大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "黃金爲地" : Including related character : 黄金爲地 黃金為地 黄金為地

40 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

大樓炭經 (No. 0023) 0294a28 - 0295c06: 露樓觀以水精琉璃爲蓋黄金爲地殿舍中柱圍四百八十里門高四千里以七寶作 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0257a19 - 0258c24: 如是莊嚴佛土所謂一切黄金爲地平正如掌饒諸天寶周遍其中令無瓦礫土石諸 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0091c24 - 0093c12: 我土地從下際以上淳以黄金爲地菩薩如是爲具足六波羅蜜疾近薩云然復次須 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0359a02 - 0359c03: 戸樞毘琉璃柱頗梨基栱黄金爲地白玉門戸馬瑙莊飾金爲閫扇毘琉璃樞白銀爲 [show] (1 hit)
佛説大乘無量壽莊嚴經 (No. 0363) 0321c09 - 0322b28: 山鐵圍山大鐵圍山唯以黄金爲地 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經 (No. 0366) 0347a07 - 0347a11: 利弗彼佛國土常作天樂黄金爲地晝夜六時天雨曼陀羅華其國衆生常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時還到 [show] (1 hit)
佛説觀佛三昧海經 (No. 0643) 0694a19 - 0694a28: 西方無量明佛國土清淨黄金爲地五百億寶色佛身光明重閣講堂寶樹行列寶師子座分身諸佛結加趺坐坐寶樹下寶幢幡中亦説念 [show] (1 hit)
諸法無行經 (No. 0650) 0752b26 - 0753a19: 國土名金焔明其國皆以黄金爲地其所説法亦以三乘度脱衆生其佛初會有八十百千萬億那由他聲聞弟子次第二會七十百千萬億 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0109a24 - 0109b10: 衆鳥以爲莊嚴阿修羅城黄金爲地處處多有摩尼寶珠珂貝嚴飾多衆婇女端正殊妙羅睺阿修羅王之所主領不相諍訟隨意憶念能有 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0179c03 - 0179c28: 成就赤蓮花寶以爲欄楯黄金爲地其琉璃殿長五由旬廣三由旬迦葉如來化所成就時天帝釋共諸天衆乘七寶階昇琉璃殿得見迦葉 [show] (1 hit)
攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀洛海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 (No. 1067) 0137c20 - 0137c20:    至第二院間 以黄金爲地     [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0302b06 - 0302c10: 過汝所見東方有國純以黄金爲地彼佛弟子皆是阿羅漢六通無礙復過是東方有國純以白銀爲地彼佛弟子皆學辟支佛道復過是東 [show] (1 hit)
佛説立世阿毘曇論 (No. 1644) 0179c20 - 0181a06: 由旬以金山城之所圍遶黄金爲地晝夜常明是欝單越地有四種徳一者平等二者 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0798b10 - 0800a12: 一乘文云娑婆世界純以黄金爲地人天充滿又云人衆見燒盡我淨土不毀能如是深觀是爲深信解相常住此本恒顯於本文云我成佛 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0320b29 - 0320c07: 經曰黄金爲地次釋第四檀金飾地也即形貌圓淨故佛地論云無量壽佛所遊行地處處莊嚴希有按諸經多以金爲地體諸寶間錯而中 [show] (1 hit)
阿彌陀經通賛疏 (No. 1758) 0339c18 - 0339c25: 經云黄金爲地 賛曰第四地布黄金心無穢種地感黄金柔軟自然高低隨歩觀經云其地由如日宮懸處虚空其地柔軟下足即凹擧足 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經疏 (No. 1759) 0348a10 - 0350b15: 常住天樂故二寶地功徳黄金爲地故三雨華功徳六時雨華故如論頌曰金地作天 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經義疏 (No. 1761) 0356b29 - 0363c12: 樂故知彼土天樂非一二黄金爲地者準觀經彼國皆瑠璃地以黄金繩雜厠問錯兼 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經要解 (No. 1762) 0368a22 - 0368b19: 利弗彼佛國土常作天樂黄金爲地晝夜六時雨天曼陀羅華其土衆生常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時還到 [show] (2 hits)
樂邦文類 (No. 1969A) 0177b21 - 0178a28: 滿以是爲可厭極樂世界黄金爲地行樹參空樓聳七珍華敷四色以是爲可忻蓋以初心入道忍力未淳須託淨縁以爲増上何則娑婆國 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0182a09 - 0182a19: 歸命發願者衆苦皆脱離黄金爲地或瑠璃晝夜六時天華飛樓閣幢旛千萬兮遍空界寶林珠網音樂兮微風吹莊嚴美妙不思議土無日 [show] (1 hit)
龍舒増廣淨土文 (No. 1970) 0283c29 - 0284c07: 爲可厭又非以極樂世界黄金爲地行樹參空樓聳七珍華敷四色直爲可忻蓋以初心入道忍力未淳須託淨縁以爲増上何則娑婆國土 [show] (1 hit)
淨土或問 (No. 1972) 0297c06 - 0298a03: 土石諸山穢惡充滿彼則黄金爲地寶樹參天樓聳七珍花敷四色此則雙林已滅龍華未來彼則無量壽尊現在説法此則觀音勢至徒仰 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0323b11 - 0324a21: 一百餘院院院皆有寶塔黄金爲地華臺玉樹充滿其中照入寺之講堂見文殊在西普賢在東皆踞師子高座照於二菩薩前作禮問曰末 [show] (1 hit)
轉經行道願往生淨土法事讃 (No. 1979) 0432a01 - 0432a05: 利弗彼佛國土常作天樂黄金爲地晝夜六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十萬億佛即以食時還到 [show] (1 hit)
轉經行道願往生淨土法事讃 (No. 1979) 0432a07 - 0432a13: 實是精天樂音聲常遍滿黄金爲地間奇珍晝夜六時華自散法音常説自然聞彼國衆生更無事衣裓盛華詣十方一一親承修供養塵勞 [show] (1 hit)
明覺禪師語録/附、明州雪竇山資聖寺第六租明覺大師塔銘(呂夏卿) (No. 1996) 0679b10 - 0679b12: 上堂云黄金爲地白銀爲壁釋迦老子不合向者裏屙師以拄杖撥一下云看看落爾諸人頭上 [show] (1 hit)
萬善同歸集 (No. 2017) 0967a25 - 0968b06: 陵空樂九四蓮華香樂十黄金爲地樂十一八音常奏樂十二晝夜雨華樂十三清晨策勵樂十四嚴持妙華樂十五供養他方樂十六經行 [show] (1 hit)
淨土往生傳 (No. 2071) 0121b17 - 0122b01: 一百餘院院院皆有寶塔黄金爲地華臺玉樹充滿其中照入寺之講堂見文殊在西普賢在東皆據師子高座説法之音歴歴在耳文殊左 [show] (1 hit)
三寶感應要略録 (No. 2084) 0829c12 - 0830a07: 博莊嚴淨土以衆寶莊嚴黄金爲地金繩界道宮殿樓閣重重無盡諸天童子遊止其中聲聞菩薩海會衆圍繞世尊而爲説法爾時沙門在 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.