大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "三身如來" : Including related character : 三身如来

40 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

大般若波羅蜜多經般若理趣分述讃 (No. 1695) 0058c22 - 0058c27: 既通實相觀照文字等五三身如來隨亦無邊實相之理法身無邊觀照之智報身無邊依此二種化身應物隨縁即現業用無邊無邊者廣 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0447c06 - 0456a09: 云一切法常住者若別説三身如來妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮則説化身如來色無盡智慧亦復然即歎報身一切法常 [show] (1 hit)
金光明最勝王經疏 (No. 1788) 0232a13 - 0232a15: 信解是即當來不能見證三身如來亦不能依教比見如來 [show] (1 hit)
六祖大師法寶壇經/附、六租大師縁記外記(法海) (No. 2008) 0354a01 - 0354c25: 爲自心迷不見内性外覓三身如來不見自身中有三身佛汝等聽説令汝等於自身中見自性有三身佛此三身佛從自性生不從外得何 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0209b05 - 0209b22: 青蓮花對佛説法者有夢三身如來入靈塔者有夢彌陀授記爲超壯如來者法智聞其逝歎曰臥病談玄臨終見佛是可敬也内翰楊億致 [show] (1 hit)
釋氏要覽 (No. 2127) 0283c01 - 0283c04: 果縁覺是僧寶次大乘説三身如來是佛寶二空教是法寶三賢十聖是僧寶 [show] (1 hit)
注無量義經 (No. 2193) 0203a21 - 0203b08: 六度・四攝・四無量徳三身如來亦有斷徳・智徳・恩徳亦有法身徳・般若徳・解脱徳・常徳・樂徳・我徳・淨徳今此品中説 [show] (1 hit)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0407b21 - 0407c04: 問宗家意三身如來成道爲必同時將如何兩方若必同時者自利功德圓滿之位成自受用法身正覺利他行願究竟之時現他受用變化 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0583a14 - 0583a24: 如來圓滿之智方見一切三身如來當知唯佛與佛乃能相見如智論云智者及知智如蛇知蛇足莊即取之沼興影同二明境智一體還自 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0192b05 - 0192b22: 云一切法常住者若別説三身如來妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮則説化身如來色無盡無遍亦復然即歎報身一切法常 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0096c01 - 0098a03: 即相也二別相者法報應三身如來爲佛寶教理行果四法爲法寶三賢十地菩薩四向四果聖者爲僧寶三種體各別故名別相三寶也當 [show] (1 hit)
大日經供養次第法疏私記 (No. 2220) 0719b18 - 0719c14: 起法所謂十方三世一切三身如來所説之正法也故歸依方便偈云三種常身正法藏又疏第九釋第一不捨正法戒云謂一切如來正教 [show] (1 hit)
理趣釋重釋記 (No. 2240) 0654a27 - 0654b02: 若通實相觀照文字等五三身如來隨亦無邊實相之理法身無邊觀照智報身無邊也 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0084c01 - 0084c11: 一義云三門菩提心者即三身如來也故三身相即三種菩提心不可相離何菩提心爲因者勝義報身也大悲爲根本者行願應身也方便 [show] (1 hit)
天台圓宗四教五時西谷名目 (No. 2375) 0585b06 - 0587a16: 衆生八相成道也 問此三身如來所居有四種佛土如何 答同居土界内劣應身所居土也釋云凡聖雜居故云同居矣二方便土界外 [show] (1 hit)
菩薩圓頓授戒灌頂記 (No. 2383) 0797c19 - 0797c23: 居身第九心王理智不二三身如來也外道場ヲ云ヘハ或指山上戒擅指處處受戒勝地寺院然而色心自元不二之依正又一如也一多 [show] (1 hit)
金剛三密抄 (No. 2400) 0703b18 - 0703b26: 被佛加持滅罪生善心中三身如來顯現速證菩提令諸衆生亦復如是此中感應有二義一以佛爲感行者爲應二以佛爲應行者爲感云 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0509c23 - 0510a11: 在所以約能説教主者名三身如來約所説教法 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0524b04 - 0524b09: 也即是三輪明神也又是三身如來也又三部大日也云云無作本有覺體實修實證三如來也云云 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0551c09 - 0551c25: 部曼荼羅也在佛果時者三身如來也在衆生時者理智事之三點也天台釋云三千在理同名無明彌陀大日咸稱常樂勢至愛染三千無 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0553b28 - 0553c06: 智體一體也次山王三聖三身如來也聖眞子化身當歟文殊又三悉地中化身也是深密之義也旁以彌陀與文殊因果異名也可思之云 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0706c07 - 0707b23: 不二也次羯磨曼荼羅者三身如來四威儀動作事遍也故四處威儀等釋仍一切衆生色心具足必四種曼荼羅具足也仍自然覺了佛名 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0710b10 - 0710c21: 不二也次羯磨曼荼羅者三身如來四威儀動作事業也故四所威儀等釋一切衆生色心具足是必四種曼荼羅具足也故名自然覺部佛 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0724a02 - 0724b25: 劣應法身如來次第昇進三身如來相貎分別也已上爾前四教所談三身也云云問迹門所明三身相如何 示云前所談三身劣至勝三 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0726c11 - 0726c22: 尋云三身如來説法相如何 示云妙樂釋云法定不説報通二義應化定説文此釋意法身妙理名故能説所聽無之故法定不説釋也次 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0758c03 - 0759c25: 業不二也次羯磨曼荼羅三身如來四威儀動作事業也故四所威儀等釋一切衆生色心身具足必具足四種曼荼羅也故自然説行佛名 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0804a23 - 0804b04: 釋云一凝然一切凝然故三身如來皆是凝然倶隨縁倶不及寂靜同時文金剛頂疏云顯教如來雖説甚深而只是莽鹵歴劫薩埵雖稱眞 [show] (1 hit)
溪嵐拾葉集 (No. 2410) 0845c24 - 0845c27: 璃法身 光報身 即是三身如來三聚淨戒故云戒體還成也可思之若入印之事 答云入印經也此經説五乘譬也 [show] (1 hit)
了因決 (No. 2414) 0139b25 - 0139b25: 密宗相承大意付無作三身如來拳印義三昧耶戒印義 [show] (1 hit)
遮那業安立章 (No. 2416) 0237a08 - 0237a11: 爾者所云壽量長遠者亙三身如來可云乎 答雖難測且存一意者可亙三身壽命歟可答申兩方 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.