大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "菩薩心" : Including related character :

1491 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ..50 --- [ keyword count ]


 

佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0734c22 - 0734c27: 爾時世尊知諸菩薩心所念已即時微笑法爾諸佛現微笑時必有因縁爾時世尊從其面門放種種色廣大光明所謂青黄赤白紅紫碧 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0807a16 - 0807c09: 悉知若發縁覺心者若發菩薩心者亦如實知隨其所應説法教授舍利子此是如來弟七禪定解脱等持等至染淨所起智力無邊無際 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0842b05 - 0843a20: 障於長夜中伺求其便入菩薩心能令増長忿怒瞋恚舍利子我於往昔堅持禁戒修行忍辱波羅蜜多時通達善法其名仙人於彼時中 [show] (1 hit)
文殊師利佛土嚴淨經 (No. 0318) 0899b09 - 0899c26: 佛嚴淨等不時佛即知諸菩薩心便告師子歩雷音菩薩欲知西方安養世界無量壽佛功勳嚴淨比於文殊師利難以喩哉假譬言之如 [show] (1 hit)
文殊師利佛土嚴淨經 (No. 0318) 0900a21 - 0900c04: 嚴淨之徳佛言彌勒若有菩薩心性至眞口宣誓願不犯本心亦當具足如文殊師利身其心怯弱而有信樂縁是口勇宣辭誓願轉得超 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0916a05 - 0916a14: 爲等不耶是時世尊如彼菩薩心之所念即告師子勇猛雷音菩薩言善男子譬如丈夫而析一毛以爲百分以一分毛於大海中取一滴 [show] (1 hit)
佛説菩薩修行經 (No. 0330) 0065c12 - 0065c12:     隆聖菩薩心 踰越諸衆意     [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0131c27 - 0132a26: 甚深法忍爾時世尊知彼菩薩心可開曉以威神力加被文殊師利童子爾時文殊師利童子承佛神力從坐而起整服左肩右手捉刀磨 [show] (1 hit)
佛説如幻三昧經 (No. 0342) 0134a23 - 0134c09: 薩善思議菩薩所思善議菩薩心勇菩薩心志菩薩善心菩薩珠積菩薩石磨王菩 [show] (2 hits)
佛説如幻三昧經 (No. 0342) 0151b25 - 0153b28: 時江河沙等衆生之類發菩薩心復倍是數逮不退轉成得法忍法眼淨者各復倍倍如是十方悉來會者一切菩薩忻然大悦善心生焉 [show] (1 hit)
慧上菩薩問大善權經 (No. 0345) 0156c08 - 0156c13: 意不欽獲興于二念一從菩薩心成佛世尊二弟子縁覺因佛法生造斯觀已諸所供養未以爲上吾所學習則三品最觀無適莫無所貪 [show] (1 hit)
慧上菩薩問大善權經 (No. 0345) 0160b03 - 0160b07: 自致昇兜術天聽受經法菩薩心念天上諸天能下至此是故正士於閻浮利而現成佛是爲菩薩善權方便 [show] (1 hit)
佛説大方廣善巧方便經 (No. 0346) 0166c29 - 0167a18: 蜜多如是施時隨所施處菩薩心住一境不起散亂此即名爲菩薩成就禪定波羅蜜多如是施時菩薩悉知如是施者如是受者得何果 [show] (1 hit)
佛説大方廣善巧方便經 (No. 0346) 0172c16 - 0174b08: 就隨世間相雖復如是而菩薩心不生過失後當棄捨出家修道所有生羅睺羅子者謂世間人作是謗言若無子息生育相繼者彼非丈 [show] (1 hit)
佛説遺日摩尼寶經 (No. 0350) 0189b08 - 0190a26: 魔界何謂爲四一者不捨菩薩心二者無有瞋恚心向於十方人大如毛髮三者悉學外餘道四者恭敬於諸菩薩是爲四菩薩有四事得 [show] (1 hit)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0194b10 - 0194b14: 次迦葉菩薩成就四法忘菩薩心云何爲四一者欺誑師尊長老二者他無惡事説有所犯三者摩訶衍者毀呰誹謗四者諂僞心無至誠 [show] (2 hits)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0195b01 - 0195b04: 衆魔云何爲四一者不捨菩薩心二者心不礙一切衆生三者不染著一切諸見四者不輕慢一切衆生是謂迦葉菩薩四法越度衆魔 [show] (1 hit)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0195b05 - 0195b14: 悲心三者願一切衆生樂菩薩心四者見有羸劣不捨忍辱是謂迦葉菩薩四無量福行 [show] (1 hit)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0195b17 - 0196a20: 珠悉皆可得如是迦葉有菩薩心者彼中無量百千聲聞縁覺之法悉皆可得譬如三十三天遊雜園觀一切樂具皆悉同等如是迦葉菩 [show] (1 hit)
佛説摩訶衍寶嚴經 (No. 0351) 0196b22 - 0197c02: 八解脱所以者何雖初發菩薩心諸根未具不斷諸佛如來種故譬如有小摩尼眞珠勝於水精如須彌山菩薩如是初發道心出過一切 [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0202b06 - 0202b12: 告迦葉波有四種法令諸菩薩心意剛強迦葉白言云何四法一者所聞最上勝法心不樂行二者於法非法雖知淨染淨法不行而行非 [show] (2 hits)
度一切諸佛境界智嚴經 (No. 0358) 0250c23 - 0251a01: 已知如來欲説法相及諸菩薩心所思惟即白佛言世尊無生無滅法者其相云何文殊師利説此祇夜 [show] (1 hit)
佛説無量清淨平等覺經 (No. 0361) 0284c04 - 0287a24: 自然四百萬里華在前諸菩薩心意倶大歡喜踊躍皆在虚空中共持華則散諸佛 [show] (1 hit)
佛説大乘無量壽莊嚴經 (No. 0363) 0324a12 - 0324a12: 彼佛無量壽 化導他方菩薩心     [show] (1 hit)
佛説觀無量壽佛經 (No. 0365) 0346a27 - 0346b04: 廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜歎未曾有豁然大悟得無生忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0428a02 - 0428a09: 知此有餘及無餘義迦葉菩薩心大歡喜踊躍無量前白佛言甚奇世尊等視衆生如羅睺羅爾時佛讃迦葉菩薩善哉善哉汝今所見微 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0464a18 - 0464c07: 薩摩訶薩實無所得若使菩薩心有得者則非菩薩名爲凡夫云何如來説言菩薩而有所得佛言善男子善哉善哉我將欲説而汝復問 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0504b10 - 0504c10: 心雖不動身無不至是名菩薩心不隨身復次善男子菩薩化身猶如三千大千世界以此大身入一塵身其心爾時亦不隨小聲聞縁覺 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0515b14 - 0515b15: 云何菩薩心善解脱貪恚癡心永斷滅故是名菩薩心善解脱 [show] (2 hits)
大般涅槃經 (No. 0374) 0515b16 - 0516a06: 若心無貪云何如來説言菩薩心得解脱若心有貪云何見相然後方生不見相者則不生也我今現見有惡果報當知有貪瞋恚愚癡亦 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.