大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "婆羅門國" : Including related character : 婆羅門国 婆羅门國 婆羅门国 婆羅門囯 婆羅门囯

49 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0039a22 - 0042b19: 聖王壞此幢已以施沙門婆羅門國中貧者然後剃除鬚髮服三法衣出家修道修無 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0251c09 - 0252a05: 善男子爾時海濟婆羅門國大師語第二王子尼摸言善男子於此大施應當隨喜又汝所作善業爲一切衆生故發阿耨多羅三藐三菩提 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0274c17 - 0276b09: 善男子爾時海濟婆羅門國大師以彼願樂無垢華供養寶藏如來已白佛言唯願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記善男子時寶藏如來 [show] (2 hits)
法句譬喩經 (No. 0211) 0594a04 - 0594a26: 昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事異道九十六種王忽一日發於善心欲大布施如婆羅門法積七寶如山持用布施有來乞者聽令自 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經 (No. 0246) 0843b06 - 0843b26: 不孝父母不敬師長沙門婆羅門國王大臣不行正法由此諸惡有是難興大王般若波羅蜜多能出生一切諸佛法一切菩薩解脱法一切 [show] (1 hit)
虚空孕菩薩經 (No. 0408) 0673c23 - 0674a15: 刹利諸國王等爲諸惡行婆羅門國師惡行大臣惡行醫師等實是愚癡謂己大智有大才能多受封祿而彼人等修諸施行造衆福業彼諸 [show] (1 hit)
佛説七女經 (No. 0556) 0907c13 - 0908a19: 門言大善即與眷屬五百婆羅門國中復有五百女人倶相隨至佛所佛時爲無數千人説法各各前爲佛作禮却坐一面婆羅門前白佛言 [show] (1 hit)
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 (No. 1057A) 0086b09 - 0086b18: 上勝福徳之地以爲壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣説且論此漢地第一山居閑靜之處在山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器 [show] (1 hit)
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 (No. 1057B) 0092c13 - 0092c25: 上勝福徳之地以爲壇場婆羅門國別有擇地方法不能廣説且論漢地第一山居閑靜之處在山頂上有形勢處掘地去其石礫及瓦器惡 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0311c15 - 0312b22: 曼拏羅三昧耶能現沙門婆羅門國王王子后妃婇女大臣僚佐童男童女一切人民過現未來出世法生滅法善果法惡果法富貴相貧賤 [show] (2 hits)
佛説灌頂七萬二千神王護比丘呪經 (No. 1331) 0530b20 - 0530c20: 於汝行後爲汝設福沙門婆羅門國中孤老貧窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設福布施貧乏心大歡喜又語兒言我亦復請諸沙門設福 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0150c24 - 0151b18: 故汝福徳過人一切沙門婆羅門國王長者無不應來詣汝門者長者聞已此心便息後復作是念沙門瞿曇到此已久不來見我彼道必勝 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0298c06 - 0298c23: 持瞻視歡喜即便總命諸婆羅門國中所有解占相人知算計者令觀太子告言君等宜可瞻察我聞古仙作如是説具三十二大丈夫相者 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0533c15 - 0534b24: 王王子大臣長者居士若婆羅門國邑聚落饒財商主下至一切男女大小貧匱苦厄 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0489b02 - 0489b13: 不孝父母不敬師長沙門婆羅門國王大臣不行正法由是諸惡有是難興此即難因至下當悉從此第二明災難滅 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0514b10 - 0514c26: 不孝父母不敬師長沙門婆羅門國王大臣不行正法 解曰由贍部洲者擧其總也 [show] (1 hit)
倶舍論疏 (No. 1822) 0453a06 - 0455b18: 略有二理一以立正異故婆羅門國以建子立正此方先時以建寅立正建子四月即 [show] (1 hit)
肇論新疏 (No. 1860) 0213a26 - 0213b07: 竺或曰印土身毒即五印婆羅門國什公生龜茲以父鳩摩羅炎本南天竺人今從本稱盛徳如傳言象出易經略例言生於象象生於意今 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0197a26 - 0203a24: 更下亦知過去如云昔爲婆羅門國王爲我説法不肯信受致受斯苦又知由造其罪 [show] (1 hit)
大唐故三藏玄奘法師行状 (No. 2052) 0214c19 - 0219a05: 報云從京師來欲求法於婆羅門國人將上烽見校尉校尉深相責問法師具陳行意 [show] (1 hit)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0221c22 - 0223c26: 師之美云欲西來求法於婆羅門國以是西域諸城無不預發歡心嚴灑而待散會之 [show] (2 hits)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0224a01 - 0226a23: 涼州人説有僧玄奘欲向婆羅門國求法不答曰聞承奘師已東還何因到此法師引 [show] (2 hits)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0226b07 - 0230c25: 願少停息若差自送師到婆羅門國時更有一梵僧至爲誦呪患得漸除其後娶可賀 [show] (2 hits)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0245c25 - 0252b04: 兒逐商伴入朝陳已昔往婆羅門國求法今得還歸到于闐其表曰沙門玄奘言奘聞 [show] (1 hit)
宋高僧傳 (No. 2061) 0723a13 - 0725b08: 雪山之北是胡山之南名婆羅門國與胡絶書語不同從羯霜那國字源本二十餘言 [show] (1 hit)
景徳傳燈録 (No. 2076) 0458b08 - 0458b20: 師者西域南天竺國是大婆羅門國王第三之子也神慧疎朗聞皆曉悟志存摩訶衍道故捨素從緇紹隆聖種冥心虚寂通鑒世事内外倶 [show] (1 hit)
三寶感應要略録 (No. 2084) 0842c23 - 0843a02: 求大法發趣西方若不至婆羅門國終不東歸縱死中塗非所悔也誠重勞輕乘厄渉 [show] (1 hit)
大唐西域記 (No. 2087) 0875b16 - 0875b26: 成俗無云經界之別總謂婆羅門國[show] (1 hit)
釋迦方志 (No. 2088) 0950a28 - 0950c07: 然佛生遊履雪山以南名婆羅門國與胡隔絶書語不同故五天竺諸婆羅門書爲天書語爲天語謂劫初成梵天來下因味地肥便有人焉 [show] (1 hit)
釋迦方志 (No. 2088) 0968b14 - 0968b26: 又云波羅斯西一萬里極婆羅門國南一萬里又是婆羅門以今往度疑太遼遠從阿點北七百餘里至臂多勢羅國西印度周三千餘里都 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.