大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

諸阿闍梨眞言密教部類總録 (No. 2176_ 安然集 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]  No. 2176
諸阿闍梨眞言密教部類總録

 元慶寺沙門安然集 
據八目録爲十六録。八目録者。一叡山澄和
上録。二高野海和上録。三叡山仁和上録。四
靈巖行和上録。五安祥運和上録。六小栗曉
和上録。七叡山珍和上録。八圓覺叡和上録。
十六録者。一者灌頂法録。二大日散録。三金
剛頂録。四蘇悉地録。五諸如來録。六諸佛頂
録。七諸佛母録。八諸經法録。九觀世音録。十
諸菩薩録。十一金剛手録。十二普世天録。十
三護摩供録。十四禮懺讃録。十五梵字論録。
十六碑傳具録。十六録中各分部類。類類之
中列經法名。名名之下更注人名。但恐繁文
敢取一諱。覽者恕之
  于時元慶九年正月二十八日元慶寺
勅灌頂傳法沙門安然叙諸阿闍梨眞言密教部類總廣出
新舊
陀羅
尼法
 天台沙門安然集 
竊檢諸阿闍梨目録。並於貞元録中。抽其新
入經法。以爲眞言一家教門。諸舊譯中陀羅
尼法。皆不取之。遂使學者不了取由欠博覽
焉。今據八家祕録。以爲二十部類。類類之中
更分法類。類類之内頗加舊翻。雖非神呪亦
引願縁。又諸録中或據本録唯存略題。或隨
意樂各列廣名。仍令後人難見跡蹠實。今載
本末之名目。亦示存略之異同。又諸録中。諸
阿闍梨祕不載者。若有見聞並亦加矣
八家祕録
  一叡山澄和上録 二高野海和上録
三叡山仁和上録 四靈巖行和上録
五安祥運和尚録 六小栗曉和上録
七叡山珍和尚録 八圓覺叡和上録
二十部類
  一三灌頂部  二胎藏界部
三金剛界部  四蘇悉地部
五諸如來部  六諸佛頂部
七諸佛母部  八諸經法部
九諸觀音部  十諸菩薩部
  十一諸金剛部 十二諸忿怒部
十三諸世天部 十四諸天供部
十五諸護摩部 十六諸禮懺部
十七諸讃歎部 十八諸悉曇部
十九諸碑傳部 二十諸圖像部
新來經法並注將來之人名。爲恐繁文各取
一諱。前後教門亦出寫得之寺號。若不寫者
更不言之
  于時延喜二年五月十一日叙
三灌頂部第一
  胎藏界灌頂本經法一
大毘盧遮那成佛神變加持經七卷 無畏
  仁行運
曉珍叡
瞿醯經三卷
蕤呬經三卷叡云蕤呬
耶經三卷
玉呬怛跢羅經三卷 不空仁運私云已上
三經是同本異名
  金剛界灌頂本經法二
金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經
三卷 不空海仁行
運珍叡
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷海*叡
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷内云金剛頂一
切如來眞實攝
大乘現證大教王經不空譯貞元新入
目録淳和院月輪寺私云上三同經
金剛頂瑜伽中略出念誦經六卷 金剛智仁録
佛説金剛頂瑜伽中略出念誦經一部六卷
  前本少
金剛頂瑜伽中略出念誦經四卷 金剛智
  治六爲四
頗有加減
金剛頂瑜伽中略出念誦經四卷叡與前
少異也
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷亦云經貞元録
梵釋寺圓覺
  欠注私云上三同經已上六四
兩經治定也治六爲四互有加減
  蘇悉地灌頂本經法三
陀羅尼集經十二卷瞿多貞元圓覺
梵釋云十三卷
  三摩耶戒本録法四
三曼陀&T075586;陀羅菩薩經一卷貞元大乘律
圓覺梵釋
與金剛弟子入壇受灌頂法經一卷
最上乘受菩提心戒及心地祕訣一卷無畏出一
行記仁行
  
無畏三藏禪要一卷海仁*叡
灌頂三昧耶戒一卷
授灌頂金剛最上乘菩提心戒儀一卷運*叡
最上乘教授戒懺悔文一卷仁運
授菩提心戒儀一卷海仁運
受菩提心戒儀一卷内云最上乘教授戒懺悔文普賢
瑜伽阿闍梨集不空譯貞元
  入目録私云
上三同法
菩提心戒一本仁*叡
金剛頂宗授菩薩戒法一卷出大日經受方
便學處品義釋
  三摩耶戒録外法五
灌頂儀式二卷澄和上述
授三昧耶戒及第七日夜行事一卷仁和上述
菩提心戒法并授灌頂法一卷珍和上述
第七日夜行法二卷二界觀
中院
菩提心戒儀一卷行和上述
菩提心戒儀一卷日和上作
  加用本録法六
胎藏教法并金剛界金剛名號一卷義操仁行
運録外叡云
  胎藏教法金
剛名號一卷
金剛界金剛密號一卷惠果運
録外
梵字一切如來菩提心戒眞言一本仁*叡
一切如來灌頂眞言一本
梵唐兩字一切如來灌頂眞言一本仁*叡
梵唐兩字灌頂心眞言一本
梵唐兩字心中心眞言一本仁*叡
梵唐兩字灌頂心中眞言一本叡已上五本出
隨求經八明中五
  授灌頂位録外法七
胎藏授阿闍梨位極密印契一卷
授阿闍梨位密印一卷加三部阿闍
梨位別印珍
授阿闍梨位密印一卷
大日持明行者根本印并諸尊持明者根本印
異説一卷安然記在
觀中院
  胎藏界部第二
  本經義釋一
大毘盧遮那成佛神變加持經又云大毘盧遮那成
佛經貞元梵釋
  輪圓覺無注私
曰此一前出
大毘盧遮那經義記十卷無畏釋一行記
山階玄眆僧正
大毘盧遮那經義記七卷上下十四卷
西大徳清大徳
大毘盧遮那經義記七卷上下十四卷
叡山本師治定
大毘盧遮那經疏十四高野海
贈僧正
大毘盧遮那經疏二十卷海贈僧
正治定
大毘盧遮那經義釋十四卷有温古序叡
山慈覺大師
大毘盧遮那經義釋十四卷有温古序入唐遍明和
上送來同叡和上本異
  仁和
上本
大毘盧遮那經義釋十卷叡山山王和上
私云上八同疏異本
大毘盧遮那經序一卷行胎藏相承云金剛手付掬
多而此序云北天竺山腹爲
  風吹落故
人多疑
大毘盧遮那經義釋序一卷温古珍
大毘盧遮那經供養法疏二卷不可思議義釋
仁和尚本云三藏於
  烏底那國作此供養法而此疏
云空中示現金色字故人多疑
大毘盧遮那成佛神變加持經義釋目録一卷
  珍和上述中州五本謂肪十
山七海二十仁十四珍十
大毘盧遮那經略義二卷中下仁叡
略釋毘盧遮那經中義一卷仁叡
大毘盧遮那胎藏經略解眞言要義一卷仁叡
大毘盧遮那經疏文次第二卷海和上集
大毘盧遮那經義記一卷海金剛頂三摩地儀
軌之首妄題此名
祕密記一卷海和上集
祕密記一卷有人集
  本録略儀軌二
大毘盧遮那佛説要略念誦經一卷菩提金剛運
叡缺經字
大日經供養儀式一卷
大日經持誦次第儀軌一卷曉運録外
大日經持誦次第儀軌一卷叡録外與
前稍廣
大日經略攝念誦隨行法一卷 不空海仁珍
大日經略攝念誦隨行法一卷亦名五支略念誦
要行法不空譯貞元
  新入目録圓覺無注又云
無本私云上二恐同本
大毘盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦
隨行法一卷 不空貞元新入目録
海仁珍圓覺
大毘盧遮那略要速疾門五支念誦法一卷
  *叡
毘盧遮那五字眞言修習儀軌一卷 不空仁*叡
大日如來成佛經釋中略出世間六月持明禁
戒念誦儀軌一卷運叡
  録外廣儀軌三
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏
海會悲生曼荼羅廣大念誦儀軌三卷無畏譯
一行筆
  受寶月譯
語仁根本
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏
海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌三卷仁以前本
脱中間與
  良相國人
多持之
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏
海會悲生曼荼*羅廣大念誦儀軌三卷珍是前
根本本
  但中卷文與前
少異亦字頗異
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮花胎藏
海會悲生曼荼*羅廣大念誦儀軌三卷叡前根
本本但
  中卷文與珍本
同字與仁本同
大毘盧遮那經廣大儀軌三卷 無畏叡法潤付
惟謹本
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏悲生
曼荼羅廣大成就儀軌二卷法全仁
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏悲生
曼荼羅廣大成就儀軌二卷法全惟正與前同本但
上卷有爛脱及處處
  有注
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏悲
生曼荼羅廣大成就儀軌三卷法全仁
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏菩
提幢幖幟普通眞言藏成就瑜伽三卷法全珍
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏菩提
幢幖幟普通眞言藏成就瑜伽三卷法全叡與前
本同但以有
  注爲
大毘盧遮那經儀軌三卷空海集經中眞言一卷
印契一卷補闕一卷
  無此
  加用本録法四
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏悲生
  曼荼羅廣大成就儀軌眞言集三卷
大毘盧遮那成佛神變加持經蓮花胎藏悲
生曼荼羅眞言集一卷 不空仁*叡
大毘盧遮那廣大儀軌眞言一卷運私云上
二同本
梵字大毘盧遮那胎藏大儀軌二卷海*叡
梵字大毘盧遮那經眞言一仁*叡
胎藏伍輪觀門一卷
阿字觀門一卷惟謹仁
大悲胎藏手契一卷仁*叡
胎藏曼荼羅手印樣一卷叡行云
印圖一卷
胎藏曼荼羅諸尊梵名一卷仁叡
金剛部諸尊圖像儀軌一卷
佛爲難陀説出家人胎經一卷或名胎藏會貞
元不入藏録内
也是寶積經別出
私云宜傍見之
  金剛界部第三
  本經集録一
金剛頂瑜伽眞實大教王經三卷内云金剛頂一
切如來眞實攝
大乘現證大教王經不空譯貞元新
入目録圓覺無注仁行運珍叡
金剛頂瑜伽中略出念誦經六卷兩本金剛
智各少異
金剛頂瑜伽中略出念誦法四卷兩本並金剛智
海珍私云此
  二重出治六
爲四頗有加減
金剛頂略出經一卷運*叡
金剛頂教王經一卷運*叡
金剛峯樓閣瑜伽瑜祇經一卷海運*叡
諸佛境界攝眞實經三卷般若仁行
運*叡
守護國界主陀羅尼呪經十卷貞元録外澄
海珍*叡
大乘理趣六波羅蜜經十卷般若貞元新入
目録海圓覺
大乘心地觀經八卷
菩提心經一卷*
瑜伽法鏡經二卷*
法鏡經二卷或一卷貞元圓覺梵釋並
缺注字私云宜傍見之
  義疏集録二
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷内略無十八會字不
空譯貞元新入目録
叡珍仁云金剛頂瑜伽經十八會
指歸一卷澄云十八會瑜伽法一卷
金剛頂經大瑜伽祕密心地法門義訣一卷
  仁海云金剛頂瑜伽祕密
心地法門義訣一卷
金剛頂瑜伽要訣一卷
是前本
金剛頂瑜伽三十七尊分別聖位法門一卷
經中云修證法門不空譯貞元
新入目録海無注圓覺缺注
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門序一卷
不空仁珍*叡私
云是前本也
金剛頂瑜伽略述三十七尊心要一卷 不空
  澄仁行
略尊字
金剛頂瑜伽三十七尊出生義一卷運仁
録外
三十七尊名一卷
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論
一卷亦云瑜伽總持教門説菩提心觀行修持
義不空譯貞元新入目録海仁珍
禪門用心一卷仁録外
菩提心義一卷海運
心次第一卷
菩提心記訣一卷
金剛頂經疏七卷仁和上述
六波羅蜜經疏十卷智通仁有
初四卷
六波羅蜜經疏十卷超悟叡
明和上送來
釋摩訶衍論十卷龍樹或明初來之日道俗判爲
僞論次徳溢師引用叡山本師破爲僞
  論仁和上問南大寺新羅僧珍聰云新羅中朝山月忠&MT00127;
造後海和上奏入眞言三藏流行天下次福貴山道詮和上
箴誨破古僞
論立爲眞論
釋摩訶衍論疏三卷法敏曉
奏爲眞論
眞言宗即身成佛義四種曼荼羅義文字實相
義一卷
  儀軌法三
金剛頂蓮花部心念誦法一卷内云念誦儀軌不空
譯貞元新入目録圓
  覺云金剛頂蓮花心念誦
法海運叡云或二卷可決
金剛頂蓮花部心念誦儀軌一卷仁與前海本少
異又叡一卷與
  前海仁兩本少異都
有三家一卷異
金剛頂蓮花部心念誦儀軌二卷
金剛頂瑜伽眞實教王念誦法二卷 不空或一
或四
  兩卷少少文異珍又叡新
入本二卷又行二卷都有四種
金剛頂瑜伽要略念誦法一卷
金剛界大曼荼羅祕密修行法門一卷
瑜伽蓮花部念誦法一卷 不空貞元新入目録
海珍叡仁圓覺
  云經
本有疑
瑜伽供養次第法一卷
金剛頂經瑜伽修習毘盧遮那三摩地法一卷
  金剛智貞元新入目
録海仁運珍
  加用法四
金剛頂蓮花部心念誦儀軌梵本眞言二卷
金剛頂毘盧遮那一百八尊法身契印一卷
梵字金剛頂蓮花部大儀軌二卷
梵字金剛頂瑜伽經眞言一本
梵字金剛峯樓閣經眞言并百八名讃一
  
梵字毘盧遮那三摩地儀軌一卷
梵字十六大菩薩眞言一卷
梵字賢劫十六大菩薩眞言一本
梵字二十天眞言一本
二十天名并眞言一本
攝眞實經成就三身密言要略一卷
  蘇悉地部第四
  本經疏一
蘇悉地羯羅經三卷 無畏澄圓覺
梵釋
清淨毘盧遮那三種悉地一卷後題云毘盧遮
那別行經曉
蘇悉地并蘇摩呼經梵本一夾兩部二
卷仁
蘇悉地經疏七卷仁和上述
  同類法二
陀羅尼集經十二卷瞿多圓覺梵釋
云十三卷貞元
雜呪集經十卷貞元録外
陀羅尼集要經一卷貞元圓
覺梵釋
陀羅尼雜集一卷貞元圓
覺梵釋
種種雜呪經一卷或無經字貞
元圓覺梵釋
總釋陀羅尼義經一卷 不空行運仁
云讃
呪五首經一卷或無經字貞元
梵釋並缺注
決定總經一卷或云決定總持經亦云決
總持經貞元圓覺梵釋
都攝一切眞言王一卷
都部陀羅尼目一卷内云阤羅尼門諸部要目不空譯
貞元新入目録海珍仁列内題
青龍寺新譯經等入藏目録一卷
新譯經目録一卷
百千印陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
略集印契幖幟釋義一卷
念誦結護法普通諸部一卷
蘇婆呼童子經三卷亦云蘇婆呼請問經或云蘇婆呼
律或云蘇婆呼經或二卷貞元珍
  云蘇婆呼童子經二卷或三卷仁云蘇摩呼童子請問經
一卷澄云蘇婆呼律經三卷圓覺列本名梵釋并加注
毘那耶律藏經一卷海仁澄云毘
那耶經一卷
調伏藏十卷一行出傳
妙膊經文次第一卷安然記在
觀中院
  儀軌法三
蘇悉地供養法二卷 無畏珍録外
略本
蘇悉地供養法二卷仁録外與
前少廣
蘇悉地供養法二卷行與前
稍廣
蘇悉地羯羅供養法一部二卷運與前更廣都有四
本第二是最初
  餘三法
全治定
蘇悉地羯羅供養眞言集一卷澄仁
尊勝破地獄陀羅尼儀軌一卷是三種
悉地法
三種悉地付法一卷順曉出澄和上顯
戒論縁起三卷中
  加用法四
院羅尼啓請文一卷
明諸經中發願法一卷貞元
略發願法一卷貞元
諸曼荼羅圖一卷
建立曼荼羅法一卷惠琳運
建立壇法一卷
建立曼荼羅壇法一卷遍滿行
録外
建立壇法一卷公輔
除壇上粉念此縁生偈讃一卷仁叡
大乘縁生論一卷内云聖者鬱楞迦造不空
譯貞元新入目録海仁
梵字法身偈一卷
梵字三部心眞言一本
梵字大三昧耶眞言一本
四成就法一卷
受用三衣法一卷貞元圓覺梵釋
私云宜傍見之
別行要法一卷
呪祕方二卷
蘇悉地羯羅玄重門一卷安然集
觀中院
  諸如來部第五
  諸佛通法一
佛心經二卷
一切佛心中心經一卷海仁私云
宜傍見之
諸佛心陀羅尼經一卷貞元海圓
覺梵釋
諸佛集會陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
諸佛要集陀羅尼經一卷亦直云要集經天竺曰佛
陀僧祇經圓覺缺注梵釋
  有注
貞元
諸佛興顯經三卷亦云諸佛興顯如幻經圓
覺梵釋私云宜傍見之
  諸佛別法二
七佛所説神呪經四卷初卷云七佛十一菩薩説大
陀羅尼神呪經圓覺缺注
  梵釋有
注貞
虚空藏菩薩問佛經亦云虚空藏菩薩問七佛陀羅尼
呪經亦云七佛神呪經貞元圓覺
  缺注梵
釋有注
受持七佛名號所生功徳經一卷貞元圓覺梵釋
私云宜傍見之
八陽神呪經一卷亦云八陽經別有一本云八陽神呪
初有七佛名者非也貞元圓覺缼
  注梵釋
有注
八吉祥神呪經一卷或無神字圓覺缺
注梵釋有注貞元
十二佛名神呪經一卷内云十二佛名神呪挍量功
徳除障滅罪經貞元圓覺缺
  注梵釋
有注
稱讃如來功徳神呪經一卷貞元圓
覺梵釋
  藥師佛法三出陀羅
尼經
藥師瑠璃光如來七佛本願功徳經二卷貞元
圓覺
  
藥師瑠璃光如來本願功徳經一卷貞元圓
覺梵釋
藥師如來本願經一卷笈多圓覺
梵釋貞元
舊藥師經一卷貞元不入藏中云佛遊
那離經第十三卷
藥師如來本願殊勝隨願即得陀羅尼經一卷
  貞元無也今行於世
是灌頂經第十一卷
藥師法一卷澄和上集仁珍和上
多依阿閦儀軌傳之
唐代翻藥師經疏一卷梵釋
藥師經疏一卷清邁梵釋
  阿閦佛法四出陀羅
尼集經
阿閦如來念誦法一卷内云念誦供養法不空譯貞
元新入目録仁云阿閦如來
  念誦供養法
海珍云一卷
阿閦佛國經二卷亦名阿閦佛刹諸菩薩覺成品經
或一卷貞元圓覺梵釋有注
  私云宜
傍見之
  阿彌陀佛法五
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
無量壽如來念誦儀軌一卷内云修觀行供養儀軌
不空譯貞元新入目録
  海仁運珍云無量壽如
來修觀行供養儀軌一卷
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷 不空
  貞元新入目録海仁珍
缺經字叡加瑜伽
無量壽如來十甘露眞言一卷
梵字阿彌陀佛眞言一本
梵唐對譯阿彌陀經一卷
阿彌陀經二卷内云佛説諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓
佛檀過度人道經亦名無量壽經貞元
  亦録外有内
題經圓覺梵釋
無量壽經二卷貞元圓
覺梵釋
觀無量壽佛經一卷亦云無量壽觀經貞元
圓覺缺注梵釋有注
阿彌陀經一卷亦云無量壽經圓覺
缺注梵釋有注貞元
稱讃淨土佛攝受經一卷亦直云稱讃淨土
經貞元圓覺梵釋
後出阿彌陀佛偈經一卷或無經字圓覺缺注梵釋
有注貞元或金剛界大儀
  軌未
出之
小無量壽經一卷貞元不入藏中
阿彌陀經文句全同
隨願往生經一卷貞元不入藏中云是灌頂
第十一卷私云上八宜傍見之
  千光王佛法六
千光王佛威徳要法一卷
  釋迦佛法七
牟梨曼荼羅呪或無經字貞
元圓覺梵釋
  諸佛通眞言法八
一切如來心眞言一本
一切如來心中心眞言一本
一切如來心印眞言一本
一切如來隨心眞言一本
梵唐兩字一切佛心眞言一本
梵唐兩字一切佛心中眞言一本
梵唐兩字祕密心眞言一本
梵唐兩字祕密心中心眞言一本
梵字如來心慈眞言一本
梵字如來慈眞言一本
梵字佛慈護眞言一本
一切如來金剛被甲眞言一本
一切如來結界眞言一本
梵唐兩字結界眞言一本
  諸佛頂部第六
  五佛頂法一
五佛頂轉輪王經五卷
梵字五佛頂眞言一本
五佛頂法訣一卷忠和上集
  大佛頂法二
大佛頂廣聚陀羅尼經五卷
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩滿行首
楞嚴經十卷貞元圓覺梵釋云大
佛頂首楞嚴經十卷
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩滿行品灌
頂部録中出印契別行法門一卷
大佛頂如來大道場儀軌一卷
大佛頂如來放光悉陀他鉢陀羅尼一卷海運
注大佛頂陀羅尼一卷
梵字大佛頂眞言一卷海是不
空智譯
新譯梵漢大佛頂陀羅尼一卷澄是金
剛智譯
梵唐兩字大佛頂結護一
梵唐語對註譯大佛頂眞言一卷忠和上述以不
空梵本加注經
  漢字
漢語
小佛頂眞言一本
大佛頂碑一卷
大佛頂玄賛三卷行曉
大佛頂經疏三卷行曉云
六卷
大佛頂隨疏科文一卷
大佛頂疏隨文補闕抄一卷仁私云上四
宜傍見之
  金輪佛頂法三
金輪王佛頂略念誦法一卷不空譯貞元新入目録
圓覺海仁運珍云金輪
  王佛頂要略
念誦法一卷
奇特最勝金輪佛頂儀軌法要一卷運仁行無
法要字
金輪佛頂抄一卷
遍照佛頂等眞言一卷
金剛頂瑜伽佛頂心眞言一卷
熾盛佛頂威徳光明眞言儀軌一卷仁運
  一字佛頂法四
一字佛頂輪王經五卷亦名五佛頂經或四卷圓覺梵
釋云一字佛頂輪王經四卷又
  名五佛頂經或五卷
貞元私云此一重出
菩提場所説一字頂輪王經五卷不空譯貞元新
入目録海仁珍
  
奇特佛頂經三卷内云一字奇特佛頂經現威徳品不
空譯貞元新入目録圓覺海仁珍云
  一字奇特佛頂
經三卷不空
一字頂輪王瑜伽經一卷内云瑜伽翳迦訖沙羅烏
瑟尼沙斫訖羅眞言安怛
  那儀則一字頂輪王瑜伽
經不空譯貞元新入目録
一字頂輪王瑜伽經一卷 不空海仁珍
圓覺
瑜伽翳迦訖沙羅烏瑟尼沙斫訖羅眞言安怛
那儀則一字頂輪王瑜伽經一卷 不私云上
三同經
  
大陀羅末法中一字心呪經一卷貞元梵釋
寶思惟
大陀羅尼經一卷
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成
佛儀軌一卷不空譯貞元新
入目録仁珍
一字佛頂輪王念誦儀軌一卷不空譯貞元新入目
録圓覺海澄行仁
  運珍並
無佛字
一字頂輪王要法別行一卷
一字頂輪王印一卷
一字梵字一卷
梵字一字頂輪王儀軌一卷
梵漢兩字一字呪王陀羅尼一卷
  尊勝佛頂五是碎摧佛
頂異名也
佛頂尊勝陀羅尼經一卷杜行顗譯
覺梵釋貞元
佛頂最勝陀羅尼經一卷日照譯
覺貞元
佛頂尊勝陀羅尼經一卷佛陀波利譯貞
元圓覺梵釋
佛頂尊勝陀羅尼經一卷義淨譯圓覺梵釋注
云或加呪字貞元
最勝佛頂佛陀羅尼淨除業障經一卷日照
大佛頂尊勝陀羅尼經實刃密多羅譯
梵釋入僞疑録
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
一卷或直云尊勝菩薩所問經亦直云入無量門陀羅
尼經貞元圓覺梵釋並欠注私云上二宜傍見之
佛頂尊勝念誦法一卷内云佛頂尊勝陀羅尼念誦
儀軌貞元新入目録不空譯
  海列外題圓覺仁
行運珍列内題
尊勝佛頂眞言修瑜伽經一部二卷喜異本無
畏仁行運
尊勝佛頂修瑜伽内別行成就三十四法一卷
  
佛頂尊勝陀羅尼別行法一卷龜茲國僧
著那譯仁
佛頂尊勝陀羅尼并別行法一卷
加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼一卷
佛頂尊勝陀羅尼呪一卷
佛頂尊勝陀羅尼一卷加字具足
本珍録外
注佛頂尊勝陀羅尼一卷三家譯運
佛頂尊勝陀羅尼注義一卷不空仁運
梵字佛頂尊勝陀羅尼一
梵字尊勝佛頂眞言一卷
梵字尊勝眞言一本
梵字佛頂尊勝陀羅尼一卷
梵漢兩字佛頂尊勝陀羅尼一卷澄曉
佛頂尊勝陀羅尼傳序一卷
佛頂尊勝陀羅尼經珠林一卷波崙行感
等撰梵釋
大破碎摧眞言一卷叡是尊勝佛頂異名也大唐内
供奉百員大徳所持誦者也
梵字大碎摧眞言一卷
  白傘蓋佛頂法六
白傘佛頂儀軌一卷
一切如來白傘蓋大佛頂陀羅尼一本
梵字白傘蓋佛頂眞言一本
  諸佛母部第七
  七倶胝佛母法一
七倶胝佛母陀羅尼經一卷内云七倶胝佛母取説
准提陀羅尼經不空譯
  貞元新入目録
仁珍列内題
七倶胝佛母准泥大明陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
七倶胝佛母大心准提陀羅尼經一卷亦直云七
倶胝佛母
  心經貞元圓覺
欠注梵釋有注
梵字七倶胝儀軌一卷
梵字七倶胝佛母眞言一本海仁
梵字七倶胝眞言一本
  佛眼佛母法二
金剛吉祥大成就品經一卷出瑜祇經
一品仁行
佛眼佛母曼荼羅要集一卷珍和上與高
大夫共集
梵字八大菩薩眞言一本
八大明王眞言一本
播般曩結使波法一卷唐云歩擲
剛法一卷
梵字三界無能勝眞言一本
梵字七曜名號一本録外
梵字二十八宿名號一本録外
梵字三九祕法名號一本佛眼法
所用也
  佛母孔雀王法三
大孔雀明王經三卷内云佛母大孔雀明王經初有啓
請法在上卷經前不空譯貞元新
  入目録海
仁珍圓覺
注大孔雀明王經三卷運録外
佛説大金色孔雀王呪經一卷貞元圓
覺梵釋
大金色孔雀王呪經一卷貞元圓
覺梵釋
大孔雀呪王經三卷貞元圓覺梵釋注
云上卷題云讀
孔雀王呪經二卷亦云孔雀王陀羅尼經圓
覺欠注梵釋有注貞
孔雀王呪經一卷亦云大金色孔雀王呪經并
結界壇場法具貞
佛説大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷不空譯貞
元新入目
  録海仁珍圓覺初無佛説
兩字下加法字追更寫
梵字孔雀王眞言一本
  諸經法部第八
  法華法一
成就妙法蓮花經王瑜伽觀智儀軌一卷不空
譯貞
元新入目録
仁運珍圓覺
梵字妙法蓮花經儀軌一卷
梵唐對譯法花二十八品題目兼諸羅漢名一
  華嚴法二
大方廣佛華嚴經入法界品頓證毘盧遮那法
身字輪瑜伽儀軌一卷不空譯仁海無法身字圓
覺云大方廣佛花嚴經入法
  界品瑜
伽儀軌
華嚴入法界四十二字觀門一卷内云大方廣佛
花嚴經不空譯
  貞元新入目録海仁云大方廣佛花嚴
經入法界品四十二字觀門一卷不空
花嚴經心陀羅尼一卷
佛説十地經九卷尸羅達磨譯貞元新
入目録海仁圓覺
  般若法三
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷
  譯貞元新入目
録海仁珍圓覺
十八住金剛般若經一卷
注金剛般若二卷一卷御註一卷山融運
私云上二宜傍見之
梵唐對譯金剛般若經二卷仁私云六本
出中契注經
梵唐對譯金剛般若論頌一卷
金剛頂瑜伽般若理趣經一卷内云大樂金剛不空
眞實三昧耶經般若
  波羅蜜多理趣品不空譯貞元新入目録圓覺
海列外題仁珍列内題也澄云理趣品別譯經
實相般若波羅蜜多經一卷元私云是理
趣經別譯金剛智
般若理趣經釋一卷内云大樂金剛不空眞實三摩耶
經般若波羅蜜多理趣釋一卷不
  空譯貞元新入目録圓覺列外題
海仁珍列内題運云一部二卷
大曼荼羅十七尊釋一卷内云般若波羅蜜多理
大安樂不空三昧耶眞實
  金剛菩薩等一十七尊大曼荼羅義述不空譯貞元新入目
録圓覺珍列外題云義述海加釋字仁列内題云述義
理趣般若決一卷
理趣經述讃三卷基梵釋
理趣經幽賛一卷梵釋私云上
二宜傍見之
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念
誦儀軌一卷不空譯貞元新
入目録海仁珍
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝初
大教王瑜伽
  經不空譯貞元新入目
録圓覺列外題海仁珍
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀軌一卷不空譯貞元新入
目録海仁圓覺
金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷内云金剛薩
埵五祕密修
行念誦儀軌圓覺仁珍云金剛頂瑜伽金剛
薩埵五祕密修行念誦儀軌海無念誦字
仁王護國般若波羅蜜經二卷亦云仁王般若經或
一卷圓覺貞元私云
  此一宜傍見之
新譯仁王經二卷内云仁王護國般若波羅蜜多經御
製序不空譯貞元新入目録圓覺海
  云仁王
經二卷
新譯仁王經疏三卷良賁私云此
一宜傍見之
仁王般若念誦法經一卷不空譯貞元新
入目録仁圓覺
仁王念誦儀軌一卷内云仁王般若波羅蜜多經陀羅
尼念誦儀軌不空譯貞元新入目
  録海列
外題
仁王護國般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一
不空仁珍
仁王般若陀羅尼釋一卷不空譯貞元新入
目録海仁珍
摩訶般若波羅蜜大明呪經一卷亦云摩訶大明
神呪經貞元
  
般若波羅蜜多心經一卷亦云般若心
經貞元圓覺
普遍智藏般若波羅蜜多經一卷法月譯貞元新
入目録仁行
新譯般若心經一卷般若譯貞元新入目録仁私云六
本如箴誨更有不空智惠輪二本
梵本般若波羅蜜多心經一卷般若運
梵唐對譯般若心經一卷澄仁
摩訶般若波羅蜜多呪一卷出大乘疏
中梵釋
  方等法四
大方等陀羅尼經四卷一名方等檀持陀羅尼經
或無大字貞元梵釋圓覺
大乘方等總持經一卷或無經字
圓覺貞元
大乘方等總持經一卷或無乘
圓覺梵釋
大法炬陀羅尼經二十卷貞元圓
覺梵釋
大威徳陀羅尼經二十卷貞元圓
覺梵釋
智矩陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
莊嚴王陀羅尼經貞元圓
覺梵釋
如來方便善巧呪經一卷貞元圓
覺梵釋
善法方便陀羅尼呪經一卷貞元圓
覺梵釋
大吉義神呪經二卷或四卷圓覺梵釋云
四卷或二卷貞元
六門陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
出生無邊門經一卷内云出生無邊門陀羅尼經不空
譯貞元新入目録海仁珍列内題
佛説無邊門陀羅尼儀軌一卷
無邊門八字一卷
出生無邊門陀羅尼一卷貞元
無邊門微密持經一卷一名成道降魔得一切
智經貞元圓覺梵釋
出生無量門持經一卷或云新譯密持經貞元
圓覺欠注梵釋有注
無量門破魔陀羅尼經一卷或直云破魔陀羅尼經
貞元圓覺欠注梵釋有
  
阿難陀目佉尼訶離陀經一卷或云出無量
門持經貞元
阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經一卷貞元梵釋
寶篋經一卷内云一切如來心祕密金身舍利寶篋印陀
羅尼經不空譯貞元新入目録圓覺海列外
  題仁珍
列内題
梵字寶篋眞言一本
魔大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷貞元圓
覺梵釋
大寶廣博樓閣經三卷内云大寶廣博樓閣善住祕
密陀羅尼經不空譯貞元新入
  目録圓覺海
仁列内題
梵字大寶樓閣經眞言一卷
梵字廣大寶樓閣金剛劫眞言一本
梵字寶樓閣心眞言一本
文殊所説寶藏陀羅尼經一卷
文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷貞元圓覺
文殊師利現寶藏經三卷或二卷或無現字直云寶
藏經貞元圓覺私云宜傍
  
大方廣如來藏經一卷不空譯貞元新
入目録仁行
大方等如來藏經一卷或直云如來藏
經貞元梵釋
大方廣如來祕密經二卷貞元圓覺梵釋私
云上二宜傍見之
新譯密嚴經三卷内云大乘密嚴經御製序不空譯
貞元新入目録海云密嚴經三卷不
大乘密嚴經三卷貞元梵釋
大乘密嚴經入密嚴微妙生身品一卷圓覺加本
大寶積經百二十卷貞元圓
覺梵釋
大方等大集經三十卷貞元圓覺梵釋私
云上四宜傍見之
大華嚴長者問佛那羅延力經一卷般若譯貞元
新入目録仁
  欠大字
稻𦼮喩經一卷内云慈氏菩薩所説大乘縁生稻𦼮喩
經貞元新入目録圓覺海列外題仁列
  
稻芋經一卷貞元圓覺私
曰宜傍見之
佛説十力經一卷勿提犀魚譯貞元新
入目録圓覺海仁
佛説迴向經一卷尸羅達磨譯貞元
新入目録海仁
佛説迴向輪經貞元圓覺
甚深大迴向經一卷貞元圓
覺梵釋
華聚陀羅尼呪經一卷貞元圓
覺梵釋
華積陀羅尼神呪經一卷貞元圓覺梵釋
雨寶陀羅尼經一卷内加佛説兩字不空譯貞
元新入目録海仁圓覺
大七寶陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
勝幢臂印陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
妙臂印幢陀羅尼經一卷別有一本十七紙非也貞
元圓覺梵釋私云上九宜
  傍見
金光明最勝王經十卷貞元圓
覺梵釋
新翻最勝王經陀羅尼二卷
最勝王經梵字眞言一卷
菩薩内習六波羅蜜經一卷仁或云内六波羅蜜
經安公云出方等部
  貞元圓覺欠
注梵釋有注
梵字十波羅蜜眞言一本
梵字四無量眞言
梵字大忍眞言一本
梵字大悲眞言一本
注大悲呪一紙
梵字龍猛集六眞言一本
三十七品眞言一卷出大法
矩經
十二因縁眞言一卷出最勝
王經
四諦眞言一卷出縁生偈
舍利弗陀羅尼經一卷貞元梵釋
  延命法五
一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷金剛智珍梵
釋闕本今
  在録
中載之
金剛壽命陀羅尼經一卷不空海
珍圓覺
金剛壽命陀羅尼經一卷内云一切如來金剛壽命
陀羅尼經不空譯貞元新
  入目録私云前伴金剛智及不空智兩
本今見行世而此録中以爲一本者非也
佛説一切諸如來心光明加持普賢菩薩延
命金剛最勝陀羅尼經一卷不空運
一切如來普賢延命經一卷
護命法門神呪經一卷貞元圓
覺梵釋
壽延經一卷梵釋
佛説招魂經一卷梵釋闕本今
有録中載之
金剛壽命念誦法一卷内云陀羅尼念誦法不空譯
貞元新入目録圓覺海列外
  題仁珍列内題云金剛
壽命陀羅尼經念誦法
梵字金剛延命眞言一本
梵字金剛壽命眞言一本
護命放生儀軌一卷或云儀軌法
貞元梵釋
  造塔法六
造塔延命功徳經一卷般若海圓
覺加本
造塔功徳經一卷貞元圓
覺梵釋
右遶佛塔功徳經一卷亦云遶塔功徳經圓覺
欠注梵釋有注貞元
梵字修造佛塔陀羅尼一本
無垢光大陀羅尼經一卷貞元圓覺云無垢
淨光大陀羅尼經
無垢淨光眞言一
梵字無垢淨光陀羅尼一本仁海云
一卷
梵字相輪&T016113;中陀羅尼一本
梵字相輪眞言一本
梵字置相輪&T016113;中及塔四周以呪王法置於塔
内眞言一本
梵字電光眞言一本
梵字電光心眞言一本
  浴像法七
新集浴像儀軌一卷
浴像燒香偈讃一本
大乘造像功徳經二卷或一卷貞元圓覺
欠注梵釋有注
大乘造像功徳經一卷貞元圓覺
造立形像福報經一卷貞元圓
覺梵釋
作佛形像經一卷云優填王作佛形像
經一名作像因縁經貞元
浴像功徳經一卷寶思惟譯
覺貞元梵釋
浴像功徳經一卷義淨譯圓
覺梵
灌洗佛形像經一卷亦云四月八日灌佛經亦直云
灌經内云佛説灌佛經貞元梵釋
  念誦法八
瑜伽念珠經一卷内云金剛頂瑜伽念珠經於十方廣
頌中略出不空譯貞元新入目録海
新譯木槵經不空譯貞元
新入目録海
木槵子經一卷或作患字亦作擐字貞元小乘
録中載之圓覺欠注梵釋有注
數珠功徳經一卷内云曼珠室利呪藏中
校量數珠功徳法貞元
校量數珠功徳經一卷貞元
  持世法九
東方最勝燈王如來經一卷内云東方最勝燈王如
來遺二菩薩送呪奉釋
  迦如來助護
持世間經
持世陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
持世經四卷一名法卯經或三
卷貞元圓覺梵釋
持句神呪經一卷亦云陀羅尼句貞元
圓覺欠注梵釋有注
持世陀羅尼別行功能法一卷義淨運
梵字持世陀羅尼一本
梵字心眞言并小心眞言一本
安宅神呪經一卷亦云安宅呪經貞元
圓覺欠注梵釋有注
佛説三亭厨經一卷
三厨經一卷
陀隣尼鉢經一卷亦云陀隣鉢呪貞元
覺欠注梵釋有
梵字袈裟加持供養眞言一本
梵字施一切衆生陀羅尼一本
  請雨法十
大雲請雨經二卷内云大雲輪請雨經不空譯貞元新
入目録圓覺列外題仁珍列内題海
  云一卷叡云或
云二卷可決
大雲輪請雨經二卷貞元圓覺私云恐前件注是此經
名此外自有前兩卷録中分明
大雲請雨經一卷内云大雲請雨品第
六十四貞元圓覺
大方等大雲請雨經内云大方等大雲經請雨
品第六十四貞元圓覺
大方等大雲經六卷一名大方等無相大雲經一名大
雲無相經一名大雲密藏經或四
  卷或五卷
貞元圓覺
金剛光焔止風雨陀羅尼經一卷貞元
  除病法十一
除一切疾病陀羅尼經一卷不空譯貞元新入
目録仁圓覺
能淨一切眼陀羅尼經一卷内云能淨一切眼疾
羅尼經不空譯貞
  元新入目録圓覺
海仁運列内題
拔濟苦難陀羅尼經一卷不空仁行貞元録中不
載譯人圓覺加本梵釋
佛説集法悦捨苦陀羅尼經一卷梵釋闕本今
有録中載之
除恐災患經一卷貞元圓
覺梵釋
天地八陽經一卷梵釋闕本今有録中載
之私云上二宜傍見之
救護身命濟人病苦尼經一卷貞元疑録
中載之
  滅罪法十二
能滅衆罪千轉陀羅尼一卷玄奘海
拔除罪障神呪經一卷貞元圓覺
梵字懺悔一切罪眞言一本
梵字滅惡趣眞言一卷
  莊嚴菩提場法十三
菩提場莊嚴經一卷内云菩提場莊嚴陀羅尼經不空
譯貞元新入目録海仁珍列内題
梵字菩提場莊嚴陀羅尼一卷海仁無場字
亦云一本
梵字菩提莊嚴心眞言一本
梵字心眞言一本
梵字心中心眞言一本
  諸觀音部第九
  聖觀音法一
觀世音菩薩受記經一卷亦名觀世音菩薩受決經
貞元圓覺欠注梵釋有注
觀自在菩薩授記一卷内云佛説大方廣曼殊室利經
觀自在菩薩授記品第三十一
  不空譯貞元新入目録仁列内題云第三十四卷
欠佛説字海列外題云視自在菩薩授記經一卷
觀世音三昧經一卷貞元疑録中
載之梵釋
高王觀世音經一卷貞元疑録中載之梵釋
私云上三宜傍見之
普門品經一卷亦云普門經
貞元圓
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼經一卷亦直
云請
  觀世音經貞元圓
覺欠注梵釋有注
清淨觀世音普陀羅尼經一卷此有一錯本應湏審
之貞元圓覺云清淨
  觀世音普賢陀羅
尼經私云有疑
觀世音菩薩祕密藏神呪經一卷貞元圓
覺梵釋
觀世音如意摩尼陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
觀自在如意心陀羅尼呪經一卷貞元圓
覺梵釋
觀自在隨心呪經一卷亦名多利
心經貞元
觀世音陀羅尼經一卷梵釋闕本今
有録中載之
聖觀自在菩薩心眞言觀行儀軌一卷内云瑜伽
觀行儀軌
不空譯貞元新入目録自在菩薩心眞言
瑜伽觀行儀軌海欠瑜伽二字仁運珍云聖觀
聖觀自在菩薩根本心眞言觀布字輪觀門一
觀自在菩薩心眞言一印念誦一卷不空仁
觀自在菩薩心眞言念誦法一卷不空仁
梵字觀自在菩薩心眞言一本
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷
  亦云成就大悲觀自在不空譯
貞元新入目録海仁珍列本名
金剛頂經觀自在菩薩瑜伽修習三摩地法一
  卷馬列仁
母哆囉觀自在菩薩隨心法一卷
觀世音天厨劫粒法一卷
大梵天經觀世音菩薩擇地法品一卷海仁澄云
梵天擇地
  法一
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經一卷或無經
字貞元
千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經呪一卷通仁
梵字觀自在聞持眞言一本
梵字觀自在聞持甘露眞言一本
六字陀羅尼呪經一卷貞元圓覺
六字神呪王經一卷貞元圓覺
六字呪王經一卷貞元
六字神呪經一卷或云六字呪經貞元梵釋注云或云
六字呪法題云文殊師利菩薩六字
  功能法私云依雜呪集六字經是
音法也故此一經可入文殊法中
六字法一卷珍録
  千手千眼法二
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷
  或一卷貞元
梵釋上下
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷
  千臂千
眼貞元
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心
陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心
陀羅尼呪本一卷金剛智貞元新入目録梵釋缺譯人
及本字亦云觀世音仁珍存本字
  亦存譯
人名
千手千眼觀世音廣大圓滿無礙大悲心大
陀羅尼神妙章句一卷
千手千眼觀世音菩薩大身呪本一卷金剛智貞
元新入目
  
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在念誦法一卷
  菩薩修行儀軌不空譯貞元新入目録圓覺海珍列外題仁
列内題云金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經
一卷
不空
千手千眼觀自在菩薩根本眞言釋一卷
梵字經中漢字對注千手陀羅尼一卷仁和
上注
梵字千手千眼眞言一卷
梵漢兩字千手陀羅尼一卷澄私云上
二同本
梵漢兩字千臂陀羅尼一卷
梵唐兩字千手陀羅尼一卷菩提
  十一面法三
十一面觀世音神呪經一卷耶舍崛多譯圓覺缺
注梵釋有注周第一
  
十一面神呪心經一卷玄奘譯圓覺缺注梵
釋有注唐第二譯
十一面神呪心經義疏一卷梵釋大乘
疏中載之
十一面觀自在菩薩經三卷内云十一面觀自在菩
薩心密言儀軌經貞元
  新入目録海列外題仁珍列内題云
十一面觀自在心密言儀軌經不空
  如意輪法四
如意輪陀羅尼經一卷此經出大蓮花金剛三昧耶加
持祕密無障礙經貞元圓覺缺
  注梵釋
有注
觀世音祕密無障礙如意輪陀羅尼藏義經一
梵釋闕本今
有録中載之
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷不空譯貞元新入
目録海仁圓覺
都表如意輪瑜伽一卷
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷貞元圓覺珍
云觀自在菩
  薩如意輪菩薩瑜伽法要一
金剛智仁無譯人名
如意輪念誦法一卷不空譯貞元新入目録海圓覺
列外題也又加本云如意輪菩薩
  念誦
觀自在菩薩如意輪念誦法儀軌一卷不空仁運
珍私云恐
  是前
如意輪要略法一卷
如意輪觀門義注祕訣一卷
如意輪菩薩眞言注義一卷
觀自在菩薩如意輪陀羅尼一卷
梵字如意輪眞言一本
  不空羂索法五
不空羂索神變眞言經二卷不空六七
海仁行
不空羂索神變眞言經三十卷貞元圓覺梵釋缺
神變眞言字
  提流
不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷亦名不空羂
索呪王經貞
  元圓覺梵釋注云不
空羂索心呪王經
不空羂索陀羅尼經一卷一名普門貞元
圓覺海缺注
不空羂索神呪心經一卷貞元圓
覺梵釋
不空羂索呪心經一卷亦名不空羂索觀世音心呪
經貞元圓覺缺注梵釋有注
不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光眞言一卷
  空羂索經二十八卷不空
譯貞元新入目録海仁
梵字不空羂索眞言一本
  多羅法六
阿唎多羅阿嚕力經一卷内云阿利多羅阿嚕力品
第十四不空譯貞元新入
  目録圓覺海珍列外題仁列内題云阿
利多羅陀羅尼阿嚕力品第十四不空
觀世音説多利心呪經一卷運不空
蓮花部多利心菩薩念誦法一卷拔折羅菩提集
撰樞要念誦門
  
觀自在多羅瑜伽念誦法一卷内云金剛頂經多羅
菩薩念誦法不空譯
  貞元新入目録
仁運珍列内題
梵字多羅眞言一本
  被葉衣法七
葉衣觀自菩薩陀羅尼經一卷内略無陀羅尼字不
空譯貞元新入目録
  圓覺海列外題珍列内
云葉衣觀自在菩薩法一卷
梵字葉衣心眞言一本
  青頸法八
金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌一
金剛運
大慈大悲救苦觀世音自在菩薩廣大圓滿
無礙自在青頸大悲心眞言一卷不空仁
梵唐兩字青頸大悲眞言一本
梵字青頸觀音小心眞言一本
  降三世法九加一髮法
降三世大會觀自在菩薩説自心陀羅尼經一
金剛
智仁
金剛頂降三世大儀軌一卷内云金剛頂降三世大
儀軌法王教中觀自在
  菩薩心眞言一切如來蓮花大曼荼羅品不空
譯貞元新入目録圓覺海珍列外題仁列内題
佛説一髻尊陀羅尼經一卷不空譯貞元新入
目録圓覺海仁珍
觀自在菩薩最勝明王心經一卷内云金剛恐怖
集會方廣儀軌
  觀自在菩薩三世最勝心明王經不空譯貞元新入目録
圓覺缺心字海列外題運列外題云二卷仁珍列内題
  馬頭法十
馬頭觀音陀羅尼一卷
梵字馬頭觀自在菩薩心眞言一本
梵字馬頭觀世音心眞言一本海仁
梵字馬頭明王眞言一本
盡馬頭像法一卷
  諸菩薩部第十
  普賢法一
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷不空譯貞元
新入目録圓
  仁海
無説字
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷貞元圓覺有賢
字月輪脱賢字
  或檢云無清
淨字梵釋
大普賢陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
觀普賢菩薩行法經一卷亦云出深功徳經中或無
行法字亦云普賢經貞元
  圓覺缺注梵釋有注
云或無觀字
大方廣普賢所説經一卷別有一卷向三十紙
者非也貞元圓覺
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷不空
譯貞
  元新入目録海
仁云念誦法經
普賢金剛薩埵念誦法一卷内云瑜伽念誦儀軌不
空譯貞元新入目録海
  列外題澄云普賢金剛瑜伽法仁云
普賢菩薩金剛薩埵瑜伽念誦儀軌
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念
誦儀軌一
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷出吉祥勝初
大教王瑜伽
  
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀軌一卷不空
金剛頂瑜伽五祕密修行儀軌一卷内云金剛薩
埵五祕密修
  行念誦儀軌私
云上四重出
梵字勝初瑜伽儀軌一卷
  文殊法二
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經三卷
  譯貞元新入
目録海圓覺
文殊師利佛土嚴淨經二卷或云眞實嚴淨佛土經
二卷亦直云佛土嚴淨
  經貞元圓覺缺
注梵釋有注
文殊師利發願經一卷或加偈字貞元
小乘録未載之
文殊師利巡行經一卷貞元圓
覺梵釋
文殊尸利行經一卷貞元圓
覺梵釋
文殊師利授記三卷貞元云是寶積經別出故不
入藏私云上五宜傍見之
文殊師利般涅槃經一卷
大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼
羅次第儀軌法一卷淨智金
譯運
大聖文殊菩薩八字陀羅尼念誦法一卷
梵字文殊師利菩薩八字眞言一本
六字神呪經一卷或云六字呪經貞元梵釋缺注亦
云六字呪法題云文殊師利菩薩
  六字功
能法
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一
金剛智行運
元圓覺梵釋
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養法一
并梵字亦名文殊五字念誦法不空譯貞元新入目録圓
覺列外題海云金剛頂瑜伽文殊師利菩薩儀軌供養
  法品一卷仁云金剛頂瑜伽文殊
師利菩薩法一品一卷不空
金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經一卷内云法一品
亦名五字呪
  法不空譯貞元新
入目録海缺注
文殊師利瑜伽五字念誦經修行教一卷運云
文殊
  瑜伽五字念
誦經一卷
文殊五字眞言儀軌一卷海行運
金剛頂超勝三界經説文殊五字眞言勝相一
内云金剛頂超勝三界經説文殊師利菩薩
祕密心眞言不空譯貞元新入目録海仁
曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷不空譯貞
元新入目
  
梵字文殊五字眞言儀軌一卷
梵唐兩字文殊師利五字陀羅尼一卷
五髻文殊法一卷
五字陀羅尼念誦法一卷
五字陀羅尼頌一卷不空譯貞元新入
目録海仁圓覺
大聖曼殊師利童子菩薩一字眞言有二種
  五字瑜伽法
一卷不空仁
大聖曼殊師利童子菩薩一字眞言一卷
曼殊室利菩薩呪藏中一字王呪經一卷貞元
圓覺
文殊師利根本一字陀羅尼經一卷内云大方廣
菩薩藏經中
  文殊師利根本一字陀羅尼法亦名一
字呪王經貞元海列内題但無中字
金剛頂經曼殊室利菩薩陀羅尼品一卷
  智行運
一髻文殊儀軌一卷内云文殊師利菩薩
如意寶儀軌福壽譯
文殊滅婬欲我慢陀羅尼一卷
梵字文殊一字三字等并忿怒眞言一本
梵字文殊師利根本眞言一
梵字文殊劍眞言一本
  隨求法三
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷内云普遍光明
清淨熾盛如意
  寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經
不空譯貞元新入目録海仁珍列外題
佛説普遍光焔如意寶即心無能勝隨求陀羅
尼經一部三卷
佛説普遍焔鬘清淨熾盛思惟寶印心無能勝
總持隨求大明陀羅尼自在陀羅尼功能一卷
  
隨求自在陀羅尼功徳經一部二卷不空海仁
隨求即得大自在陀羅尼神呪經一卷亦云隨求
即得貞元
  圓覺
大菩提心隨求陀羅尼一切佛心眞言法一卷
  阿地瞿
多仁
大隨求八印法一卷惟謹仁運
梵字大隨求眞言一卷
梵字小隨求眞言一卷
梵唐兩字隨求即得陀羅尼一卷
梵唐兩字大隨求結護一本隨求經中八明梵
本出上灌頂諸佛法中
  可入此中
具出仁録
大隨求陀羅尼碑一卷
大隨求結護一本
  彌勒法四
八名普密陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
慈氏菩薩略修愈誐念誦法一部二卷
行運圓
  覺加
觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷亦直云彌勒上
生經貞元圓覺
  
彌勒下生經一卷一名彌勒受決經亦云彌勒成佛經
亦云當下成佛經亦云下生成佛經
  貞元圓
覺梵釋
彌勒下生成佛經一卷義淨譯貞
元圓覺
彌勒成佛經一卷貞元圓
覺梵釋
彌勒來時經一卷貞元圓
覺梵釋
彌勒菩薩所問本願經一卷或無所問字一名彌勒
願經亦云彌勒本願
  經貞元不入藏中吉藏載兩
但存一私云上七宜傍見之
彌勒經一卷
  虚空藏法五
大虚空藏菩薩所問經八卷不空譯貞元新入目録
亦云或五卷是大集經
  虚空藏品全一品故不
入藏圓覺梵釋海仁
虚空藏菩薩問持經得幾福經一卷貞元云即攝
前虚空藏品
  故不入藏
圓覺梵釋
虚空藏菩薩經一卷貞元圓
覺梵釋
虚空孕菩薩經二卷貞元圓
覺梵釋
觀虚空藏菩薩經一卷名虚空藏觀經或無觀
字私云上五宜傍見之
虚空藏菩薩神呪經一卷貞元圓
覺梵釋
大虚空藏菩薩念誦法卷不空譯貞元新入目
録海仁運珍圓覺
虚空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持
法一卷貞元圓覺梵釋注云亦虚
空藏菩薩求聞持法一卷
虚空藏菩薩能滿諸願法一卷
梵字虚空藏眞言一
  地藏法六加香王
菩薩法
地藏眞言一紙
大乘大集地藏十輪經十卷貞元圓
覺梵釋
香王菩薩陀羅尼呪經一卷貞元圓
覺梵釋
  轉法輪法七
轉法輪菩薩摧怨敵法一卷
轉法輪菩薩法一卷
纔發心轉法輪菩薩印一卷
  八大菩薩法八
八大菩薩曼荼羅經一卷不空譯貞元新入目
録海仁運珍圓覺
師子莊嚴王菩薩請問經一卷一名八曼荼羅經貞
元圓覺缺注梵釋有
  
八菩薩四弘誓呪經一卷梵釋缺本今
有録中載之
八名普密陀羅尼經一卷貞元圓
梵字八大眞言一本
梵字八大菩薩眞言一本
八大明王眞言一本録外私云
上二重出
眞言密教總目録卷上諸阿闍梨眞言密教部類總録
卷下
 天台沙門安然集 
諸金剛部第十一
  大輪金剛法一
大輪金剛陀羅尼經一卷
大輪金剛總持陀羅尼呪經
佛説大輪金剛總持陀羅尼印法一卷
大輪金剛修行供養法一卷又別一
卷睿
大輪金剛悉地成就及供養法一卷
梵漢兩字金剛輪眞言一卷
  金剛薩埵法二
普賢金剛薩埵念誦内云瑜伽念
誦儀軌不空
大樂金剛薩埵修行成就儀軌一卷
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念
誦儀軌一卷不空
金剛頂瑜伽金剛薩埵五祕密修行念誦儀軌
一卷私云上四三出
經法菩薩金剛
  金剛王法三
金剛王菩薩念誦法一卷内云祕密念誦儀軌不空
譯貞元新入目録海列外
  題仁列内題云金剛王菩薩祕密念誦儀軌珍
列内題云金剛王菩薩祕密念誦經不空
梵字金剛王眞言一本
  諸金剛法四
金剛部諸尊圖像儀軌一卷
梵字金剛王中九尊眞言一本
金剛業菩薩法一卷
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷一名金剛髻菩
薩加持品貞元
  圓覺
缺注
金剛祕密善問陀羅尼經一卷貞元圓覺梵
釋作善門字
金剛上味陀羅尼經一卷内云陀羅尼念誦法不空
譯貞元新入目録圓覺
金剛場陀羅尼經一卷貞元圓
覺梵釋
密跡金剛力士經七卷貞元圓覺梵釋云
五卷或云七卷
密跡金剛力士經二卷貞元云出五卷密迹經第四
第五圓覺梵釋故不入藏
金剛羯尼經一卷
薩波金剛法一卷
跋折羅頓拏法一卷
佛説大金剛香勝陀羅尼一卷
伽馱金剛眞言一卷
諸忿怒部第十二
  不動法一
金剛手光明灌頂經一卷内云最勝立即聖無動尊
大威怒王念誦儀軌不空
  譯貞元新入目録珍列外題海列内題云金剛手光明灌頂
經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷
運列内題
但無品字
不動尊儀軌一卷
底哩三昧耶經一卷内云底哩三昧耶不動使者念誦
法不空譯貞元新入目録圓覺海
  珍列外題運云底哩三昧耶
法一卷此有二本海略仁廣
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷
  不空運略
事業品文
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷
  不空仁廣
事業品文
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三卷
不動使者陀羅尼祕密法一卷金剛智譯貞元新入
目録仁運珍海云不
  動使者祕
密法一卷
不動明王安鎭家國等法一卷金剛智三藏付
王無海録外
不動使者法中略出印契法次第一卷
梵字不動尊儀軌一卷
梵字不動尊眞言一本
梵字不動鎭宅眞言一本
不動鎭宅眞言一紙仁録外
廣攝不動祕法要訣六卷安然集
本云五
  降三世法二
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷不空
遍智
  貞元新入目録海仁運行云
降三世儀軌一卷遍智指授
金剛頂降三世大儀軌一卷内云金剛頂降三世大
儀軌法王教中觀自在
  菩薩心眞言一切如來蓮花大曼荼羅品不空譯貞元新
入目録海行珍私云此屬觀音而人多惑故重出示之
降三世五字眞言一本
降三世十八會印子一卷
  軍荼利法三
大妙金剛大甘露軍荼利焔鬘熾盛佛頂經卷
  達磨栖
那譯運
大聖甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷
甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷内云甘露軍荼利菩
薩供養念誦成就儀
  軌不空譯貞元新入目録海
列外題仁珍列内題圓覺
阿密哩多軍荼利法一卷澄仁
軍荼利別法一卷
佛説阿密利多軍荼利護國大自在拔折羅摩
訶布陀羅金剛大神力陀羅尼一卷阿地多與日
照譯仁
梵字軍荼利根本眞言一本
梵唐兩字阿密利多軍荼利大神力陀羅尼
一卷
梵字軍荼利心眞言一本
梵字千臂甘露軍荼利眞言一本
梵漢兩字千臂陀羅尼經一卷
六足尊法四
文殊師利耶曼徳迦金剛陀羅尼經一卷運睿
云文
  殊師利焔曼徳迦金
剛陀羅尼經一
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  不空譯貞元新入目
録海運珍仁云二卷
聖閻曼徳迦威怒王立成大神驗念誦法一卷
  大興善寺私云與前
少略恐仁二卷内一
聖閻曼徳迦威怒王儀軌一卷不空睿録外私云
前本文字少異
文殊師利耶曼徳迦呪法一卷睿録外
梵字六足尊心眞言一本
  金剛藥叉法五
金剛藥叉瞋怒息災大威神驗念誦儀軌一卷
  金剛智
大金剛焔口降伏一切魔怨品一卷金剛智
祇經一品録
  
  烏樞瑟摩法六集經亦名大頭金剛
大佛頂經具説本行
大威力烏樞瑟摩明王經三卷内云金剛恐怖集會
方廣儀軌觀自在菩
  薩三世最勝心明王經大威力烏樞瑟摩明王經無能勝譯
貞元新入目録海仁運列外題云二卷亦云阿質多霰譯
私云方廣大威力烏樞瑟摩明王經上下兩卷金剛恐怖集
會方廣儀軌觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷而烏樞
瑟摩經兩卷内題前加書觀自在經題又觀自在經外題書
烏樞瑟摩經題加前兩卷以爲大威力烏樞瑟摩明王經三
烏芻沙摩最勝明王經一卷
大威怒烏芻澁摩成就儀軌一卷不空譯貞元新
入目録海仁
  運珍
圓覺
梵字烏瑟澁摩儀軌一卷
梵字烏樞澁摩眞言一本
梵字烏樞澁摩心心眞言一本
  穢跡金剛法七
穢迹金剛法禁百變法一卷無能勝譯貞元新入目
録仁加經字珍除下
  法字亦無經字亦云無
能勝亦云阿質達*霰譯
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門一
無能勝譯貞元新入目録海仁云阿質達霰珍
云穢迹金剛説神通法一卷無能勝譯圓覺
  金剛童子法八
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷
  内云金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大
教王經不空譯貞元新入目録海仁運珍
金剛童子持念經一卷
金剛兒法一卷
佛説無量壽佛化身大忿迅倶摩羅金剛念誦
瑜伽儀軌法一卷金剛智仁叡云金剛童子念
誦法一卷無量壽佛化身
金剛忿怒速疾成就眞言一本
梵字金剛童子眞言一本
梵字童女心眞言一本
  諸世天部第十三
  大自在天法一
大自在天法則儀軌一卷仁行
摩醯首羅天王法一卷仁運
摩醯首羅天化生呪法一卷
摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念
誦法一卷運私云
恐前本
大自在天女經一卷
  多門天法二
毘沙門天王經一卷不空譯貞元新入目録
海仁叡珍云一品一卷
北方毘沙門天王念誦要經二卷
摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼儀軌
一卷
毘沙門天王儀軌一卷
北方毘沙門天王眞言法一卷澄仁
北方毘沙門天王隨軍護法眞言一卷不空行
毘沙門天王別行法一卷
那吒句鉢羅陀羅尼經一卷
佛説北方毘舍門天王甘露太子那吒倶伐羅
祕密藏王如意救攝衆生根本陀羅尼一卷
青面北方天陀羅尼法一卷
四天王經一卷貞元小乘録中載之
私云上一宜傍見之
  宿曜法三
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿
曜經二卷不空譯貞元新入
目録海圓覺
文殊師利宿曜經二卷不空仁珍私云實
是前本但文少異
寶星經略述二十八宿佉盧瑟吒仙人經一卷
  
七曜星辰別行法一卷一行運
新撰宿曜經七卷加年記一
卷安礙述
寶星陀羅尼經十卷或八卷貞元
圓覺梵釋
大集日藏經十卷内云大集經日藏分第十二或第十
三或第十五貞元圓覺梵釋並缺注
大集月藏經一卷梵釋私云已上大乘二
十八宿本經宜傍見之
舍頭諫經一卷内云舍頭諫晋曰天子二十八宿
經一名虎耳經貞元圓覺梵釋
摩鄧伽經三卷或二卷貞元
圓覺梵釋
摩鄧女經一卷一名阿難爲蠱道女惑經
亦云摩耶女貞元梵釋
摩鄧女解形中六事經一卷貞元圓
覺梵釋
阿難問事佛吉凶或名阿難問事經亦名事佛吉
凶經貞元圓覺梵釋私云已上
  小乘二十八宿
本經宜傍見之
  三兄弟四姊妹天法四
氷迦羅天經一卷
那羅延天共阿修羅王鬪戰法一卷寶思
惟叡
四姊妹神女眞言法一卷
  摩利支天法五
佛説摩利支天經一卷不空譯貞元新入目録海仁
珍叡云摩利支天經一卷
摩利支天經一卷或上加小字貞元圓覺
梵釋失譯今附梁録
未利支提婆花鬘經一卷不空譯貞元新
入目録海仁
摩利支菩薩略念誦法一卷不空運
梵字摩利支心并根本眞言一本
梵字摩利支心眞言一本
  大吉祥天女法六加辨才天女
寶藏天女法
大吉祥天女經一卷内云佛説大吉祥天女十二契一
百八名無垢大乘經不空譯貞元
  新入目録海列外題仁珍列
内題仁無佛説二字圓覺
吉祥天女十二名號經一卷不空譯貞元新入目
録海仁珍加大字
梵字吉祥心眞言一本仁海云
一卷
梵字辨才眞言一本
寶藏天女陀羅尼法一卷
  訶利帝母法七
訶利帝母經一卷内云訶利帝母眞言法不空譯貞元
新入目録圓覺海列外題仁運列内
  
訶利帝母因縁經一卷貞元云是説一切有部律中
縁起義淨鈔出故不入藏
鬼子母經一卷貞元小乘
録中載之
大藥叉歡喜母并愛子成就法一卷亦名訶利帝
母法不空譯
  貞元新入目録
海仁珍圓覺
梵字歡喜母眞言一本
  蘘虞梨法八
蘘虞梨童女經一卷内云加佛説字不空譯貞元新入
目録圓覺海列内題仁運珍云
  蘘虞梨童子
經一卷不空
佛説蘘虞梨童女經念誦儀軌一卷不空運
常求利毒女經一卷
常瞿利毒女陀羅尼經一卷
  童子法九
金毘羅童子威徳要法一卷
六童子威徳要法一卷
憂丘滿願法一卷運仁入不動法
策子之末
  歡喜天法十
使呪法經一卷
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷不空譯貞元
新入目録海
  仁運珍
圓覺
  太元帥法十一
金剛部元帥大將阿吒婆倶經三卷
佛説阿吒婆句大元率將無邊神力隨心陀羅
尼經一卷
阿吒婆枸鬼神大將上佛陀羅尼經一卷亦直
云阿
  吒婆拘呪經
貞元圓
鬼神大將元率阿吒薄拘上佛陀羅尼經一卷
  梁失譯
曉珍
鬼神大將元率阿吒薄拘上佛陀羅尼出普集
經一卷仁私云
恐前本
大元帥全身金剛三昧耶法三卷
太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神眞言
一卷
梵字遏吒薄倶眞言一本
  神王法十二
如意輪王摩尼跋陀別行法印一卷不空仁
運珍
深沙神記并念誦法一卷
菩提王記一卷
多婆天法一卷有疑
  羅刹衆法十三
電光熾盛可畏形羅刹斯金剛最勝明經一卷
  
妙吉祥速疾成就大羅刹美女諸法中祕密心
所成就法一卷
  迦樓羅法十四
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷
  不空譯貞元新入
目録圓覺海仁
速疾立驗魔醯首羅天説迦樓羅阿尾奢法一
不空譯貞元新入
目録海運珍仁
  施餓鬼法十五
施焔口餓鬼陀羅尼經一卷内云佛説救拔焔口餓
鬼陀羅尼經不空譯貞
  元新入目録珍列
外題仁列内題
救面然餓鬼陀羅尼神呪經一卷亦云施餓鬼食
呪經後兼有施
  水呪貞元圓覺
缺注梵
施燋面一切餓鬼食陀羅尼法一卷
施諸餓鬼飮食及水法并手印一卷不空三藏
口決一卷
  仁圓覺加本云施諸餓鬼飮食及
水法一卷餓鬼飮水及呪法一卷
施諸餓鬼飮食儀軌一卷
餓鬼陀羅尼一卷
焔口陀羅尼一
餓鬼報應經一卷貞元梵釋私云
此一宜傍見之
  諸人法十六
佛爲優填王説王法政論經一卷不空譯貞元新
入目録海仁圓
  
佛爲勝光天子説王法經一卷亦直云勝光天
子經貞元梵釋
如來示教勝軍王經一卷亦直云勝*軍王經
貞元圓覺缺注梵釋
練王經一卷一云大小練王經貞
元圓覺缺注梵釋
金光明經正論品最勝王經名
王法正論品
王法正理論一卷貞元大乘
圓覺梵釋
寶行王正論一卷貞元大乘圓覺梵釋
私云上七宜傍見之
梵字維摩詰眞言一卷
護諸童子陀羅尼呪經一卷内云護諸童子請求男
女陀羅尼經貞元圓覺
  梵釋
大乘驗人通行法一卷貞元
婆羅門自按摩法一卷
僧護經一卷貞元小乘録中載之圓覺
梵釋私云此一宜傍見之
  諸天供部第十四
供養十二天法一卷
施八方天儀則一卷
供養護世天法一卷法全叡私云胎藏灌頂四門神
供法出大日經具縁品義釋胎
  藏一百一十二天供法出大日經祕密曼荼羅品義釋金剛
界灌頂八方神供法出略出經金剛界十二天供法出護摩
儀軌蘇悉地天供神供法出蘇摩呼及
灌頂經不空羂索經十方天神供法出
大灌頂經十二卷或無大字録云九卷未
詳貞元圓覺缺注梵釋
灌頂經疏二卷梵釋大乘
疏中載之
摩尼羅檀經一卷亦云摩尼羅檀神呪經
貞元圓覺缺注梵釋
玄師&T075586;陀所説神呪經一卷録云幻師無所説字或
作跋字或云婆陀古
  録云幻王跋陀經貞
元圓覺缺注梵釋
冥道無遮齋法一卷
冥道無遮齋文一卷珍録外
五十天供并八十天供法一卷珍録外
甘露陀羅尼一本
須彌盧王眞言一本
梵字請天龍眞言一本
梵字送天龍眞言一本
  諸護摩部第十五
金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷不空譯貞元新入
目録海仁運珍
護摩儀軌一卷師子國三藏沙門阿目伽跋折羅
譯奉勅改名智藏叡與前稍廣
内護摩法一卷運攝眞實
經一品
大吽供養儀軌一卷契進海
録外
建立曼荼羅護摩儀軌一卷法全仁
録外
大壇供養及供養十天法一卷
護摩略抄一卷
護摩法要集一卷
  諸禮懺部第十六
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷内云金剛頂經金剛
界大道場毘盧遮那
  如來自受用身内證眷屬法身異名最勝上乘祕密三摩地
禮懺文一卷不空譯貞元新入目録海珍列外題仁列内題
修眞言三昧四時禮懺供養儀要一卷
六時禮懺并食堂禮文一卷仁録外
六時禮懺文一本
集諸經禮懺儀二卷貞元
離垢惠菩薩所問禮佛法經一卷貞元圓
覺梵釋
正恭敬經一卷一名威徳陀羅尼中説經或名
正法恭敬經貞元圓覺缺注梵釋
三十五佛名經一卷内云佛説三十五佛名禮懺文出
鄔波離所問經不空譯貞元新入
  目録
廣七階佛名經一卷貞元佛名經
圓覺缺注梵釋
略七階佛名經一卷貞元
八佛名號經一卷貞元圓
覺梵釋
八部佛名經一卷亦名佛名經貞元
圓覺缺注梵釋
八吉祥經一卷亦云八世界八佛名
號經貞元圓覺梵釋
百佛名經一卷貞元圓
覺梵釋
三劫三千佛名經三卷貞元圓
覺梵釋
五千五百佛名經八卷貞元圓
覺梵釋
佛名經十二卷或十三卷或二十
卷貞元圓覺梵釋
馬頭羅刹佛名經十六卷貞元十五年十月二十三
日勅入目録題但云佛名
  經梵釋入
僞疑録
六菩薩名一卷序入藏云六時菩薩名亦當誦
持貞元私云上十宜傍見之
  諸讃嘆部第十七
  胎藏金剛二界灌頂通用讃一
金剛手阿利沙偈讃一卷大日經第七略出經
第四同用供養法
梵字大讃一卷珍録外
大吉慶讃二卷二本運云
一卷
梵字吉慶讃十卷
梵字吉慶伽陀九首一本
梵唐兩字毘盧遮那成佛神變加持經吉慶加
陀讃一本仁大日經義釋引縛駟羅阿毘
庾經及略出經同用灌頂法
  胎藏界通讃二
三身讃一卷珍録外
梵字三身讃一卷
三寶讃一卷
  金剛界通讃三
佛部曼荼羅讃嘆一本
金剛部讃一卷
寶部金剛讃一卷
梵字寶部金剛讃一卷
蓮花部讃一卷
梵唐兩字蓮花部讃一卷
梵字蓮花部讃一卷海仁
梵字羯摩部一百八名讃一本
梵字五方歌讃一本
梵字百字讃一本
梵字金剛峯樓閣眞言并一百八名讃一卷
十六大菩薩一百八名讃一卷仁運
十六讃嘆一本
梵字十六大菩薩讃一卷
  蘇悉地通讃四
五讃嘆二本兩本仁
念佛讃一本弘索仁
一百五十讃佛頌一卷貞元
七佛讃嘆一本
三如來畫像賛一卷
總釋陀羅尼義讃一卷行運叡
十弟子讃一卷
  法身佛讃五
文殊讃法身禮一卷内云大聖文殊師利菩薩讃法身
禮并序不空譯貞元新入目録仁
  珍云大聖文殊師利菩薩讃
佛法身禮一卷
地藏菩薩問法身讃一卷内云百千頌大集經地藏
菩薩請問法身一卷不空
譯貞元新
入目録
觀自在法身讃嘆一本
  大日讃六
大毘盧遮那如來菩提讃一卷
毘盧遮那心略讃一
毘盧佛心略讃一本運私云恐
是前本
  釋迦讃七
釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讃一卷海運
仁云
  二卷
兩本
梵字降魔讃一本
釋迦如來足下千輻輪相眞言并讃一卷運仁
云如
  來千輻輪
相讃一本
釋迦如來涅槃後彌勒菩薩悲願讃一本
無量微密持經一卷一名成道降魔得一切智
經私云上一宜傍見之
  佛頂讃八加佛
母讃
梵唐兩字大佛頂根本讃一本
佛頂尊勝眞言根本讃一本
梵字七倶胝佛母讃一
  觀音讃九
讃觀世音菩薩頌一卷貞元
梵唐兩字觀自在菩薩讃一*本
梵字十一面讃一卷
如意輪讃一卷
  普賢讃十
普賢行願讃一卷不空譯貞元新入目録海仁
圓覺仁云普賢菩薩讃一本
梵字普賢行願讃一卷仁運
梵唐兩字普賢菩薩讃一本
梵唐對譯普賢行願讃一本仁運
大方廣佛花嚴經普賢菩薩行願讃一本澄運
私云
  恐是初
讃異本
  文殊讃十一
文殊行願讃一卷
梵字文殊讃一本
文殊師利菩薩一百八名讃一本
梵字千鉢文殊一百八名讃一卷
梵唐兩字文殊師利菩薩讃一本
  諸菩薩讃十二
梵唐兩字大隨求大結護讃一本
梵唐兩字彌勒菩薩讃一本
梵唐兩字虚空藏菩薩讃一本
梵唐兩字地藏菩薩讃一本
梵唐兩字除蓋障菩薩讃一本
  諸金剛讃十三
梵唐兩字金剛藏菩薩讃一本
梵字金剛藏降三世讃王一卷
降三世金剛一百八名讃一本
  諸世天讃十四
普集天龍八部讃一
天龍八部讃一卷運仁云
一本
梵字天龍八部讃一卷
梵唐兩字天龍八部讃一本
  雜用讃十五
本尊讃一本
梵字大三摩耶眞言一百八名讃一卷
梵唐兩字送本尊歸本土讃一*卷
梵唐兩字除壇上粉念此縁生偈讃一本
浴像燒香偈讃一本私此
二重出
唐梵兩字滿願讃一本
  諸悉曇部第十八
  字母本教一
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷不空譯貞元新入
目録海仁圓覺
文殊問字母品經一卷内云文殊問經字母品第十四
不空譯貞元新入目録海仁列
  内題
圓覺
大涅槃經文字品悉曇章二本兩本
應珍
  悉曇異本二
悉曇章一本婆羅門僧正
門人佛哲本
悉曇章一卷仁安國寺本
與前亦
悉曇章一卷海與前
少異
悉曇章一卷仁全雅手寫
與前亦異
悉曇章一卷行與前四
本亦異
悉曇章一卷題云悉曇梵字一卷
與前五本亦異
悉曇章一卷曉與前六七亦
大異文有爛脱
悉曇章一卷珍初持曉本入唐遇般若三藏歸天竺以
前曉本隨三藏説更加多章與前七本亦
  
大悉曇章二卷海和
上作
大悉曇章十八章安然據字記唯出
諸轉頭上大江君
南天竺般若菩提悉曇一十八章安然據字記方
具出諸章字
  在中
  悉曇解釋三
羅什悉曇章一卷海録外
瞻波城悉曇章一卷海録外
天台山悉談章一卷惠明珍
大涅槃經如來性品十四音義二卷羅什仁叡是
兩本然一卷
  著朱脈爲
別也
十四音辨一卷如玄仁
涅槃經十四音七曇章圖一卷運又云悉曇
章圖一卷
文字一卷珍是涅槃經文字
字母反音
七曇記一卷
七曇字紀一卷
悉曇釋一卷
梵唐文字一卷
辨説梵文漢字功徳及出生一切文字根本次
第一卷全眞
諸梵字十二卷運初有大隨
求結護眞言
悉曇字母并義釋一卷海和上撰
字源一卷榮律師集
悉曇藏八卷安然集
  梵唐對譯四
建立梵夾經記一卷
唯識三十本論梵夾一卷
翻梵語十卷
梵唐語十卷義淨
集珍
梵唐千字文一卷
梵語雜名一卷
隨文梵語集一卷安然集
諸碑傳部第十九
金剛三藏碑一卷
無畏三藏碑一卷
不空三藏碑一卷
不空三藏表答碑三卷
興善寺三藏碑一卷
惠果和尚碑一卷
大明和尚碑一卷
師資相授法傳一卷
略叙傳大毘盧遮那成佛神變加持經大教相
承傳法次第記一卷海雲仁
略叙金剛界大教王經師資相承傳法次第記
一卷海運仁
  諸圖像部第二十
  胎藏界四種曼荼羅圖一
大毘盧遮那大悲胎藏大曼荼羅一鋪五副苗仁
海云七副
  珍云
五副
大悲胎藏三昧耶略曼荼羅一鋪一副苗仁海
二副
大悲胎藏法曼荼羅一鋪三副海
大悲胎藏梵號曼荼羅一鋪五副苗仁海行運
亦將來但有少異
胎藏曼荼羅手印樣一卷仁私云此
一重出
  金剛界四種曼荼羅圖二
金剛界大曼荼羅一鋪七副綵
色仁
金剛界大曼荼羅一鋪五副苗仁
海云三副
金剛界三摩耶曼荼羅一鋪
金剛界九會曼荼羅一鋪五副苗仁海云七
珍云六副
金剛界三十七尊種子曼荼羅樣一張
金剛界八十一尊大曼荼羅一鋪三副海
金剛界八十一尊種子曼荼羅樣一張
  録外祕密曼荼羅三
薦福寺金剛三藏手繪金泥曼荼羅苗一楨仁會
  昌滅佛法日和上密屬手工
令圖一本那邦無復異本
金剛三藏手繪金剛界大曼荼羅一鋪
理趣經十八會曼荼羅十八楨仁叡
降三世十八變曼荼羅十八楨
佛眼佛母曼荼羅一楨海珍
愛染王曼荼羅一楨
不動尊曼荼羅一楨運尊有
黒髻
不動尊曼荼羅一楨珍尊者葛髻右一使者
左二使者下五使者
  諸尊曼荼羅圖四
釋迦牟尼佛在菩提樹下像一鋪一副綵
色仁
七倶胝佛母像樣一卷
日月光明世尊像一躯
千光佛像一躯
五佛頂曼荼羅楨子苗一鋪
金輪佛頂像樣一卷*最行
熾盛壇樣一紙
佛頂尊勝壇像一鋪五副仁
一○大毘盧遮那九頂輪王曼荼羅楨一鋪
  副珍
法花曼荼羅樣一楨
一一普賢菩薩像一躯
三一普賢延命像一鋪三副仁
一二阿魯力觀音曼荼羅一
三二水自在天像一鋪一副仁
一三八菩薩住樣一卷
三三隨求大會槇子苗一鋪
一四大頭金剛像樣一卷最行
三四八大明王像一卷碑本仁
降三世十八會印子一卷
一五月觀世音菩薩像一躯曉行
一六金剛童子忿怒王像一躯
一七大吉祥天菩薩像一躯
一八摩利支天菩薩像一躯
一九阿梨底母像一躯
二○大元帥本身將部曼荼羅一鋪總五十
餘身曉
二一大元帥大悲身像一鋪
二二大元帥忿怒身像一鋪
二三大元帥化身像一鋪
二四大聖千頭舍毘羅童子像一躯
二五六童子像一鋪
二六大聖迦毘羅神王像一躯
二七深沙神王像一躯
二八涅槃王像一躯
二九七曜二十八宿像
三○護摩爐壇樣一十五種
三五諸曼荼羅圖一卷
三六供養賢聖等七種壇樣一卷
三七護摩壇樣三卷海一仁一珍
一各有少異
  塔龕五
鍮鉐佛一面石佛仁
佛跡并記一卷
佛眼塔樣并記一
白銅印泥塔一合
壇龕涅槃淨土一合
壇龕西方淨土一合
  眞言諸三藏影六
金剛智三藏眞影一紙苗仁
無畏三藏眞影紙苗仁
大廣智不空三藏眞影一紙苗仁
金剛無畏不空三師三藏眞影一楨珍和上寄&MT00128;
景金屬智惠
  輪寫得不空
三藏院本
一行禪師影一鋪三副海
惠果阿闍梨影一鋪三副海
青龍寺眞和上眞影一鋪一副綵
  諸聖僧影七
付法藏二十三師眞影二十三楨
壇龕僧伽誌公乃迴三聖像一合
大聖僧伽和上影一張苗仁
傅大士眞影一張
僧會和尚入定立影一楨苗仁珍
  天台諸大師影八
南岳思大師眞影一楨
南岳思大和上示先生骨影一鋪三副綵
色仁
定光禪師&T016254;佛招手影一鋪澄珍
天台大師感得聖僧影一鋪三副綵色
天台山智者大師靈應圖一張有感神僧影
六副九尺澄
天台山國清寺壁上大師説法影像并佛頂及
維摩四王六祖像一卷
長安資聖寺壁上南岳大師與天台大師等二
十弟子説法影一楨
  誦法花諸禪師靈異影九
定禪師誦法花天童給事影一張苗仁
映禪師誦法花善神來聽經影一張苗仁
法惠禪師誦法花口放光照室宇影一張苗仁
惠斌禪師誦法花神人來禮拜影一張苗仁
山登禪師誦法花感金銀殿影一張苗仁
道超禪師誦法花感二世弟子生處影一張苗仁
惠向禪師誦法花滅後墓上生蓮花及墓裏常
有誦法花聲影一張苗仁
法惠和尚閻王前誦法花影一張苗仁
阿蘭若比丘見空中普賢影一張苗仁
秦郡老僧教弟子感夢示宿因影一張苗仁
  雜事圖十
釋門集僧軌度圖一卷
含影圖一卷
九哢十紉圖一張
五藏六府圖一卷運私云聖僧以
後傍列而已
眞言密教總目録卷下終
  小本枇云一千七百五十五卷
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]