永
滅不興想著。默然無言。斯乃名曰無行空性
也。佛復告舍利弗。若善男子善女人。耳聞
外聲。鼻嗅外香。舌知外味。身知外更内樂。
意法體知外行。思惟此識亦不從外來亦
内生。由妄分別乃起此患。云何族姓子。五
陰法界爲爾不乎。舍利弗白佛言。如是世尊。
斯由識法生諸塵勞。佛告舍利弗。云何族姓
子。若有目之士。思惟法識分別塵勞。爲從
何來復從何滅。欲求塵勞窠窟爲可得不乎。
舍利弗白佛言。不也世尊。法識無形而不可
見。佛言。如是舍利弗。是乃名曰有行空性。
佛復告舍利弗。若善男子善女人。於空離空
不染空識。滅意永寂不興想著。靜然無語亦
無道教。斯乃名曰無行空性也。佛復告舍利
弗。夫諸法性住不變易。法起則起法滅則滅。
起亦不知所以起。滅亦不知所以滅。有目之
士而觀察之。亦不見起亦不見滅。故號爲本
無如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師號佛世尊。超過三界爲
天人尊。若有善男子善女人。受持諷誦此深
法要有行無行法本者。便得具足衆相之慧。
佛説此有行無行法時。有百億那術衆生。皆
捨本行執牢固誓。進趣佛乘不退轉地。復有
諸天世人無央數衆。皆得道忍離凡夫地。是
時尊者大目犍連。復從座起頭面禮足。前白
佛言。我亦堪任暢達演説有行無行不思議
法。佛言。善*哉族姓子。若樂説者今正是時。
目連白佛言。世尊。今聞如來包識衆法以爲
有行無行。如我觀省如來正法。非我聲聞有
行無行也。所以然者。弟子縁覺諸根淳淑。不
復闚望平等正覺。我於如來則無行也。若使
如來欲捨慧海去諸衆智。求爲弟子縁覺道
者。如來於我則無行也。又世尊言。一切諸
法皆虚皆寂無生滅著斷。審如是者何復限
制。弟子縁覺不在聖例。益使我等九萬二千
人悉皆六通倍生狐疑。又聞佛言。我法曠大
亦無邊涯。不計吾我有著衆生。若當爾者。如
來今日於清淨法界則有闕也。爾時世尊告
目連曰。善哉善哉。族姓子。乃能於如來前
宣暢此門。我今問汝。汝當一一報我。目連
對曰。如是世尊。云何目連行有報乎。目連
白佛言。世尊。行有報也。又問目連。何者是
行報耶。目連白佛言。隨其縁對。善有善報
惡有惡報。佛復問云何目連。善有善報惡有
惡報。目連白佛言。三塗八難拷掠搒笞是謂
惡報。泥洹永寂無復生滅是謂善報。佛復問
目連。云何族姓子。今日本無如來爲獲報不
乎。目連對曰。不也世尊。佛問目連。云何族
姓子。如今如來至眞等正覺。身黄金色衆相
具足。爲是何報。目連白佛言。如來相好形質
之報。非泥洹報也。佛問目連。汝體泥洹耶。
云何知善有善報。是泥洹報乎。目連白佛言。
一切諸法皆悉假號非有眞實。所謂泥洹。泥
洹者亦假號耳。故説泥洹須善有善也。爾
時世尊告目連曰。如來於汝則無行也。亦是
假號非有眞實。汝欲求無上等正覺者。於如
來所則無行也。亦是假號。於假號法中欲分
別有行無行者。此則不然。爾時世尊説此假
號法。有九億衆生發弘誓意。願樂欲逮有行
無行菩薩瓔珞。復有無量衆生得總持法門。
復有三億衆生諸漏盡意解得阿羅漢。爾時
尊者賓頭盧。復從座起前白佛言。我亦堪任
説菩薩瓔珞有行無行。令善男子善女人得
修行之。世尊告曰。善哉善哉族姓子。若能
説者今正是時。爾時賓頭盧白佛言。世尊。若
善男子善女人。於初禪地。分別五陰惡露不
淨。於中思惟無可貪著。是謂有行。若入定
意觀無所有虚而非眞。觀他人身亦復如是。
斯謂無行。復次世尊。若善男子善女人。現
身臭處不淨流出。是謂有行。深觀本末知之
爲空。是謂無行。復次世尊。善男子善女人。於
二禪地具足四行。是謂有行。知二禪地盡歸
於空。是謂無行。復次世尊。若善男子善女
人。自能開悟教衆生類。去離淨心起不淨想。
是謂有行。解了淨想本無所有。是謂無行。復
次世尊。若善男子善女人。思惟三禪淨除塵
勞。不自稱歎有所成辦。是謂有行。不見塵
勞成不成者。是謂無行。復次世尊。若善男
子善女人。在四禪地思惟五陰繋意不忘。是
謂有行。分別四禪永無苦樂諸縛結著。是
謂無行。如是善男子善女人。菩薩摩訶薩寂
觀瓔珞有行無行。爾時尊者賓頭盧。説此
法已還復本座。是時尊者大迦旃延。即從座
起禮世尊足。前白佛言。我今堪任於如來
前説有行無行。使衆生類得修行之。若善男
子善女人。於十六聖行不起狐疑者。是謂有
行。思惟縛著本性自無。亦無十六聖行之
名。是謂無行。迦旃延復白佛言。若善男子
善女人。拔斷三毒婬怒癡法。察彼衆生心中
所念。有無明心無無明心。有愛欲心無愛欲
心。有恚害心無恚害心。悉能分別而無錯謬。
是謂有行。若善男子善女人。觀知三毒本無
所有。不見生者不見滅者虚寂無形。是謂無
行。迦旃延子復白佛言。若善男子善女人。於
結使聚皆令畢竟。亦不更造興起塵勞。是謂
有行。不於結使見有畢竟不畢竟者。亦不興
造生塵勞患。是謂無行。如是善男子善女人。
菩薩瓔珞有行無行。迦旃延子於佛前説此
有行無行已。起禮佛足還復本座。爾時尊者
離越即從座起。前禮佛足白佛言。世尊。我
亦堪任説菩薩瓔珞有行無行。佛告離越。堪
任説者便可説之。離越白佛言。世尊。若善
男子善女人。於無生法越度生死。不見有度
者。是謂有行。淪泥洹空寂然無形不有衆生
想。是謂無行。復次世尊。若善男子善女人。
得賢聖律受諸果證修十二法。是謂有行。若
觀一切法本由縁聚散。知盡不生更不受證。
是謂無行。復次善男子善女人。諸佛世尊常
所説法。苦習盡道賢聖寶藏。進取泥洹無
起滅法。是謂有行。不見賢聖道品之法及泥
洹道。是謂無行。如是善男子善女人。菩薩瓔
珞有行無行。是時尊者須菩提復從座起。前
禮佛足白佛言。若有善男子善女人。從本無
行至一切智。觀了無形而不可見。是謂有
行。不見本無出生諸法。菩薩瓔珞亦復如是。
不見菩薩瓔珞亦不見非菩薩瓔珞。是謂無
行。爾時世尊問須菩提。云何族姓子。汝以
何等議而作斯言。此是菩薩瓔珞。此非菩
薩瓔珞。須菩提白佛言。世尊。若善男子善
女人。於究竟法不生斷滅興計常想。是謂菩
薩有行瓔珞。若善男子善女人。於本無法中
諸法悉空。内空外空不起滅空。無所生空道
空泥洹空。一切諸法皆空如空。是謂菩薩無
行瓔珞。須菩提復白佛言。世尊。若善男子
善女人。得空定淨意者。於賢聖法律具足
一切諸法窠窟。從須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛。上至如來至眞等正覺。莊嚴具
足泥洹之路。是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞。若
復善男子善女人。修行五十五法虚空正要。
一一分別心不流馳皆歸於空。於空無法中
無生滅著斷。是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也。
尊者須菩提。説此空性有行無行菩薩瓔珞
時。有十三億發意菩薩。本從等意如來所初
建道心。自從是來中間懈怠。今聞長老須
菩提説諸法虚寂無生滅著斷。各還勵意悉
發無上正眞道意。進求本誓願欲成就菩薩
瓔珞有行無行爾時尊者邠耨文陀尼子。即
從座起前至佛所。頭面禮足長跪叉手白佛
言。世尊。若善男子善女人。思惟分別空行
法性。不於諸法生吾我心者。是謂有行。攝
意常定心如虚空不著三界。是謂無行。若善
男子善女人。講論諸法無生之心。金剛三昧
超越八地捨本習緒。是謂有行。若復善男子
善女人。得滅意度一意莊嚴瓔珞其身。進趣
無上正眞道意。不以成佛以爲快樂。雖在衆
生不爲勤勞。金剛之心不可沮壞。是謂菩薩
瓔珞有行無行。如此等九萬二千漏盡阿羅
漢。各各宣暢菩薩瓔珞有行無行也
菩薩瓔珞經卷第


菩薩瓔珞經卷第九一名現在報
  姚秦*涼州沙*門竺佛*念譯
  有受品第二十五
是時勇進菩薩白佛言。世尊。今聞如來説甚
深法諸賢聖律所入之門。其有聞知了此法
者。亦不見著亦不見脱。於空無法而無所損。
不見諸法有所從來有所從去。若善男子善
女人。深觀此法無所從來無所從去。爾乃明
達名爲解脱。一切諸法各各別異。其所言見
悉各離散無有合偶。復於諸法不生想念。而
有所成。亦復不念有解脱者。所觀諸法亦不
有内亦不有外。亦無有遠亦無有近。得慧菩
薩深了本無。其知是者去貢高心不生憍慢。
是爲善男子善女人於諸善法而得解脱。便
得住於無生滅地。其所住者不見有住。復於
諸法住無所住。亦於諸法見無所見。是謂善
男子善女人正其性行不念非邪。其作正見
者。便於内性觀了色相。亦無有色亦不見色
而有色也。何以故。知一切法觀空無形。知
其本空如色無有色。於一切法亦不有受亦
不無受。是謂善男子善女人。於一切法而得
解脱。是時勇進菩薩。説此有受品時。有十
三億衆生。聞此法已皆得不起柔順法忍。異
口同音各稱斯言。今日勇進菩薩大士離於
諸著。亦使我等成辦此法。我等仁者當以此
法教授餘人如我無異。悉得解脱畢無所著。
爾時世尊告勇進菩薩曰。夫泥洹心亦不在
内亦不在外。亦復不在兩中間。止有受菩薩
無生滅處。諸菩薩心道等無二亦無若干。道
心適等無若干者於一切人必有平等無二之
心。是謂菩薩。故名曰等而無差別。是時坐
中有五百天子。聞如來平等之法有受無受。
諸塵垢盡得法眼淨。復有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷五百餘衆。皆得須陀洹道。復有無
央數天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅眞陀
羅摩休勒人及非人。志趣大乘。皆發無上平
等道意
  *菩薩瓔珞經無著品第二十六
是時世尊。告四部衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷及諸菩薩摩訶薩天龍鬼神八部之衆。
若有菩薩摩訶薩。欲逮一切智。欲上菩薩位。
欲得金剛三昧。欲得降伏魔官屬者。欲逮一
切諸法門總持者。欲離此彼處者。欲莊嚴佛
樹者。是善男子善女人。當習如來無著之行。
復次善男子善女人。欲得淨佛國土教化衆
生。從一佛國至一佛國。承事禮敬諸佛世尊
者。當學如來無著之行。若有善男子善女人。
欲得如來奇特之法甚尊重者。若有衆生不
於三界受色陰形。欲離五患不處五道。如斯
等善男子善女人。常當修習如來無著之行。
佛復告。善男子善女人。吾般泥洹後正法漸
衰。多有衆生倚託法服。貪小利養詐發道
心。虧損正法無清淨意。如斯等人不信三
至賢之行。雖在我衆離我甚遠。若復善
男子善女人。修習如來無著之行。雖在凡夫
未上菩薩位。執心牢固不捨道意。如斯等人。
正使處在億百千萬由延之外猶去我近。何
以故。此善男子善女人。修習如來無著行
故。爾時有菩薩名曰明觀。即從座起頭面
禮足。前白佛言。世尊。云何名爲如來至眞
無著之行。唯願世尊。一一分別令諸會者各
得開解。佛告明觀菩薩曰。我今問汝汝當報
我。云何族姓子。汝何以故號明觀乎。用色
耶用痛想行識乎。因身耶因名乎。用何等故
號明觀耶。是時明觀菩薩白佛言。世尊。觀
色非色亦非有色。色性自空亦不有色。我色
彼色本無所有。色空本空色性自空。諸法自
然復無自然。諸法然熾本無自然。觀色無
生亦不見生。生自無生況當有色。但爲衆生
癡心所潤。不能自悟遂致苦惱。墜墮生死流
轉五道。身死名滅復更受身。如來大聖無
所染著。知所從來離諸縛著。衆行根元悉歸
於空。痛想行識亦復如是。觀識非識亦非有
識。識性自空亦不有識。我識彼識本無所有。
識空本空識性自空。諸法自然復無自然。諸
法*然熾本無自然。觀識無生亦不見生。生
自無生況當有識。但爲衆生癡心所潤。不能
自悟遂致苦惱。墜墮生死流轉五道。身死名
滅復更受形。如來大聖無所染著。知所從來
離諸縛著。衆行根元悉歸於空。無著衆行亦
復如是。自致無上正眞道意。何況善男子善
女人。聞則信解於佛法衆。斯乃名曰無著之
行。是時明觀菩薩復白佛言。若使善男子善
女人聞如來無著之行。便於是中發菩薩心。
雖有是念亦不供養諸佛世尊。斯於如來無
著之行而有耗減。若復善男子善女人。意欲
懈怠不復堪樂修無著行。能自剋責念無著
行。一念之頃而不忘失。便得發無上至眞
道意。何況篤信而奉行乎。若善男子善女人。
得如來金剛三昧。發弘誓心不可沮壞。斯皆
由如來無著聖行而得成就。若復善男子善
女人。得三昧王三昧名曰奮迅勇。若菩薩摩
訶薩得此三昧者。便能降伏諸魔官屬。此善
男子善女人。皆由無著聖行而有成辦。若復
善男子善女人得信空法無量聖行。修四意
止念念成就。分別内外空寂無形。斯皆出於
如來無著聖賢之行。若善男子善女人。得四
神足心識自由。坐臥經行而無罣礙。遊至十
方無量世界。禮事供養諸佛世尊。斯亦復是
如來無著聖賢之行。若善男子善女人及菩
薩摩訶薩。獲四意斷至十八法三十七品。莊
嚴佛土成衆相好。八種音聲過于梵天。其有
衆生聞佛音響得解脱者。斯亦復是如來無
著聖賢之行。若復善男子善女人。一一思
惟空無相願。不復染著興是非想。縁此三觀
當成無上正眞道意。斯亦復是如來無著聖
賢之行。若有善男子善女人。從無數諸佛世
尊受菩薩別。當成無上正眞道意。畢志牢
固終不中退。亦不爲衆魔所能沮壞。斯亦復
是如來無著聖賢之行。爾時明觀菩薩説是
如來無著聖賢行時。有八十四億衆生之類。
願樂欲求如來無著聖賢之行。復有無數之
衆。求於親近明觀菩薩以爲師宗。復有無量
衆生各生斯念。今日明觀菩薩摩訶薩。久如
當成無上正眞道意。爾時世尊知衆會心各
生此念。便告明觀菩薩曰。汝今以能宣暢如
來無著之行。如來聖慧不可窮盡。却後無數
阿僧祇劫。上方去此五十恒河沙數諸佛刹
土。佛名無垢如來至眞等正覺。純有一乘教
化衆生。不聞縁覺弟子之名。汝當作佛號曰
明觀如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解
無上士道法御天人師號佛世尊。汝當作佛
其號如是。爾時衆會一切衆生。見如來授明
觀菩薩決。或有衆生覺知者不覺知者。爾
時世尊觀察人心各懷狐疑。佛知其意便告
明觀菩薩曰。如來至眞等正覺在大衆中授
菩薩決。有覺知者不覺知者。有八因縁。云
何爲八。善男子善女人得如來決當成無上
平等正覺。一切衆人無能知者。是謂如來授
衆生決。己身自覺餘人不知。復次明觀。若
有善男子善女人。在大衆中爲如來所見授
決。餘人盡見己不覺知。是謂如來授衆生決
餘人盡見己不覺知。復次明觀菩薩摩訶薩。
若有善男子善女人。爲諸佛世尊所見授決。
汝當成佛其號如是。己知受決餘人亦見。是
謂如來授衆生決己自覺知餘人亦見。復次
明觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。在大
衆中爲如來所見授決。自不覺知餘人亦不
知。是謂如來授衆生決自不覺知餘人亦不
知。佛復告明觀菩薩。若有善男子善女人。在
大衆中受如來決。然此受決之人乃在
行不近如來。近如來者自謂*受我決。是謂
如來授衆生決遠者覺知近者不覺。復次明
觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。在大衆
中爲如來所見授決。近如來者便自覺知。今
日如來而授我決。遠如來者復自稱説。如來
今日授我等決然此衆生未應受決。是謂如
授衆生決近者覺知遠者不覺。佛復告明
觀菩薩摩訶薩。若有善男子善女人。爲諸佛
世尊所見授決。當成佛時其號如是。近者不
覺遠亦不知。是謂如來授衆生決遠近衆生
皆不覺知。佛復告明觀菩薩。若有善男子善
女人。在大衆中爲如來所見授決。近者亦覺
遠者亦知餘人不見。是謂如來八因縁法。授
衆生決近者亦覺遠者亦知餘人不見。爾時
世尊。告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩
薩摩訶薩天龍鬼神*乾沓和阿須倫迦留羅
眞陀羅摩休勒人及非人。汝等頗見明觀菩
薩受記*別乎。對曰非也世尊。佛復告族姓子。
若有菩薩摩訶薩受如來決。初發道心受*別
不同。今此明觀菩薩受如來決己自覺知餘
人不覺。如此等人未獲如來四無所畏。發心
自誓未廣及衆生。亦復未得善權方便。是故
受決己自覺知餘者不覺。佛復告族姓子。若
有善男子善女人受如來決。衆人盡見自不
覺知。如此等人發意弘普廣及衆生。得四無
畏發心曠大。有善權方便教化衆生。是故受
決餘者盡覺己不自知。佛復告族姓子。若有
善男子善女人受如來決。己身自知餘者亦
見。如此等人在七住地分別空觀。不計衆生
有染著想。初發道心不生此念。我後成佛度
爾所衆生。不度爾所衆生。心如虚空不可沮
壞。以獲如來四無所畏。得空觀三昧善權方
便。是故受決己身自知餘者亦見。佛復告族
姓子。若有善男子善女人受如來決。己身不
覺餘者不知。如斯等人未在七住不退轉地。
雖有善權方便信樂三尊供養承事諸佛世
尊。然未得如來無著之行。未能淨佛國土教
化衆生。是故受決自不覺知餘者不見。佛復
告族姓子。若善男子善女人受如來決。遠者
得決近者不得。如此等人彌勒身是。何以故。
此善男子善女人諸根具足。不捨如來無著
之行。是故受決遠者自覺近者不知。佛復告
族姓子。若善男子善女人受如來決。近者覺
知遠者不見。亦非衆會所能測度。如此等人
在菩薩位。未能演説賢聖之行。今師子膺菩
薩是也。衆相具足不捨法本。於無想法中不
壞法性。是故受決近者覺知遠者不見。亦非
衆會所能測度。佛復告族姓子。若善男子善
女人如來授決。近者亦知遠者亦見。如此等
人衆行具足。行不思議無量佛事。超生死海
至無爲岸。何以故。此善男子善女人諸根
具足。不捨如來無著之行。遍遊十方無量世
界。作不思議顯佛神徳。今柔順菩薩是也。是
故近者亦知遠者亦見。佛復告族姓子。若善
男子善女人受如來決。近者不知遠者不見。
如此等人衆行未具未得善權方便。雖復去
離五欲之中。未能備悉如來法藏。今等行菩
薩是也。佛復告族姓子。若有菩薩摩訶薩。奉
持修習八因縁法。我今視之如己無異。亦爲
十方諸佛世尊所見擁護。爾時釋提桓因。即
從座起前至佛所。頭面禮足在一面立。須臾
之頃前至佛所。長跪叉手白佛言。世尊。我
名拘翼號天帝釋。唯願世尊。聽所啓白。佛
言。善哉善哉。拘翼。有所疑難今正是時。釋
提桓因白佛言。世尊。若有善男子善女人。興
顯如來無著之行。具足授決八因縁法。我等
諸天當護此善男子善女人。至竟成就終不
中退墮於羅漢辟支佛道。爾時釋提桓因。即
於佛前而歎頌曰
    本無無所著 永離諸惡趣
    云何如來今 授決有高下
    昔從無數劫 功勳不可量
    積功累衆徳 一切衆相具
    如來諸法本 無生滅著斷
    尊今已授決 論説高下相
    得定不起思 生滅無所有
    諸法如幻化 名號不眞實
    知本所從來 願樂無生法
    演説三達智 從限至無限
    今爲天帝釋 縛解諸結盡
    願尊見記*別 久如逮正覺
爾時世尊。以偈報釋提桓因曰
    汝今天帝釋 功徳衆行至
    乃從無數世 積徳光明尊
    今爲天帝身 經大小劫數
    三十六成敗 不捨本要誓
    千佛兄弟過 無復賢劫名
    中間永曠絶 二十四中劫
    後乃有佛出 十力無所畏
    清淨徳普尊 刹土名普忍
    彼佛極長壽 在世壽七劫
    教化已周訖 永寂取滅度
    遺法在世化 亦復經七劫
    漸漸法沒盡 不聞三尊名
    中間復逈絶 當復經五劫
    汝於彼刹土 當紹如來位
    我今授汝決 本無如來印
    號名無著尊 三界最第一
    獨歩無等侶 説法無窮盡
    當化阿僧祇 無量衆生類
爾時釋提桓因。聞如來已見授決。頭面禮足
遶佛三匝還復故座。是時弊魔波旬。心自念
言。今日如來至眞等正覺。教化衆生轉無
法輪。以善權方便將導一切諸不及者。衆菩
薩等神通大智。皆得授決不退轉地。此賢聖
等我則不疑。今釋提桓因在我部界爲我所
使。先爲如來所見授決。如我今日心離魔行。
不在榮冀愛欲之中。何故如來不授我決爾
時世尊。知魔波旬心中所念。便告目犍連。
汝能堪任於如來前説諸菩薩摩訶薩受記
*別乎。是時目連承佛威神。即從座起前白
佛言。我能堪任説菩薩摩訶薩受決之法。佛
告目連。堪任説者今正是時。目連白佛。若
有菩薩摩訶薩於諸空法生染著心。便自貢
高輕蔑前學。如此等善男子善女人在凡夫
地。不應稱爲菩薩。不應受決得如來號。目
連復白佛言。若有善男子善女人。見人受決
便生増上心。我今豪貴斯人卑賤。如此等善
男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應
受決得如來號。目連復白佛言。若善男子善
女人。得佛明慧分別三觀空無相願。便爲如
來所見授決。然有衆生見此人受決便生憎
嫉心。如來何爲先授此決。如此等善男子善
女人。在凡夫地不當稱爲菩薩。不應受決得
如來號。是時目連復白佛言。若有善男子善
女人。得佛神足四無所畏。遊諸空界轉於法
輪。善權方便無所罣礙。所演法教皆有所
益。便爲如來所見授決。然有衆生得世俗智
辯才第一。知古明今三世通達。内自思惟而
生此念。我所苞攬無事不貫。如來何爲不
授我決。今乃返更授此人決。如此等善男子
善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決
得如來號。目連復白佛言。若有善男子善女
人。得無生法忍四等具足。遊至十方無量世
界。本從此佛而發道心。更從異佛受其記
*別然有衆生内自生念。此非我衆非我徒
類。如來何爲先授此決不授我*別。如此等
善男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不
應受決得如來號。目連復白佛言。若有善男
子善女人。轉無上法輪。六通變化無所觸
礙。權詐巧便攝取衆生。此菩薩摩訶薩。便
爲如來所見授決。復有衆生在三毒等分愛
心未盡。未能適化承事諸佛。内自狐疑而生
是念。今觀此人如有所辦。爲是如來威力
所感。爲此善男子審有此化。於彼此中生猶
豫想。如此等善男子善女人。在凡夫地不應
稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目連復
白佛言。世尊。若有善男子善女人。生在龍
中發菩薩心。衆行具足無所缺漏。便爲如來
所見授決。或有衆生内自思惟。我得人身諸
根具足。明達正法六情完具。如來何爲不授
我決。今乃返更授此龍決。如此等善男子善
女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得
如來號。是時目連復白佛言。若有善男子善
女人。已得天身發菩薩心。斷諸縛著無所戀
慕。捨己榮位遠離五樂。閉塞六情修清淨法。
離世八法不墮十惡。便爲如來所見受決。
然有衆生内自生念。今觀此天衆行未足。未
捨此形復於人身。何爲如來而授此決不授
我別。如此等善男子善女人。在凡夫地不
應稱爲菩薩。不應受決得如來號。是時目
連復白佛言。或有衆生受地獄形。以佛神力
往授其決。如我昔日爲佛所遣授提婆達兜
決。然有衆生内自生念。受地獄形苦痛無量。
&T055114;湯燒煮死而更生刀山劍樹爐炭鐵輪。火
車熾風銅柱碓臼。於中受苦痛毒無量。當爾
之時何有道心。如來今日返更授決得如來
號。然我等已得人身不授我決。如此等善
男子善女人。在凡夫地不應稱爲菩薩。不應
受決得如來號。是時目連復白佛言。若有
善男子善女人。生餓鬼中受餓鬼形。善見菩
薩父像。舍利弗祖。善施長者母。受形苦惱
如泰山咽如細鍼。咽長千丈而有千鬲。一
鬲千節。雖得漿水化爲膿血。眼如深井如
千丈崖。然受苦痛不可稱量。爲餓火所燒
求死不得。然佛世尊以大慈悲。即遣舍利弗
各授其決令發道心。然有衆生内自生念。餓
鬼苦惱無量。飢寒苦毒不可稱計。然今如來
返授彼決不授我決。如此等善男子善女人。
在凡夫地不應稱爲菩薩。不應受決得如來
號。爾時世尊告目連曰。善哉善哉族姓子。堪
任宣暢菩薩受決無礙之行。眞佛之子非思
欲生。爾時弊魔波旬内自生念。咄我所行將
不謬乎。今聞尊者大目揵連所説。不爲諸
人正爲我耳。是時波旬即從坐起。除去貢高
捨憍慢心。前至佛所頭面禮足前白佛言。世
尊。我今愚惑久處邪見未識眞道。今釋提桓
因爲我所統。如來今日先授其決。我即興意
生是非心。唯願世尊。受我悔過消滅欲本不
著榮冀。佛告弊魔波旬。汝今座上見彌勒菩
薩不乎。波旬白佛。唯然世尊。佛告波旬。此
彌勒菩薩。當授汝決得菩薩號
  *菩薩瓔珞經淨智除垢品第二十七
東方去此三十七*恒河沙數。有佛土名曰華
嚴。佛名一意如來至眞等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。
彼佛如來遣一菩薩。名曰淨一切地。具衆行
本定意不亂。三昧正受無所罣礙。佛所住處
皆悉履行。不染法界去吾我想。即從座起偏
露右臂。右膝著地長跪叉手。前白佛言。欲
有所問。若見聽者敢有所陳。佛言。善哉善
哉族姓子。欲問如來所懷疑者。今正是時。淨
一切地菩薩白佛言。世尊。云何善男子善女
人。供養諸佛無諸佛想。於諸法本亦復如是。
雖度衆生無衆生念。行菩薩道不失本意。具
足諸願徳行充滿。受決心淨不離明慧。爾時
世尊。告淨一切地菩薩曰。若有善男子善女
人。分別思惟大乘行本不可思議深奧之藏。
先當習學定意正受。除亂想行。然後乃具六
度無極。自觀身空觀他人心亦復如是。若善
男子善女人。入等定三昧心不動轉。悉能分
別一切衆行。云何善男子善女人。入定三昧。
於一切法思惟分別無有錯謬。於是族姓子。
若有菩薩摩訶薩。立根得力逮不退轉。便能
入定自觀身本。本所從來一一分別悉知起
滅。來不知所從來。去不知所從去。此善男子
善女人從定意起復入外身定意。一一分別衆
生之類。復見無量諸佛刹土。有受形者不受
形者。或時善男子善女人。復更入定觀内外
身。彼身我身發趣有異身行共同。如我所觀。
趣大乘者不捨衆生。求縁覺者亦不求清淨
於佛土。弟子學者承聲受教離於三有。是謂
内外觀定身行共同發趣有異。佛復告淨一切
地曰。若有善男子善女人。入此等定正受三
昧。悉使無量世界盡從化教。從化得度隨意
所樂。恣其心意遊於百千三昧。於中攝意而
不錯亂。是謂善男子善女人趣大乘者不捨
衆生。佛復告淨一切地菩薩。若有善男子善
女人入一身定。便能觀察衆生心本。有婬怒
癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。此善男子
善女人。從一身定起復入衆多身定。觀衆生
類有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。
爾時世尊。復告淨一切地菩薩。若有善男子
善女人入無形觀三昧。遍觀衆生心識所念
衆生若干所念不同。復有三昧名觀衆生心。
菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察人道衆
生。遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。
隨其本行而度脱之。佛復告族姓子。復有定
意知閲叉心。菩薩摩訶薩得此三昧者。遍觀
閲叉心識所念有婬怒癡無婬怒癡。隨其本
行而度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復
有定意知諸龍心。菩薩得此定意者。便能
觀察龍道衆生心識所念。遍知十方無量世
界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。
佛復告淨一切地曰。復有定意知阿須倫心。
菩薩摩訶薩得此定意者。便能觀察須倫
所念。遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒
癡。隨其本行而度脱之。佛復告族姓子。復
有定意知諸天心。菩薩得此定意者。便能觀
察天道衆生心。遍知十方無量世界有婬怒
癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告族
姓子。復有定意知梵天心。菩薩摩訶薩得此
定意。便能觀察淨志天*心。遍知十方無量
世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱
之。佛復告族姓子。復有定意知欲界衆生心。
菩薩摩訶薩得此定意。便能觀察欲界衆生。
遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨
其本行而度脱之。佛復告族姓子。復有定意
知地獄心。菩薩摩訶薩得此定意者。便能
觀察地獄衆*生。遍觀十方無量世界有婬怒
癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告族
姓子。復有定意知弗于逮衆生心。菩薩摩訶
薩得此定意者。便能觀察弗于逮衆*生。遍
知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其
本行而度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復
有定意知閻浮地衆生心。菩薩摩訶薩得此
定意者。便能觀察閻浮地衆*生。遍知十方
無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而
度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意
知瞿耶尼衆生心。菩薩得此定意者。便能觀
察瞿耶尼衆生心意。遍知十方無量世界有
婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛
告淨一切地菩薩曰。復有定意知欝單曰衆
生心中所念。菩薩得此定意。便能觀察欝單
*曰衆生心。遍知十方無量世界有婬怒癡無
婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告淨一切
地菩薩曰。復有定意知一四天下衆生心中
所念。菩薩得此定意者。便能觀察一四天下
衆生心中所念。遍知十方無量世界有婬怒
癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告淨
一切地菩薩曰。復有定意知二四天下衆生
心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察二四
天下衆生心中所念。遍知十方無量世界有
婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復
告淨一切地菩薩曰。復有定意知三四天下
衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察
三四天下衆生心中所念。遍知十方無量世
界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。
佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知四四
天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能
觀察四四天下衆生心中所念。遍知十方無
量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度
脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知
五四天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。
便能觀察五四天下衆生心中所念。遍知十
方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行
而度脱之
佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知六四
天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能
觀察六四天下衆生心中所念。遍知十方無
量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度
脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知
七四天下衆生心中所念。菩薩得此定意者。
便能觀察七四天下衆生心中所念。遍知十
方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行
而度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定
意知八四天下衆生心中所念。菩薩得此定
意者。便能觀察八四天下衆生心中所念。遍
知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其
本行而度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復
有定意知九四天下衆生心中所念。菩薩得
此定意者。便能觀察九四天下衆生心中所
念。遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。
隨其本行而度脱之佛復告淨一切地菩薩
曰。復有定意知十四天下衆生心中所念。菩薩
得此定意者。便能觀察十四天下衆生心中所
念。遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。
隨其本行而度脱之。佛復告淨一切地菩薩
曰。復有定意知百四天下衆生心中所念。菩
薩得此定意者。便能觀察百四天下衆生心
中所念。遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬
怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告淨一切地
菩薩曰。復有定意知千四天下衆生心中所念。
菩薩得此定意者。便能觀察千四天下衆生
心中所念。遍觀十方無量世界有婬怒癡無
婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告淨一切
地菩薩曰。復有定意知萬四天下衆生心中
所念。菩薩得此定意者。便能觀察萬四天下
衆生心中所念。遍觀十方無量世界有婬怒癡
無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛復告淨一
切地菩薩曰。復有定意知億萬四天下衆生
心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察億萬
四天下衆生心中所念。遍知十方無量世界
有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱之。佛
復告淨一切地菩薩曰。復有定意知一佛國
衆生心中所念。菩薩得此定意者。便能觀察
知一佛境界衆生心中所念。遍知十方無量
世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而度脱
之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意知十
佛刹土衆生心中所念。菩薩得此定意者。便
能觀察十佛刹土衆生心中所念。遍觀十方
無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而
度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有定意
知百佛刹土衆生心中所念。菩薩得此定意
者。便能觀察百佛刹土衆生心中所念。遍觀
十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨其本
行而度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。復有
定意知萬佛刹土衆生心中所念。菩薩得此
定意者。便能觀察萬佛刹土衆生心中所念。
遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡。隨
其本行而度脱之。佛復告淨一切地菩薩曰。
復有定意知億佛刹土衆生心中所念。菩薩
得此定意者。便能觀察億佛刹土衆生心中
所念。遍觀十方無量世界有婬怒癡無婬怒
癡隨其本行而度脱之。如是菩薩摩訶薩。於
此定意。盡得具足諸三昧王
佛復告淨一切地菩薩曰。若有善男子善女
人。奉持修習此法門者。便獲如來衆相具足。
爾時世尊。告淨一切地菩薩曰。若有善男子
善女人。得此三昧定意者。有善權方便教化
衆生。復有十事得功徳業。云何爲十。一者
口氣清淨人多信用。二者不失本意不譏彼
受。三者善明算數知六十四變。四者分別空
無形相法。五者知當來法解脱無縁。六者於
現在法念成證法。七者憶過去行知以無相。
八者於無相法本無自然。九者起滅自然不
著三世。十者菩薩定意不失次第。是謂菩薩
摩訶薩入定三昧。便能觀察億佛刹土衆生
心中所念有婬怒癡無婬怒癡。隨其本行而
度脱之
  *菩薩瓔珞經無斷品第二十八
佛復告等行菩薩。若有善男子善女人。從
初發意發菩薩心。修行五法不懷怯弱。云何
五法。一者勸進前人不捨道心。二者分別法
界不毀法性。三者一意清淨無他異想。四者
行權方便度未度者。五者得三十二業定意
不亂。是謂等行菩薩摩訶薩從初發意守菩
薩心。修此五法不捨道意。佛復告等行菩薩
曰。若有善男子善女人初發道心復有五事。
云何爲五。一者分別三世不離空無。二者淨
己國土育養衆生。三者分別眼識不受外入。
四者神足神通念則在前。五者現在衆智而
自瓔珞。是謂等行菩薩摩訶薩。從初發意修
此五法。而得成就無有疑難。進前成佛不懷
怯弱。佛復告等行菩薩。若善男子善女人發
菩薩心。當行五法而自瓔珞。云何爲五。於是
族姓子。若菩薩初發道心入等定意。能令十
方天下盡爲七寶。二者使己國土衆生斷婬
怒癡三者己成佛時修三空慧。四者莊嚴一
相不離慧根。五者行六神通不自稱記。是謂
善男子善女人從初發意行菩薩道。行此五
法而自瓔珞。佛復告等行菩薩。若有善男子
善女人從初發意行菩薩道。復有五法。云何
爲五。一者思惟如來無形相法。二者諸佛要
誓不違本性。三者自識本命知所從來。四者
不計我人壽命離五苦難。五者法本自爾不
見起滅。是謂善男子善女人修此五法而自
瓔珞。佛復告等行菩薩。若有善男子善女人
從初發意行菩薩道。當行五法不可思議。云
何爲五。一者諸佛神徳不可思議。二者諸佛
篋藏不可思議。三者行果受報不可思議。
四者諸佛刹土不可思議。五者演布道教不
可思議。是謂善男子善女人初發道心修此
五行不可思議。乃至成佛而自瓔珞。爾時世
尊。在於大衆而説此偈
    諸佛不思議 宣暢道亦然
    思惟衆生本 本末不可覩
    執四聖諦炬 照彼無明根
    常思無有常 念除結縛病
    劫數無有窮 無盡非有盡
    但爲衆生惑 欲知本無心
    夫欲學在先 聞受深奧法
    亦非二乘行 所能用測度
    佛本自計誓 蠲除五道淵
    行盡由等心 故號人中尊
    佛慧無邊崖 神智無有量
    不以身苦本 永除三世難
    諸佛瓔珞法 自覺無師
    心定如虚空 常想樂想縁
    吾從無數劫 入定不離空
    一意成一道 故號人中尊
    復於無數劫 承事諸世尊
    盡生逮無著 自致最正覺
    諸佛在世化 正法修道樂
    能淨諸佛國 不染三有樂
爾時世尊説此偈已。復告等行菩薩。若有善
男子善女人奉持修習五不思議深奧法者。
十方諸佛悉來擁護。不爲衆魔所能得便。佛
復告等行菩薩。若善男子善女人從初發意
行菩薩心。當行五法不可思議。云何爲五。
一者以己定意遍施衆生盡在佛處而不退
轉。二者不猗三道而受果證。三者無量法海
皆現在前。四者衆相法門具足智辯。五者
分身教化得六度慧。是謂族姓子從初發意
行菩薩心。行此五法不可思議。便能具足如
來衆行。佛復告等行菩薩。若有善男子善女
人思惟分別五苦法本。云何爲五。一者分別
原不生識著。二者思百八痛無有苦樂。三
者永斷衆想不興亂意。四者解十二因縁本
無此行。五者識神無形不可究盡。是謂等行
菩薩若善男子善女人分別思惟五苦法本
者。親近佛藏不離賢聖衆道之*原。佛告等
行菩薩。若善男子善女人從初發意修菩薩
心。復有五法不可窮盡。云何爲五。一者無
數功勳不可窮盡。二者八十四智不可窮盡。
三者如來法慧不可窮盡。四者諸法要定不
可窮盡。五者八種音響不可窮盡。是謂等行
菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心。
修此五法不可窮盡。便能具足如來之法。爾
時世尊復告等行菩薩。若善男子善女人從
初發意修菩薩心。修行六度不可思議法。
云何爲六。於是善男子善女人。不惜身命
隨前所索不逆人意。於中具足施度無極。雖
具施度攝持戒人不毀戒性。見暴逆者勸令
忍辱。若人懈怠勸令精進。或有衆生著六十
二見。心意錯亂不識虚無泥洹大道。攝彼衆
生一意禪定除去亂想不生二見。或有衆生
永在闇冥懷愚癡心。以權方便攝彼衆生令
見慧明。佛復告等行菩薩。若有善男子善女
人從初發意修菩薩心。於一度中便當具足
六度無極。云何於一度中便能具足六度無
極。或有衆生一心持戒不毀戒性。於持戒中
具足布施。不譏彼受常行忍辱。若有衆生見
毀辱者。不興亂想無瞋怒心。日夜精懃無懈
怠心。雖持禁戒定意不亂。於戒性中不毀於
禪。演布智慧除愚闇心。是謂菩薩在戒度無
極。便能具足六度無極。佛復告等行菩薩。若
有善男子善女人。從初發意修菩薩心。得忍
度無極。降伏心意不念貢高。於忍度無極。復
當具足六度之法。不捨忍心而行布施。雖有
所施不起想著。於中具足戒性之法。若人撃
打不起亂想自攝心意。具足修習忍度無極。
具足定意不毀禪法。於忍度中具足禪行。若
復善男子善女人已得忍度。分別五陰成敗所
起。思惟三毒知從癡愛。以道慧觀察永無所
生。是謂善男子善女人於忍度中具足六度
之法。佛復告等行菩薩。若有善男子善女人
從初發意修菩薩心。於禪定中復當具足六
度無極。攝取衆生除去亂想。云何菩薩於禪
定中具足六度。於是善男子善女人。觀空身
相不見起滅。定心不亂而行布施。不見衆生
及以財寳。亦不生心。今我所施後獲大報。莊
嚴佛土本無清淨。便能具足智度無極。佛復
告等行菩薩。若有善男子善女人從初發意
修菩薩心。於智度無極具足六度。云何善男
子善女人。於智度無極具足六度。於是善男
子善女人。已能修習智度無極。分別無想無
他異行。一一分別名身句身。攝意持戒不毀
戒性。若人毀辱不懷憂慼。是謂於智具足戒
性。若復善男子善女人。於智度無極修行忍
辱。心如虚空不受穢惡。是謂於智度無極得
忍辱心。佛復告等行菩薩。若善男子善女人
得智度無極。攝意精進去懈怠心。分別眼界
不可思議。見懈怠者勸令精進。是謂於智度
無極具足精進。佛復告等行菩薩。若有善男
子善女人得智度無極。無極禪定心不分散。
一意一念經百千劫。攝意自伏。於三十六度
皆悉分別。是謂等行菩薩摩訶薩衆行根*原。
爾時世尊。與等行菩薩説是語時。有無量衆
生本發心趣於縁覺。今皆迴意發於無上正
眞之道。復有無數諸天世人。得盡信之行不
離大乘
菩薩瓔珞經卷第九


菩薩瓔珞經卷第十一名現在報
  姚秦涼州沙門竺佛念譯
  賢聖集品第二十九
爾時審諦菩薩即從坐起。白佛言。世尊。我
亦堪任宣暢六度清淨之行。佛告審諦菩薩。
若堪任者於如來前便可説之。爾時審諦菩
薩白佛言。世尊。若有菩薩摩訶薩修習六度
清淨之法。兼修八門諸佛禁法。此善男子
善女人。於六度法具足清淨之行。淨意菩薩
白佛言。若有善男子善女人。欲禮十方諸佛
世尊。承受正教修習奉行。如此等善男子善
女人。於六度法清淨具足。那羅延菩薩前白
佛言。若有善男子善女人。斷諸結使不生染
汚。於六度法清淨具足。淨法界菩薩白佛言。
若有善男子善女人。解自然法性不毀道門。
於六度法清淨具足。善解幻菩薩白佛言。若
有善男子善女人。分別八法除去榮辱。於六
度法清淨具足。過量菩薩白佛言。若有善男
子善女人。在大衆中轉無上法輪。攝身口意
無他異念。於六度法清淨具足。法藏菩薩白
佛言。解四空定無我人想。思惟法界不毀智
本。是謂六度清淨具足。心淨菩薩白佛言。若
有善男子善女人。攝眼根不興識想。耳鼻
身口意亦復如是。於六度法清淨具足師子
大將白佛言。衆生沈翳永處闇冥。布現慧光
使知道趣。於六度法清淨具足。時有菩薩名
曰慧眼。問文殊師利。云何菩薩摩訶薩攝身
口意不毀戒性。於六度清淨具足。是時文殊
師利報慧眼菩薩。諸菩薩摩訶薩解空無我
施無想報。於六度法清淨具足。慧眼菩薩又
問。云何族姓子。如來色身衆徳具足。三十
二相八十種好。身黄金色猶如金𧂐。爲是有
想報耶無想報
文殊師利報慧眼菩薩曰。如來色身是有想
報。如來法身是無想報。慧眼菩薩又問。施
去貪求内心清淨。除去想著乃獲大果。六度
之法非無想報。云何乃成法身之報。時文殊
師利。報慧眼菩薩曰。云何族姓子。如來色
身爲有耶爲無*耶。慧眼菩薩報曰。如族姓
子所説。如來色身是有報非無報。如我觀察
如來身者。亦非有報亦非無報。時文殊師利
復問。云何如來身亦非有報亦非無報。慧眼
答文殊師利曰。如來身者衆功徳具。妙色莊
觀無厭足。其見形者皆發無上正眞道意。
是謂色身之報。云何如來色身無報。於是族
姓子。如來在世教化終訖。潜神無爲終無變
易。一相無形不可沮壞。是謂如來色身無報
爾時文殊師利。復問慧眼菩薩曰。云何族姓
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev+100] [Prev] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [Next] [Next+100] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]