大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛菩薩" : Including related character :

489 hits : 1..2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 --- [ keyword count ]


 

理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0685a02 - 0685a29: 也義述云其二所謂意生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心所以手持其箭而現其慾離倶幻平等智身文意生金剛菩薩者得名所由雖難 [show] (2 hits)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0685b07 - 0685c02: 述云其三所謂髻利吉羅金剛菩薩於中國之言名觸以不捨衆生必令解脱故明觸 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0685c03 - 0685c10: 也義述云其四所謂悲愍金剛菩薩以悲愍故以愛念繩普縛衆生未至菩提終不放捨亦如摩竭大魚呑噉所遇一入口已更無免者所以 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0686a17 - 0686b04: 也義述云其七所謂適悦金剛菩薩於身塵而得適悦清淨於生死解脱不厭不住所以持觸金剛相而現其三昧之身文持觸金剛相者金 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0694a12 - 0694b04: 舞置外金剛薩埵軌云春金剛菩薩印當想聖者居中院東南隅色眼倶白持花爲印○次結雲金剛菩薩焚香印○此尊在壇内院西南隅 [show] (3 hits)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0701c04 - 0701c14:  寶樓閣經中云畫摩尼金剛菩薩○有十 六臂○左一手施無畏謂仰展五指如 低云云千光眼經云若欲離怖畏者當 修施無畏 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0706a05 - 0706a17: 一當經能説教主云大持金剛菩薩摩訶薩驚菩薩號不可謂非大日大日經疏云是故如來亦名一切金剛菩薩云云可思之教是諍論釋 [show] (2 hits)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0706a23 - 0706b26: 儀熾盛赫奕難見降三世金剛菩薩身文 十八曾指歸云金剛手菩薩所現是又毘盧舍那云金剛手菩薩也當段降三世釋迦所現也其 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0741b06 - 0741c02: 謂大安樂不空三昧眞實金剛菩薩云云 依之案之初後二段説金剛薩埵三摩地用初段金薩成中間十五章十五章終歸金剛薩埵三 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0745b25 - 0745b28: 如來十方一切如來也持金剛菩薩者除金剛手之外一切菩薩也大日經一切持金剛者句大師釋云五部諸尊准可思之 [show] (1 hit)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0221c17 - 0222c12: 諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別已上此中羅刹乞嚢總有五重一乞全二乞半三小分 [show] (1 hit)
資行鈔 (No. 2248) 0786b18 - 0786b22: 文是釋密迹之義也謂執金剛菩薩密其内證示迹衞護故云密迹也爲言抄批云執金剛菩薩者私云今門下樓至如來形是也由執金剛 [show] (2 hits)
成唯識論本文抄 (No. 2262) 0632c14 - 0632c27: 彼經解脱月菩薩等三請金剛菩薩釋十地義彼第一請頌云何故淨覺人念智功徳具説諸淨妙地力不解釋彼論牒頌解云覺觀是口言 [show] (1 hit)
成唯識論本文抄 (No. 2262) 0667b05 - 0667b22: 彼即最後變易生死身名金剛菩薩於彼天中捨變易身成受用身故受用淨土在淨居天上二有阿彌陀經説在西方等故知與三界不同 [show] (1 hit)
唯識論同學鈔 (No. 2263) 0525a23 - 0525b07: 也是以見經文上下或云金剛菩薩得理盡三昧故或説復次寂滅忍上下佛與菩薩同用此忍入金剛三昧下忍中行名爲菩薩加之登金 [show] (1 hit)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0319a28 - 0319b07: 亦得長通也仁王疏上云金剛菩薩得理盡三昧者十地菩薩照窮因盡故云理盡惑果生滅空者微習故云惑惑者一切無礙道空故瓔珞 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0767b09 - 0767c17: 壽千劫云云仁王疏上云金剛菩薩得理盡三昧者十地菩薩照窮因盡故云理盡○生滅空者是無礙道空故瓔珞經云等覺菩薩與妙覺 [show] (1 hit)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0105a18 - 0105a27: 智雲日光菩薩大力精進金剛菩薩香焔光幢菩薩月徳妙音菩薩光明尊徳菩薩與如是等諸菩薩倶皆是盧舍那佛宿世善友文 [show] (1 hit)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0161b25 - 0161c18: 彼經處處之文觀空品云金剛菩薩得理盡三昧故文菩薩教化品云復次寂滅忍佛與菩薩同用此忍入金剛三昧下忍中行名爲菩薩上 [show] (1 hit)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0162c23 - 0162c25: 仁王經上云觀空品金剛菩薩得理盡三昧故文廣疏上云金剛菩薩得理盡三昧者十地菩薩照窮因盡故云理盡也文 [show] (2 hits)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0162c26 - 0162c27: 略疏云金剛菩薩得理盡三昧者十地菩薩照窮因盡故云理實也文 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0594b27 - 0595a14: 福王八九十地名爲賢守金剛菩薩及諸如來名健行定今詳不然如唯識論於十地中漸修十度復修三學以攝十度此之四定即是定學 [show] (1 hit)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0050a14 - 0051a02: 論八地已上是有有生死金剛菩薩是無有生死此二生死既佛性論皆言三種聖人故知三乘種性至八地已上受有有生死本種性爲名 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0587c26 - 0589b01: 福王八九十地名爲賢護金剛菩薩及諸如來名健行定今案舊説與此章中所配稍殊即與上引攝論廓疏以四生死配地四位收攝全齊 [show] (1 hit)
菩薩戒本宗要輔行文集 (No. 2356) 0073b24 - 0075a20: 諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別 [show] (1 hit)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0705b13 - 0705b25: 夢於諸總持皆得成就執金剛菩薩護念攝受隨願往生諸佛淨土 [show] (1 hit)
顯揚大戒論 (No. 2380) 0708a09 - 0710b27: 諸戒律中護持堅固心如金剛菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重堅固等無差別 [show] (1 hit)
胎藏界虚心記 (No. 2385) 0011b11 - 0011b23: 持菩薩軍吒利菩薩不空金剛菩薩供養寶菩薩孔雀明菩薩一髻羅刹菩薩十一面自在今列切要菩薩名頌曰虚空藏無垢空慧蓮花印 [show] (1 hit)
胎藏界虚心記 (No. 2385) 0012a25 - 0012b06: 金剛部金剛鉤菩薩手持金剛菩薩金剛薩埵菩薩持金剛鋒菩薩金剛拳菩薩忿怒月靨菩薩無垢持金剛金剛牢持菩薩忿怒持金剛無 [show] (3 hits)
胎藏界大法對受記 (No. 2390) 0072b03 - 0072b06: 佛徳次法及僧次觀自在金剛菩薩[show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.