大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "文殊師利菩薩" : Including related character :

1113 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..38 --- [ keyword count ]


 

文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0108c16 - 0109a02: 爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝於貪瞋癡爲已出離爲未離乎文殊師利菩薩言世尊貪瞋癡性即是平等我常住於如是平等是故我 [show] (5 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0109a03 - 0109a08: 爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子無爲是數法不文殊師利菩薩言世尊無爲者非是數法世尊若無爲法墮於數者則是有爲非無爲也佛 [show] (3 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0109a09 - 0109a17: 爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子汝爲成就聖法爲成就非聖法文殊師利菩薩言世尊我不成就聖法亦不成就非聖法世尊如有化人爲 [show] (4 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0109a18 - 0109c13: 爾時世尊復語文殊師利菩薩言童子若如是者汝何所得文殊師利菩薩言世尊我得如來平等無自性境界佛言童子汝得佛境界耶文殊師 [show] (13 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0109c14 - 0110a10: 爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝已入正位耶文殊師利菩薩言大徳我雖已入亦復非入須菩提言大士云何已入而非入乎文殊師 [show] (5 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0110a11 - 0110a24: 爾時須菩提復白文殊師利菩薩言大士汝今説此菩薩所行非諸世間所能信受文殊師利菩薩言大徳我今爲欲令諸衆生永出世間説諸菩 [show] (3 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0110b02 - 0110b15: 各各脱身所著上衣以奉文殊師利菩薩而作是言若有衆生得聞於此甚深妙法應生信受若不生信欲求證悟終不可得 [show] (1 hit)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0110c10 - 0111a03: 爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士汝常於此閻浮提中爲衆説法今兜率天上有諸天子曾於過去値無量佛供養恭敬種諸善根然生在 [show] (3 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0111a04 - 0111a29: 彼天之上如是所見皆是文殊師利菩薩三昧神通之所現耳時善勝天子即白佛言世尊文殊師利菩薩甚爲希有乃能以三昧神通不思議力 [show] (2 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0111b01 - 0111b07: 欲令衆生善根増長故告文殊師利菩薩言汝應自現神通之力令此會中無量衆生咸得善利 [show] (1 hit)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0111b15 - 0111c07: 爾時文殊師利菩薩受佛教已即時入一切法心自在神通三昧入此三昧已起神通力現於如上所説神變之事顯然明著皆悉現前如佛所言 [show] (2 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0111c18 - 0111c29: 文殊師利童子神力所作文殊師利菩薩以神通力令魔波旬説此呪時衆中三萬人皆發阿耨多羅三藐三菩提心 [show] (1 hit)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0112a01 - 0112a20: 爾時文殊師利菩薩作是變已攝其神力即告善勝天子言天子我今欲詣兜率陀天汝可先往令其衆集時善勝天子聞是語已與其眷屬右遶 [show] (4 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0112a21 - 0112a28: 衆遞相傳告而作是言今文殊師利菩薩在兜率陀天欲説大法我等應共往詣其所爲欲聽聞所未聞法及見種種希有事故作是語已欲色界 [show] (2 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0112a29 - 0112b13: 爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士今此大衆悉已來集願以辯才闡明法教時文殊師利菩薩普告衆言諸仁者若諸菩薩住四種行則能 [show] (2 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0114a12 - 0114a17: 爾時善勝天子復白文殊師利菩薩言大士云何名修行菩薩道文殊師利菩薩言天子若菩薩雖不捨生死而不爲生死諸惡所染雖不住無爲 [show] (2 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0114b15 - 0115a01: 爾時善勝天子白文殊師利菩薩言大士我曾聞有一切功徳光明世界如是世界在何方所佛號何等於中説法文殊師利菩薩言天子於此上 [show] (7 hits)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0115a02 - 0115a10: 爾時文殊師利菩薩於兜率天宮所爲事畢與諸菩薩釋梵四天王等無量諸天及一切功徳光明國土諸來菩薩不起于坐於天宮沒一念之間 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0115b27 - 0115c18: 文殊師利菩薩師子幢菩薩彌勒菩薩觀世自在菩薩得大勢菩薩辯聚菩薩持地菩薩彌樓山菩薩彌樓幢菩薩不動搖菩薩善思義菩薩善思 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0126b24 - 0126c25: 轉行彼何人行天子答言文殊師利菩薩不見地地轉行乃至不見十地轉行文殊師利言不爾天子佛説諸法皆如幻化汝爲信不天子答言文 [show] (1 hit)
佛説如幻三昧經 (No. 0342) 0142a27 - 0143b07: 無能染汚不迷不惑佛言文殊師利菩薩曉了衆生之行此人多欲斯人多瞋此人多癡其 [show] (2 hits)
佛説如幻三昧經 (No. 0342) 0144c15 - 0145b21: 行永不得身不見空宅是文殊師利菩薩所逮無所從生法忍未曾廢捨一切諸想文殊師利復白佛言所謂忍者無所毀傷乃曰法忍善住意天 [show] (1 hit)
佛説太子和休經 (No. 0344) 0155b06 - 0156a08: 生阿彌陀佛國作菩薩如文殊師利菩薩三摩提鉢菩薩後世作佛者當如阿彌陀佛説經已太子和休及五百長者子諸菩薩比丘僧比丘優婆 [show] (1 hit)
佛説寶積三昧文殊師利菩薩問法身經 (No. 0356) 0237a20 - 0237a20: 佛説寶積三昧文殊師利菩薩[show] (1 hit)
佛説寶積三昧文殊師利菩薩問法身經 (No. 0356) 0237a23 - 0239a02: 多佛説是經舍利弗羅漢文殊師利菩薩諸天人世間人民龍鬼神一切歡喜作禮而去 [show] (1 hit)
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 (No. 0357) 0246a27 - 0247c15: 知而不壞諸法本來不生文殊師利菩薩如是行菩薩行復次文殊師利菩薩不見過去心盡行菩薩行不見未來心未到行菩薩行不見現在心 [show] (4 hits)
度一切諸佛境界智嚴經 (No. 0358) 0250a21 - 0250b07: 由他菩薩摩訶薩其名曰文殊師利菩薩行吉菩薩佛吉菩薩藥王菩薩常起菩薩摩訶薩等能轉不退法輪善問無比寶頂修多羅等住法雲地 [show] (1 hit)
度一切諸佛境界智嚴經 (No. 0358) 0251a29 - 0253b23: 利云何諸菩薩行菩薩行文殊師利菩薩不思惟不爲滅不爲生是爲行菩薩行復次文殊 [show] (2 hits)
觀世音菩薩授記經 (No. 0371) 0353b09 - 0353b27: 菩薩明天菩薩愛喜菩薩文殊師利菩薩智行菩薩專行菩薩現無礙菩薩彌勒菩薩如是等上首菩薩摩訶薩萬二千人倶復有二萬天子善界 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0426a16 - 0426a17: 爾時文殊師利菩薩摩訶薩即從座起偏袒右臂右膝著地前禮佛足而説偈言 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.