大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "法界法門" : Including related character : 法堺法門 法界法门 法堺法门

110 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0397c14 - 0397c25: 門慧眼天於入普門觀察法界法門而得自在不轉愛天於轉一切衆生處處受生法門而得自在善慧光天於入一切世間境界不可思議 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0401c17 - 0401c29: 月天子於調伏衆生普照法界法門而得自在耀華天於普觀攝一切諸法境界法門而得自在勝光莊嚴天於諸衆生心海境界皆悉令轉 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0404a09 - 0404a19: 其身自在充滿無量無邊法界法門一切菩薩種種方便廣分別法入一切智方便法門爾時普賢菩薩遍觀一切大衆以偈頌曰 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0485a06 - 0485c01: 法門成就清淨慧眼普觀法界法門智慧境界無量無邊無縛無著究竟如虚空法門如此世界兜率天宮菩薩雲集一切世界諸四天下兜 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0639a06 - 0639b29: 出世法門一身充滿一切法界法門於一念中示現一切諸佛神力法門佛子是爲菩薩摩訶薩十種法門若菩薩摩訶薩住此法門則得如 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0665a03 - 0667a01: 爲此菩薩演説無量無邊法界法門是爲第十事示現處胎若菩薩摩訶薩住此法門則能示現菩薩十種微細趣何等爲十所謂菩薩摩訶 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0732a08 - 0733b11: 一切衆生法門分別一切法界法門究竟一切法海法門於一切世界盡未來劫出生菩薩行法門於一切世界盡未來劫住菩薩行法門往 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0670c06 - 0671a16: 一切諸佛變化身雲充滿法界法門名句以威神力能令一身普現十方一切刹海光明遍照諸佛世界法門名句以威神力能於一切諸境 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0088a09 - 0089c21: 一切無窮盡法復有分別法界法門菩薩得此法門者一一分別法界所興復有越境界法門菩薩得此法門者救護一切得至彼岸復有究 [show] (1 hit)
究竟一乘寶性論 (No. 1611) 0830c02 - 0831a03: 故以是義故依如是向説法界法門第一義諦説即世間法名爲涅槃以此二法不分別故以證不住世間涅槃故是故偈言 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0382b05 - 0388c13: 那説法徒衆充滿法界説法界法門二乘不聞不見皆其類也又以四句總貫衆經一始説小終説大如鹿園先説小後明大乘二初大後小 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0396c19 - 0405b28: 門如淨名不二法門華嚴法界法門等二者能通方便故爲方便作門有人言通相之功乃由乎一極故一爲方便之門級引之功顯彰於三 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0116c01 - 0119c10: 下文華鬘寶地香樹雲閣法界法門無非佛事如勝音菩薩及所坐蓮華即通人法教義行位因果理事總能發生勝解行故並爲教體准思 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0119c11 - 0120c24: 咎 八會因果以同法界法界法門略顯十事五對一教義相對擧此所説教法爲宗意顯所詮義理爲趣或反此以辨義深教勝故二理事 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0124b28 - 0125a11: 也由此大縁起法即無礙法界法門故有託事顯法門也由此融通自在今依此法上所辨時法亦隨此無礙自在故有十世門也由此法門 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0125a18 - 0125b25: 闕無流通三爲此經是稱法界法門説故總無流通問若爾何得便有序分答以有見聞通趣入故有始爲序以所入無極故無終流通如修 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0181c21 - 0184c11: 五辨知度生法之智謂知法界法門之智六所設法藥七應機差別説八明機入法謂非染識所識也九既非染識境云何令得知十既得知 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0217b09 - 0218b20: 解廣多故云無量又是稱法界法門七所解深勝故云最勝又與果法相應八令説時不慢不諂不懈不貪故云無垢九所得不忘故云不退 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0440b25 - 0441c03: 位所收即文殊普賢所現法界法門是也此因位中曲分有五則信等五位之法界也准攝可知二明能入准文亦二對前果位明諸菩薩頓 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0443a03 - 0450b14: 滿一切佛世界者此並稱法界法門成此供故是故或云滿虚空或云遍法界或遍一切刹或充衆生界皆無障礙參而不雜西方供中同名 [show] (3 hits)
華嚴經文義綱目 (No. 1734) 0496b27 - 0496c19: 獨園重閣講堂爲表所顯法界法門當體希奇功用濟物用依體起似閣重重成故託斯處也問從人向上次應先至四天王越彼而昇忉利 [show] (1 hit)
華嚴經文義綱目 (No. 1734) 0499b22 - 0500a11: 八會亦眉間放光者亦表法界法門普該證入故三光意者此諸放光略有四意一爲現相表法二驚起信心三照觸救苦四集衆遠召四光 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0591c07 - 0592c28: 等餘多門門不可盡量等法界法門難思第四廣顯難思文二先總顯多端二隨門別顯今初也擧娑婆爲首略顯十種差別多端準下結通 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0907c16 - 0915b28: 位所攝即文殊普賢所現法界法門是也因中曲有信等五位法界不同二明能入準文亦二對前果位明諸菩薩頓入法界對前因位寄顯 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0422b20 - 0430a25: 無二也又合境行二門以法界法門絶能所故平等法性唯一味故無境行之異也上開則多門合則無二開合無二總爲一大無障礙門言 [show] (1 hit)
大華嚴經略策 (No. 1737) 0702b06 - 0703a21: 室羅伐城逝多園林説入法界法門而第九會末歸菩提場則十會圓明頓彰玄極言爲佛獨説爲託他人者此經欲表諸佛齊説故於諸會 [show] (1 hit)
新譯華嚴經七處九會頌釋章 (No. 1738) 0711c09 - 0712c17: 獨園重閣講堂爲表所顯法界法門當體希奇功用濟物用依體起似閣重成仍託斯處也問曰晋朝經唯有八會何故唐經有九會耶答曰 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0736c12 - 0736c25: 初成正覺時爲大菩薩説法界法門時道理故更有餘同別意前判教分宗門中已説涅槃經是三乘中捨權就實相盡見性之門法華即是 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0740a21 - 0741a16: 大悲即具文殊普賢體用法界法門又如化佛所施因果教行定經三僧祇所有佛功徳總是修生百劫修相好業然燈得光明不殺得長壽 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0744c09 - 0746c20: 應如是知應如是信解爲法界法門圓無終始於一念中歳月晦明重重無盡一毫之内佛境衆生境色相無邊一成一切成一壞一切壞此 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.