大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "於一切法而得自在" : Including related character : 扵一切法而得自在

36 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

生經 (No. 0154) 0084a02 - 0084b22: 聞所得如海逮不起法忍於一切法而得自在無所罣礙至解脱門如意具足於現在法於我法 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0944b03 - 0947b16: 外道欲示諸佛本願成就於一切法而得自在汝等可往供養菩薩大徳當知如是菩薩行深般 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0708b05 - 0711b07: 清淨無有垢穢如摩尼珠於一切法而得自在清淨梵行善男子菩薩摩訶薩修般若波羅蜜以 [show] (2 hits)
大乘理趣六波羅蜜多經 (No. 0261) 0901c16 - 0902a13: 惱障及所知障之所纒縛於一切法而得自在又此眼根能了一切諸法平等住眞解脱能知一切差別根性無能壞相於一刹那能見一切有情之類 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0505c06 - 0508c28: 衆生皆悉冠冕智慧天冠於一切法而得自在令一切衆生以智慧明珠而繋其頂一切世間無能見頂令一切衆生皆悉堪受敬心頂禮具足慧頂照 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0638b10 - 0638c25: 衆魔成最正覺轉正法輪於一切法而得自在示現大般涅槃而亦不捨大願大慈救護衆生是爲第六不可思議示現如來十力自在而亦不捨法界 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0649c04 - 0650b24: 礙無有是處何以故菩薩於一切法而得自在究竟彼岸修菩薩行安住菩提一切世間受生惑亂所不能亂若能惑亂無有是處乃至不見微畏之相 [show] (1 hit)
佛説如來興顯經 (No. 0291) 0616b24 - 0617b07: 所種不沒不生菩薩如是於一切法而得自在不終不始猶如虚空無有處所無能毀者於諸通 [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0635b04 - 0635c28: 有是所以者何菩薩大士於一切法而得自在無能制止所修道行其於十方無能犯者遵大勇猛處諸佛土棄捐衆惡而攝正願是八無畏菩薩不捨 [show] (1 hit)
最勝問菩薩十住除垢斷結經 (No. 0309) 0970b26 - 0970c27: 然者由其立根得神力故於一切法而得自在當習悔過未曾藏匿用無量施勸助功徳菩薩修學班宣道義奉習勤學大士之法其意牢固不捨弘誓 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0059c06 - 0062a21: 謙下如明月珠去冥衆濁於一切法而得自在積衆徳本猶如梵天天上第一往詣樹下降伏衆 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0063b26 - 0064c26: 三寶使不斷絶敷演大哀於一切法而得自在入于豪勢無窮之業若有衆生諸根淳熟悉能了是菩薩所行若諸根亂不知所趣菩薩適成如來道法 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0147a08 - 0150c28: 嫉妬亦無動搖智慧明照於一切法而得自在解了佛法是名菩薩不退轉也天子言文殊師利云何菩薩名爲一生文殊師利言天子菩薩若知一切 [show] (1 hit)
佛説無量壽經 (No. 0360) 0266b27 - 0266c22: 者何如來定慧究暢無極於一切法而得自在阿難諦聽今爲汝説對曰唯然願樂欲聞 [show] (1 hit)
佛説無量壽經 (No. 0360) 0269c02 - 0270b15: 之具如是等事超諸人天於一切法而得自在阿難白佛法藏菩薩爲已成佛而取滅度爲未成 [show] (1 hit)
佛説大阿彌陀經 (No. 0364) 0330c02 - 0330c22: 利復教化衆生修行六度於一切法而得自在了空無相無願無爲無生無滅軌範具足善根圓滿墮其生處在意所欲有無量寶藏自然發現以此施 [show] (1 hit)
等集衆徳三昧經 (No. 0381) 0984a13 - 0986b07: 梵天分別權宜清淨之行於一切法而得自在常當行慈究竟滅度行如終沒若有觸犯作與不 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0001a07 - 0001c14: 法輪調伏無量無邊衆生於一切法而得自在世尊逮得一切法中無礙智慧能善分別一切衆生諸根利鈍永斷一切煩惱習氣不待莊嚴了知諸法 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0184a20 - 0184b12: 等法善轉法輪度無量衆於一切法而得自在知衆生意盡其根源善爲衆生斷諸習氣雖爲佛事心無所作與大比丘六百萬人悉是如來法王之子 [show] (1 hit)
大哀經 (No. 0398) 0409a07 - 0409b11: 法輪爲極元首善宣開化於一切法而得自在所度無極明曉衆生志性所趣覩其諸根便度彼 [show] (1 hit)
大哀經 (No. 0398) 0413c04 - 0413c21: 法力成就寶身聖明屋宅於一切法而得自在入總持中分別解説剖判入門大神通慧入於微妙不退轉輪無能迴還導御一切諸定意乘入於一乘 [show] (1 hit)
寶女所問經 (No. 0399) 0452a25 - 0452b15: 法輪無限之首諦分別慧於一切法而得自在悉覩衆生心之諸根度于彼岸曉了方便斷除諸著邪業之行爲造佛事莫不篤信化令寂定與大比丘 [show] (1 hit)
寶女所問經 (No. 0399) 0463a10 - 0463a20: 佛道常不失意救念衆生於一切法而得自在善修三昧分別曉了法錠總持又如來尊悉念諸法未嘗忘失彼時則以未曾之行察覩一切衆生之類 [show] (1 hit)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0616a21 - 0616b19: 究竟云何菩薩不壞神通於一切法而得自在云何菩薩得住甚深佛法理趣一切聲聞及辟支佛所不能測云何菩薩入縁起善巧智遠離一切邊見 [show] (1 hit)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0622c27 - 0623a14: 男子云何菩薩不退神通於一切法而得自在善男子若有沙門或婆羅門不害身見起於神通彼還退失若時菩薩已害身見及能遠離六十二等一 [show] (2 hits)
持人菩薩經 (No. 0481) 0636a21 - 0636b26: 勤修如是像典疾逮曉了於一切法而得自在旋十方界無所不濟 [show] (1 hit)
大樹緊那羅王所問經 (No. 0625) 0372b11 - 0373c26: 於是寶住三昧菩薩聞已於一切法而得自在隨増長法爾時佛告大樹緊那羅王如是緊那羅王有於三昧名曰寶住汝今善聽善思念之吾今當説 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0301a08 - 0301a10: 地者證離中邊無復餘垢於一切法而得自在一刹那中普遍觀察一切有情獲得一切義利之相 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0518a16 - 0518a25: 境界善哉世尊如來自身於一切法而得自在惟願世尊應正遍知説此二法一切佛子及我己身亦願欲聞 [show] (1 hit)
大乘集菩薩學論 (No. 1636) 0098c08 - 0099a12: 縁則心得自在心自在故於一切法而得自在又法集經云謂若有法法無處所亦無方分即已自心是所尊法説名爲法是故我於自心謙敬建立極 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.