大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

淨土疑端 (No. 2208A ) in Vol. 57

[First] [Prev] 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]

T2208A.57.0439a01:
T2208A.57.0439a02: No. 2208 A
T2208A.57.0439a03: 淨土疑端卷第一
T2208A.57.0439a04:
T2208A.57.0439a05: 釋顯意述
T2208A.57.0439a06: 玄義分疑端目録
T2208A.57.0439a07: 一。各發無上心下。三心菩提心同異之事
T2208A.57.0439a08: 二。共發金剛志下。末法時機不可發金剛
T2208A.57.0439a09: 志事
T2208A.57.0439a10: 付。煩惱斷不斷事
T2208A.57.0439a11: 三。歸命盡十方下。十方西方一致決判之事
T2208A.57.0439a12: 四。法性眞如海下。此中何無歸法文耶之事
T2208A.57.0439a13: 五。學佛大悲下。二乘自調心云何學大悲耶
T2208A.57.0439a14:
T2208A.57.0439a15: 六。頓教一乘海下。今經一乘頓教決判之事
T2208A.57.0439a16: 七。今乘二𢍜教下。二𢍜一教二𢍜二教決判
T2208A.57.0439a17: 之事
T2208A.57.0439a18: 八。隱於西化下。一代教興爲今經序之事
T2208A.57.0439a19: 九。然衆生下。眞言教攝根鈍障重事
T2208A.57.0439a20: 十。如大經説下。觀經弘願如大經説釋決判
T2208A.57.0439a21:
T2208A.57.0439a22: 十一。言南無阿彌陀佛者下。責牒文之事
T2208A.57.0439a23: 十二。聖衆莊嚴下。法界同生三輩爲觀境否
T2208A.57.0439a24:
T2208A.57.0439a25: 十三。淨信心下。今經佛力示觀義細釋之事
T2208A.57.0439a26: 十四。觀佛爲宗等下。一經兩宗義決釋之事
T2208A.57.0439a27: 十五。菩薩藏收下。二藏二教爲自宗判教事
T2208A.57.0439a28: 十六。出在何文下。已説定散出在未説五文
T2208A.57.0439a29:
T2208A.57.0439b01: 十七。十三觀乃至定善下。可爲十六定善之
T2208A.57.0439b02:
T2208A.57.0439b03: 十八。三昧異名下。三昧異名文不見華嚴
T2208A.57.0439b04:
T2208A.57.0439b05: 付。思惟可通散善之事
T2208A.57.0439b06: 十九。二請定善下。自宗三輩屬散善義未
T2208A.57.0439b07: 成事
T2208A.57.0439b08: 二十。次下散善縁下。三福業可夫人請事
T2208A.57.0439b09: 二十一。即以道理破下。諸師因果推驗義道
T2208A.57.0439b10: 理顯然事
T2208A.57.0439b11: 二十二。法性生身變易生身名義體相差別
T2208A.57.0439b12: 之事
T2208A.57.0439b13: 二十三。岸上之者下。何用濟爲自他共許故
T2208A.57.0439b14: 能破不成事
T2208A.57.0439b15: 付。涅槃七衆沒溺譬細釋事
T2208A.57.0439b16: 二十四。重擧返對下。重擧與返對問答決判
T2208A.57.0439b17:
T2208A.57.0439b18: 二十五。上品凡夫下。上上品機已入十信機
T2208A.57.0439b19: 歟十信前機歟事
T2208A.57.0439b20: 二十六。以佛願力下。一日齊戒人乘何願力
T2208A.57.0439b21: 往生耶事
T2208A.57.0439b22: 二十七。若論小聖下。聖人所居位地攝九品
T2208A.57.0439b23: 中否事
T2208A.57.0439b24: 二十八。到彼華開下。道理文證以四義可
T2208A.57.0439b25: 曾修大乘人責事
T2208A.57.0439b26: 二十九。凡言菩提下。不退別時成佛別時異
T2208A.57.0439b27: 義決判事
T2208A.57.0439b28: 付。今宗許一行成佛否事
T2208A.57.0439b29: 三十。功徳雲比丘下。不論淺深念佛名言
T2208A.57.0439b30: 總一行證事
T2208A.57.0439c01: 三十一。爲簡外道下。天台作判無此義依
T2208A.57.0439c02: 何義作此釋事
T2208A.57.0439c03: 三十二。通論家不會論意下。可非通論家
T2208A.57.0439c04: 誤事
T2208A.57.0439c05: 三十三。彌陀經云下。二經念佛有三異彼證
T2208A.57.0439c06: 誠此證不可成事
T2208A.57.0439c07: 三十四。云何起行下。論文無起行文之事
T2208A.57.0439c08: 三十五。何故不論下。不論言重重細釋事
T2208A.57.0439c09: 三十六。如經中説下。此何經文耶事
T2208A.57.0439c10: 付。願行差別
T2208A.57.0439c11: 三十七。聞他説言下。唯願別時本據責事
T2208A.57.0439c12: 付。相續不相續願行細釋事
T2208A.57.0439c13: 三十八。十願十行下。六字願行具足決判之
T2208A.57.0439c14:
T2208A.57.0439c15: 三十九。同性經下。彼經似淨土化總屬報
T2208A.57.0439c16: 身事
T2208A.57.0439c17: 四十。無量壽經下。別願應身因不可報身
T2208A.57.0439c18: 因事
T2208A.57.0439c19: 四十一。一一願言下。十八一願何言一一耶
T2208A.57.0439c20:
T2208A.57.0439c21: 四十二。自他受用義性宗相宗所判之事
T2208A.57.0439c22: 四十三。上輩三人乃至來迎此人下。不可有
T2208A.57.0439c23: 報身來迎事
T2208A.57.0439c24: 四十四。以斯聖教驗知下。大品未説彌陀
T2208A.57.0439c25: 事如何驗知事
T2208A.57.0439c26: 四十五。下輩三人是下。今釋不可當論文事
T2208A.57.0439c27: 四十六。先證小果下。於彼界二乘心種生不
T2208A.57.0439c28: 生決判事
T2208A.57.0439c29: 四十七。何時得忍下。非經末得忍義決判事
T2208A.57.0440a01: 四十八。非是光臺下。光臺所現通依正否事
T2208A.57.0440a02: 四十九。所引見彼國土文問答決判之事
T2208A.57.0440a03: 五十。十三異方便下。異方便體在光臺何
T2208A.57.0440a04: 關下文十三觀耶之事
T2208A.57.0440a05:
T2208A.57.0440a06: 玄義分中疑端五十條
T2208A.57.0440a07: 一。各發無上心者問。此句爲勸大菩提
T2208A.57.0440a08: 心。爲當云何。若言勸大心者。今所勸衆。理
T2208A.57.0440a09: 攝三輩。而其中下二輩。豈能發得此大心
T2208A.57.0440a10: 耶。若言非者。下云同發菩提心者。此句豈
T2208A.57.0440a11: 不然耶。又此心非菩提心者。更以何心名
T2208A.57.0440a12: 無上心耶
T2208A.57.0440a13: 答。無上心者。菩提心也。但菩提心名言雖是
T2208A.57.0440a14: 一。其義有多種。且彼聖道門中有三乘菩
T2208A.57.0440a15: 提心。有一乘菩提心。有縁事菩提心。有縁
T2208A.57.0440a16: 理菩提心。有顯宗菩提心。有密宗菩提心。
T2208A.57.0440a17: 如此。今經中所説菩提心。大有二種。一自
T2208A.57.0440a18: 力菩提心。即三福中菩提心也。此中一代諸
T2208A.57.0440a19: 教菩提心可攝。二他力菩提心。即得益分中
T2208A.57.0440a20: 侍女諸天菩提心也。今所勸正他力菩提心
T2208A.57.0440a21: 也。此心即亙至誠心等三心。今且勸初至誠
T2208A.57.0440a22: 心。各發無上心云也。此心九品通因也。非
T2208A.57.0440a23: 彼上輩正行菩提心。仍重重疑難更不可來
T2208A.57.0440a24: 云云
T2208A.57.0440a25: 二。共發金剛志者問。末法時機濁惡凡夫。
T2208A.57.0440a26: 輕毛信心尚難可發。那忽勸發金剛志耶。
T2208A.57.0440a27: 又發此心斷四流者。論注云不斷煩惱得
T2208A.57.0440a28: 涅槃分。相違如何
T2208A.57.0440a29: 答。金剛志名言。又歸他力立也。論機功。雖
T2208A.57.0440b01: 信解輕毛。願力住持故。得金剛稱也。次斷
T2208A.57.0440b02: 不斷義。言異心同。横超斷斷。斷而非斷。言
T2208A.57.0440b03: 得涅槃分。不斷而斷也。仍非相違也云云
T2208A.57.0440b04: 三。歸命盡十方者問。前言願入彌陀界。似
T2208A.57.0440b05: 勸歸西而今何還十方佛ストフヤ。云何
T2208A.57.0440b06: 答。此偈意者。以西方彌陀界即盡十方也。
T2208A.57.0440b07: 此經中有始終二門。始簡通歸別。終以別
T2208A.57.0440b08: 攝通。故依報觀門ニハ説係念一處想於西方。
T2208A.57.0440b09: 正報觀門ニハ諸佛如來是法界身等ト云ヘリ。是可思
T2208A.57.0440b10: 云云
T2208A.57.0440b11: 四。法性眞如等者問。前標後結。皆言歸
T2208A.57.0440b12: 三寶。此中何無歸法文。如何。若言法性眞如
T2208A.57.0440b13: 海即法寶者。下言三佛菩提𢍜。但爲佛寶
T2208A.57.0440b14: 中法身佛耳
T2208A.57.0440b15: 答。是有多種。一義云。佛寶中法身。即又法寶
T2208A.57.0440b16: 故。法性眞如海句兼法寶。別不説歸法偈
T2208A.57.0440b17: 也。起信論歸敬偈中。有法性眞如句。香象
T2208A.57.0440b18: 疏科法寶ナリト。而兼法身佛。以可爲准例也。
T2208A.57.0440b19: 一義云。法寶有四種。教理行果也。今偈中法
T2208A.57.0440b20: 性眞如海者。理果二法也。十地三賢海者。教
T2208A.57.0440b21: 行二法也。如次佛寶僧寶所攝所學也。故佛
T2208A.57.0440b22: 僧二寶文兼含。別不説法寶偈也。一義
T2208A.57.0440b23: 云。今偈只歸佛僧不論法寶事。可有深
T2208A.57.0440b24: 意。是則顯人法一體義也。其故今經中三寶
T2208A.57.0440b25: 體。阿彌陀佛入法是也。法即無量壽。是名除
T2208A.57.0440b26: 苦惱法。涅槃常樂法也。人即能覺佛。是有分
T2208A.57.0440b27: 覺滿覺。滿覺佛寶。分覺僧寶也。即釋名門中。
T2208A.57.0440b28: 開此人法爲依正通別眞假。此義有故。人
T2208A.57.0440b29: 法一體ニ成。成所歸境。即第七觀初。夫人禮
T2208A.57.0440c01: 三𢍜得除苦惱法證。今勸歸依合掌禮。所
T2208A.57.0440c02: 擧佛僧二寶。即此三𢍜也。三𢍜則除苦惱法
T2208A.57.0440c03: 故。更不説法寶偈也。但存知此義。通達
T2208A.57.0440c04: 前二義。彼教理行果法寶。皆此無量壽法故。
T2208A.57.0440c05: 終不違背也云云
T2208A.57.0440c06: 五。三乘學佛大悲心等者問。二乘自調。誰
T2208A.57.0440c07: 學大悲。若其同學。何分三乘。若言此歸淨
T2208A.57.0440c08: 土三乘者。盡十方若爲 消之。又淨土中
T2208A.57.0440c09: 寧有獨覺。云何
T2208A.57.0440c10: 答。是得上第三義可得意也。所謂阿彌陀
T2208A.57.0440c11: 佛所開三乘衆故。通讃學佛大悲心長時無
T2208A.57.0440c12: 退者也。長時無退者。無量壽義也。但體一佛
T2208A.57.0440c13: 徳。其相用示三乘差別。即淨土中菩薩聲聞
T2208A.57.0440c14: 人天等。因順餘方有異名義也。即次盡十
T2208A.57.0440c15: 言。以彌陀界盡十方故。淨土三乘爲
T2208A.57.0440c16: 本。但穢土二乘可有攝不攝二門。約内證
T2208A.57.0440c17: 法體是同也。論外用淨穢境異。穢土二乘
T2208A.57.0440c18: 有非一乘體内用之邊。如此可思云云
T2208A.57.0440c19: 六。頓教一乘海者問。今經中輩遇小凡夫。
T2208A.57.0440c20: 生彼亦住自乘小果。何以總名一乘教耶。
T2208A.57.0440c21: 若言彼後轉向大者。准諸師意。應是漸教。
T2208A.57.0440c22: 何名頓耶。況今經中何處有其向大文耶
T2208A.57.0440c23: 答。三一漸頓旨。輒難決了。今略宣釋義意
T2208A.57.0440c24: 趣。此經以觀佛念佛爲宗。以易行易往爲
T2208A.57.0440c25: 要。觀佛念佛是佛智法門故。定散萬機乘之
T2208A.57.0440c26: 歸一極。仍名一乘教。而其萬機位常沒
T2208A.57.0440c27: 超入佛果。故頓教也。但中輩證小果故。至
T2208A.57.0440c28: 三乘教ナルヘシト云。彼大乘廣智願所攝體内權
T2208A.57.0440c29: 也。故同一念佛正覺花ヨリ化生スト云ヘリ。全非大小
T2208A.57.0441a01: 隔別聲聞也。故大經云。聲聞菩薩咸同一類
T2208A.57.0441a02: 等。次至轉向大乘故言可漸教。一乘體内
T2208A.57.0441a03: 二乘轉向大乘終益。頓家漸故。猶是頓教攝
T2208A.57.0441a04: 也。如此可思之云云
T2208A.57.0441a05: 七。今乘二𢍜教者問。爲是一教爲二教。
T2208A.57.0441a06: 云何。若言一教者。下文云娑婆化主廣開
T2208A.57.0441a07: 要門。安樂能人顯彰弘願。豈非要門弘願以
T2208A.57.0441a08: 爲二𢍜教。云何。若言二教者。今經正説十
T2208A.57.0441a09: 六觀門。但是釋迦言教。乃至大經四十八願。
T2208A.57.0441a10: 莫非此𢍜所説。寧可以此偏對二𢍜分二
T2208A.57.0441a11: 教。云何
T2208A.57.0441a12: 答。此義古來諍論也。今且存二𢍜二教義。文
T2208A.57.0441a13: 證如一邊疑難。娑婆化主安樂能人能説二
T2208A.57.0441a14: 𢍜也。要門弘願所説二教也。而要門言此經
T2208A.57.0441a15: 定散二門。迴定散二行判求往生。弘願
T2208A.57.0441a16: シト大經説云。一切善惡凡夫得生等判。證
T2208A.57.0441a17: 益分齊既有寛狹異。立二教各別在文分
T2208A.57.0441a18: 明歟。加之宗旨門中。立觀佛念佛兩宗。豈
T2208A.57.0441a19: 非二教所詮。云何。若一教。能詮教一。所詮
T2208A.57.0441a20: 宗二。其理不可然。仍今偈文今乘二𢍜教ト云ヘル
T2208A.57.0441a21: 可得意二𢍜二教也。其則今經教相也。若
T2208A.57.0441a22: 大經若小經。二𢍜一教。只詮念佛一宗不
T2208A.57.0441a23: 立觀佛宗故也。今尚可會處。一片疑難歟。
T2208A.57.0441a24: 而難勢趣頗不當釋義。今立二教。必以言
T2208A.57.0441a25: 説非名教。彌陀顯彰弘願在第七觀初。身
T2208A.57.0441a26: 輪説教也。其教弘願在大經故。如大經説云。
T2208A.57.0441a27: 彼雖釋迦言説。本是彌陀願。故名彌陀教。
T2208A.57.0441a28: 是則分別教宗分齊配二𢍜計也。爾ナリト
T2208A.57.0441a29: 釋𢍜彌陀教不説不顯念佛云ニハ。如此
T2208A.57.0441b01: スレハ難勢自消歟
T2208A.57.0441b02: 立二教觀經法門也。大小二經二𢍜一教
T2208A.57.0441b03: 也。即釋迦教對隨他機情立觀佛教。能
T2208A.57.0441b04: 詮方便也。彌陀教所詮實義也。即今經立
T2208A.57.0441b05: 二𢍜二教。爲分別證益分齊也。所詮釋
T2208A.57.0441b06: 迦教。攝定散善機。不攝無善機。彌陀教
T2208A.57.0441b07: 他力超世別願以。有善無善齊之顯。
T2208A.57.0441b08: 今以彌陀教淨土宗極トスル教相也。若不然。
T2208A.57.0441b09: 別異弘願超世本願等云名義不可顯者
T2208A.57.0441b10: 也。即其別異者。釋迦教通因ニハ違故也。釋
T2208A.57.0441b11: 迦諸佛通佛法義。談諸惡莫作等攝善
T2208A.57.0441b12: 人。彌陀教不論善惡凡夫。故通スル別意
T2208A.57.0441b13: 也。尋云。釋𢍜諸佛教不攝無善云事難
T2208A.57.0441b14: 思。先釋𢍜五百大願中。十惡山邪見林
T2208A.57.0441b15: 衆生セント云ヘリ。凡無善機經教是
T2208A.57.0441b16: 多。何彌陀一佛別徳哉答。釋迦諸佛
T2208A.57.0441b17: 利益意樂。無善機不攝云ニハ。但釋迦諸
T2208A.57.0441b18: 佛教意。無善機スルニ。先引入定散善機。後
T2208A.57.0441b19: 出離也。サレハ釋迦無善機爲作善
T2208A.57.0441b20: 機。應彼機出穢土給。彌陀御身居淨刹
T2208A.57.0441b21: 而攝無善。是則不借漸次方便。故頓教トモ
T2208A.57.0441b22: 云。無善直攝レハ。直入教トモ名也。以之超世
T2208A.57.0441b23: 別異弘願云。觀經二教分別。所詮此起盡
T2208A.57.0441b24: サンカ也。大小兩經。釋迦私御言無。一向
T2208A.57.0441b25: 彌陀教述也。即彌陀教釋𢍜傳説給者也。
T2208A.57.0441b26: 凡縱釋迦説。念佛義彌陀教也。縱使彌
T2208A.57.0441b27: 陀説。觀佛義釋迦教トルヘント教相立義也。
T2208A.57.0441b28: 二𢍜教即二𢍜二教也ト云ニ。二𢍜教ト云トモ
T2208A.57.0441b29: 教二教教相約束可依者也。仍靖邁師藥
T2208A.57.0441c01: 師經疏。二𢍜教釋。彼釋迦與藥師爲二
T2208A.57.0441c02: 𢍜。彼二𢍜一教也引。是例同スル人有ルハ
T2208A.57.0441c03: 不當也。可思之。云何是ナラン
T2208A.57.0441c04: 八。大悲隱於西化等者問。隱無勝化文
T2208A.57.0441c05: 在涅槃。驚入火宅喩出法花。今何依彼諸
T2208A.57.0441c06: 經還標今經序耶
T2208A.57.0441c07: 答。就此文有淺深義門。淺義云。此序題門
T2208A.57.0441c08: 中。從初至皆蒙解脱。序聖道門。然衆生障
T2208A.57.0441c09: 重以下。序淨土門。序聖道門中。以涅槃法
T2208A.57.0441c10: 花文顯出世元意。何足疑論。云何云云深義
T2208A.57.0441c11: 云。此文實似序聖道教益。釋義深意總序
T2208A.57.0441c12: 一代教興也。故大悲也。即大經如來以
T2208A.57.0441c13: 無盡大悲矝哀三界等文。而會涅槃法花意。
T2208A.57.0441c14: 序出世元意也。若不爾。淨土一門可非大
T2208A.57.0441c15: 悲極談。今釋始終不相叶義也。但涅槃法
T2208A.57.0441c16: 花説相。正似トモ令蒙聖道機。佛密意者遠通
T2208A.57.0441c17: 今經也。觀念法門諸經頓教文義歴然ト云ヘル
T2208A.57.0441c18: 意也
T2208A.57.0441c19: 以今經意見一代諸經。大悲極談自然歸
T2208A.57.0441c20: 淨土也。即諸佛大悲於苦者。心偏愍念
T2208A.57.0441c21: 常沒衆生。故皆歸他力至極可シト成可落
T2208A.57.0441c22: 居者也。此即以觀經諸經成敗スル意也
T2208A.57.0441c23: 九。然衆生障重等者問。此釋爲言漸頓諸
T2208A.57.0441c24: 教不攝此機。若言然者。且如六波羅蜜經
T2208A.57.0441c25: 陀羅尼藏。正爲ニス根鈍障重之機。今經下輩
T2208A.57.0441c26: 雖攝五逆。仍除謗法。豈言攝彼不攝機。
T2208A.57.0441c27: 云何。故今眞言宗人。多説己宗易於念佛。
T2208A.57.0441c28: 此義云何
T2208A.57.0441c29: 答。此事人以思極難。但恐未得宗骨歟。且
T2208A.57.0442a01: 今釋大意者。漸頓教益多種ナルヘシト云ヘトモ。若依心起
T2208A.57.0442a02: 行於此土得道。總是聖道難行一門。根性利
T2208A.57.0442a03: 者所入也。仍六波羅密經中雖攝根鈍障
T2208A.57.0442a04: 重。彼若此土得道門。總是聖道難行也。更不
T2208A.57.0442a05: 及今經攝一切善惡凡夫也。即眞言宗中
T2208A.57.0442a06: 許三種悉地。上根即身成佛。中根十方淨土
T2208A.57.0442a07: 往生。下根修羅崛住壽等也。明知總持藏所
T2208A.57.0442a08: 攝機中。又分上中下根。上根爲聖道機。中
T2208A.57.0442a09: 根爲淨土機也。故逆謗闡提輩中。依眞言
T2208A.57.0442a10: 三密行得即身解脱者。今漸頓八萬根機攝
T2208A.57.0442a11: 也。若迴三密行求生淨土者。即今經定散
T2208A.57.0442a12: 兩門機。彼三密行三輩中上輩業也。仍下下
T2208A.57.0442a13: 品但稱名機ニハ勝也。不得此意人。聖道即身
T2208A.57.0442a14: 成佛爲易。淨土往生云。即招自教相違
T2208A.57.0442a15: 過也。若又以自教淨土門對今觀經易云。
T2208A.57.0442a16: 不委今經定散念佛廢立。即又有聖教相違
T2208A.57.0442a17: 過。凡龍樹八宗祖師也。分難易二道。稱名易
T2208A.57.0442a18: 行爲宗。何宗末學可破此論判哉云云
T2208A.57.0442a19: 諸大乘經意。皆五逆謗法マテモ得脱不説無。
T2208A.57.0442a20: 而釋ヘテ障重機ヲハ觀經スト釋。其故有事
T2208A.57.0442a21: 也。即諸經中。根鈍障重得脱許。若此土得
T2208A.57.0442a22: 脱。猶根鈍中又根性利者也。若此障重機
T2208A.57.0442a23: 生淨土可シト成許。今經心成也。實障重機。
T2208A.57.0442a24: 非念佛不可出離者也。若出離念佛正
T2208A.57.0442a25: 因益也。陀羅尼等正行簡機法也。凡不
T2208A.57.0442a26: 堪念佛機。諸行陀羅尼等セヨト經。不
T2208A.57.0442a27: 可有者也。故天台十疑論ニハ諸行不堪機
T2208A.57.0442a28: 念佛セヨト勸。眞言ニハ大日經疏等其旨見。禪ニハ
T2208A.57.0442a29: 百丈禪師清軌ニハ。不ンハ堪坐禪教
T2208A.57.0442b01: 令念佛文取意問。修諸行行人。而雖歸
T2208A.57.0442b02: 佛。念佛故トハ不解。其各各正行功ヘルハ
T2208A.57.0442b03: キヤ出離如何。答。己所修行力ヘルハ迷情
T2208A.57.0442b04: 也。而佛知見歸佛故出離。是佛力トモ
T2208A.57.0442b05: 知。自然佛力加生スト可判也。若念佛功ニハ
T2208A.57.0442b06: 非。己各各所修諸行故可出離執。邪見
T2208A.57.0442b07: 故不スト可往生可定也。但是猶教門施設
T2208A.57.0442b08: 也。實臨終時必佛力恩也覺悟可生故。皆
T2208A.57.0442b09: 迷情迴心也。即迷情分位ニシテ。酬因實事
T2208A.57.0442b10: 可見者也。即教文實義事。彼三車
T2208A.57.0442b11: クトフハ教文也。而實一車スル實義
T2208A.57.0442b12: 也。又八六四二萬十千劫五果迴心スルモ
T2208A.57.0442b13: 教文施設也。實得生其土皆爲菩薩
T2208A.57.0442b14: 義也分齊今相似也
T2208A.57.0442b15: 十。言弘願者如大經説等者問。如上文
T2208A.57.0442b16: 者。顯彰弘願亦此經事。今何還言如大經説。
T2208A.57.0442b17: 況大經中都無一切善惡等文。若是取意。何
T2208A.57.0442b18: 文意。云何。若其言取願文意者。餘處釋於
T2208A.57.0442b19: 願文之外指言上卷文云等。云何
T2208A.57.0442b20: 答。顯彰弘願實今經中事也。即第七觀初應
T2208A.57.0442b21: 聲來現。住立空中度韋提姿。是其顯彰弘
T2208A.57.0442b22: 願相也。而如大經説釋意。顯彰事在此
T2208A.57.0442b23: 經。所顯弘願大經説故。以今經所顯弘願
T2208A.57.0442b24: 指同大經所説也。但至大經中言無一切
T2208A.57.0442b25: 善惡等文難。是取意釋也。所謂第十八願玄
T2208A.57.0442b26: 義也。彼願中十方衆生。即今經善惡凡夫故
T2208A.57.0442b27: 也。爾觀念法門中引願文畢。別又此經上
T2208A.57.0442b28: 卷文云等云事。寄上卷終文顯本願玄旨
T2208A.57.0442b29: 也。其文者。即上卷終菩薩行業果報不可思
T2208A.57.0442c01: 議諸佛世界亦不可思議其諸衆生功徳善力
T2208A.57.0442c02: 住行業之地故能爾耳。又此皆無量壽佛威
T2208A.57.0442c03: 神力故本願力故等云影傍二文意如此引
T2208A.57.0442c04: 釋也。可思之云云
T2208A.57.0442c05: 十一。言南無阿彌陀佛者等者問。此牒何
T2208A.57.0442c06: 文。云何。若牒首題。首題直言無量壽。若牒
T2208A.57.0442c07: 下文。此中那忽牒下文。云何。凡此一段義意
T2208A.57.0442c08: 難見。若爲 消之
T2208A.57.0442c09: 答。此釋實幽玄。學者云云不同也。有義云。牒
T2208A.57.0442c10: 下文顯首題也云云有義云。梵本首題如
T2208A.57.0442c11: 此歟。今云。此義者顯玄義意也。言意者無
T2208A.57.0442c12: 量壽三字漢名處シテ有六字義。抑其義牒
T2208A.57.0442c13: 言南無阿彌陀佛者。顯首題玄義也。而
T2208A.57.0442c14: 今經觀佛念佛有兩宗。首題名字又並可標
T2208A.57.0442c15: 之。故無量壽標念佛三昧。觀標觀佛三昧。
T2208A.57.0442c16: 如此釋也。次梵漢相對釋意者。今此牒
T2208A.57.0442c17: 釋文顯非梵漢相對。遮學者誤也。新學者
T2208A.57.0442c18: 見此釋。誤三字可思六字スト故。六字
T2208A.57.0442c19: 對六字梵漢相對スルニ其義如此示畢レハ。上釋
T2208A.57.0442c20: 梵漢相對ニハスト知也。就之有疑若然者。何
T2208A.57.0442c21: 又就三字漢名牒六字梵文哉。爲釋此疑。
T2208A.57.0442c22: 今言無量壽者是法等云也。意者今歸命無
T2208A.57.0442c23: 量壽覺無量壽法也。覺人也。能覺人不
T2208A.57.0442c24: 離所覺法故。經擧法攝人。今人法並彰。阿
T2208A.57.0442c25: 彌陀佛云也。例之又歸命二字開顯義シテ
T2208A.57.0442c26: 六字牒釋スル盡。擧一示萬故。略不云之
T2208A.57.0442c27: 云云
T2208A.57.0442c28: 今釋中牒釋スル其例往往也。謂第七觀
T2208A.57.0442c29: 釋。經文ニハルヲ見以義釋入汝及衆生ヨリハト
T2208A.57.0443a01: 牒釋。又勢至觀釋。牒文而過釋等也。凡
T2208A.57.0443a02: 今無量壽三字ヨリ開四字。從四字開六字
T2208A.57.0443a03: 也。因位南無也。果位阿彌陀佛也。因果不
T2208A.57.0443a04: 離故並彰セハ南無阿彌陀佛也。南無セハ
T2208A.57.0443a05: 阿彌陀佛成也。今我等所歸法藏菩薩
T2208A.57.0443a06: 南無心也。依之阿彌陀佛成。能歸所歸
T2208A.57.0443a07: 一體也。今又我等發南無心歸阿彌陀佛。
T2208A.57.0443a08: 又阿彌陀佛可成也。一切諸佛成覺皆此
T2208A.57.0443a09: 義也。仍一代八萬聖教。唯南無二字攝也。
T2208A.57.0443a10: 即我等命從本佛壽命故。歸スレハ此命
T2208A.57.0443a11: 無量壽。歸スレハ成覺也。我等命本如來壽命
T2208A.57.0443a12: 云事。涅槃經説。即云一切衆生壽命江河
T2208A.57.0443a13: 流入如來壽命大海云云故開ケハ無量壽三
T2208A.57.0443a14: 字能覺人アルヘシ。仍覺字開。此能覺修因心
T2208A.57.0443a15: 歸命心。故歸命無量壽覺六字。此梵
T2208A.57.0443a16: 語南無阿彌陀佛六字也顯者也
T2208A.57.0443a17: 十二。聖衆莊嚴現在彼衆法界同生者問。
T2208A.57.0443a18: 既言同生。亦應在彼。分爲二衆。有何意。
T2208A.57.0443a19: 云何。若言舊住新往異者。現在彼言不相
T2208A.57.0443a20: 應也。又問。言同生者。爲指三輩。爲當云
T2208A.57.0443a21: 何。若言指三輩者。三輩爲境既同諸師。何
T2208A.57.0443a22: 不許其十六定善義。云何。若言不指彼者。
T2208A.57.0443a23: 既言十方法界同生。三輩豈非同生類。如
T2208A.57.0443a24: 何況於十三觀中。何觀觀此同生境。云何。
T2208A.57.0443a25: 雖有普觀作往生想。彼是自生。未觀同生。
T2208A.57.0443a26: 其餘何觀觀此境。云何
T2208A.57.0443a27: 答。此釋文言幽玄。學者多迷旨趣。意不同ナレトモ
T2208A.57.0443a28: 今依一義述文正意。此聖衆莊嚴中分二
T2208A.57.0443a29: 意。現在彼衆捨身往生類也。即説當得往
T2208A.57.0443b01: 文意也。法界同生者。即便往生衆生也。
T2208A.57.0443b02: 又可云即身往生。所謂乍有十方。而證得
T2208A.57.0443b03: 往生益者也。是雖得往生。未捨穢身。故
T2208A.57.0443b04: 非現在彼衆也。次此同生類指三輩哉否
T2208A.57.0443b05: 事。其理體ハハ即三輩等機也。但所用不
T2208A.57.0443b06: 同也。三輩中三福行人。依上十三觀安心明
T2208A.57.0443b07: 成即便當得兩益故。不爲所觀境。但是能
T2208A.57.0443b08: 觀行者也。而今法界同生云。衆生體不可
T2208A.57.0443b09: 有三輩九品外。但觀之在十三觀中。即眞
T2208A.57.0443b10: 身觀念佛衆生攝取不捨等文是也云云
T2208A.57.0443b11: 十三。淨信心手持智慧輝者問。無量壽觀
T2208A.57.0443b12: 觀佛三昧。何不釋言依定發慧照彼依正。
T2208A.57.0443b13: 直言信心持智等。云何。又准論註。由觀生
T2208A.57.0443b14: 信。今文翻之。若爲 通之
T2208A.57.0443b15: 答。是有二義。一義云。今觀佛力觀也。非定
T2208A.57.0443b16: 善觀。故不言依定發。信以持スト釋也。智慧
T2208A.57.0443b17: 輝者。即佛智光也。觀念法門三心爲内因。
T2208A.57.0443b18: 三力爲外縁等此意也。一義云。以信心手
T2208A.57.0443b19: 持智惠輝常照彼事者。信定相應相續繋
T2208A.57.0443b20: 念。即觀行成至三昧成就位故。持字常顯
T2208A.57.0443b21: 定義也。持者憶持也。經恒憶此事トモ云。憶持
T2208A.57.0443b22: 不捨等トモ云。即三昧修行方法也。法事讃云。
T2208A.57.0443b23: 持心不散業還成業成見佛花臺衆等。皆此
T2208A.57.0443b24: 意也云云
T2208A.57.0443b25: 十四。觀佛爲宗念佛爲宗者問。宗是主義
T2208A.57.0443b26: 也。國無キカ如二主。經宗應一。今立二宗。豈應
T2208A.57.0443b27: 理。況准諸經。觀佛念佛一法異名。今經正
T2208A.57.0443b28: 説及流通文説相亦爾。且如第九觀云。觀無
T2208A.57.0443b29: 量壽佛者。即見諸佛故名念佛三昧。以念
T2208A.57.0443c01: 結觀此文尤明。今何分爲二宗名。云何
T2208A.57.0443c02: 答。一經不可有兩宗云者。説一教可經ナル
T2208A.57.0443c03: 此經者一經ナレハ。其中有二教。教能詮也。宗所
T2208A.57.0443c04: 詮也。教既二教。宗又二宗也。更不違大道
T2208A.57.0443c05: 理乎。次觀佛念佛一法異名也云者。念佛三
T2208A.57.0443c06: 言亙觀念稱念。觀念實可爲觀佛異名。
T2208A.57.0443c07: 稱念不爾。故立爲別宗也。得此意消經
T2208A.57.0443c08: 文時。以見諸佛故名念佛三昧文。隨他前ニハ
T2208A.57.0443c09: 觀佛異名也。隨自後ニハ稱念一行也。故就念
T2208A.57.0443c10: 佛衆生攝取不捨文。唯標專念名號得生釋。
T2208A.57.0443c11: 能能可思之云云
T2208A.57.0443c12: 十五。菩薩藏收頓教攝等者問。二藏二教ヲ以
T2208A.57.0443c13: 判攝諸經。他宗所用。准依註論安樂集等。
T2208A.57.0443c14: 宜以難行易行聖道淨土爲自宗判教。今
T2208A.57.0443c15: 不辨之。有何意。云何
T2208A.57.0443c16: 答。一家教相二門アリニハ古今通用教相。二
T2208A.57.0443c17: 自宗所判教相也。二藏二教古今通用也。二
T2208A.57.0443c18: 門教二𢍜教自宗所判也。而今宗教門中辨
T2208A.57.0443c19: 諸經宗。今經宗即自宗所判中。示可有
T2208A.57.0443c20: 聖道淨土二門教也。次立觀佛念佛兩宗
T2208A.57.0443c21: 者。即標二𢍜教所詮。亦明自宗教相也。如
T2208A.57.0443c22: 此立畢。後還論二藏二教。自宗二門二𢍜
T2208A.57.0443c23: 古今通用二藏二教判攝時。菩薩藏而非
T2208A.57.0443c24: 聲聞藏。頓教而非漸教義爲顯也。爾末學
T2208A.57.0443c25: 此意不得。一家教相唯思二藏二教。甚乖
T2208A.57.0443c26: 祖意云云
T2208A.57.0443c27: 十六。出在何文者有通有別等者問。此通
T2208A.57.0443c28: 別文皆是序中夫人請問如來放光現國。尚
T2208A.57.0443c29: 未言説。況爲所説定散出在文。云何。若言
T2208A.57.0444a01: 此文作所説由故言出者。可言出自。何言
T2208A.57.0444a02: 在。云何。若言韋提唯請定善在此文。故
T2208A.57.0444a03: 言出在者。問答乖角。前問二善出在何文。
T2208A.57.0444a04: 至答豈指請定文。如何。若言如來放光現
T2208A.57.0444a05: 異方便體。故定散在此文者。標釋不合。
T2208A.57.0444a06: 前標二善出文有通有別。上標亦云定散
T2208A.57.0444a07: 二善通別有異。至釋豈指通三文中第三一
T2208A.57.0444a08: 句。獨爲二善出在文。云何
T2208A.57.0444a09: 答。此事古來難義也。學者云云非一。且述
T2208A.57.0444a10: 一義意。今問定散二善出在何文意者。上定
T2208A.57.0444a11: 散兩門料簡即有其六云。三重六義可
T2208A.57.0444a12: 令知此定散二善問出在何文也。答之有
T2208A.57.0444a13: 通有別云引五文心者。今經定散二善三
T2208A.57.0444a14: 重六義玄旨。顯在此五文也。其故通二請
T2208A.57.0444a15: 能請所請文也。放光現國能説所説文也。別
T2208A.57.0444a16: 二請能爲所爲文也。如是解スレハ上開章中標
T2208A.57.0444a17: 料簡定散二善通別有異。今正釋料簡定散
T2208A.57.0444a18: 兩門即有其六云六義。即被知料簡出在
T2208A.57.0444a19: 通別有異文之六義也。大意如此。更委解セハ
T2208A.57.0444a20: 通二請能請所請文也云故。請教我觀於。是
T2208A.57.0444a21: 請唯定文故。初重自力義。此中出在也。放
T2208A.57.0444a22: 光現國又能説所説文也云者。今經所説佛
T2208A.57.0444a23: 力異方便門也。其異方便體在放光現國。故
T2208A.57.0444a24: 此文正十六觀門佛力觀成義出在文也。次
T2208A.57.0444a25: 別二請能爲所爲文也云者。簡九域取西
T2208A.57.0444a26: 方。我今樂生等即顯一心信樂求願往生
T2208A.57.0444a27: 義故。第三重願力義。此文出在也。開此五
T2208A.57.0444a28: 文爲一經時。別二請已下文。還通二請能
T2208A.57.0444a29: 請自力義顯。十六觀門即顯放光現國義。得
T2208A.57.0444b01: 益分顯別二請益。仍一經六義本此五文出
T2208A.57.0444b02: 料簡也云云
T2208A.57.0444b03: 十七。十三觀已來名爲定善者問。類例既
T2208A.57.0444b04: 有十六觀名。何唯十三爲定觀。云何。故元
T2208A.57.0444b05: 照云。想觀二字既通十六。十三定善不攻自
T2208A.57.0444b06: 破。此難尤重。若爲 消之
T2208A.57.0444b07: 答。難勢從諸師所見來。非無一往其謂。然
T2208A.57.0444b08: 而彼未解今經定善示觀深義故。十三定善
T2208A.57.0444b09: 佛力觀成益。三輩散機通。十六觀義不
T2208A.57.0444b10: 許也。今釋深顯此義故。釋正觀即是定門
T2208A.57.0444b11: 更顯九章之益。十三定善觀門益以佛力故。
T2208A.57.0444b12: 通三輩散動機。得立生想觀名也。故想觀
T2208A.57.0444b13: 二字雖同。觀成義文差異。中論云。語言雖
T2208A.57.0444b14: 同。其義各別。即此例也。而元照疏依法不依
T2208A.57.0444b15: 人涅槃極誡也云。破今釋殘不攻自破言。
T2208A.57.0444b16: 今又可云。照公所見依文不依義。乖依義
T2208A.57.0444b17: 不依語涅槃極誡云云
T2208A.57.0444b18: 十八。如華嚴説思惟正受但是三昧異名者
T2208A.57.0444b19: 問。彼經何處有此文。云何。戒度雖引菩薩
T2208A.57.0444b20: 入善思惟三昧等文。未爲明證。若以經有
T2208A.57.0444b21: 思惟三昧之名。定執思惟但是三昧異名者。
T2208A.57.0444b22: 經中亦有慈心三昧等名。當以二福中之慈
T2208A.57.0444b23: 心亦爲三昧異名。云何。故知彼是菩薩所入
T2208A.57.0444b24: 深三昧中一三昧名。豈同今言觀前方便
T2208A.57.0444b25: 名思惟。如何。又彼所引新譯經文。今文所
T2208A.57.0444b26: 指豈當彼云何。又縱彼經有説思惟三昧
T2208A.57.0444b27: 異名。何妨此名亦通散善。故諸師意兼存
T2208A.57.0444b28: 二義。一云。下三淨業散心思量。名曰思惟。
T2208A.57.0444b29: 二云。十六觀中初二想觀。名曰思惟。此釋縱
T2208A.57.0444c01: 容似得通旨。今言豈通散善。得非偏論。如
T2208A.57.0444c02: 何。又思惟者既言觀前方便。應是三惠中思
T2208A.57.0444c03: 惠心。若爾諸論性相。思惠唯散。修惠唯定。依
T2208A.57.0444c04: 之而判。可謂不通定善。何言豈通散善。
T2208A.57.0444c05: 如何
T2208A.57.0444c06: 答。華嚴勘文戒度所引。今釋不叶。不足
T2208A.57.0444c07: 依用。今勘經文。六十花嚴中。多觀前方便
T2208A.57.0444c08: 思惟クル有文。一經始終其文多多也。其中
T2208A.57.0444c09: 入法界會海雲比丘章。大海爲境界。觀察大
T2208A.57.0444c10: 海。先思惟十事後入正受見。而地觀文
T2208A.57.0444c11: 同也。今釋所指正當彼文歟。其思惟三昧
T2208A.57.0444c12: 云者。新譯方也。舊譯經善伏三昧云。其上一
T2208A.57.0444c13: 三昧別名。非諸三昧前方便。戒度勘文。志
T2208A.57.0444c14: 雖深切。得文事未當歟。次縱彼經有思惟
T2208A.57.0444c15: 三昧異名文。何其名又散善通事妨等云難
T2208A.57.0444c16: テハ。今釋豈通散善ヘハ。思惟名總非云不
T2208A.57.0444c17: 可通散善。文意者以華嚴文同地觀文畢。
T2208A.57.0444c18: 韋提所請豈通散善哉云也。次至思惟思
T2208A.57.0444c19: 云難者。此難又不當釋義旨趣。今釋意
T2208A.57.0444c20: 於定善門中思惟正受對判。思惟散心事。自
T2208A.57.0444c21: 顧尚釋有覺想故然而觀前方便。三昧分
T2208A.57.0444c22: 位定善門所攝。非散善門所屬云釋也。定
T2208A.57.0444c23: 心散心今分別定善散善。義門各別。不
T2208A.57.0444c24: 可混亂之云云
T2208A.57.0444c25: 十九。雖有二請唯是定善者問。若以前言
T2208A.57.0444c26: 教我觀於清淨業處。照後思惟正受唯是定
T2208A.57.0444c27: 者。何得自分十六觀門爲兩門。云何。若言
T2208A.57.0444c28: 十六想觀雖其名同其義別者。何妨上請
T2208A.57.0444c29: 雖總言觀。第二請中分爲思惟正受二請。
T2208A.57.0445a01: 其思惟觀通散善也。凡欲破他。須成己
T2208A.57.0445a02: 義。今雖破他思惟爲散。未成己義三觀屬
T2208A.57.0445a03: 散。破立未盡。諍論爭息哉
T2208A.57.0445a04: 答。教我觀於定觀也云事。自他共許義
T2208A.57.0445a05: 也。而諸師此義乍許。不思惟正受對定散
T2208A.57.0445a06: 故。以上照下破他義者也。但十六觀
T2208A.57.0445a07: トスル自義意。示觀觀通散機義以。十三觀
T2208A.57.0445a08: 領解得生ルヲ三輩散機シメテ。三輩生想
T2208A.57.0445a09: 名也。是必三輩觀散善ニハ。生想觀體
T2208A.57.0445a10: 上十三定善觀。佛力願力故。散機不隔散善
T2208A.57.0445a11: 名也。如此得意已。名同義別意也。諸師
T2208A.57.0445a12: 思惟三福スルニハ不可混。次己義未成云難。
T2208A.57.0445a13: 釋義幽致不極歟。今一章料簡。五文定散宗
T2208A.57.0445a14: 義。光臺現國以十三十六觀體故。定善示觀
T2208A.57.0445a15: 玄旨。上來顯畢何三觀散善門クル義未
T2208A.57.0445a16: 可云。云何。然者破立未盡難不可來處也」
T2208A.57.0445a17: 二十。次下散善縁中等者問。次上文云我
T2208A.57.0445a18: 今爲汝廣説衆譬。接之而言亦令未來欲修
T2208A.57.0445a19: 淨業等。見此文勢。似以未來亦同夫人。諸
T2208A.57.0445a20: 師消文其意在斯。今依文釋亦似同之。故
T2208A.57.0445a21: 下釋云此明夫人所所請利益於深及未來等。
T2208A.57.0445a22: 若爾此文可謂夫人請三福證。何爲散善
T2208A.57.0445a23: 自開文。云何
T2208A.57.0445a24: 答。來難未當釋義。今釋意雖分十六觀門
T2208A.57.0445a25: 爲定散兩門。未云三輩觀是散善也。故上
T2208A.57.0445a26: 文十三觀定善三福九品散善云。未云三觀
T2208A.57.0445a27: 散善。義意者。三觀體十三觀也。十三定善所
T2208A.57.0445a28: 示佛力觀成益不隔散機故。開觀益名三
T2208A.57.0445a29: 輩生想。全非定散二行位。故不屬散善也。
T2208A.57.0445b01: 唯是佛力三昧故。十六觀即十三觀也。得此
T2208A.57.0445b02: 義所難自遮。但今釋前後委此義不述云
T2208A.57.0445b03: ヲハ疑滯。是今釋意許也。凡今家釋義習。於
T2208A.57.0445b04: 自宗深義言不表。存此義意而顯示也。仍
T2208A.57.0445b05: 勘定一部前後。釋始末可料簡也。至定善
T2208A.57.0445b06: 示觀縁。依文釋義時。此中疑次第可消故也
T2208A.57.0445b07: 云云
T2208A.57.0445b08: 二十一。即以道理來破者問。如諸師解。以
T2208A.57.0445b09: 果驗因。其理顯然。今能破釋依何道理。縱
T2208A.57.0445b10: 有何理能破他義。若不會彼因果道理。己
T2208A.57.0445b11: 義難成。今門何無其會通。如何
T2208A.57.0445b12: 答。所破義實見依ルト因果道理。見能破義勢。
T2208A.57.0445b13: 依機教相應道理。聖道淨土二門教通利鈍
T2208A.57.0445b14: 二機故。以常沒鈍機可爲今經正機スル
T2208A.57.0445b15: 歟。但所破義勢不可不會。會之至不別時
T2208A.57.0445b16: 意二乘門正可知之。所謂自力他力二門異
T2208A.57.0445b17: 故。諸師依自力因果。一片定之。今以他力
T2208A.57.0445b18: 因果成立凡夫往生義也。凡今經論相違六
T2208A.57.0445b19: 門。初四門定機。後二門定其因果。因即念
T2208A.57.0445b20: 佛願行。果即酬因身土也。仍當段諸師修因
T2208A.57.0445b21: 感果道理ヲハ置暫不會也
T2208A.57.0445b22: 二十二。如華嚴法性生身變易生身者問。
T2208A.57.0445b23: 彼經何處有此文。如何。又二種生身名義體
T2208A.57.0445b24: 相差別云何
T2208A.57.0445b25: 答。彼經中説十地行相事。十地一品也。此
T2208A.57.0445b26: 品中法性生身變易生身無名言。今釋所引
T2208A.57.0445b27: 實以不審也。但此釋意者。非經文言説七地
T2208A.57.0445b28: 以前變易法性身。唯准華嚴經説判初地七
T2208A.57.0445b29: 地菩薩。是言法性變易歟。又其故彼十地
T2208A.57.0445c01: 品意初地已上名出世間位。又説無漏聖位。
T2208A.57.0445c02: 餘勝鬘等經明二種生死中。是可變易生死
T2208A.57.0445c03: 位故也。仍龍樹十住毘婆娑釋彼經十地品。
T2208A.57.0445c04: 而阿惟越致菩薩言無八萬蟲虫。彼論阿惟
T2208A.57.0445c05: 越致者。初地已上也。虫身分段身也。既無
T2208A.57.0445c06: 蟲虫云。變易身ナル事勿論也。又智論同龍樹
T2208A.57.0445c07: 所造也。十地菩薩通受クト法性身見。仍依是
T2208A.57.0445c08: 等論藏説。探彼經義意。造此釋歟。又和尚
T2208A.57.0445c09: 花嚴根本一乘學スト見。彼宗祖師相傳作此
T2208A.57.0445c10: 釋歟。追可尋之。次二身名義差別云者。經
T2208A.57.0445c11: 論章疏中未細分別。雖未勘之。散在文義
T2208A.57.0445c12: 以案之。法性生身者。可功徳身。所謂法性
T2208A.57.0445c13: 證而所受色身法性生身云歟。此名言
T2208A.57.0445c14: 出智論。乃至佛有此義。變易生身者。微細
T2208A.57.0445c15: 生死過患身。是有因位。不可有佛地。變易
T2208A.57.0445c16: 者因變果易義也。念念微細生滅。非分段生
T2208A.57.0445c17: 滅。分段生死三界死此生彼麁異熟也。變
T2208A.57.0445c18: 易生死界外微細異熟也。其體是有漏也。仍
T2208A.57.0445c19: 法性變易二身以有漏無漏可爲差別歟
T2208A.57.0445c20: 二十三。岸上之者何用濟爲者問。准涅槃
T2208A.57.0445c21: 經恒河七種衆生之喩。第七度河到岸者但
T2208A.57.0445c22: 喩如來。其前六人浮沈雖殊。未離河水。於
T2208A.57.0445c23: 六人中。前三凡夫。後三三乘。然今自言岸上
T2208A.57.0445c24: 之者何用濟爲者。還成他義能破自敗。爲
T2208A.57.0445c25: 之如何。又此能破尚未能責上四品解。況
T2208A.57.0445c26: 下五品。然言已下可知。云何可知。云何
T2208A.57.0445c27: 答。此難一往爾也。但彼七種衆生中。初常沒
T2208A.57.0445c28: 不出衆生。今所取正機也。第二出已還沒衆
T2208A.57.0445c29: 生。諸師所取下輩類也。今又強不可云非
T2208A.57.0446a01: 淨土機。傍可攝之。第三出已得住衆生。即
T2208A.57.0446a02: 外凡也。第四住已觀方衆生。内凡。第五觀已
T2208A.57.0446a03: 至淺衆生。二乘聖位也。第六水陸自在衆生。
T2208A.57.0446a04: 菩薩也。第七到彼岸。佛也。爾此中間四種衆
T2208A.57.0446a05: 生中。今所責攝上四品機。既至淺處水陸
T2208A.57.0446a06: 自在也。仍判屬岸上類此破設也。次不
T2208A.57.0446a07: 下五品云難テハ。破上四品可立常沒衆
T2208A.57.0446a08: 生畢。下五品可常沒勿論也。故已下可シト
T2208A.57.0446a09: 云也云云
T2208A.57.0446a10: 二十四。重擧九品返對破者問。前第二門
T2208A.57.0446a11: 亦重擧彼。何特此門言重擧乎。又返對者。
T2208A.57.0446a12: 其義云何。若言諸師以果推因。今則依因
T2208A.57.0446a13: 名返對者。只是異義。何成破。云何。況今雖
T2208A.57.0446a14: 取因文證凡。未決得果淺深遲速。返對之
T2208A.57.0446a15: 破何以成。云何
T2208A.57.0446a16: 答。重擧有二義。一義云。重擧諸師九品。就
T2208A.57.0446a17: 此義會所難。上道理破雖擧諸師解。具不
T2208A.57.0446a18: 擧九品。今具擧故重擧九品云也。又今云重
T2208A.57.0446a19: 擧。唯是對第一門語也。必第二道理破非云
T2208A.57.0446a20: 不重擧。一義云。重擧云者。擧九品事似トモ
T2208A.57.0446a21: 重擧。意不爾。重言遠被破字也。意者重擧
T2208A.57.0446a22: 經九品返對諸師釋破ストシト也。是則道理破
T2208A.57.0446a23: 上返對破重也。又九品言縱諸師九品也トモ
T2208A.57.0446a24: 言擧ニハ不屬破思也。次返對破者。是亦有二
T2208A.57.0446a25: 義。一義云。因果返對也。所謂諸師取得果文
T2208A.57.0446a26: 爲定量。今引修因文返對破也。一義云。文
T2208A.57.0446a27: 義返對也。諸師義推也。今出文證返對破
T2208A.57.0446a28: 也。雖有二義。諸師以果推因。今不スト會通
T2208A.57.0446a29: 得果淺深云難。不可不會。是上道理破中
T2208A.57.0446b01: 如料簡。即悟無生等會能。至二乘門成立
T2208A.57.0446b02: 願力宗義時。自可成會通也。所謂他力因
T2208A.57.0446b03: 果速疾。異自力因果故。諸師義推順諸教
T2208A.57.0446b04: 違今經也。但依他力門即悟無生中。亦可
T2208A.57.0446b05: 有多義。或從常沒位超十信一萬劫證初
T2208A.57.0446b06: 住無生。或超地前三賢證初地無生。或超
T2208A.57.0446b07: 三賢七地證八地無生等也。五祖釋義各
T2208A.57.0446b08: 宜一義。今師御釋多初住無生也。註論不退
T2208A.57.0446b09: 當初地。念佛境ニハ八地ヘリ。他力不思議通
T2208A.57.0446b10: 成諸義。不可執一途歟云云
T2208A.57.0446b11: 二十五。大乘極善上品凡夫者問。極善上
T2208A.57.0446b12: 品分齊云何。此位已入十信以否。若言入
T2208A.57.0446b13: 者。下文云但爲常沒衆生。若言否者。既於
T2208A.57.0446b14: 大乘凡夫位中説爲極善。寧非十信善趣
T2208A.57.0446b15: 人。云何。又如夫人現身既得十信中忍。生
T2208A.57.0446b16: 彼必居上上品位。豈非十信名極善。如何。
T2208A.57.0446b17: 又群疑論云十信滿位。師資所判豈相違
T2208A.57.0446b18: 答。大衆極善分齊雖難定。依但爲常沒解
T2208A.57.0446b19: 釋。未入十信大道凡夫作業時猛故得極
T2208A.57.0446b20: 善名也。但至一邊難。常沒凡夫一日七日作
T2208A.57.0446b21: 業功。一萬劫修行故。或多是十信中忍
T2208A.57.0446b22: 云。或釋十信滿位トモ歟。是則於十信中信心
T2208A.57.0446b23: 氣分而立十信名歟。不爾但爲常沒釋可
T2208A.57.0446b24: 鉾楯。故也。往生要集云。善導禪師取大小乘
T2208A.57.0446b25: 方便以前凡夫判九品位云云方便十信已
T2208A.57.0446b26: 上也。故知。惠心意。今釋義十信前常沒位
T2208A.57.0446b27: 得給云云
T2208A.57.0446b28: 二十六。以佛願力即得生也者問。此人乘
T2208A.57.0446b29: 何願力生。如何。第十八願直言乃至十念。
T2208A.57.0446c01: 不云乃至一日齊戒。第十九願雖言修諸
T2208A.57.0446c02: 功徳。此人未發其菩提心。第二十願簡言
T2208A.57.0446c03: 聞名係念。不應攝此雜散之業。除此三願
T2208A.57.0446c04: 更指何願以爲此小戒人所乘。云何。若云
T2208A.57.0446c05: 此人迴心念佛乘彼第十八願生者。九品往
T2208A.57.0446c06: 生理皆可然。何獨此品作是釋。云何
T2208A.57.0446c07: 答。九品所乘論正因皆第十八願也。第十八
T2208A.57.0446c08: 外無生因願故也。但至當品始以佛願力
T2208A.57.0446c09: 云意者。無善凡夫一日齊戒。縱雖用迴向。
T2208A.57.0446c10: 往生義難信故。故サニ以本願道理此義釋成
T2208A.57.0446c11: 也。例下輩中如云乘佛願力乃得往生等。縱
T2208A.57.0446c12: 雖存諸行本願義。限當品不可云願力
T2208A.57.0446c13: 疑難。一往可來也云云
T2208A.57.0446c14: 二十七。若論小聖去亦無妨者問。若爾聖
T2208A.57.0446c15: 人生彼所居位地。還可攝此九品中否。若
T2208A.57.0446c16: 言攝者。准大經説。凡衆往生分爲三輩。其
T2208A.57.0446c17: 外別明聖衆往生。以知不入九品攝也。若
T2208A.57.0446c18: 言否者。理亦難思。彼國雖有海會聖衆。不
T2208A.57.0446c19: 出菩薩聲聞人天。然今九品ニヲイテ。上三菩薩。中
T2208A.57.0446c20: 三聲聞。下品三生義當人天。豈言除此三
T2208A.57.0446c21: 三品外別有聖衆所入地。云何
T2208A.57.0446c22: 答。此事異義不同也。今且存一義。聖人往生
T2208A.57.0446c23: 時所居位地。又隨可九品所攝。道理在一邊
T2208A.57.0446c24: 疑難。但今經大經三輩九品共約凡夫説。
T2208A.57.0446c25: 隨修因是云也。若論其果報。不退諸菩薩
T2208A.57.0446c26: 理可居上上品。諸比丘衆可會中上品。仍
T2208A.57.0446c27: 聖人生位不分三輩九品也。然而所居不
T2208A.57.0446c28: 出三輩。例如疑惑胎生者障盡還同三輩
T2208A.57.0446c29:
T2208A.57.0447a01: 二十八。到彼花開方始發心等者問。菩提
T2208A.57.0447a02: 心位淺深多重。然彼後益入歡喜地。准知花
T2208A.57.0447a03: 開發心初住。今何不顧如是文理。直取發
T2208A.57.0447a04: 心之語返對此三品。云何。又諸師意准依
T2208A.57.0447a05: 大經三輩通説發菩提心。故知今經下輩必
T2208A.57.0447a06: 是曾修大乘之者。又以果推因。彼土所入既
T2208A.57.0447a07: 大乘位。故知修因必有大行。此義是非今都
T2208A.57.0447a08: 不論。朦朧返對寧成破。云何。又准大經。若
T2208A.57.0447a09: 人無善本。不得聞佛名。安樂集等亦許此
T2208A.57.0447a10: 輩必有宿善。今若強破諸師解者。佛祖明
T2208A.57.0447a11: 訓還爲昧。云何
T2208A.57.0447a12: 答。是有四難。次第可會通。先後益入歡喜
T2208A.57.0447a13: 地發心初住云難者。未必然。此土行相既
T2208A.57.0447a14: 結三途定業。彼土發心理當十信。從善趣
T2208A.57.0447a15: 至初地經十小劫。有何相違耶。次准大經
T2208A.57.0447a16: 曾修大乘人也云難。三輩九品大都雖同。修
T2208A.57.0447a17: 行相貎必不一准。且大經中輩非出家人。觀
T2208A.57.0447a18: 經中輩兼在家出家。菩提心通局理又如此。
T2208A.57.0447a19: 今經三輩約遇大遇小遇惡機。大經三輩約
T2208A.57.0447a20: 遇大機。兩經互顯多義。何一片可定判耶。
T2208A.57.0447a21: 次以果推因必可シト有大行云難。全不當
T2208A.57.0447a22: 經意。今經意者。無善凡夫依念佛一行生
T2208A.57.0447a23: 大乘善根界故。直發大心也。是則願力不
T2208A.57.0447a24: 思議也。何以自力因果可成定執哉。凡今
T2208A.57.0447a25: 釋破立專在此一義。次大經・安樂集等宿善
T2208A.57.0447a26: 文。總聞名信樂機ヘハ。多分宿善依ルヘシト云事。
T2208A.57.0447a27: 今釋又所不諍也。但下輩三品説相顯別意
T2208A.57.0447a28: 弘願。更不論機功故。不問宿善有無。唯
T2208A.57.0447a29: 顯念佛利益。而諸師意偏對自力迷情不
T2208A.57.0447b01: 解別意願意。故爲所破。凡如來説教四悉
T2208A.57.0447b02: 隨宜。若人無善本等文。或爲生聞名善。或
T2208A.57.0447b03: 爲對治不信者也。今九品説相直顯彌陀
T2208A.57.0447b04: 願意。仍判以惡業故臨終藉善乘佛願力乃
T2208A.57.0447b05: 得往生等也
T2208A.57.0447b06: 二十九。凡言菩提乃是佛果等者問。論文
T2208A.57.0447b07: 似言受持佛名即得不退爲別時意。法相
T2208A.57.0447b08: 諸師皆作此解。群疑論等亦同此義。然今遠
T2208A.57.0447b09: 望佛果解此義者。豈會論意。云何。又今
T2208A.57.0447b10: 作此解者。爲言稱名不退非別時。云何。若
T2208A.57.0447b11: 言爾者。彼論不退在初地上。豈許唯誦佛
T2208A.57.0447b12: 名即超大劫僧祇入初地。云何。又問。今宗
T2208A.57.0447b13: 之意。可許一行成佛義否。若言許者。今釋
T2208A.57.0447b14: 如何。若言否者。頓教一乘功能超絶何勞萬
T2208A.57.0447b15: 行方論成佛。故經文云若念佛者當座道
T2208A.57.0447b16: 場。五會讃云成佛不勞諸善業佛臺端坐念
T2208A.57.0447b17: 彌陀等。進退未決。如何定之
T2208A.57.0447b18: 答。所引論文異見不同也。彼宗學者等
T2208A.57.0447b19: 思不退別時。群疑論且依隨他門同彼義
T2208A.57.0447b20: 也。今釋不爾。專爲顯隨自實義。以念佛一
T2208A.57.0447b21: 行許セトモ成佛遠因。不許不退別時也。其故
T2208A.57.0447b22: 十住毘婆娑易行品意。以稱名不退爲宗。
T2208A.57.0447b23: 是猶別時也ハハ。四依理盡義還可不了乎。
T2208A.57.0447b24: 又阿彌陀經中有聞名不退文。此即本願所
T2208A.57.0447b25: 成利益也。不可爲別時方便權説。以此等
T2208A.57.0447b26: 道理消釋攝論文相。論文又見成佛別時
T2208A.57.0447b27: 但不退言其義通淺深。仍雖是一行於
T2208A.57.0447b28: 生死中乃至成佛永不退沒料簡是則可通
T2208A.57.0447b29: 信不退位不退等。何必定初地可設難勢
T2208A.57.0447c01: 乎。攝論不退在初地者。釋彼初地文不退
T2208A.57.0447c02: ヘル取一文。欲盡一部義歟。頗理不盡也。
T2208A.57.0447c03: 縱雖有初地不退文。又容不許信不退乎。
T2208A.57.0447c04: 就中若人受持多寶佛名等文。擧修多羅中
T2208A.57.0447c05: 一文。何必可定當論所判初地不退哉。例
T2208A.57.0447c06: 十住毘婆娑不退有初地ヘトモ。易行品不退
T2208A.57.0447c07: 其義如通淺深。次今宗意一行成佛義
T2208A.57.0447c08: ト云コト許。輒不可定判。先一行言下可有二
T2208A.57.0447c09: 意許。一者一行一行一行。二者。一行一切行
T2208A.57.0447c10: 一行也。單一行不可有成佛理。今釋豈將
T2208A.57.0447c11: 一行即望成者等云。即嫌此一行也。若一
T2208A.57.0447c12: 行一切行一行非無成佛道理。經當坐道
T2208A.57.0447c13: 場文。並五會讃等。即此義也。而頓教一乘者。
T2208A.57.0447c14: 從本依一多相即圓融無礙道理。顯頓速頓
T2208A.57.0447c15: 門證故。一即一切一行外。不可有自宗
T2208A.57.0447c16: 一行。豈將一行等ヘルハ。暫望漸教門述論
T2208A.57.0447c17: 意也云云
T2208A.57.0447c18: 三十。如華嚴説功徳雲等者問。彼明深位
T2208A.57.0447c19: 念佛三昧。非誦佛名。論中稱佛嬾墮善根。
T2208A.57.0447c20: 名爲淺行。何得相例引爲證。云何
T2208A.57.0447c21: 答。此難一往似是。再往不然。今釋意者。必
T2208A.57.0447c22: 不論淺深。唯總念佛名言引一行文證也。
T2208A.57.0447c23: 爾徳雲既三昧海中唯知一行云。知此人
T2208A.57.0447c24: 從初發心以此一行爲己業。然者此文念
T2208A.57.0447c25: 佛一行明證也。此故彼花嚴宗意。即念佛一
T2208A.57.0447c26: 行許萬行初首。如彼賢首・清涼等釋。群疑
T2208A.57.0447c27: 論中委成此義。凡此釋意趣。通論家意以念
T2208A.57.0447c28: 佛同唯願作誤故。第一別時者一行成佛
T2208A.57.0447c29: 爲遠因。第二別時唯願往生爲遠因爲分
T2208A.57.0448a01: 別也。必非諍行淺深。難云。若爾論文淺行
T2208A.57.0448a02: 云文。即念佛是行證。何勞引他經文。云何。
T2208A.57.0448a03: 答。就論文料簡。非無其義。但萬行之中是
T2208A.57.0448a04: 一行ト立義。三昧海中唯知一行云文引意
T2208A.57.0448a05: 者。爲成萬行圓備方乃剋成義。唯淺行
T2208A.57.0448a06: 時。未聞萬行中一行云事故也云云
T2208A.57.0448a07: 三十一。經中稱佛爲簡外道等者問。經文
T2208A.57.0448a08: 自明開摧顯實。故天台云。過去章中開入
T2208A.57.0448a09: 乘也。文内無復簡外道言。今依何義作
T2208A.57.0448a10: 此釋。云何
T2208A.57.0448a11: 答。此難又一往也。凡佛語多含。義文非一。
T2208A.57.0448a12: 諸宗人師料簡各異也。故智論中擧此文釋
T2208A.57.0448a13: 小因大果小縁大報。是已成佛道佛果菩
T2208A.57.0448a14: スト見。天台開會意亦同之歟。爾慈恩
T2208A.57.0448a15: 釋中。此道釋因道。故要決釋道是因不虚
T2208A.57.0448a16: 不許佛果。義文既如此不同。今又得佛道
T2208A.57.0448a17: 外道道造簡異外道釋。是又一義也。但此
T2208A.57.0448a18: 釋意又不背開會義。彼經意。衆善小行迴
T2208A.57.0448a19: 歸廣大一乘。是則簡異外道邪惡道。一稱南
T2208A.57.0448a20: 無等一念正見善心悉説佛因意。故如來出
T2208A.57.0448a21: 世化火宅衆生。初從此一念善心引入一
T2208A.57.0448a22: 乘道方便故。釋簡異外道也但文中至云
T2208A.57.0448a23: 無簡異言者。可勘經文前後。如別鈔云云
T2208A.57.0448a24: 三十二。久來通論之家不會論意等者問。
T2208A.57.0448a25: 眞諦譯人。智愷筆授。造疏通論。豈昧論宗。
T2208A.57.0448a26: 然論文云。淨土唯有不退菩薩。無有下行
T2208A.57.0448a27: 下意菩薩及二乘等。故通論家得此大宗。往
T2208A.57.0448a28: 生不退同其所求。發願念佛例爲遠因。誰
T2208A.57.0448a29: 言此義不會論意也。又攝論是瑜伽支論。
T2208A.57.0448b01: 然瑜伽云。三地菩薩方生淨土。菩薩教中説
T2208A.57.0448b02: 異生生。是密意趣也云云以知攝論別時意中。
T2208A.57.0448b03: 必攝凡夫往生教者。此難尤重。如何消之」
T2208A.57.0448b04: 答。眞諦・智愷雖譯論造疏。唯見其一隅依
T2208A.57.0448b05: 生偏見。成今所破也。此論意者。正述聖道
T2208A.57.0448b06: 門。傍開淨土門。此故別時意中擧二種經
T2208A.57.0448b07: 文。念佛成佛文。聖道門中別時意教也。唯願
T2208A.57.0448b08: 往生文。淨土門中別時意教也。然論中淨土
T2208A.57.0448b09: 但有不退菩薩等云。是聖道門心淨土淨自
T2208A.57.0448b10: 力性相也。望此文凡夫不往生云ヲハ。今釋不
T2208A.57.0448b11: 可遮。即若論衆生垢障實難欣趣ト云ヘル。此義門
T2208A.57.0448b12: 也。而述往生別時。唯願云不云行。傍淨土
T2208A.57.0448b13: 易行他力願行具足セハ。下行下意菩薩及二乘
T2208A.57.0448b14: 凡夫等可往生開義門也。爰通論家不會
T2208A.57.0448b15: 論意。引十願十行具足文。合唯願論文事。
T2208A.57.0448b16: 偏見至也。論主意。若永判無凡夫往生道。
T2208A.57.0448b17: 何但引唯願往生文。不引三經中念佛往生
T2208A.57.0448b18: 明文哉。仍判通論誤也。如是解已。瑜伽文
T2208A.57.0448b19: 即攝論中聖道門所依也。仍非相違。凡教權
T2208A.57.0448b20: 實了不了等。隨義門不定也。判自力門性
T2208A.57.0448b21: 相時者。凡夫往生教可云不了教也。若又
T2208A.57.0448b22: 約他力佛智門。自力門心淨土淨一途。又可
T2208A.57.0448b23: 云不了也。若會通二門互成時。自力他力
T2208A.57.0448b24: 自攝他攝千開萬開無礙無妨也。諸文相違
T2208A.57.0448b25: 依之可知也云云
T2208A.57.0448b26: 三十三。何故彌陀經云等者問。二經念佛
T2208A.57.0448b27: 略有三異。一者機有善男善女造逆之異。二
T2208A.57.0448b28: 者行有一心不亂失念之異。三者時有一日
T2208A.57.0448b29: 七日十念之異。有此三異精麁雲泥。故彌陀
T2208A.57.0448c01: 經有諸佛證。觀經未有舒舌之文。何得引
T2208A.57.0448c02: 彼來證此。云何
T2208A.57.0448c03: 答。先此難勢非通論家意趣歟。其故。彼意
T2208A.57.0448c04: 者雖引下品下生。心者一切凡夫往生教
T2208A.57.0448c05: 思別時意。故阿彌陀經念佛即爲方便教
T2208A.57.0448c06: 也。故今引此證誠文對破。仍此問可非彼
T2208A.57.0448c07: 宗難。但彼若設ケハ此難。又難云。若然者。阿彌
T2208A.57.0448c08: 陀經七日念佛觀經上品上生業同耶否哉。
T2208A.57.0448c09: 若同。觀經上上品可非別時意。然者九品
T2208A.57.0448c10: 中。上上眞實。下下方便。有無合論作九品。
T2208A.57.0448c11: 理豈容然哉。如彼九品煩惱等。強弱雖異。
T2208A.57.0448c12: 皆有實事。九品淨業其義可然。又中間七品
T2208A.57.0448c13: ナリヤナリヤ。若實也云。上八品實。下下一品權
T2208A.57.0448c14: 云事。難勢同前。若權也。云下八品權。上
T2208A.57.0448c15: 上一品實事。難勢又同前。又下八品皆別時
T2208A.57.0448c16: 意。何自指下下品判別時意。如何如是可
T2208A.57.0448c17: 反詰。又欲會通此三異。可云善男善女稱
T2208A.57.0448c18: 迴心念佛位立也。例下品上生如云善男子
T2208A.57.0448c19: 汝稱佛名故諸罪消滅。一心不亂又同令聲
T2208A.57.0448c20: 不絶位。時節久近。阿彌陀經意。一日七日
T2208A.57.0448c21: ヘトモ。可兼上盡百年下至十念。即一日七
T2208A.57.0448c22: 觀經上上品時節。下至十聲可當下下
T2208A.57.0448c23: 品。暫説七日執文。不可捨十念。下至十
T2208A.57.0448c24: 念既知在阿彌陀經。證誠義又可通之。但
T2208A.57.0448c25: 觀經無證誠事。三經説相且雖異。其宗既
T2208A.57.0448c26: スル。觀經所説十念即可知彌陀經證誠
T2208A.57.0448c27: 法也。例觀經・彌陀經不トモ説本願。兩經念佛
T2208A.57.0448c28: 本願念佛也ルカ如。如此可會通也。抑此別
T2208A.57.0448c29: 時意會通本意者。觀經・彌陀經説相異處三
T2208A.57.0449a01: 不同證誠有無。是等&T025632; 二經念佛異也トハ
T2208A.57.0449a02: 許。其故兩經念佛皆本願念佛也。本願故諸
T2208A.57.0449a03: 佛證誠。然而本願中乃至十念ヘル乃至&MT06279;
T2208A.57.0449a04: 中。上盡百年七日一日等有多時。其中七日
T2208A.57.0449a05: 一日。阿彌陀經説之。同觀經上上品時節
T2208A.57.0449a06: 故。必下輩一念十念スル意也。然諸佛證誠
T2208A.57.0449a07: 判一日七日念佛往生不虚。依本願故。不
T2208A.57.0449a08: 依時節久近。故觀經十念所證誠法也。機
T2208A.57.0449a09: 與行不同。又本願機行故。一日七日機。縱
T2208A.57.0449a10: 雖一切善凡夫。不捨一切惡凡夫本願
T2208A.57.0449a11: ナレハ。必可攝十惡五逆機也。一心失念異。
T2208A.57.0449a12: 准之可知。此故今釋始末。始引證誠文。後
T2208A.57.0449a13: 依本願意。但能上盡一形下至十念以佛願
T2208A.57.0449a14: 力莫不皆往故名易也云。不レハ得此意。上會
T2208A.57.0449a15: 通似弱也云云
T2208A.57.0449a16: 三十四。云何起行等者問。論文未有起行
T2208A.57.0449a17: 之言。何足問。云何
T2208A.57.0449a18: 答。此問起乘論家情來也。其意者。上來既
T2208A.57.0449a19: 引彌陀經文。念佛行證非別時。若然者。論
T2208A.57.0449a20: 中所引別時法何行。定遠因行可有思故。
T2208A.57.0449a21: 假設此問欲顯論實義也。故答中。今此論
T2208A.57.0449a22: 中但言發願。不論有行云時。論文相叶義
T2208A.57.0449a23: 顯也。答意者。論有行不生云文無。云何起
T2208A.57.0449a24: 行而言不得往生ト問哉云也
T2208A.57.0449a25: 此疑問意者。論文中起行不得生云事ナシ
T2208A.57.0449a26: 然何起行不得生ヤト問也。就之或義云。
T2208A.57.0449a27: 於別時意。有唯願別時・唯行別時。爾論
T2208A.57.0449a28: 談唯願別時義。未云唯行別時處問顯
T2208A.57.0449a29: 也。此故假此問設也。此義非也。凡唯行別
T2208A.57.0449b01: 時意教云事不可有。其故別時意教
T2208A.57.0449b02: 根源。嬾墮根機誘引義也。此機佛法悕望
T2208A.57.0449b03: 心有而懈怠故。修行倦也。爲之唯願往生
T2208A.57.0449b04: 説也。故不可有唯行別時義。若不堪深
T2208A.57.0449b05: 願唯行計ヘルアラハ。又其行 即生説時。
T2208A.57.0449b06: 可信樂故。願行具足。仍不可立唯行別
T2208A.57.0449b07: 時義者也。然則唯行遠因。可云是則行孤
T2208A.57.0449b08: 者也。別時意。如來教一途相也。即攝論四
T2208A.57.0449b09: 意趣中別時意立。智論等説因中説果
T2208A.57.0449b10: 也。故別時意。因中説果等其心同也。此別
T2208A.57.0449b11: 時意。因中説果等義。於現生中論之。又
T2208A.57.0449b12: 可通二生三生百生千生也。凡願ノミヲ説行
T2208A.57.0449b13: 不説。而又行ストカハ。即時可成也。仍於一
T2208A.57.0449b14: 生可有別時意。故要決ニハ願行前後故説
T2208A.57.0449b15: 別時釋也。群疑論意又爾也。又別時意。願
T2208A.57.0449b16: 行具足可生法スト云故。其心不足
T2208A.57.0449b17: 故。是不了教云也。了義大乘文以判義。
T2208A.57.0449b18: 不了教以義判文也。即唯願往生云文
T2208A.57.0449b19: 以。願行具足スル即生也談。以義判文者也。
T2208A.57.0449b20: 又於此不了教可有重重。一部始終明
T2208A.57.0449b21: 不了可有。又一部中一段一章不了。餘了
T2208A.57.0449b22: 教可有。今經序分三福往生ト云フ位不了也。
T2208A.57.0449b23: 三心具足往生了教也。又定散往生不
T2208A.57.0449b24: 了也。念佛往生了教也。即汝好持是語
T2208A.57.0449b25: 流通付屬文顯了實義也可知。了不了義。
T2208A.57.0449b26: 宗宗互可談者也。所謂法相宗法花
T2208A.57.0449b27: 不了教。彼宗又立果性無性義。菩薩等覺
T2208A.57.0449b28: マテハレトモ不至佛果一類可有云ヲハ。性
T2208A.57.0449b29: ヨリハ不了教也。凡今云何起行問意者。
T2208A.57.0449c01: 約通論家意問也。修十六觀等行抑ヘテ
T2208A.57.0449c02: 願位也タル一師有故。云何起行不得生
T2208A.57.0449c03: 云也。從是上生起次第帶致此問也。是
T2208A.57.0449c04: 假舒問トテ爲顯義假舒也
T2208A.57.0449c05: 三十五。何故不論者問。前答言不論有行
T2208A.57.0449c06: 者。發願有行必即生故。不論有行亦不生
T2208A.57.0449c07: 也。此義已顯。何足更問。云何。又今答言乃
T2208A.57.0449c08: 至一念等者。是誰意。云何。若言唯願之人
T2208A.57.0449c09: 乃至一念未有行故不論之者。誰昧此義
T2208A.57.0449c10: 勞問答。云何
T2208A.57.0449c11: 答。先此一重問意者。上答有行不生云事ヲハ
T2208A.57.0449c12: 論云付。何故不論問也。云意者。無法故
T2208A.57.0449c13: 不論事可有。有法ナレトモ略故不論事可有。今
T2208A.57.0449c14: 論二故中何故問意也。是則群疑論中所
T2208A.57.0449c15: 擧第二有釋僻見爲遮也。彼云。論師雖擧
T2208A.57.0449c16: 願言。意亦取其念佛云。故答中乃至一念曾
T2208A.57.0449c17: 未措心云者。不可有有行不生故不
T2208A.57.0449c18: 之答也。就之有二義。一義云。論師意。乃至
T2208A.57.0449c19: 一念有行不生者アリト不許。是曾未措心
T2208A.57.0449c20: 也。一義云。彼唯願行者乃至一念未措心者
T2208A.57.0449c21: 也。故論主不論是也。問。二義中正否如何。
T2208A.57.0449c22: 答。且後義可爲正歟。問。若爾者。前難如何。
T2208A.57.0449c23: 答。所難非重。上答雖但言發願不論有行。
T2208A.57.0449c24: 且是消論文計也。未入義意委料簡。故通
T2208A.57.0449c25: 論情執論文雖言願。意念佛ヲモ思。今遮之
T2208A.57.0449c26: 乃至一念不措心名唯願。有行不論也定。
T2208A.57.0449c27: 論主意會故。兩重答有淺深也
T2208A.57.0449c28: 三十六。如經中説但有其願等者問。何經
T2208A.57.0449c29: 文。云何。又此文中未辨願行差別之相。豈
T2208A.57.0450a01: 爲證。云何
T2208A.57.0450a02: 答。經文未勘。但智論等中。行譬車牛。願喩
T2208A.57.0450a03: 御者。自此義相當。然者是等文意可云歟。
T2208A.57.0450a04: 但更可勘明文也。次願行差別相辨云
T2208A.57.0450a05: テハ今引文意者。唯行孤願虚各無所至云
T2208A.57.0450a06: 引。願行各別法也スル也。又孤字虚字自
T2208A.57.0450a07: 辨行願相語也。此一重問答。群疑論中所擧
T2208A.57.0450a08: 一師義。念佛修十六觀等即是發願也
T2208A.57.0450a09: 爲嫌也
T2208A.57.0450a10: 三十七。聞他説言等者問。何經説此不相
T2208A.57.0450a11: 續願即得往生。論主往判作別時耶。若言
T2208A.57.0450a12: 今此淨土經中有此文者。是何文乎。縱何
T2208A.57.0450a13: ナリトモ。若許今教有此説者。經中非無不了
T2208A.57.0450a14: 之言。爭免通論家所判耶。若言非是今經
T2208A.57.0450a15: 等説者。於餘教中何經耶。又如佛陀扇多
T2208A.57.0450a16: 攝論。指言無量壽經説者。若爲通之。又問。
T2208A.57.0450a17: 若言更不相續各唯願者。相續願爲即有
T2208A.57.0450a18: 行耶。若許然者。願行無別。上來所立義豈
T2208A.57.0450a19: 成耶。又問。頗有一願一行而不相續。爲別
T2208A.57.0450a20: 時否。若言此亦別時因者。今釋何唯簡一
T2208A.57.0450a21: 願耶。若言此非別時例者。縱具願行。既
T2208A.57.0450a22: 不相續。豈即生。如何
T2208A.57.0450a23: 答。此中有三問。次第可答之。答第一問
T2208A.57.0450a24: 者。何經説云事。可言難量也。其故今所引
T2208A.57.0450a25: 論文不指經名故也。但至扇多論。論文既
T2208A.57.0450a26: 有異説。是則難量其潤色也。不知彼論文
T2208A.57.0450a27: 後人増加。非論主無著言歟。仍天親舊譯
T2208A.57.0450a28: 論世親初譯攝論。同不指經名。無性攝論ニハ
T2208A.57.0450a29: 量壽經云。是見受扇多所傳論本。但無著
T2208A.57.0450b01: 無性意。三經中有唯願往生文見。指之判
T2208A.57.0450b02: 別時意義雖有。不可爲傷。其故佛語多
T2208A.57.0450b03: 含。一音隨機故。三部了教中傍懈怠機ニ應。
T2208A.57.0450b04: 兼方便言事。不違大道理。例法花中須臾
T2208A.57.0450b05: 聞之即得究竟阿耨菩提。顯即身成佛玄宗。
T2208A.57.0450b06: 了義言ナレトモ。妙樂記中釋此中容用別時意趣
T2208A.57.0450b07: 望攝論宗所見。如可言別時意許。又瑜伽
T2208A.57.0450b08: 論中。總異生往生教密意趣也言。況攝論意。
T2208A.57.0450b09: 許願行具足往生。取唯往生一文。別時意
T2208A.57.0450b10: 判事。全非三經瑕瑾。其中觀經三心有迴向
T2208A.57.0450b11: 言。行&T073325;聞。故不可指唯願文。大經聞名欲
T2208A.57.0450b12: 往生文。其佛本願力云。故因縁和合義顯了。
T2208A.57.0450b13: 又不可云密意趣説。阿彌陀經已今當發
T2208A.57.0450b14: 願。經實義上願行具足願ナレトモ。就文面不言
T2208A.57.0450b15: 願力。不言迴向。論主且指此文歟。迦才淨
T2208A.57.0450b16: 土論挍此文。非無一義歟。而或人不存此
T2208A.57.0450b17: 等通局。偏非迦才釋之條。還似不達論教
T2208A.57.0450b18: 意。然而此義又不可爲定量。仍難量義可
T2208A.57.0450b19: 存也。次答第二問。今不相續願遠因意。
T2208A.57.0450b20: 相續願爲言即因也。就之有多義。一義云。
T2208A.57.0450b21: 願相續セハ第二念已去者。即可成行故也。如
T2208A.57.0450b22: 論五門中作願門行云云一義云。是有願行
T2208A.57.0450b23: 相濫難。仍只願若相續。必可至行。此故嫌
T2208A.57.0450b24: 不相續願也云云一義云。此義亦不然。可成
T2208A.57.0450b25: 願行前後故説別時故也。仍對五念行非
T2208A.57.0450b26: 可成義。今釋意者。不相續願者。三心不具
T2208A.57.0450b27: 願也。相續願三心具足願三心具足願願位
T2208A.57.0450b28: 有願行具足義。故三心既具無行不成等云。
T2208A.57.0450b29: 仍三心文爲立非別時意。更不相續願定
T2208A.57.0450c01: 遠因也。次答第三問。此義頗幽玄也。學者
T2208A.57.0450c02: 多誤處也。或云。有一願一行不相續。總可
T2208A.57.0450c03: 屬願。故唯願往生所攝也。難云。若然者。上
T2208A.57.0450c04: 來所立義不成。以行屬願義勢。還同通論
T2208A.57.0450c05: 畢。一義云。以行不可屬願。唯願行各別。而
T2208A.57.0450c06: 不相續故。可言不可生也。但嫌一願心
T2208A.57.0450c07: 釋。且論文就云唯願此義云云
T2208A.57.0450c08: 云。此義又不然。願行具足方可得生宗義
T2208A.57.0450c09: 違故。今一義云。不相續願無願行具足義願
T2208A.57.0450c10: 行具足願無不相續理。故不相續願。何レモ
T2208A.57.0450c11: 願也。行亦唯行也。願行各無所至。仍行孤
T2208A.57.0450c12: 願虚分齊也。故不生而成遠因也。相續願
T2208A.57.0450c13: 即願行具足因縁和合。故如此願行又無不
T2208A.57.0450c14: 相續義。仍有一願一行而成遠因不可許
T2208A.57.0450c15: 也。難云。此義頗難思。縱雖不相續願行。一
T2208A.57.0450c16: 機上有願行。何不言願行具足。既願行具
T2208A.57.0450c17: 足。其人至不相續位不生。願行具足方可
T2208A.57.0450c18: 得生宗義又難成。云何。答。此難未領解前
T2208A.57.0450c19: 義也。凡今釋意趣。以他力願行欲極成願
T2208A.57.0450c20: 行具足義也。難者意。自力分齊欲許具足
T2208A.57.0450c21: 義。其義未盡理也。問。若然者。於餘行者且
T2208A.57.0450c22: 置不論。諸念佛行人皆是可他力行者。而
T2208A.57.0450c23: 於念佛行者非無不相續類。其輩願行具
T2208A.57.0450c24: 足而非不生哉。答。是又非釋義意趣。今於
T2208A.57.0450c25: 六字中設願行具足釋。如是至心令聲不絶
T2208A.57.0450c26: 稱名故。三心願顯南無二字。願力行成阿
T2208A.57.0450c27: 彌陀佛名義。乘増上縁時因縁和合。釋有
T2208A.57.0450c28: 願行具足義也。而今時稱名行者。或不相
T2208A.57.0450c29: 續或退失。不遂往生事。其心未相應法。
T2208A.57.0451a01: 不相續願位在故也。問。如上來義勢者。如
T2208A.57.0451a02: 有唯願別時。可有唯行別時歟。而何前不
T2208A.57.0451a03: 許之哉。答。此難非也。今不相續願行願虚
T2208A.57.0451a04: 行孤分也云。約其行體遠因指也。然
T2208A.57.0451a05: ト云ハ唯行別時義。約教文説生唯行者成
T2208A.57.0451a06: 別時意姿不可有云也云云凡諸經論梵本
T2208A.57.0451a07: 可有多本也。其故鐵圍山頂結集處。菩
T2208A.57.0451a08: 薩等行誦浮來故。一本經處處誦出成多本
T2208A.57.0451a09: 也。而誦出者不同。言似有不同。如此有ラシ
T2208A.57.0451a10: 翻譯異説アル也。於晨旦譯非改也。於法
T2208A.57.0451a11: 花羅什龜茲本譯。法護三藏西天本譯。故
T2208A.57.0451a12: 妙法花正法華等不同出來也。可知
T2208A.57.0451a13: 三十八。十聲稱佛即有十願十行等者問。
T2208A.57.0451a14: 稱佛只是口業一行。故群疑論等。稱佛爲行。
T2208A.57.0451a15: 別論其願。今釋抑有何深意耶。又定十聲
T2208A.57.0451a16: 稱佛即有十願十行者。萬聲即有萬願萬
T2208A.57.0451a17: 行。爲言即是萬行圓備菩提因滿。如何
T2208A.57.0451a18: 答。先稱佛唯是口業一行也等云者。總是
T2208A.57.0451a19: 時。實口稱一行也。而今釋料簡願行具足
T2208A.57.0451a20: 者。今云處願行。非コトシ自力願行爲顯也。若
T2208A.57.0451a21: 口業行也云。別論其願。雖念佛行。猶同諸
T2208A.57.0451a22: 行衆生三業所作故。可亂自力義。故今歸
T2208A.57.0451a23: 他力南無二字爲願。此願非自力願。又抑
T2208A.57.0451a24: 所歸佛名即是其行云。此行專他力行也。能
T2208A.57.0451a25: 歸願與所歸行因縁和合。彼此三業不相
T2208A.57.0451a26: 捨離時。於凡夫機淨土願行具足義成。不シテ
T2208A.57.0451a27: 然諸教願行分齊ナラハ。此機上願行具足義不
T2208A.57.0451a28: 成。得生理不極故也。下文但能上盡一形下
T2208A.57.0451a29: 至十念以佛願力莫不皆往故名易也云。此
T2208A.57.0451b01: 釋成也。次萬願萬行具足菩提因滿可云
T2208A.57.0451b02: 者。必不爾。今言十願十行者。念佛於一行
T2208A.57.0451b03: 中。竪所論也。自餘萬行對揚セン日。縱無量念
T2208A.57.0451b04: 雖積。唯是一行也云云
T2208A.57.0451b05: 三十九。如大乘同性經等者問。彼經直以
T2208A.57.0451b06: 淨穢二土偏對二身。似淨土化總屬報身。
T2208A.57.0451b07: 又迦才云。彼經報身非實報身等云。此義
T2208A.57.0451b08: 云何
T2208A.57.0451b09: 答。先同性經淨穢二土廢立。衆生業感土總
T2208A.57.0451b10: 名穢土。諸佛業感土名爲淨土也。故報化
T2208A.57.0451b11: 淨穢相對更不可相濫。但於彼經穢土中。
T2208A.57.0451b12: 可有好世惡世。好世土或時可名淨土。而
T2208A.57.0451b13: 衆生業感故。其體有漏。總名穢土也。次迦
T2208A.57.0451b14: 才釋。其意難知。是受用實身也。實報身
T2208A.57.0451b15: 云。文言他受用。似云非自受用。若然者。尚
T2208A.57.0451b16: 是報身スニ成。更是可詳。既是他宗也。不
T2208A.57.0451b17: 足會通歟
T2208A.57.0451b18: 四十。又無量壽經等者問。凡言報者。因圓
T2208A.57.0451b19: 果滿眞實身也。故諸師意。不許別願爲報
T2208A.57.0451b20: 身因。以此別願即證應身。而今以此還證
T2208A.57.0451b21: 報身。有何由。云何。若言宗別義亦異者。下
T2208A.57.0451b22: 文何言應萬行因故名報身。此義既與諸
T2208A.57.0451b23: 師意同。豈言宗異義別者。云何。又以發願
T2208A.57.0451b24: 取土名報身者。釋迦五百大願等亦報因。
T2208A.57.0451b25: 云何
T2208A.57.0451b26: 答。先名因圓果滿報身事。本自今釋素意
T2208A.57.0451b27: 也。但別願酬因身因圓果滿身難
T2208A.57.0451b28: 事。釋義幽致不知也。今釋意。還此四十八
T2208A.57.0451b29: 願中成彼總願萬行所證圓果故。是證報
T2208A.57.0451c01: 身也。諸師所見不然。別願唯別願。成コトルヲ
T2208A.57.0451c02: 願萬行不知故。失經玄旨妄判化身因也。
T2208A.57.0451c03: 今釋意既別願中成萬行意有レハ。下文萬
T2208A.57.0451c04: 行因ストヘル釋義始末。一轍更不參差。仍宗
T2208A.57.0451c05: 異義別トハ不可云。別願成萬行不成論センヲハ
T2208A.57.0451c06: 可云宗異別義也。何以知今釋別願中成
T2208A.57.0451c07: 萬行云事難セハ。答ヘシ此願文中若我成佛云。
T2208A.57.0451c08: 即總願所求圓果也。次十方衆生稱我名號
T2208A.57.0451c09: 乃至若不生者不取正覺云。是則以別願圓
T2208A.57.0451c10: ンカ爲不取正覺誓發也。云意者。念佛衆
T2208A.57.0451c11: 生可生者。可至萬行圓果。不生者正覺不
T2208A.57.0451c12: 成誓故。此願成就即萬行成也。故此別願中
T2208A.57.0451c13: 還成萬行意有云也。序分義至。願願皆發
T2208A.57.0451c14: 増上勝因依因起於勝行等云。即此意也。然
T2208A.57.0451c15: 則今報身因圓果滿實身也。而別願以凡夫
T2208A.57.0451c16: 攝故。永異諸教談。今報身成此徳。諸教報
T2208A.57.0451c17: 身隱此徳。故諸教報身還未滿可云也。次
T2208A.57.0451c18: 至釋迦身土。同雖發願。願意各別也。願
T2208A.57.0451c19: 土成佛實身功徳願故。其身酬因義親。願
T2208A.57.0451c20: 穢土成佛願果後方便故。其身土酬因義
T2208A.57.0451c21: 疎。仍不例同也。凡就此一義有多義文。
T2208A.57.0451c22: 如揩定記云云
T2208A.57.0451c23: 四十一。一一願言等者問。所引只是第十
T2208A.57.0451c24: 八願。何標一一願言等。云何
T2208A.57.0451c25: 答。曾祖師師上人云。四十八願一一皆以念佛
T2208A.57.0451c26: 往生爲其別意故。一一願言等云也。其意
T2208A.57.0451c27: 何者。且初如願無三惡趣。此中十方衆生
T2208A.57.0451c28: 生欣慕心欲令念佛往生也。餘皆准之。故
T2208A.57.0451c29: 四十七名欣慕願。第十八名生因願也云云
T2208A.57.0452a01: 故唯以念佛爲往生業。更無諸行往生願
T2208A.57.0452a02: 也。故定善義釋云。如無量壽經四十八願中
T2208A.57.0452a03: 唯明專念彌陀名號得生是則六八願中。
T2208A.57.0452a04: 第十八願正願十方衆生往生。其生因ルニ
T2208A.57.0452a05: 直至心信樂欲生我國乃至十念故也。凡彌
T2208A.57.0452a06: 陀弘願別意者。以光明名號攝化十方。念
T2208A.57.0452a07: 佛以爲宗。往生爲體。文義分明也。可知。委
T2208A.57.0452a08: 如揩定記云云
T2208A.57.0452a09: 四十二。即是酬因之身等者問。新譯經論。
T2208A.57.0452a10: 報身有二。自受用報酬因實身。他受用報非
T2208A.57.0452a11: 酬因體。而今彌陀身土莊嚴既許凡小所見
T2208A.57.0452a12: 所生。尚以難名他受用報。況得言是酬因
T2208A.57.0452a13: 身。云何
T2208A.57.0452a14: 答。新舊宗義必不可一同歟。例自受用
T2208A.57.0452a15: 身土。如常無常義異。性相別論宗義。自受
T2208A.57.0452a16: 用身許無常。説諸常住經文。縁起常所依
T2208A.57.0452a17: ニシテ會通非凝然常自然常。舊譯性宗人師
T2208A.57.0452a18: 等。作性相不二義。報身常住永無生滅ト云
T2208A.57.0452a19: 身土。共許湛然常。是則全修在性。全性起
T2208A.57.0452a20: 修故也。此故他受用身土又自受同體。二身
T2208A.57.0452a21: 共酬因之義許。酬因實身中感見一分細
T2208A.57.0452a22: 相。十地菩薩他受用身土得意也。難云。
T2208A.57.0452a23: 若然者。如許三身倶常義。乃至化身又可
T2208A.57.0452a24: 許酬因義歟。答。此義斟酌。他受用身十地
T2208A.57.0452a25: 所見也。十地智分同佛智故。分佛實身
T2208A.57.0452a26: アリ。仍見其細相酬因身許。穢土化身既未
T2208A.57.0452a27: 證智所見也。佛智スル義無故。不可許酬因
T2208A.57.0452a28: 身。但八相身本淨土化身也。淨土化身即報
T2208A.57.0452a29: 體故。又有酬因分。下文報身兼化共來授
T2208A.57.0452b01: 云。兼顯此義也
T2208A.57.0452b02: 四十三。又觀經上輩三人等者問。報身寂
T2208A.57.0452b03: 靜一坐無移來迎彌陀豈是報身佛。而言及
T2208A.57.0452b04: 與化者。諸師意謂。應身兼化。故此經文爲
T2208A.57.0452b05: 證不成。如何
T2208A.57.0452b06: 答。先言報身寂靜一坐無移。立敵不諍處
T2208A.57.0452b07: 也。而釋報身兼化共來授手意者。就之可
T2208A.57.0452b08: 有二義。一者本身寂靜不動。分身兼化來迎
T2208A.57.0452b09: 時。有報身兼化共來授手義也。分身者不
T2208A.57.0452b10: 限化身。可通報身故也。二者一坐無移身
T2208A.57.0452b11: 即遍法界身。故即寂靜即往來。例華嚴不離
T2208A.57.0452b12: 樹下而寂而遊如。諸師意者。定眞身寂
T2208A.57.0452b13: 靜無迎攝相。報身往來不許。其義還淺近
T2208A.57.0452b14: 也。不及今法界身義處也。次諸師意應身
T2208A.57.0452b15: 化云至。是又諸師邊見也。今釋爲遮此
T2208A.57.0452b16: 邊見。設報應二身眼目異名釋。仍所難非重
T2208A.57.0452b17: 云云
T2208A.57.0452b18: 華嚴樹下報身七處八會往來多義アリ。或
T2208A.57.0452b19: 義云。樹下報身寂靜無移也。餘處餘會遣
T2208A.57.0452b20: 化身云云或義云。七處八會皆不離樹下。
T2208A.57.0452b21: 以佛神力報身令見也云云是香象大師
T2208A.57.0452b22: 探玄記等委。弘決ニモ象法師六釋如云。前
T2208A.57.0452b23: 二義中。樹下報身。餘處化身。義淺近料簡。
T2208A.57.0452b24: 是非實義也。又七處八會身唯是一報身
T2208A.57.0452b25: ルハ實義也。是圓融無礙一多自在義也。故
T2208A.57.0452b26: 華嚴ニハ分身云事ヲハ。尚隔歴不融義也。
T2208A.57.0452b27: 是唯一佛ヘテ方所現習也。今經法界
T2208A.57.0452b28: 身義同之也。天台ニハ分身説法爲規模也。
T2208A.57.0452b29: 華嚴ニハ猶下。今二義以之可得意也。
T2208A.57.0452c01: 又所詮酬因身自他受用義含不相離可
T2208A.57.0452c02: 得意。又淨土化應身トモ可云。於機垂應
T2208A.57.0452c03: 身故。可知
T2208A.57.0452c04: 四十四。今既以斯聖教撿知等者問。所引
T2208A.57.0452c05: 經文未説彌陀。何以驗知定是報也。云何。
T2208A.57.0452c06: 凡此引文意趣未顯。若爲 解之
T2208A.57.0452c07: 答。是有二義。一義云。引此經文彌陀是報
T2208A.57.0452c08: ニハ非。報身報土證引事。初重答事畢。故
T2208A.57.0452c09: 今問端既言報者許。就之常無常義セント爲。
T2208A.57.0452c10: 入不入文引對常住義相違問致也。仍今
T2208A.57.0452c11: 答中。先入不入義讓諸佛境界ナリト。次依聖教。
T2208A.57.0452c12: 驗此義時。引涅槃非化品文。意者。此文中
T2208A.57.0452c13: 或諸佛化如。涅槃化説。或諸佛涅槃皆
T2208A.57.0452c14: 説。是則對機異説也。非佛教相違。仍
T2208A.57.0452c15: 此文例證トシテ。前義驗知。彌陀報身也。常住不
T2208A.57.0452c16: ナレトモ後説クニ入涅槃。其義會通妨無。又定是
T2208A.57.0452c17: 報也云意者。問家心見入滅文疑似化身
T2208A.57.0452c18: 有邊故。答者又此疑爲遮。定是報也云也。
T2208A.57.0452c19: 一義云。非化品文彌陀名言無トモ無誑相
T2208A.57.0452c20: 涅槃體今無量壽法故。授記經入涅槃云。佛
T2208A.57.0452c21: 色身隱歸無量壽法體。入説不入説。共不
T2208A.57.0452c22: 違報身常住義。故此經引。彌陀定是報也
T2208A.57.0452c23: 驗知也云云二義中初以爲正也
T2208A.57.0452c24: 四十五。即觀經下輩三人是者問。論文總
T2208A.57.0452c25: 讃彼土勝相。今何偏就下輩釋。云何。況此
T2208A.57.0452c26: 品人彼土發心。或可曾修大乘之力。或可臨
T2208A.57.0452c27: 終聞大之功。今言不定義豈當。云何
T2208A.57.0452c28: 答。先論文總彼土勝相云事爾也。而今
T2208A.57.0452c29: 就下輩二乘種不生義スルコト者。是二義アリ。一
T2208A.57.0453a01: 義云。彼土スル機。三輩九品有。上輩本自遇
T2208A.57.0453a02: 大機。不及論生不生。故中下二輩遇小遇
T2208A.57.0453a03: 惡機約。可解此義也。其中今先約下輩
T2208A.57.0453a04: 釋。下文次約中輩料簡。然者何偏就下
T2208A.57.0453a05: 輩釋不可難也云云一義云。此義然也指次
上料
T2208A.57.0453a06:
但不顯釋玄旨。釋意者。今章四重問答。
T2208A.57.0453a07: 皆驗別願酬因身土相也。故始引四十八
T2208A.57.0453a08: 願證酬因義。次約此願垢障凡夫得生理
T2208A.57.0453a09: 許。就之會論文故。先論本意者。下輩無善
T2208A.57.0453a10: 機別願土生。直顯讃入一乘道。然後釋迦
T2208A.57.0453a11: 教義還。中輩小乘機約設會通。是論本意
T2208A.57.0453a12: 非也。次彼土發心曾修大乘臨終間大之功
T2208A.57.0453a13: 至。上返對破中。以惡業故臨終藉善乃至
T2208A.57.0453a14: 到彼花開方始發心等云。私會通不及也。
T2208A.57.0453a15: 彼釋疑。上鈔云云
T2208A.57.0453a16: 此下三品無善機心。到彼花開方始發心
T2208A.57.0453a17: スル。大小機ニ非。仍證不定也。是則本
T2208A.57.0453a18: 願意。無善凡夫念佛一行授也。即十
T2208A.57.0453a19: 八願三心念佛授。此意也。大小行者
T2208A.57.0453a20: 念佛。十九二十願意也。故生因願本意。無
T2208A.57.0453a21: 善機テス。仍論本意下三品二乘種不
T2208A.57.0453a22: 生義成也
T2208A.57.0453a23: 四十六。到彼先證小果等者問。縱後迴心ストモ
T2208A.57.0453a24: 既先證小。豈非二乘心種生。云何。若許二
T2208A.57.0453a25: 乘心種生者。寧離名體之機嫌云何
T2208A.57.0453a26: 答。是有二義。一義云。上釋觀音若小カンニハ
T2208A.57.0453a27: 二乘種生許畢。今釋又就小果終不生義
T2208A.57.0453a28: 見。故今釋暫二乘心生事。本自不遮。大
T2208A.57.0453a29: 發後退不生小心。彼土爲徳也。諸師意
T2208A.57.0453b01: 同之。約下輩釋無ヘトモ。就中輩發其本
T2208A.57.0453b02: 解先證小果。於小不住。必還入大云淨聚觀
經疏
T2208A.57.0453b03: 一義云。此義不然。上釋二乘種生許。且容
T2208A.57.0453b04: 有釋也。是則不定義成爲也。而土體既大乘
T2208A.57.0453b05: 善根堺。實不可有二乘種生義。今釋先證
T2208A.57.0453b06: 小果云。二種種生スルニハ非。是他方二乘來生。
T2208A.57.0453b07: 先小心果遂姿也。然而其心即轉向大畢。更
T2208A.57.0453b08: 不發小心。仍不生云也。諸師釋臨終迴心
T2208A.57.0453b09: 生彼土者。其本解スト云故。大乘善根界義
T2208A.57.0453b10: 不成。還壞大義門功徳成就義也。今釋與
T2208A.57.0453b11: 彼同云事。不可然義也云云
T2208A.57.0453b12: 四十七。未審何時得忍等者問。經文自言
T2208A.57.0453b13: 説是語時。聞佛所説。應時即見極樂世界
T2208A.57.0453b14: 及佛身等。得無生忍。是即聞十六觀見國
T2208A.57.0453b15: 見佛時。得無生忍。在文明有何所昧作
T2208A.57.0453b16: 此問耶。若言見國在序光臺。見佛文在第
T2208A.57.0453b17: 七觀初。於此二處何時得者。此問不可。既
T2208A.57.0453b18: 言聞説應時即見。其見豈指序光臺耶。第
T2208A.57.0453b19: 七觀初雖入正説。正説未周。未可論益。
T2208A.57.0453b20: 故知經言聞佛所説應時見者。其國其佛縱
T2208A.57.0453b21: 是光中空中所現ナリトモ。住至經末隨聞成見。
T2208A.57.0453b22: 方爲得益之所依也。諸師所解意多如是。
T2208A.57.0453b23: 且如元照云。先韋提獨見。今大衆同見等。即
T2208A.57.0453b24: 其義也。若爾今釋問答共許見國指序光臺
T2208A.57.0453b25: 中見。見佛指第七觀見者。有何由。云何
T2208A.57.0453b26: 答。此問來意者。經文説是語時應時即見
T2208A.57.0453b27: 擧光臺第七觀見爲得益所依見。兩所見
T2208A.57.0453b28: 中得何時ニカ問也。但難勢至。光臺見以佛
T2208A.57.0453b29: 力見。佛力體即所説觀門也。此義既第五門
T2208A.57.0453c01: 中料簡畢。故今許此玄旨料簡得益分文
T2208A.57.0453c02: 也。得益分説是語時ヘル體。既有光臺
T2208A.57.0453c03: 故。應時即見見。兩所見當也。而諸師意。光
T2208A.57.0453c04: 臺第七觀唯依正觀門請發故トシテ韋提請問
T2208A.57.0453c05: 始有所説見故。五文定散玄旨失。得益分
T2208A.57.0453c06: 經文釋時。得經末見也。元照釋甚以淺近
T2208A.57.0453c07: 也。難云。若然者。光臺見既正説兩門也。何又
T2208A.57.0453c08: 益云。云何。答。今料簡本意。專爲顯此
T2208A.57.0453c09: 義也。所謂聞佛正説者。指釋迦教也。得益
T2208A.57.0453c10: 分齊者。彌陀教歸也。云意。聞釋迦所説得
T2208A.57.0453c11: 益分齊。在彌陀願力。非定散門云義
T2208A.57.0453c12: 也。是則定散文中唯標專念トモ云。雖説定散望
T2208A.57.0453c13: 佛本願意在專稱等云義意也。難云。若然者。
T2208A.57.0453c14: 光臺依正見許。而不得益云ヘキ歟。答。爾
T2208A.57.0453c15: 也。見觀門依正時。未得益分齊也。但非是
T2208A.57.0453c16: 光臺中見國時得云。見佛置第七觀意者。
T2208A.57.0453c17: 觀門見佛正彌陀覺體非見。應聲佛體
T2208A.57.0453c18: 時。念佛三昧シテ無生益得故。觀門依正ヲハ
T2208A.57.0453c19: 見國時取也。但光臺現國兩重隱顯有。一者
T2208A.57.0453c20: 依報顯隱正報。是依文次第能請位見也。
T2208A.57.0453c21: 二者顯依正觀境念佛三昧佛隱。是所説
T2208A.57.0453c22: 見也。此兩重共無益許也。此上密念佛
T2208A.57.0453c23: 三昧見佛意アリ。此時密益許也云云
T2208A.57.0453c24: 如元照云。前韋提獨見。今大衆同見等者。
T2208A.57.0453c25: 前者指光臺第七觀也。今者指得益分
T2208A.57.0453c26:
T2208A.57.0453c27: 四十八。非是光臺中見國時得者問。光臺
T2208A.57.0453c28: 所現通依正否。若言通者。此文云何。若言
T2208A.57.0453c29: 否者。理不可然。韋提願生意在佛國。酬請
T2208A.57.0454a01: 所現。豈唯依ナランヤ云何。是以經云十方佛國皆
T2208A.57.0454a02: 於中現。夫人領云是諸佛土皆有光明我今
T2208A.57.0454a03: 樂生彌陀佛所。如來復云汝今知不阿彌陀
T2208A.57.0454a04: 佛去此不遠。若不現正報。豈有此言。云何」
T2208A.57.0454a05: 答。如前云。光臺有隱顯意。實事依正共現。
T2208A.57.0454a06: 而見正報文言分明ナラスシテ。第七觀
T2208A.57.0454a07: 説。教文次第也
T2208A.57.0454a08: 故教門シテ一徹。實義シテ一徹
T2208A.57.0454a09: 存也。如此隱顯教文實義兩重存事。若
T2208A.57.0454a10: 無此分別。釋迦教是要門重彌陀教弘願
T2208A.57.0454a11: 重。可爲混亂故惜ミテ光臺益至第七觀。依
T2208A.57.0454a12: 正具足ニテ得益スト云。是顯彌陀教益
T2208A.57.0454a13: 也。然後レハ觀門依正弘願佛實體無二
T2208A.57.0454a14: 故。彌陀教益光臺ニテ密益云也
T2208A.57.0454a15: 四十九。上文中説見彼國土等者問。問意
T2208A.57.0454a16: 云何。若以此文證前光臺有得益者。義則
T2208A.57.0454a17: 不可也。經文自言韋提未來以佛力故當得
T2208A.57.0454a18: 見彼乃至得忍。既言未來當得見等。何以
T2208A.57.0454a19: 此文證前光臺得其益。云何
T2208A.57.0454a20: 答。引文意者。示觀縁文非云結光臺益。此
T2208A.57.0454a21: 見彼國土極妙樂事得無生忍ヘルヲ引。上
T2208A.57.0454a22: 見國時不得益嫌難義勢也。上文韋提未
T2208A.57.0454a23: 來當得見彼ヘルヲ不見。光臺可證道理無。
T2208A.57.0454a24: 但見國サハ。轉轉シテ光臺ニモ何可難無
T2208A.57.0454a25: 云云
T2208A.57.0454a26: 此問作事。若唐土人師中ニモ。見彼國土得
T2208A.57.0454a27: 存事有故。暫准彼情設此問歟。即智
T2208A.57.0454a28: 禮妙宗鈔其意見也。又縱雖自義問。是如
T2208A.57.0454a29: 法非問也。是則問ヨリ起故。是爲顯也
T2208A.57.0454b01: 五十。十三觀已來盡名異方便者問。經文
T2208A.57.0454b02: 應是示光臺見功在佛力。何關下文十三
T2208A.57.0454b03: 觀耶。若言放光現國即有十三觀者。還成
T2208A.57.0454b04: 光臺有益之義。何作此釋遮前難耶。又若
T2208A.57.0454b05: 言此文非示光臺見者。依文中釋若爲
T2208A.57.0454b06:
T2208A.57.0454b07: 答。諸佛如來有異方便等文。先指下十三
T2208A.57.0454b08: 觀可得意也。其故上文既教韋提希及未
T2208A.57.0454b09: 來世觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼
T2208A.57.0454b10: 云。其故重爲成。汝是凡夫心想羸劣等
T2208A.57.0454b11: 説下ルカ故。下十三觀云事。文相顯然也。但
T2208A.57.0454b12: 如此説意中還上光臺開示スル義無非。韋提
T2208A.57.0454b13: 領解即上領光臺佛力。而致佛滅後疑問
T2208A.57.0454b14: 也。仍依文釋今釋無相違。但異方便見在テハ
T2208A.57.0454b15: 光臺還光臺得益有成云難十三觀異
T2208A.57.0454b16: 方便得益門也。故名利益方便。正得益分
T2208A.57.0454b17: 齊在彌陀顯彰弘願時。故第七觀初有定也。
T2208A.57.0454b18: 凡今釋標章正説得益分齊料簡云。此意
T2208A.57.0454b19: 爲顯也。難云。若然者。前何光臺又益有
T2208A.57.0454b20: シト許。云何。答。有スハ密義也。無云者顯露
T2208A.57.0454b21: 教文也。互不相違也云云
T2208A.57.0454b22: 玄義分疑端問答畢
T2208A.57.0454b23:
T2208A.57.0454b24:
T2208A.57.0454b25: 淨土疑端卷第二
T2208A.57.0454b26:
T2208A.57.0454b27: 序分義疑端目録
T2208A.57.0454b28: 一。如是我聞下。一句證信決判之事
T2208A.57.0454b29: 二。正明發起序下。二序三序決判之事
T2208A.57.0454c01: 三。日夜十二時下。假實二時決判之事
T2208A.57.0454c02: 四。或在山林等下。一代説處攝今經一時事
T2208A.57.0454c03: 五。影現靈儀下。光臺密見佛決判之事
T2208A.57.0454c04: 六。感荷佛恩下。示觀先領佛恩事
T2208A.57.0454c05: 七。一種淨土下。所現皆報土一種耶之事
T2208A.57.0454c06: 八。或可故隱等下。西方爲勝決判之事
T2208A.57.0454c07: 九。我今樂生下。夫人見知願心莊嚴土耶事
T2208A.57.0454c08: 十。非無時佛語下。五文有佛語體義決判事
T2208A.57.0454c09: 十一。機縁未具等下。自開三福義決判事
T2208A.57.0454c10: 十二。世福開爲四義決判之事
T2208A.57.0454c11: 十三。引聖勵凡下。散動機引聖勵凡難堪事
T2208A.57.0454c12: 十四。説清淨業下。懺悔清淨念佛清淨決判
T2208A.57.0454c13:
T2208A.57.0454c14: 十五。入觀住心下。佛力觀成體決判之事
T2208A.57.0454c15:
T2208A.57.0454c16: 序分義中疑端十五條
T2208A.57.0454c17: 一。如是我聞一句證信者問。諸經常例。五
T2208A.57.0454c18: 句六句爲證信序。今依何義唯取一句除
T2208A.57.0454c19: 一時等。若言時主處衆等非王宮事故非
T2208A.57.0454c20: 證信者。此義不然。下言一時起化時故。釋
T2208A.57.0454c21: 佛亦云標化主故。王城正是起化處故。耆
T2208A.57.0454c22: 山亦是流通處故。二衆非不聞傳説故。又
T2208A.57.0454c23: 若不具時主處衆。證信不成。如智論云。説
T2208A.57.0454c24: 時方人令生信故。若言阿難佛前傳説自
T2208A.57.0454c25: 表無錯故。於今經不必須其同聞等者。
T2208A.57.0454c26: 佛前傳説是在世事。滅後證信彌須籍彼聞
T2208A.57.0454c27: 傳説者證不錯也
T2208A.57.0454c28: 答。一義云今釋意。諸經不違也。故牒一
T2208A.57.0454c29: 從如是我聞一句。而爲上首マテハト可云意
T2208A.57.0455a01: 然唯釋一句時。佛處衆屬發起序意。淨影
T2208A.57.0455a02: 如是我聞一句證信。一時已下義有
T2208A.57.0455a03: 兼摽置。而下釋如釋一時已下義雖兩兼。
T2208A.57.0455a04: 對前一句證信序故。已下偏就發起以釋
T2208A.57.0455a05: 難云。若爾者。今釋如是摽教主。能説人也
T2208A.57.0455a06: 釋。成無用。其故主成就下文ニハ可有。何就
T2208A.57.0455a07: 如是二字。能説證信成耶。故知今釋意者。下
T2208A.57.0455a08: 四句以不爲證信也。然者可云時佛處衆
T2208A.57.0455a09: 化前序。非證信序。但重重難勢テハ。一時
T2208A.57.0455a10: 化時釋意首。此一段就文。有遠近發起
T2208A.57.0455a11: 意。約耆闍時。遠發起時也。未至王宮時。
T2208A.57.0455a12: 王宮時下爾時已下時也。近發起時也。次釋
T2208A.57.0455a13: 摽定化主意者。化主言又可亘化前發
T2208A.57.0455a14: 起。次釋王舍城起化處事。下爾時王舍下
T2208A.57.0455a15: 也。今在王舍城文ヲハ釋遊化處。即是化前序ナル
T2208A.57.0455a16: 顯。次二衆同聞事。縱雖聞傳説。其別事
T2208A.57.0455a17: 也。今王舍前在。遠取成發起由來處。爲化
T2208A.57.0455a18: 前序。不爲證信序也。次智論文隇諸經事也。
T2208A.57.0455a19: 必今經不可會云云今案此事。可存通別
T2208A.57.0455a20: 二義也。不背諸經通例邊同初義。然顯今
T2208A.57.0455a21: 經別義時慝證信體。只可有此一句。解釋始
T2208A.57.0455a22: 終正顯此別意也云云
T2208A.57.0455a23: 六句證信者。如是・我聞・時・佛・處・衆也。五
T2208A.57.0455a24: 句證信者。前六句中。或合如是・我聞爲
T2208A.57.0455a25: 一句。或合佛與住處爲一句也。如此雖
T2208A.57.0455a26: 有開合不同。諸經證信常例。以五句六
T2208A.57.0455a27: 句釋也。耆山亦是流通等者。嘉祥・憬興
T2208A.57.0455a28: 等。經王舍城耆闍等ヲハ。王舍城ケテ指王
T2208A.57.0455a29: 宮會。擧耆山等指阿難傳説耆闍會也
T2208A.57.0455b01: 釋也。時方人等者。嘉祥此文受釋云。時者
T2208A.57.0455b02: 一時。方者住處。人者同聞聽衆也云云凡言
T2208A.57.0455b03: 意。諸經常例。證信發起二序立。其中發起
T2208A.57.0455b04: 序約在世。證信序滅後經序也。又名流通
T2208A.57.0455b05: 序。即如是我聞ト言 。滅後信心尚難成。
T2208A.57.0455b06: 其時スニ實事也信。是尚誰人説聞大
T2208A.57.0455b07: 樣故。佛説云時彌信。而尚何處ンハ聞。信
T2208A.57.0455b08: 不落居。定其處時増信。此上其時同聞
T2208A.57.0455b09: 指爲證據時。信心増長故。同聞衆
T2208A.57.0455b10: 也。仍諸經心。五句六句具足成證信也。
T2208A.57.0455b11: 今其義含用。亦諸經不同義セリ。仍一句
T2208A.57.0455b12: ルニ同不同二義スト可得意也
T2208A.57.0455b13: 二。正明發起序禁父縁者問。既言二就發
T2208A.57.0455b14: 起序中細分爲七。何以初句名化前序。此
T2208A.57.0455b15: 句始言正明發起序耶。若言欲明亦有三
T2208A.57.0455b16: 序義者。證信發起諸經常例。今依何義立
T2208A.57.0455b17: 三序耶。若言發起有遠近故。就發起中
T2208A.57.0455b18: 開出化前爲三序者。此是發起序中細科。
T2208A.57.0455b19: 何得別立爲三序耶。是以諸師雖分異處
T2208A.57.0455b20: 起化身往攝化。只爲發起一序而已。而今
T2208A.57.0455b21: 既有二序三序二途分科。其中化前。或入發
T2208A.57.0455b22: 起。或爲別序。必有深意。其意云何
T2208A.57.0455b23: 答。此釋意趣。顯二序三序二轍也。二就發
T2208A.57.0455b24: 起序中細分爲七云。二序轍也。今亦從第二
T2208A.57.0455b25: 句科正明發起。三序轍也。是則二序准諸
T2208A.57.0455b26: 經通例。三序顯今經別意也。諸師釋。發起
T2208A.57.0455b27: 序中開ニハ異處起化指耆山也身往攝化指王宮也二序
T2208A.57.0455b28: 異也。彼既名起化。唯是發起序也。故結成文
T2208A.57.0455b29: 不言三序。今化前發起二名各別。而結成
T2208A.57.0455c01: 三序。然學者多以遠發起義成化前序。未
T2208A.57.0455c02: 盡三序理也。料三序時。化前無發起意。
T2208A.57.0455c03: 唯是益二衆時處也。是則難行易行由來次
T2208A.57.0455c04: 第名序也。攝發起時者。彼諸教中發起今
T2208A.57.0455c05: 經有佛密意探出。成起化義也。委如記
T2208A.57.0455c06: 云云
T2208A.57.0455c07: 三。或就日夜等者問。准智論説。時有二
T2208A.57.0455c08: 種。迦羅實時。十二時等。三摩耶假時。即今
T2208A.57.0455c09: 一時也。而今日夜十二時等名一時者。與
T2208A.57.0455c10: 論似違。云何會之
T2208A.57.0455c11: 答。論中明假實二時。經始一時釋三摩耶假
T2208A.57.0455c12: 時也爾。但今釋就此一時還出彼日夜十
T2208A.57.0455c13: 二時等迦羅時意者。假實二時其體一故也。
T2208A.57.0455c14: 仍上釋正明起化時云者。三摩耶時思也。
T2208A.57.0455c15: 今能待時中擧此多時。顯實時即假時也。
T2208A.57.0455c16: 凡時者。有爲法上生滅分位假立法也。然凡
T2208A.57.0455c17: 夫是思實。成十二時等定執。佛教爲破之。
T2208A.57.0455c18: 立三摩耶名。顯時體假也。仍論非相違。天
T2208A.57.0455c19: 台疏假實二時共出一時中。抑如此釋スル
T2208A.57.0455c20: 意趣。今化前一時中廣攝スル一代諸時義
T2208A.57.0455c21: 顯也。可思之云云
T2208A.57.0455c22: 四。或在山林處等者問。今一時下擧此八
T2208A.57.0455c23: 處。有何意哉。若言欲明此等多處皆攝今
T2208A.57.0455c24: 此一時中者。其義難信。經文但擧城山二
T2208A.57.0455c25: 處。其時應三七有餘。豈得言攝彼多
T2208A.57.0455c26: 處哉。因斯若言非欲攝今一時中者。既
T2208A.57.0455c27: 就化前能待時中擧此處。而言隨其時處
T2208A.57.0455c28: 隨縁授法斯乃洪鐘雖響待扣等者豈非以
T2208A.57.0455c29: 此多處總攝能待一時中哉。又下文云。一
T2208A.57.0456a01: 遊王城聚落爲化在俗之衆二遊耆山等處爲
T2208A.57.0456a02: 化出家之衆。等言所表。寧非等此多處意
T2208A.57.0456a03:
T2208A.57.0456a04: 答。是能待一時中表攝一代多處説也。就
T2208A.57.0456a05: 其會通一邊難。經文擧二處。依文分齊也。
T2208A.57.0456a06: 三七有餘時分又爾也。今就此文擧玄義
T2208A.57.0456a07: 驚入火宅佛智時。一時攝一代時。二處
T2208A.57.0456a08: 等八處攝在スル義有也。不然者。此斯乃洪鍾
T2208A.57.0456a09: 以下文。甚以難消也云云
T2208A.57.0456a10: 五。光變爲臺影現靈儀等者問。彌陀影現
T2208A.57.0456a11: 在正説中。此中何以擧此事乎。若言此是
T2208A.57.0456a12: 釋迦靈儀者。釋迦趣請本身自來。何名影
T2208A.57.0456a13: 現。又何不言影現靈儀光變爲臺乎。若言
T2208A.57.0456a14: 淨土莊嚴名靈儀者。語則不便。一家諸文
T2208A.57.0456a15: 毎歎佛身名爲靈儀。未見依報名靈儀
T2208A.57.0456a16: 也。又如第四卷云。或見釋迦毫光轉變或見
T2208A.57.0456a17: 彌陀金色靈儀。與今宛合。誰異論乎。若言
T2208A.57.0456a18: 今欲明光臺中密見佛者。既許影現。何言
T2208A.57.0456a19: 密乎。又許光臺實有佛者。下文所現爲再
T2208A.57.0456a20: 現乎。爲當云何
T2208A.57.0456a21: 答。是第七所現佛其體實序在光臺也。光
T2208A.57.0456a22: 臺ニ密見正報。如上既述。但第七所現佛再
T2208A.57.0456a23: 現歟テハ。是二義アリ。一義云。非再現。唯光
T2208A.57.0456a24: 臺所現正報應聲現スル説顯時。説説是語
T2208A.57.0456a25: 時住立空中也。一義云。再現無過。光臺
T2208A.57.0456a26: 佛坐花臺現。曼陀羅如圖。此佛體法界身
T2208A.57.0456a27: 攝衆生姿也。故三縁義可具足。然第七觀初
T2208A.57.0456a28: 顯現此利益。空中立現可云也。是則即坐
T2208A.57.0456a29: 見立。即立可現坐。仍曼陀羅別不圖第
T2208A.57.0456b01: 七觀佛也云云後義爲正
T2208A.57.0456b02: 六總領所現感荷佛恩者問。夫人領恩在
T2208A.57.0456b03: 示觀縁。何意此中作此釋乎
T2208A.57.0456b04: 答。此釋可有二重意。通別皆置能請
T2208A.57.0456b05: 位時者。實未領佛恩。而總領所現云事。答
T2208A.57.0456b06: 爲我廣説請普現佛土感見故。韋提未領
T2208A.57.0456b07: 解佛力恩。冥蒙佛恩故。如此釋也。若以五
T2208A.57.0456b08: 文三重義消文次第。放光現國所説佛力體
T2208A.57.0456b09: 故。此句即當示觀領解也。仍前後釋義各一
T2208A.57.0456b10: ルト可見也。下釋始知佛恩云。依文次
T2208A.57.0456b11: 第也云云
T2208A.57.0456b12: 七。何以一種淨土等者問。一種淨土是何
T2208A.57.0456b13: 土乎。若言所現皆報土故名一種者。何以
T2208A.57.0456b14: 得知。光中所現皆是報土。如彼法藏菩薩所
T2208A.57.0456b15: 覩諸佛淨土。諸師多説通於報化。即以夫人
T2208A.57.0456b16: 所見例之。又縱皆是報佛淨土。報土非無
T2208A.57.0456b17: 十重等別。復何得言一種土乎。若言十重
T2208A.57.0456b18: 他受用土。今據自受名一種者。自受用土
T2208A.57.0456b19: 唯佛境界豈爲他現令別選乎
T2208A.57.0456b20: 答。此句隨願往生經普廣菩薩問意也。彼問
T2208A.57.0456b21: 意者。諸佛所證約平等道理。十方淨土實無
T2208A.57.0456b22: 差別事爲成也。就之有二義。一義云。菩薩
T2208A.57.0456b23: 意者。依法性平等道理。望自受用身土。成
T2208A.57.0456b24: 無差別義也。一義云。必不限自受用身。總
T2208A.57.0456b25: 依三身同證道理也。禮讃三身同證悲智果
T2208A.57.0456b26: 圓釋。即其證也。約此二義各會通前難。約
T2208A.57.0456b27: 始義。自受用身土爲他現。即成他受用土。
T2208A.57.0456b28: 爾韋提眼前所現十方土。佛佛酬因土體爲
T2208A.57.0456b29: 他現時。其相可一等。故問一種淨土也。十
T2208A.57.0456c01: 重淺深機宜各別所見也。仍不足來難。次義
T2208A.57.0456c02: 意者。今所現土爲一種淨土證事。三身同證
T2208A.57.0456c03: 佛土ナレハ總可一種定也。必非言無報化優
T2208A.57.0456c04: 劣。諸佛土各具報化等功徳等同ナレハ一種
T2208A.57.0456c05: 也。但至法藏比丘所見淨土例。兩經所現同
T2208A.57.0456c06: 異忽難定。今且依解釋文分別之。在經中
T2208A.57.0456c07: 所説法藏比丘往事爲選擇本願故。普現
T2208A.57.0456c08: 報化淨土。其中攝取勝妙莊嚴。最上報土
T2208A.57.0456c09: 取。今韋提既求淨土無生常樂。發報土得生
T2208A.57.0456c10: 願。故所現淨土限報土可云歟
T2208A.57.0456c11: 八。或可故隱等者問。此與前言隱顯隨
T2208A.57.0456c12: 機。有何差別置或言乎
T2208A.57.0456c13: 答。前釋隱顯隨機故。優劣不定也。諸教分齊
T2208A.57.0456c14: 也。今此釋釋故隱獨顯。定西方爲勝可顯
T2208A.57.0456c15: 義。故異前重。是今經意也。凡此釋始終有
T2208A.57.0456c16: 三重。此文段其二重也。下文四十八願故釋
T2208A.57.0456c17: 爲勝。第三重也。是即當能請所説所爲三
T2208A.57.0456c18: 重義也
T2208A.57.0456c19: 九。我今樂生彌陀等者問。經樂生極樂世
T2208A.57.0456c20: 界阿彌陀佛所云。何意取其樂生安樂屬
T2208A.57.0456c21: 前總領所現之科。取此樂生彌陀之言爲今
T2208A.57.0456c22: 別選所求句乎。又言此明彌陀本國四十八
T2208A.57.0456c23: 願等者。爲望佛意作是釋乎。爲當夫人
T2208A.57.0456c24: 知此事乎。若言但望佛意釋者。既就夫
T2208A.57.0456c25: 人我今樂生彌陀之言。釋曰此明彌陀本國
T2208A.57.0456c26: 四十八願等。明知夫人亦得見知此因縁
T2208A.57.0456c27: 也。若言夫人知此事者。未聞佛説。何得
T2208A.57.0456c28: 輒知。故結文云。有斯因縁如來密遣等
T2208A.57.0456c29: 約如來意密言耳
T2208A.57.0457a01: 答。先分依正釋兩段意者。此一段文有二
T2208A.57.0457a02: 重意。一者莊嚴精花故選之。二者本願故選。
T2208A.57.0457a03: 爲顯此二義。樂生極樂句屬上科。顯依報
T2208A.57.0457a04: 莊嚴勝義。樂生彌陀句正爲別選所求科。顯
T2208A.57.0457a05: 正報本願勝故選義也。通論之時者。亘依
T2208A.57.0457a06: 正可有此二義也。次彌陀本國四十八願等
T2208A.57.0457a07: 義以佛力故。夫人見知之可云也。但至
T2208A.57.0457a08: 言未聞佛説難。雖未聞佛説。既知極樂
T2208A.57.0457a09: 彌陀名號。是則佛力故也。凡以禪定三昧力
T2208A.57.0457a10: 知三世事。不可思議也。況加佛力三昧
T2208A.57.0457a11: 見凡夫分外報土上。其因縁シメン事何足
T2208A.57.0457a12: 疑端哉。次有斯因縁如來密遣等釋。更非
T2208A.57.0457a13: 違文。本自此因縁知見在佛意。佛威力加被
T2208A.57.0457a14: シムル時。夫人如佛知見了了覺事。有何相
T2208A.57.0457a15: 違乎。密遣夫人ヘル言。未説對言密也。
T2208A.57.0457a16: 韋提是非云不覺知。但此文中可有顯密
T2208A.57.0457a17: 兩重。顯露面莊嚴精花故選。就之如上可
T2208A.57.0457a18: 有隱顯隨機或可故隱等二義。探密意時
T2208A.57.0457a19: 者。本願勝故選。今此釋顯其義也
T2208A.57.0457a20: 十。亦非是無時佛語也者問。總未言説明
T2208A.57.0457a21: 文實爾。更依何義有佛語乎。若言此是縱
T2208A.57.0457a22: 容義推。非實有者。作此義推有何詮表
T2208A.57.0457a23: 乎。若言此同玄義五文定散義者。縱有定
T2208A.57.0457a24: 散二善之義。未有言説。那忽言非無佛語
T2208A.57.0457a25:
T2208A.57.0457a26: 答。玄義五文定散義意也。但至難。雖未言
T2208A.57.0457a27: 説。既有六根通説義。放光現國身説相好説
T2208A.57.0457a28: 也既許説。又是佛語體也。故得益分説是
T2208A.57.0457a29: 語時應時即見極樂。解釋判光臺現國。
T2208A.57.0457b01: 是即總未言説者。五文皆屬能請一重義邊
T2208A.57.0457b02: 也。今此釋光臺配所説義邊也。又義云。於
T2208A.57.0457b03: 佛語有二重義。一者釋迦教位即所説定散
T2208A.57.0457b04: 二門是也。二者望ムルニ彌陀願。名號是佛語體
T2208A.57.0457b05: 也。付屬文云。持是語者即是持無量壽佛名。
T2208A.57.0457b06: 然別所求文我今樂生彌陀云。即是受光臺
T2208A.57.0457b07: 所説教持彌陀本願名號義。故有佛語釋
T2208A.57.0457b08: 云云
T2208A.57.0457b09: 就之異義多多也。或一義云。今必不釋
T2208A.57.0457b10: 佛語也。韋提請問如來放光等中間
T2208A.57.0457b11: 佛語有。然經家略歟。若譯者略之歟推義
T2208A.57.0457b12: 也。或一義云。佛還山此事阿難傳説スルニ
T2208A.57.0457b13: 助言可有。故亦非是等言也。或義云。是
T2208A.57.0457b14: 直非云佛語。阿難耆闍傳説既無錯。佛
T2208A.57.0457b15: 同故爾言也。今義光臺所現阿彌陀佛
T2208A.57.0457b16: 者。選取歸名號。此名號即持是語體也。指
T2208A.57.0457b17: 之有佛語云也。故玄義釋有二轍。其中
T2208A.57.0457b18: 總未言説文義意。非是無時佛語玄義意
T2208A.57.0457b19: 可知云云
T2208A.57.0457b20: 十一。此明機縁未具等者問。此科既言告
T2208A.57.0457b21: 命許説。但可許説夫人所請。何言觀機開
T2208A.57.0457b22: 三福乎。又若從此開散善者。玄義何故從
T2208A.57.0457b23: 次亦令未來已下指爲散善自開文乎
T2208A.57.0457b24: 答。此文幽玄。學者云云不同也。或義云。就
T2208A.57.0457b25: 此一段文。淨業成者以前許説韋提請。我今
T2208A.57.0457b26: 爲汝已下自開散善釋也云云此義違玄義
T2208A.57.0457b27: 釋。大方經釋本意不叶也。一義云。經文許
T2208A.57.0457b28: 説定善也。廣説衆譬者。即十三觀中。或借
T2208A.57.0457b29: 日水顯依報莊嚴。或假立形像顯正報功
T2208A.57.0457c01: 徳。觀觀中又各多擧衆譬。是衆譬云也。爾
T2208A.57.0457c02: 今釋述許不説意時。機縁未具等云也。一
T2208A.57.0457c03: 義云。廣説衆譬許説觀門也。爾此許説中
T2208A.57.0457c04: 可自開三輩觀有意。答韋提請。所説十
T2208A.57.0457c05: 三異方便觀門。亘三福散機成三輩觀故
T2208A.57.0457c06: 也。此故從此文欲スル顯散善自開意密義アリ
T2208A.57.0457c07: 故如此釋也。玄義正爲未來指被益文。言
T2208A.57.0457c08: 亦令未來世已下也云云此義正指自開文。
今佛意&T002671;處述也
此三
T2208A.57.0457c09: 義中。始一義長樂寺義也。後二義當家義也。
T2208A.57.0457c10: 其中以第三義爲正也
T2208A.57.0457c11: 十二。一者孝養父母即有其四等者問。孝
T2208A.57.0457c12: 養父母世福初句。何言此中即有其四。而開
T2208A.57.0457c13: 行福以爲二乎
T2208A.57.0457c14: 答。此文實難見。一推義云。是摽正因正行
T2208A.57.0457c15: 義也。孝養父母攝三福。示正因平等義也。
T2208A.57.0457c16: 而開爲四事。示正行差別義也。問。若爾者。
T2208A.57.0457c17: 何至行福始開之爲二乎。答。九品正行差
T2208A.57.0457c18: 別。從上品中生顯故。發菩提心深信因果爲
T2208A.57.0457c19: 二。合上品中生深信因果受法歟。或行福
T2208A.57.0457c20: 中發菩提心一句。後三句行者可亘故。開爲
T2208A.57.0457c21: 一句歟云云一者孝養父母等云。擧始一福
T2208A.57.0457c22: 。顯三福互具足義也。而開即有其四。唯
T2208A.57.0457c23: 不限三福。開セハ成多福顯義也。又是正
T2208A.57.0457c24: 因正行心也。即三福互具足。正因平等意也。
T2208A.57.0457c25: 多福各別一取爲行。正行差別意也
T2208A.57.0457c26: 十三。引聖勵凡等者問。上來既言開三福
T2208A.57.0457c27: 業應散動機。而其散機根既劣弱。引聖勵
T2208A.57.0457c28: 修。何由堪忍。又彼諸佛修淨業時。必是福
T2208A.57.0457c29: 觀雙修。廢惡息慮。今引彼行勵此凡夫。而
T2208A.57.0458a01: 言決定注心等者。還似諸師二善只爲ニスル
T2208A.57.0458a02: 機之義。觀機自開宗豈立乎
T2208A.57.0458a03: 答。引聖勵凡意者。未來散動根機ヲシテ。隨分廢
T2208A.57.0458a04: 惡修善道カシメ。終歸念佛一門。爲令得他
T2208A.57.0458a05: 力益。決定注心言。即潜標一心信樂求願往
T2208A.57.0458a06: 生義也。仍不同諸師福觀雙修義也云云
T2208A.57.0458a07: 十四。言説清淨業等者問。此科既名勅聽
T2208A.57.0458a08: 許説。但可許説思惟正受。何約懺悔及以
T2208A.57.0458a09: 念佛。釋此文中清淨業乎。若言念佛即觀
T2208A.57.0458a10: 佛者。玄義所辨兩宗之義。豈亦成乎
T2208A.57.0458a11: 答。此釋有二重。始言懺悔方者。即觀佛三
T2208A.57.0458a12: 昧方儀也。下日觀及花座觀等中如釋。故此
T2208A.57.0458a13: 釋當許説定善。次言又言清淨者。約念佛
T2208A.57.0458a14: 三昧釋之。是約佛意遙述正宗實義也。此
T2208A.57.0458a15: 中又含二重義。言依下觀門者。所説觀門
T2208A.57.0458a16: 也。專心念佛已下。所爲義也。故前一重能請
T2208A.57.0458a17: 懺悔滅罪スルヲ爲清淨業。此重所説所爲
T2208A.57.0458a18: 中正以所爲願力滅罪成清淨義也。如此
T2208A.57.0458a19: 得意。勅聽許説科不相違也。又觀佛念佛
T2208A.57.0458a20: 兩宗義ニモ不違也云云
T2208A.57.0458a21: 十五。此明入觀住心等者問。經言以佛力
T2208A.57.0458a22: 故當得見彼如執明鏡等者。執鏡應喩以
T2208A.57.0458a23: 佛力見。若爾何須入觀住心凝神等釋。若其
T2208A.57.0458a24: 心境相應見者。全是自力。依心見故。佛力觀
T2208A.57.0458a25: 成義 在乎。若言凝神而加佛力。非但佛
T2208A.57.0458a26: 以令得見者。前光臺見豈若斯乎。又下
T2208A.57.0458a27: 夫人所擧苦機。如何成此觀門益乎
T2208A.57.0458a28: 答。此難實爾也。但釋義意趣。爲成定善示
T2208A.57.0458a29: 觀義也。其定善示觀者。説定善修行方法。
T2208A.57.0458b01: 而至觀成位可見處境界。教位説顯開悟
T2208A.57.0458b02: 衆生。終歸念佛往生也。故今言入觀住心
T2208A.57.0458b03: 等。定善觀成相也。歸此觀成功佛力示觀
T2208A.57.0458b04: 云也。是則佛令見心境相應境界全凡夫
T2208A.57.0458b05: 也。光臺光中見。正宗令見説位。在世滅
T2208A.57.0458b06: 後聞見同以歸佛力願力。定善示觀法門トハ
T2208A.57.0458b07: 云也
T2208A.57.0458b08: 序分義疑端畢
T2208A.57.0458b09:
T2208A.57.0458b10:
T2208A.57.0458b11: 淨土疑端卷第三
T2208A.57.0458b12:
T2208A.57.0458b13: 定善義疑端目録
T2208A.57.0458b14: 一。今直就法下。從日觀正宗定立義決判之
T2208A.57.0458b15:
T2208A.57.0458b16: 二。觀身四大下。四大觀法式經文本據尋事
T2208A.57.0458b17: 三。取一椀水下。一椀水法式經文本據尋事
T2208A.57.0458b18: 四。含華未出下。九品花合由疑障耶之事
T2208A.57.0458b19: 付。含華邊界宮胎同異之事
T2208A.57.0458b20: 付。九品邊地同異之事
T2208A.57.0458b21: 五。爲説華座下。此許説後七可總許説事
T2208A.57.0458b22: 六。願力所成下。華座得成願責事
T2208A.57.0458b23: 七。皆是佛恩下。不見有云何佛恩耶事
T2208A.57.0458b24: 八。方寸一尺下。依此法式還可自力觀事
T2208A.57.0458b25: 九。三身同證下。於三身中何名法界身耶
T2208A.57.0458b26:
T2208A.57.0458b27: 十。法界即衆生界下。諸經衆生界外別明法
T2208A.57.0458b28: 界事
T2208A.57.0458b29: 十一。或有行者下。唯識觀與佛性觀差別事
T2208A.57.0458c01: 十二。假立三十二相下。形像云何具相好耶
T2208A.57.0458c02:
T2208A.57.0458c03: 十三。眞如法界身豈有相下。可具法身色
T2208A.57.0458c04: 相事
T2208A.57.0458c05: 十四。指方立相下。自事理隔異可墮權門
T2208A.57.0458c06:
T2208A.57.0458c07: 十五。立相住心尚不能得下。不能得三字決
T2208A.57.0458c08: 判事
T2208A.57.0458c09: 十六。無術通人下。維摩經意唯地唯空共不
T2208A.57.0458c10: 成事
T2208A.57.0458c11: 十七。備修衆行下。今觀門屬諸行歟屬念
T2208A.57.0458c12: 佛歟事
T2208A.57.0458c13: 十八。此有三義下。諸行可有此三縁之事
T2208A.57.0458c14: 付。此三縁通觀佛否之事
T2208A.57.0458c15: 十九。四十八願中下。四十八願中有諸行往
T2208A.57.0458c16: 生願否事
T2208A.57.0458c17: 二十。定散文中下。定散共唯標專念證據責
T2208A.57.0458c18:
T2208A.57.0458c19: 二十一。淨土一切聖人下。既有人天雜類何
T2208A.57.0458c20: 云一切聖人事
T2208A.57.0458c21: 二十二。當起自心下。此觀何不觀來迎耶
T2208A.57.0458c22: 之事
T2208A.57.0458c23: 二十三。想水表地下。爲以眞水還表眞地
T2208A.57.0458c24: 耶之事
T2208A.57.0458c25: 二十四。宿願力故下。四十八願中是何願力
T2208A.57.0458c26: 耶之事
T2208A.57.0458c27: 二十五。能觀所觀下。佛如意衆生如意細釋
T2208A.57.0458c28: 之事
T2208A.57.0458c29:
T2208A.57.0459a01: 定善義中疑端二十五條
T2208A.57.0459a02: 一。今直就法定者問。若就法定。顯行示觀
T2208A.57.0459a03: 豈非法乎。若言定散非是法者。何故前言
T2208A.57.0459a04: 如是指法定散是也。又如玄義。二善出在
T2208A.57.0459a05: 通別五文。何不以彼屬正宗乎
T2208A.57.0459a06: 答。或義云。四依中依法不依人意也云云
T2208A.57.0459a07: 義不爾。若依四依者。可云今直依法。今所
T2208A.57.0459a08: 云法者。機法相對。調機文爲由序。授法文
T2208A.57.0459a09: 爲正宗意也。言其法者。十六觀法也。玄義
T2208A.57.0459a10: 中説此十六觀法但爲常沒衆生云。而示觀
T2208A.57.0459a11: 縁終。韋提擧未來苦機致疑問故。從此以
T2208A.57.0459a12: 前雖有放光現國顯行縁示觀縁等多義不
T2208A.57.0459a13: 同。看此文勢。但是調機由序也釋也。但所
T2208A.57.0459a14: 説定散在五文云義。序正六義返五文意
T2208A.57.0459a15: 也。非依文次第。玄義法門也
T2208A.57.0459a16: 二。令觀身四大等者問。依經何文作是
T2208A.57.0459a17: 釋乎
T2208A.57.0459a18: 答。經文實髣髴也。但就日觀文述三義中。
T2208A.57.0459a19: 就業障識知義案經文。令心堅住專想不移
T2208A.57.0459a20: 見日欲沒状如懸皷云。此文意。住自心即
T2208A.57.0459a21: シムル日輪想有一義。而日輪住空。仍觀心
T2208A.57.0459a22: 住所時。爲令作五大皆空觀凝唯有識大
T2208A.57.0459a23: 思也。是則三昧正受證定義也。末學不及
T2208A.57.0459a24: 于疑歟云云
T2208A.57.0459a25: 三。取一椀水等者問。經言想水。何必椀
T2208A.57.0459a26: 水。故天台云大水結氷。依經何文作是釋
T2208A.57.0459a27:
T2208A.57.0459a28: 答。是又就水觀調能觀心。譬所觀境。設二
T2208A.57.0459a29: 重釋時。於次當想水句。此方便探出也。譬
T2208A.57.0459b01: 所觀境時。實大水結氷思可作。仍雜想觀
T2208A.57.0459b02: 釋言想水表地。取池水爲所觀境。凡此日
T2208A.57.0459b03: 水兩觀釋。和尚自證行故。非末學所知。或
T2208A.57.0459b04: 祖祖相承口傳歟。學者唯可取仰信也云云
T2208A.57.0459b05: 四。雖得往生含花未出等者問。若爾九品
T2208A.57.0459b06: 花合亦由疑障乎。若言然者。下文何言辨
T2208A.57.0459b07: 定三心以爲正因通九品耶。又含花與邊界
T2208A.57.0459b08: 及宮胎等同異云何。若言同者。或言如何。
T2208A.57.0459b09: 若言異者。上文云帶惑疑生花未發合掌籠
T2208A.57.0459b10: 籠喩處胎。若爲消之。又問。九品邊地同異云
T2208A.57.0459b11: 何。若言同者。略論云復有一類不入三輩
T2208A.57.0459b12: 等。若言異者。花宮邊胎行相全同。何言異
T2208A.57.0459b13:
T2208A.57.0459b14: 答。是有三問。可答次第。先九品花合依疑
T2208A.57.0459b15: 障哉云者。必不爾。九品花合依受法不同
T2208A.57.0459b16: 見。是則正行門障也。今所言疑障可正因門
T2208A.57.0459b17: 障。次花内邊地宮内等同異者。是又准前可
T2208A.57.0459b18: 知。九品花合別障也。生佛前寶池而見有
T2208A.57.0459b19: 此障。邊地宮胎彼國邊界住處也。但彼宮胎
T2208A.57.0459b20: 即言彼邊地中花内也一義アリ。所謂花内莊
T2208A.57.0459b21: 嚴七寶宮殿故。花胎即宮胎也。仍帶惑疑生
T2208A.57.0459b22: 花未發文。指宮胎可言花胎。又宮胎邊地
T2208A.57.0459b23: 同異ハハ。邊地總指所。宮胎別指花内歟。
T2208A.57.0459b24: 但大經七寶宮殿或百由旬或五百由旬説。
T2208A.57.0459b25: 異譯經説邊地疑城量百由旬五百由旬。從
T2208A.57.0459b26: 其中七寶池蓮華化生云。故城宮同異輒難
T2208A.57.0459b27: 量。而依大經説相。邊地總相也。宮胎別相
T2208A.57.0459b28: 也。次九品邊地同異。又准前可知。略論文
T2208A.57.0459b29: 分明也。但行相同云難テハ正因正行障殊ナレ&MT01302;
T2208A.57.0459c01: 花内行相相似 也。正因信佛智故至佛
T2208A.57.0459c02: 前。然而正行有障含花内時。不見佛聞法。
T2208A.57.0459c03: 彼邊地行者疑佛智故墮邊界。然而猶信
T2208A.57.0459c04: 罪福故。五百歳後至佛前。下中下下品六劫
T2208A.57.0459c05: 十二劫花開ヨリモ也。故又不可言行相全同
T2208A.57.0459c06: 也。但清淨覺經等。中下輩中説邊地往生。非
T2208A.57.0459c07: 言邊地即中下輩生處也。此邊地行者。自
T2208A.57.0459c08: 中下輩機中。有一類疑惑輩疑佛智故。退
T2208A.57.0459c09: 成邊地機。而生後疑障盡。還入本中下輩
T2208A.57.0459c10: 位處三輩故。約其始終攝入中下輩也。
T2208A.57.0459c11: 大經約中間疑悔位別段説之。此故略論
T2208A.57.0459c12: 疑障盡後釋還同スト三輩。委可見文前後
T2208A.57.0459c13: 云云
T2208A.57.0459c14: 此問答所論。爲明九品邊地同異也。而
T2208A.57.0459c15: 他家異譯經中。依説三輩文中邊地。九品
T2208A.57.0459c16: 與邊地一同也談。當家學者中ニモスル
T2208A.57.0459c17: 有一類。今義不爾。九品邊地各別也。大
T2208A.57.0459c18: 經説三輩外之。又邊地行者正因疑障也。
T2208A.57.0459c19: 九品花合正行障也。是三心具足故無疑
T2208A.57.0459c20: 障者也。然者正行懈怠。若造罪重依。生スレ&MT01302;
T2208A.57.0459c21: 佛前花合久也。生佛前故。略論復有一
T2208A.57.0459c22: 類不入三輩釋也。異譯經相望不同也。其
T2208A.57.0459c23: 義如口筆可知
T2208A.57.0459c24: 五。爲説花座觀法等者問。示觀縁初許
T2208A.57.0459c25: スルスラ淨業。尚言依下觀門專心念佛等。況
T2208A.57.0459c26: 今除苦惱法何獨許説花座觀乎。故諸師意
T2208A.57.0459c27: 皆謂。前文許依報觀。此文許正報觀。但爲
T2208A.57.0459c28: 佛觀先觀花座而已。又若此文不許佛觀。
T2208A.57.0459c29: 三𢍜應聲。若爲消之
T2208A.57.0460a01: 答。難勢實爾也。但今釋深意不同諸師。諸
T2208A.57.0460a02: 師意者。示觀縁許説前六觀。此文許説以下
T2208A.57.0460a03: 諸觀。即以光臺第七觀爲依正觀門請發
T2208A.57.0460a04: 由。是一重淺近義也。今釋非不許此義。而
T2208A.57.0460a05: 深得玄旨見一經始末時。光臺總成異方
T2208A.57.0460a06: 便體。今文別顯顯彰弘願義。故示觀縁許説
T2208A.57.0460a07: 答上韋提請。總許説十三異方便觀門益。仍
T2208A.57.0460a08: 釋依下觀門專心念佛等畢。如此釋タル時。
T2208A.57.0460a09: 此文後七觀許説不可云。故前總許説
T2208A.57.0460a10: 別許説文也得。説花座觀法釋也。別十
T2208A.57.0460a11: 三觀中此一觀勅聽許説事。即釋文釋觀法
T2208A.57.0460a12: 深要急救常沒等是則後七觀中ニハ此觀初
T2208A.57.0460a13: 上。又此親中可有甚深益標也。次三𢍜
T2208A.57.0460a14: 聲云テハ。三𢍜應現又有玄旨。爲觀
T2208A.57.0460a15: 門境現スルハ淺近義也。佛密意不爾。即今釋
T2208A.57.0460a16: 婆化主爲物故注想西方安樂慈𢍜知情故則
T2208A.57.0460a17: 影臨東域云文意者。釋迦許説觀門。彌陀
T2208A.57.0460a18: 顯彰弘願云也。注想者息慮凝心觀相
T2208A.57.0460a19: 也。知情者觀濁亂罪機也。仍爲觀門境
T2208A.57.0460a20: 不現上者。言應聲者。唯應知識稱讃聲。行
T2208A.57.0460a21: 者稱念應聲。顯本願別意也。故釋許説花
T2208A.57.0460a22: 座。而顯弘願別意也。又一義云。此花座即
T2208A.57.0460a23: 正覺體故。應許説聲三𢍜現給也云云
T2208A.57.0460a24: 上所云又此觀門中標可有甚深益者。如
T2208A.57.0460a25: 首楞嚴網説。釋迦教勸想心。證心有
T2208A.57.0460a26: 衆生。觀成可生説。此前情心者不可生。
T2208A.57.0460a27: 然彌陀他力弘願教前。攝情心衆生故。釋
T2208A.57.0460a28: 安樂慈𢍜知情故也。此道理。此依報觀終
T2208A.57.0460a29: 正報觀。始今顯故。觀法深要釋也。即光臺
T2208A.57.0460b01: 觀門。第七觀念佛云。今經玄義也。示觀縁
T2208A.57.0460b02: 開光臺故。彼許説文ニハ得十三觀總許説
T2208A.57.0460b03: 依下觀門等釋也。問。今觀門義ニハ異。顯彰
T2208A.57.0460b04: 弘願故。應現スル三𢍜ナラハ。何レノ觀下ニテモ可現。何
T2208A.57.0460b05: 殊此花座觀現哉。答。爾也。光臺以下。
T2208A.57.0460b06: レノ觀中可現也。而韋提見佛時剋不至。
T2208A.57.0460b07: 而至此觀時。可見佛時故現也。然者
T2208A.57.0460b08: 依法門非不現。依機熟不熟今現也。以
T2208A.57.0460b09: 之釋隱顯有殊正由器朴之類萬差也。
T2208A.57.0460b10: 朴者ナマシキ器物也。即アラツクリノ
T2208A.57.0460b11: 木故也。是釋𢍜彌陀弘願爲顯。如此設
T2208A.57.0460b12: 故。斯乃二𢍜許應無異云。又此花座正覺
T2208A.57.0460b13: 體故現ト云義。雖爲一義。猶准觀門義也。
T2208A.57.0460b14: 仍猶似不顯顯彰弘願義。仍以前義爲
T2208A.57.0460b15: 正也。可知
T2208A.57.0460b16: 六。經法藏比丘願力所成者問。四十八願
T2208A.57.0460b17: 中。是何願力所成乎
T2208A.57.0460b18: 答。凡此一段文有甚深義。取要述之。此經
T2208A.57.0460b19: 十三觀中。至此一觀有願力所成言。是則
T2208A.57.0460b20: 酬因覺體顯此花座義示也。論名正覺花
T2208A.57.0460b21: 即此義也。然者四十八願一一設我得佛不
T2208A.57.0460b22: 取正覺ヘル正覺體。是花座也。然其四十八
T2208A.57.0460b23: 願宗念佛三昧也。仍今經説若欲念彼佛者
T2208A.57.0460b24: 當先作此花座想也。故別言之者。第十八
T2208A.57.0460b25: 願所成也。總言之者。四十八願所成也。仍四
T2208A.57.0460b26: 十八願中別無花座願也云云
T2208A.57.0460b27: 或一義云。四十八願中。此花座得成願有
T2208A.57.0460b28: 也。即三十二寶香合成願中。其意見也。所
T2208A.57.0460b29: 謂池流花樹云中言。花座得成願有
T2208A.57.0460c01: 云。此義不足也。總願花樹中。寶樹願
T2208A.57.0460c02: レトモ。又別如來別依故。有見道場樹願。如
T2208A.57.0460c03: 彼如來別依花座得成願可有之也。其
T2208A.57.0460c04: 上今經所説十三觀中。寶樹觀等中不説
T2208A.57.0460c05: 願力所成。別至花座觀如此云。是有深
T2208A.57.0460c06: 意也。是ニハ意。願力所成今既成佛。即
T2208A.57.0460c07: 是酬因之身也。是則一一願言稱我名號
T2208A.57.0460c08: 報身也。此花座又此報身別依成故。願
T2208A.57.0460c09: 力所成云也。此別依功徳全正覺體也。仍
T2208A.57.0460c10: 四十八願説不取正覺。不取花座フト
T2208A.57.0460c11: 心也。故論正覺花云也。此佛花座故。乃至
T2208A.57.0460c12: 十念衆生若不生者花座不成云也。仍稱
T2208A.57.0460c13: 我名號本願ニテ成正覺故。衆生正覺花ヨリ
T2208A.57.0460c14: スルハ。念佛花ヨリスト可知也
T2208A.57.0460c15: 七。見以不見皆是佛恩者問。經文直言以
T2208A.57.0460c16: 佛力見。若其不見。有何佛恩乎
T2208A.57.0460c17: 答。此釋意者。依示觀教領解弘願。頓捨身
T2208A.57.0460c18: 命仰屬彌陀畢。見以不見皆釋迦異方便
T2208A.57.0460c19: 不蒙釋也。但今見以不見就正行門
T2208A.57.0460c20: 論之。若依正因道理。既有心見分。不可
T2208A.57.0460c21: 言不見也云云
T2208A.57.0460c22: 八。唯觀方寸一釋等者問。上來諸觀次第
T2208A.57.0460c23: 轉深。既籍假想成眞觀了。今何還想方寸
T2208A.57.0460c24: 地乎。又今觀門功歸佛力。示觀縁中其義
T2208A.57.0460c25: 已顯。然今所勸似專自力。濁惡凡夫何由
T2208A.57.0460c26: 造修。如來正説若實如是。夫人疑問何時決
T2208A.57.0460c27:
T2208A.57.0460c28: 答。此釋意者。依釋迦開示聞十三依正。聞
T2208A.57.0460c29: 位至異方便觀成。是則觀解次第也。如此解
T2208A.57.0461a01: 畢。專心念佛注想西方時。正行觀門抽要觀
T2208A.57.0461a02: 行時。十三觀中寶地花座金像觀最要也云。
T2208A.57.0461a03: 直先觀ニハ寶地。從方寸一釋等教造修セヨト也。
T2208A.57.0461a04: 如此得意畢。今觀門歸功於佛力有二重
T2208A.57.0461a05: 故。釋迦方便觀門聞位成畢。示觀縁意。先示
T2208A.57.0461a06: 此義。次歸願力修正行觀時。自力他力成
T2208A.57.0461a07: 功異ナレトモ修行作法還依思惟正受方法。仍選
T2208A.57.0461a08: 定機觀修此法時。如此釋也
T2208A.57.0461a09: 九。欲顯諸佛三身同證等者問。於三身中。
T2208A.57.0461a10: 何身正名法界身乎。若言法身。下文非之。
T2208A.57.0461a11: 若言報身。三十二相八十種好豈報身哉。若
T2208A.57.0461a12: 言化身。爲言彌陀是化身乎
T2208A.57.0461a13: 答。此事諸師今師宗義不同也。諸師意。法界
T2208A.57.0461a14: 身體正眞如法界身也。然法身遍故。報應亦
T2208A.57.0461a15: 遍應衆生心想。説入一切衆生心想中
T2208A.57.0461a16: 意故。三十二相等影像化身也。仍今所説雖
T2208A.57.0461a17: 取應身彌陀。爲成遍法界義。顯眞如法界
T2208A.57.0461a18: 體觀セシムト得也。今釋意。法界者定衆生界也
T2208A.57.0461a19: 故。應スル衆生界身スレハ。別願酬因報身覺體
T2208A.57.0461a20: 也。而此報身内證法身。外應衆生。仍三身
T2208A.57.0461a21: 同證圓果。端身一坐而臨法界釋給也。端
T2208A.57.0461a22: 身一座位。法身報身理智冥合姿也。而臨法
T2208A.57.0461a23: 界。此報身從本爲衆生成故。應法界機也。
T2208A.57.0461a24: 然此報身圓果既三身同證覺體。或現大身
T2208A.57.0461a25: 或現小身佛像。即是化身體ナレトモ即報身體應
T2208A.57.0461a26: 現故。總報身功徳攝在也。故三十二相身即
T2208A.57.0461a27: 報也即化也。此化上垂八相現成應。爲第三
T2208A.57.0461a28: 化身也云云
T2208A.57.0461a29: 所詮。此法界身者。問三身中何身也。諸
T2208A.57.0461b01: 師意。法界身者法身也。但法身遍故。報應
T2208A.57.0461b02: 亦遍。故三十二相化身也得也。今學
T2208A.57.0461b03: 者。法界身三身中報身也。但三十二相説。
T2208A.57.0461b04: 報身上所現化身也。然而是即報身現
T2208A.57.0461b05: 影像故。報身分也。故三十二相事。淨土化
T2208A.57.0461b06: 身上ニモ説之。穢土八相現成佛上ニモ
T2208A.57.0461b07: 可得意也。諸師意。法界即身覺時。法界
T2208A.57.0461b08: 身者法身也云。法界身云時。法界法身ヨリ
T2208A.57.0461b09: 所垂應身云也
T2208A.57.0461b10: 十。法界者即衆生界者問。准諸經説。衆生
T2208A.57.0461b11: 界外別明法界。且如花嚴。毎言盡法界盡
T2208A.57.0461b12: 虚空界盡衆生界等。今禮讃中。且云法界無
T2208A.57.0461b13: 邊衆生無邊等。今何言法界即衆生界乎。
T2208A.57.0461b14: 又言法界者。名義云何
T2208A.57.0461b15: 答。法界衆生界同異事。偏不可執。同而異
T2208A.57.0461b16: 也。異而同也。即花嚴十地品中。如説十盡
T2208A.57.0461b17: 句。一衆生界盡。二世界盡。三虚空界盡。四法
T2208A.57.0461b18: 界盡。五涅槃界盡。六佛出世界盡。七如來智
T2208A.57.0461b19: 惠界盡。八心縁界盡。九佛境界智入界盡。十
T2208A.57.0461b20: 世間轉法輪智轉界盡論釋曰。於中衆
T2208A.57.0461b21: 生界盡是總。世界盡乃至智轉界盡是別。説
T2208A.57.0461b22: 何法教化。法界盡故云云此經論意。以佛菩
T2208A.57.0461b23: 薩法教化スル境界故。衆生界上立法界名
T2208A.57.0461b24: 見。今釋所寄正在此文歟。故衆生界法界
T2208A.57.0461b25: 總別異名。別不離總故。異而同也可得意
T2208A.57.0461b26: 也。法界名義又既顯畢。而以今經宗義論
T2208A.57.0461b27: 之。以無量壽法可法界法體也。説此法
T2208A.57.0461b28: 所化衆生界。名法界也。又注論中。言法界
T2208A.57.0461b29: 者心法界也。今釋意又終不違歟。又花嚴宗
T2208A.57.0461c01: 中明三種法界。理法界・事法界・無礙法界
T2208A.57.0461c02: 也。理法界者。眞如法界也。此時者以因本
T2208A.57.0461c03: 成界義。事法界者。一切情非情森羅法事別
T2208A.57.0461c04: 名法界也。無礙法界者。前事理圓融相即互
T2208A.57.0461c05: 具也。然今釋中眞如法界身云。彼理法界也。
T2208A.57.0461c06: 今衆生法界云。其事法界攝也。又是無礙法
T2208A.57.0461c07: 界義也。注論心法界義又同之云云
T2208A.57.0461c08: 十一。或有行者將此一門等者問。所言行
T2208A.57.0461c09: 者是誰人耶。又作唯識法身觀與作性淨
T2208A.57.0461c10: 佛性觀。有何異乎
T2208A.57.0461c11: 答。所云行者誰人也云事。空以難定。唯是
T2208A.57.0461c12: 和尚在世有一類行者立此義歟。古師釋
T2208A.57.0461c13: 中無此言。若又引古師。准玄義可云諸師
T2208A.57.0461c14: 解也。其上淨影疏意。觀佛有二種言眞身
T2208A.57.0461c15: 觀應身觀等。今觀經判應身觀中麁觀。故作
T2208A.57.0461c16: 唯識法身等觀。非此師心。次天台釋。法界身
T2208A.57.0461c17: 者報佛法性身也等云。不言無相法身。故
T2208A.57.0461c18: 又可非今所引。嘉祥疏。是法界身文ヲハ科想
T2208A.57.0461c19: 法身。是故汝等心相佛時已下ヲハ科想應身。
T2208A.57.0461c20: 此釋義對今唯識法身觀。有同有異。法身
T2208A.57.0461c21: 同。唯識不云異也。仍先不當此三師
T2208A.57.0461c22: 釋也。唐代人師釋中。法常疏明法身觀云。
T2208A.57.0461c23: 此師釋義始終許唯識法身觀可云。誾師
T2208A.57.0461c24: 同之。憬興又爾也。唯識義殊委釋。故祖師在
T2208A.57.0461c25: 世時。又攝論宗學者中。見此法界身文。解
T2208A.57.0461c26: 眞如法界義也。見是心作佛等文。許唯識
T2208A.57.0461c27: 唯心義也。即以之爲觀法用心歟。次二觀
T2208A.57.0461c28: 不同。是又空雖難定。暫就今文言分別其
T2208A.57.0461c29: 義。恐是性相二宗學者各所立義門歟。唯識
T2208A.57.0462a01: 法身觀可相宗談。是淨土已成三身中。指法
T2208A.57.0462a02: 身徳號法界身。其佛化用影現行者心成
T2208A.57.0462a03: 心相分。會唯識宗以成觀行歟。次自性清
T2208A.57.0462a04: 淨佛性觀者。可性宗義。性宗意。指行者自
T2208A.57.0462a05: 心本性即名自性清淨心トモ佛性トモ。可爲所
T2208A.57.0462a06: 觀境故也。或人義云。唯識觀因分觀也。自性
T2208A.57.0462a07: 觀果分觀也。又天台止觀所明唯識實相二
T2208A.57.0462a08: 觀當此二句歟。故他宗學者各所學塞此經
T2208A.57.0462a09: 文可料簡故。祖師在世有成此二義行者
T2208A.57.0462a10: 歟。若然者嘉祥・天台門流ニモ又可有其人。今
T2208A.57.0462a11: 天台學者談唯心淨土本性彌陀。唯心淨土
T2208A.57.0462a12: 順唯識義。本性彌陀順自性義。祖師意。以
T2208A.57.0462a13: 是等由想佛立所由。末學偏勸此理
T2208A.57.0462a14: 觀。指方立相義不許。但依無相離念理觀
T2208A.57.0462a15: 故成所破也云云
T2208A.57.0462a16: 十二。既言想像假立三十二相者問。經言
T2208A.57.0462a17: 寶像。應金寶像。形像如何具相好乎。故經
T2208A.57.0462a18: 下文雖説見像。不云見相。諸師皆謂。此中
T2208A.57.0462a19: 先標眞佛相好心作心是。從後先當相像已
T2208A.57.0462a20: 下。正明當觀所觀境也。若如今釋。爲言像
T2208A.57.0462a21: 名法界身乎
T2208A.57.0462a22: 答。此釋意者。法界身者佛眞身也。此法界身
T2208A.57.0462a23: 影像即入衆生心想中現。即三十二相色身
T2208A.57.0462a24: 也。爲觀其身又先觀金寶像。而他人法界
T2208A.57.0462a25: 身體眞如法界無相身也云故。今釋破之。眞
T2208A.57.0462a26: 如法界身ナラハ。何令觀形像令想三十二相
T2208A.57.0462a27: 云也。而形像言通スル金寶等像並變化佛
T2208A.57.0462a28: 身等意アリ。此寶像並三十二相化佛像。皆下
T2208A.57.0462a29: 眞身觀方便也。眞身即今法界身也。娑婆形
T2208A.57.0462b01: 像淨土化佛。隨觀念淺深。自形像轉化像。
T2208A.57.0462b02: 自化像可轉成眞身。故寶像化像總爲當
T2208A.57.0462b03: 觀所觀也。如此得意。經釋前後不相違
T2208A.57.0462b04: 也。往往難自可消歟
T2208A.57.0462b05: 十三。眞如法界身豈有相等者問。花嚴・法
T2208A.57.0462b06: 花・金剛頂等眞了義教。盛明法身妙色湛然。
T2208A.57.0462b07: 組有般若空教一門。説如虚空無諸相耳。
T2208A.57.0462b08: 又准起信論等。有空眞如不空眞如。如空無
T2208A.57.0462b09: 相ハ空眞如也。不空眞如無相不具。然經中
T2208A.57.0462b10: 言二乘見空不見不空。菩薩見空亦見不
T2208A.57.0462b11: 空。今若定執法身無色。何異二乘但見空
T2208A.57.0462b12:
T2208A.57.0462b13: 答。是有二義。一義云。今釋破文也。必非自
T2208A.57.0462b14: 宗正義歟。所謂所破人立無相離念宗。就
T2208A.57.0462b15: 此是法界身一句。即作眞如法界觀云故。
T2208A.57.0462b16: 汝所云眞如法界無相身。絶於眼對等ト破
T2208A.57.0462b17: 也。以自宗義談時。無非淨土依正無爲法
T2208A.57.0462b18: 云云難云。若然者許眞如法界身具依正
T2208A.57.0462b19: 莊嚴。爲之立三十二相假境。不違經旨趣
T2208A.57.0462b20: 歟。若立此義人アラハ。今可許之乎。答云。一義
T2208A.57.0462b21: 云。此能破宗即不違自宗義。可自他共許
T2208A.57.0462b22: 道理。但至法身妙色談。彼眞如不空深義也。
T2208A.57.0462b23: 而空不空共以虚空爲譬也。此眞如性空理
T2208A.57.0462b24: 上。無塵勞垢習等妄有。名空眞如。而有果
T2208A.57.0462b25: 恒沙自體相用。名不空眞如 也。其不空理
T2208A.57.0462b26: 中妙有色。佛眼所見。非肉眼天眼所縁。故
T2208A.57.0462b27: 於眼對云也。解此義畢。往往難勢自遮
T2208A.57.0462b28: 云云後義爲正云云
T2208A.57.0462b29: 十四。今此觀門唯指方立相等者問。縱是
T2208A.57.0462c01: 法身ナリトモ。何妨指方立相之義。方即無方。相即
T2208A.57.0462c02: 無相。三身三土體一故也。故天台云唯心淨
T2208A.57.0462c03: 土。本性彌陀。今若以言指方立相即謂非
T2208A.57.0462c04: 是眞如法者。豈非理事隔異。性相不融。自
T2208A.57.0462c05: 墮他宗所判之權門乎
T2208A.57.0462c06: 答。今能破釋乘所破宗義來也。彼宗義唯識
T2208A.57.0462c07: 法身自性清淨佛性等觀門。偏約無相離念
T2208A.57.0462c08: 而爲今文意故。違スル指方立相文咎付也。
T2208A.57.0462c09: 彼天台等宗義。不當今所破。法界身體許トモ
T2208A.57.0462c10: 法身也。觀門是許應身觀也故。仍今所破
T2208A.57.0462c11: 人非淨影天台等。若彼古師ナラハ。如上釋可
T2208A.57.0462c12: 引諸師言也。今只引或有行者。是則和尚
T2208A.57.0462c13: 在世諸宗末學。立偏空宗用破相觀故。破
T2208A.57.0462c14: スト經意也。般舟讃中。不得信受他人語但
T2208A.57.0462c15: 令心淨此皆淨云。或口説自空心行怨如此
T2208A.57.0462c16: 之人不可近等云。皆此意也。問。若然者今能
T2208A.57.0462c17: 破宗義與彼天台等宗同哉否哉。答。是又
T2208A.57.0462c18: 可斟酌。彼三身相即圓觀爲宗。是則以法
T2208A.57.0462c19: 花宗等來判今經也今宗義不爾。依心所
T2208A.57.0462c20: 發非行故。三身相即義所觀境天然成就
T2208A.57.0462c21: 功徳也。故三身同證悲智果圓釋。而能觀行
T2208A.57.0462c22: 者末代罪濁凡夫故。必不用三身即一觀解。
T2208A.57.0462c23: 唯指方立相注想處佛力願力加被見無生
T2208A.57.0462c24: 莊嚴時。自然至事理不二妙境也。但上輩
T2208A.57.0462c25: 一類機學彼圓觀入此門時。同天台觀行
T2208A.57.0462c26: 輩有ランヲハ不遮。即正行差別機類也。以之不
T2208A.57.0462c27: 可一經通宗トス能能可分別之
T2208A.57.0462c28: 十五。立相住心尚不能得者問。可云難得。
T2208A.57.0462c29: 何言不得。若其不得。何用説 。若言雖
T2208A.57.0463a01: 説是權説者。一經正説十六觀門。既爲權
T2208A.57.0463a02: 門。更有何文爲其眞實之宗體乎
T2208A.57.0463a03: 答。今不可得云者。自力邊實不可得也。
T2208A.57.0463a04: 説非是凡夫心力所及此意也。而説之意
T2208A.57.0463a05: 趣。歸佛力願力令得他力益故。説教不徒
T2208A.57.0463a06: 云云
T2208A.57.0463a07: 十六。如似無術通人等者問。此喩本出維
T2208A.57.0463a08: 摩經中。然彼經意。欲明菩薩理事雙修方
T2208A.57.0463a09: 取淨土故。云如人造室。唯空不成。必依
T2208A.57.0463a10: 空・地。若爾今能破宗似取但事。唯地唯空
T2208A.57.0463a11: 豈亦成乎
T2208A.57.0463a12: 答。此釋乘所破宗義來也。彼以諸教心淨
T2208A.57.0463a13: 土淨道理清想心。欲見淨土故。墮維摩所
T2208A.57.0463a14: 破。今觀經佛力願力觀門故。永異維摩經。仍
T2208A.57.0463a15: 無唯地不成咎也
T2208A.57.0463a16: 此譬維摩經説也。而彼經意。理事雙修
T2208A.57.0463a17: 地雙修。今所擧所破釋。唯空旨談故。彼
T2208A.57.0463a18: 經文ニモ違。仍成所破也。而人スレハ
T2208A.57.0463a19: スルニテ。能破釋唯地非空旨釋。是又
T2208A.57.0463a20: 爲維摩不成所破哉云論義也。得意
T2208A.57.0463a21: 之。今宗義指方立相觀西方依正。土體無
T2208A.57.0463a22: 相故。行者有ニモアレニモアレ佛力願力故可成云
T2208A.57.0463a23: 實義顯也。維摩心淨土淨爲宗故。尤空
T2208A.57.0463a24: 有雙修。故今所破義自力故。其難尤重也。
T2208A.57.0463a25: 今以佛力成云故。自力有位ニテ不可論。
T2208A.57.0463a26: テモ可成。有テモ可成。得タル空有
T2208A.57.0463a27: 通佛力願力故。可知
T2208A.57.0463a28: 十七。備修衆行但能迴向等者問。此問答
T2208A.57.0463a29: 意。以今觀門爲屬諸行。屬念佛乎。若言
T2208A.57.0463b01: 屬諸行者。今觀既念彼佛依正。下文則爲
T2208A.57.0463b02: 正行所攝。今豈類同餘雜善乎。況此文云
T2208A.57.0463b03: 念佛衆生。准前後文。正當觀佛。前像觀云
T2208A.57.0463b04: 作是觀者於現身中得念佛三昧。諸師皆云
T2208A.57.0463b05: 後眞身觀名念佛定。今下文云觀無量壽佛
T2208A.57.0463b06: 者即見諸佛以見諸佛故名念佛三昧。此文
T2208A.57.0463b07: 分明觀佛即名念佛三昧。若爾今言念佛衆
T2208A.57.0463b08: 生攝取不捨。縱有兼通稱念義。文體正意
T2208A.57.0463b09: 應觀佛益。何言觀佛攝屬諸行而無攝取
T2208A.57.0463b10: 益乎。若言屬念佛者。答釋中云是故諸經
T2208A.57.0463b11: 廣讃念佛乃至定散文中唯標專念名號得
T2208A.57.0463b12: 生。以知今釋偏以稱名爲念佛。定散總屬
T2208A.57.0463b13: 諸行門也
T2208A.57.0463b14: 答。今問中備修衆行云。定散萬行也。如一
T2208A.57.0463b15: 片難。但正雜二行分別時。今定善正行所攝
T2208A.57.0463b16: 也。雖正行也。分別助正時。攝取益唯在本
T2208A.57.0463b17: 願念佛行也。仍觀佛等正行可得與奪意。
T2208A.57.0463b18: 與云時屬諸行。奪云時屬念佛云云
T2208A.57.0463b19: 十八。此有三義等者問。諸行豈無此三縁
T2208A.57.0463b20: 乎。如花嚴説。發菩提心修菩薩行。即爲
T2208A.57.0463b21: 親近諸佛菩薩。何況滅罪來迎等縁爲諸善
T2208A.57.0463b22: 益。其文甚多。且如今經九品來迎。豈非三
T2208A.57.0463b23: 福之所感乎。又問。今此三縁通觀佛否。若
T2208A.57.0463b24: 言通者。今明念佛有三縁竟。乃言是故諸
T2208A.57.0463b25: 經廣讃念佛乃至定散文中唯標專念等。既
T2208A.57.0463b26: 以定散總名諸善。對顯念佛功能超絶。若
T2208A.57.0463b27: 言觀佛還有三縁。唯攝念佛義豈成乎。若言
T2208A.57.0463b28: 否者。理亦難思。心念憶念正在觀佛。佛豈
T2208A.57.0463b29: 不知不憶念乎。願見應念念念罪除。於今
T2208A.57.0463c01: 觀門其文幾乎。如普觀中。佛及菩薩來行
T2208A.57.0463c02: 人所。平生尚爾。況臨終乎。故下文云正助二
T2208A.57.0463c03: 業心常親近。既許親近。寧無増上縁乎
T2208A.57.0463c04: 答。諸行無三縁義也。但諸行上間間説三
T2208A.57.0463c05: 縁事心在念佛也。即花嚴文。彼經大旨念佛
T2208A.57.0463c06: 益也。其由菩薩發心修行念佛三昧
T2208A.57.0463c07: 經故。就中菩提心者。縁佛功徳所發心
T2208A.57.0463c08: 故。安樂集中引入法界品菩提心利益文。證
T2208A.57.0463c09: 念佛三昧益。即此義也。彼住水寶珠翳身藥
T2208A.57.0463c10: 等喩。皆多分説トモ菩提心益。得義意念佛益
T2208A.57.0463c11: 如。滅罪來迎等。其義又爾也。故説定散
T2208A.57.0463c12: 文中唯標專念トモ。釋雖説定散意在專念トモ也。
T2208A.57.0463c13: 執文不可至疑難。次問准之可答。但憶
T2208A.57.0463c14: 念專至言在觀佛者。觀佛中憶念體。即是
T2208A.57.0463c15: 念佛三昧所攝也。凡今開觀佛念佛兩宗釋
T2208A.57.0463c16: 意者。觀佛必念佛也。不離念佛故。念佛必
T2208A.57.0463c17: 非觀佛。口稱爲體故。仍剋其體論。觀佛益
T2208A.57.0463c18: 全標在念佛。釋定散文中唯標專念也
T2208A.57.0463c19: 此中有二論義。始總於諸行有三縁乎。
T2208A.57.0463c20: 次別於觀佛有三縁乎也。是則一論
T2208A.57.0463c21: ナレトモ。當世機情觀佛ヲハ諸行列トハ不思。是正
T2208A.57.0463c22: 行也執。剩念佛ヨリ觀佛勝タリ思。仍二段問答
T2208A.57.0463c23: 也。又今所引花嚴文。經文略攝也。答意
T2208A.57.0463c24: 者。三縁不可通諸行觀佛得意也。若
T2208A.57.0463c25: 通者。今釋義違也。所引花嚴文。是念佛
T2208A.57.0463c26: 得意也。發菩提心云。念佛其心
T2208A.57.0463c27: 應故也。憶念觀察等行。又念佛爲總
T2208A.57.0463c28: 體可成法故。可知
T2208A.57.0463c29: 十九。四十八願中唯明專念等者問。四十
T2208A.57.0464a01: 八願中。爲有諸行往生願否。若言有者。此
T2208A.57.0464a02: 文云何。夫言唯者。簡持爲義。如唯識宗五
T2208A.57.0464a03: 重唯識。莫不皆以唯識爲宗。今言唯明專
T2208A.57.0464a04: 念。准知唯以專念爲本願宗也。若言否者。
T2208A.57.0464a05: 義亦難思。弘誓多門。所願各別。豈唯念佛往
T2208A.57.0464a06: 生願乎。故第十八願雖言乃至十念。十九・
T2208A.57.0464a07: 二十亦云修諸功徳殖諸徳本。此等豈非諸
T2208A.57.0464a08: 行往生願乎。若其終不攝諸行者。 言佛
T2208A.57.0464a09: 願有偏黨乎
T2208A.57.0464a10: 答。四十八願中。無諸行往生願。所以唯第十
T2208A.57.0464a11: 八一願誓若不生者不取正覺故也。但至
T2208A.57.0464a12: 一片難。弘誓門多ナレトモ皆爲成念佛往生宗
T2208A.57.0464a13: 也。十九・二十兩願既不置往生言。皆是念
T2208A.57.0464a14: 佛往生機上。或顯發願現前益。或成迴向果
T2208A.57.0464a15: 遂益也。次不攝諸行者。佛願言有偏黨
T2208A.57.0464a16: 至難者。不解願意所至歟。願意不論諸
T2208A.57.0464a17: 行有無。一切善惡凡夫乃至十念。不生誓不
T2208A.57.0464a18: 取正覺。惡人猶不漏。況諸善乎。仍諸行往
T2208A.57.0464a19: 生願無云心。諸行人非云不攝。唯以諸行
T2208A.57.0464a20: 往生不要トモ。念佛一行ヲ以平等萬機スト云意
T2208A.57.0464a21: 也。然者難勢甚僻韻也。願意平等全無偏黨
T2208A.57.0464a22: 者也
T2208A.57.0464a23: 寶積經二十願若不生者置。彼第十
T2208A.57.0464a24: 八願意亙二十願故。如是説也。今十九・
T2208A.57.0464a25: 二十願置往生言云。第十八願外若
T2208A.57.0464a26: 不生者言無云也
T2208A.57.0464a27: 二十。定散文中唯標專念等者問。依何等
T2208A.57.0464a28: 文釋此義乎。先定善文ニハ地觀已下説コト
T2208A.57.0464a29: 生益皆爲觀益。未見一文説稱名益。次散
T2208A.57.0464b01: 善文ニハ上六品中但明諸行之益。唯下三品
T2208A.57.0464b02: 明念佛益。故前問云備修衆行但能迴向皆
T2208A.57.0464b03: 得往生者。應依此義起問端也。然今還
T2208A.57.0464b04: 言定散文中唯標專念者。更依何義作是
T2208A.57.0464b05: 釋乎。若文雖説定散益。依其義意作
T2208A.57.0464b06: 釋云者。了義大乘依文判義。不了義教依
T2208A.57.0464b07: 義判文。今經既依義判文者。下文何言是
T2208A.57.0464b08: 了教乎
T2208A.57.0464b09: 答。成今此義事。即此依念佛衆生攝取不
T2208A.57.0464b10: 捨等文。乃至散善義始三心文下輩觀及流
T2208A.57.0464b11: 通文等也。其故者。攝取不蒙不可有得生
T2208A.57.0464b12: 義。此故説定散往生。意者必在專念宗。顯
T2208A.57.0464b13: 此意密下爲三心。彼三心成定散益故。皆
T2208A.57.0464b14: 歸第十八一願成往生實義也。依之流通
T2208A.57.0464b15: 文讃念佛功能專付屬名號。釋上來雖説
T2208A.57.0464b16: 等。即今唯標專念義委也。但問端備修衆行
T2208A.57.0464b17: 云。問從非起故。且擧平文起疑也。答
T2208A.57.0464b18: 決實義故。成定散文中唯標專念也。次依
T2208A.57.0464b19: 義判文。此經可不了教云難ニハ。一經始
T2208A.57.0464b20: 終無クハ顯了文。實可有此難。而今經説相
T2208A.57.0464b21: 他前雖開定散門。隨自後即閉定散門。即施
T2208A.57.0464b22: 即癈方便故。非不了義經。例涅槃莚雖有
T2208A.57.0464b23: 二乘益。即施即癈故。如一乘了義教ナル云云
T2208A.57.0464b24: 二十一。淨土之中一切聖人等者問。淨土亦
T2208A.57.0464b25: 有人天雜類。何以總言一切聖人皆以無漏
T2208A.57.0464b26: 爲體等乎。又如玄義引花嚴説。初地已上
T2208A.57.0464b27: 名變易身。今一切離分段云者。地前五乘
T2208A.57.0464b28: 皆受變易身乎
T2208A.57.0464b29: 答。所云一切聖人者。地前五乘衆シテ
T2208A.57.0464c01: 也。法事讃如云極樂莊嚴出三界人
T2208A.57.0464c02: 天雜類等無爲。大經云非天非人皆受自然
T2208A.57.0464c03: 虚無之身等。皆此意也。玄義聖衆莊嚴中攝
T2208A.57.0464c04: 法界凡聖。又此義也。是則入願力所成酬因
T2208A.57.0464c05: 土時。其體歸佛徳故。無漏爲體。大悲爲
T2208A.57.0464c06: 用也。仍壽命等佛。更無分段生滅。分段者
T2208A.57.0464c07: 三界中麁異熟死此生彼姿也。淨土身不
T2208A.57.0464c08: 爾。位ヘハ地前分段位ナレトモ。論レハ徳同地上變
T2208A.57.0464c09: 易徳故。人天雜類等無爲云也。但玄義中
T2208A.57.0464c10: 至引花嚴説。彼諸教談也。異今教別願不
T2208A.57.0464c11: 思議談也。又諸教中非無地前變易義。天
T2208A.57.0464c12: 台・淨影所判。勝鬘中羅漢辟支大力菩薩變
T2208A.57.0464c13: 易生死受云。地前三賢判也。但是新譯法相
T2208A.57.0464c14: 宗不許義也。二乘迴心入大乘時。許地前
T2208A.57.0464c15: 變易義也。直往菩薩於地上智増初地捨
T2208A.57.0464c16: 分段。悲増至十地猶不捨。非智平等菩薩
T2208A.57.0464c17: 八地受變易也。其旨見群疑論云云
T2208A.57.0464c18: 一乘義私記云。智増初地捨分段。悲増
T2208A.57.0464c19: 第八地出分段。悲智平等隨宜於七地以
T2208A.57.0464c20: 前地地中捨分段云云
T2208A.57.0464c21: 二十二。經當起自心等者問。此觀何不觀
T2208A.57.0464c22: 來迎乎
T2208A.57.0464c23: 答。是有二義。一義云。上三𢍜觀中。觀彌陀
T2208A.57.0464c24: 光明攝取益。觀觀音寶手攝引相。觀勢至威
T2208A.57.0464c25: 光攝受用等。皆是引攝想觀也。仍今見此事
T2208A.57.0464c26: 時當起自心生於西方云意者。蒙三𢍜引攝
T2208A.57.0464c27: セト往生相説也。此故釋攝取不捨中。第三
T2208A.57.0464c28: 増上縁以來迎爲其體云云一義云。上三觀
T2208A.57.0464c29: 觀光攝益。未説約自心有此益。唯觀十
T2208A.57.0465a01: 方衆生所得益也。見此事時。作自往生想
T2208A.57.0465a02: 唯是觀佛行者想心乘念至西方觀也。是且
T2208A.57.0465a03: 顯佛力觀成位也。次觀顯願力觀成畢。説
T2208A.57.0465a04: 阿彌陀佛神通如意於十方國變現自在等。
T2208A.57.0465a05: 至三輩觀始説來迎相。彼來迎尋聲到姿
T2208A.57.0465a06: 故。念佛三昧益願力所成也。仍十三三輩觀
T2208A.57.0465a07: 門次第説發遣來迎益可見也。二義中此
T2208A.57.0465a08: 義深妙也云云
T2208A.57.0465a09: 光臺十三觀釋迦發遣教也。第七觀
T2208A.57.0465a10: 三輩觀彌陀來迎姿也。故十三觀
T2208A.57.0465a11: 迦能説所説法門爲面。三輩彌陀教能爲
T2208A.57.0465a12: 所爲爲面習也
T2208A.57.0465a13: 二十三。想水表地等者問。經言池水。似
T2208A.57.0465a14: 實池水。下文隨池水花上等云。而想水以
T2208A.57.0465a15: 地云者。爲以眞水還表眞地乎
T2208A.57.0465a16: 答。經文多含。含二義也。故始想水表地
T2208A.57.0465a17: 釋意。觀娑婆池水顯表極樂寶地也。次或
T2208A.57.0465a18: 在池水花上者。又述一義也。是極樂寶池水
T2208A.57.0465a19: 中。寶花上直觀化佛像也。混二義不可
T2208A.57.0465a20: 至疑難
T2208A.57.0465a21: 二十四。經然彼如來宿願力故等者問。四
T2208A.57.0465a22: 十八願中。是何願力乎
T2208A.57.0465a23: 答。一義云。別非云有億想成就願。凡彼佛
T2208A.57.0465a24: 本願者。念佛往生爲宗。乘念佛往生願力。
T2208A.57.0465a25: 憶想行又可成故。如此説也。般舟讃中。或
T2208A.57.0465a26: 想或觀除罪障皆是彌陀本願力云。又此意
T2208A.57.0465a27: 也。一義云。若別尋憶想成就願。可第二十
T2208A.57.0465a28: 願。願中聞我名號係念我國乃至不果遂者
T2208A.57.0465a29: 不取正覺云故。係念果遂即憶想成就義也。
T2208A.57.0465b01: 而其果遂時分。或平生或臨終或花開。凡見
T2208A.57.0465b02: 佛位。皆彼願力故也云云
T2208A.57.0465b03: 二十五。正明能觀所觀等者問。所觀可然。
T2208A.57.0465b04: 能觀者何。又言明皆是眞。語似不宜。如何
T2208A.57.0465b05: 讀之。又此中或現大身小身等者。應是彌陀
T2208A.57.0465b06: 眞身神變。故下文云圓光化佛如前所説。然
T2208A.57.0465b07: 今言像。有何意乎。若言是像。像身豈有
T2208A.57.0465b08: 滿虚空乎
T2208A.57.0465b09: 答。此文實見惡 。但能觀所觀者。且存一義。
T2208A.57.0465b10: 明今佛身具能觀所觀二義歟。其故阿彌
T2208A.57.0465b11: 陀佛神通如意文佛如意衆生如意釋。
T2208A.57.0465b12: 佛如意者即能觀也。釋六通無礙觀機可度
T2208A.57.0465b13: 故。衆生如意者又所觀也。隨心現故。次明皆
T2208A.57.0465b14: 是眞者。又且存一義。正明能觀所觀佛像
T2208A.57.0465b15: リテ。身雖有大小明スト皆是眞可讀
T2208A.57.0465b16: 歟。意者。此文中言明二義也。一明佛像有
T2208A.57.0465b17: 能觀所觀義。二明大小身皆眞。是則示眞化
T2208A.57.0465b18: 大小能所一體義。次大小佛身眞云難テハ
T2208A.57.0465b19: 今釋意者。以化身名像身也。玄義釋名門
T2208A.57.0465b20: 如料簡スル云云
T2208A.57.0465b21: 定善義疑端問答畢
T2208A.57.0465b22:
T2208A.57.0465b23:
T2208A.57.0465b24: 淨土疑端卷第四
T2208A.57.0465b25:
T2208A.57.0465b26: 散善義疑端目録
T2208A.57.0465b27: 一。三輩散善下。下輩善尋事
T2208A.57.0465b28: 二。一一品中下。十一門亙九品樣事
T2208A.57.0465b29: 三。意密難知下。意密體尋事
T2208A.57.0465c01: 四。貪瞋邪僞下。自力心三業調不調共簡事
T2208A.57.0465c02: 五。深信之心下。責今釋所據事
T2208A.57.0465c03: 六。一者決定下。佛法中軟心爲障事。
T2208A.57.0465c04: 七。二者決定下。三心出觀經何信三經耶
T2208A.57.0465c05:
T2208A.57.0465c06: 八。若佛所説等下。了不了義一代決判相違
T2208A.57.0465c07:
T2208A.57.0465c08: 九。此名就人下。何句爲就人科耶事
T2208A.57.0465c09: 十。然行有二下。二行倶立信否之事
T2208A.57.0465c10: 十一。言正行下。二行二修同異決判之事
T2208A.57.0465c11: 十二。若依禮誦下。觀察爲助業攝否事
T2208A.57.0465c12: 十三。過去今生下。何不論未來善耶事
T2208A.57.0465c13: 付。此中攝前雜毒善否之事
T2208A.57.0465c14: 十四。及自造罪下。三心退不退之事
T2208A.57.0465c15: 十五。願力之道下。道義前後相違事
T2208A.57.0465c16: 十六。三心既具下。三心願即行義決判之事
T2208A.57.0465c17: 十七。又此三心下。三心攝定善義決判之事
T2208A.57.0465c18: 十八。念佛者即專念下六念念佛可定善事
T2208A.57.0465c19: 十九。佛恐行者下。三心具足人何可有疑耶
T2208A.57.0465c20:
T2208A.57.0465c21: 二十。五門相續下。上三品中五門所據尋事
T2208A.57.0465c22: 二十一。第九門等下。中下一品無來迎由之
T2208A.57.0465c23:
T2208A.57.0465c24: 二十二。受苦樂二法下。苦法可非淨土因
T2208A.57.0465c25:
T2208A.57.0465c26: 二十三。十二部經下。指一經歟指多經歟
T2208A.57.0465c27: 之事
T2208A.57.0465c28: 二十四。所聞化讃下。上來諸品廣讃諸行之
T2208A.57.0465c29:
T2208A.57.0466a01: 二十五。簡謗法下。謗法攝不攝之事
T2208A.57.0466a02: 二十六。抑止門下。彌陀抑止耶釋迦抑止耶
T2208A.57.0466a03: 之事
T2208A.57.0466a04: 二十七。五逆已作下。已作人指闍王耶彼等
T2208A.57.0466a05: 他經得脱事
T2208A.57.0466a06: 二十八。無由得念佛名下。不能觀念故似
T2208A.57.0466a07: 轉教口稱何言念佛名耶之事
T2208A.57.0466a08: 二十九。正念歸依下。憶念者可觀念事
T2208A.57.0466a09: 三十。付屬名號下。諸師經名勸持付屬釋之
T2208A.57.0466a10:
T2208A.57.0466a11:
T2208A.57.0466a12: 散善義中疑端三十條
T2208A.57.0466a13: 一。三輩散善一門等者問。何以得知三
T2208A.57.0466a14: 輩唯是散善人耶。故諸師意謂。是福觀雙修
T2208A.57.0466a15: 之人往生即彼國之品類也。又玄義云下輩
T2208A.57.0466a16: 無善唯知作惡。今何還言三輩散善即以
T2208A.57.0466a17: 三福爲其正因。以分九品爲正行耶。若
T2208A.57.0466a18: 言此輩本雖無善。臨終念佛爲其善者。玄
T2208A.57.0466a19: 義非不引念佛文。而言無善。如何會之。又
T2208A.57.0466a20: 准下文。定散之外明念佛行。如言念佛不
T2208A.57.0466a21: 同雜散之業等也。若言臨終聞經等爲其
T2208A.57.0466a22: 散善者。下品上生ニハ念佛之前雖有聞經。下
T2208A.57.0466a23: 二不然。若彼廣讃佛徳爲説妙法爲散善
T2208A.57.0466a24: 者。下品中生ニハ但有散善無念佛耶。下下品
T2208A.57.0466a25: 云爲説妙法教令念佛。妙法但是念佛教也。
T2208A.57.0466a26: 若言世福爲下輩善故。今標云三輩散善
T2208A.57.0466a27: 一門義中。三福爲因。九品爲行。此明三福
T2208A.57.0466a28: 對三輩者。此亦難依。世出世善盡屬上中
T2208A.57.0466a29: 二輩因行。下輩ニハ既言無有佛法世俗善故。
T2208A.57.0466b01: 如是推尋。下輩都無應名散善。何言三輩
T2208A.57.0466b02: 散善義耶。又三福正因文在序中。何言正
T2208A.57.0466b03: 宗散善義中明此義耶。若言此非序分三
T2208A.57.0466b04: 福。正宗別有三福正因義者。出何文耶。又
T2208A.57.0466b05: 准下文。三福九品雜散之業。今言正因正
T2208A.57.0466b06: 行。云何
T2208A.57.0466b07: 答。今言三輩散善一門之義者。上十三觀
T2208A.57.0466b08: 答韋提請説定機行。此三輩一門約佛自
T2208A.57.0466b09: 開福業分上中下根故也。但至諸師釋。所
T2208A.57.0466b10: 見既各別也。不足會通。彼執定散一機行
T2208A.57.0466b11: 故。不解定善示觀玄旨。故爾判也。今師意
T2208A.57.0466b12: 總而言之。三輩中攝上機上行事不可遮。
T2208A.57.0466b13: 如觀念法門説觀佛行者上品往生。又不可
T2208A.57.0466b14: 遮有福觀雙修之義。讃中云五門相續助
T2208A.57.0466b15: 三因等。其意也。然而是皆通門談也。別論之
T2208A.57.0466b16: 時。十三定機行。三輩散善機也。次至下輩
T2208A.57.0466b17: 無善難。此有多義。且述一義意。凡今三輩
T2208A.57.0466b18: 有二意。若約釋迦教論。三福九品因行散
T2208A.57.0466b19: 善往生一門也。今釋宣此義也。若約彌陀
T2208A.57.0466b20: 教分別之。上六品一切善凡夫也。下三品一
T2208A.57.0466b21: 切惡凡夫也。玄義遇大遇小遇惡之分別。即
T2208A.57.0466b22: 顯此義也。而以釋迦教意下輩令有散善
T2208A.57.0466b23: 亦有多義。或以念佛爲行福爲其善。如
T2208A.57.0466b24: 選擇集或以世善爲其行。下文云世善上
T2208A.57.0466b25: 福標其意。是則三福各分三品。爲三福正
T2208A.57.0466b26: 因九品正行義意也。或以臨終聞經等爲
T2208A.57.0466b27: 散善義可有。下品上生釋聞經如名雜散
T2208A.57.0466b28: 業。下中品讃佛。下下品妙法。能詮教皆聞經
T2208A.57.0466b29: 類也。所詮名號即念佛體也。次云三福正因
T2208A.57.0466c01: 文在序難。三福名言雖在序中。正因實義
T2208A.57.0466c02: 正宗顯故。今就散善一門義中明三福九
T2208A.57.0466c03: 品因行云也。必非云正宗有三福文明此
T2208A.57.0466c04: 二義。就義中有二云釋可得意也。次云
T2208A.57.0466c05: 三福九品雜散業難。是有與奪二門。攝入
T2208A.57.0466c06: 三心迴爲直因時。與正因正行名。對念佛
T2208A.57.0466c07: 辨親疏等時。奪判雜散業也云云
T2208A.57.0466c08: 二。就一一品中皆有此十一者問。何以得
T2208A.57.0466c09: 知九品皆有此十一門。且如三心難通九
T2208A.57.0466c10: 品。何者。至誠心中自利利他想ヘト云同菩薩。迴
T2208A.57.0466c11: 向心中亦明二利。如是心行大機所能。中
T2208A.57.0466c12: 下二輩若爲 具之。又如下輩既言無善。豈
T2208A.57.0466c13: 有三心中迴向心十一門中第五六七八門
T2208A.57.0466c14: 義耶
T2208A.57.0466c15: 答。今此十一門。淨土行人聞教發心修行遂
T2208A.57.0466c16: 往生。預見佛聞法之益始終行相也。故以
T2208A.57.0466c17: 道理推驗。九品皆可有此十一門云也。但
T2208A.57.0466c18: 至難勢。三心行相可有廣略。釋文所述約
T2208A.57.0466c19: 上輩機廣釋也。中下輩機必不可同之。只
T2208A.57.0466c20: 可自利眞實往相迴向等。彼禮讃所釋即其
T2208A.57.0466c21: 相也。而言三心通九品者。約其心體。不論
T2208A.57.0466c22: 行相廣略也。次至下輩無善難。今作十一
T2208A.57.0466c23: 門有總料簡各料簡二途。總料簡轍三輩散
T2208A.57.0466c24: 善故。不可言下輩無善。各料簡時。下輩文
T2208A.57.0466c25: 前標善惡二行言。有十一門中受苦樂二法
T2208A.57.0466c26: 名言。是則約彌陀教意。善惡皆爲機顯願
T2208A.57.0466c27: 力益故。第六門中。或明善受法。或明惡受
T2208A.57.0466c28: 法。至第八門。或迴惡心。可成十一門義也
T2208A.57.0466c29: 云云
T2208A.57.0467a01: 三。隨機顯益意密難知等者問。隨何等機
T2208A.57.0467a02: 顯何等益。又意密者。其相云何。又如次文
T2208A.57.0467a03: 及前序中。亦有何等爲三之問。何特至此
T2208A.57.0467a04: 作是釋耶
T2208A.57.0467a05: 答。何等機者。定散機也。何等益者。往生益
T2208A.57.0467a06: 也。意密者。説定散二機往生。其意密在弘
T2208A.57.0467a07: 願念佛一道。所謂此三心本願中至心信樂
T2208A.57.0467a08: 欲生我國心爲體故。彼一念十念行可爲正
T2208A.57.0467a09: 因正行體。此意未顯故。名意密。自問自徴。
T2208A.57.0467a10: 後答三心名數。顯意密法也。下釋云雖説
T2208A.57.0467a11: 定散兩門之益望佛本願意在專稱。即此義
T2208A.57.0467a12: 也。次前後文有何等爲三徴問云難。今釋
T2208A.57.0467a13: 義所推。彼皆爲顯意密義也。所謂雖説
T2208A.57.0467a14: 當修三福。雖標三種衆生。佛不ンハ自問自徴。
T2208A.57.0467a15: 此等衆生面面預往生益義意密難知故也。
T2208A.57.0467a16: 但彼意密ヲハ此三心中顯故。故付此文作此
T2208A.57.0467a17: 釋也云云
T2208A.57.0467a18: 四。貪瞋邪僞等者問。五濁凡夫誰免此失。
T2208A.57.0467a19: 如前文云當今劫末衆生惡性難親等。況深
T2208A.57.0467a20: 心中自信自身現是罪惡生死凡夫。今此心
T2208A.57.0467a21: 中作此嚴誡。豈非二心作鉾楯乎。若言此
T2208A.57.0467a22: 簡身口現善。意業不善。若其三業相應行
T2208A.57.0467a23: 人。雖是凡夫具足煩惱。非今所簡虚假人
T2208A.57.0467a24: 者。次言雖起三業苦勵身心若爲 消之。又
T2208A.57.0467a25: 如下文云。眞實心中口業讃嘆。乃至眞實心
T2208A.57.0467a26: 中意業觀察。此歴三業皆簡虚假勸眞實
T2208A.57.0467a27: 心。何以身口爲外意業爲内。論其相應不
T2208A.57.0467a28: 相應耶。又今既對彌陀因中三業眞實。誡
T2208A.57.0467a29: 虚勸實。凡夫縱有隨分三業相應之善。爭テカ
T2208A.57.0467b01: 得爲淨土眞實因乎。若言此是引聖勵凡。
T2208A.57.0467b02: 未必全同彼因行已方可生者。道理未盡。
T2208A.57.0467b03: 既引聖行。簡凡夫行以顯雜毒善不生由。
T2208A.57.0467b04: 若其凡夫雖未同聖亦得生者。因豈立乎」
T2208A.57.0467b05: 答。此釋意者。凡夫行人不顧自心惡性。自
T2208A.57.0467b06: 作賢善精進之念。修三業行時。六賊内侵
T2208A.57.0467b07: 墮虚假雜毒事嫌也。外現者。三業行相也。
T2208A.57.0467b08: 内懷者。三毒惡性也。故凡夫位欲成眞實之
T2208A.57.0467b09: 業者。於三業善無現賢善精進之相意。於
T2208A.57.0467b10: 三毒性深識知其過。捨自力歸他力。成ント
T2208A.57.0467b11: 清淨業可思也。雖起三業以下釋意。得此
T2208A.57.0467b12: 旨可見。次引彌陀因中眞實意者。爲令今
T2208A.57.0467b13: 行者歸佛淨業也。言意眞實淨業唯彼佛因
T2208A.57.0467b14: 中行也。凡夫若欲成眞實業。宜歸彼佛成
T2208A.57.0467b15: 淨業也。是則示觀縁中隨縁起行煩惱賊害
T2208A.57.0467b16: 簡。以專念業名清淨業意也云云
T2208A.57.0467b17: 五。深心者即是深信之心者問。何以得知
T2208A.57.0467b18: 是深信心。如起信論。亦明三心。直心深心
T2208A.57.0467b19: 大悲心也。其中自釋第二心云樂集一切諸
T2208A.57.0467b20: 善行故。又天台釋今深心云佛果爲深等。
T2208A.57.0467b21: 今釋抑有何所據耶
T2208A.57.0467b22: 答。今釋意者。以此三心合本願文成其義。
T2208A.57.0467b23: 兩經可一徹故也。故深心彼信樂心ナレハ
T2208A.57.0467b24: スルナリト釋也。諸師意未入此玄旨。猥借諸
T2208A.57.0467b25: 教義釋今意事。非經本意歟。上文云意密
T2208A.57.0467b26: 難知。蓋此意也。若強欲會通。起信三心。總
T2208A.57.0467b27: 而言之。通諸行法位也。今釋意者。別而言
T2208A.57.0467b28: 之。在往生行之義也。例如四修法約念佛。
T2208A.57.0467b29: 天台釋亦非相違。今深心信佛智法故也。
T2208A.57.0467c01: 能能可思之云云
T2208A.57.0467c02: 六。一者決定深心等者問。夫佛法中軟心
T2208A.57.0467c03: 爲障。若發此信心必軟弱。豈得決定往生
T2208A.57.0467c04: 心乎。又此品人既言大乘極善凡夫。何意強
T2208A.57.0467c05: 勸發此言耶
T2208A.57.0467c06: 答。此淨土宗骨也。注心可思。夫淨土一門。
T2208A.57.0467c07: 根鈍障重機云事。一宗大綱也。故入此
T2208A.57.0467c08: 門人。先信知自身機分可如クナル此。就中今
T2208A.57.0467c09: 三心弘願領解心也。弘願所爲無善凡夫也。
T2208A.57.0467c10: 故專可取此信。但此機上信願力法。乘彼
T2208A.57.0467c11: 願力定得往生安心時。更無疑怯心。是則
T2208A.57.0467c12: 自力機分ナラハ。無有出離之縁也。歸他力頓
T2208A.57.0467c13: 入佛家。若自心一分力量有ハハ。決定歸他
T2208A.57.0467c14: 力心不可有故也。仍雖大乘極善凡夫。弘
T2208A.57.0467c15: 領解時。必可發此信也。三輩機皆常沒
T2208A.57.0467c16: 凡夫故。極善稱且隨分善也。又願力所成
T2208A.57.0467c17: 正行名也。更非自力功。仍無相違也云云
T2208A.57.0467c18: 七。二者決定深信等者問。今此三心出自
T2208A.57.0467c19: 觀經。何要須信三經説耶。若信三經爲
T2208A.57.0467c20: 發此心。或有行人。但値觀經不聞二經。
T2208A.57.0467c21: 爲之如何
T2208A.57.0467c22: 答。此難不爾。釋意者欲顯依今經所發信
T2208A.57.0467c23: 心相時。方就三經所説述其意許也。必引
T2208A.57.0467c24: 三經後方可シト生此心云ニハ非。縱依觀經一
T2208A.57.0467c25: 部説取決定往生信。所信法體願力爲本可
T2208A.57.0467c26: 信要門教。此二𢍜教亦諸佛證誠了義
T2208A.57.0467c27: 體故。自可當信阿彌陀經。縱三經具引。不
T2208A.57.0467c28: 解二𢍜諸佛教意。即不發此信人也云云
T2208A.57.0467c29: 八。若佛所説即是了教等者問。了不了教
T2208A.57.0468a01: 名通大小。於大乘中。且依涅槃。小乘半字
T2208A.57.0468a02: 名不了教。大乘滿字名了義教。若依深密。
T2208A.57.0468a03: 縱是大乘。諸隱密語名不了教。諸顯了語名
T2208A.57.0468a04: 了義教。此等皆於佛教分別。未聞佛説偏
T2208A.57.0468a05: 名了教。菩薩等説總名不了。宗家此判出
T2208A.57.0468a06: 何經耶。然論師云。素但覽言因別意趣。阿
T2208A.57.0468a07: 毘達磨依法相説。故有滅後四依菩薩。造
T2208A.57.0468a08: 論申經了其未了。如攝論云。復有四意四
T2208A.57.0468a09: 依。一切佛教應隨決了。即此義也。而今偏
T2208A.57.0468a10: 勸唯信佛語。言不可信菩薩教者。似撥
T2208A.57.0468a11: 四依弘經大士。不違涅槃之極誡耶
T2208A.57.0468a12: 答。今釋實異常途説。此依智論五種起説
T2208A.57.0468a13: 等判歟。以佛自説爲勝。餘四種説待佛教
T2208A.57.0468a14: 許佛説故。又尋佛經中有了不了由。佛隨
T2208A.57.0468a15: 自意語了也。隨他意語不了也。而隨他意語
T2208A.57.0468a16: 者。順菩薩等因位情所説方便教也。仍菩
T2208A.57.0468a17: 薩等教望佛隨自説。皆可云不了道理有
T2208A.57.0468a18: 之。是則涅槃三意語文意也。四依論師依此
T2208A.57.0468a19: 了義教訓。依佛了義隨自語。了隨他不了
T2208A.57.0468a20: 教時。有四意四依等分別也。素多覽言因
T2208A.57.0468a21: 別意趣等論文。其義可准之。佛三藏中。阿
T2208A.57.0468a22: 毘達磨藏決判法相故。滅後論師專所依
T2208A.57.0468a23: 學也。非云論師説爲定量佛説不了。而又
T2208A.57.0468a24: 滅後諸師互有空有等諍。仍今釋意勸唯信
T2208A.57.0468a25: 佛語。不依菩薩論藏也。依經依論不同自
T2208A.57.0468a26: 西天有之。彼經部依經爲定量。有部依論
T2208A.57.0468a27: 爲指南等也云云
T2208A.57.0468a28: 九。此名就人立信也者問。前文既長。從何
T2208A.57.0468a29: 句來爲此科耶。無標有結。有別意耶。又
T2208A.57.0468b01: 言人者是誰人耶
T2208A.57.0468b02: 答。此有二義。一義云。上二種信心即就人就
T2208A.57.0468b03: 行二種也。而初略釋後廣釋。故上文又深信
T2208A.57.0468b04: 者以下。廣釋第一就人立信也。標文雖略。
T2208A.57.0468b05: 以結示之。今釋前後此例多。此義意信機
T2208A.57.0468b06: 名人也。一義云。就人就行信心。上第二信下
T2208A.57.0468b07: 分之也。故初擧三經佛語者。第二信總釋
T2208A.57.0468b08: 也。就此三經有能説人有所説行。又深信
T2208A.57.0468b09: 者以下。就其能説人立凡夫決定往生信。
T2208A.57.0468b10: 此義意者。人者説人也。説人中有五種。就
T2208A.57.0468b11: 佛説可取決定信。行者往生行也。此有正
T2208A.57.0468b12: 雜二行助正二業等不不同。就正行正業可
T2208A.57.0468b13: 取決定往生信云也云云
T2208A.57.0468b14: 十。就行立信然行有二等者問。爲就二
T2208A.57.0468b15: 行倶立信耶。爲當云何。若言二行倶立信。
T2208A.57.0468b16: 下文既辨二行得失。就有失行豈立信乎。
T2208A.57.0468b17: 若言唯就正行立者。既許二行同往生行。
T2208A.57.0468b18: 何於雜行不立信耶
T2208A.57.0468b19: 答。有二義中。就正行立決定往生信云
T2208A.57.0468b20: 義。當文正意歟。是名正定之業順彼佛願
T2208A.57.0468b21: 釋。并心常親近憶念不斷等所判分明也。
T2208A.57.0468b22: 但自餘雜行迴向可シト生非不信。然而以之
T2208A.57.0468b23: 不取就行立信歟。例如就人立信。菩薩等
T2208A.57.0468b24: 説非不仰信。今所信正如有佛説云云
T2208A.57.0468b25: 十一。言正行者專依往生經等者問。此中
T2208A.57.0468b26: 二行與禮讃中專雜二修。同耶異耶。若言
T2208A.57.0468b27: 同者。正雜二行似約行體。專雜二修應論
T2208A.57.0468b28: 修相。若爾縱是正行。若雜餘行可名雜修。
T2208A.57.0468b29: 縱是雜行。若專一行可言專修。故知二修
T2208A.57.0468c01: 二行異也。若言異者。今明正行。即言專依
T2208A.57.0468c02: 專讀專想等。豈非專修名正行耶。若許專
T2208A.57.0468c03: 修名正行者。雜行亦應雜修名也。又禮讃
T2208A.57.0468c04: 明二修得失。結言二行得失。明知二行即二
T2208A.57.0468c05: 修也
T2208A.57.0468c06: 答。二行二修同異。古來諍論也。取要言之。
T2208A.57.0468c07: 二行所修行體也。二修能修相貎也。以之爲
T2208A.57.0468c08: 異。而二行二修名義各相依立。非專修無
T2208A.57.0468c09: 正行名。非レハ正行無專修徳。非レハ雜修無雜
T2208A.57.0468c10: 行名非雜行無雜修失也。故今釋云專依
T2208A.57.0468c11: 往生經行行者是名爲正行等。專修行名正
T2208A.57.0468c12: 行。又云若修前正助二行心常親近等。約正
T2208A.57.0468c13: 行徳成專修義。雜行雜修相依立事。翻之
T2208A.57.0468c14: 可知。所謂可言不專依往生經行行者名爲
T2208A.57.0468c15: 雜行等。是雜修故。其行名雜行意也。釋文
T2208A.57.0468c16: 云自餘諸善悉名雜行。顯此意也。又云若
T2208A.57.0468c17: 行後雜行即心常間斷等。約雜行失顯雜
T2208A.57.0468c18: 修義也。今文如此。禮讃同之。二行二修更
T2208A.57.0468c19: 無異轍者也。而他門學者於二行各可シト
T2208A.57.0468c20: 二修云。成二行二修各別義。甚乖釋義。今
T2208A.57.0468c21: 一片疑。且借彼見解設假難歟。其誤如研
T2208A.57.0468c22: 覈抄中委責云云
T2208A.57.0468c23: 十二。若依禮誦等即名爲助業者問。觀察
T2208A.57.0468c24: 亦爲助業攝耶。若言然者。似乖道理。凡助
T2208A.57.0468c25: 正者。如世主伴。主勝伴劣。助正亦爾。然觀
T2208A.57.0468c26: 功深。稱名淺行。故諸師意。觀正稱助。今釋翻
T2208A.57.0468c27: 之。有何由耶。若言稱名順彼佛願故立爲
T2208A.57.0468c28: 正。觀則不爾故屬助者。願中乃至十念之
T2208A.57.0468c29: 言。誰定唯是稱念念乎。如彼論注・安樂集
T2208A.57.0469a01: 等。解十念義正約觀念。宗家亦云專心想
T2208A.57.0469a02: 佛佛知人者。豈非讃彼十念念乎
T2208A.57.0469a03: 答。此諸師今師宗義不同也。諸師意。依心起
T2208A.57.0469a04: 行諸教意來判故。以定心三昧爲主。以
T2208A.57.0469a05: 口稱三昧爲伴。是釋迦教中一分義也。所謂
T2208A.57.0469a06: 能請重也。今宗義不爾。乘願爲縁故。以本
T2208A.57.0469a07: 願稱念行爲正業。觀察以下爲助業也。此
T2208A.57.0469a08: 亦論中名義相應宗本也。彼五門皆與名義
T2208A.57.0469a09: 相應可行。是則助業位也。今讃云五門相續
T2208A.57.0469a10: 助三因。即此義也。而願中十念體。正聞名信
T2208A.57.0469a11: 樂一念ナレトモ。助正不離故。或時此念中攝想念。
T2208A.57.0469a12: 禮讃等念亦爾也。此時從十念中開出五
T2208A.57.0469a13: 門。法事讃專心想佛釋此意也。此攝助從正
T2208A.57.0469a14: 意也。故先云人能念佛佛還念。顯正業體。
T2208A.57.0469a15: 次云專心想佛等。助正不離故。兼想念也。
T2208A.57.0469a16: 然而助正別論時。稱念爲スト本願宗可得意
T2208A.57.0469a17: 也。注論・安樂集解十念時。先約時節。次約
T2208A.57.0469a18: 觀想。後約稱名。是非言本願十念必有此
T2208A.57.0469a19: 三義。本願十念爲顯但稱十念。先出時節
T2208A.57.0469a20: 觀想等十念也。可勘見文始末。凡家意。依
T2208A.57.0469a21: 十住毘婆娑稱名易行宗。成敗論五門。五門
T2208A.57.0469a22: 皆名義相應行門ナリト得也。故稱名正業宗義。
T2208A.57.0469a23: 全同今解釋。不得注意人。觀念爲スト宗見
T2208A.57.0469a24: 歟。甚非注者素意也。安樂集等同之。更不
T2208A.57.0469a25: 可有異義云云
T2208A.57.0469a26: 十三。過去及以今生等者問。何不論未來
T2208A.57.0469a27: 善耶。又問。此中攝前雜毒善否。若言攝者。
T2208A.57.0469a28: 前文既言迴斯求生必不可也。若言否者。
T2208A.57.0469a29: 普攝自他凡聖諸善。過去自善及他善中。豈
T2208A.57.0469b01: 無雜毒虚假善乎。又過去善若已眞實。何由
T2208A.57.0469b02: 流轉至于今乎。依之而言自善中過去善
T2208A.57.0469b03: 者。專是雜毒虚假善乎
T2208A.57.0469b04: 答。不論未來善。若聖道門意者。遠期佛果
T2208A.57.0469b05: 故。至三大僧祇未來善。依彼極果迴向。華
T2208A.57.0469b06: 嚴等教令迴向三世善。往生要集迴向門中
T2208A.57.0469b07: 兼明迴向菩提義故。即聚集三際善可シト
T2208A.57.0469b08: 許。今釋且期淨土門近益故。言過去今生
T2208A.57.0469b09: 善也。今生中有已修善未修善。未修善名ケハ
T2208A.57.0469b10: 未來善。分攝三世義有之。但淨土宗意。遠
T2208A.57.0469b11: 非不期佛果。以此邊言者。還可同要集
T2208A.57.0469b12: 義。況依三世相入道理時。一念迴向善無
T2208A.57.0469b13: 不攝也。無行不成釋義深可思之。就次問
T2208A.57.0469b14: 端答雜毒善攝否。先可解彼雜毒善義也。
T2208A.57.0469b15: 凡言善者。本來清淨。皆淨土菩提正因ナレトモ。安
T2208A.57.0469b16: 心邪時者。立雜毒虚假名。此雜毒位ニシテ迴向スルハ
T2208A.57.0469b17: 必不可也。而今迴向スト眞實深信心中云時。
T2208A.57.0469b18: 安心成正念故。彼雜毒善併歸清淨業體
T2208A.57.0469b19: 成淨土正因也。仍可言攝スレトモ雜毒善可判
T2208A.57.0469b20: 不攝。例如二乘行。本來菩薩道ナレトモ小心時
T2208A.57.0469b21: 小善也。小善ナレトモ迴心スレハ入大。彼可云二乘成
T2208A.57.0469b22: 佛。又可云不成佛。涅槃經中説闡提成佛
T2208A.57.0469b23: 不成佛義。又如此。不捨彼邪見不成佛。
T2208A.57.0469b24: レハ又非闡提。故説闡提不トモ成佛。而闡提
T2208A.57.0469b25: 迴心成佛スレハ。説闡提成佛トモ。今雜毒善攝不
T2208A.57.0469b26: 攝。此等道理可例也。取要而言之。可答
T2208A.57.0469b27: 攝雜毒善也。但是從本立名名也。攝時非
T2208A.57.0469b28: 雜毒善故也云云
T2208A.57.0469b29: 十四。及自造罪退失者問。具三心者有
T2208A.57.0469c01: 退失否。若言退者。何名金剛志乎。若言否
T2208A.57.0469c02: 者。此文云何又此心既常沒位中凡夫所發。
T2208A.57.0469c03: 豈免退乎
T2208A.57.0469c04: 答。三心退不退論。古來未決。且存不退義。
T2208A.57.0469c05: 如一片難。名金剛志故不退也。但至今釋。
T2208A.57.0469c06: 一義會云。是暫退也。非永退。今云。此釋非
T2208A.57.0469c07: 言三心具足人退失。或行一分二分位言退
T2208A.57.0469c08: 失故。第三迴向心未成就位也。守護此退
T2208A.57.0469c09: ルヲ迴顧名迴向發願心故。還是三。心不退
T2208A.57.0469c10: 文証也。次言常沒位凡夫所發難テハ。論セハ
T2208A.57.0469c11: 自力心本。退分善心事不及言。然而佛力住
T2208A.57.0469c12: 持故不ルヲ退爲三心益也。言蒙光觸者心不
T2208A.57.0469c13: 退。即其証也
T2208A.57.0469c14: 十五。乘彼願力之道者問。前言道喩衆生
T2208A.57.0469c15: 願心。今何言彼佛願力乎。若言前願名彼
T2208A.57.0469c16: 願力者。此中既言順二𢍜意。何指前文言
T2208A.57.0469c17: 彼願力。況願力言甚不相應。如上文云乘
T2208A.57.0469c18: 彼願力定得往生。此中合喩豈有異路乎
T2208A.57.0469c19: 答。此釋前後文意者。衆生願心即顯佛願力
T2208A.57.0469c20: ナリト也。其故衆生願生心。願力所成道故。本
T2208A.57.0469c21: 願中言至心信樂欲生我國。即其文也。西岸
T2208A.57.0469c22: 人言我能護汝。即轉衆生願心我願力道
T2208A.57.0469c23: 意也。他門人。今願力言。行者三心力也
T2208A.57.0469c24: 歟。違上乘彼願力ノ法説。敢不叶文意也
T2208A.57.0469c25: 云云
T2208A.57.0469c26: 十六。三心既具無行不成者問。三心但可
T2208A.57.0469c27: 願心而已。那忽言無行不成乎。若言具三
T2208A.57.0469c28: 心已隨修諸行。無不成故作是釋者。經文
T2208A.57.0469c29: 爲是別時意乎
T2208A.57.0470a01: 答。今此三心非唯願願。釋成願行具足願。
T2208A.57.0470a02: 待後起行非言無行不成也。他門學者言
T2208A.57.0470a03: 待後行故。經文墮別時意。如難研覈抄
T2208A.57.0470a04: 付今義。三心位成願行具足道理有二義。
T2208A.57.0470a05: 一義云。言無行不成行者。玄義所言阿彌
T2208A.57.0470a06: 陀佛者即是其行行也。言意者。三心能歸心
T2208A.57.0470a07: 也。即剋南無二字。此心所歸阿彌陀佛也。彼
T2208A.57.0470a08: 佛名義功徳成往生行體故。無量無邊功徳
T2208A.57.0470a09: 名號ナレハ。是言無行不成也。仍三心一發。一念
T2208A.57.0470a10: 成無上大利。即便往生也。不知此他力行
T2208A.57.0470a11: 成輩。可生唯願見故。釋三心既具無行不
T2208A.57.0470a12: 成等也。一義云。迴向心中。迴自他凡聖善
T2208A.57.0470a13: 得生想釋抑諸行無行不成結也。此二
T2208A.57.0470a14: 義終可會一義。即是其行名義功徳。即彼萬
T2208A.57.0470a15: 善體故。眞實深信歸命心中。迴自他善爲
T2208A.57.0470a16: 往生正因故。自他萬行佛功徳云事無
T2208A.57.0470a17: 云云
T2208A.57.0470a18: 十七。又此三心亦通攝定善之義者問。此
T2208A.57.0470a19: 心既在散善門中。何以得知通攝定善義
T2208A.57.0470a20: 乎。又言攝者。爲以三心爲能攝攝定善
T2208A.57.0470a21: 乎。爲以定善爲能攝攝三心乎
T2208A.57.0470a22: 答。此三心如來隨機顯益意密法故。凡得
T2208A.57.0470a23: 往生者。發此心以無不正因。所謂本願中
T2208A.57.0470a24: 至心信樂欲生我國心故也。仍文者雖出散
T2208A.57.0470a25: 善門。義者通定善門也。次能攝所攝義。二
T2208A.57.0470a26: 義共可有之。先以三心爲能攝義意者。定
T2208A.57.0470a27: 散萬行入三心中成得生故也。次言所攝
T2208A.57.0470a28: 義者。此三心從定善示觀領解出故。可攝
T2208A.57.0470a29: 定善義也。雖有二義。能攝義可爲正云云
T2208A.57.0470b01: 十八。念佛者即專念等者問。案涅槃説。六
T2208A.57.0470b02: 念即是念佛三昧也。今言專念阿彌陀佛三
T2208A.57.0470b03: 業功徳等義亦似之。故要集云。十六想觀亦
T2208A.57.0470b04: 不出此。若爾以此屬散善者。於義豈無
T2208A.57.0470b05: 鉾楯失乎
T2208A.57.0470b06: 答。難勢實爾也。但六念行可通定散故。今
T2208A.57.0470b07: 經暫取散善邊爲散機行。涅槃約深行者
T2208A.57.0470b08: 爲定善也。要集意。以十六觀攝修行六念。
T2208A.57.0470b09: 其義又在之。仍可存各據一義。並不相
T2208A.57.0470b10: 違也
T2208A.57.0470b11: 十九。佛恐行者懷疑等者問。三心既具。更
T2208A.57.0470b12: 有何疑。若具三心仍有疑者。縱言フトモ我來。
T2208A.57.0470b13: 豈不疑乎
T2208A.57.0470b14: 答。是佛大悲深切愍念凡夫行者志述也。
T2208A.57.0470b15: 故言佛恐行者等。宣恐慮意。必定非言可
T2208A.57.0470b16: 疑。有義云。此文意。大經疑惑胎生顯此經
T2208A.57.0470b17: 九品行人云云此義必不然。辨定三心釋義
T2208A.57.0470b18: 分明故也云云
T2208A.57.0470b19: 二十。五門相續助三因者問。准餘處説。五
T2208A.57.0470b20: 五念。三因三心。然此品中雖説三心。五
T2208A.57.0470b21: 念未見。今依何文作是讃乎
T2208A.57.0470b22: 答。從修行六念迴向發願二句開出五門
T2208A.57.0470b23: 也。修行六念念佛中有三業門。即上釋
T2208A.57.0470b24: 言專念阿彌陀佛口業功徳身業功徳乃至
T2208A.57.0470b25: 意業功徳。是三念門也。迴向發願即餘二念
T2208A.57.0470b26: 門也。仍如此讃也云云
T2208A.57.0470b27: 二十一。第九門中得生益者問。於九品中
T2208A.57.0470b28: 唯此一品不説來迎。有何意乎。縱是文略。
T2208A.57.0470b29: 釋義可存。只言得生。復何意乎
T2208A.57.0470c01: 答。此品不説來迎可有多由。一者略故不
T2208A.57.0470c02: 説。其義上輩文前預解畢。故今是不釋
T2208A.57.0470c03: 也。二者此一品行相有多含義。或可戒福下
T2208A.57.0470c04: 善。或世福上善也。戒福下善ナラハ次上中中品
T2208A.57.0470c05: 來迎可有此品。世福上善邊ニテハ次下下上品
T2208A.57.0470c06: 來迎即可是レナル。仍此品中暫不説之也。三者
T2208A.57.0470c07: 此品行人平生善行未聞佛法故。臨終始聞
T2208A.57.0470c08: 法發心。即第八門中含三心義。顯正因益
T2208A.57.0470c09: 時。即便往生故。別不説第九門來迎。仍今
T2208A.57.0470c10: 釋只釋明得生益。同上即便往生義也云云
T2208A.57.0470c11: 二十二。受苦樂二法不同者問。簡機堪不
T2208A.57.0470c12: 受法不同。可在九品正行差別。然其苦法
T2208A.57.0470c13: 非淨土因。何論簡機受其法乎
T2208A.57.0470c14: 答。是有二義。一義云。簡機堪不受法不同
T2208A.57.0470c15: 有二門。一釋迦教意ニテ定散二善爲正行時。
T2208A.57.0470c16: 簡機受法。上中二輩説相正顯此義門也。二
T2208A.57.0470c17: 彌陀教意ニテ善惡共爲機時。立簡機受法名。
T2208A.57.0470c18: 此時受法唯爲顯機差別也。行名必非淨
T2208A.57.0470c19: 土因。今下輩言善惡二行文前。言受苦樂
T2208A.57.0470c20: 二法不同等。此意也。一義云。今言善惡二
T2208A.57.0470c21: 行。言受苦樂二法。十惡破戒五逆罪障消滅。
T2208A.57.0470c22: 即顯成十善持戒孝善等淨體義故。受惡
T2208A.57.0470c23: 法機差別成。即成分正行差別也。仍如此
T2208A.57.0470c24: 釋歟云云
T2208A.57.0470c25: 二十三。聞經十二部等者問。經言大乘十
T2208A.57.0470c26: 二部經首題名者。但可一箇大乘經名總名
T2208A.57.0470c27: 十二部經題耳。如前文中或云與修多羅
T2208A.57.0470c28: 合。或云與十二部經合。即其例也。然今言
T2208A.57.0470c29: 聞經十二部等者。以何等經數爲十二部
T2208A.57.0471a01: 耶。若言即以修多羅祇耶等爲十二部者。
T2208A.57.0471a02: 可言十二部名。何言首題名耶。若數花嚴
T2208A.57.0471a03: 大集等經假令爲十二部者。大乘諸經部類
T2208A.57.0471a04: 既多。何必以其十二部爲數限者乎。又如
T2208A.57.0471a05: 是數十二部。於餘經中有其例乎
T2208A.57.0471a06: 答。是有二義。一義云。十二部經者。非一經
T2208A.57.0471a07: 所具十二分教。下文言以聞如是諸經名故
T2208A.57.0471a08: 故。釋多經也。是則修多羅祇耶等十二部
T2208A.57.0471a09: 爲別經首題。讃嘆多經功徳歟。即如彼未
T2208A.57.0471a10: 曾有經大方等。以十二部隨一爲一經首題。
T2208A.57.0471a11: 但上文言與十二部經合。大乘修多羅具十
T2208A.57.0471a12: 二分教名也。各據一義故。勞不及會通。一
T2208A.57.0471a13: 義云。花嚴大集等十二部歟。既説諸經名。西
T2208A.57.0471a14: 天法トシテ十二部大乘經受持讀誦解説讃歎スル
T2208A.57.0471a15: 儀式有之歟
T2208A.57.0471a16: 二十四。所聞化讃但述稱佛等者問。若爾
T2208A.57.0471a17: 上來諸品廣讃諸行。若爲消之。又依此義
T2208A.57.0471a18: 者。何復還言非但念佛等耶
T2208A.57.0471a19: 答。上來諸品讃嘆諸行。念佛所成正行故也。
T2208A.57.0471a20: 至今品顯其意密時。對所成法讃能成
T2208A.57.0471a21: 法也。然而用不離體。末必依本。故釋非但
T2208A.57.0471a22: 念佛等也。上化讃顯能詮所詮義。下結文
T2208A.57.0471a23: 述能成所成意也云云
T2208A.57.0471a24: 二十五。今此觀經下品下生簡謗法者問。
T2208A.57.0471a25: 文雖未的言謗法生。而言具諸不善。亦未
T2208A.57.0471a26: 云除謗法。何以定判簡謗法乎。故群疑論
T2208A.57.0471a27: 云逆謗倶取。師資相違如何通之
T2208A.57.0471a28: 答。雖有具諸不善言。分明不説謗法。猶
T2208A.57.0471a29: 是抑止意也。故今釋就現文言簡謗法也。
T2208A.57.0471b01: 然而具諸不善言又經重可通。故約攝取密
T2208A.57.0471b02: 意。群疑論言謗法共取歟。各據一義。並不
T2208A.57.0471b03: 相違也云云
T2208A.57.0471b04: 二十六。此義仰就抑止門中等者問。抑止
T2208A.57.0471b05: 門名出何經論。又此義與群疑論中前遮後
T2208A.57.0471b06: 開。及與已造業未造業義。同異云何。又問。
T2208A.57.0471b07: 言抑止者。爲是彌陀抑止乎。爲其釋迦抑
T2208A.57.0471b08: 止乎。若言彌陀抑止者。理則不然。未造ヲハ
T2208A.57.0471b09: 抑止。已造ヲハ攝取。理合一佛一化始終。若彌
T2208A.57.0471b10: 陀願抑止未造。釋迦觀經攝取已造。於其
T2208A.57.0471b11: 二佛成道出世中間十劫衆生之中。若有已
T2208A.57.0471b12: 造五逆之者。誰發大悲攝取彼乎。又其中
T2208A.57.0471b13: 間十劫衆生。乃至彌陀未成佛前恒沙劫中
T2208A.57.0471b14: 十方衆生。但知法藏菩薩本願不攝逆謗
T2208A.57.0471b15: 攝餘十惡四重人乎。若許然者。菩薩本誓
T2208A.57.0471b16: 即非弘深。誰有歸之結其縁乎。此與感師
T2208A.57.0471b17: 責破信行禪師義同。如何消之。若言釋迦
T2208A.57.0471b18: 抑止者。此亦難思。唯除之言既出願文。誰
T2208A.57.0471b19: 言釋迦之抑止耶
T2208A.57.0471b20: 答。抑止攝取名言。諸經律論散在。或云折伏
T2208A.57.0471b21: 攝受是也。律藏中數有此言云云次群疑論
T2208A.57.0471b22: 所出前遮後開已造未造二義。二家所解也。
T2208A.57.0471b23: 今釋合彼二義成一義歟。所謂未造時抑
T2208A.57.0471b24: 止。已造時攝取也。次釋迦彌陀抑止攝取。古
T2208A.57.0471b25: 來異義也。即兩樣疑互成一義。其中今可
T2208A.57.0471b26: 言釋迦抑止攝取也。既上文云如來方便
T2208A.57.0471b27: 抑止。下文云還發大悲攝取。一佛一化始終
T2208A.57.0471b28: 事。釋義顯然也。復約已造未造論抑止攝
T2208A.57.0471b29: 取事。可有一佛一化内。如一片難勢。但至
T2208A.57.0471c01: 云唯除言出自願文難。此言既在不取正
T2208A.57.0471c02: 覺後。還是釋𢍜方便言下可消歟。是則願中十
T2208A.57.0471c03: 方衆生言不漏十惡五逆謗法闡提故。衆生
T2208A.57.0471c04: 憍本願不憚重罪事恐。釋𢍜且於未造業
T2208A.57.0471c05: 時雖加説此言。觀經時既調達闍王造逆
T2208A.57.0471c06: 人出來故。還發大悲以本願十念攝彼重
T2208A.57.0471c07: 罪也云云
T2208A.57.0471c08: 二十七。其五逆已作等者問。誰已作耶。若
T2208A.57.0471c09: 指闍王言已作者。彼至涅槃方修懺悔
T2208A.57.0471c10: 得無根信。何言今經下品生中攝得生耶。
T2208A.57.0471c11: 若言其人雖非今經當機。其罪已起爲經
T2208A.57.0471c12: 縁故作是釋者。調達五法謗佛正法。何言
T2208A.57.0471c13: 謗法罪未造故仍抑止耶。若言未必言誰
T2208A.57.0471c14: 人造。只言抑止約未造罪。攝取約其已造
T2208A.57.0471c15: 説者。此義不可。若如所解。本願既約未造
T2208A.57.0471c16: 罪義雙抑止之。觀經何不約已造義雙攝
T2208A.57.0471c17: 取耶。又觀經中何必五逆約已造攝。謗法
T2208A.57.0471c18: 約未造更抑止之耶
T2208A.57.0471c19: 答。此亦有二義。今一義。指調達闍王可爲
T2208A.57.0471c20: 已造人也。但至云彼他經得脱人難。今約
T2208A.57.0471c21: 發起邊雖指二人。正機正在未來故。正説
T2208A.57.0471c22: 顯未來機得益也。次調達五法雖立邪法。
T2208A.57.0471c23: 既立邪三寶行化故。非上品謗法。只是中
T2208A.57.0471c24: 下謗法所攝。不説已造歟云云
T2208A.57.0471c25: 二十八。無由得念佛名者問。經言不遑念
T2208A.57.0471c26: 佛應稱佛名。不能觀念故。似轉教稱念。諸
T2208A.57.0471c27: 師所見多存此義。今言念名。有何由乎。若
T2208A.57.0471c28: 其無由念佛名者。後言具足十念稱佛名
T2208A.57.0471c29: 等云何
T2208A.57.0472a01: 答。諸師釋實爾也。而今釋深意者。下下品機
T2208A.57.0472a02: 顯至極障重下機時。於念佛三昧中。猶有
T2208A.57.0472a03: 失念位事令知也。就之有二義。一義云。上
T2208A.57.0472a04: 不遑念佛意念也。次云具足一念口念
T2208A.57.0472a05: 云云一義云。上念口念也。而云不遑。行
T2208A.57.0472a06: 者自不相續故云不能也。依之知識加力
T2208A.57.0472a07: 驚勸。令具足十聲歟云云二義中始義順文
T2208A.57.0472a08: 歟。後義亦非無其理云云
T2208A.57.0472a09: 二十九。何況正念歸依者問。經言憶念。
T2208A.57.0472a10: 應是觀念。若爾可言正念觀察。如觀音觀
T2208A.57.0472a11: 言何況諦觀等。今只言歸依有何意乎
T2208A.57.0472a12: 答。此釋最有深意也。諸師所解如所難。今
T2208A.57.0472a13: 即不爾。比校顯勝意。觀佛念佛相對顯念佛
T2208A.57.0472a14: 勝故。云但聞佛名。顯觀佛三昧聞位益。是
T2208A.57.0472a15: 依能詮方便聞所詮佛名位也。何況憶念
T2208A.57.0472a16: 者。住所詮法安心起行位也。故約念佛三
T2208A.57.0472a17: 昧行釋正念歸依也。示觀縁中云依下觀
T2208A.57.0472a18: 門專心念佛意也。但此念佛位非全無觀
T2208A.57.0472a19: 念。即正助合行憶念亙觀念也。所謂上專
T2208A.57.0472a20: 心念佛注想西方義也。然而今取正業體正
T2208A.57.0472a21: 念歸依釋也云云
T2208A.57.0472a22: 三十。付屬彌陀名號等者問。諸師意云。前
T2208A.57.0472a23: 立經名有二。於中勸持初名故。云持無
T2208A.57.0472a24: 量壽佛名也。此乃諸經有其例故。且如觀
T2208A.57.0472a25: 佛經。立多名已言汝好受持等。只是勸持
T2208A.57.0472a26: 經名也。此義云何
T2208A.57.0472a27: 答。諸師所解縱言勸持經名。不順今經文
T2208A.57.0472a28: 相者。不可依用。今經説相從觀門入念佛。
T2208A.57.0472a29: 比挍題勝。又若念佛者當知此人等讃嘆畢。
T2208A.57.0472b01: 付屬持無量壽佛名。無諍勸持佛名也。但
T2208A.57.0472b02: 經名中無量壽佛即亦佛名。釋名門釋南無
T2208A.57.0472b03: 阿彌陀佛畢。仍縱付屬ストモ經名。釋スルニ佛名更
T2208A.57.0472b04: 非相違。觀佛經等例必不可一同歟云云
T2208A.57.0472b05: 觀經義中百二十疑訖
T2208A.57.0472b06: 此釋一部四卷。淨教之樞鍵也。但以レハ文義幽
T2208A.57.0472b07: 隱意趣源玄。淺智疑端不可稱擧。今且略出
T2208A.57.0472b08: 一百二十條。可謂九牛之一毛矣。然此中有
T2208A.57.0472b09: 舊疑有新疑。有實疑有假疑。有深疑有
T2208A.57.0472b10: 淺疑。雖有此等差殊。莫不爲決一宗要義
T2208A.57.0472b11: 以成安心住行者也。然則諸方明匠對此迷
T2208A.57.0472b12: 方指其徑略焉。時也寶歴癸未春三月日
T2208A.57.0472b13: 西郊隱士顯意謹記 
T2208A.57.0472b14: 右疑端者。去年壬午因有學者請出之。然彼
T2208A.57.0472b15: 詣于一兩人所乞其答釋。數日淹留書寫而
T2208A.57.0472b16: 已。不敢解之云云故又彰名字遣信求決。
T2208A.57.0472b17: 有言。條數繁多不遑具釋云云仍更以朱墨
T2208A.57.0472b18: 點次第略之。朱點四十八件。墨點一十六
T2208A.57.0472b19: 條。重請諸賢。隨意答之。於此猶拒不答
T2208A.57.0472b20: 者。誰信前所陳乎。又若言問ナルカ故不答
T2208A.57.0472b21: 者。此亦不然。答法非一。何其不作反誥
T2208A.57.0472b22: 答哉。此數件問。豈唯一向應捨置乎。抑求
T2208A.57.0472b23: 決之意。不爲自擧凌他。今聞諸方學者不
T2208A.57.0472b24: 論自門他流。互有臆説妄談。欲令彼等見
T2208A.57.0472b25: 此警策入于正路故。揚短疑請師高判。
T2208A.57.0472b26: 幸有於宣正法之人。何不同此志也
T2208A.57.0472b27: 癸未冬日顯意珍重
T2208A.57.0472b28: 凡斯草書者。著淨家之明法。而以極厥規摸
T2208A.57.0472b29: 之大矣。其書雖存。而轉寫者鮮矣。爲濟墮弱
T2208A.57.0472c01: 者。令此鏤良梓而已
T2208A.57.0472c02: 時正保乙酉暦舞射吉辰
T2208A.57.0472c03: 願主三陽員外小比丘愚翁
T2208A.57.0472c04:
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]