大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛藏王" :

61 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0291a21 - 0291c06: 觀自在菩薩得大勢菩薩金剛藏王菩薩地藏王菩薩虚空藏王菩薩陀羅尼自在王菩薩三昧自在王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩薩 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會 (No. 0852) 0118a05 - 0118a05:     金剛藏王菩薩 蘇悉地羯羅 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮華胎藏悲生曼荼羅廣大成就儀軌供養方便會 (No. 0852) 0135c01 - 0135c01:     金剛藏王菩薩 蘇悉地羯羅     [show] (1 hit)
胎藏金剛教法名號 (No. 0864B) 0203c14 - 0203c14: 左邊金剛藏王菩薩祕密金剛 [show] (1 hit)
胎藏金剛教法名號 (No. 0864B) 0203x23 - 0203x23:  Footnote  金剛藏王∽曼荼羅<甲> [show] (1 hit)
清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地 (No. 0899) 0780a23 - 0780c04: 薩觀世音菩薩普賢菩薩金剛藏王菩薩彌勒菩薩同聲説偈讃毘盧遮那佛曰 [show] (1 hit)
清淨法身毘盧遮那心地法門成就一切陀羅尼三種悉地 (No. 0899) 0781a08 - 0781a09: 爾時金剛藏王菩薩言諸有情持三部呪未得成就有少功効即而爲防護即説呪曰 [show] (1 hit)
陀羅尼集經 (No. 0901) 0788b25 - 0788c03: 金剛誦前金剛藏呪作前金剛藏王印從東北角請東南角西南角西北角一請四度屈指印竟其呪誦聲相續不斷口云從東北角奉請金 [show] (1 hit)
陀羅尼集經 (No. 0901) 0851a24 - 0851c04: 丸當爾之時金剛像上現金剛藏王菩薩之身問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意報答時金剛藏王滿其願已忽然不現行者當 [show] (3 hits)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0005b24 - 0005b25: 名攝菩薩契亦名攝一切金剛藏王法身契亦名集一切陀羅尼神藏契亦名集一切威力自在契 [show] (1 hit)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0005b26 - 0006b06: 一切陀羅尼神及百萬億金剛藏王百萬億世界菩薩摩訶薩及諸佛陀羅尼藏龍藏日藏月藏地藏阿修羅藏伏藏寶藏諸佛祕藏乃至諸 [show] (1 hit)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0006b09 - 0007a02: 説此法已一切菩薩及諸金剛藏王諸眷屬等即欲修持其天地大黒日月星宿失却精光諸有神靈忽然沈沒佛視此已便即微笑以其語 [show] (1 hit)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0009a25 - 0011a23: 廣遣諸天來供養故令諸金剛藏王密迹菩薩爲絶災變常覆陰故又遣一切諸天不 [show] (1 hit)
藥師如來觀行儀軌法 (No. 0923) 0028b25 - 0028c25: 輪如意王二十八部密跡金剛藏王不捨慈悲證明弟子聲聞獨覺四果羅漢四天大 [show] (1 hit)
藥師如來觀行儀軌法 (No. 0923) 0029a01 - 0029a22: 説弟子一心啓請二十八金剛藏王大輪金剛軍荼利金剛大烏芻沙摩金剛大摧碎金剛火頭金剛青面金剛吒呵金剛設愛金剛利牙爪 [show] (1 hit)
淨瑠璃淨土標 (No. 0929) 0066b28 - 0067a07: 波羅門居士左第一重作金剛藏王菩薩菩薩通身淺紅青色坐寶蓮臺上右手眞中 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0137a16 - 0137b23: 四千那由他恒河沙倶胝金剛藏王菩薩種族一一皆有諸金剛衆而爲眷屬設有衆生於散亂心非三摩地心憶口持是金剛王常隨從彼 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0137c29 - 0138a23: 四千那由他恒河沙倶胝金剛藏王菩薩在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言世尊如我等輩所修功業久成菩提不取涅槃常隨此呪 [show] (1 hit)
大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威徳最勝金輪三昧呪品 (No. 0947) 0186a20 - 0186a20: 喚金剛藏王金剛軍主印亦喚金剛母同呪曰 [show] (1 hit)
奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要 (No. 0949) 0191a24 - 0191b02: 護身即同金剛堅固之體金剛藏王承本願力領諸眷屬數如塵沙無量金剛圍遶侍從光明熾盛現忿怒形加持行人威徳自在辟除作障 [show] (1 hit)
奇特最勝金輪佛頂念誦儀軌法要 (No. 0949) 0191x03 - 0191x03:  Footnote  次下甲本有遍想金剛藏王衆一句 [show] (1 hit)
尊勝佛頂脩瑜伽法儀軌 (No. 0973) 0381b20 - 0382a17: 持明王等南面祕密主執金剛藏王菩薩左右部母尊部心尊軍荼利金剛菩薩忿怒大明王等西面門南北各畫降三世尊不動尊明王等 [show] (1 hit)
攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀洛海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 (No. 1067) 0129c18 - 0130a18: 荼利寶生佛忿怒自性輪金剛藏王菩薩六足尊無量壽佛忿怒自性輪文殊師利菩薩金剛藥叉不空成就佛忿怒自性輪即可是寂靜身 [show] (1 hit)
慈氏菩薩略修愈誐念誦法 (No. 1141) 0597a22 - 0597a27: 南面畫執金剛藏王祕密主菩薩左畫金剛母菩薩右畫金剛鉤菩薩左畫金剛拳菩薩右畫金剛甲菩薩左畫金剛鎖菩薩右畫金剛槊菩 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0732a03 - 0732a08: 空藏大菩薩摩訶薩號名金剛藏王自入三昧證入毘盧遮那佛心金剛藏性出一切如來虚空法界寶藏生金剛妙寶形出微塵數一切諸 [show] (1 hit)
曼殊室利焔曼徳迦萬愛祕術如意法 (No. 1219) 0097c02 - 0097c14: &T037992;金剛藏王北方無垢光童子如上形左拳置腰右索上東北 [show] (1 hit)
佛説大輪金剛總持陀羅尼經 (No. 1230) 0163c16 - 0163c17: 百千金剛藏王倶來集會 百千二十八部藥叉天王倶來集會 百千香天王倶來集會 [show] (1 hit)
佛説大輪金剛總持陀羅尼經 (No. 1230) 0165a18 - 0165a18: 金剛藏王降伏魔印第八 [show] (1 hit)
阿吒婆&T025632;鬼神大將上佛陀羅尼經 (No. 1238) 0187a02 - 0187b03: 毘那夜迦作惱害我已令金剛藏王收録亦不使之不須怖毘那夜迦餘惡鬼神羅刹夜叉鳩槃荼布單那毘舍闍摩蹬伽及魔眷屬 其王 [show] (1 hit)
阿吒薄倶元帥大將上佛陀羅尼經修行儀軌 (No. 1239) 0198c12 - 0198c27: 毘那夜迦作其惱害我令金剛藏王收録亦不使之不須怖毘那夜迦餘鬼神王羅刹夜叉鳩槃荼布單那毘舍闍摩登伽及魔眷屬其王皆 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.