大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

佛説大摩里支菩薩經 (No. 1257_ 天息災譯 ) in Vol. 21

[First] [Prev] 278 279 280 281 282 283 284 285 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

摩里迦二合摩細娑嚩二合
於南方安此菩薩。身作金色如童女相。著青
天衣一切莊嚴。左手持無憂樹枝。右手持針
線。復誦安菩薩眞言
桉多里馱二合
曩摩細娑嚩二合
於西方安此菩薩。身作黄色如童女相。著青
天衣一切莊嚴。右手持無憂樹枝。左手執羂
索。復誦安菩薩眞言
祖摩細娑嚩二合
於北方安此菩薩。身如日初出之色如童女
相著青天衣一切莊嚴。手執弓箭。此四菩薩
如是安住
佛説大摩里支菩薩經卷第六佛説大摩里支菩薩經卷第七
 *西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
明教大師*臣天息災奉    詔譯 
復次於曼拏羅四角。安四菩薩
東南角安唵烏那野摩細娑嚩二合
賀菩薩
西南角安唵虞羅摩二合摩細娑嚩二合
賀菩

西北角安唵嚩曩摩細娑嚩二合
賀菩薩
東北角安唵支嚩囉摩細娑嚩二合
賀菩薩
如是菩薩各有三面。一是猪面各乘其猪。色
相莊嚴所執幖幟而無有別
復於外曼拏羅有四門。毎門有一菩薩。彼四
菩薩眞言曰
娑嚩二合
此是東門菩薩身白色
娑嚩二合
此是南門菩薩身黄色
娑嚩二合
此是西門菩薩身赤色
薩槎路三摩母里馱二合致娑嚩二合
此是北門菩薩身緑色各有二臂守護曼拏
羅。又於四角亦有四菩薩。東南角安金剛鉤
菩薩眞
嚩多隷娑嚩二合
此菩薩如童女相。作紅色一切莊嚴。亦有一
猪面三目手持針線。西南角安金剛索菩薩
眞言曰
嚩那隷娑嚩二合
此菩薩亦如童女相。身金色一切莊嚴。左手
持無憂樹枝。右手持針線。能斷一切惡者。
西北角安金剛鎖菩薩眞言曰
嚩囉隷娑縛二合
此菩薩亦童女相。身白色一切莊嚴。右手持
無憂樹枝。左手持羂索。能成就一切事。東北
角安金剛鈴菩薩眞言曰
嚩囉賀目契娑嚩二合
此菩薩亦童女相。身紅色一切莊嚴。手持弓
箭能作一切衆生敬愛。此等菩薩各具三面。
一是猪面各具三眼。乘猪而立如舞蹈相。復
次外曼拏羅四方四隅。各有一菩薩而守護
之。東方菩薩眞言曰
摩賀支嚩囉摩細娑嚩二合
如是菩薩如童女相。身色如雲乘猪。有三面
各三目一作猪面二臂。右手持金剛鉤。左手
持金剛索。口出利牙見者恐怖。東南方菩薩
眞相曰
嚩囉賀目契
如是菩薩色相幖幟。悉同東方菩薩。南方菩
薩眞言曰
播那訖囉二合摩細娑嚩二合
如是菩薩亦如童女相。身黄色一切莊嚴。三
面各三目。一猪面二臂。左手持金剛杵。右手
持無憂樹枝。西南方菩薩眞言曰
嚩囉羅娑嚩二合
如是菩薩身相幖幟。悉同南方菩薩。西方菩
薩眞言曰
摩波囉訖囉二合摩細娑嚩二合
如是菩薩亦如童女相。身黄色三面。一猪面
二臂。手持弓箭。西北方菩薩眞言曰
嚩那羅娑嚩二合
如是菩薩身相幖幟。悉同西方菩薩。北方菩
薩眞言曰
烏里摩二合摩細娑嚩二合
如是菩薩亦如童女相。身緑色一切莊嚴。著
青天衣手持針線。東北方菩薩眞言曰
嚩囉隷娑嚩二合
如是菩薩身相幖幟。悉同北方菩薩。此八大
菩薩各有一猪面。群猪圍繞身相相似。具大
勢力擁護曼拏羅。能施成就法。若持誦者依
儀作觀。而欲所求皆得圓滿。復想曼拏羅出
一切光明。其光微妙入金剛杵内。變成摩里
支菩薩。身如閻浮檀金色。放大光明著青天
衣。頂戴寶塔足乘大猪。六臂三面。正面金色
端嚴微笑。左面猪相黒色醜惡。口現利牙出
舌顰眉。作大忿怒見者怕怖。右面白色如天
秋月。左手持弓線無憂樹枝。右手持箭針金
剛杵。如是想已。曼拏羅中一切賢聖依位擁
護。禁縛惡者不令得便。安住衆生皆獲快樂。
即時阿闍梨結金剛鉤印。誦眞言請召賢聖。
此印以二頭指背相鉤。二小指亦背相鉤。手
背緊相著竪印當胸。誦此眞言
&MT01386;吽鑁斛鉢囉二合嚩里多二合
請召賢聖已獻閼伽。水以手捧椀即誦此眞

里支阿里建二合鉢囉二合底蹉娑
二合
次誦動樂眞言
里支嚩儞焔二合鉢囉二合底蹉娑
二合
復結摩里支印誦此眞言
里支曀呬曳二合引呬尾迦悉多
二合
迦里沙二合
誦此眞言已。即結曼拏羅三昧印。以二手合
掌。指頭少開。以二大指捻中指如環相。結跏
趺坐安印臍上誦此眞言
里支阿怛囉二合散儞呬覩彌
嚩阿努囉訖多二合
彌婆嚩酥覩瑟喩二合
婆嚩酥布瑟喩二合婆嚩薩里嚩二合
地彌鉢囉二合野蹉
誦此眞言時。以前印復安心上頸上額上頂
上。即時受灌頂。用結此印。以二大指屈入掌
中。指頭相對。以二中指按其上。餘指如金
剛。合掌安自頂上。觀想毘盧遮那佛身眞金
色。結毘盧印知在頂上。誦此眞言
僕欠阿鼻詵左𤚥
復以二手作金剛縛。以二中指相合竪直。此
名金剛波羅蜜印。誦此眞言
嚩日囉薩怛嚩二合
復以二中指微曲如寶形。此名寶波羅蜜印。
誦此眞言
嚩日囉二合囉怛曩二合怛覽二合
復以二中指作如蓮華葉相。此名法波羅蜜
印。誦此眞言
嚩日囉二合達里摩二合呬里二合
復以二中指相纒二大指亦爾。此名羯磨波
羅蜜印。誦此眞言
嚩日囉二合羯里摩二合
誦此眞言已。阿闍梨言我今灌頂。如是以印
安額上頂後右耳左耳。次誦阿閼佛眞言作
觸地印。寶生佛眞言作施願印。無量光佛眞
言作入定印。不空成就佛眞言作無畏印。復
誦忿怒眞言
捺囉二合
以二手各作金剛拳。令頭指少屈。安心上項
上復胸上額上。如繋華鬘以爲擁護。復用二
手兩邊彈指。即指掌作歡喜相。誦此歡喜眞

二合嚩日囉二合覩瑟也二合
復想阿字變成月輪。輪有惡字變成羯磨金
剛杵。即結羯磨印誦此眞言
嚩日囉二合薩怛嚩二合僧誐囉二合賀嚩
日囉二合囉怛曩二合摩努多覽嚩日囉二合
里摩二合誐野乃嚩日囉二合羯里摩二合迦魯
婆嚩
以二手作金剛拳。誦金剛嬉戲眞言
嚩日囉二合吽唵嚩日囉二合
羅吽
嚩日囉二合詣帝吽唵嚩日囉二合涅里
二合帝曳二合
嚩日囉二合補瑟閉二合
吽唵嚩日囉二合
度閉
嚩日囉二合禰閉吽唵嚩日囉二合
復誦内外供養眞言
阿迦目欠薩里嚩二合達里摩二合
儞也二合
努怛半二合曩怛嚩二合
復作觀想。想自心上出一月輪。輪上有眞言
如華鬘相。各有光明如輪内然燈。及曼拏羅
一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦。獻
閼伽水誦閼伽眞言。獻飮食等五種供養誦
本眞言。如是訖已左手執鈴。誦鈴眞言
嚩日囉二合建致囉拏多鉢囉二合拏多三
鉢囉二合引囉拏多沒馱刹怛囉二合鉢囉二合
里儞鉢囉二合惹拏二合囉彌多曩
婆嚩二合嚩日囉二合馱囉訖里二合
嚩覩灑尼吽吽吽
誦此眞言已。復用右手擲金剛杵。誦此眞

薩里嚩二合怛他誐多悉地嚩日囉二合
三摩野底瑟姹二合曀沙怛鑁二合囉野
彌底呬呬呬呬吽
復誦讃歎五如來眞言曰
阿芻毘也二合嚩日囉二合摩賀惹拏二合
嚩日囉馱覩摩賀沒馱怛里二合曼拏羅怛
二合嚩日囉二合誐囉也三合沙嚩日囉
二合曩謨娑覩二合
吠魯左曩摩賀秫馱嚩日囉二合多摩賀
囉帝鉢囉二合訖里二合底鉢囉二合
二合囉達里摩二合
舍嚩日囉二合曩謨
娑覩二合帝囉怛曩二合惹酥儼鼻里也
佉嚩日囉二合
迦舍酥儞里摩二合羅娑嚩
嚩秫馱儞里隷二合
波婆玉呬也
曩謨娑覩二合
嚩日囉二合彌多摩賀惹儞里嚩二合
羅波二合佉嚩日里二合尼囉誐播囉彌多
鉢囉二合鉢多二合婆沙嚩日囉二合曩謨
二合
阿目佉嚩日囉二合僧沒馱薩里嚩二合
里布囉迦秫馱娑嚩二合嚩三部多嚩日
二合薩怛嚩二合曩謨娑覩二合
誦讃佛已。其阿闍梨發勇猛心如彼本尊。所
有飮食洗浴坐具臥具。及於經行一切之事。
皆依本尊祕密修習。從早辰日中日沒。如是
三時持誦。並結印相作供養已。復作觀想。至
第四時亦如是供養。即以此善所作功徳。迴
向實際及衆生界。隨意所求無不成就。即誦
發遣眞言
訖里二合嚩薩里嚩二合薩怛嚩二合
囉他二合悉地那怛嚩二合
野他努誐誐蹉
特鑁二合沒馱尾沙焔布曩誐摩曩

作發遣印。於自頂上散其印。復誦此眞言
里支
次誦百字眞言。作自擁護身口意。眞言曰
嚩日囉二合薩怛嚩二合三摩野摩努波
羅野嚩日囉二合薩怛嚩二合怛吠二合
努波底
瑟姹二合涅里二合婆嚩酥覩瑟喩二合
婆嚩阿努囉訖覩二合
婆嚩酥布
二合
婆嚩薩里嚩二合悉地彌鉢囉二合
野蹉薩里嚩二合羯里摩二合酥左彌喞多室
二合焔倶魯吽賀賀賀賀斛婆誐鑁薩里
二合怛他誐多嚩日囉二合門左
嚩日里二合婆嚩摩賀三摩野薩怛嚩二合

如是持誦依法軌儀。所欲所求一切成就
復有成就法。依前㡧像儀則。一一觀想已。復
想自心之上有一月輪。輪上有第十二微妙
梵字。於字頭上有日月二曜。出種種光明。其
光變成天人師。即獻供養。復想一切之法而
無有我。誦此眞言
娑嚩二合嚩秫*弟
誦眞言已復入三昧。唯有清淨實性眞空之
如。心境冥合離諸分別。復觀前梵字變成無
憂樹。於此樹上有甘露瓶。瓶有𤚥字化成摩
里支菩薩。依此相儀觀想自身。亦成摩里支
菩薩。深黄色亦如閻浮檀金色。或如日初出
之色。頂戴寶塔著紅天衣。耳環腕釧寶帶瓔
珞種種莊嚴。八臂三面三目。脣如曼度迦花
色放大光明。於寶塔内有毘盧遮那佛。戴無
憂華鬘。左手持羂索弓無*憂樹花枝及線。
右手持金剛杵針鉤箭。正面善相微笑。深黄
色或檀金色。眼相修長脣如朱色作大勇猛
相。左面猪容忿怒醜惡。利牙外現出舌顰眉
令人怕怖。右面深紅如蓮華寶色。出最上光
明慈顏和悦如童女相。手作毘盧印乘彼猪
車。立如舞蹈勢。菩薩下復有風輪。輪有賀
字。此字變成羅睺大曜如日月蝕。作觀想時
晝對日夜對月。彼毘盧佛有四菩薩四方圍
繞。東方菩薩眞言曰
里支嚩多隷嚩那隷嚩囉
嚩囉賀目契阿迦里沙二合&MT01386;娑嚩
如是此菩薩紅色著紅天衣。三面一猪。面各
三目四臂。左手持羂索無憂樹枝。右手持針
金剛鉤。意欲降伏皆得成就。南方菩薩眞言

里支嚩多隷嚩那隷嚩囉
嚩囉賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合
欠滿馱滿馱吽娑嚩二合
如是此菩薩身作黄色著黄天衣。左手持羂
索金剛杵。右手持無憂樹枝及針。縫惡者口
眼。西方菩薩眞言曰
里支嚩多隷嚩那隷嚩囉
目契薩里嚩二合努瑟吒二合娑旦二合
野鑁娑嚩二合
如是此菩薩衣服身色如前不異。右手持金
剛杵及針。左手持無憂樹枝及羂索。能禁縛
一切惡者。北方菩薩眞言曰
里支嚩多隷嚩那隷嚩囉
嚩囉賀目契薩里嚩二合薩怛鑁二合
舍摩曩野斛娑嚩二合
如是此菩薩衣色如先。身如初日之色。右手
持箭及金剛杵。左手持無憂樹枝及弓。敬愛
一切衆生。彼阿闍梨應如是觀想。彼四大菩
薩智慧神力難可度量。於曼拏羅請召時。用
金剛鉤印及本眞言。如前儀則。諸持誦阿闍
梨。若依摩里支成就法行。精進修習勇猛不
退無缺犯。如是衆生令得菩薩清淨大智
佛説大摩里支菩薩經卷第七


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 278 279 280 281 282 283 284 285 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]