大正蔵検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()
TextNo.
Vol.
Page

  INBUDS
INBUDS(Bibliographic Database)
  Digital Dictionary of Buddhism
電子佛教辭典
パスワードがない場合は「guest」でログインしてください。
Users who do not have a password can log in with the userID "guest".

本文をドラッグして選択するとDDBの見出し語検索結果が表示されます。

Select a portion of the text by dragging your mouse to view all terms in the text contained in the DDB. ・

Password Access Policies

青龍寺求法目録 (No. 2171_ 圓珍撰 ) in Vol. 55

[First] [Prev] 1095 1096 1097 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]
  No. 2171
青龍寺求法目録

日本國上都延暦寺僧圓珍求法目録伍紙
  合 胎藏金剛兩部經法等壹佰壹拾伍卷
兩部曼荼羅并道具等
經法
大毘盧遮那成佛經一部七卷三藏善
無畏譯
金剛頂瑜伽中略出念誦經一部四卷三藏金
剛智譯
  已上二部載開元録
穢跡金剛法禁百變一卷
穢跡金剛説神通法一卷並阿質
達散譯
千手千眼觀自在大悲心陀羅尼本一卷
金剛頂經毘盧遮那三摩地法一卷
不動尊使者陀羅尼祕密法一卷竝金剛
智譯
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品一卷
大樂金剛不空眞實三摩耶經一卷
金剛頂瑜伽念珠經一卷竝不
空譯
一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷金剛不
空共譯
一字奇特佛頂經三卷
金剛恐怖集會方廣儀軌一卷
阿利多囉阿嚕力經一卷
文殊師利讃法身禮一卷
哩吉祥天女十二契一百八名大乘經一卷
一切如來全身舍利寶筐印陀羅尼經一卷
底哩三昧耶經一卷
十一面觀自在菩薩儀軌經三卷
吉祥天女十二名號經一卷
金剛頂瑜伽十八會指歸一卷
金剛頂分別聖位法門一卷
菩提場所説頂輪王經五卷
金剛壽命陀羅尼經一卷
大孔雀明王經三卷
無量壽如來供養儀軌一卷
大雲輪請雨經二卷
施焔口餓鬼陀羅尼經一卷
菩提莊嚴陀羅尼經一卷並不空譯
蘇磨呼童子請問經二卷或三卷善
無畏譯
八大菩薩曼荼羅經一卷
葉衣觀自在菩薩經一卷
毘沙門天王經一卷
金剛頂蓮華部心念誦法二卷
金剛頂瑜伽千手千眼念誦法一卷
阿閦如來念誦法一卷
一字頂輪王念誦儀軌一卷
一字頂輪王瑜伽經一卷
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷
金剛頂勝初瑜伽念誦法一卷
金剛壽命念誦法一卷
金剛王菩薩祕密念誦經一卷
普賢金剛薩埵念誦儀軌一卷
金剛頂瑜伽念誦儀軌一卷或加大樂
金剛薩埵
仁王般若念誦法一卷
如意輪念誦法一卷
大虚空藏念誦法一卷
聖觀自在菩薩心眞言軌儀一卷
瑜伽蓮華部念誦法一卷
金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷
甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷
受菩提心戒儀一卷
金剛頂瑜伽三十七尊禮一卷
都部陀羅尼目一卷
大曼荼羅十七尊義述一卷
七倶胝佛母陀羅尼經一卷
成就妙法蓮華經王儀軌一卷
金剛頂勝初念誦儀軌一卷或加瑜伽經中略
出大樂金剛薩埵
大藥叉愛子成就法或加女歡喜亦
名訶利帝母法
大樂金剛不空眞實三昧耶經義釋一卷
普遍光明大隨求陀羅尼經二卷
五字陀羅尼頌一卷
聖閻鬘徳迦忿怒王念誦法一卷
大威怒烏芻澁摩成就儀軌一卷
聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌三卷
一髻尊陀羅尼經一卷
金剛頂經一字頂輪王念誦儀軌一卷
速疾立驗説迦婁羅阿尾奢法一卷
大毘盧遮那成佛經略示七支念誦隨行法一

大日經略攝念誦隨行法亦名五支
要行法
金剛頂降三世大儀軌一卷或加法王教中
觀自在心眞言
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩儀軌一卷
金剛頂經觀自在王如來修行法一卷
文殊師利宿曜經二卷竝不空譯
金剛頂三貌三菩提心論一卷三藏不空集
修習般若波羅蜜觀行儀軌一卷
仁王般若陀羅尼釋一卷
觀自在大悲成就念誦法一卷
金剛手光明灌頂經一卷亦名最勝立印聖
無動尊念誦儀軌
大孔雀明王畫壇儀軌一卷
金輪王佛頂要略念誦法一卷
大聖天歡喜雙身毘那夜迦法一卷並不空譯
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法一卷金剛智譯
金剛頂瑜伽普賢修行念誦儀軌一卷亦名他化
自在天理
  趣 不
空譯
貞元捨拾録一卷
  已上茲載貞元拾遺目録中
  曼荼羅道具等
大毘盧遮那佛胎藏大曼荼羅一鋪五副新造
大毘盧遮那佛金剛界九會曼荼羅一卷六副
大毘盧遮那佛九頂輪王曼荼羅一鋪六副
  已上兩事傳教阿闍梨付屬
大毘盧遮那佛八十一尊種子曼茶羅一張
羯磨杵四口
鎭壇橛四枚
求法目録一卷
以前經法佛像等。茲於大唐國長安城左街
新昌坊青龍寺傳教 和上邊。請本抄寫勘
定已畢。仍略目録如件
  巨唐大中九年十一月十五日
 求法僧圓珍録 
上件曼荼羅及法門等
和尚專與句當。親臨檢挍。一一如法。更無不
同。而恐後學或致疑慮。伏乙
傳教大阿闍梨。幸垂示 名。永爲憑據
 日本國傳教弟子共奉僧圓珍疏 
大中九年七月十五日。入大悲胎藏五瓶灌
頂。得般若波羅蜜菩薩。便授學 胎藏大教
畢。又至十月三日。入金剛界五部灌頂。得金
剛波羅蜜菩薩。便授學金剛界蘇悉地并諸
尊瑜伽。近一百餘本畢。又至十一月五日。入
傳五部大教大阿闍梨位灌頂道場。得曼荼
羅菩薩
  右件大徳圓珍。已授學總持最上乘教。悉
并精通。所問所答義辯難窮。勘可傳持廣
利有縁。此爲相別。淨土願見。千萬珍重千
萬珍重。大中九年十月二十一日。青龍傳
教沙門。前長生殿持念大徳法全。状付圓
珍。千萬千萬


Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 
Footnote:
 

[First] [Prev] 1095 1096 1097 [Next] [Last] [行番号:/]   [返り点:/] [CITE]