大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "經行" : Including related character : 経行

2162 hits : 1..32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ..73 --- [ keyword count ]


 

略釋新華嚴經修行次第決疑論 (No. 1741) 1035b24 - 1035c13: 故名遍行在山頂上平地經行以明智波羅蜜智高出世俗名爲山頂大悲平等普攝衆生名爲平地善知識以無依智於此閻浮地城 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經願行觀門骨目 (No. 1742) 1061c07 - 1064c16: 名曰善得於彼山上徐歩經行十千梵衆之所圍繞所得至一切處解脱法門次到廣大國鬻香長者名優鉢羅華所得調和香法次到 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0140a28 - 0141a07: 除諸苦故第二七日周匝經行大千爲限第三七日觀菩提場亦爲居此得大覺 [show] (2 hits)
觀無量壽經義疏 (No. 1752) 0235c24 - 0239a06: 説而行爲觀如行而説爲經行説合擧故云無量觀經也次更簡無量壽觀問今觀無量壽可是念佛三昧不耶解云得是念佛三昧但 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0270c17 - 0274a23: 雜行言正行者專依往生經行行者是名正行何者是也一心專讀誦此觀經彌陀經無量壽經等一心專注思想觀察憶念彼國二報 [show] (1 hit)
阿彌陀經義述 (No. 1756) 0309a20 - 0309a24: 彼供養食時即從彼到此經行 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0314b13 - 0314b29: 此云戰勝施其林樹與佛經行故言祇樹即阿含經稱林者是也給孤獨園者別譯阿含第九云長者須達多詣王舍城初見於佛即自 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0321a04 - 0321a19: 即以食時還到本國飯食經行次釋第二限晨旋路也謂限晨至齋時即便還歸 [show] (2 hits)
阿彌陀經通賛疏 (No. 1758) 0338b03 - 0338b26: 旋國暮遊金殿聽寶偈而經行然大慈願廣利鈍普霑且舊蓮欲發爲遣殘殃新學化生行成不退豈唯近已麁苦抑亦妙果非遠者哉 [show] (1 hit)
阿彌陀經通賛疏 (No. 1758) 0340a16 - 0340a25: 爲三初將華供佛二還國經行三結成極樂此即初也經文易見各以衣裓者衣襟也盛諸妙華者易見供養者進財行曰供有所攝資 [show] (1 hit)
阿彌陀經通賛疏 (No. 1758) 0340a26 - 0340b11: 即以食時還到本國飯食經行 賛曰第二還國經行也即以食時還歸本國飯了經行經行或繞寶殿或繞瓊林或往或來如絹經來 [show] (6 hits)
佛説阿彌陀經疏 (No. 1759) 0348a10 - 0350b15: 遊行故五受用功徳飯食經行故如論頌曰供養十方佛報得通作翼愛樂佛法 [show] (2 hits)
佛説阿彌陀經疏 (No. 1760) 0351a12 - 0356b05: 諦云外國盛華器也飯食經行者食後經行以消息故四奇妙雜鳥莊嚴又二一 [show] (2 hits)
佛説阿彌陀經義疏 (No. 1761) 0356b29 - 0363c12: 寄歸傳云五天道俗多作經行直來直去唯遵一路如織之經故曰經行四分律 [show] (3 hits)
佛説阿彌陀經要解 (No. 1762) 0368a22 - 0368b19: 即以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就如是功徳莊嚴 諸天所作微妙樂音恒無間斷故云常作天樂七寶所嚴清淨 [show] (3 hits)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0411b22 - 0412b27: 五悉有安樂性一問辨依經行行之次第也第六今欲問諸陰一問擬以憍陳如 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0035a10 - 0041c14: 澤中盲不知處互相捉手經行他田傷破苗穀長者行田見彼踐苗甚多瞋怒盲 [show] (1 hit)
彌勒經遊意 (No. 1771) 0269b01 - 0269b11: 處夏安居中與舍利弗等經行山頂與説經也問此經宗淨土因果爲宗是名物淨土答此國土穢土中淨穢土非是如無量壽淨土等 [show] (1 hit)
觀彌勒上生兜率天經賛 (No. 1772) 0275a03 - 0275c01: 時佛與千二百五十比丘經行林中彌勒菩薩金色相好放銀光明黄金校飾如白銀山來至佛所結髮梵志五百人等遙見彌勒五體 [show] (1 hit)
觀彌勒上生兜率天經賛 (No. 1772) 0283a13 - 0283c14: 迦葉語婦我若眠息汝當經行汝若眠臥我當經行後次婦臥垂手床前毒蛇入室欲螫其手迦葉見已以衣裹手擧著床上婦便驚悟 [show] (2 hits)
觀彌勒上生兜率天經賛 (No. 1772) 0299a16 - 0299a16:    依此賛得義 本經行講演     [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0308a24 - 0308c04: 時佛與千二百五十比丘經行林中彌勒菩薩金色相好放銀光明黄金挍飾如白銀山來至佛所結髮梵志五百人等遙見彌勒五體 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0317a22 - 0317c03: 謂衆三昧入正受故五誦經行六讀經行此六行爲三初三爲戒行此中初即止惡戒行後二則作戒行故次一則定行後二則慧行故 [show] (2 hits)
注維摩詰經 (No. 1775) 0354c12 - 0354c17: 以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與萬梵倶放淨光明來詣我所稽首作禮問我言幾何阿那律天眼所見 肇曰梵 [show] (1 hit)
注維摩詰經 (No. 1775) 0400a10 - 0400a20: 其界一切皆以香作樓閣經行香地苑園皆香其食香氣周流十方無量世界是時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸天子皆號香嚴悉發 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0444c24 - 0457b26: 一阿那律彰己昔日一處經行遊行誦經名曰經行二明諸梵來問天眼良以諸 [show] (2 hits)
維摩義記 (No. 1776) 0498c28 - 0503a14: 香即一切皆以香作樓閣經行香地苑薗皆香如是等也又初會中宣説菩薩成佛之時大乘衆生來生其國相亦未顯故今亦就香積 [show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0554c03 - 0559a26: 經有此印即是小乘了義經行人禀教能得道也若無三法印即是不了義經聞 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0597b23 - 0598c12: 十下人所敬者法華明持經行人天龍四部皆來恭敬供養是人當知觀行之人具淨名徳同於大士是眞佛子故法華云佛子住是地 [show] (2 hits)
維摩經略疏 (No. 1778) 0699a05 - 0701c12: 是起於身根別作觀樹亦經行即是起於眼根如此間亦坐菩提樹得道經中或 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.