大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "智法身" : Including related character :

295 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1052a12 - 1054b13: 阿素洛等無上佛法一切智法身分支節當知名爲精進菩薩若菩薩摩訶薩諸乞 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0201b29 - 0201b29: 國土業報身 種種聖人智法身     [show] (1 hit)
佛説十地經 (No. 0287) 0562c21 - 0562c21:     種種現身智法身 虚空身相皆平等     [show] (1 hit)
三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法 (No. 0905) 0909c07 - 0909c26: 輪種子神通自在之法名智法身亦名報身是即蓮花部曼荼羅也肺臟主魄魄形 [show] (1 hit)
三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法 (No. 0905) 0910a01 - 0910b25: 也即是應化身如來實是智法身火生曼荼羅也心主神其形如鳥爲南方火火主夏其色赤赤色從火生火從木生五陰中受陰心持火 [show] (1 hit)
三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法 (No. 0905) 0911a17 - 0912a27: 令知見此道示二種法身智法身佛住實相理爲自受用現三十七尊令一切入不 [show] (1 hit)
尊勝佛頂脩瑜伽法儀軌 (No. 0973) 0371c05 - 0371c06: 智是應身之義亦是後得智法身之義 [show] (1 hit)
尊勝佛頂脩瑜伽法儀軌 (No. 0973) 0371c09 - 0371c18: 以方便爲究竟即是後得智法身之義此明中胎五方安之其五智眞言印相以智定二羽外叉合掌爲拳直竪二火輪以二地輪亦合二 [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0558a25 - 0558c20: 邪定智邪業成故佛平等智法身徳故法平等智法無染故僧平等智無爲徳故是名爲九菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等爲十所謂 [show] (1 hit)
攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀洛海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 (No. 1067) 0129c18 - 0130a18: 是故有鉤索鎖鈴等入五智法身是故有五智賢瓶成蓮華自性身是故有四種蓮花成佛身受用身是故有如來等被甲變化身是故有 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞本業經 (No. 1485) 1015c22 - 1015c28: 身一切衆生善根感此實智法身故法身能現應無量法身所謂一切界國土身一切衆生身一切佛身一切菩薩身皆悉能現不可思議 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0856c14 - 0857a04: 使如來説法者爲即此證智法身有言教可説爲離此證智法身別有此言教可説也爲斷此疑故答於意云何汝謂如來有所説法耶此 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經般若理趣分述讃 (No. 1695) 0030b12 - 0036c27: 中九句初之一句總歎四智法身報身次有二句歎位尊徳廣次三句別歎三徳後三句別歎三神變欲令衆生聞佛功徳生勝歡喜殷重 [show] (1 hit)
般若波羅蜜多心經幽賛 (No. 1710) 0541c01 - 0542a12: 智所攝以智爲主名菩提智法身眞如名菩提斷如契經言菩提智菩提斷倶名菩提由此故知皆稱菩提假者名佛即總假者證得別法 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0482b18 - 0497b27: 道六道常法身名爲一切智法身常六道名爲一切種智任運知此二法名爲自然智此三不從師得稱無師智此之四智爲三世諸佛心 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0603x04 - 0603x04:  Footnote  心+(智法身)傍註<甲> [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0682a20 - 0682b29: 大涅槃般若能證二空之智法身即是所證二理解脱即是由智證理障盡所得假擇滅體如伊字三點涅槃亦爾由智證法身而得擇滅 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0717c10 - 0718a03: 二乘不然唯假擇滅無大智法身非諸聲聞縁覺等有大涅槃法唯一佛乘故一佛乘者依四種義如前已説論以與授記中六義配如前 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0569c15 - 0573b12: 歸理法身二智所現故屬智法身三當相並是功徳法故名爲法身其所依土則通性相淨穢無礙我此土淨而汝不見衆生見燒淨土不 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0694c06 - 0702a11: 薩盡謂離心意識唯依大智法身境故三者佛盡無障礙智是佛法故此是地前有三盡者一圓教普賢位融攝故二約金剛幢内徳位已 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0188b06 - 0191c26: 通自他受用二引法華成智法身土亦通性相智所現身者若大圓鏡智現自受用身平等性智現他受用身成所作智現變化身此三身 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0744c09 - 0746c20: 智慧爲初生故因初證本智法身能生佛家故普賢爲長子者爲依根本智起行行差別智治佛家法諸波羅蜜事自在故常以行門建佛 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0779b17 - 0780a06: 寶座爲明精進行爲嚴大智法身爲華瓔故明智行互嚴五堂榭樓閣階砌戸牖凡諸物像備體莊嚴者明如來以智隨行成禪波羅蜜門 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0787a12 - 0788c14: 乘從初發心住以如來大智法身性果普賢行果普周生死動寂均平理事普進以法界體用以治餘習法無前却故新等報不如三乘別 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0818c09 - 0819a12: 來至我所二大願大悲大智法身總名爲藏此光明常照曜十方法界善根衆生而能成就大菩提心大願大悲大智饒益衆生藏者故此 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0858b27 - 0859a28: 縁即以十住十行所得大智法身無著淨行起廣大願行處於生死以六波羅蜜以爲行首慈悲喜捨以爲處生死利物之縁是故即名爲 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0868a16 - 0869b16: 爲迴十住十行中大悲大智法身萬行功徳莊嚴自他滯障悲敬不眞知見不廣悲心不普心不廣大不稱無限法界將此迴向均治令等 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0914b15 - 0916b15: 門起無限大願門和融悲智法身使令均平等進故青蓮華者明於諸妙香無染也四十地初發心修長養大慈大悲増勝即以夜神婆珊 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0933c20 - 0934a21: 所及至佛果滿方明以理智法身但與行作無依之體達妄情之縁其行中所感功徳之相即屬普賢行成則普賢自行報生還令普賢自 [show] (2 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0936b01 - 0936b29: 口中光灌普賢口令其理智法身妙慧文殊師利共普賢菩薩自相問答如來出現所有境界方明自身理智妙慧普賢行海佛果進修始 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.