大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "寶藏如來" : Including related character : 寳藏如來 寶藏如来 寳藏如来 宝藏如來 宝藏如来 寶蔵如來 寳蔵如來 寶蔵如来 寳蔵如来 宝蔵如來 宝蔵如来

88 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0272b20 - 0274c15: 善男子時海濟婆羅門於寳藏如來前右膝著地應時大地震動周匝十方佛刹微塵 [show] (20 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0274c17 - 0276b09: 子其中衆生如見自身見寳藏如來身亦復如是善男子時彼大衆見婆羅門國大師於寶藏如來前七寳千葉華臺上坐善男子其中衆生 [show] (8 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0276b11 - 0278a05: 婆羅門聞彼語訖五體禮寶藏如來足已語彼壞想邪命言善哉善哉善丈夫汝爲我無上行友汝乃能爲我於無量阿僧祇那由他百千衆 [show] (7 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0278a13 - 0280a25: 大悲菩薩摩訶薩五體禮寶藏如來足已還坐如來前問寶藏如來言世尊説菩薩道決定三昧門淨資用法門世尊云何得滿三昧門淨資 [show] (11 hits)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0280c16 - 0281b28: 生悔心善男子彼時大悲寶藏如來父豈異人乎莫造斯觀我身是也是我先初發阿耨多羅三藐三菩提我於初發心勸過數衆生於阿耨 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0284c11 - 0285a29: 東方世界有薄伽梵名曰寶藏如來應正等覺爲法行王仙苾芻故從彼而來現其身前爲説開示八門句法因又告曰王仙苾芻汝今當隨 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0285c29 - 0286a20: 訶薩從是命終生於東方寶藏如來佛之世界初生之時即得成就不可思議無上多聞教化示導六十八拘胝諸天人衆皆得成滿安住三 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0548c25 - 0549b17: 世成等正覺號殊勝功徳寶藏如來出現於世佛説此經時三十倶胝衆生於阿耨多羅三藐三菩提住不退轉八十倶胝衆生遠塵離垢得 [show] (1 hit)
佛説大乘菩薩藏正法經 (No. 0316) 0861c29 - 0862c16: 以佛神力乃見東方世界寶藏如來應供正等正覺聞彼開演八種法門此八種法門能於菩薩藏正法隨順修學時彼苾芻具足聞是不可 [show] (3 hits)
須摩提經 (No. 0336) 0083b13 - 0083b14: 世成等正覺號殊勝功徳寶藏如來出現於世」 [show] (1 hit)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0616a21 - 0616b19: 有情行相云何能持佛法寶藏如來等覺彼法性相如實而知云何菩薩善知有情本來清淨而成熟之云何菩薩如理相應修習佛法至於 [show] (1 hit)
佛説大乘大方廣佛冠經 (No. 0438) 0112a14 - 0112a28: 界名衆寶彼土有佛號曰寶藏如來應供正等正覺今現住彼教化利益 [show] (1 hit)
佛説大乘大方廣佛冠經 (No. 0438) 0112a29 - 0112b03: 諸善男子及善女人聞彼寶藏如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智當得成就七覺支法 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0203b19 - 0203b25: 聲如來 南無月世界普寶藏如來 南無堅住世界迦葉如來 南無普波頭摩世界觀一切境界鏡如來 南無旃檀世界上首如來  [show] (1 hit)
五千五百佛名神呪除障滅罪經 (No. 0443) 0340c06 - 0340c17: 來南無善眼如來 南無寶藏如來 南無離垢無垢解脱如來 南無過現未來無礙鎧如來 南無甘露華如來 南無不死光如來南 [show] (1 hit)
佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445) 0356c27 - 0357b27: 聲如來 東方月世界純寶藏如來 東方堅固世界無動力如來 東方堅固世界迦葉如來 東方衆月世界善生徳如來 東方離憂 [show] (1 hit)
佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445) 0359c25 - 0360c06: 方金剛藏如來 南方純寶藏如來 南方釋迦文如來 南方堅固樂世界風幢如來 南方蓮華世界無盡月如來西方去是百千萬億 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0161a07 - 0162a07: 利遊歩強耶時佛問言純寶藏如來於彼世界遊歩康耶彼菩薩言純寶藏世尊在彼世界安隱無恙有如是等一生補處諸菩薩摩訶薩無 [show] (1 hit)
大雲輪請雨經 (No. 0989) 0488a21 - 0488a21: 南無大雲摩尼寶藏如來 [show] (1 hit)
阿彌陀經疏 (No. 1757) 0318a06 - 0318b12: 首悲華經云過去有佛名寶藏如來時轉輪王第三子聰明智慧發深大願修菩薩行彼佛語言我今字汝爲文殊師利今依舊目爲名問彼 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0360a08 - 0377b25: 述誠求證菩薩説是願已寶藏如來伸金色臂摩菩薩頂讃言善哉善哉大丈夫汝所 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0151c16 - 0152a24: 剃除須髮成菩提道還號寶藏如來廣爲聖王説於正法王請如來及諸聖衆三月供養王有千子王及千子如是供養滿二百五十歳各各 [show] (2 hits)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0127b13 - 0127b18: 諸菩薩本授記品 爾時寶藏如來告火鬘言善男子未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中此佛世界 [show] (1 hit)
行林抄 (No. 2409) 0199c04 - 0200a01: 音佛所發大悲弘誓値遇寶藏如來受成佛記普現色身散影於十方無記化用和光於九道於過去千光王靜住如來所一聞大悲心陀羅 [show] (1 hit)
正法眼藏 (No. 2582) 0051c11 - 0052a18: 能破壞外道善男子爾時寶藏如來申金色右臂摩大悲菩薩頂讃言善哉善哉大丈夫汝所言者是大珍寶是大賢善汝成阿耨多羅三藐 [show] (1 hit)
顯淨土眞實教行證文類 (No. 2646) 0595b29 - 0595c10: 諸菩薩本授記品云爾時寶藏如來讃轉輪王言善哉善哉乃至大王汝見西方過百千萬億佛土有世界名尊善無垢彼界有佛名尊音王 [show] (1 hit)
往生拾因 (No. 2683) 0094c29 - 0095b25: 出家學道成阿耨菩提名寶藏如來爾時無諍念王三月之間四事供養又大王頂戴一燈兩肩荷二燈左右手中執持四燈二膝上各置一 [show] (1 hit)
安養抄 (No. 2686) 0189c24 - 0190a20: 夜滅即後夜成阿○菩提寶藏如來即授記云無量壽佛般涅槃已第二恒河沙等阿僧祇劫後分初夜分中正法滅盡後分土轉名一切珍 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.