大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "治国" : Including related character : 治國

484 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 --- [ keyword count ]


 

止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0439a15 - 0446c22: 五帝之書孝以治家忠以治國輔國利民故云濟世結會中先叙意次如迦羅下 [show] (1 hit)
天台四教儀 (No. 1931) 0774a04 - 0774a26: 録云唐末呉越錢忠懿王治國之暇究心内典因閲永嘉集有同除四住此處爲齊若伏無明三藏則劣之句不曉問于雪居韶國師乃 [show] (1 hit)
國清百録 (No. 1934) 0807a29 - 0807b20: 率先名教永汎法流兼同治國未知底滯可開化不師嚴道尊可降意不宿世根淺可發萌不菩薩應機可逗時不若未堪敷化且暫息 [show] (1 hit)
國清百録 (No. 1934) 0810c08 - 0811b13: 涅槃羯磨經有誠文正論治國金光明品住持三寶弗敢墜失又令加修慈心撫育民庶犬馬識養人豈忘恩蓋聞外書爲教仁尚恕物 [show] (1 hit)
往生淨土決疑行願二門 (No. 1968) 0147c06 - 0147c10: 父母奉事師長三者正法治國不邪枉人民四者於六齋日勅諸境内力所及處令行不殺嚴禁漁捕及誡姦鬪六齋日者白月初八日 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0307c17 - 0308a12: 本五戒爲先王者履之以治國君子奉之以立身不可造次而離不可須臾而廢佛稱五徳儒謂五常在天爲五星在地爲五嶽在人爲 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0547c13 - 0555c01: 皆作惡君臣相輔共行正治國内人民悉皆有道今衆生有心王通十心數若念 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0560a18 - 0560c25: 失以道濟他則不誑以道治國則國泰以道修家則家安故不可頃剋忘道矣所以道徳經云故失道而後徳失徳而後仁失仁而後義 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0780a05 - 0785c13: 世間墳典孝以治家忠以治國各親其親各子其子敬上愛下仁義揖讓安于百 [show] (2 hits)
萬善同歸集 (No. 2017) 0971a13 - 0972a21: 之一目不可以一目爲羅治國者功在一人不可以一人爲國是以衆行倶備萬善齊修一行歸源千門自正經明十二因縁是一法以 [show] (1 hit)
萬善同歸集 (No. 2017) 0990c23 - 0991a12: 詮有妨世諦則處國廢其治國在家闕於成家雖稱利人未得全美答佛法衆善普潤無邊力濟存亡道含眞俗於國有善則國覇於家 [show] (1 hit)
勅修百丈清規 (No. 2025) 1160a04 - 1160b07: 覽萬物而弗惑持家修身治國平天下皆游刃邊事一日九迁倚馬可待松賡或 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0113c09 - 0113c09: 身土國王所問治國經一卷上三經同本別譯異名 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0298c06 - 0299a14: 大寒大熱正行十善正法治國人民愛敬壽極大久諸經多言壽極八萬四千以 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0306b18 - 0307b15: 北方名天敬智論同東方治國天王諸經多云持國領乾闥婆此云尋香行帝釋俗樂神毘舍闍此云啖人精氣鬼又顛狂鬼智論作富 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0333b23 - 0333c12: 示號老子設無外之教以治國假神仙之術以治身此止觀輔行二處之證也又據藏本冡墓因縁經云閻浮界内有振旦國我遣三聖 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0358b12 - 0358c16: 五經無用三教同廢何以治國帝曰魯與秦晋封域雖殊莫非一王之化師曰若秦魯同一王化震旦天竺同在閻浮輪王一化何不同 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0377b14 - 0377b21: 爲道曰損上曰治身可矣治國若何曰國猶身也順物無私而天下理上歎曰廣成之言也玄宗朝遣使迎至京受法籙辭歸王屋山有 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0445c23 - 0446a21: 而疑六經語孟修身齊家治國平天下之道也奚可哉去佛愈遠異端並起唯天台大師爲得其正傳此唐之梁敬之柳子厚我朝晁以 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0550a10 - 0550b24: 果其中善略以治身爲本治國爲宗天上人間果報安樂其下善略以護養衆生勝殘去殺普令百姓皆禀六齋今聞皇帝崇法欲申論 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0556a09 - 0556a22: 苞綸七典統括九流咸爲治國之謀並是修身之具若派而分之數應爲九若總而合之則同屬儒宗今乃一化之内令九流爭川大道 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0557a15 - 0557c12: 立若是則三教同廢將何治國帝曰魯邦之與秦晋封域乃殊莫非王者一化故不類佛經七廟之難帝無以通遠曰若以秦魯同遵一 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0569c11 - 0570a12: 豈敢拒詔尋其老君垂範治國治家所佩服章初無改易不立觀宇不領門人處柱下以全眞隱龍徳而養性今道士等不遵其法所著 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0651c07 - 0651c11: 宋相安至天祚爲金滅之治國十一年 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0702b08 - 0704c21: 之原君臣父子夫婦之道治國齊家平天下正心誠意之本自孔子至此襲封衍聖公凡五十一代凡有國者使之襲承祀事未嘗有缺 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0722a26 - 0722a28: 命忠書記叩六丁之靈求治國之道出征江南書記奏云飛龍之時已至可速回轅上然之猶是富有天下 [show] (1 hit)
釋氏稽古略 (No. 2037) 0743c11 - 0745a05: 與百姓同其勞欲使范蠡治國政蠡對曰兵甲之事種不如蠡鎭撫國家親院百姓蠡不如種於是擧國政屬大夫種而使范蠡與大夫 [show] (1 hit)
釋氏稽古略 (No. 2037) 0847c19 - 0848a19: 妻述律氏爲皇后置百官治國十一年卒於夫餘城諡曰太祖 [show] (1 hit)
釋鑑稽古略續集 (No. 2038) 0904a17 - 0904a27: 輝以聖賢道徳之奧修身治國之方古今治亂之繇詳陳於帝俾教胄子學官内外煥然一新 [show] (1 hit)
釋鑑稽古略續集 (No. 2038) 0920a02 - 0920a08: 覽閲太祖曰孔子之言眞治國之良規孔子誠萬世之師也 八月拓建康城於鍾山之陽延亘周迴五十餘里盡據山川之勝 十二 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.