大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "總持法" : Including related character : 総持法

127 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

別譯雜阿含經 (No. 0100) 0391a14 - 0391a14:  應當施於僧 能總持法者   [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0084a02 - 0084b22: 衆會又問何謂世尊佛心總持法乎世尊告曰今次第説無垢離垢造一切義皆已 [show] (2 hits)
生經 (No. 0154) 0085a25 - 0085c17: 無所妨廢善哉世尊願説總持法印爲四輩衆令皆得擁護使得安隱唯佛加哀普及人民令得安隱於是世尊爲是神呪應時欣笑阿難 [show] (1 hit)
生經 (No. 0154) 0085c25 - 0086b20: 踰而得皆立皆入諸佛諸總持法廣大聖覺是等所入殊特如此無所罣礙身之所入亦皆如此諸佛眷屬棄捐諸瑕諸佛之法而不可獲 [show] (1 hit)
佛説普曜經 (No. 0186) 0486c11 - 0487c24: 法眼道御法門具足佛眼總持法門奉行諸佛之所頒宣辯才法門所可敷演悦衆生心順忍法門順化諸法不起法忍法門輙得更決不 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0063a07 - 0063a26: 轉堅住無上正眞之道逮總持法得大辯才常讃歎不退轉法輪供養無數百千諸 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0125c03 - 0125c14: 供養因是逮致了一切音總持法要是正法華無上經典學中要者經卷本有八十姟百千億那術姟偈當一心思何所造作立佛像摸而 [show] (1 hit)
大乘方廣總持經 (No. 0275) 0379b10 - 0379c05: 白佛言世尊此大乘方廣總持法門過去無量諸佛如來應供正遍知已曾宣説惟願世尊今復敷演利益安樂無量人天能令佛法久住 [show] (2 hits)
大乘方廣總持經 (No. 0275) 0379c06 - 0380b29: 流通諸佛祕藏於此方廣總持法門受持讀誦深解義趣於彼世界八萬城中所有衆生隨其願樂廣爲宣説爾時有一大城名曰跋陀往 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0288c23 - 0293c03: 平等法菩薩出離法菩薩總持法得此法已受持讀誦分別解説無有厭足令無量衆生於佛法中發一切智相應心入眞實相於阿耨多 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0671b08 - 0673c20: 生心與諸衆生一切諸佛總持法藏常轉清淨不退法輪令諸衆生生大智慧入佛 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0884c26 - 0885a07: 尊願爲我等説此寶光明總持法門佛言善男子汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩彼爲汝説於是妙吉祥童子在如來前合十指爪 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0885a08 - 0885a25: 慈無量爲我説是寶光明總持法門佛言善男子汝今問此普賢菩薩摩訶薩必當爲汝説此法門善男子當知此菩薩摩訶薩智慧無量 [show] (2 hits)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0891a08 - 0891a17: 哉善哉汝今善説此寶光總持法門復次善男子彼諸衆生當得愛樂不可思議諸佛功徳一切智慧善男子若有衆生但聞此寶光總持 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0891a18 - 0891b14: 弗受佛教勅爲問此寶光總持法門承佛聖旨往彼梵王帝釋護世諸天到已作如是言寶光道場佛待汝來同時聽受此如是法今正是 [show] (4 hits)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0891b15 - 0891c16: 請汝爲於我等説此寶光總持法故于時妙吉祥童子語尊者舍利弗言此如來者 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0891c17 - 0892a11: 佛言尊者舍利弗是寶光總持法威徳力故舍利弗言世尊此寶光總持法門我今樂聞佛言尊者舍利弗汝當往詣請彼妙吉祥童子普 [show] (4 hits)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0892a12 - 0892a18: 持讀誦爲他解説此寶光總持法故妙吉祥言須菩提此總持法無生清淨如理受持離性離相非離言説非取非捨此法應如是受持爲 [show] (2 hits)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0892b01 - 0892b29: 衆生安樂世間説此寶光總持法故并此大會諸天及人皆得安樂利益即時世尊愍諸衆生以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言汝等今者 [show] (3 hits)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0892c11 - 0892c28: 薩作如是言佛子此寶光總持法門菩薩云何受持普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥如是説言善男子此寶光總持如法而説如理受持何故 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0893a07 - 0893b29: 當來世後五百歳彼寶光總持法王云何護持持經法師云何憐愍令得堅固于時妙吉祥童子從自法座安祥而起即白佛言世尊若有 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0894c27 - 0895a10: 摩訶薩云何當得此寶光總持法故佛言善男子菩薩摩訶薩於寶光總持當行一法云何爲一法謂於一切衆生不起殺意令得安樂普 [show] (2 hits)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0895a11 - 0896a07: 作是念言若有説此寶光總持法時我當往彼作其障難是時魔王以自業力自見猛火來燒其身恐怖無量退散而走阿難此法如是深 [show] (1 hit)
大方廣總持寶光明經 (No. 0299) 0903a15 - 0903a15: 一切隨類能了知 得妙總持法之力   [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 1010c09 - 1013a01: 現一切諸佛之法光曜執總持法使不忘失復次現諸智度具足菩薩衆行之本復 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 1023c07 - 1027b25: 平等無二爾時世尊説此總持法門時十二億那術人皆得盡信不起法忍復有無央衆生悉發無上正眞道意是時世尊告最勝曰菩薩 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 1036b17 - 1037c21: 是謂菩薩慧勇慧菩薩曰總持法門不見歸趣於無歸趣法是謂菩薩慧賢護菩薩曰名號虚詐不可護持愚戇凡夫謂爲眞實於中淨身 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0187c11 - 0187c11:   名眼清淨 總持法王 若有能持   [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0003a12 - 0003a17: 心安慰何等四法一者於總持法門志求修學二者常近善友威儀無缺三者求證甚深無生法忍四者精進修行持戒清淨如是四法令 [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0003a18 - 0003a18:   若人愛敬總持法 名聞遠響衆所歸   [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.