大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "不空三藏" : Including related character : 不空三蔵

394 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..14 --- [ keyword count ]


 

蘇婆呼童子請經 (No. 0895) 0730x04 - 0730x04:  Footnote  下+(與不空三藏妙臂經同本)<元> [show] (1 hit)
佛頂尊勝陀羅尼 (No. 0974B) 0385c20 - 0385c27: 善無畏三藏金剛智三藏不空三藏等所譯本及法崇注釋弘法大師所傳梵本等也之中今以弘法大師梵本與金剛智三藏所譯加字具 [show] (1 hit)
大雲經祈雨壇法 (No. 0990) 0492x26 - 0492x26:  Footnote  法+(不空三藏譯)<甲> [show] (1 hit)
佛説出生無邊門陀羅尼儀軌 (No. 1010) 0679c07 - 0679c07:  不空三藏譯  [show] (1 hit)
觀自在菩薩大悲智印周遍法界利益衆生薫眞如法 (No. 1042) 0033a26 - 0033a26: 大廣智不空三藏和尚   譯  [show] (1 hit)
千光眼觀自在菩薩祕密法經 (No. 1065) 0125a09 - 0125a15: 衆皆敬嘿然聽受已下似不空三藏[show] (1 hit)
觀世音菩薩如意摩尼輪陀羅尼念誦法 (No. 1084) 0203b12 - 0203b26: 知案内世人輕之尤咲仍不空三藏儀軌依十八道也自可密之至本尊印處者一切法先結大日印誦五字眞言其次結當時本尊印者也 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 (No. 1209) 0039x06 - 0039x06:  Footnote  唐特進試鴻臚卿大廣智不空三藏與淨行婆羅門遍智奉詔譯》二十五字<明><乙><丙>, 《遍智阿闍梨指授》七字<甲 [show] (1 hit)
北方毘沙門天王隨軍護法眞言 (No. 1248) 0227c01 - 0227c05: 天王隨軍護法眞言一卷不空三藏別行翻譯八家録亦爾也此法請寫於智山慈順僧正染筆栂尾山之本愛染院大宣等對挍之予亦挍 [show] (1 hit)
摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌 (No. 1271) 0305c08 - 0305c08:  鴻盧卿大廣智不空三藏奉 勅譯  [show] (1 hit)
佛説金毘羅童子威徳經 (No. 1289) 0373c28 - 0374a03: 金毘羅法作道場不空三藏譯燒沈香白膠香薫陸香用瓷香爐藥王菩薩助法用白檀香一兩訶梨勒七果燒蜜和四十丸除身中萬病入 [show] (1 hit)
七曜攘災決 (No. 1308) 0449b23 - 0449c06: 月二曜至與木曜同法依不空三藏所譯其所攘法及著衣服並不得令外人知聞當轉經不得雜語雜語無驗夫四七者用叶於暦法以天 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0429b02 - 0429b06: 運明徳光揚 聖旨乃詔不空三藏今重譯斯經三藏言善兩方教傳三密龍宮演奧邃旨聞天佛日再中 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0359a04 - 0360a05: 四十餘僧往禮臺山因見不空三藏門人含光奉勅在山修造云與不空三藏親遊天竺彼有僧問曰大唐有天台教迹最堪簡邪正曉偏圓 [show] (2 hits)
佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記 (No. 1803) 1012a04 - 1012a18: 克通千福法崇尊者曾遊不空三藏門大小乘教曁祕密藏靡弗該貫乃作之疏厥爲體也取事衆典斷目一理滅禍銷殃之祕延壽益齡之 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0188c05 - 0189b15: 名僧四十人同禮五臺有不空三藏門人含光白師曰頃從不空遊歴天竺見梵僧云 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0373c17 - 0373c25: 八年北天竺不空三藏循南海至京師於慈恩寺傳瑜伽大法於金剛智○五月京師人多疫病醫王韋老師施藥以救無不瘥師毎存心發 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0374c13 - 0374c23: 三藏亡謚灌頂國師弟子不空三藏奉遺教復回天竺至師子國遇龍樹受十八會灌頂之法及經論五百餘部○初是西晋時有僧義興於 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0375a25 - 0375b03: 縣不得擅行決罪奏可○不空三藏自師子國復來廣州采訪使劉巨濟請建灌頂壇法感文殊現身度人至千萬數 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0375b04 - 0375b13: 安西安南安北四府帝召不空三藏入内持誦仁王護國密語上親秉香罏方二七遍上見神人可五百餘立於殿廷師曰此北天毘沙門王 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0375c09 - 0375c15: T073554;五勅不空三藏居鴻臚寺入内爲帝行灌頂法時久不雨師立壇 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0376a23 - 0376a24: 乾元元年復稱年勅不空三藏入内爲帝灌頂授戒法感大樂説菩薩放光證戒 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0377c26 - 0378a14: 王經二輦送西明諸寺詔不空三藏置百高座講經帝臨御行香禮敬已而寇平詔曰仁王寶經義崇護國前代所譯理未融通乃勅不空三 [show] (2 hits)
佛祖統紀 (No. 2035) 0378c15 - 0378c24: 賀五年彗星見於東方詔不空三藏行法既而星殞時春夏不雨詔建壇祈禱越二日大雨霑足○初沙門自覺居平山爲鬼神講經當陽節 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0379a03 - 0379a07: 山中建七級浮圖○六月不空三藏告病詔加開府儀同三司封肅國公食邑三千戸及示寂帝輟朝三日賜祭贈司空諡大辯正廣智三藏 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0379a08 - 0379a08: 十年勅大興善寺建不空三藏[show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0423b08 - 0423b29: 湖中天竺刻石以紀事案不空三藏譯摩利支天經念誦法云南無釋迦牟尼佛十聲南無摩利支天菩薩十聲我弟子某甲歸命三寶摩利 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0451a15 - 0451b04: 禪師至闕問道○肅宗召不空三藏灌頂授戒○詔南陽忠禪師問道○召隣法師入禁中講經○代宗詔建盂蘭盆會設七廟神座迎行衢 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0452a10 - 0452a19: 御注金剛般若經○代宗不空三藏重譯仁王經御製序○憲宗般若三藏譯本生心地經御製序○穆宗御製南山律師讃至今齋用此讃 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0453a04 - 0453a11: 人凡一萬七千人○玄宗不空三藏建灌頂壇度人千萬數○勅毎郡度眞行童子三人○睿宗普度僧道三萬人○文宗勅僧尼非正度許 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.