大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法門身" : Including related character : 法门身

103 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

佛説普曜經 (No. 0186) 0486c11 - 0487c24: 意斷法門捨不善本神足法門身心輕便信根法門不願他人進根法門善釋慧明意根法門善造道業定意法門解心諸脱智慧法門現 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0543c25 - 0545a27: 惡修一切善故四神足是法門身心輕利故信是法門非邪所引故精進是法門善 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0730a04 - 0730b08: 復聞如是不可思議廣大法門身心柔軟五體投地恭敬頂禮合掌念言我當右遶此比丘尼經於無數百千萬匝作是念時此比丘尼即 [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1089c25 - 1090a05: 針法門海不動法門智燈法門身口法門斷入一切煩惱法門堅意入法門淨意無礙法門善男子是名十智甚深入無畏行法王法門時 [show] (1 hit)
陀羅尼集經 (No. 0901) 0892c29 - 0893b02: 三業之罪勤修是等功徳法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0475c21 - 0477b03: 結已自分初中三先示己法門身二眉光加證三善財則得法門離垢者眼瞙盡故圓滿者淨智具故能見法也二得此三昧下明見用禮 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0526c28 - 0533c11: 二法身非坐而坐道場三法門身安坐萬行道場四幻化身安坐水月道場此四義便故來若正約威勢身略辯六類道場一遍一切同類 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0134c26 - 0143c07: 湛然安住名坐道場疏三法門身等者即淨名經光嚴童子章云佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼問 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0623b06 - 0632a16: 物恩徳三成三身者般若法門身法身是法性身解脱爲應化身作用解脱亦解脱 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0740a21 - 0741a16: 經即不然一念頓證法界法門身心性相本唯法體施爲運用動寂任眞運無作智即是佛也爲一切佛應如是無長無短始終畢竟法皆 [show] (1 hit)
無量壽經義疏 (No. 1746) 0117c11 - 0119c01: 不會天世位乃至心淨開法門身子卓然毛竪汝有好師應有好法當爲我説説祇 [show] (1 hit)
佛説觀無量壽經疏 (No. 1750) 0186c18 - 0188c21: 相好身得相似相應念佛法門身得相似相應念實相身得相似相應相似者二物相類如鍮似金若瓜比瓠猶火先煖渉海初平水性至 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏妙宗鈔 (No. 1751) 0201c26 - 0205a16: 假即相好身覺諸法空即法門身覺諸法中即實相身如此論之其義宛爾更於一 [show] (2 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0772b21 - 0778b21: 此光是佛所放於佛平等法門身中現阿含光名爲放矣佛光常定王今始見是以言放二辨光實性是光無根乃至非白三明光相爲度 [show] (1 hit)
金光明經文句記 (No. 1786) 0117a05 - 0125b10: 身及他受用同爲應身次法門身即今所列種種法門義當報身乃自受用也三實 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0641b19 - 0646a03: 祕釋者諸於一一善知識法門身眞實相中心住於縁不生妄想戲論是等持義如入阿字門一念法界是毘盧遮那三昧於法蓮花印一 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛經疏 (No. 1796) 0646a04 - 0648a29: 種種類形皆是如來一種法門身是故悉名爲佛此等一切諸佛各於本所流通法門自説彼三昧道若現世天身者則説彼天三昧道若 [show] (1 hit)
金剛般若論會釋 (No. 1816) 0750a01 - 0750a10: 彼苦行亦是苦果云何此法門身果報福勝不感生死諸苦果耶下文意説前捨身命不能忍苦故感劣福爲法捨身乃能忍苦故感勝福 [show] (1 hit)
大乘義章 (No. 1851) 0837c10 - 0844c15: 章中具廣分別今略辨之法門身者如世陰陽五行等法亦如一切衆生體識心雖 [show] (2 hits)
慈悲道場懺法 (No. 1909) 0966c06 - 0966c13: 意斷法門捨不善本神足法門身心輕便信根法門不願退根進根法門不捨善軛念根法門善造道業定根法門攝心正道慧根法門觀 [show] (1 hit)
摩訶止觀 (No. 1911) 0016b09 - 0021b08: 身有三種一者色身二者法門身三者實相身若息化論歸者色身歸解脱法門身 [show] (3 hits)
摩訶止觀 (No. 1911) 0021b16 - 0028b04: 有三種色身通一止一觀法門身通一止一觀實相身通一止一觀其義可見也若信三徳絶大不思議通義既明須信止觀絶大不思議 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0400c23 - 0410c09: 雜業借念二佛者謂色身法門身雜中有惡當用念色雜中有善當念法門聞慧者 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0567a07 - 0572c04: 道場法身非坐而坐道場法門身安坐萬行道場幻化身安坐水月道場智身者即 [show] (2 hits)
宗鏡録 (No. 2016) 0661c05 - 0667a14: 經即不然一念頓證法界法門身心性相本唯法體施爲運用動寂皆平任無作智 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0909c22 - 0910a27: 相者身有三種一色身二法門身三實相身若息化論歸者色身歸解脱法門身歸般若實相身歸法身復次三法非三非一不可思議所 [show] (3 hits)
法華經開題 (No. 2190) 0181b08 - 0181c16: 種身則觀自在王之一種法門身若以觀自在爲首則大日尊亦名爲觀自在以此尊爲首則具三十七尊及無量佛刹微塵身大日則觀 [show] (1 hit)
法華經祕釋 (No. 2191) 0185c20 - 0186c13: 經法部法智印法曼荼羅法門身法菩薩法性語密等義pu Da rika者譯云蓮華卽表蓮華部蓮華門蓮華智蓮華三昧手 [show] (1 hit)
法華經祕釋 (No. 2191) 0188b21 - 0189a24: 身則或觀自在王之一種法門身或無量或兩部諸尊法身若以觀自在爲首則大日尊亦名爲觀自在以此尊爲首則具三十六尊及無 [show] (1 hit)
金剛般若波羅蜜經開題 (No. 2201) 0002c10 - 0002c21: 羅蜜亦是三昧耶身萬行法門身各具三昧耶身各持標幟住波羅蜜形故波羅蜜形者所謂入定相耳經者亦是三昧耶身五色修多羅 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.