大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "文殊師利菩薩" : Including related character :

1113 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..38 --- [ keyword count ]


 

金剛頂瑜伽理趣般若經 (No. 0241) 0778b22 - 0778c17: 訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩發心即轉法輪菩薩摩訶薩虚空藏菩薩摩訶薩降伏一切魔怨菩薩摩訶薩如是上首有八十 [show] (1 hit)
佛説遍照般若波羅蜜經 (No. 0242) 0781c22 - 0782a13: 惹菩薩破一切魔王菩薩文殊師利菩薩如是等六十八倶胝菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而爲説法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜 [show] (1 hit)
大樂金剛不空眞實三麼耶經 (No. 0243) 0784a14 - 0784b24: 訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虚空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭 [show] (1 hit)
普遍智藏般若波羅蜜多心經 (No. 0252) 0849a07 - 0849a11: 人倶其名曰觀世音菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩等以爲上首皆得三昧總持住不思議解脱 [show] (1 hit)
大乘理趣六波羅蜜多經 (No. 0261) 0881c06 - 0881c18: 倶胝諸大菩薩摩訶薩衆文殊師利菩薩摩訶薩而爲上首皆已成就六種波羅蜜多復有無量大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨離重擔梵行清 [show] (1 hit)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0001c19 - 0002a14: 度無數百千衆生其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩 [show] (1 hit)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0038b02 - 0038b14: 又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬謟誑之心亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘尼優婆塞優 [show] (1 hit)
妙法蓮華經 (No. 0262) 0038c04 - 0038c21: 又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有持是法華經者於在家出家人中生大慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之人則爲 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0135a17 - 0135a22: 其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0172c06 - 0172c23: 又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬諂誑之心亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘尼優婆塞優 [show] (1 hit)
添品妙法蓮華經 (No. 0264) 0173a07 - 0173b22: 又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有持是法華經者於在家出家人中生大慈 [show] (1 hit)
薩曇分陀利經 (No. 0265) 0197a06 - 0197a25: 萬二千人倶三慢陀颰陀文殊師利菩薩等八萬四千人彌勒菩薩等拔陀劫中千人釋王等與忉利諸天不可復計梵王與諸梵不可復計阿闍 [show] (1 hit)
佛説阿惟越致遮經 (No. 0266) 0225b11 - 0226a20: 有異佛説是時賢者阿難文殊師利菩薩諸天世人莫不歡喜 [show] (1 hit)
不退轉法輪經 (No. 0267) 0226b01 - 0229b25: 皆面向佛瞻仰世尊爾時文殊師利菩薩最爲上首諸菩薩摩訶薩皆以三十二相而自嚴身色如眞金勇猛精進威徳熾盛爾時諸菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
大法鼓經 (No. 0270) 0290b15 - 0290c09: 切聲聞縁覺之所能知除文殊師利菩薩及大力菩薩觀世音菩薩彌勒菩薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶薩無量阿僧祇衆譬如大地所生草木 [show] (1 hit)
佛説菩薩行方便境界神通變化經 (No. 0271) 0302c06 - 0302c21: 佛告文殊師利菩薩安住見於如是十二功徳勤進修行檀波羅蜜何等十二見菩提道安和調適勤進修行檀波羅蜜見大富族勤進修行檀波 [show] (1 hit)
大薩遮尼乾子所説經 (No. 0272) 0320c13 - 0321a06: 復次文殊師利菩薩摩訶薩能住如是勝功徳中有十二種布施妙行能大利益疾到菩提菩薩應行檀波羅蜜何等十二一者布施能速増長無 [show] (1 hit)
大乘方廣總持經 (No. 0275) 0383a18 - 0383b09: 復次文殊師利菩薩以恒河沙等諸佛刹土滿中七寶於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸佛世尊若有善男子善女人能於如是大乘方廣微妙 [show] (1 hit)
佛説觀普賢菩薩行法經 (No. 0277) 0393b14 - 0393c10: 分身無量諸佛普賢菩薩文殊師利菩薩藥王菩薩藥上菩薩恭敬法故持諸妙華住立空中讃歎恭敬行持法者但誦大乘方等經故諸佛菩薩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0418b18 - 0420b04: 師子之座結跏趺坐是時文殊師利菩薩承佛神力觀察大衆歎曰快哉今菩薩會爲未曾 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0422b18 - 0422c11: 薩眷屬倶來詣佛所所謂文殊師利菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩徳首菩薩目首菩薩精進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩是諸菩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0427a03 - 0427a10: 爾時文殊師利菩薩問覺首菩薩言佛子心性是一云何能生種種果報或至善趣或至惡趣或具諸根或不具者或生善處或生惡處端正醜陋 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0427b04 - 0427b08: 爾時文殊師利菩薩問財首菩薩言佛子一切衆生非衆生如來云何隨衆生時隨命隨身隨行隨欲樂隨願隨意隨方便隨思惟隨籌量隨衆生 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0676a06 - 0676c18: 菩薩摩訶薩倶普賢菩薩文殊師利菩薩而爲上首夜光幢菩薩須彌山幢菩薩寶幢菩薩無礙幢菩薩華幢菩薩離垢幢菩薩日光幢菩薩正幢 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0683c29 - 0685c27: 可説佛刹微塵等雲爾時文殊師利菩薩摩訶薩承佛神力觀察十方欲讃歎祇洹林中無量莊嚴以偈頌曰 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0686a26 - 0688b13: 見已作如是念我今當與文殊師利菩薩倶行爾時尊者舍利弗與六千比丘眷屬圍遶從自房出來詣佛所禮足辭退向文殊師利此六千比丘 [show] (5 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0761c17 - 0763c26: 合掌於一面住白言大聖文殊師利菩薩往昔教我發阿耨多羅三藐三菩提心求善知識親近供養我已漸求至大聖所願爲演説云何菩薩學 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0058c03 - 0060a12: 爾時文殊師利菩薩摩訶薩承佛威力普觀一切菩薩衆會而作是言此諸菩薩甚爲希有 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0060a14 - 0060b01: 爾時文殊師利菩薩摩訶薩告諸菩薩言諸佛子苦聖諦此娑婆世界中或名罪或名逼迫或名變異或名攀縁或名聚或名刺或名依根或名虚 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0062b16 - 0062c11: 菩薩倶來詣佛所其名曰文殊師利菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩功徳首菩薩目首菩薩精進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩是諸 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.