大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

開心抄 (No. 2450_ 杲寶撰 ) in Vol. 77

[First] [Prev] 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2450_.77.0736a01:
T2450_.77.0736a02:   No. 2450
T2450_.77.0736a03:
T2450_.77.0736a04: 開心抄上
T2450_.77.0736a05:
T2450_.77.0736a06:   禪密攝屬門 機教前後門
T2450_.77.0736a07: 達磨私建門 過失揀擇門
T2450_.77.0736a08: 末世相應門 護國濟生門
T2450_.77.0736a09: 證道唯密門 本分極不二門
T2450_.77.0736a10: 心體同異門 祕密修禪門
T2450_.77.0736a11:
T2450_.77.0736a12: 開心抄 修善覺夢鈔
T2450_.77.0736a13:
T2450_.77.0736a14:   禪宗屬顯門
T2450_.77.0736a15: 問。眞言宗立顯密二教攝一切佛法云云
T2450_.77.0736a16: 以達磨所傳禪法可攝屬何耶 答。高祖大
T2450_.77.0736a17: 師。然禪法是釋迦應佛説故。爲顯所屬。此略
T2450_.77.0736a18: 有三意。一約依經。二約相承。三約宗要。初
T2450_.77.0736a19: 依經者。宗鏡録第一永明寺智覺
禪師延壽集
云。如西天上
T2450_.77.0736a20: 代二十八祖。此土六祖。乃至洪洲馬祖大
T2450_.77.0736a21: 師。及南陽忠國師。鵝湖大義禪師。思空山
T2450_.77.0736a22: 本淨禪師等。並博通經論圓悟自心。所有
T2450_.77.0736a23: 示徒。皆引誠證。終不出自胸臆妄有指
T2450_.77.0736a24: 陳。是以綿歴歳華眞風不墮。以聖言爲定
T2450_.77.0736a25: 量邪僞難移。用至教爲指南依憑有據。
T2450_.77.0736a26: 故圭峯和尚云。謂諸宗始祖即是釋迦。經即
T2450_.77.0736a27: 是佛語。禪是佛意。諸佛心口必不相違。諸祖
T2450_.77.0736a28: 相承根本是佛云云智證大師教相同異集。擧
T2450_.77.0736a29: 禪家依經云。以金剛般若經維摩經爲所
T2450_.77.0736b01: 云云就中達磨西來。以楞伽付二祖
T2450_.77.0736b02: 諸傳所載也。續高僧傳第十六惠可
云。初達
T2450_.77.0736b03: 磨禪師。以四卷楞伽授可曰。我觀漢地唯
T2450_.77.0736b04: 有此經。仁者依行自得度世。可專附玄理。
T2450_.77.0736b05: 如前所陳乃至毎可説法竟曰。此經四世
T2450_.77.0736b06: 之後反成名相。一何可悲云云馬祖云。遠磨
T2450_.77.0736b07: 大師從南天竺國來。唯傳大乘一心之法。
T2450_.77.0736b08: 以楞伽經印衆生心云云莊嚴云。初祖西
T2450_.77.0736b09: 來創行禪道。欲傳心印須假佛經。以楞
T2450_.77.0736b10: 伽爲證明云云 已上兩師詞。宗
鏡録第一載之
編年通論第七
T2450_.77.0736b11: 云。吾有楞伽經四卷。亦付與汝。即是如來
T2450_.77.0736b12: 心地要門云云 磨示可
之言也
加之六祖惠能。依金
T2450_.77.0736b13: 剛經得法。宗密禪師。依圓覺經感悟。長水
T2450_.77.0736b14: 子璿者。楞嚴等師依首楞嚴經各發明。而高
T2450_.77.0736b15: 祖大師釋云。顯教契經部有百億云云彼金
T2450_.77.0736b16: 剛楞伽等經是釋尊所説百億部隨一也。禪
T2450_.77.0736b17: 宗既以此等經爲所傳肝印。豈非顯家攝
T2450_.77.0736b18: 乎 次約祖承者。顯教者釋迦如來以文殊
T2450_.77.0736b19: 迦葉爲附屬上座。密教者法身如來以金剛
T2450_.77.0736b20: 薩埵。爲將來傳者。自爾以降二佛所説三國
T2450_.77.0736b21: 禀承顯密分岐。權實殊轍。然禪家亦以釋
T2450_.77.0736b22: 尊爲説主。以迦葉爲初祖。誰謂非顯
T2450_.77.0736b23: 乘耶。大明録云。大梵天王問佛決疑經云。梵
T2450_.77.0736b24: 王至靈山會上。以金色沙羅華獻佛。請
T2450_.77.0736b25: 佛爲群生説。世尊登座拈花示衆瞬青蓮
T2450_.77.0736b26: 目。人天萬億悉皆罔措。獨金色頭陀破顏微
T2450_.77.0736b27: 咲。世尊言。吾有正法眼藏。涅般妙心。實相
T2450_.77.0736b28: 微妙法門。不立文字教外別傳。分付摩訶
T2450_.77.0736b29: 迦葉云云自爾以來。西天二十八祖。東土六
T2450_.77.0736c01: 祖。次第相承繼踵貴風云云可思之。後約
T2450_.77.0736c02: 宗要者。高祖大師云。修定多途。有遲有
T2450_.77.0736c03: 速。翫一心利刀是顯教也。揮三密金剛是
T2450_.77.0736c04: 密藏也云云禪門修行已翫一心利刀。未知
T2450_.77.0736c05: 三密祕藏。屬顯理驗。至祕密修禪門可悉
T2450_.77.0736c06: 之。何況勘他家祖判。清涼國師謁浮盃無名
T2450_.77.0736c07: 禪師蒙印證。宗密禪師從邃州道圓禪師
T2450_.77.0736c08: 得印可。各爲禪教英匠共列宗派圖。而清
T2450_.77.0736c09: 涼演義抄釋達磨以心傳心。正是斯教之旨
T2450_.77.0736c10: 斯教者是
頓教也
宗密圓覺大抄判南北宗禪不出頓
T2450_.77.0736c11: 教。又智覺禪師以禪宗爲花嚴圓教攝。宗
T2450_.77.0736c12: 鏡録第九十二云。理無偏圓約見不同略
T2450_.77.0736c13: 分五教。此宗則圓教所攝云云振旦明哲判
T2450_.77.0736c14: 攝如斯。末學勿懷疑慮矣
T2450_.77.0736c15: 問。宋朝賛寧和尚高僧傳中分三輪。所謂顯
T2450_.77.0736c16: 輪密輪心輪也。彼心輪者達磨禪門也。是教
T2450_.77.0736c17: 外別傳以心傳心故。顯密二輪之外更立爲
T2450_.77.0736c18: 一輪。然今以禪云屬顯。猶以不詳如何 
T2450_.77.0736c19: 答。法門開合隨宜施設。各有所由。不可局
T2450_.77.0736c20: 執。圭峯禪源都序云。達磨受法天竺。躬至
T2450_.77.0736c21: 中華。見此方學人多未得法。唯以名數爲
T2450_.77.0736c22: 解。事相爲行。欲令知月不在指法是我
T2450_.77.0736c23: 心。故但以心傳心不立文字。顯宗破執故
T2450_.77.0736c24: 有斯言。非離文字説解脱也。故教授得
T2450_.77.0736c25: 意頻讃金剛楞伽云。此二經是我心要。今
T2450_.77.0736c26: 時弟子彼此迷源。修心者以經論爲別宗。
T2450_.77.0736c27: 講説者以禪門爲異法云云爲破學人滯
T2450_.77.0736c28: 情。開不立文字一宗。以内教外別傳。若禪
T2450_.77.0736c29: 者執教外。講者塞言句。倶迷失祖意。若
T2450_.77.0737a01: 云異端剋歸趣自會一途。故攝屬爲顯理
T2450_.77.0737a02: 豈不然耶。凡教有二種。一者聲教。二者境
T2450_.77.0737a03: 教。言聲教者。聲塵爲體。如來説法音聲是
T2450_.77.0737a04: 也。傳法聖者貝葉傳後世。雖色文字。約其
T2450_.77.0737a05: 源猶是聲教所攝也。境教者。廣通六塵光
T2450_.77.0737a06: 明國土衆香世界等化儀是也。而教外別傳
T2450_.77.0737a07: 者。且爲遮聲名句文之封執也。若約境
T2450_.77.0737a08: 教與一棒一喝。爲機關之縁。亦是教門所
T2450_.77.0737a09: 攝也。禪法豈不屬教門乎。教者執言句禪
T2450_.77.0737a10: 者執教外。倶背祖意同違本旨。兩失相
T2450_.77.0737a11: 半。尤足可呵
T2450_.77.0737a12: 問 智覺禪師寄喩示宗門大意云。如人飮
T2450_.77.0737a13: 水冷暖自知。如群盲眼開分明照境。驗象
T2450_.77.0737a14: 眞體終不摸其尾牙。見乳正色豈在談其
T2450_.77.0737a15: 鵠雪。實見月人終不觀指。親到家者自
T2450_.77.0737a16: 息問程唯證相應不俟言説已上宗鏡
録第三文
直示
T2450_.77.0737a17: 證相應處。未談其鵠雪。何以之可攝教
T2450_.77.0737a18: 内乎 答。禪宗意亡情止念至彼證處。若
T2450_.77.0737a19: 情念不亡之前。未超執指問程之分域。縱
T2450_.77.0737a20: 雖達其證處。猶是蜃樓幻化之行宮。未入
T2450_.77.0737a21: 三祕密五相成身四種曼荼羅究竟眞實金剛
T2450_.77.0737a22: 心殿。若不到究竟心殿者。於其中路不
T2450_.77.0737a23: 可息問程。若執旅亭而不進者。何時見
T2450_.77.0737a24: 寶城乎已上示以禪
宗攝顯教畢
T2450_.77.0737a25: 問。禪者禪門分一切佛法爲二種。教内教
T2450_.77.0737a26: 外是也。密教是可教内攝云云有謂歟如何
T2450_.77.0737a27:  答。諸宗高祖判教大例。並皆就釋尊所説
T2450_.77.0737a28: 教法作其對辨。法佛眞教非彼所論。所謂
T2450_.77.0737a29: 慈恩三時教。嘉祥二藏教。天台四教。香象五
T2450_.77.0737b01: 教等是也。今所云教内教外對望。亦以可准
T2450_.77.0737b02: 知也。説法明眼論云。南天祖師。分佛法爲
T2450_.77.0737b03: 二種。教内教外是也云云南天祖師者。指菩
T2450_.77.0737b04: 提達磨。是南天竺香至王第三子也。佛法者
T2450_.77.0737b05: 是釋尊遺法也。於法佛説教者。僧史所載未
T2450_.77.0737b06: 聞達磨師承。凡立教内教外。案其大歸。教
T2450_.77.0737b07: 是指月之指。達岸之筏也。爲根鈍人且寄
T2450_.77.0737b08: 措言句。開示此方便。禪宗爲利智者直示
T2450_.77.0737b09: 本分不假言詮故云教外別傳不立文字
T2450_.77.0737b10: 也。然密教意無教外可詮顯之法。無離
T2450_.77.0737b11: 言可歸入之處。廢能詮所詮聲字即實相
T2450_.77.0737b12: 也。無畏三藏釋云。若出法性外有世間文
T2450_.77.0737b13: 字者。即是妄心謬見。都無實體可求云云
T2450_.77.0737b14: 得宗祖之意趣。必屬教内有何詮乎
T2450_.77.0737b15: 問。若然者可云密教是教外攝歟如何 答。
T2450_.77.0737b16: 光云。禪家意廢言教直示其處故。高尚教
T2450_.77.0737b17: 外。密教意離於言教別無法體故。教内教
T2450_.77.0737b18: 外對望共以不合宗旨豈可攝在乎
T2450_.77.0737b19:   達磨私建門
T2450_.77.0737b20: 問。或禪者以諸教總爲私建之別宗。褒禪
T2450_.77.0737b21: 宗獨稱公傳。其詞云。唯我禪門ノミ娑伽直下
T2450_.77.0737b22: 受授嫡聯。故爲一代公傳。宗門之號不亦
T2450_.77.0737b23: 宜乎云云此有謂歟如何 答。此是胸臆之
T2450_.77.0737b24: 浮言也。不足爲論。其故者。達磨西來之
T2450_.77.0737b25: 後。於支那肇建教外之一宗。大智禪師之
T2450_.77.0737b26: 時。更ト禪居新制規矩。自其以後宗徒繋
T2450_.77.0737b27: 興。流派分南北。自此以往佛世以來。於梵
T2450_.77.0737b28: 唐兩國未聞不立文字之一宗。因何稱一
T2450_.77.0737b29: 代公傳之總法乎。若無行化之例。達磨私建
T2450_.77.0737c01: 置而不論者也
T2450_.77.0737c02: 問。禪者大梵天王問佛決疑經云。世尊言。吾
T2450_.77.0737c03: 有正法眼藏涅槃妙心實相微妙法門。不立
T2450_.77.0737c04: 文字教外別傳分付摩訶迦葉云云迦葉以
T2450_.77.0737c05: 來。西天二十八祖。東土六祖次第傳付。若然
T2450_.77.0737c06: 者。婆伽直下受授嫡聯者。誠以有謂。何可
T2450_.77.0737c07: 稱達磨私建乎 答。彼二十八祖内。自迦
T2450_.77.0737c08: 葉尊者至師子比丘。二十四祖是付法藏傳
T2450_.77.0737c09: 所列也。禪家以此傳爲嗣法脈譜。然彼藏
T2450_.77.0737c10: 傳。是示小乘一箇之相承。未出大乘通途
T2450_.77.0737c11: 列祖。何以知者。涅槃經第三云。諸比丘白
T2450_.77.0737c12: 佛言。若以法寶付屬阿難及諸比丘不得
T2450_.77.0737c13: 久住。何以故。一切聲聞及大迦葉。悉當無
T2450_.77.0737c14: 常。如彼老人受他寄物。是故應以無上佛
T2450_.77.0737c15: 法付諸菩薩。如彼壯人受他寄物。佛讃諸
T2450_.77.0737c16: 比丘言。善哉善哉。應以大乘法付文殊師
T2450_.77.0737c17: 利及諸菩薩。令是妙法久住於世云云又六
T2450_.77.0737c18: 波羅蜜經。諸佛法寶分爲五藏。初三藏小乘
T2450_.77.0737c19: 教。佛付阿難等三人。第四顯教大乘。佛付
T2450_.77.0737c20: 文殊。第五陀羅尼門。佛付金剛手。迦葉阿
T2450_.77.0737c21: 難等祖承。非大乘明也。然禪門既嘆大乘
T2450_.77.0737c22: 深法事。豈爲阿難等相承乎。若失其祖豈
T2450_.77.0737c23: 非私建乎。縱付法藏所列雖通大乘。只是
T2450_.77.0737c24: 釋尊所説經教流傳也。 何稱教外別傳脈
T2450_.77.0737c25: 譜乎。若無據者。亦是私建也。縱彼相承雖
T2450_.77.0737c26: 爲教外別傳。至師子比丘遇惡王害故法
T2450_.77.0737c27: 脈斷絶。藏傳云。相付法人於是便絶云云
T2450_.77.0737c28: 者達磨一宗私建無爭者歟。但大梵天王問
T2450_.77.0737c29: 佛決疑經者。近代禪者自録中雖引載之。此
T2450_.77.0738a01: 經古今大藏目録未見之。又和漢諸師章疏
T2450_.77.0738a02: 不引之。故他家不足信受矣
T2450_.77.0738a03: 問。師子尊者付法斷絶者。禪者所不許也。
T2450_.77.0738a04: 傳燈録所載師子。以法付婆舍斯多彼録
T2450_.77.0738a05: 入藏流行誰疑之。何況嵩明教正宗論。引
T2450_.77.0738a06: 達磨禪經并僧祐出三藏記破付法藏傳。示
T2450_.77.0738a07: 師子婆舍受授不絶。何依藏傳謬説云達
T2450_.77.0738a08: 磨私建乎 答。此事異朝諍也。子昉加難
T2450_.77.0738a09: 詰契嵩墮負處。今拾要示之。先於達磨禪
T2450_.77.0738a10: 經者。止訛子昉
云。契嵩立二十八祖。妄據禪
T2450_.77.0738a11: 經縈惑天下。行付法藏爲謬書。此由唐智
T2450_.77.0738a12: 炬作寶林傳因禪經有九人。其第八名達
T2450_.77.0738a13: 磨多羅。第九名不若密多羅。故智炬見達磨
T2450_.77.0738a14: 兩字語音相近。遂改爲達磨。而増菩提二
T2450_.77.0738a15: 字。移居般若多羅之後。又取他處二名波
T2450_.77.0738a16: 舍斯多不如密多。以繼二十四人。總之爲
T2450_.77.0738a17: 二十八。炬妄陳於前。嵩謬附於後。隤亂
T2450_.77.0738a18: 正教瑕玷禪宗。余甞面折之。而嵩莫知媿
T2450_.77.0738a19: 云云此中加二難。一達磨多羅不若密多羅
T2450_.77.0738a20: 師資變倒難。二波舍斯多不如密多全闕二
T2450_.77.0738a21: 名難。智炬契嵩恣亂八九前後。猥加他處
T2450_.77.0738a22: 二名。自號經説將遁他雖。幻愚之至。智者
T2450_.77.0738a23: 不咲乎。又正宗論云。造禪經達磨二十五
T2450_.77.0738a24: 乃至晋義熈七年。佛駄跋羅譯此經云云
T2450_.77.0738a25: 傳燈録云。宋孝武大明元年。達磨年七十
T2450_.77.0738a26: 有二。而受般若多羅付法云云志般云。西魏
T2450_.77.0738a27: 文帝大統元年。菩提達磨遷化云云碑銘云。厥
T2450_.77.0738a28: 壽一百五十歳矣云云依此等説算之。達磨
T2450_.77.0738a29: 二十五歳造禪經。至義熈七年覺賢翻之
T2450_.77.0738b01: 達磨年二
十六也
未受般若多羅付法之前也。何爲
T2450_.77.0738b02: 禪宗相承證乎。隨而此經兩卷有十七品。上
T2450_.77.0738b03: 卷説心念處等十六行相。下卷明不淨觀乃
T2450_.77.0738b04: 至十二因縁觀等。一部所説皆是小乘觀相
T2450_.77.0738b05: 也。引此經爲證。豈非禪家之瑕乎。止訛
T2450_.77.0738b06: 云。炬嵩既無教眼。纔見禪字認爲己宗。是
T2450_.77.0738b07: 則變貶梁朝達磨。但傳小乘禪法厚。誣先
T2450_.77.0738b08: 賢其過非小云云次至出三藏記者。先出
T2450_.77.0738b09: 嵩釋次破之。傳法正宗論第十一契嵩
云。隋
T2450_.77.0738b10: 唐來達磨之宗大勸。而義學者疑之。頗執付
T2450_.77.0738b11: 法藏傳以相發難。謂傳所列但二十四世。
T2450_.77.0738b12: 至師子祖而已矣。以達磨所承者非正出
T2450_.77.0738b13: 師子尊者。其所謂二十八祖者。蓋後之人
T2450_.77.0738b14: 曲説也。禪者或引寶林傳證之。然寶林亦
T2450_.77.0738b15: 禪者之書而難家益不取。如此啜啜雖累
T2450_.77.0738b16: 世。無以驗正。余常疑其無證。不敢輒論。
T2450_.77.0738b17: 會於南屛藏中。適得古書號出三藏記者。
T2450_.77.0738b18: 凡十有五卷。乃梁高僧僧祐之所爲也。其篇
T2450_.77.0738b19: 曰薩婆多部相承傳目録記。從而推之。有
T2450_.77.0738b20: 曰婆羅多羅者。與二十五祖婆舍斯多之別
T2450_.77.0738b21: 名同也其義見
於本傳
有曰弗若蜜多者。與乎二
T2450_.77.0738b22: 十六祖不如蜜多同其名也。有曰不若多
T2450_.77.0738b23: 羅者。與二十七祖般若多羅同其名也。
T2450_.77.0738b24: 有曰達磨多羅者。與乎二十八祖菩提達
T2450_.77.0738b25: 磨法俗合名同也其義見
於本傳
以之驗。師子比丘
T2450_.77.0738b26: 雖死。而其法果有所傳。婆舍而下。四祖其
T2450_.77.0738b27: 相承不謬不亦大明乎。傳燈所載誠有據
T2450_.77.0738b28: 也。嗚呼祐之書存于大藏周天下。其幾百
T2450_.77.0738b29: 年也。而未始得其所發。將古人之不見
T2450_.77.0738c01: 乎。而至人之徳。其晦明亦有數耶云云止訛
T2450_.77.0738c02: 破之云。又據僧祐三藏記。傳律相承五十三
T2450_.77.0738c03: 人。最後名達磨多羅。而取爲梁朝達磨。殊
T2450_.77.0738c04: 不知僧祐所記乃載小乘弘律之人炬嵩
T2450_.77.0738c05: 既尊禪爲大乘。何得反用小乘律人爲之
T2450_.77.0738c06: 祖耶云云此意薩婆多部是小乘二十部之一
T2450_.77.0738c07: 也。何引之爲禪法相承證乎是一次出三藏
T2450_.77.0738c08: 記第十二所列五十三人也。末列五祖。文
T2450_.77.0738c09: 云。弗若密多羅漢第四十九。婆羅多羅第五
T2450_.77.0738c10: 十。不若多羅第五十一。佛駄先第五十二。達
T2450_.77.0738c11: 磨多羅菩薩第五十三云云汝所立第二十五
T2450_.77.0738c12: 六七祖師資次第違此文。又汝祖達磨。般若
T2450_.77.0738c13: 多羅弟子也。此記達磨佛駄先弟子也。彼稱
T2450_.77.0738c14: 菩提達磨。此號達磨多羅。法俗合名者以何
T2450_.77.0738c15: 知之乎。傳燈所載達磨本名菩提多羅。後
T2450_.77.0738c16: 名菩提達磨。此外未出達磨多羅名。何恣
T2450_.77.0738c17: 爲梁朝達磨乎是二又出三藏記第三云。薩
T2450_.77.0738c18: 婆多部者。梁言一切有也。昔大迦葉具持
T2450_.77.0738c19: 法藏。次傳阿難。至于第五師優波掘。本有
T2450_.77.0738c20: 八十誦。優波掘以後世鈍根不能具受故。
T2450_.77.0738c21: 刪爲十誦。自茲已下師資相傳五十餘人。
T2450_.77.0738c22: 至秦弘始之中。有罽賓沙門弗若多羅。誦
T2450_.77.0738c23: 此十誦胡本云云案貞元録第六。沙門弗
T2450_.77.0738c24: 若多羅。以後秦弘始六年甲辰十月十七日。
T2450_.77.0738c25: 誦彼十誦梵本。羅什譯爲秦文云云弘始翻
T2450_.77.0738c26: 譯之前相傳及五十餘人。達磨爲第五十三。
T2450_.77.0738c27: 而弘始六年。梁朝達磨十九歳也。未受般
T2450_.77.0738c28: 若多羅付法。相違之甚豈如之乎是三凡師
T2450_.77.0738c29: 資五十三人。更不合禪家二十八祖。同名異
T2450_.77.0739a01: 人。古今例不足言。以名字相似。契嵩加暗
T2450_.77.0739a02: 推。相違多端。敢不成證。付法斷絶於此
T2450_.77.0739a03: 決定 達磨私建不可諍之。彼付法藏傅
T2450_.77.0739a04: 者。釋曇曜以後魏和平三年壬寅。於北臺石
T2450_.77.0739a05: 窟集諸徳僧。與天竺沙門吉迦夜共譯。開
T2450_.77.0739a06: 元貞元藏録載之流行。天台嘉祥高祖引之
T2450_.77.0739a07: 證誠。然嵩爲繼己宗祖恣貶藏傳謂謬書。
T2450_.77.0739a08: 愚拙之甚也。傳燈録者。大宋景徳元年道原
T2450_.77.0739a09: 所撰也。當本朝一條院寛弘五年。誰以後
T2450_.77.0739a10: 世謬記爲證。反疑往代本傳。理豈可然
T2450_.77.0739a11:
T2450_.77.0739a12:   機教前後門
T2450_.77.0739a13: 問。禪者云。龍樹論云。疾前無藥機前無教
T2450_.77.0739a14: 云云待機根而建立。諸教皆禪宗獨在機
T2450_.77.0739a15: 前。故佛祖不傳之云云而大日經説爲彼大
T2450_.77.0739a16: 乘機。金剛頂演爲最上乘者。兩部大經既
T2450_.77.0739a17: 爲機説之。爾者密教亦逗機假説也。又可
T2450_.77.0739a18: 墮禪者所下如何 答。釋迦如來所催往
T2450_.77.0739a19: 昔悲願。出内證密宮。爲同生度人。現閻浮
T2450_.77.0739a20: 雜類堺。見機示身。鑒病與藥。彼尊所説。
T2450_.77.0739a21: 教禪同起機後也。眞言密教兩部祕藏者。唯
T2450_.77.0739a22: 佛與佛境界。自受法樂談話也。且大日經者
T2450_.77.0739a23: 其教主是自性法身如來。其同聞者。悉皆一
T2450_.77.0739a24: 相一味衆會也。經云。爾時毘盧遮那世尊。與
T2450_.77.0739a25: 一切諸佛同共集會云云釋云。三重漫荼羅所
T2450_.77.0739a26: 示種種類形皆是如來一種法門身。是故悉
T2450_.77.0739a27: 名爲佛云云次金剛頂經者。自受用身如來。
T2450_.77.0739a28: 從自身出四佛。次十六大菩薩四波羅蜜八
T2450_.77.0739a29: 供四攝等尊。次第出現之。然後作金剛彈指。
T2450_.77.0739b01: 誦金剛王眞言時。十方佛苦薩。來集此會。
T2450_.77.0739b02: 即入如來身。還而復出。出已説一偈云。奇
T2450_.77.0739b03: 哉一切佛。廣大無始生。由一切塵數。獲得佛
T2450_.77.0739b04: 一性云云然後世尊答一切如來問説諸會
T2450_.77.0739b05: 曼荼羅。是十八會經大意也。然則兩部説會
T2450_.77.0739b06: 雖異。對從心流出人。演内證聖智法故。人法
T2450_.77.0739b07: 獨尊教義離絶。爰有一類頓大人。直入直
T2450_.77.0739b08: 修直滿直證。是名爲眞言相應機。非如常
T2450_.77.0739b09: 教隨機方便。故可云機未起前。又上根上
T2450_.77.0739b10: 智人。在任領唯佛與佛境界故。説云爲彼
T2450_.77.0739b11: 大乘機矣今亦順疑問反詰之。禪宗在機
T2450_.77.0739b12: 前。故更無相應人歟。若爾者三國傳來有
T2450_.77.0739b13: 何益乎。若云領機教泯絶之本源是正所被
T2450_.77.0739b14: 人者。今亦如此。契絶離之極處。是密教
T2450_.77.0739b15: 機也。何況彼宗意云迷云悟。皆是一念迷
T2450_.77.0739b16: 情起上對立。迷若不起悟由何有。直示彼
T2450_.77.0739b17: 迷悟絶待本分爲行人要路故。頻下諸教
T2450_.77.0739b18: 獨慶己宗。密教所談迷悟共達實際。生佛
T2450_.77.0739b19: 同居體性。此中所論人法因果施設是非。疾
T2450_.77.0739b20: 藥相對假立法爾。瑜伽之境界如來加持之
T2450_.77.0739b21: 事業也。此等深旨曾非禪者所對論乎 
T2450_.77.0739b22: 問。眞言教唯佛與佛自樂談話。覺十地不能
T2450_.77.0739b23: 見聞。然者如我等具縛凡夫。非其機歟如
T2450_.77.0739b24: 何 答。案深教大旨唯佛與佛境界者。非
T2450_.77.0739b25: 位遙懸。只在我等身心。大師釋云。法身在
T2450_.77.0739b26: 何不遠即身。智體如何。我心甚近。本來
T2450_.77.0739b27: 無去。鎭住滿月宮。如今不生。常恒遊赫日
T2450_.77.0739b28: 之臺云云一切衆生雖同居本初月殿。不如
T2450_.77.0739b29: 實知故。妄謂輪迴凡夫。鈍根薄福人。雖遇
T2450_.77.0739c01: 佛法。猶自身外求得佛。此人縱位雖積年
T2450_.77.0739c02: 劫。爭可契本具萬徳乎。若有上根上智之
T2450_.77.0739c03: 人。於如實教旨生決定諦信。解行相應。於
T2450_.77.0739c04: 一生之間得如來最上悉地。是爲神通乘
T2450_.77.0739c05: 人。然則一切衆生。自住法爾佛位故。底下
T2450_.77.0739c06: 迷者直昇正覺密壇。具縛凡夫忽受如來職
T2450_.77.0739c07: 位。若遇此教能信知此理。依何作我是凡
T2450_.77.0739c08: 夫想。可遺不能見聞之恨耶。文殊儀軌云。
T2450_.77.0739c09: 若起於一念言我是凡夫。同謗三世佛。法
T2450_.77.0739c10: 中結重罪云云既誡謗佛之罪。不可不信
T2450_.77.0739c11: 不可不信
T2450_.77.0739c12:   過失揀擇門
T2450_.77.0739c13: 問。癡禪徒與著教人其徳失如何 答。靈芝
T2450_.77.0739c14: 觀經疏云。由教知理。依理起行。因行感
T2450_.77.0739c15: 果。理行果三出生於教。故知像末唯教有
T2450_.77.0739c16: 功。得度因縁出道基本。古人訶呰爲遣滯
T2450_.77.0739c17: 情。末學盲癡妄生輕蔑。斷佛種子壞佛法
T2450_.77.0739c18: 身。永墮邪坑長遭難地。縱使執指爲月。認
T2450_.77.0739c19: 筏爲堤。亦爲解脱遠縁。不失人天福報。況
T2450_.77.0739c20: 能超拔爲利叵窮云云戒度正觀記云。教滅
T2450_.77.0739c21: 則理無以彰。理晦則行無以立。行闕則果
T2450_.77.0739c22: 無以證斷佛種壞法身過在毁教。此是
T2450_.77.0739c23: 惡因。生生向邪見家。世世出無佛世。執指
T2450_.77.0739c24: 認筏。故非佛意由不著空可爲遠種。北
T2450_.77.0739c25: 山云。與其渉斷。寧與濫常。常則有法可
T2450_.77.0739c26: 修。斷則無善不棄。棄則當于耶見。修則
T2450_.77.0739c27: 于眞道。密嚴經云。寧起有見如須彌。不
T2450_.77.0739c28: 起空見如芥子云云如如居士語録云。徳山
T2450_.77.0739c29: 喝祖罵佛知恩ナリ報恩ナリ。餘機學彼恐成傍
T2450_.77.0740a01: 云云誦文法師暗證禪徒。倶以雖癡迷猶
T2450_.77.0740a02: 對辨有輕重。不可作一概論歟。何況眞
T2450_.77.0740a03: 言教。爲攘世災蘖修息災法。爲治他怨
T2450_.77.0740a04: 敵作調伏法。爲除夫婦憎背行敬愛法。爲
T2450_.77.0740a05: 達官祿所望修増益法。檀主要望雖爲世
T2450_.77.0740a06: 間悉地。祕密加持方便其益不唐捐故。遂
T2450_.77.0740a07: 開解脱眞門。壇爐柴薪蘇蜜香藥時節向方。
T2450_.77.0740a08: 雖似事相。並是法界表示極佛境界也。結印
T2450_.77.0740a09: 誦明布字觀想。如教相應。頓同佛境。豈只
T2450_.77.0740a10: 遠種乎
T2450_.77.0740a11: 問。如敬愛法者。増夫婦愛執。恐可謂輪
T2450_.77.0740a12: 迴苦因。如調伏法者。損害衆生。豈不招無
T2450_.77.0740a13: 間大罪耶 答。五臺山金珂寺道厨法師。心
T2450_.77.0740a14: 要引擧此問會釋云。諸佛有不思議度生方
T2450_.77.0740a15: 便。謂有衆生不肯直求菩提。且隨所樂
T2450_.77.0740a16: 令持呪求之。由神呪不思議力。所求之事
T2450_.77.0740a17: 盡得遂心。一切罪業亦得消滅。自然照凡
T2450_.77.0740a18: 入聖。如小兒有病不肯服藥。彼有智入
T2450_.77.0740a19: 塗在母乳。其小兒本食母乳。不覺服藥除
T2450_.77.0740a20: 云云眞言行人。若不解如來加持之方便。
T2450_.77.0740a21: 恣任情想令修祕法。匪啻無一且小益。反
T2450_.77.0740a22: 招求劫苛果。不可不愼矣
T2450_.77.0740a23:   末世相應門
T2450_.77.0740a24: 問。或人云。禪宗相應末世今時云云如何 
T2450_.77.0740a25: 答。釋尊遺法有正像末三時。正法時教行證
T2450_.77.0740a26: 三種具足無缺。像法時有教行無證。末法
T2450_.77.0740a27: 時有教無行證彼宗既稱教外。何可相應
T2450_.77.0740a28: 末世乎。又大集經云。如來滅後初五百歳解
T2450_.77.0740a29: 脱堅固。第二五百歳禪定堅固。第三五百歳
T2450_.77.0740b01: 持戒堅固。第四五百歳多聞堅固。第五五百
T2450_.77.0740b02: 歳鬪諍堅固云云毘尼母論云。初百歳解脱
T2450_.77.0740b03: 堅固。第二百歳禪定堅固。第三百歳持戒堅
T2450_.77.0740b04: 固。第四百歳多聞堅固。第五百歳布施堅固
T2450_.77.0740b05: 云云兩説雖異。今時非禪定堅固時。爭可
T2450_.77.0740b06: 云禪宗相應時分乎
T2450_.77.0740b07: 問。若然者。何教相應末世乎 答。大日金
T2450_.77.0740b08: 剛頂尊勝寶篋隨求佛頂等經軌中。多説末
T2450_.77.0740b09: 世相應利益。不遑具載。倩思佛家軌則。大
T2450_.77.0740b10: 有三學不同。律家防身口非違正止作持犯
T2450_.77.0740b11: 爲則。禪者凝心地修行。直下契當爲宗。教
T2450_.77.0740b12: 者明法數名句。義學講論爲事。末代今時。
T2450_.77.0740b13: 機根劣弱不堪三學修練。頗非相應時分
T2450_.77.0740b14: 歟。而今宗意不拘戒行持犯。不依定惠有
T2450_.77.0740b15: 無。縱雖鈍根劣惠。若信心決定人不疑阿
T2450_.77.0740b16: 闍梨教示。如説修業纔唱一言。適結一印。
T2450_.77.0740b17: 自利利他廣大利益具足無闕。譬如病人
T2450_.77.0740b18: 雖不知藥方。服藥除病。若不能誦。或書
T2450_.77.0740b19: 帶身上。或寫安室内。皆施難思妙用。喩
T2450_.77.0740b20: 如有蘇陀扇陀妙藥。病人雖不服之。眼
T2450_.77.0740b21: 見之病即愈。若非此巧度方便力者。爭濟
T2450_.77.0740b22: 彼末世無福人乎。何況如當時者。兵戈競
T2450_.77.0740b23: 起。侵國損民。如來所記鬪諍堅固。正當此
T2450_.77.0740b24: 時。佛爲除其災。説仁王守護等數部經軌。
T2450_.77.0740b25: 高祖大師傳受請來行化。本朝野澤兩流。各
T2450_.77.0740b26: 以禀受相承。然法自不弘。弘由人。如當
T2450_.77.0740b27: 時闍梨缺行徳。王臣無欽仰故。國家災變
T2450_.77.0740b28: 亦以無休密法浚夷邪黨由之繁興。不可
T2450_.77.0740b29: 不歎。不可不恐矣
T2450_.77.0740c01:   護國濟生門
T2450_.77.0740c02: 問。禪者云。禪院專三時勤行。祈四海靜
T2450_.77.0740c03: 謐。當知朝家護持偏在禪宗。若爲此無驗
T2450_.77.0740c04: 者。縱雖行眞言宗大法祕法。敢不可有其
T2450_.77.0740c05: 云云有其謂歟如 何答。護國之術保
T2450_.77.0740c06: 家之計。專在密教中。大師釋所請來一百
T2450_.77.0740c07: 餘部金剛乘法云。其經則佛心肝國靈寶。摧
T2450_.77.0740c08: 滅七難調和四時。護國護家安己安他。斯
T2450_.77.0740c09: 道祕妙典也云云及末世澆李。王道威衰三藏
T2450_.77.0740c10: 變異。或氣序不順時。或兵戈競起。國穀稼
T2450_.77.0740c11: 抗旱。人民喪亡。佛爲攘其災蘖説仁王孔
T2450_.77.0740c12: 雀等數部經軌。祖師請來。保國利人。野澤
T2450_.77.0740c13: 諸流。各以禀受相承。然如當時闍梨缺行
T2450_.77.0740c14: 徳王臣無欽仰故。國家災變亦以無休。密
T2450_.77.0740c15: 法爲之浚夷。邪黨由之繁興。不可不歎。不
T2450_.77.0740c16: 可不恐矣
T2450_.77.0740c17: 夫衆生根性不同所樂區分隨其所樂諸佛醫
T2450_.77.0740c18: 王説百千眞言。示萬億密印。藥種香藥結印
T2450_.77.0740c19: 誦明。隨事依時用意各別也。若亂其軌矩。
T2450_.77.0740c20: 則悉地難成得益可空。廣不學密教。爭
T2450_.77.0740c21: 可辨彼方軌乎。譬如耆婆神農。隨種種
T2450_.77.0740c22: 病設種種藥。雖爲良藥。乖病無益。違方
T2450_.77.0740c23: 無驗。而拙醫纔學一兩方術。不能遍學萬
T2450_.77.0740c24: 品醫藥。還褊名醫。作已達思。將治一切
T2450_.77.0740c25: 病。藥不相當故終失其人。今聞禪者風。纔
T2450_.77.0740c26: 受傳楞嚴大悲心等兩三神呪。非充一切
T2450_.77.0740c27: 祈祷。剩言自餘祕法大法皆以無用也豈非
T2450_.77.0740c28: 彼拙醫類耶。何況聞當時禪者。誦彼呪。是
T2450_.77.0740c29: 宋代訛音非天竺正音。又首楞嚴大呪有修
T2450_.77.0741a01: 行祕法。蜜宗所傳大佛頂法是也。印契觀法
T2450_.77.0741a02: 種字尊像等 曾非禪家所知。譬如拙醫師
T2450_.77.0741a03: 匪廣不學醫業。僅所傳治術亦乖方多謬」
T2450_.77.0741a04: 問。密教唯佛與佛境故。更不雜方便説云云
T2450_.77.0741a05: 而今云存應病與藥方便。匪啻前後參差。
T2450_.77.0741a06: 似無顯密不同如何 答。如來善巧方便。
T2450_.77.0741a07: 顯密二教施設。權實乘益殊也。顯教方便
T2450_.77.0741a08: 者。爲有衆生求菩提。佛説寂滅之果。以
T2450_.77.0741a09: 爲究竟之處。此非眞實菩提。只方便權果
T2450_.77.0741a10: 也。譬如小兒求金啼哭。與黄葉止啼。息
T2450_.77.0741a11: 小兒哭。可謂一分得益。而實得黄葉有何
T2450_.77.0741a12: 詮乎。密教方便者。爲衆生求世事。分如來
T2450_.77.0741a13: 眞金智體。示普門種種方便。譬如小兒求
T2450_.77.0741a14: 黄葉。以金造之與彼。疏云。以知有相即
T2450_.77.0741a15: 無相故。能以無相而作有相。以知淺略
T2450_.77.0741a16: 即深祕故。能以深祕而作淺略云云是此意
T2450_.77.0741a17: 也。然則密教雖云方便。猶是如來内證金剛
T2450_.77.0741a18: 智印也。若望顯教者。猶是唯佛與佛境界。
T2450_.77.0741a19: 自證自樂體性也。隨望配立不一准。以之
T2450_.77.0741a20: 不可云參差矣
T2450_.77.0741a21:   證道唯密門
T2450_.77.0741a22: 問。或禪者云。眞言教是爲世間祈祷之要
T2450_.77.0741a23: 法。爲出離解脱如禪宗云云有其謂歟如
T2450_.77.0741a24: 何 答。惠果和尚告大師云。若知自心即
T2450_.77.0741a25: 知佛心。知佛心即知衆生心。知三心平等
T2450_.77.0741a26: 即名大覺。故得大覺應當學諸佛自證之
T2450_.77.0741a27: 教。自證教者。所謂金剛頂十萬偈。及大毘盧
T2450_.77.0741a28: 遮那十萬偈是也。欲證菩提。斯法最妙。汝
T2450_.77.0741a29: 當受學自覺覺他者云云又大師云。非冐地
T2450_.77.0741b01: 之難得。遇斯法之不易也一尊一契證道
T2450_.77.0741b02: 之徑路。一字一句入佛之父毋者也云云
T2450_.77.0741b03: 釋迦所説一代顯經中。雖説妙覺不説行
T2450_.77.0741b04: 法。其行法唯在眞言教。且案金剛頂經意。
T2450_.77.0741b05: 一切義成就菩薩證一道清淨理。上不見諸
T2450_.77.0741b06: 佛可求。下不見衆生可度。住此處作究
T2450_.77.0741b07: 竟思。於此曼荼諸尊雲集虚空。驚覺告云。
T2450_.77.0741b08: 金剛喩三昧及薩般若智。尚未能證知。勿
T2450_.77.0741b09: 以之爲足云云次授五相瑜伽。如説修行佛
T2450_.77.0741b10: 身圓滿終心。方成究竟正覺。五相瑜伽名金
T2450_.77.0741b11: 剛喩三昧。究竟正覺名薩般若智。不由彼
T2450_.77.0741b12: 行因。何能成此妙果乎。是以金剛頂經云。
T2450_.77.0741b13: 三世諸如來。皆因入此法。速獲一切智云云
T2450_.77.0741b14: 大日經云。過去等正覺。及與未來世現在諸
T2450_.77.0741b15: 世尊。如是諸賢者。解眞言妙法。勤勇獲種
T2450_.77.0741b16: 智。坐無相菩提云云守護經云。善男子。十方
T2450_.77.0741b17: 世界。如恒河沙三世諸佛。不於月輪作唵
T2450_.77.0741b18: 字觀。得成佛者無有是處云云如是經文
T2450_.77.0741b19: 不遑毛擧。今且示一二而已
T2450_.77.0741b20: 問。厭衆遁世卜居於山林。忘名捨利係思
T2450_.77.0741b21: 於出離是道者風也。而如眞言師者。進官
T2450_.77.0741b22: 位飛車馬。號國家護持仕朝庭爲業。頗
T2450_.77.0741b23: 非道人體。以人推法。密教恐非證道直路
T2450_.77.0741b24: 歟。如何 答。古人修行之軌則不一途。或遁
T2450_.77.0741b25: 世或交衆。或奴僕或僞狂。如此風範不知
T2450_.77.0741b26: 其人安心。輒不可加謬難。道者天竺云菩
T2450_.77.0741b27: 提。唐翻道。若不知菩提體性。縱雖閑居
T2450_.77.0741b28: 厭世。不可名道心者。縱雖仕朝交衆。其
T2450_.77.0741b29: 人不廢菩提行。是即可道者也。且依龍樹
T2450_.77.0741c01: 論就菩提心行大有三門。行願勝義三摩
T2450_.77.0741c02: 地是也。初行願菩提心者。以慈悲爲體。慈
T2450_.77.0741c03: 悲心有重重。愛見心垢慈悲。從衆生妄想
T2450_.77.0741c04: 起故。非眞實。觀一切衆生世世生生父母
T2450_.77.0741c05: 也。非我者誰能拔濟。迴濟度方便。此猶有
T2450_.77.0741c06: 相有縁非眞實。觀一切衆生一眞如平等體
T2450_.77.0741c07: 性。發同體悲愍心。亡自他之相是聖智
T2450_.77.0741c08: 無縁大悲也。次勝義菩提心者。以般若妙
T2450_.77.0741c09: 惠觀照寂滅性空。論釋諸法無相謂虚空
T2450_.77.0741c10: 相。作是觀已名勝義菩提心云云後三摩地
T2450_.77.0741c11: 菩提心者。以勝義無性觀門。除妄想瓦礫。
T2450_.77.0741c12: 治衆生心垢已。於彼心地上建法界宮殿。
T2450_.77.0741c13: 安曼荼性佛。萬徳法身恒沙非喩。無盡莊
T2450_.77.0741c14: 刹塵猶少已上
自證
開此心殿觀三密法財。振
T2450_.77.0741c15: 其妙用修鎭國祕法。亢旱天降水。滯雨時
T2450_.77.0741c16: 曜日。約外用雖似施世間益。依内證無
T2450_.77.0741c17: 非法然道已上
化他
上古高徳如此。用心如法法
T2450_.77.0741c18: 驗無滯故。賞之餘敬之至。雖浴官位飛車
T2450_.77.0741c19: 馬。敢無加難生謗之人。至末代之今。聖
T2450_.77.0741c20: 主叡言淺。闍梨用心謬故。法利失驗。毁謗
T2450_.77.0741c21: 喧耳。有心之人不可不歎。但如當時者。
T2450_.77.0741c22: 或由窮困入身於僧家。諂俗渡世爲業。或
T2450_.77.0741c23: 號遁世。寄事於道行。安身恣心爲體。如此
T2450_.77.0741c24: 等人。雖云隱遁曾不發道心。都不解法
T2450_.77.0741c25: 理。釋家之衰微。國家之大賊。不可不歎。縱
T2450_.77.0741c26: 雖交衆苑隨朝庭若忘名利念意。致一
T2450_.77.0741c27: 天護持。祈萬生利安。亦是難有佛法者也。
T2450_.77.0741c28: 何況密教修行人。強不可事閑居。略出經
T2450_.77.0741c29: 第三云。復作是念。我亦不得一向離諸戲
T2450_.77.0742a01: 論住寂靜處。若離戲論則不能饒益衆
T2450_.77.0742a02: 生應當決定以一切如來三摩地所生清淨
T2450_.77.0742a03: 獻論淨衆生界云云又諸法無行經下云。若
T2450_.77.0742a04: 住空閑處。自貴而賤人。尚不得生天。何況
T2450_.77.0742a05: 於菩提云云進退倶有得失。不可非一是
T2450_.77.0742a06: 一歟
T2450_.77.0742a07:   本分極不門
T2450_.77.0742a08: 問依釋摩訶衍論立有覺無覺兩門。於有
T2450_.77.0742a09: 覺門中有五重問答。前四重四宗大乘。第五
T2450_.77.0742a10: 不二密教也。此上更立無覺門。無覺門者義
T2450_.77.0742a11: 分符契禪宗也。依之或禪者云。五問四答
T2450_.77.0742a12: 顯宗之怨。有覺無覺祕宗之愁云云有覺門
T2450_.77.0742a13: 依一念無明。生佛分上所起法門也。無覺門
T2450_.77.0742a14: 無衆生又無本覺。是禪門所立本分田地
T2450_.77.0742a15: 也。若然者眞言宗所貴不二本法。猶難及
T2450_.77.0742a16: 此處如何 答。彼宗本分田地者何處。若無
T2450_.77.0742a17: 佛無衆生其處者。猶是拂外塵之方便。入佛
T2450_.77.0742a18: 道之初門也。大日經是名初法明道。金剛頂
T2450_.77.0742a19: 是號無識身三昧。南北二宗所歸未出此
T2450_.77.0742a20: 域。神秀云。時時勤拂拭。莫令染塵埃云云
T2450_.77.0742a21: 惠能云。本來無一物。何所有塵埃云云兩祖
T2450_.77.0742a22: 宗旨雖異。並是怖於塵境。愛樂空寂之類
T2450_.77.0742a23: 也。超此處更有不二性海□處。若能開此
T2450_.77.0742a24: 藏。地獄天堂佛性闡提煩惱菩提生死涅槃。
T2450_.77.0742a25: 皆是自心佛之名字焉捨焉取。智度論立兩
T2450_.77.0742a26: 重二諦。初重二諦者。有佛有衆生是俗諦。無
T2450_.77.0742a27: 佛無衆生是眞諦也。第二重二諦者。無佛無
T2450_.77.0742a28: 衆生即俗諦。有佛有衆生即眞諦也。彼本分
T2450_.77.0742a29: 田地者。是可當初重眞諦者。望後重眞諦。
T2450_.77.0742b01: 還是俗諦也。次以摩訶衍論無覺門配屬禪
T2450_.77.0742b02: 宗是還害汝所立。彼無覺門者。義勢同眞
T2450_.77.0742b03: 如門。此論意。眞如門因分應機順説。不二
T2450_.77.0742b04: 門果分離機離教故
T2450_.77.0742b05:   心體同異門
T2450_.77.0742b06: 問。或云。經説三十七尊住心城云云心城者
T2450_.77.0742b07: 當禪宗本分田地云云有其謂乎 答。法花
T2450_.77.0742b08: 儀軌云。今我此心爲青爲黄。爲未來復
T2450_.77.0742b09: 爲現在。良久推求知此心。了不可得也。於
T2450_.77.0742b10: 此無所得心觀圓明。淨無塵瞖如秋滿月。
T2450_.77.0742b11: 此則是本源清淨大圓鏡智也云云心源觀爲
T2450_.77.0742b12: 入修方便令轍見五智圓明體性。禪宗云本
T2450_.77.0742b13: 分田地。猶當彼方便觀。經三十七尊住心城
T2450_.77.0742b14: 者。是圓明心體也。禪宗本分望之。還初門
T2450_.77.0742b15: 也。大師釋云。唯蘊拔業二心。但知六識。他
T2450_.77.0742b16: 縁覺心兩教。但示八心。一道極無但知九
T2450_.77.0742b17: 識。釋大衍説十識。大日經説無量心識云云
T2450_.77.0742b18: 良以我等歴縁對境。識智別之相顯了是六
T2450_.77.0742b19: 識也。小乘教順衆生情説麁淺法故。但示
T2450_.77.0742b20: 六識不説其餘。但極睡眠悶絶等之時。六
T2450_.77.0742b21: 識雖亡。七八二識内相續故。異死人也。六
T2450_.77.0742b22: 識外有内門轉識。推而可知之。是故相性
T2450_.77.0742b23: 二宗擧教理證文成八識義。且依性宗談。
T2450_.77.0742b24: 前六事識。第七唯妄。第八識眞妄和合。麁
T2450_.77.0742b25: 細次第。具如别論。次第九識者。唯眞非妄
T2450_.77.0742b26: 心也釋論所説生滅所入非有爲非無爲一
T2450_.77.0742b27: 心本法是也。彼唯眞非妄識。雖似深細。猶
T2450_.77.0742b28: 是眞妄相對中眞心也。而實一心本性離生
T2450_.77.0742b29: 滅絶眞妄是名一一心識。釋論所立第十識
T2450_.77.0742c01: 是也。次大日經王無量心識者。大師釋云。
T2450_.77.0742c02: 非一一心所縁。不二心所證也云云不二者
T2450_.77.0742c03: 非遮二詮一名。是則詮無數稱也。謂禪定
T2450_.77.0742c04: 智惠無量心品。各統衆徳顯一相故名不
T2450_.77.0742c05: 二。並諸法王得自在故稱心王。是故不二
T2450_.77.0742c06: 心。無量心。只是一體異名也。異朝通法慈行
T2450_.77.0742c07: 等師。解摩訶衍論時。以禪門宗要配屬一
T2450_.77.0742c08: 一心。不及不二心。以可知者歟
T2450_.77.0742c09:   祕密修禪門
T2450_.77.0742c10: 問。或禪者云。大日經云。甚深無相法。劣惠
T2450_.77.0742c11: 所不堪爲應彼等故兼存有相説云云大師釋
T2450_.77.0742c12: 云。祕藏奧旨不貴得文。只在以心傳心。
T2450_.77.0742c13: 文是糟粕。文是瓦礫云云依此等文。密教亦
T2450_.77.0742c14: 以無相心性爲甚深所宗。手作口誦事行。
T2450_.77.0742c15: 皆是兼存有相説也。祕藏奧旨禪家本分。所
T2450_.77.0742c16: 歸無淺深云云此事如何 答。有相無相分
T2450_.77.0742c17: 別説相交參。疑義難解。經説甚深無相。釋
T2450_.77.0742c18: 云祕藏奧旨若不受祖承口決。輒任文取
T2450_.77.0742c19: 義。定有魯魚之錯歟。禪者比判頗子足爲
T2450_.77.0742c20: 論。凡以心傳心者。兩部肝心一家祕府也。且
T2450_.77.0742c21: 依大日經。説第五三昧耶云。未逮心灌
T2450_.77.0742c22: 頂。祕密惠不生云云又説第三灌頂云。第
T2450_.77.0742c23: 三以心授悉離於時方云云五種中第五。與三
T2450_.77.0742c24: 種中第三。是可同位。此宗意有相無相雖
T2450_.77.0742c25: 異。曼荼羅莊嚴儼然無缺。豈可同禪門所
T2450_.77.0742c26: 宗耶。予從先師親蒙指授。若無明師開
T2450_.77.0742c27: 示難辨。其至賾者歟委曲更問
T2450_.77.0742c28: 問。禪僧結定印下右上左。今眞言師反之。
T2450_.77.0742c29: 兩傳是非如何 答。佛陀波利修禪要決云。
T2450_.77.0743a01: 問。此方傳フラクハ爲。右手等多動。坐者要令左
T2450_.77.0743a02: 厭右。今乃與彼碩變。未審何故耶。答。西方
T2450_.77.0743a03: 諸師。從佛以來相承坐法皆如此。並是印
T2450_.77.0743a04: 法。此方檀改。吾所未詳也云云兩傳是非
T2450_.77.0743a05: 以之可知。但請觀世音菩薩消伏毒害陀羅
T2450_.77.0743a06: 尼呪經居士竺難提
晋云喜譯
云。云何當得見觀世音菩
T2450_.77.0743a07: 薩及十方佛。若欲得見。端身正心。使心
T2450_.77.0743a08: 不動。心氣相續。以左手置右手上。擧舌
T2450_.77.0743a09: 向腭。令息調&T074300;。使氣不麁。不散安祥。徐
T2450_.77.0743a10: 數從一至十云云又宋朝新譯理趣經第七
T2450_.77.0743a11: 法賢三
藏譯
云。結禪定印。以左手押右云云金智
T2450_.77.0743a12: 廣智無畏一行等。爲一家之正嫡。翻譯兩部
T2450_.77.0743a13: 大經。皆下左上右。於眞言一宗者。以此
T2450_.77.0743a14: 等所傳可爲正。彼請觀音經。居士曩時
T2450_.77.0743a15: 譯。理趣經大宋近代翻也。恐譯語有訛謬
T2450_.77.0743a16: 歟。祖琇偏年統論中。專所嫌也。誠有謂者
T2450_.77.0743a17:
T2450_.77.0743a18:   貞和五年九月二十一日草之
T2450_.77.0743a19:   桑門陰士日玉記之
T2450_.77.0743a20:
T2450_.77.0743a21: 開心抄上
T2450_.77.0743a22:
T2450_.77.0743a23:   禪密攝屬門 機教前後門
T2450_.77.0743a24: 禪宗私建門 癡著徳失門
T2450_.77.0743a25: 本分極不門 末世相應門
T2450_.77.0743a26: 護國濟生門 證道唯密門
T2450_.77.0743a27: 心體同異門 祕密修禪門
T2450_.77.0743b01:
T2450_.77.0743b02: 開心抄上
T2450_.77.0743b03:
T2450_.77.0743b04:   禪密攝屬門
T2450_.77.0743b05:   問。眞言宗立顯密二教攝一切佛法云云
T2450_.77.0743b06: 然者禪家可攝何教乎 答。此事祖師釋
T2450_.77.0743b07: 事無所見故。輒不可判攝。雖然今迴愚
T2450_.77.0743b08: 慮仰密祖意。以釋迦大日二佛法。如次
T2450_.77.0743b09: 爲顯密兩教。雖教分淺深異。宗有内外
T2450_.77.0743b10: 差。豈有佛法離二佛法乎。當知禪家是
T2450_.77.0743b11: 釋迦説故。可顯教攝。謂其故略有三。一
T2450_.77.0743b12: 約依經。二約相承。三約宗要。初依經
T2450_.77.0743b13: 者。宗鏡録第一永明寺智覺
禪師延壽集
云。如西天上
T2450_.77.0743b14: 代二十八祖。此土六祖乃至洪洲馬祖大
T2450_.77.0743b15: 師。及南陽忠國師。鵝湖大義禪師。黒空
T2450_.77.0743b16: 山本淨禪師等。并博通經論圓悟自心。
T2450_.77.0743b17: 所有示徒皆引誠證。終不出自胸臆妄
T2450_.77.0743b18: 有指陳。是以綿歴歳華眞風不墜。以聖
T2450_.77.0743b19: 言爲定量。邪僞難移。用聖教爲指南。
T2450_.77.0743b20: 依憑有據。故圭峯和尚云。謂諸宗始祖即
T2450_.77.0743b21: 是釋迦。經即是佛語。禪是佛意。諸佛心
T2450_.77.0743b22: 口必不相違。諸祖相承根本是佛云云智證
T2450_.77.0743b23: 大師教相同異集。擧禪家依經云。以金
T2450_.77.0743b24: 剛般若經維摩經爲所依云云就中達磨
T2450_.77.0743b25: 以楞伽經付二祖。諸傳所載也。續高僧
T2450_.77.0743b26: 傳第十六慧可
云。初達磨禪師以四卷楞
T2450_.77.0743b27: 伽授可曰。我觀漢地唯有此經。仁者依
T2450_.77.0743b28: 行自得度世。可專附玄理如前所陳
T2450_.77.0743b29: 毎可説法竟日此經四世之及成名相
T2450_.77.0743c01: 一何可悲云云馬祖云。達磨大師從南天
T2450_.77.0743c02: 竺國來。唯傳大乘一心之法。以楞伽經
T2450_.77.0743c03: 印衆生心云云莊嚴云。初祖西來創行禪
T2450_.77.0743c04: 道。欲傳心印須假佛經。以楞伽爲證
T2450_.77.0743c05: 云云已上兩祖言宗
鏡録第一載之
編年通論第七云。吾
T2450_.77.0743c06: 有楞伽經四卷亦付與汝。即是如來心地
T2450_.77.0743c07: 要門云云磨示可
之言也
加之六祖惠能。依金剛
T2450_.77.0743c08: 經得法。宗密禪師依圓覺經感悟。長水
T2450_.77.0743c09: 子璿首楞嚴等。依首楞嚴經文各悟道發
T2450_.77.0743c10: 明。而大師釋云。顯教契經部有百億云云
T2450_.77.0743c11: 彼楞伽等經。既百億隨一也。禪宗專依彼
T2450_.77.0743c12: 經。豈非顯教攝乎 次相承者。顯教釋迦
T2450_.77.0743c13: 如來付法藏於文殊迦葉。密教遮那如來
T2450_.77.0743c14: 授祕教於金剛薩埵。二佛説教顯密異域。
T2450_.77.0743c15: 三國禀承始末良分。大明録云。大梵天王
T2450_.77.0743c16: 問佛決疑經云。梵王至靈山會以金色娑
T2450_.77.0743c17: 羅花獻佛請佛爲群生説。世尊登座拈
T2450_.77.0743c18: 花示衆瞬青蓮目。人天萬億悉皆困措。
T2450_.77.0743c19: 獨金色頭陀破顏微咲。世尊言。吾有正法
T2450_.77.0743c20: 眼藏涅槃妙心實相微妙法門。不立文字
T2450_.77.0743c21: 教外別傳。分付摩訶迦葉云云自爾以
T2450_.77.0743c22: 來。西天二十八祖。東土六祖次第相承。繼
T2450_.77.0743c23: 踵貴風。既以釋尊爲始祖。以迦葉爲
T2450_.77.0743c24: 傳者。誰謂非顯教攝耶。後宗要者。大師
T2450_.77.0743c25: 釋云。翫一心利刀顯教。揮三密金剛密
T2450_.77.0743c26: 云云黄檗斷際禪師傳心法要云。諸佛
T2450_.77.0743c27: 與衆生唯是一心更無別法。此心無始已
T2450_.77.0743c28: 來不曾生不曾滅。不青不黄無形無
T2450_.77.0743c29: 相。不屬有無不計新舊。非長非短非
T2450_.77.0744a01: 大非小。超過一切限量名言蹤迹對待。
T2450_.77.0744a02: 當體便是動念即乖云云既翫一心利刀。
T2450_.77.0744a03: 未知三密祕藏。攝顯理驗。何況勘他家
T2450_.77.0744a04: 祖判。清涼國師謁浮盃無名禪師蒙印
T2450_.77.0744a05: 證。宗密禪師從遂洲道圓禪師得印可。
T2450_.77.0744a06: 各爲教禪匠共入宗派圖。而清涼釋達
T2450_.77.0744a07: 磨以心傳心正是斯教之旨演義抄文。斯教
者是頓教也
T2450_.77.0744a08: 宗密判南北宗禪不出頓教圓寶大
抄文
又智覺
T2450_.77.0744a09: 禪師以禪宗爲圓教攝。宗鏡録第九十二
T2450_.77.0744a10: 云。理無偏圓。約見不同略分五教。此宗
T2450_.77.0744a11: 則圓教所攝云云天台輔行第一云。自漢
T2450_.77.0744a12: 明夜夢泊于陳朝。凡諸著述。當代盛行者
T2450_.77.0744a13: 溢目。預厠禪門衣益傳授者盈耳。豈有
T2450_.77.0744a14: 不聞止觀二字。但未若天台説此一部。
T2450_.77.0744a15: 定惠兼美。義觀雙明前代未聞斯言在。天
T2450_.77.0744a16: 台花嚴兩祖判禪攝教。其教即顯教也。已
T2450_.77.0744a17: 上依准大師釋示判攝也
T2450_.77.0744a18: 問。禪是教外別傳宗也。何可攝顯教内
T2450_.77.0744a19: 耶 答。教有二種。一者言教。二者境教。
T2450_.77.0744a20: 言言教者。聲塵爲體。如來説法音聲是
T2450_.77.0744a21: 也。説法聖者載于竹帛傳於未來。雖色
T2450_.77.0744a22: 文字約本猶是聲塵攝也。言境教者。廣
T2450_.77.0744a23: 通六塵。而禪宗教外者。且簡彼言教之
T2450_.77.0744a24: 意也。若約境教與一捧一喝示一偈一
T2450_.77.0744a25: 句。公案工夫瞬目微咲。皆是可教攝。何況
T2450_.77.0744a26: 圭峯都序云。且達磨受法天竺躬至中
T2450_.77.0744a27: 華。見此方學人多未得法。唯以名數爲
T2450_.77.0744a28: 解。事相爲行。欲令知月不在指。法是
T2450_.77.0744a29: 我心故。但以心傳心不立文字。顯宗破
T2450_.77.0744b01: 執故有斯言。非離文字説解脱也。故
T2450_.77.0744b02: 教授得意頻讃金剛楞伽。云此二經是
T2450_.77.0744b03: 我必要。今時弟子彼此迷源。修心者以經
T2450_.77.0744b04: 論爲別宗。講説者以禪門爲異法云云
T2450_.77.0744b05: 教者執言句。禪者執教外。倶背祖意。同
T2450_.77.0744b06: 違本旨。兩失相半。尤足可荷
T2450_.77.0744b07: 問。智覺禪師寄喩示宗門大意云。如人
T2450_.77.0744b08: 飮水冷暖自知。如群盲眼開分明照境。
T2450_.77.0744b09: 驗象眞體。終不摸其尾牙見乳正色。豈
T2450_.77.0744b10: 在談其鵠雪。實見月人終不觀指。親
T2450_.77.0744b11: 到家者自息問程。唯證相應不役言説
T2450_.77.0744b12: 巳上宗鏡
録第三文
直示證相應處未談其鵠雪。何
T2450_.77.0744b13: 以之可攝教内乎 答。禪宗意亡情止
T2450_.77.0744b14: 念至彼證處。若情念不亡之前。未超執
T2450_.77.0744b15: 指問程之分域。縱雖達其證處。猶是蜃
T2450_.77.0744b16: 樓幻化之行宮。未入三密五相成身四種
T2450_.77.0744b17: 曼荼羅究竟眞實金剛心殿。若不到究竟
T2450_.77.0744b18: 心殿者。於其中路不可息問程。若執
T2450_.77.0744b19: 旅亭而不進者。何時見寶城乎已上以禪
宗攝顯
T2450_.77.0744b20:
T2450_.77.0744b21: 問。禪宗分一切佛法爲二種。教内教外
T2450_.77.0744b22: 是也。密教何攝。或禪者云教内攝有其
T2450_.77.0744b23: 謂乎 答。如云先禪宗尋其源是釋尊
T2450_.77.0744b24: 説也。云教内云教外。皆是於釋迦遺
T2450_.77.0744b25: 法所論也。凡上能兼下。下不攝上。是故
T2450_.77.0744b26: 二藏三時四教五教。同於一代顯教中各
T2450_.77.0744b27: 作對辨。何宗對密教有判勝劣乎。聖
T2450_.77.0744b28: 徳太子説法明眼論云。南天祖師分佛法
T2450_.77.0744b29: 爲二種教内教外是也云云達磨和尚者。
T2450_.77.0744c01: 南天竺香至王第三子故云南天祖師。佛
T2450_.77.0744c02: 者是釋迦佛法也裏書
傳燈録第三云。第
T2450_.77.0744c03: 二十八祖菩提達磨者。南天竺國香至王
T2450_.77.0744c04: 第三子也。姓刹利帝。本名菩提多羅云云
T2450_.77.0744c05: 何此中可攝法身所説密教乎。抑達磨意
T2450_.77.0744c06: 立教内教外二種。言教外吾所傳之旨趣
T2450_.77.0744c07: 其何。教是指月之指。達岸之筏也。爲鈍
T2450_.77.0744c08: 根人。且寄彼言句假示此方便。禪宗
T2450_.77.0744c09: 爲利根人不假言教。直示本分。此謂勝
T2450_.77.0744c10: 法。頻作教内教外分別。當知爲簡不當
T2450_.77.0744c11: 法體之言教。云教外別傳也。自宗意無
T2450_.77.0744c12: 教外可詮顯之法。無離言可歸入之處。
T2450_.77.0744c13: 廢能詮所詮聲字即實相也。何以此宗
T2450_.77.0744c14: 可攝教内耶。若探宗祖之意。誰迷判教
T2450_.77.0744c15: 之旨
T2450_.77.0744c16: 問。密宗非教内攝。誠有其謂。爾者可
T2450_.77.0744c17: 云教外攝乎 答。此事盡前重。若能心
T2450_.77.0744c18: 得教外名目。此疑不可生。謂離言教直
T2450_.77.0744c19: 示其處故得教外名。密宗意離於言教
T2450_.77.0744c20: 別無法體。何云教内。又可云教外乎」
T2450_.77.0744c21: 問。眞言宗處處釋。或云離言離教。或云
T2450_.77.0744c22: 以心傳心。爾者此宗意。至其證據者離
T2450_.77.0744c23: 言議道絶心行跡。同禪家賞教外本分
T2450_.77.0744c24: 如何 答。今推疑意。一念生皆縛。一言起
T2450_.77.0744c25: 悉病也。本來無一物之處。是謂證境此不
T2450_.77.0744c26: 審生也。若實如是者。契自證境之人。不
T2450_.77.0744c27: 言如瘂者。失色似盲者。歸死灰同木
T2450_.77.0744c28: 石。貧念無甚此。其妙在何乎。今宗意不
T2450_.77.0744c29: 如是。自證境者三密本源四曼體性也。字
T2450_.77.0745a01: 印形像各各建立。聲字實相圓圓本有也。
T2450_.77.0745a02: 若契此處。法爾莊嚴森羅炳現。過恒功
T2450_.77.0745a03: 徳自然輪圓。自受法樂説法住法界而常
T2450_.77.0745a04: 恒。利生方便妙用亙三世而不變也。然則
T2450_.77.0745a05: 證境界所存各別。不可執自宗疑未知
T2450_.77.0745a06: 者歟。但自證極處離言離心者。大師自會
T2450_.77.0745a07: 云。並約因位談非謂果人也云云可知
T2450_.77.0745a08: 之矣已上明眞言教非
教内教外攝畢
T2450_.77.0745a09:   機教前後門
T2450_.77.0745a10:   問。諸禪者云。諸教皆機後起。禪宗獨在機
T2450_.77.0745a11: 云云而大日經説爲彼大乘機。金剛頂
T2450_.77.0745a12: 演爲最上乘者。兩部大經猶爲機説之。
T2450_.77.0745a13: 若爾者密宗又可謂墮禪者所下如何 
T2450_.77.0745a14: 答。先禪宗在機前者。人語歟聖語歟。未
T2450_.77.0745a15: 詳之。釋迦如來所摧往昔悲願。出内證
T2450_.77.0745a16: 祕密宮。爲同生度人現下界雜類境。見
T2450_.77.0745a17: 機示身鑒病與藥。彼尊所説教禪同起
T2450_.77.0745a18: 機後也。眞言密教兩部祕藏者。受用佛
T2450_.77.0745a19: 與自眷屬自受法樂故所説也。等覺十地
T2450_.77.0745a20: 不能入室。二乘凡夫誰得昇堂。大日經
T2450_.77.0745a21: 者自性法身所説也。其同聞衆者。悉皆一
T2450_.77.0745a22: 相一味到於實際人也。經云。爾時毘盧遮
T2450_.77.0745a23: 那世尊。與一切諸佛同共集會云云釋云。
T2450_.77.0745a24: 三重曼荼羅所示種種類形。皆是如來一
T2450_.77.0745a25: 種法門身。是故悉名爲佛云云唯佛與佛
T2450_.77.0745a26: 集會。自知自證説法也。是此一部大宗
T2450_.77.0745a27: 也。次金剛頂經者。自受用身所説也。彼佛
T2450_.77.0745a28: 本名一切義成就菩薩。修五相瑜伽方
T2450_.77.0745a29: 成正覺已。先自自身出四佛。次十六大
T2450_.77.0745b01: 菩薩四波羅蜜八供四攝等尊次第現之。
T2450_.77.0745b02: 然後作金剛彈指。誦金剛王眞言時。十
T2450_.77.0745b03: 方佛菩薩來集此會。即入如來身。還而又
T2450_.77.0745b04: 出。出已説一偈云。奇哉一切佛廣大無始
T2450_.77.0745b05: 生由一切塵數獲得佛一性云云然後世尊
T2450_.77.0745b06: 答一切如來問説諸會曼荼羅。是十八會
T2450_.77.0745b07: 經大意也。然則兩部説會雖異。人即從心
T2450_.77.0745b08: 流出人故。更不攝末悟機。法即自受法樂
T2450_.77.0745b09: 法故。曾不雜隨他説。爰有一類頓大人。
T2450_.77.0745b10: 直入直修直滿直證。是名爲眞言相應機。
T2450_.77.0745b11: 非如常教隨機。設教故可云機不起前。
T2450_.77.0745b12: 又上根上智人有任領唯佛與佛境界故。
T2450_.77.0745b13: 可云爲被大乘機。今順汝疑反詰之。禪
T2450_.77.0745b14: 宗在機前故。更無相應機歟。若爾者
T2450_.77.0745b15: 三國傳來有何益乎。若云領機前之人。
T2450_.77.0745b16: 是禪宗相應機者。今亦如此。契離機之
T2450_.77.0745b17: 處。是密教相應機也。何況禪宗意云迷云
T2450_.77.0745b18: 悟。皆是一念迷情起上相對而立隨縁法
T2450_.77.0745b19: 也。迷若不起悟對何有。禪直示彼迷悟
T2450_.77.0745b20: 未起絶待本分故。頻下諸教獨貴己宗。
T2450_.77.0745b21: 密教意迷悟共達實際。生佛同居體性。此
T2450_.77.0745b22: 中所論機教能所者。祕密瑜伽之稱號。法
T2450_.77.0745b23: 爾加持之事業也。此等源旨宗門所不知
T2450_.77.0745b24: 也。豈墮禪者之所下乎
T2450_.77.0745b25: 問。眞言相應機者何人乎。此教唯佛與佛
T2450_.77.0745b26: 境界。等覺十地不能見聞。然者如我等
T2450_.77.0745b27: 具縛凡夫非其器歟如何 答。唯佛與佛
T2450_.77.0745b28: 境界。非隔堺超圀有其處。只在我等見
T2450_.77.0745b29: 色聞聲中。法爾成就無有缺咸。大師釋
T2450_.77.0745c01: 云。法身在何不遠即身。智體如何我心
T2450_.77.0745c02: 甚近。本來無去鎭住滿月宮。如今不生
T2450_.77.0745c03: 常恒赫日臺云云一切衆生雖同居本初
T2450_.77.0745c04: 月殿。不如實知故。妄謂輪迴凡夫。鈍根
T2450_.77.0745c05: 薄福人雖遇佛法。猶自身外求得佛。此
T2450_.77.0745c06: 人縱位雖至補處。爭可契本具萬徳乎。
T2450_.77.0745c07: 若有最上利根人。於本居月殿生決定
T2450_.77.0745c08: 諦信云直住月宮也。然則一切衆生。自
T2450_.77.0745c09: 住法爾佛位故。底下迷者直昇正覺密
T2450_.77.0745c10: 壇。具縛凡夫忽受如來職位。一遇此教
T2450_.77.0745c11: 能知此理。依何生我是凡夫悲。誰人可
T2450_.77.0745c12: 遺不能見聞恨乎。文殊儀軌云。若起於
T2450_.77.0745c13: 一念言我是凡夫。同謗三世佛。法中
T2450_.77.0745c14: 結重罪云云既誡謗佛之罪。深可生諦
T2450_.77.0745c15: 信者也
T2450_.77.0745c16: 問。聞本來是佛之旨雖勵隨分信修。妄
T2450_.77.0745c17: 念頻生情執數起。或著欲境或牽世事。
T2450_.77.0745c18: 安心退轉可如何乎。然間動謂我是凡
T2450_.77.0745c19: 夫。爾者可云謗佛罪耶 答。我等忝傳
T2450_.77.0745c20: 祖祖印璽。幸列嫡嫡血脈。懸信於自心本
T2450_.77.0745c21: 居。凝觀於法爾佛位。雖喜宿因開發勵
T2450_.77.0745c22: 隨分修練。無始以來妄想薫習故。煩惱惡
T2450_.77.0745c23: 業動競起。雖然依之不可生退崛思。譬
T2450_.77.0745c24: 如歸春之後雪降氷結都不劣。冬終是春
T2450_.77.0745c25: 終非冬。適聞本來是佛之説一生決定
T2450_.77.0745c26: 信心。自其以後縱雖牽境行惡。凡情冬
T2450_.77.0745c27: 見餘所之人也。如春雪降氷結只冬餘殘
T2450_.77.0745c28: 也。實成春必雪消氷解。次第増和暖氣。
T2450_.77.0745c29: 此人行惡是凡夫餘習也。只勵求道之志。
T2450_.77.0746a01: 漸積修行功。實惑業氷消。必可生菩提
T2450_.77.0746a02: 芽也。次雖聞自心本佛心生不信。謂我
T2450_.77.0746a03: 是凡夫。誠可謗佛罪。儀軌同謗三世佛者。
T2450_.77.0746a04: 是指此人。於自身即佛教者。雖無疑惑
T2450_.77.0746a05: 之思。初心時猶作迷倒事故。謂我是凡
T2450_.77.0746a06: 夫。敢非謗佛罪。隨其人用心可有取
T2450_.77.0746a07: 捨者也
T2450_.77.0746a08:   達磨私建門
T2450_.77.0746a09:   問。或禪者一切諸教總爲私建。唯以禪
T2450_.77.0746a10: 宗獨稱公傳。其詞云唯我禪門婆伽直下
T2450_.77.0746a11: 受授嫡聯故爲一代公傳。宗門之號不
T2450_.77.0746a12: 亦宜乎云云此事如何 答。此胸臆之妄説
T2450_.77.0746a13: 也。愚人之僻執也。今謂禪宗是私建也。達
T2450_.77.0746a14: 磨西來之後。於支那始興之。大智律師
T2450_.77.0746a15: 之時。異禪居制規矩。自其以前。顯密
T2450_.77.0746a16: 二教之外號教外別傳。梵唐兩國何代興
T2450_.77.0746a17: 之乎。若無其證者。何免私建
T2450_.77.0746a18: 問。禪宗西天二十八祖。東土六祖嫡。嫡相
T2450_.77.0746a19: 承。婆伽直下受授嫡聯者此意也。何云私
T2450_.77.0746a20: 建。何況大梵王問佛決疑經云。世尊言。吾
T2450_.77.0746a21: 有正法眼藏涅槃妙心實相微妙法門。不
T2450_.77.0746a22: 立文字教外別傳。分付摩訶迦葉云云
T2450_.77.0746a23: 證如斯矣 答。汝家所列二十八祖内。
T2450_.77.0746a24: 自迦葉至師子付法藏傳所載也。彼小
T2450_.77.0746a25: 乘相承也。何以知者。涅槃經第三云。諸比
T2450_.77.0746a26: 丘白佛言。若以法寶付屬阿難及諸比
T2450_.77.0746a27: 丘不得久住。何以故。一切聲聞及大迦
T2450_.77.0746a28: 葉。悉當無常。如彼老人受他寄物。是故
T2450_.77.0746a29: 應以無上佛法付諸菩薩。如彼壯人受
T2450_.77.0746b01: 他奇物。佛讃諸比丘言。善哉善哉。應以
T2450_.77.0746b02: 大乘法付文珠師利及諸菩薩。令是妙法
T2450_.77.0746b03: 久住於世云云又六波羅蜜經。一切佛法
T2450_.77.0746b04: 分爲五藏。初三藏小乘付阿難等三人。第
T2450_.77.0746b05: 四顯教大乘付文殊。第五諸密教付金剛
T2450_.77.0746b06: 手。迦葉阿難等祖承。非大乘明也。禪者
T2450_.77.0746b07: 自稱大乘深法。迦葉阿難敢非其器歟。
T2450_.77.0746b08: 相承已失甚深。豈非私建乎。縱彼相承
T2450_.77.0746b09: 雖通大乘。只是一代百億經教也只以得
T2450_.77.0746b10: 知教外別傳若無所據者。亦是私建也。
T2450_.77.0746b11: 縱雖爲教外。至師子尊者付法斷絶。藏
T2450_.77.0746b12: 傳云。相承付法人於是便絶云云明文拍
T2450_.77.0746b13: 掌私建無爭。次大梵天王問佛決疑經者。
T2450_.77.0746b14: 諸師不別傳録不載。近代禪者自録中
T2450_.77.0746b15: 引此文謀説無疑。敢不足依用
T2450_.77.0746b16: 問。師子尊者付法斷絶者。非禪宗所存。傳
T2450_.77.0746b17: 燈録等入藏流行。彼録所示。師子以法
T2450_.77.0746b18: 付婆舍斯多。何況嵩明教正宗論。引達磨
T2450_.77.0746b19: 禪經并僧祐出三藏記。破付法藏傳示師
T2450_.77.0746b20: 子婆舍受授不絶。何依藏傳謬説云達
T2450_.77.0746b21: 磨私建乎 答。此事異朝諍也。子肪加難
T2450_.77.0746b22: 詰。契嵩墮負處。捨要示之。先於達磨禪
T2450_.77.0746b23: 經者。止訛子肪
云。契嵩立二十八祖。妄
T2450_.77.0746b24: 據禪經熒感天下。行付法藏爲書謬。此
T2450_.77.0746b25: 由唐智炬非寶林傳。因禪經有九人。其
T2450_.77.0746b26: 第八名達磨多羅。第九名不若密多。智炬
T2450_.77.0746b27: 見達磨兩字語音相近。遂改爲達磨。而
T2450_.77.0746b28: 増菩提二字移居般若多羅之後 又取
T2450_.77.0746b29: 他處二名婆舍斯多不如密多。以繼二十
T2450_.77.0746c01: 四人。總之爲二十八。炬妄陳於前嵩謬
T2450_.77.0746c02: 附於後。漬亂正教瑕玷禪宗。余嘗面折
T2450_.77.0746c03: 之而嵩莫知媿云云此中加二難。一達
T2450_.77.0746c04: 磨多羅不若密多羅師資反倒難。二婆舍
T2450_.77.0746c05: 斯多不如密多全闕二名難。智炬契嵩。恣
T2450_.77.0746c06: 亂八九前後。猥加他處二名自號經説。
T2450_.77.0746c07: 將道他難。幼愚之至。智者不咲乎。又正
T2450_.77.0746c08: 宗論云。造禪經達磨二十五歳乃至晋義熙
T2450_.77.0746c09: 七八年佛駄跋羅譯此經云云傳燈録云。
T2450_.77.0746c10: 宋孝武大明元年達磨年七十有二。而受
T2450_.77.0746c11: 般若多羅付法云云志盤云。西魏文帝大
T2450_.77.0746c12: 統元年菩提達磨遷化云云碑銘云。厥壽一
T2450_.77.0746c13: 百五十歳矣云云依此等説算之。達磨二
T2450_.77.0746c14: 十五歳造禪經。至義熙七年覺賢翻之
T2450_.77.0746c15: 達磨年
九六也
未受般若多羅付法之前也。何爲
T2450_.77.0746c16: 禪宗祖承證乎。隨而此經兩卷有十七品。
T2450_.77.0746c17: 上卷説心念處等十六行相。下卷明不淨
T2450_.77.0746c18: 觀乃至十二因縁觀等。一部所説皆是小
T2450_.77.0746c19: 乘觀相也。引此經爲證。豈非禪家之
T2450_.77.0746c20: 瑕乎。止訛云。炬嵩既無教眼。纔見禪
T2450_.77.0746c21: 字認爲己宗。是則反貶梁朝達磨。但傳
T2450_.77.0746c22: 小乘禪法厚誣先賢其過非小云云次至
T2450_.77.0746c23: 出三藏記者。先出嵩釋。次破之。傳法正
T2450_.77.0746c24: 宗論第十一契嵩
云。隨唐來達磨之宗大
T2450_.77.0746c25: 勸。而義學者疑之。頗執付法藏傳以相
T2450_.77.0746c26: 發難。謂傳所列但二十四世。至師子祖
T2450_.77.0746c27: 而已以達磨所承者非正出師子尊者。
T2450_.77.0746c28: 其所謂二十八祖者。蓋後人曲説也。禪者
T2450_.77.0746c29: 或引寶林傳證之。然寶林亦禪者之書。
T2450_.77.0747a01: 而難家益不取。如此啜啜雖累世。無以
T2450_.77.0747a02: 驗正。余常疑其無證。不敢輒論會。於南
T2450_.77.0747a03: 屛藏中。適得古書號出三藏記者。凡十有
T2450_.77.0747a04: 五卷。乃梁高僧僧祐之所爲也。其篇曰薩
T2450_.77.0747a05: 婆多部相承傳目録記。從而推之有曰婆
T2450_.77.0747a06: 羅多羅者。與乎二十五祖婆舍斯多之別
T2450_.77.0747a07: 名同也其義見
於本傳
有曰弗若蜜多者。與耶
T2450_.77.0747a08: 二十六祖不如蜜多同其名也。有曰不
T2450_.77.0747a09: 若多羅者。與乎二十七祖般若多羅同
T2450_.77.0747a10: 其名也。有曰達磨多羅者。與乎二十八
T2450_.77.0747a11: 祖菩提達磨法俗合名同也其義見
於本傳
以之
T2450_.77.0747a12: 驗。師子比丘雖死。而其法果有所傳。婆
T2450_.77.0747a13: 舍而下四祖其相承不謬。不亦大明耶。
T2450_.77.0747a14: 傳燈所載誠有據也。嗚呼祐之書存于大
T2450_.77.0747a15: 藏周天下。其幾百年也。而未始得其
T2450_.77.0747a16: 所發。將古人之不見乎。而至人之徳。其晦
T2450_.77.0747a17: 明亦有數耶云云止訛破之云。又據僧祐
T2450_.77.0747a18: 三藏記。傳律相承五十三人。最後名達磨
T2450_.77.0747a19: 多羅。而取爲梁朝達磨。殊不知僧祐所
T2450_.77.0747a20: 記乃載小乘律人。炬嵩既尊禪爲大乘。
T2450_.77.0747a21: 何得反用小乘律人爲之祖耶云云此意
T2450_.77.0747a22: 薩婆多部。小乘二十部之一也。何引之
T2450_.77.0747a23: 爲禪法相承證。假令有人引陰陽家系
T2450_.77.0747a24: 圖爲醫道相續證。豈非愚者耶是一次出
T2450_.77.0747a25: 三藏記第十二所列五十三人也。末列五
T2450_.77.0747a26: 祖文云。弗若密多羅漢第四十九。婆羅多
T2450_.77.0747a27: 羅第五十。不若多羅第五十一。佛駄先第
T2450_.77.0747a28: 五十二。達磨多羅菩薩第五十三云云汝所
T2450_.77.0747a29: 立第二十五六七祖師資次第違此文。又
T2450_.77.0747b01: 汝祖達磨般若多羅弟子也。此記達磨佛
T2450_.77.0747b02: 駄先弟子也。彼稱菩提達磨。此號達磨多
T2450_.77.0747b03: 羅。法俗合名者。以何知之乎。傳燈所載
T2450_.77.0747b04: 達磨本名菩提多羅。後名菩提達磨。此外
T2450_.77.0747b05: 未出達磨多羅名。何恣爲梁朝達磨乎
T2450_.77.0747b06: 是二又出三藏記第三云。薩婆多部者。梁
T2450_.77.0747b07: 言一切有也。昔大迦葉具持法藏。次傳
T2450_.77.0747b08: 阿難。至第五師優婆掘本有八十誦。優
T2450_.77.0747b09: 婆掘以後世鈍根不能具受故。删爲十
T2450_.77.0747b10: 誦。自茲已下師資相傳五十餘人。至秦弘
T2450_.77.0747b11: 始之中有羅罽賓沙門弗若多羅。誦此十
T2450_.77.0747b12: 誦胡本云云案貞元録第六。沙門弗若多
T2450_.77.0747b13: 羅。以後秦弘始六年甲辰十月十七日。誦
T2450_.77.0747b14: 彼十誦梵本。羅什譯爲秦文云云弘始翻
T2450_.77.0747b15: 譯之前相傳及五十餘人。達磨爲第五十
T2450_.77.0747b16: 三。而弘始六年梁朝達磨十九歳也。未受
T2450_.77.0747b17: 般若多羅付法。相違之甚豈如之乎是三
T2450_.77.0747b18: 師資五十三人更不合禪家二十八祖。同
T2450_.77.0747b19: 名異人古今例不足言。以名字相似契
T2450_.77.0747b20: 嵩加暗推相違多端。敢不成證。付法斷
T2450_.77.0747b21: 絶於此決定。達磨私建不可爭之。彼付
T2450_.77.0747b22: 法藏傳者。沙門釋曇曜。以後魏和平三年
T2450_.77.0747b23: 壬寅。於此臺石窟集諸徳僧。與天竺沙
T2450_.77.0747b24: 門吉迦夜共譯。貞元開元等録載之。智者
T2450_.77.0747b25: 吉藏等師引之。一朝祖匠自昔不疑。嵩
T2450_.77.0747b26: 判爲謬書。誰可用之哉。傳燈録者。大唐
T2450_.77.0747b27: 景徳元年道原所撰也。當本朝一條院寛
T2450_.77.0747b28: 弘五年。以之爲指南。還疑藏傳。流派忘
T2450_.77.0747b29: 源之謂也
T2450_.77.0747c01: 裏書
三論玄云。有訶梨跋摩上足弟子。序
T2450_.77.0747c02: 其宗曰中論序僧叡疏龍樹引付法
T2450_.77.0747c03: 藏傳。百論序僧肇疏無著天親引付法藏
T2450_.77.0747c04: 云云
T2450_.77.0747c05:   癡著徳失門
T2450_.77.0747c06:   問。癡禪徒與著教人徳失如何 答。靈芝
T2450_.77.0747c07: 觀經疏云。由教知理。依理起行。因行
T2450_.77.0747c08: 感果。理行果三出生於教。故知像末教
T2450_.77.0747c09: 有功。得度因縁出道基本。古人訶呰。爲
T2450_.77.0747c10: 遣滯情。末學盲癡。妄生輕蔑。斷佛種
T2450_.77.0747c11: 子壞佛法身。永墜邪坑。長遭難地。假
T2450_.77.0747c12: 使執指爲月。認筏爲堤。亦爲解脱遠
T2450_.77.0747c13: 縁。不失人天福報。況能超拔爲利叵窮
T2450_.77.0747c14: 云云戒度正觀記云。教滅則理無以彰。理
T2450_.77.0747c15: 晦則行無以立。行闕則集無以證。斷佛
T2450_.77.0747c16: 種壞法身過在毀教。此是惡因。生生
T2450_.77.0747c17: 向邪見家。世世出無佛世。執指認筏。故
T2450_.77.0747c18: 非佛意。由不著空可爲遠種。北山云。
T2450_.77.0747c19: 與其渉斷寧與濫常。常則有法可修。斷
T2450_.77.0747c20: 則無善不棄。棄則當于邪見。修則漸于
T2450_.77.0747c21: 眞道。密嚴經云。寧起有見如須彌。不起
T2450_.77.0747c22: 空見如芥子云云如如居士語録云。徳山
T2450_.77.0747c23: 喝祖罵佛知恩報恩。餘機學彼恐成傍
T2450_.77.0747c24: 云云古哲比判徳失悉。文今時禪者任
T2450_.77.0747c25: 情毀呰。何道謗法罪。何況眞言教爲除
T2450_.77.0747c26: 世災蘖修息災法。爲治他怨歒作調伏
T2450_.77.0747c27: 法。爲増夫婦愛行敬愛法。爲達官祿
T2450_.77.0747c28: 望修増益法。是則不動彼著相直開解
T2450_.77.0747c29: 脱門。藥種香藥時節向方如法作之。結印
T2450_.77.0748a01: 誦明布字觀想如教行之。縱雖不用無
T2450_.77.0748a02: 相理觀。頓同佛境。豈只遠種乎
T2450_.77.0748a03: 問。如敬愛法者増夫婦愛執。恐可謂輪
T2450_.77.0748a04: 迴苦因。如調伏法者損害衆生。豈不招
T2450_.77.0748a05: 無間大罪乎 答。心要引答今問云。諸
T2450_.77.0748a06: 佛有不思議度生方便。謂有衆生不肯
T2450_.77.0748a07: 直求菩提。且隨所樂令持呪求之。由
T2450_.77.0748a08: 神呪不思議力所求事盡得遂心。一切罪
T2450_.77.0748a09: 業亦得消滅。自然照凡入聖。如小兒有
T2450_.77.0748a10: 病不肯服藥。彼有智人塗在母乳。其小
T2450_.77.0748a11: 兒本食母乳不覺服藥除病云云加之今
T2450_.77.0748a12: 宗意談迷悟不二邪正即一義。故不動
T2450_.77.0748a13: 凡情所趣直開實相妙門。指外無月筏外
T2450_.77.0748a14: 無岸。向執指者開五指示五智圓明。
T2450_.77.0748a15: 對認筏者。乘船筏成四波定妃。祕密方
T2450_.77.0748a16: 便難思妙用。禪徒所不知而已
T2450_.77.0748a17:   本分極不門
T2450_.77.0748a18:   問。且依釋論大立有覺無覺兩門。有覺
T2450_.77.0748a19: 門中有五重問答。前四宗四家大乘。第五
T2450_.77.0748a20: 不二密教也。此上所立無覺門者。當眞
T2450_.77.0748a21: 如門。是禪宗也。或禪者云。五問四答顯宗
T2450_.77.0748a22: 怨。無覺有覺之怨祕宗之祕云云當知有覺
T2450_.77.0748a23: 門。依一念無明。生佛不同分上起法門
T2450_.77.0748a24: 也。無覺門無衆生。又無本覺。是生佛未
T2450_.77.0748a25: 分本分田地也。若然者眞言宗所貴不二
T2450_.77.0748a26: 本法。猶難及禪家本分如何 答。禪宗
T2450_.77.0748a27: 本分田地者何處。若無佛無衆生其處者。
T2450_.77.0748a28: 猶是拂外塵之方便。入佛道之初門也。
T2450_.77.0748a29: 大日經是名初法明道。金剛頂是號無識
T2450_.77.0748b01: 身三昧。南北二宗所歸未出此域。神秀
T2450_.77.0748b02: 云。時時勤拂域。莫令染塵埃云云惠能
T2450_.77.0748b03: 云。本來無一物。何所有塵埃云云兩祖
T2450_.77.0748b04: 宗風聊雖異。並是怖於塵境愛樂空寂
T2450_.77.0748b05: 之類也。吾宗祖判云愚拙之甚網。超此
T2450_.77.0748b06: 處更有地中寶處。是名金剛寶藏。若能
T2450_.77.0748b07: 開此藏。則地獄天堂佛性闡提煩惱菩提
T2450_.77.0748b08: 生死涅槃。皆是自心佛之名字。智度論
T2450_.77.0748b09: 立兩重二諦。初重二諦者。有佛有衆生是
T2450_.77.0748b10: 俗諦。無佛無衆生是眞諦也。第二重二諦
T2450_.77.0748b11: 者。無佛無衆生即俗諦。有佛有衆生即眞
T2450_.77.0748b12: 諦也。禪家云本分田地。是可初重眞諦。
T2450_.77.0748b13: 望後重眞諦還是俗諦也。譬如有一寶
T2450_.77.0748b14: 藏金銀珠玉滿中無闕。欲至其處荆棘
T2450_.77.0748b15: 難通。利刺損身。苅拂之後聊得安穩。暫
T2450_.77.0748b16: 蘇息此處。遂開彼藏。寶藏喩眞言祕藏。
T2450_.77.0748b17: 荆棘類衆生迷情。苅拂荆棘比斷彼迷
T2450_.77.0748b18: 情。迷情荆棘悉盡。一物無所&T025632;。以之
T2450_.77.0748b19: 類禪宗本分田地。此處化城行宮。非眞實
T2450_.77.0748b20: 寶處 而今云禪家本分勝眞言祕藏。以
T2450_.77.0748b21: 未到爲到。以未得爲得之謂也。但無覺
T2450_.77.0748b22: 門配眞如門。餘爲禪宗還害汝所立。此
T2450_.77.0748b23: 論意眞如門因分應機順説。不二門果分
T2450_.77.0748b24: 離機離教。我亦可云五問四答顯宗怨。
T2450_.77.0748b25: 不二眞如禪宗之愁。彼言與我言是非如
T2450_.77.0748b26: 何。智人斷而已
T2450_.77.0748b27: 問。契本分之處。無盡寶藏忽開無邊妙
T2450_.77.0748b28: 用。速成。家財無乏施他無窮。何可云不
T2450_.77.0748b29: 開寶藏人乎 答。大師釋云。九種心藥
T2450_.77.0748c01: 拂外塵遮迷。金剛一宮排内庫授寶
T2450_.77.0748c02: 云云開實藏由印鎰。其印鎰是三祕密教
T2450_.77.0748c03: 也。誰不傳此印鎰。輒開彼祕藏乎。但世
T2450_.77.0748c04: 仙成就類分施無方神變。二乘得果人猶
T2450_.77.0748c05: 發難思化用。況至彼本分田地之人。何
T2450_.77.0748c06: 不備無量得用耶。譬不除荆棘進退多
T2450_.77.0748c07: 障。耕作難成。苅拂之後行歩無障。農業
T2450_.77.0748c08: 能成。米穀滿室。衣食不乏。此人只可
T2450_.77.0748c09: 云富人。不可云得寶人。未領庫内
T2450_.77.0748c10: 寶之故也。菩提心論釋勝義菩提心。云
T2450_.77.0748c11: 妄若息時心源空寂。萬徳斯具妙用無窮
T2450_.77.0748c12: 云云至本分田地。人萬徳成就者當此位。
T2450_.77.0748c13: 雖然此處猶非證道眞門問眞言行人如
T2450_.77.0748c14: 是觀已云何能證無上菩提。更明五相瑜
T2450_.77.0748c15: 伽。示三密祕要。是其眞門也。末極爲極。
T2450_.77.0748c16: 聖教所簡也。求佛之客豈不愼乎
T2450_.77.0748c17: 裏書
永喜眞覺證道歌云。一超直入如來
T2450_.77.0748c18: 地。刹那滅却三祇劫云云又云。頓覺了如
T2450_.77.0748c19: 來禪六度萬行體中圓云云又圭峯都序云。
T2450_.77.0748c20: 若頓悟自身本來清淨元無煩惱。無漏智
T2450_.77.0748c21: 性本自具足。此心即佛畢竟無異。如此
T2450_.77.0748c22: 禪者。是最上乘禪。亦名如來清淨。禪亦
T2450_.77.0748c23: 名一行三昧。亦名眞如三昧。達磨門下
T2450_.77.0748c24: 展轉相傳云。是此禪也云云
T2450_.77.0748c25:   末世相應門
T2450_.77.0748c26:   問。或人云。禪宗相應末世今時云云如何
T2450_.77.0748c27:  答。釋尊遺法有正像末三時。正法時教
T2450_.77.0748c28: 行證三種具足無缺。像法時有教行無
T2450_.77.0748c29: 證。末法時有教無行證。既稱教外宗。何
T2450_.77.0749a01: 可相應末世乎。又大集經云。如來滅後
T2450_.77.0749a02: 初五百歳解脱堅固。第二五百歳禪定堅
T2450_.77.0749a03: 固。第三五百歳持戒堅固。第四五百歳多
T2450_.77.0749a04: 聞堅固。第五五百歳鬪諍堅固云云毘尼
T2450_.77.0749a05: 母論云。初百歳解脱堅固。第二百歳禪定
T2450_.77.0749a06: 堅固。第三百歳持戒堅固。第四百歳多
T2450_.77.0749a07: 聞堅固。第五百歳布施堅固云云兩説雖
T2450_.77.0749a08: 異。今時非禪定堅固時。爭可云禪宗相
T2450_.77.0749a09: 應時分乎
T2450_.77.0749a10: 問。若然者。何教相應末世乎 答。末世
T2450_.77.0749a11: 相應法者。是可眞言教。尊勝・寶篋・隨求・
T2450_.77.0749a12: 佛頂等經軌中。多説滅罪生善末世利益
T2450_.77.0749a13: 相之故也。倩思諸教軌則。大有三學不
T2450_.77.0749a14: 同。律家明止作戒相持犯不謬爲則。禪者
T2450_.77.0749a15: 凝心地修行直下契當爲宗。教者正法
T2450_.77.0749a16: 數名句。論難決擇爲風。至末代今機根
T2450_.77.0749a17: 劣弱。不堪三學修練。頗非相應時分歟。
T2450_.77.0749a18: 而今宗意不拘戒行持犯。不依定惠有
T2450_.77.0749a19: 無。雖鈍根劣惠人。纔唱一言適結一印。
T2450_.77.0749a20: 所求任心。得益應念。譬如病人雖不知
T2450_.77.0749a21: 藥方服藥除病。若不能誦。或書帶身
T2450_.77.0749a22: 上。或寫安室内。皆施難思妙用。喩如有
T2450_.77.0749a23: 蘇陀扇陀妙藥。此藥病人雖不服之。眼
T2450_.77.0749a24: 見之病即喩。若非此巧度方便力者。爭
T2450_.77.0749a25: 濟彼末世無福人乎。何況如當時者。兵
T2450_.77.0749a26: 戈競起侵國損民。如來所記鬪諍堅固。
T2450_.77.0749a27: 正當此時。佛爲除其災説仁王護國等
T2450_.77.0749a28: 數部經軌。東寺一門獨爲密家正嫡。野澤
T2450_.77.0749a29: 兩流各傳習其祕法。而當世爲體。禪宗追
T2450_.77.0749b01: 日而興。密宗累年而衰。法時不合有何
T2450_.77.0749b02: 勝利。亡國之瑞相。法滅之先兆。宜檢先
T2450_.77.0749b03: 規以知將來而已
T2450_.77.0749b04:   護國濟生門
T2450_.77.0749b05:   問。或禪者云。禪院專三時勤行祈四海
T2450_.77.0749b06: 靜謐。當知朝家護持偏在禪宗。若爲此
T2450_.77.0749b07: 無驗者。縱雖行大法祕法。敢不可有其
T2450_.77.0749b08: 云云此事有其謂歟。如何 答。護國
T2450_.77.0749b09: 之術保家之計。專在密教中。大師釋所
T2450_.77.0749b10: 請來一百餘部金剛乘法云。其經則佛心
T2450_.77.0749b11: 肝國靈寶。摧滅七難調和四時。護國護
T2450_.77.0749b12: 家。安己安他。斯道祕妙典也云云爲禪者
T2450_.77.0749b13: 坐禪工夫之商量誠有其謂。大法祕法之
T2450_.77.0749b14: 口入無益之至也 夫衆生根性不同所樂
T2450_.77.0749b15: 區也。壽命福祿官位眷屬等。凡不可勝
T2450_.77.0749b16: 計。隨其所樂諸佛醫王説百千眞言示
T2450_.77.0749b17: 萬億密印。藥種香藥結印誦明隨事依時
T2450_.77.0749b18: 用意各別也。若亂時其軌則。悉地難成得
T2450_.77.0749b19: 益可空廣不學密教。爭可辨彼方軌乎。
T2450_.77.0749b20: 譬如耆婆扁鵲隨種種病設種種藥。雖
T2450_.77.0749b21: 爲良藥乖病無益。違方無驗。而部多
T2450_.77.0749b22: 醫師不學醫書。纔習傳一兩種藥方。還
T2450_.77.0749b23: 褊名醫作己達思。將治一切病。病品多
T2450_.77.0749b24: 知藥少。藥不當病故終失其人今見禪者
T2450_.77.0749b25: 體。纔受傳楞嚴呪大非呪等兩三陀羅尼。
T2450_.77.0749b26: 以之非充一切祈。還言此外祕法大法皆
T2450_.77.0749b27: 無用。恐是部多醫師類也。何況當時禪僧
T2450_.77.0749b28: 讀彼呪之音。是宋代訛音。非天竺正音。
T2450_.77.0749b29: 又首楞嚴呪有修行法。眞言宗所習大佛
T2450_.77.0749c01: 頂法是也。印契觀法種三尊等 曾禪者
T2450_.77.0749c02: 所不知也。譬如部多醫師廣非不知醫
T2450_.77.0749c03: 術。適習傳治方調藥多謬 又不知相應
T2450_.77.0749c04: 良藥。若然者當世禪僧。是部多醫師中最
T2450_.77.0749c05: 下品醫師也
T2450_.77.0749c06: 問。上來所立密教。唯佛與佛境故。更不
T2450_.77.0749c07: 雜方便説云云而今云教應病與藥方便。
T2450_.77.0749c08: 匪啻前後參差。似無顯密不同。如何 
T2450_.77.0749c09: 答。二教方便其意別也。顯教方便者。爲
T2450_.77.0749c10: 有衆生求菩提。佛説寂滅之果以爲究
T2450_.77.0749c11: 竟之處。此非眞實菩提。只方便權果也。譬
T2450_.77.0749c12: 如小兒求金啼哭。以黄葉與彼兒。誠
T2450_.77.0749c13: 息小兒哭。可謂一分得益。而實得益黄
T2450_.77.0749c14: 葉。有何詮乎。密教方便者。爲有衆生
T2450_.77.0749c15: 求世事。分如來眞金智體示普門種種
T2450_.77.0749c16: 方便。譬如小兒求黄葉。以金造之與彼。
T2450_.77.0749c17: 疏云。以知有相即無相故。能以無相而
T2450_.77.0749c18: 作有相。以知淺略即深祕故。能以深
T2450_.77.0749c19: 祕而作淺略云云是此意也然則密教雖
T2450_.77.0749c20: 云方便。猶是如來内證金剛智印也。若
T2450_.77.0749c21: 望顯教者。猶是唯佛與佛境界。自證自
T2450_.77.0749c22: 樂體性也。隨望配立不一准。以之不可
T2450_.77.0749c23: 云參差
T2450_.77.0749c24:   證道唯密門
T2450_.77.0749c25:   問。或禪者云。爲出離解脱以禪宗爲最
T2450_.77.0749c26: 要。爲世間祈祷以密宗爲最妙云云
T2450_.77.0749c27: 事如何 答。大師釋云。非冐地之難得。
T2450_.77.0749c28: 遇斯法不易也云云又云。欲證菩提斯
T2450_.77.0749c29: 法最妙也云云釋迦所説一代顯經中。雖
T2450_.77.0750a01: 説妙覺不説行法。其行法唯在眞言教。
T2450_.77.0750a02: 且案金剛頂經意。一切義成就菩薩。證一
T2450_.77.0750a03: 道清淨理。上不見諸佛可求。下不見衆
T2450_.77.0750a04: 生可度。住此處作究竟思。於此曼荼諸
T2450_.77.0750a05: 尊雲集虚空驚覺告云。金剛喩三昧及薩
T2450_.77.0750a06: 般若智。尚未能證知。勿以之爲足云云
T2450_.77.0750a07: 次授五相喩伽。如説修行。佛身圓滿。終
T2450_.77.0750a08: 心方成究竟正覺。五相瑜伽名金剛瑜三
T2450_.77.0750a09: 昧。究竟正覺名薩般若智。不由彼行因。
T2450_.77.0750a10: 何能成此妙果乎。是以金剛頂經云。三世
T2450_.77.0750a11: 諸如來。皆同入此法。速獲一切智云云
T2450_.77.0750a12: 日經云。過去等正覺及與未來世現在諸
T2450_.77.0750a13: 世尊。如是諸賢者解眞言妙法。勤勇獲
T2450_.77.0750a14: 種智。坐無相菩提云云守護經云。善男
T2450_.77.0750a15: 子。十方世界如恒河沙三世諸佛。不於
T2450_.77.0750a16: 月輪作唵字觀得成佛者。無有是處
T2450_.77.0750a17: 云云如是經文不遑毛擧。今且示一二而
T2450_.77.0750a18:
T2450_.77.0750a19: 問。厭衆遁世卜居於山林。忘名捨利
T2450_.77.0750a20: 懸思於出離。是道者體也。而如眞言師
T2450_.77.0750a21: 者。進官位飛車馬。號國家護持。仕朝
T2450_.77.0750a22: 庭爲業。曾非道心者體。以人推法。密教
T2450_.77.0750a23: 定非證道直路歟。如何 答。古人修行之
T2450_.77.0750a24: 體不一准。或遁世或交衆。或人奴或僞
T2450_.77.0750a25: 狂。如此風體不知其人安心輒不可加
T2450_.77.0750a26: 難。凡道者。天竺云菩提。唐翻道。若不
T2450_.77.0750a27: 知菩提體性。縱雖閑居厭世。未名道
T2450_.77.0750a28: 心者不知道心故也。若其人解行相應
T2450_.77.0750a29: 法理。縱雖仕朝交衆。是可云眞實道
T2450_.77.0750b01: 者也。其道心相者。大有三門。行願勝義
T2450_.77.0750b02: 三摩地是也。初行願菩提心者。以慈悲爲
T2450_.77.0750b03: 體。菩薩行願慈悲爲先故。最初而勸令
T2450_.77.0750b04: 發此心但慈悲心有重重不同。愛見心
T2450_.77.0750b05: 垢慈悲從衆生妄想起。非眞實慈悲。又
T2450_.77.0750b06: 觀一切衆生世世生生父母。非我者誰拔
T2450_.77.0750b07: 濟迴濟度方便。此有相慈悲。非眞實慈
T2450_.77.0750b08: 悲觀一切衆生皆同一眞如體性。發同體
T2450_.77.0750b09: 大悲亡自他之相此有顯密異。
恐繁不悉之
是菩提妙
T2450_.77.0750b10: 門眞實慈悲心也。次勝義菩提心者。以智
T2450_.77.0750b11: 慧爲體。謂觀我心在内在外爲青爲
T2450_.77.0750b12: 黄。一一求之終不可得。無有世間更法
T2450_.77.0750b13: 以可喩此心者。唯除太虚空喩小分相
T2450_.77.0750b14: 似。故經説云諸法無相謂虚空相。此處
T2450_.77.0750b15: 出過一切憶度戲論種種過失。即是衆生
T2450_.77.0750b16: 本性不思議心也。深住此理。名發勝義菩
T2450_.77.0750b17: 提心人也。後三摩地菩提心者。以勝義
T2450_.77.0750b18: 無性觀門除忘想瓦礫。治衆生心垢。已
T2450_.77.0750b19: 於彼心地上立法界空殿。安曼荼性佛。
T2450_.77.0750b20: 萬徳法身恒沙非喩。無盡莊嚴刹塵猶少
T2450_.77.0750b21: 已上
自證
開此心殿觀三密法財。振其妙用
T2450_.77.0750b22: 修鎭國祕法。允旱天降水。滯雨時曜日。
T2450_.77.0750b23: 約外用雖似施世間益。依内證無非
T2450_.77.0750b24: 法然道已上
化他
上代如此安心如法。法驗無
T2450_.77.0750b25: 滯。故賞之餘敬之至。雖浴官位飛車馬。
T2450_.77.0750b26: 敢無加難生謗之人。至末代之今。聖主
T2450_.77.0750b27: 叡信淺。闍梨用心謬。故法利失驗。毀謗
T2450_.77.0750b28: 喧耳。有意之人不可不歎。但如當時
T2450_.77.0750b29: 者。或由窮困縁入身於僧家。諂俗渡世
T2450_.77.0750c01: 爲業。或號樂遁世寄事於道行。安身恣
T2450_.77.0750c02: 心爲體。如此等人雖言陰遁。曾不知道
T2450_.77.0750c03: 心。都不辨法理。佛家之衰微。國家之零
T2450_.77.0750c04: 落。職而由斯者歟。只交衆隨世雖爲相
T2450_.77.0750c05: 似分。致一朝護持祈萬生利安。今代難
T2450_.77.0750c06: 有佛法者也。何況密教修行人。強不可
T2450_.77.0750c07: 事閑居。略出經第三云。復作是念。我亦
T2450_.77.0750c08: 不得一向離諸戲論住寂靜處云云又諸
T2450_.77.0750c09: 法無行經下云。若住空閑處。自貴而賤
T2450_.77.0750c10: 人。尚不得生天。何況於菩提云云進退
T2450_.77.0750c11: 倶有得失。不可非一是一歟
T2450_.77.0750c12:   心體同異門
T2450_.77.0750c13:   問。或經云。三十七尊住心城云云心城者
T2450_.77.0750c14: 當禪宗本分田地云云有其謂乎 答。金
T2450_.77.0750c15: 剛頂經云。今我此心。爲青爲黄。爲未
T2450_.77.0750c16: 來復爲現在。良久推求知此心。了不可
T2450_.77.0750c17: 得也。於此無所得心觀圓明。淨無塵
T2450_.77.0750c18: 翳如秋滿月。此則是本源清淨大圓境智
T2450_.77.0750c19: 云云又大日經云觀十緑生句知蘊火
T2450_.77.0750c20: 不生。則復無有滅。於不生滅中次第成
T2450_.77.0750c21: 五輪云云金剛頂不可得心爲方便。進觀
T2450_.77.0750c22: 圓明心月。大日經不生滅觀爲方便。更成
T2450_.77.0750c23: 五輪體性。禪宗云本分田地。當彼兩經
T2450_.77.0750c24: 方便觀。經住心城者。非彼不可得心 是
T2450_.77.0750c25: 圓明心體也。五相最初通達本心者是也
T2450_.77.0750c26: 禪宗本分望之。還初門也。大師釋云。觀
T2450_.77.0750c27: 不可得。是遣迷之義也。非至極義。觀圓
T2450_.77.0750c28: 明是至極義也云云然則云心之言同。其
T2450_.77.0750c29: 體大別也。以此經心城勿同彼宗本分
T2450_.77.0751a01:
T2450_.77.0751a02: 問。心體各別樣如何 答。大師釋云。唯
T2450_.77.0751a03: 蘊拔業二心但知六識。他縁覺心兩教但
T2450_.77.0751a04: 示八心。一道極無但知九識。釋大衍論
T2450_.77.0751a05: 説十識。大日經説無量心識云云良以我
T2450_.77.0751a06: 等歴縁對境之相當情被知。唯是六識也。
T2450_.77.0751a07: 小乘教順衆生情説麁淺法故。但示六
T2450_.77.0751a08: 識不説其餘。但極睡眠悶絶等之時。六識
T2450_.77.0751a09: 雖亡七八二識内相續故。異死人也。是
T2450_.77.0751a10: 故六識外有七八識。猶以凡情推而可
T2450_.77.0751a11: 知之。權大乘兩宗依之作此説。此中前
T2450_.77.0751a12: 六事識。第七唯妄。第八眞妄和合麁細次
T2450_.77.0751a13: 第。具如經論中説。次第九識者。唯眞非
T2450_.77.0751a14: 妄心也 是眞妄未和合之位也。實大乘
T2450_.77.0751a15: 明此心性故。建立九識也。彼唯眞非妄
T2450_.77.0751a16: 識雖似深細。猶是眞妄分上眞心也。而實
T2450_.77.0751a17: 心性體非眞非妄。是名一一心識。釋論所
T2450_.77.0751a18: 明第十識是也。此上大日經王無量心識
T2450_.77.0751a19: 者。大師釋云。非一一心所縁。不二心所證
T2450_.77.0751a20: 云云不二者非遮二詮一名。是則詮無
T2450_.77.0751a21: 數稱也。謂戒定智慧無量心品。各統衆
T2450_.77.0751a22: 徳顯一相故名不二。並諸法王得自在
T2450_.77.0751a23: 故稱心王。是故不二心無量心。只是一體
T2450_.77.0751a24: 異名也。然則前第十識非眞非妄心性也。
T2450_.77.0751a25: 此不二心輪圓無數心體也。彼遮情極。此
T2450_.77.0751a26: 表徳源也。且依釋論末師等意。禪宗云
T2450_.77.0751a27: 心是當第十識。未及不二心。其理明
T2450_.77.0751a28:
T2450_.77.0751a29:   祕密修禪門
T2450_.77.0751b01:   問。或禪者云。眞言宗雖作手作口誦之事
T2450_.77.0751b02: 行。未知修禪法。其法獨在禪家云云
T2450_.77.0751b03: 似有其謂。如何 答。大師釋云。修定多
T2450_.77.0751b04: 途。有遲有速。翫一心利刀顯教。揮三密
T2450_.77.0751b05: 金剛密藏也。遊心顯教。三僧祇眇焉。持
T2450_.77.0751b06: 身密藏。十六生甚促云云達磨門下所展
T2450_.77.0751b07: 轉相傳。猶是一心利刀。遲定所攝也。達
T2450_.77.0751b08: 磨面壁。二祖立雪斬臂云。弟子心未安。
T2450_.77.0751b09: 乞師安心。磨云。將心來。汝與安。祖云。覔
T2450_.77.0751b10: 心了不可得。磨云。爲汝安心竟云云觀心
T2450_.77.0751b11: 無得是爲禪行大旨。一心利刀者正是此
T2450_.77.0751b12: 觀門也。又圭峯都序云。衆生迷眞合塵。
T2450_.77.0751b13: 即名散亂。背塵合眞。方名禪定云云
T2450_.77.0751b14: 爲迷眞之人示背塵之法。是則漸機之
T2450_.77.0751b15: 所行。遲定之方便也。今眞言行者修觀用
T2450_.77.0751b16: 心。不如是。青龍寺碑銘云。遊法界宮觀
T2450_.77.0751b17: 胎藏之海會。入金剛界禮遍智之麻集。百
T2450_.77.0751b18: 千陀羅尼貫之一心萬徳曼荼羅布之一
T2450_.77.0751b19: 身。若行若坐道場則變。在眠在覺觀智不
T2450_.77.0751b20: 離。是以與朝日而驚長眠。將春雷以
T2450_.77.0751b21: 拔久蟄。我師之禪智妙用在此乎云云
T2450_.77.0751b22: 其修禪方軌者。非顯露可談。若欲知者
T2450_.77.0751b23: 入而習之。然則禪宗領禪名雖名宗。未
T2450_.77.0751b24: 曾知禪源。眞實修行法獨在吾宗。龍樹
T2450_.77.0751b25: 論中。餘宗皆名散善門。密宗獨稱三摩地
T2450_.77.0751b26: 門。汝宗又仰龍樹名高祖。豈不信受乎。
T2450_.77.0751b27: 入楞伽經明四種禪。一愚癡所行禪。聲聞
T2450_.77.0751b28: 縁覺所行人無我理也。二觀察義禪。諸地
T2450_.77.0751b29: 菩薩所觀法無我理也。三念眞如禪。二無
T2450_.77.0751c01: 我皆是妄念也。所治我已不實故。能治禪
T2450_.77.0751c02: 又不實也。直住眞如平等體性。不起。無
T2450_.77.0751c03: 我妄念。云眞如禪也。教禪所貴偏在此
T2450_.77.0751c04: 禪。四諸佛如來禪。經説云。謂如實入如
T2450_.77.0751c05: 來地故云云同經云。當勤修行入如來地
T2450_.77.0751c06: 上上證智。是名自身内證聖智修行之相
T2450_.77.0751c07: 云云當知入於佛地修行唯在眞言教。大
T2450_.77.0751c08: 日經是名上上方便。金剛頂是號五相瑜
T2450_.77.0751c09: 伽。楞伽所指如來地禪上上智觀。豈非
T2450_.77.0751c10: 指此乎。依之不空三藏以彼第四禪合
T2450_.77.0751c11: 眞言行人所修定祖判契經説。宗門之奧
T2450_.77.0751c12: 旨壁觀之極理未越眞如禪。彼法身眞如
T2450_.77.0751c13: 之理。佛説之爲十地位。於如來禪者。彼
T2450_.77.0751c14: 所不知也。而眞覺・宗密等恣名禪家。若
T2450_.77.0751c15: 爲臆説者不足信用
T2450_.77.0751c16: 裏書
永喜眞覺證道歌云。一超直入如來
T2450_.77.0751c17: 地。刹那滅却三祇劫云云又云。頓覺了
T2450_.77.0751c18: 如來禪。六度萬行體中圓云云又圭峯都序
T2450_.77.0751c19: 云。若頓悟自身本來清淨元無煩惱。無漏
T2450_.77.0751c20: 智性本自具足。此心即佛。畢竟無異。如
T2450_.77.0751c21: 此修者。是最上乘禪。亦名如來清淨禪。
T2450_.77.0751c22: 亦名一行三昧亦名眞如三昧。達磨門下
T2450_.77.0751c23: 展轉相傳。是此禪也云云
T2450_.77.0751c24: 問。或禪者云。大日經云。甚深無相法。劣
T2450_.77.0751c25: 慧所不堪。爲應彼等故。兼存有相説
T2450_.77.0751c26: 云云大師釋云。祕藏奧旨不貴得文。只
T2450_.77.0751c27: 在以心傳心。文是糟粕。文是瓦礫云云
T2450_.77.0751c28: 依此等文。密教亦以無相心性爲甚深
T2450_.77.0751c29: 所宗乎。手作口誦事行。皆是兼存有相説
T2450_.77.0752a01: 也。祕藏奧旨禪家本分。所歸無淺深云云
T2450_.77.0752a02: 此事如何 答。經説甚深無相。釋云祕藏
T2450_.77.0752a03: 奧旨。其法最妙。其義甚深。禪師比判都不
T2450_.77.0752a04: 可當。當知有相無相雖異。同以結印誦
T2450_.77.0752a05: 明爲其軌則。何以手作口誦行偏爲兼
T2450_.77.0752a06: 存有相説乎。五相成身字輪觀等。以之
T2450_.77.0752a07: 爲行法肝要。是皆無相妙行也。禪家所貴
T2450_.77.0752a08: 豈可同之乎。有相無相分別如別抄。凡
T2450_.77.0752a09: 祕藏奧旨輒非可知事。若不受祖祖相
T2450_.77.0752a10: 承口決。何辨其祕趣乎。不受師傳任心
T2450_.77.0752a11: 取義。是慢法人也。眞言殊所簡也。以心
T2450_.77.0752a12: 傳心者。兩部肝心一家祕符也。且依大日
T2450_.77.0752a13: 經。説五種三昧耶中第五三昧耶云。未
T2450_.77.0752a14: 逮心灌頂。祕密慧不生云云又説三種
T2450_.77.0752a15: 灌頂中第三灌頂云。第三以心授悉離於
T2450_.77.0752a16: 時方云云是在三昧灌頂也。五種中第五
T2450_.77.0752a17: 與三種中第三。是可同位。其旨正在無
T2450_.77.0752a18: 畏疏。然則高祖釋以心傳心者。指彼以心
T2450_.77.0752a19: 灌頂。予親從先師忝傳此奧旨。誠是祕
T2450_.77.0752a20: 中之祕。極中之極也。從雖窮禪家宗風。
T2450_.77.0752a21: 若不伺祕藏淵府。爭輒可判其至賾乎」
T2450_.77.0752a22: 問。禪僧結定印。下右上左。今眞言師反
T2450_.77.0752a23: 之。因欲決不審。兩傳是非如何 答。佛
T2450_.77.0752a24: 陀波利修禪要決云。問。此方傳爲。右手等
T2450_.77.0752a25: 多動。坐者要令左厭右。今乃與彼碩反。
T2450_.77.0752a26: 未審何故耶。答。西方諸師從佛以來相承
T2450_.77.0752a27: 坐法皆如此。并是印法。此方擅改。吾所
T2450_.77.0752a28: 未詳也云云兩傳是非以之可知。但請
T2450_.77.0752a29: 觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經居士竺難
誓。晋云
T2450_.77.0752b01:
云。云何當得見觀世音菩薩及十方
T2450_.77.0752b02: 佛。若欲得見端身正心。使心不動。心氣
T2450_.77.0752b03: 相續。以左手置右手上。擧舌向腭。令
T2450_.77.0752b04: 息調&T074300;。使氣不麁。不散安祥。徐數從一
T2450_.77.0752b05: 至十云云又七卷理趣經第七法賢三
藏譯
云。結
T2450_.77.0752b06: 禪定印。以左手押右云云金智廣智無畏
T2450_.77.0752b07: 一行等。爲一家之正嫡事兩部翻經。皆
T2450_.77.0752b08: 下左上右。於眞言一家者。以此説可
T2450_.77.0752b09: 爲正。彼請觀音經居士往代譯。理趣經法
T2450_.77.0752b10: 賢近世翻。共以謬歟。此等三藏譯經。祖琇
T2450_.77.0752b11: 偏年統論中。專所嫌也。不足依用
T2450_.77.0752b12: 開心抄上
T2450_.77.0752b13:
T2450_.77.0752b14: 開心抄中
T2450_.77.0752b15:
T2450_.77.0752b16:   即身成佛門 煩惱即道門
T2450_.77.0752b17: 煩惱佛種門 三毒曼荼門
T2450_.77.0752b18: 即惡祕密門 不斷煩惱門
T2450_.77.0752b19: 斷除煩惱門 不如實知門
T2450_.77.0752b20: 無明縁起門 妄覆眞覺門
T2450_.77.0752b21:
T2450_.77.0752b22: 開心抄中
T2450_.77.0752b23:
T2450_.77.0752b24:   即身成佛門
T2450_.77.0752b25: 門。即身成佛者其意如何 答。我等無始以
T2450_.77.0752b26: 來。流轉三有之間。日日營生死之苦因。夜
T2450_.77.0752b27: 夜増無明之業果。還源之思已忘。解脱之期
T2450_.77.0752c01: 時。大覺慈父觀之何默。教藥依之起。
T2450_.77.0752c02: 法乘爲此設。機根有頓漸所乘分遲疾。彼
T2450_.77.0752c03: 顯教菩薩。時經三大位盡五位。於無量劫。
T2450_.77.0752c04: 難行苦行積功累徳求菩薩道。良以一切衆
T2450_.77.0752c05: 生無始輪迴之間。或刀山摧骨。或猛火燋
T2450_.77.0752c06: 身。雖爲自他無少益。猶忍無量苦患。徒
T2450_.77.0752c07: 送無數遠劫。何況爲無上菩提摧骨髓捨
T2450_.77.0752c08: 身命。縱雖經多劫。更有何辭乎。雖然劫
T2450_.77.0752c09: 石高廣而難進。弱心狹小而易退。而今即
T2450_.77.0752c10: 身成佛者。不摧身不捨命。不改血肉凡
T2450_.77.0752c11: 身。速證大覺之位。誠是頓中之頓。易中之易
T2450_.77.0752c12: 也。彼三祇難進。爲道猶不辭勞倦。此一生
T2450_.77.0752c13: 易證。誰人不勵信修之志乎。弟子受難受
T2450_.77.0752c14: 人身。遇難遇密教。始聞自身即佛之理。已
T2450_.77.0752c15: 得速疾神通之車。幸哉開悟時臻喜哉解脱
T2450_.77.0752c16: 在近。義觀之所歸。只在此一科者歟。今
T2450_.77.0752c17: 祖述其大意者。可觀今我。此身以何
T2450_.77.0752c18: 爲體性。以何爲相用。先體性者。五輪
T2450_.77.0752c19: 法界塔婆也。頭圓形空。足方形地。自然
T2450_.77.0752c20: 之形表法爾理。是此五大周遍法界無所
T2450_.77.0752c21: 不至。該統十方無所不攝。高顯殊妙廣
T2450_.77.0752c22: 大無際也。三界有頂之高。比之似蟻螻。
T2450_.77.0752c23: 三千世界*之廣。類之如牛涔。上自法
T2450_.77.0752c24: 身下及六道。雖麁細有隔大小有差。
T2450_.77.0752c25: 不出此五大。故佛説之爲法界體性。次
T2450_.77.0752c26: 其相者。過恒功徳雖無數。量大略有四
T2450_.77.0752c27: 種。兩部尊容是名大曼荼羅。百千契印是
T2450_.77.0752c28: 爲三昧耶曼荼羅。無量眞言是稱法曼荼
T2450_.77.0752c29: 羅。無數佛業是云羯磨曼荼羅。如此恒沙佛
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]